حسن  بسکابادی
خلاصه عملکرد حسن  بسکابادی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

حسن بسکابادی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): حسن بسکابادی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : دانشیار آخرین مدرک تحصیلی : فوق تخصص
رشته تخصصی : نوزادان دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : Boskabadih@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
پزشکی عمومینامشخص1375علوم پزشکی مشهد
کودکانپزشک متخصص1378علوم پزشکی مشهد
نوزادانفوق تخصص1383علوم پزشکی مشهد
دوره تکمیلیفلوشیپ1386دانشگاه موناش

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1971165مقایسه MPV,PDW,hsCRPدر نوزادان نارس با سپسیس قطعی دیررس نوزادی و نوزادان زودرس سالممجریدر دست اجرابلي
2970873بررسی تشخیص آسفیکسی پری ناتال با سنجش اینترلوکین ها: مطالعه مرور سیستماتیکمجریدر دست اجراخير
3970871بررسی فراوانی عوامل مستعد کننده مادری در بروز مرگ پری ناتالمجریدر دست اجراخير
4970869بررسی شیوع، عوامل خطر، علائم بالینی، عوارض و پیش آگهی دهیدراسیون هیپرناترمیک نوزادی: یک مطالعه مرور سیستماتیکمجریدر دست اجراخير
5970868بررسی عوامل خطری مادری و پیامدهای زایمانی و نوزادی پارگی زودرس کیسه آب: مطالعه مرور سیستماتیکمجریدر دست اجراخير
6970860مقایسه سطح سطح ویتامین د نوزادان مبتلا به تاکی پنه گذرای نوزادی با نوزادان بدون دیسترس تنفسیمجریدر دست اجراخير
7970812بررسی درصد تماس پوست با پوست وشیر دهی در ساعت اول تولد در بیمارستان قائم مشهدمجریدر دست اجراخير
8970798بررسی اپیدمیولوژیکی نوزادان مصرف کننده شیرمادر و نوزادان مصرف کننده شیر مادر بعلاوه آب قندمجریدر دست اجراخير
9970796بررسی مقایسه مشخصات نوزادان دارای روشهای صحیح شیردهی با روشهای نامناسب شیردهیمجریدر دست اجراخير
10970669بررسی پروگنوز نوزادان تعویض خون شده بعلت زردیمجریدر دست اجرابلي
11970391بررسی علل زردی نیازمند تعویض خون در نوزادانمجریدر دست اجرابلي
12970389بررسی بروز ROPدر نوزادان مبتلا به سپسیس نوزادیمجریدر دست اجرابلي
13970388بررسی پیش آگهی تکامل نوزادان مبتلا به سپسیس قطعی در سه سال اولمجریدر دست اجرابلي
14961646مقایسه سطح سرمی ویتامین D بند ناف نوزادان نارس زنده با فوت شدهمجریپایان یافتهخير
15961620مقایسه نسبت درصد گلبولهای قرمز هسته دار به گلبولهای سفید در خون نمونه بدو تولد نوزادان خیلی نارس زنده مرخص شده با نوزادان فوت شدهمجریدر دست اجراخير
16960925بررسی انتی بیوگرام در میکروبهای مسبب سپسیس در نوزادانمجریپایان یافتهخير
17960432بررسی ارتباط بین طول مدت بستری مادر بعد از زایمان و شدت زردی نوزادیمجریپایان یافتهخير
18960406بررسی میزان ویتامین D در نوزادان نارسمجریپایان یافتهخير
19960003بررسی دفعات تغذیه با شیر مادر با دهیدراتاسیون هیپرناترمیک در نوزادان شیر مادر خوارمجریپایان یافتهخير
20951630مقایسه میزان ویتامین D نوزادان نارس مبتلا به خونریزی مغزی با نوزادان بدون خونریزی مغزیمجریپایان یافتهخير
21951402بررسی سیربالینی و و علایم آزمایشگاهی نوزادان دچار عفونت بیمارستانی براساس نوع میکروب: مطالعه همگروهیمجریپایان یافتهخير
22951325بررسی فراوانی هیپر گلیسیمی در دهیدراتاسیون هیپرناترمیک و ارتباط ان با پیش اگهیمجریدر دست اجراخير
23951319بررسی میزان ویتامین د در نوزادان با وزن تولد خیلی کم(VLBW) مبتلا به رتینوپاتی نوزادان نارسمجریپایان یافتهخير
24941648مقایسه ارزش تشخیصی مارکرهای بیوشیمیایی در تعیین پروگنوز نوزادان مبتلا به آسفیکسیمجریپایان یافتهخير
25941645مقایسه بروز سندروم دیسترس تنفسی در نوزادان مادران دریافت کننده و عدم دریافت ویتامین D:یک مطالعه پایلوتمجریدر دست اجرابلي
26940889بررسی ارتباط پیش آگهی نوزادان اسفیکسی پری ناتال با میزان اینترلوکین 6سرم نوزادمجریپایان یافتهخير
27940866بررسی ارتباط پیش آگهی تکاملی نوزادان اسفیکسی پری ناتال با نسبت درصد گلبولهای قرمز هسته دار به گلبولهای سفید در خون بند نافمجریپایان یافتهخير
28940853بررسی ارتباط پیش آگهی نوزادان باوز ن خیلی کم (VLBW) با نسبت درصد گلبولهای قرمز هسته دار به گلبولهای سفید در خون بند نافمجریپایان یافتهخير
29940852بررسی میزان ارتباط نسبت اکسیدان به آنتی اکسیدان در تکامل نوزادان مبتلا به زردی تحت درمان با فتوتراپیمجریپایان یافتهخير
30940795مقایسه سطح سرمی بند ناف ویتامینD در نوزادان نارس مبتلا به عفونت و بدون ابتلا به عفونتمجریپایان یافتهخير
31940442مقایسه تاثیر قطره صناعی شیرخشت و ماساژ بر میزان بیلی روبین نوزادان تحت درمان فتوتراپیمجریپایان یافتهبلي
32940434بررسی ارتباط سطح سرمی ویتامین D با عوارض حاد تنفسی در نوزادان نارسمجریپایان یافتهبلي
33940147بررسی بالانس اکسیدان انتی اکسیدانت در نوزادان مبتلا به رتینوپاتی نوزادان نارس در نوزادان با وزن تولد خیلی کممجریپایان یافتهبلي
34940118بررسی بالانس اکسیدان وآنتی اکسیدان در نوزادان مبتلا به خونریزی داخل بطنی در نوزادان با وزن تولد خیلی کم(VLBW)مجریدر دست اجراخير
35940016بررسی تاثیر قرار دادن در لانه بر وضعیت های خواب و بیداری نوزاد نارسمجریپایان یافتهخير
36931689بررسی تاثیر قطره بیلی ناستر بر هیپربیلی روبینمی نوزادیمجریپایان یافتهخير
37931669بررسی تغییرات گلبولهای قرمز هسته دار در نوزادان با وزن تولد خیلی کم(VLBW) مبتلا به رتینوپاتی نوزادان نارسمجریپایان یافتهخير
38931575مقایسه پیش آگهی نوزادان د چار زردی و هیپر ناترمی با نوزادان دچار زردیمجریپایان یافتهخير
39931574علل بستری مجدد نوزادان نارس بعد از ترخیص از بخش نوزادانمجریدر دست اجراخير
40930606بررسی ارزش نسبت نوتروفیل های نابالغ و سطح کالپروتکتین در تشخیص سپسیس نوزادیمجریپایان یافتهبلي
41930179بررسی تاثیرتعویض خون روی بالانس اکسیدان آنتی اکسیدان در نوزادان دچار زردیمجریپایان یافتهخير
42922670بررسی تاثیرمکمل خوراکی گلوتامین بر روی پیشگیری از عفونتهای بیمارستانی در نوزادان نارسمجریپایان یافتهبلي
43922433بررسی تاثیر فتوتراپی روی بالانس اکسیدان آنتی اکسیدان(PAB) در نوزادان دوچار زردی بستری در بیمارستانمجریپایان یافتهخير
44921945مقایسه نسبت درصد گلبولهای قرمز هسته دار به گلبولهای سفید در خون محیطی در نوزادان با وزن تولد خیلی کم مبتلا به خونریزی مغزی با نوزادان گروه شاهد بستری در بخش مراقبتهای ویژه نوزادانمجریپایان یافتهبلي
45921940بررسی عوارض هیپربیلی روبینمی غیر مستقیم شدید نوزادان ترممجریدر دست اجراخير
46921924بررسی قابلیت حیات نوزادان خیلی نارس در بیمارستان قائم(عج)مجریپایان یافتهخير
47921911بررسی تغییرات تعداد گلبولهای قرمز هسته دار در نوزادان مبتلا به سپسیس نوزادیمجریپایان یافتهبلي
48921753بررسی وضعیت تکاملی نوزادان بسیار کم وزن بستری شده درNICU بیمارستان قائم در فاصله سال های1393تا 1394مجریپایان یافتهبلي
49921194مقایسه بالانس اکسیدان وآنتی اکسیدان سرم مادران طی زایمان طبیعی و سزارین الکتیومجریپایان یافتهبلي
50921108مقایسه بالانس اکسیدان وآنتی اکسیدان درسرم بند ناف نوزادان حاصل زایمان طبیعی با سزارینمجریپایان یافتهبلي
51920627بررسی مقایسه ای تاثیر تجویز سورفاکتانت از طریق کاتتر ظریف داخل تراشه در حین تنفس خودبخودی با انتوباسیون (روش InSurE ) در نوزادان نارسمجریپایان یافتهبلي
52920436بررسی میزان آگاهی و نگرش دستیاران نسبت به برنامه آموزشی (کوریکولوم) رشته تحصیلی خودمجریپایان یافتهخير
53920004بررسی ریسک فاکتور های استئوپنی نارسی در نوزادان بسیار کم وزن (VLBW ( متولد شده در بیمارستان قائم مشهد درسال 92-93مجریپایان یافتهخير
54910684بررسی پیش آگهی نوزادی مادران حامله مصرف کنندة مکمل رویمجریپایان یافتهخير
55910459بررسی چالش های دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در فرآیند انجام پایان نامهمجریپایان یافتهخير
56901004ارزیابی موتاسیونهای ژنهای PKD1 و PKD2 در افراد مبتلا به بیماری کلیوی پلی کیستیک اتوزومال غالب (ADPKD)مجریپایان یافتهخير
57900823اثر راند بالینی بر والدین کودکان بستری در بخش های اطفال و نوزادان بیمارستان قائم (عج)مجریپایان یافتهبلي
58900660بررسی ارتباط پیش آگهی آسفیکسی پری ناتال با بالانس اکسیدان وآنتی اکسیدان در نوزادانمجریپایان یافتهخير
59900514 بررسی ارتباط پیش آگهی نوزادان رسیده رسیده دوچار آسفیکسی پری ناتال با میزان پروتئین شوک حرارتی 70( HSP 70)و مقایسه آن با نوزادان رسیده سالممجریپایان یافتهخير
60900179تاثیر تجویز خوراکی سولفات روی بر کاهش زردی نوزادیمجریپایان یافتهبلي
6189647بررسی تاثیر تجویز سفوتاکسیم درمقایسه با آمپی سیلین در مادران حامله دچار پارگی زودرس کیسه آبمجریپایان یافتهبلي
6289060مقایسه تأثیر حمایت همتا و آموزش توسط مراقبین بهداشتی بر تغذیه انحصاری با شیر مادر در زنان نخست زای شهر مشهد درسال 1389مجریپایان یافتهبلي
6388782بررسی عوامل موثر بر پیش اگهی نوزادی در زایمانهای زودتر از موعدمجریپایان یافتهخير
6488606بررسی علل و فاکتورهای مستعد کننده مرگ جنینمجریپایان یافتهبلي
6588470بررسی علل و عوامل مرتبط با مرگ نوزادان در بیمارستان قائم ازسال 1388تا 1390مجریپایان یافتهبلي
6688469بررسی تاثیر ماساژ روی میزان پاسخ به فتوتراپی نوزاد دچار هیپربیلی روبینمی مجریپایان یافتهبلي
6788099بررسی ویژگیهای مادری و نوزادی در نوزادان مبتلا به زردیمجریپایان یافتهخير
6887913بررسی عوامل مرتبط با هیپرناترمی و کاهش وزن در نوزادان دچار زردی وپیگیری آنهامجریپایان یافتهبلي
6987911بررسی مقایسه ای سطح پروتئین شوک حرارتی 70 درنوزادان دجار آسفیکسی پری ناتال و نوزادان سالممجریپایان یافتهبلي
7087871بررسی رشد و تکامل نوزادان نارس در بیمارستان قائم از تاریخ 1388-1389مجریپایان یافتهبلي
7187870بررسی پیامدهای روزه داری مادر با پارامترهای رشد نوزادیمجریپایان یافتهخير
7287807بررسی پیش آگهی دراز مدت نوزادان دچار دهیدراتاسیون هیپرناترمیکمجریپایان یافتهبلي
7387752مقایسه میزان روی در نوزادان دچار زردی با نوزادان سالممجریپایان یافتهبلي
7487684بررسی بالانس اکسیدان و آنتی اکسیدان در آسفیکسی پری ناتالمجریپایان یافتهبلي
7587264بررسی پیامد آسیب شبکه بازویی نوزادی در طی سال اول عمرمجریپایان یافتهبلي
7686165بررسی پیش آگهی نوزادان مادران حامله مصرف کننده مکمل سلنیوممجریپایان یافتهخير
7786022بررسی میزان کمی اینترلوکین 6 در آسفیکسی پری ناتالمجریپایان یافتهخير
7886020بررسی ارتباط نوزادان با وزن تولدکمتر از2500 گرم و سطح سرمی روی و مس مادران مجریپایان یافتهخير
7985468تعیین فراوانی کاهش شنوایی در نوزادان مادران مبتلا به پره اکلامپسی- اکلامپسی و مادران سالم بر اساس آزمون OAEمجریپایان یافتهخير
8085345بررسی مارکرهای بیوشیمیائی در آسفیکسی پری ناتالمجریپایان یافتهخير
8185247بررسی عوامل و عوارض نوزادی پارگی زودرس کیسه آبمجریپایان یافتهخير
8285210بررسی فاکتورهای خطر و مشکلات دهیدراتاسیون هیپرناترمیک در نوزادان شیرمادرخوارمجریپایان یافتهخير
8385059بررسی میزان کمی اینترلوکین 10 و اینترلوکین 8 در تشخیص زودرس سپتی سمی در نوزادانمجریپایان یافتهخير
84971357مدلسازی ارتباط بین مداخلات مراقبتی-درمانی و پیامد نوزادان بستری در NICU: با رویکرد بهبود کیفیت و شناسایی فرصت های خطاهمکارعقد قراردادخير
85970659تعیین رابطه سطح بیومارکر سیستاتین C در خون بندناف نوزادان ترم با با درجه بندی انسفالوپاتی هایپوکسیک ایسکمیکهمکاردر دست اجرابلي
86970657فالوآپ وضعیت تکامل نوزادان مبتلا به آنسفالوپاتی هیپوکسی ایسکمیکدر سال اول زندگیهمکاردر دست اجرابلي
87951816مقایسه اثر ماساژ به روش یاکسون و گرم‌کردن پاشنه بر درد ناشی از خونگیری از پاشنه و معیارهای فیزیولوژیک و طول مدت گریه در نوزادان ترمهمکارپایان یافتهبلي
88951726بررسی تاثیر پروبیوتیک در پیشگیری از زردی نوزادانهمکاردر دست اجرابلي
89951501بررسی فراوانی هایپربیلی روبینمی برگشتی در نوزادان بستری در بیمارستان قائم(عج)همکاردر دست اجرابلي
90951475بررسی و مقایسه عوارض نوزادی دو روش دوشیدن بند ناف و کلامپ فوری در نوزادان نارسهمکاردر دست اجرابلي
91951249بررسی علایم بالینی و کلینیکی و میزان بقای بیماران مبتلا به سندرم نفروتیک مادرزادی در بیمارستان دکتر شیخهمکارپایان یافتهخير
92951151بررسی ارتباط واریانت های ژنی ژن OATP2 در دو جایگاه 388 و 521 با بروز هایپربیلی¬روبینمی نوزادی در یک جمعیت ایرانیهمکارپایان یافتهبلي
93950581بررسی میزان و علل وقوع خطاهای تیم پزشکی و پیامدهای احتمالی آن بر ایمنی بیمار در بیمارستان قائم مشهد و ارائه ی راهکارهای مناسب جهت پیشگیری از آنهاهمکارپایان یافتهبلي
94941724بررسی تاثیر ماساژ اکتانی پستان بر احتقان پستان و وزن گیری نوزادهمکارپایان یافتهبلي
95941356مقایسه آموزش از طریق تله نرسینگ و مولتی مدیا بر موفقیت مادران در شیردهی نوزادان نارس بعد از ترخیصهمکارپایان یافتهبلي
96931782بررسی اثر استفاده از رسپیرومتر در حین احیا بر کیفیت احیاء قلبی ریوی نوزادان و بروز پنوموتوراکس همکارپایان یافتهخير
97931380بررسی تاثیر حمایت تغذیه ای زودرس بر پیامدهای بالینی نوزاد مبتلا به اترزی مریهمکارپایان یافتهبلي
98930125بررسی روند تکامل در نوزادان مبتلا به رتینوپاتی نارسی درمان شده با بواسیزوماب داخل ویترههمکارپایان یافتهخير
99930097تدوین استانداردهای آموزشی پایه برای دوره کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت‌های ویژه نوزادان در دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد همکارپایان یافتهبلي
100922004مقایسه تأثیر نوار حاوی ژل خنک‌کننده و مکیدن غیر‌ تغذیه‌ای بر درد ناشی از تزریق واکسن هپاتیت در نوزادان ترمهمکارپایان یافتهبلي
101921564بررسی تأثیر اجرای پروتکل زمان آرام بر شاخص‌های فیزیولوژیک نوزادان نارس همکارپایان یافتهبلي
102921300بررسی میزان رعایت حقوق بیمار بر اساس منشور حقوق بیمار در کادر درمانی بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکارپایان یافتهبلي
103921187بررسی تاثیر کاهش صدا با استفاده از گوش پوش بر متغیرهای فیزیولوژیک و درد ناشی از نمونه گیری وریدی در نوزاد نارس بستری در بخش مراقبت ویژه نوزادانهمکارپایان یافتهبلي
104920841بررسی تاثیر آوای قرآن بر مادران باردار و اثربخشی آن بر پیشگیری و درمان کولیک شیرخوارانهمکارپایان یافتهبلي
105920541تأثیر مشارکت خانواده بر خودکارآمدی شیردهی مادر و وزن گیری نوزاد نارس همکارپایان یافتهبلي
106911204بررسی ارتباط دلبستگی مادر- جنین با رفتارهای دلبستگی مادر- نوزاد و تغذیه انحصاری با شیر مادر در زنان نخست زا همکارپایان یافتهبلي
107910504مقایسه تاثیر آموزش مراقبت از شیرخوار به پدران و زوجین، قبل از تولد بر میزان مشارکت پدران در مراقبت از شیرخوار بعد از تولد همکارپایان یافتهبلي
108910270بررسی تاَثیر پاک کردن راه هوایی با پوآر بر رفتار شیرخواری نوزادان زنان نخست زا همکارپایان یافتهبلي
109910140تاثیر ماساژ بر سطح بیلی روبین نوزادان نارسهمکارپایان یافتهبلي
110910041تاثیر مکیدن غیر تغذیه ای بر زمان دستیابی به تغذیه دهانی مستقل و وزنگیری نوزادان نارس همکارپایان یافتهبلي
111901132بررسی تاثیر ایجاد شب مصنوعی بر تغییرات فیزیولوژیک،تحمل تغذیه و وزن در نوزادان نارسهمکارپایان یافتهبلي
112900735ارزیابی سونوگرافیک دررفتگی مادرزادی هیپ به عنوان غربالگری و پیگیری در نوزادان متولد شده در بیمارستان قائم(عج) وراه اندازی واحد ریفرال شمال شرق ایران برای شناسایی، پیشگیری و درمان دررفتگی مادرزادی هیپهمکاردر دست اجراخير
113900215تاثیر ماساژ بر بروز عارضه در نوزاد نارس بستری در بخش مراقبتهای ویژه نوزادانهمکارپایان یافتهبلي
114900025تأثیر وضعیت جنینی بر درد ناشی از نمونه گیری وریدی در نوزادان نارسهمکارپایان یافتهبلي
11589973بررسی مقایسه ای تأثیر فشار معکوس نرم کننده ی آرئول و کمپرس سرد بر شدت درد و احتقان پستان زنان شیرده در دوره ی بعد از زایمانهمکارپایان یافتهبلي
11689972تاثیر ماساژ درمانی بر درد ناشی ازگذاشتن کاتتر ورید نافی در نوزادان نارسهمکارپایان یافتهبلي
11789962بررسی میزان انرژی و فاکتورهای رشد موجود در شیر و سرم مادران شیرخواران دچار اضافه وزن درمقایسه با شیرخواران با وزن معمولی همکارپایان یافتهخير
11889463مقایسه میزان آنومالی های مادرزادی در حاملگی های به دنبال روشهای کمک باروری (IVF و ICSI) با حاملگی های خودبه خودیهمکارپایان یافتهبلي
11989283بررسی فراوانی عفونت ویروس هرپس سیمپلکس درشیرخواران کوچکتر از سه ماه دارای علائم کلینیکی سپسیس بستری در بیمارستان قائم مشهد از آذر 1388 لغایت آبان 1389همکارپایان یافتهبلي
12088474بررسی مقایسه ای اثر تحریک بویایی آشنا و گلوکزخوراکی 30% بر شدت درد ناشی از خونگیری در نوزادان ترمهمکارپایان یافتهخير
12187537مقایسه نتایج مادری -جنینی زایمان در آب با روش رایج در بیمارستان ام البنین(س)همکارپایان یافتهخير
12287354بررسی کیفیت آموزش درمانگاهی دانشجویان دوره عمومی پزشکی در بخشهای مرتبط با طب داخلی،اطفال و پوست در یکی از دو بیمارستان اصلی آموزشی دانشکده پزشکی مشهد همکارپایان یافتهبلي
12384094تشخیص عفونت زودرس در نوزادان نارس با استفاده از اندازه گیری کمی C-reactive protein و اینترکولین 6 در نمونه خون بند نافهمکارپایان یافتهخير
12482231بررسی میزان کمی انترلوکین 6 در تشخیص زودرس سپتی سمی در نوزادانهمکارپایان یافتهخير
12581056تاثیر ایمونو گلوبولین وریدی (IVIG) در کنترل هیپربیلیروبینمی ناشی از ناسازگاریهای گروه خونیهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1981231Compared Oxidant Antioxidant Balance in Cord Infants between Vaginal Delivery and CesareanISIJournal Of Biochemical Technology1398اول
2981230Evaluation of the Severity and Duration of Thrombocytopenia following Exchange Transfusion in neonatal hyperbilirubinemia‏ISIIRANIAN JOURNAL OF PEDIATRIC HEMATOLOGY & ONCOLOGY1397اول
3981229Effect of topical sunflower oil in preventing nosocomial infections in premature infantsscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1397مسئول
4981228Evaluation of maternal risk factors, delivery, and neonatal outcomes of premature rupture of membrane: A systematic review studyISIJOURNAL OF PEDIATRICS REVIEW1398اول
5981227Comparison of Serum Vitamin D in the Umbilical Cord of Survived with Not Survived Premature InfantsISIIRANIAN JOURNAL OF PEDIATRICS1398اول
6981226Thrombocytopenia during the First Week of Life among Neonates with Down Syndrome: Data from Multihospital Healthcare Systems Down Syndrome: Data from Multihospital Healthcare SystemsISIIranian Journal of Neonatology1398دوم
7981142Interleukins in diagnosis of perinatal asphyxia: A systematic reviewPMCInternational Journal of Reproductive Biomedicine1398اول
8980411Comparing the Effect of Cooling Gel Pad and Non-Nutritive Sucking on Pain during Hepatitis Vaccination in Newborn Infants: A Randomized Controlled Clinical Trialscopusمجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران1398دوم
9974015The Effect of Training Through Telenursing and Multimedia on the Success of Lactation in Preterm Infants After DischargeISCمجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی1397چهارم
10971977A 10 Year Survey of Neonatal Kidney Mass in North-East of Iran (Khorasn)SID/Iranmedex/MagiranIRANIAN JOURNAL OF PEDIATRICS1386دوم
11971976A report of a rare case of achondrogenesis syndrom type IIISCمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1387اول و مسئول
12971975Evaluation of Auditory Brainstem Response (ABR) in neonatal hyperbilirubinemiaSID/Iranmedex/Magiranمجله گوش، گلو،بینی و حنجره ایران1387مسئول
13971974Evaluation of acute renal failure in neonates bedridden in Neonatal Intensive Care Unite (NICU) in Ghaem hospitalSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد1388اول و مسئول
14971914Maternal and Neonatal Zinc and Copper Levels and Birth Weightindex copernicusIranian Journal of Neonatology1390مسئول
15971910Assessment of Maternal Risk Factors Associated with Mortality in Preterm Infantsscopusمجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان1394اول
16971909The effect of multisensory stimulation on weight gain of preterm infantsscopusJournal of Babol University of Medical Sciences1395چهارم
17971908EFFECT OF EAR PROTECTOR ON HEART RATE AND PAIN DUE TO INTRAVENOUS SAMPLING IN PREMATURE INFANTSscopusJournal of Babol University of Medical Sciences1396پنجم
18971907Effects of Yakson Therapeutic Touch and Heel Warming on Pain Caused by Heel Stick Procedure, Vital Signs, and Cry Duration in Full-term NeonatesscopusEvidence based Care Journal1397چهارم
19971902The Acute Temporary Peritoneal Dialysis in Neonates: A Five-Year ExperienceISIIranian Journal of Neonatology1394سوم
20971852The vitamin D level in umbilical cord blood in premature infants with or without intra-ventricular hemorrhage: A cross-sectional studyPMCInternational Journal of Reproductive Biomedicine1397اول
21971824Evaluation of the Effect of Nest Posture on the Sleep-wake State of Premature InfantsscopusEvidence based Care Journal1395سوم
22971805Investigation of Changes in Nucleated Red Blood Cells in Neonatal InfectionISIIranian Journal of Neonatology1396اول
23971804The effect of maternal hospitalization duration on neonatal bilirubin levelscopusمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران1396اول
24971803Neonatal Hypernatremic Dehydration and Thrombocytopenia: Its Prevalence and Relationship with PrognosisISIIRANIAN JOURNAL OF PEDIATRICS1397اول
25971799Methadone Poisoning in Children Hospitalized in Mashhad Imam Reza Hospital, 2012-2013scopusمجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران1396مسئول
26971798Evaluate the diagnosis of neonatal sepsis by measuring interleukins: A systematic reviewISIPediatrics and neonatology1397اول
27971797A Rare Case of Neonatal Hypophosphatasia: A Case ReportISIIranian Journal of Neonatology1396مسئول
28971796Effect of phototherapy on pro-oxidant/antioxidant balance in newborns with JaundiceISIBIOMEDICAL RESEARCH AND THERAPY1397اول
29971569Nucleated Red Blood Cells Count as a prognostic biomarker in predicting the complications of asphyxia in neonates. .ISIThe journal of maternal-fetal & neonatal medicine1396اول
30971375Risk Factors for Sensorineural Hearing Loss in Neonatal HyperbilirubinemiaPMCIranian Journal of Otorhinolaryngology1397اول
31971370The effect of exchange transfusion on prooxidant-antioxidant balance in newborns JaundiceISIBIOMEDICAL RESEARCH AND THERAPY1396اول
32971344Serum level of vitamin D in preterm infants and its association with premature-related respiratory complications: a case-control studyPMCElectronic Physician1396اول
33963696Comparison of the Effect of Cotoneaster Manna Drop (Bilineaster) and Massage on Bilirubin in Neonates under Phototherapyscopusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل1396دوم
34963539Comparison of the effect of synthetic droplet (Billy Nyster) and massage on the amount of bilirubin Infants treated with phototherapscopusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل1396دوم
35963532Laryngotracheal clefts (LC) as an Uncommon cause of Stridor in an infant: Case reportسایر سایت‏های تخصصیAdvances in bioresearch1395سوم
36963074Frequency of Maternal Risk Factors and Neonatal Complications of Premature Rupture of Membranesscopusمجله دانشگاه علوم پزشکی بابل1395اول
37963049The correlation between frequency and duration of breastfeeding and the severity of neonatal hyperbilirubinemiaISIThe journal of maternal-fetal & neonatal medicine1396اول
38962925Frequency of major and minor risk factors associated with jaundice in hospitalized newbornsscopusمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران1396اول
39962825Comparison of infants with jaundice due to maternal diabetes and infants with unknown jaundicescopusمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران1396اول
40962096Evaluation of Immature Neutrophil Ratio and Calprotectin Level for the Diagnosis of Neonatal SepsisISIIranian Journal of Neonatology1396دوم
41961673Comparison of the predictive value of prooxidant-antioxidant balance and heat shock proteins in the diagnosis of neonatal asphyxiaISIBIOMEDICAL RESEARCH AND THERAPY1396اول
42961488A Case Report of Incontinentia Pigmenti in a Newborn with Positive Family History Extending Over Three GenerationsISIIranian Journal of Neonatology1396چهارم
43961294The Evaluation of Serum Procalcitonin Levels in Neonatal InfectionsISIINTERNATIONAL JOURNAL OF PEDIATRICS1396مسئول
44960527The value of serum pro-oxidant/antioxidant balance in the assessment of asphyxia in term neonatesISIJOURNAL OF MATERNAL-FETAL & NEONATAL MEDICINE1396اول
45960309Comparing the effect of breastfeeding promotion interventions on exclusive breastfeeding: an experimental study‏CinahlJournal of Midwifery & Reproductive health1394سوم
46960308Neonatal Infections: a 5-Year Analysis in a Neonatal Care Unit in North East of Iran‏ISIInternational Journal of Pediatrics1395اول
47960202Long-Term Neurodevelopmental Outcome of Neonates with Hypernatremic Dehydration.ISIBREASTFEEDING MEDICINE1396اول
48953400Study the Effect of Quiet Time Protocol on Physiological Characteristics of Preterm InfantsCinahlEvidence based Care Journal1394سوم
49953254evaluation of effect of nest postture on the sllp -wake state of prematre infantCinahlevidence based care journal1395سوم
50951585The Impact of Oral Glutamine Supplementation on Prevention of Nosocomial Infections in Preterm InfantsISIiranian journal of neonatology1394چهارم
51951583Developing basic educational standards for educational resources for master's degree program in 'nursing neonatal intensive care Report of a Delphi studyISCمجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد1395پنجم
52951582Developing Basic Educational Standards for Evaluation and Accreditation of Master of Sciences Course in Neonatal Intensive Care Nursing: A Report of a Delphi StudyISCگامهای توسعه در آموزش پزشکی1395پنجم
53951514The Prevalence of Portal Vein Thrombosis in Children under 3 Years Old with History of Neonatal Umbilical Vein Catheterization in the Neonatal Intensive Care UnitISIInternational Journal of Pediatrics1395مسئول
54950477بررسی عوارض پری ناتال منجر به زردی نوزادی در بیمارستان قائم(عج) مشهد در سال 1388 - 1389SID/Iranmedex/Magiranمجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی1390اول
55950384Combination of Serum Interleukin-1β and 6 Levels in the Diagnosis of Perinatal Asphyxia.ISIArchives of Iranian medicine.1395اول
56950150Developmental Disorders in Preterm Neonates during the First Two Years of Life Using the Ages and Stages Questionnairescopusمجلة دانشگاه علوم پزشکی بابل1394اول
57950148Comparison of Serum Zinc Level Between Neonates With Jaundice and Healthy NeonatesscopusShiraz E-Med J.1394اول
58950115Prevalence and etiology of prolong neonatal jaundicescopusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان1395اول و مسئول
59943417The Effects of Massage on Intra Ventricular Hemorrhage in Preterm Infants in the Neonatal Intensive Care Unitscopusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان1395سوم
60942870Survey of Clinical Evidence in Newborns with Hypernatremic DehydrationISCJournal of Ardabil University of Medical Sciences1394اول
61942859The Effects of Field Massage Technique on Bilirubin Level and the Number of Defecations in Preterm InfantsEmbaseJournal of Evidence-based Care1394سوم
62942719Comparing the Effects of Peer Support and Training by Healthcare Providers on Primiparous Women’s Breastfeeding Self-EfficacySID/Iranmedex/MagiranJ Midwifery Reprod Health1394سوم
63942718Effective Maternal and Neonatal Factors Associated with the Prognosis of Preterm InfantsISCPatient Safety and Quality Improvement Journal1394چهارم
64942717Evaluation of the causes of neonatal jaundice, based on the infant’s age at disease onset and age at hospital admissionscopusمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران1394اول
65942567Effects of Massage on Duration of Phototherapy in Premature InfantsAdmitted to a Neonatal Intensive Care UnitChemical Abstractمجلۀ دانشگاه علوم پزشکی بابل1394دوم
66942396The Effect of the Educational Program on Iranian Fathers’ Involvement Dimensions in Infant Care: a Randomized Clinical Trial StudyISIInt J Pediatr1394چهارم
67941788Hyperbilirubinemia and Neonatal Infection. International Journal of Pediatrics, 2014Chemical AbstractInternational Journal of Pediatrics1392مسئول
68941097PREVALENCE OF ACUTE RENAL FAILURE IN THE NEWBORNS WITH JAUNDICE CAUSED BY DEHYDRATION ADMITTED TO NICU OF GHAEM HOSPITALChemical AbstractThe Journal of Urmia University of Medical Sciences1394اول
69940498Assessment of Risk Factors and Prognosis in Asphyxiated InfantsISIIranian journal of pediatrics1394اول
70940318Effect of the Number of Ramadan Fasting Days on Maternal and Neonatal OutcomesISCJournal of Fasting and Health1393اول و مسئول
71940317Study of the Incidence, and Maternal and Fetal Risk Factors for Intra Uterine Fetal DeathscopusJ Mazandaran Univ Med Sci1393اول
72940316Evaluation of risk factors associated with breastfeeding in infants with acute renal failureChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی مشهد1394اول و مسئول
73940310Complications of Neonatal Jaundice and the Predisposing Factors in Newbornsscopusمجله دانشگاه علوم پزشکی بابل1394اول و مسئول
74935505Maternal and neonatal outcomes of fasting and non-fasting during pregnancyscopusMalaysian Journal of Nutrition1394اول
75934853The Effects of Lavender Scent on Pain of Blood Sampling in Term NeonatesISIInternational Journal of Pediatrics1394پنجم
76934726Evaluation of the Sodium Serum Level in Infants with Jaundiceindex copernicusInt J Pediatr Vol.3, N.2-1, Serial No.15, March 20151394اول
77934725Comparison between infants receiving traditional supplements (camel thorn, flix weed, and sugar water) and exclusively breast fed infantsPMCAvicenna journal of phytomedicine1394اول
78934495Effects of Selenium Supplementation on Soluble FMS-Like Tyrosine Kinase-1 and Glutathione Peroxidase Levels and the Plasminogen Activator Inhibitor-1: Plasminogen Activator Inhibitor-2 Ratio in Pregnant Women.scopusShiraz E-Med J1393چهارم
79934455Serum Hsp70 Antigen: Early Diagnosis Marker in PerinatalISIIranian journal of pediatrics1394اول
80934109Determining the Viability of Preterm Newborns Hospitalized in the Neonatal Intensive Care Unit in Ghaem Hospital, Mashhad.scopusمجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران1393اول
81933891The Effect of Family Participation on Mother's General Health and Length of Hospitalization of Premature NeonateCinahlمراقبت مبتنی بر شواهد1393سوم
82933736The Effect of Facilitated Tucking (FT) During Venipuncture on Duration of Crying in Preterm InfantsISIInternational Journal of Pediatrics1393چهارم
83933731The Effect of Creating an Artificial Night on Physiological Changes in Preterm InfantsISIInternational Journal of Pediatrics1393چهارم
84932923Comparison of Zinc Level between Neonates with Jaundice and Healathy NeonatesISIInternational Journal of Pediatrics1393مسئول
85932693Hyperbilirubinemia and Neonatal InfectionChemical AbstractInternational Journal of Pediatrics1392اول و مسئول
86932630Evaluation of the Relationship between Maternal Complications and Prognosis in Infants with Birth AsphyxiascopusIJOGI1393اول
87932443Significant Neonatal Weight Loss Related to Idiopathic Neonatal Hyper BilirubinemiaISIinternational journal of pediatrics1393اول
88931764The Comparative Study of the Impact of Antenatal Training Care Infants to Fathers and Couple on the Fathers' Participations after BirthChemical AbstractInternational Journal of Pediatrics1392سوم
89931758Incidence of Thrombocytopenia in Idiopathic Hyperbilirubinemic NewbornsscopusMacedonian Journal of Medical Sciences.1393اول
90931750Risk Factors of Breast Problems in Mothers and Its Effects on NewbornsISIIran Red Crescent Med J.1393اول
91931749The relationship between fasting pregnant mothers and newborn growth parametersChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1393اول و مسئول
92931287The Frequency and Characteristics of Hypothyroidism Jaundice in Neonates with Hyperbilirubinemia; A Ten-Year Surveyscopusمجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان1393اول
93930682The Study of the Relationship between Hypernatremia in Neonates and Mode of Maternal Breast Feeding in Hospitalized Infants in Ghaem Hospital of Mashhad, IranscopusIJOGI1392
94930672Comparing the Efficacy of Cefotaxime and Ampicillin on Neonatal Infection after Premature Rupture of Membranesscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1393اول و مسئول
95930038Herpes Simplex Virus Infection in Neonates and Young Infants with SepsisISIIran Red Crescent Med J1392پنجم به بعد
96930037Efficacy of Oral Zinc Sulfate Intake in Prevention of Neonatal JaundiceSID/Iranmedex/MagiranIJN1392دوم
97925043Could Neonatal Hypernatremia Dehydration Influence Hearing Status?PMCIranian Journal of Otorhinolaryngology1392اول و مسئول
98925041Outcomes of vaginal delivery and cesarean in Ghaem Hospital of Mashhadscopusمجله دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، اسفند 1392، دوره 71، شماره 12، صفحه‌های 872 تا 8771392اول
99924582Evaluation of Serum Interleukins-6, 8 and 10 Levels as Diagnostic Markers of Neonatal Infection and Possibility of MortalityISIIran J Basic Med Sci1392اول
100923728EFFECTS OF SELENIUM SUPPLEMENTATION ON PLASMA sFlt-1, GPx CONCENTRATION AND PAI1/PAI2 RATIO IN PREGNANT WOMENسایر سایت‏های تخصصیgynecology obstetrics journa1391چهارم
101923525Neonatal Hyperbilirubinemia and Bacterial Infection in an 8 -Year ReviewscopusMacedonian Journal of Medical Sciences1391
102923524Netherton Syndrome, a Case Report and Review of LiteratureISIIran J Pediatr1392اول و مسئول
103923523Investigating the Effect of Maternal Risk Factors in Incidence of Neonatal Jaundicescopus. مجله زنان، مامایی و نازائی ایران1391اول
10492350Perinatal factors related to premature neonate’s mortality in the NICU, Ghaem Hospital, MashhadISILife Science Journal1392دوم
105923175Prooxidant-Antioxidant Balance in Perinatal AsphyxiaISIINDIAN JOURNAL OF PEDIATRICS1392اول
106923000The Effect of Non-Nutritive Sucking on Weight Gain and Length of stay in Preterm InfantsEmbaseJournal of Evidence-based Care1392سوم
107922976Incidence and Risk Factors of Retinopathy of Prematurity in Mashhad,Northeast IranISIIran Red Crescent Med 1391سوم
108922974Fasting and Pregnancy OutcomesscopusIJOGI1392اول و مسئول
109922973Factors associated with hypernatremia in term infants with jaundicescopusIJOGI1392اول و مسئول
110922554The Effects of Massage on apnea and feeding intolerance Hospitalized Preterm Infants in NICUEmbaseفصلنامه مراقبت مبتنی برشواهد1392سوم
111922332DETERMINATION OF PROOXIDANT–ANTIOXIDANT BALANCE DURING UNCOMPLICATED PREGNANCY USING A RAPID ASSAYISIJ Med Biochem1392اول
11291850Maternal and neonatal serum concentrations of zinc and copper in preterm delivery: an observational studyISITrace Elements and Electrolytes1391اول
11391544فاکتورهای پریناتال مرتبط با مرگ و میر نوزادان نارس در NICU بیمارستان قائم مشهدSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی1391دوم
11491441Effect of Prenatal Selenium Supplementationon on Cord Blood Selenium and Lipid ProfileISIPediatrics & Neonatology1391اول
11591248Comparing the Effect of Peer Support and the Education of Health Care Providers on Breastfeeding Initiation Time among Primiparous Women in MashhadscopusIranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility1391سوم
11691236The effect of Facilitated Tucking during Venipuncture on pain and physiological parameters in preterm infantsSID/Iranmedex/MagiranEvidence Based Care1391سوم
11790953Early diagnosis of late neonatal sepsis by measuring interleukin 10: A case control studyscopusJournal of Neonatology1390اول
11890798Study of the Causes and Predisposing Factors in Neonatal Mortality in Ghaem Hospital (March 2009 to May 2010)scopusThe Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility1390اول
11990603Prenatal complications causing neonatal jaundicein Ghaem Hospital, Mashhad- IranISCJournal of North Khorasan University of Medical Sciences1390اول
12090550Relationship between Delivery Type and Jaundice Severity Among Newborns Referred to Ghaem Hospital Within a 6-year Period in MashhadscopusThe Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility1390مسئول
12190543Clinical Course and Prognosis of Hemolytic Jaundice in Neonates in North East of IranscopusMacedonian Journal of Medical Sciences1390مسئول
12290410The Effect of Traditional Remedies (Camel's Thorn, Flixweed and Sugar Water) on Idiopathic Neonatal JaundiceISIIranian Journal of Pediatrics1390مسئول
12390183Pulmonary function tests and respiratory symptoms among smokers in the city of mashhad (north east of Iran)ISIRevista portuguesa de pneumologia1390سوم
12489802Association between serum interleukin-1β levels and perinatal asphyxiaPMCIranian Journal of Neonatology1389اول و مسئول
12589795Evaluation of Maternal selenium supplementation on the Level of Oxidative Stress and Incidences of Outcomes in newbornsISIIranian Red Crescent Medical Journal1389اول
12689713Evaluation of urinary tract infections following Neonatal hyper-bilirubinemia(Emro (IMEMRمجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد1389اول
12789577Neonatal complications related with prolonged rupture of membranesscopusMacedonian Journal of Medical Sciences1389اول
12889573Prevalence and clinical manifestation of glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency in newborns with hyperbilirubinemia in Mashhad, IranscopusMacedonian Journal of Medical Sciences 1389اول
12989544A study on the risk factors for obstetrical brachial plexus palsyscopusIranian Journal of Child Neurology1389دوم
13089387The Effect of Maternal Selenium Supplementation on Pregnancy Outcome and the Level of Oxidative Stress in NeonatesISIIranian Red Crescent Medical Journal1389اول
13189355SELENIUM SUPPLEMENTATION AND THE INCIDENCE OF PREECLAMPSIA IN PREGNANT IRANIAN WOMEN: A RANDOMIZED, DOUBLE-BLIND, PLACEBO-CONTROLLED PILOT TRIALISITaiwanese Journal of Obstetrics & Gynecology 1389سوم
13289340Neonatal hypernatremia and dehydration in infants receiving inadequate breastfeedingISIAsia Pacific Journal of Clinical Nutrition 1389اول
13389148Early diagnosis of perinatal asphyxia by nucleated red blood cell count: a case-control studyISIArch Iran Med1389مسئول
13489144Prooxidant-antioxidant balance in pregnancy: a randomized double-blind placebo-controlled trial of selenium supplementationISIJournal of perinatal medicine1389دوم
13589138Effect of supplementation with selenium on postpartum depression: a randomized double-blind placebo-controlled trialISIJ Matern Fetal Neonatal Med1389چهارم
13688576Assessment of aminoglycoside-induced hearing impairment in hospitalized neonates by TEOAEPMCIndian Journal of Otolaryngology and Head & Neck Surgery1388سوم
13788485بررسی نارسایی حاد کلیه در نوزادان بستری در بخش مراقبت های ویژه کودکان و نوزادان (NICU) بیمارستان قائم(عج) مشهد، 1384-85index copernicusمجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد1388اول
13888335The Relationship of Level of Maternal Serum Copper and Zinc with Neonatal Birth Weight(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1388اول و مسئول
13988210Selenium supplementation and premature (pre-labour) rupture of membranes: a randomised double-blind placebo-controlled trialPMCJournal of obstetrics and gynaecology1388دوم
14088204Association between serum interleukin-6 levels and severity of perinatal asphyxiaISIAsian biomedicine 1388اول
14188180Serum interleukin 8 level as a diagnostic marker in late neonatal sepsisISIIranian Journal of Pediatrics1388مسئول
14287558ارزیابی پاسخ شنوایی ساقه مغز (ABR )در هیپر بیلی روبینمی نوزادیسایر سایت‏های تخصصیمجله گوش، گلو، بینی و حنجره ایران1387مسئول
14387490عفونت‌های بیمارستانی و عوامل باکتریایی آنها: بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان بیمارستان دانشگاهی قائم (عج) مشهدEmbaseمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران1387سوم
14487433گزارش یک مورد نادر از سندرم آکوندروژنزیس نوع IIسایر سایت‏های تخصصیمجله زنان،زایمان و نازایی ایران1387اول و مسئول
14587284Hearing impairment in the neonate of preeclamptic women ISIOtolaryngology-Head and Neck Surgery 1387دوم
14687111عفونت های بیمارستانی وعوامل باکتریایی آنها: بخش مراقبت های ویژه نوزادان بیمارستان دانشگاهی قائم(عج) مشهدChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران1387سوم
14786264گزارش یک مورد سندرم وارفارین جنینی(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1386دوم
14886153مطالعه 10 ساله توده های کلیوی نوزادان در شمال شرق ایران(خراسان)index copernicusمجله بیماریهای کودکان ایران1386دوم
14986107Immediate diagnosis of early onset sepsis in premature newborns by measurement of cord C-reactive protein and interleukin-6scopusIranian Journal of Medical Sciences1386چهارم
15085329درمان زردیهای همولیتیک نوزادی با دوزهای مکرر ایمونوگلوبولین وریدی(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1385دوم
15185050بررسی میزان گمی اینترلوکین 6 درتشخیص سپتی سمی نوزادانindex copernicusمجله دانشگاه علوم پزشکی1385مسئول
15283021A three -Day old female with carpenter s syndromePMCarshives of iranian Medicine1383چهارم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1972769Chromosomal abnormalities, risk factors and clinical manifestations study of down's syndrome in north east Iran1st International Congress on Health Genomics and BiotechnologyTehranپوستر1386خير
2970987کاهش ویتامین د در نوزادان نارس ومادرانشاندومین کنگره کودکان امیر حکیمیشیرازپوستر1397بله
3952485مقایسه نوزادان زرد مصرف کننده فقط شیر مادر و مصرف کننده ترنجبین بعلاوه شیر مادراولین کنگره بین المللی طب مکمل وجایگزینمشهدسخنرانی1394بله
4952237بررسی مقایسه ای تاثیر تجویز سورفاکتانت از طریق کاتتر ظریف داخل تراشه در حین تنفس خودبخودی با انتوباسیون (روش InSurE) در نوزادان نارسدومین کنگره سلامت نوزادانتهرانسخنرانی1394بله
5941420بررسی فاکتورهای خطرو پیش آگهی نوزادان دچار آسفیکسیدومین کنگره سراسری کودکان و نوجوانانزاهدانسخنرانی1393بله
6941299مقایسه نوزادان زرد مصرف کننده فقط شیر مادر و مصرف کننده ترنجبین بعلاوه شیر مادرکنگره 'بین المللی طب مکمل و جایگزینمشهدسخنرانی1394بله
7940527آیا تعداد روز روزه داری مادر روی اوت کام نوزادی موثر است؟همایش کشوری آموزش ومشاوره ذر سلامت باروریمشهدپوستر1393بله
8940524بررسی ارتباط عوارض مادری با پیش آگهی آسفیکسی نوزادیأمورش و مشاوره در سلامت باروریمشهدپوستر1393بله
9940522بررسی ارتباط عوارض مادری با پیش آگهی آسفیکسی نوزادیدومین کنگره سراسری سلامت کودکان ونوجوانانزاهدانسخنرانی1393بله
10940519بررسی تجویز سفوتاکسیم در مقایسه با آمپی سیلین در مادران باردار دچار پارگی زودرس کیسه آب بر بروز عفونت در نوزاداندومین کنگره سراسری سلامت کودکان ونوجوانانزاهدانپوستر1393بله
11940518تعیین قابلیت حیات نوزادان نارس بستری در بخش مراقبت های ویژه نوزاد بیمارستان قائم (عج)مشهد و بررسی فاکتورهای خطرو پیش آگهی نوزادان دچار آسفیکسیدومین کنگره سلامت کودکان ونوجوانان زاهدانزاهدانسخنرانی1393بله
12940515بررسی اثر دهیدراتاسیون هیپرناترمیک بر شنوایی نوزادانپنجمین کنگره پریناتولو‍ی ایرانشیرازپوستر1392بله
13940514بررسی ارتباط هیپرناترمی نوزادان با نحوه شیردهی مادر در نوزادان بستری شده در بیمارستان قائم (عج) شهر مشهدپنجمین کنگره پریناتولو‍ی ایرانشیرازپوستر1392بله
14940512Serum interleukin-1β and 6 levels as early diagnosis marker in the prenatal asphyxiaپنجمین کنگره پریناتولو‍ی ایرانشیرازسخنرانی1392بله
15940511Neonatal hyperbilirubinemia and bacterial infection in a 9-year reviewپنجمین کنگره پریناتولوژی شیرازشیرازپوستر1392بله
16940506اکسیژن درمانی مطمئن در نوزادانکنگره سلامت نوزادان ایرانتهرانسخنرانی1393بله
17930485بررسی بالانس اکسیدان و آنتی اکسیدان در آسفیکسی پری ناتالاولین کنگره الکترو انسفالوگرافی وصرع ایرانمشهدسخنرانی1392بله
18930484بررسی تاثیر ماساژ روی میزان پاسخ به فتوتراپی نوزاد دچارهیپربیلی روبینمی25 کنگره بین المللی کودکانتهرانسخنرانی1392بله
19930479مقایسه میزان روی در نوزادان دچار زردی با نوزادان سالمکنگره بین المللی تازه های گوارش و کبد کودکان ودرمانهای نوین چالش هامشهدپوستر1393خير
20930478بررسی ارتباط هیپرناترمی نوزادان با چگونگی شیردهی مادرتازه های گوارش و کبد کودکان ودرمانهای نوین چالش هامشهدپوستر1393خير
21930432بررسی شیوع و فاکتورهای مستعدکننده مادری و جنینی در مرگ‌های داخل رحمی جنین در بیمارستان قائم (عج) شهر مشهد طی سال¬های 1389 تا 1392تغذیه،رشد وتکامل نوزادان وکودکانمشهدپوستر1392بله
22930424ارزیابی سرمی اینترلوکین 6و8و10 بعنوان مارکرهای تشخیصی عفونتهای نوزادیاولین کنگره طب نوزادان وحوالی تولدمشهدپوستر1391بله
23930411تعیین فراوانی و مشخصات زردی هیپوتیروئیدی در نوزادان مبتلا به زردی مراجعه کننده به بیمارستان قائم (عج) مشهد 1381-1391اولین کنگره بین المللی طب نوزادان و حوالی تولدمشهدپوستر1391خير
24922505بررسی علل وعوامل مرتبط با مرگ نوزادان در بیمارستان قائم درسال 1389-1388چهارمین جشنواره علمی تحقیقاتی سرورمشهدپوستر1389خير
25922466ارتباط بین سطح سرمی مس و روی در مادران با وزن تولد نوزاداناولین کنگره مراقبتهای ویژه نوزادان وکودکانمشهدپوستر1389خير
26922450مطالعه آینده نگر نارسائی حاد کلیه در نوزادان بستری در NICU بیمارستان قائم (عج)اولین کنگره مراقبتهای ویژه نوزادان وکودکانمشهدپوستر1389خير
27922449ارزیابی پاسخ شنوایی ساقه مغز (ABR ) در نوزاد با هیپر بیلی روبینمیاولین کنگره مراقبتهای ویژه نوزادان وکودکانمشهدپوستر1389خير
28922444تعیین فراوانی و مشخصات زردی هیپوتیروئیدی در نوزادان مبتلا به زردی مراجعه کننده به بیمارستان قائم(عج) مشهد 1391-1381ششمین همایش سراسری تازه های غدد و متابولیسم کودکان ایرانمشهدپوستر1392بله
29922443تعیین فراوانی و مشخصات زردی نوزادان مادر دیابتی در نوزادان مبتلا به زردی مراجعه کننده به بیمارستان قائم(عج) مشهد 1392-1383ششمین همایش سراسری تازه های غدد ومتابولیسم کودکان ایرانمشهدپوستر1392بله
30922433بررسی ارتباط نوع زایمان با شدت زردی در نوزادان مبتلا به زردی مراجعه¬کننده به بیمارستان قائم مشهد در یک دوره 6 سالهکنگره سراسری ارتقائ سلامت نوزادمشهدپوستر1390خير
31922319ارزیابی زردی همراه با عفونت ادرایدومین کنکره انجمن نفرولوژی کودکان ایرانمشهدپوستر1391خير
32922307سطح استرس اکسیداتیو در زنان حامله بدون عارضهدوازدهمین کنگره بیوشیمی و چهارمین کنگره بین المللی بیوشیمی و بیولوژی مولکولیمشهدپوستر1390خير
33922306ارتباط سطح سرمی اینترلوکین 6 با شدت آسفیکسیدوازدهمین کنگره بیوشیمی و چهارمین کنگره بین المللی بیوشیمی و بیولوژی مولکولیمشهدپوستر1390خير
34922305مقایسه سطح سرمی پروتئیی شوک حرارتی در نوزادان دوچار اسفیکسی ونوزادان سالمدوازدهمین کنگره بیوشیمی و چهارمین کنگره بین المللی بیوشیمی و بیولوژی مولکولیمشهدپوستر1390خير
35922304مقایسه سطح سرمی مس وروی مادر ونوزاد نارسدوازدهمین کنگره بیوشیمی و چهارمین کنگره بین المللی بیوشیمی و بیولوژی مولکولیمشهدپوستر1390خير
36922249فشار مثبت راههای هواییاولین کنگره بین المللی طب نوزادانمشهدسخنرانی1391خير
37922248بررسی تغییرات وزن در نوزادان شیر مادر خوار دچار زردی با علت ناشناختهاولین کنگره بین المللی طب نوزادانمشهدپوستر1391خير
38922247بررسی فراوانی و عوامل موثر بر رتینوپاتی نارسی در نوزادان نارس بخش مراقبت های ویژه بیمارستان قائم (عج)اولین کنگره بین المللی طب نوزادانمشهدپوستر1391بله
39922246بررسی پیش آگهی درازمدت نوزادان دچار دهیدراتاسیون هیپرناترمیکاولین کنگره بین المللی طب نوزادانمشهدپوستر1391خير
40922245بررسی فاکتورهای مستعد کننده مادری در بروززردی نوزادی"اولین کنگره بین المللی طب نوزادانمشهدپوستر1391خير
41922244پیامدهای مادری و نوزادی روزه داری در تریمستر های حاملگی ومقایسه آن با غیر رروزه دارهااولین کنگره بین المللی طب نوزادانمشهدپوستر1391خير
42922243سیر بالینی و پیش آگهی زردی همولیتیک در یک بررسی 7 سالهاولین کنگره بین المللی طب نوزادان وحوالی تولدمشهدپوستر1391خير
43922242مقایسه نوزادان تغذیه شده با شیر مادر و نوزادان دریافت کننده ترنجبین،آب قند وخاکشیراولین کنگره بین المللی طب نوزادان وحوالی تولدمشهدپوستر1391خير
44922230اثر مصرف مکمل سلینیم در مادر حامله بر سطح استرسهای اکسیداتیو نوزادیازدهمین کنگره سم شناسی و مسمومیتهامشهدپوستر1390خير
45922228ارتباط زردی نوزادی وعفونت ادرایدومین کنکره انجمن نفرولوژی کودکان ایرانمشهدپوستر1390خير
46922226مقایسه معیارهای رشدی نوزادان مادران روزه دار وغیر روزه دارسومین همایش علمی پژوهشی طب الرضا 20لغایت21 اردیبهشت 91مشهدپوستر1391خير
47922221ارزش اینترلوکین 1بتا و6 در تشخیص زودرس اسفیکسی نوزادیپنجمین کنگره سراسری پریناتولوژیشیرازسخنرانی1392بله
48922218عوارض نوزادی پارگی طولانی مدت کیسه آبششمین کنگره میکروب شناسی بالینی ایران واولین کنگره بین المللی میکروب شناسی بالینی 11لغایت13مهر91مشهدپوستر1391بله
49922217تشخیص زودرس سپسیس دیررس نوزادی با اندازه گیری IL 10ششمین کنگره میکروبشناسی بالینی ایران و اولین کنگره بین المللی میکروبشناسی بالینیمشهدپوستر1391خير
50922209علایم بالینی،شیوع وفاکتورهای خطر دیسپلازی مادر زادی هیپ در طی 8 سالاولین کنگره بین المللی دیسپلازی مادر زادی هیپ در طی 8 سالمشهدسخنرانی1390خير
51922150بررسی ارتباط هیپرناترمی نوزادان با نحوه شیردهی مادر در نوزادان بستری شده در بیمارستان قائم (عج) شهر مشهدپنجمین کنگره پریناتولژیشیرازپوستر1392بله
52922149زردی نوزادی وعفونت باکتریال در یک بررسی 6 سالهپنجمین کنگره پریناتولوژیشیرازپوستر1392بله
53922121بررسی تاثیر مصرف موضعی روغن آفتاب گردان در پیشگیری از عفونتهای بیمارستانی در نوزادان نارسارتقای سلامت نوزادمشهدسخنرانی1391بله
54922120مقایسه عوامل خطر و شرایط تغذیه ای نوزادان مبتلا به نارسایی حاد کلیه و نوزادان سالم زردارتقای سلامت کودکمشهدپوستر1391خير
55922118بررسی عوامل مستعد کننده مادری وزایمان در بروز زردی نوزادیارتقا سلامت نوزادمشهدسخنرانی1391خير
56922115اکسیزن درمانی در نوزاداندومین گنگره سراسری ارتقا سلامت نوزادمشهدسخنرانی1391خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
11492مراقبت های ویژه در بیماریهای نوزادان و کودکان1393تجدید چاپ
21484راهنمای بالینی شیردهی برای پزشکان و پیراپزشکان1393ترجمه
3141بیماریهای کلیه و ادرای تناسلی در نوزادان1391تالیف
4134شیر مادرگوهری بی همتا1390تالیف
5133تغذیه با شیرمادر در مادران شاغل، بیمار و مادران دارای نوزاد نارس1391تالیف
6130روزهای طلایی من ونوزادم1391تالیف
71218مراقبت های ویژه در بیماریهای نوزادان و کودکان1389تالیف
81217ورزش در بیماریهای شایع کودکان1388تالیف
91007مروری بر جنین شناسی،آناتومی وفیزیولوژی نوزادان1393تالیف
101006چگونه از کودک سالمم مواظبت کنم؟1393تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری
19374فلوشیپ پژوهشی سطح 21393
29262فلوشیپ پژوهشی سطح 11393

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری
19223کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهاول1395
29149کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهاول1393
39066کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهدوم1390

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه