حسن  بسکابادی
خلاصه عملکرد حسن  بسکابادی
خلاصه عملکرد

 فعاليت هاي پژوهشي

 

حسن بسکابادی

در دانشگاه علوم پزشکي مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح هاي تحقيقاتي
طرح هاي تحقيقاتي
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره هاي پژوهشي
دوره هاي پژوهشي
جشنواره ها
جشنواره ها
رزومه انگليسي
رزومه انگليسي
علوم پزشکي مشهد
علوم پزشکي مشهد
پروفايل در SCUPOS
پروفايل در SCOPUS
پروفايل در ISI
پروفايل در ISI
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در ORCID
پروفايل در ORCID
 پروفايل در ResearchGate
پروفايل در ResearchGate
پروفايل در پاب مد
پروفايل در پاب مد
پروفايل در مدليب
پروفايل در مدليب

اطلاعات کلي
hide/show

نام و نام خانوادگي (فارسي): حسن بسکابادی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمي : دانشیار آخرين مدرک تحصيلي : فوق تخصص
رشته تخصصي : نوزادان دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونيک : Boskabadih@mums.ac.ir

سوابق تحصيلي
hide/show

رشته تحصيلي/ تخصصي درجه‌تحصيلي سال دريافت مدرک دانشگاه/ موسسه
پزشکی عمومینامشخص1375علوم پزشکی مشهد
کودکانپزشک متخصص1378علوم پزشکی مشهد
نوزادانفوق تخصص1383علوم پزشکی مشهد
دوره تکمیلیفلوشیپ1386دانشگاه موناش

سوابق شغلي
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاريخ شروع تاريخ پايان

سوابق پژوهشي


طرح هاي تحقيقاتي
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان سمت وضعيت طرح پايان نامه
1961646مقایسه سطح سرمی ویتامین D بند ناف نوزادان نارس زنده با فوت شدهمجریدر دست اجراخير
2960925بررسی انتی بیوگرام در میکروبهای مسبب سپسیس در نوزادانمجریدر دست اجراخير
3960432بررسی ارتباط بین طول مدت بستری مادر بعد از زایمان و شدت زردی نوزادیمجریدر دست اجراخير
4960406بررسی میزان ویتامین D در نوزادان نارسمجریدر دست اجراخير
5960003بررسی دفعات تغذیه با شیر مادر با دهیدراتاسیون هیپرناترمیک در نوزادان شیر مادر خوارمجریدر دست اجراخير
6951630مقایسه میزان ویتامین D نوزادان نارس مبتلا به خونریزی مغزی با نوزادان بدون خونریزی مغزیمجریدر دست اجراخير
7951402بررسی سیربالینی و و علایم آزمایشگاهی نوزادان دچار عفونت بیمارستانی براساس نوع میکروب: مطالعه همگروهیمجریدر دست اجراخير
8951325بررسی فراوانی هیپر گلیسیمی در دهیدراتاسیون هیپرناترمیک و ارتباط ان با پیش اگهیمجریدر دست اجراخير
9951319بررسی میزان ویتامین د در نوزادان با وزن تولد خیلی کم(VLBW) مبتلا به رتینوپاتی نوزادان نارسمجریدر دست اجراخير
10950082مقایسه وزن موقع تولد نوزادان مادران دریافت کننده و عدم دریافت رویمجریدر دست اجراخير
11941645مقایسه بروز سندروم دیسترس تنفسی در نوزادان مادران دریافت کننده و عدم دریافت ویتامین D:یک مطالعه پایلوتمجریدر دست اجراخير
12940889بررسی ارتباط پیش آگهی نوزادان اسفیکسی پری ناتال با میزان اینترلوکین 6سرم نوزادمجریپایان یافتهخير
13940853بررسی ارتباط پیش آگهی نوزادان باوز ن خیلی کم (VLBW) با نسبت درصد گلبولهای قرمز هسته دار به گلبولهای سفید در خون بند نافمجریدر دست اجراخير
14940795مقایسه سطح سرمی بند ناف ویتامینD در نوزادان نارس مبتلا به عفونت و بدون ابتلا به عفونتمجریپایان یافتهخير
15940442مقایسه تاثیر قطره صناعی شیرخشت و ماساژ بر میزان بیلی روبین نوزادان تحت درمان فتوتراپیمجریپایان یافتهبلي
16940434بررسی ارتباط سطح سرمی ویتامین D با عوارض حاد تنفسی در نوزادان نارسمجریپایان یافتهبلي
17940147بررسی بالانس اکسیدان انتی اکسیدانت در نوزادان مبتلا به رتینوپاتی نوزادان نارس در نوزادان با وزن تولد خیلی کممجریدر دست اجرابلي
18940118بررسی بالانس اکسیدان وآنتی اکسیدان در نوزادان مبتلا به خونریزی داخل بطنی در نوزادان با وزن تولد خیلی کم(VLBW)مجریدر دست اجراخير
19940016بررسی تاثیر قرار دادن در لانه بر وضعیت های خواب و بیداری نوزاد نارسمجریپایان یافتهخير
20931689بررسی تاثیر قطره بیلی ناستر بر هیپربیلی روبینمی نوزادیمجریپایان یافتهخير
21931669بررسی تغییرات گلبولهای قرمز هسته دار در نوزادان با وزن تولد خیلی کم(VLBW) مبتلا به رتینوپاتی نوزادان نارسمجریدر دست اجراخير
22931575مقایسه پیش آگهی نوزادان د چار زردی و هیپر ناترمی با نوزادان دچار زردیمجریپایان یافتهخير
23931574علل بستری مجدد نوزادان نارس بعد از ترخیص از بخش نوزادانمجریدر دست اجراخير
24930606بررسی ارزش نسبت نوتروفیل های نابالغ و سطح کالپروتکتین در تشخیص سپسیس نوزادیمجریپایان یافتهبلي
25930179بررسی تاثیرتعویض خون روی بالانس اکسیدان آنتی اکسیدان در نوزادان دچار زردیمجریپایان یافتهخير
26922670بررسی تاثیرمکمل خوراکی گلوتامین بر روی پیشگیری از عفونتهای بیمارستانی در نوزادان نارسمجریپایان یافتهبلي
27922433بررسی تاثیر فتوتراپی روی بالانس اکسیدان آنتی اکسیدان(PAB) در نوزادان دوچار زردی بستری در بیمارستانمجریپایان یافتهخير
28921945مقایسه نسبت درصد گلبولهای قرمز هسته دار به گلبولهای سفید در خون محیطی در نوزادان با وزن تولد خیلی کم مبتلا به خونریزی مغزی با نوزادان گروه شاهد بستری در بخش مراقبتهای ویژه نوزادانمجریپایان یافتهبلي
29921940بررسی عوارض هیپربیلی روبینمی غیر مستقیم شدید نوزادان ترممجریدر دست اجراخير
30921924بررسی قابلیت حیات نوزادان خیلی نارس در بیمارستان قائم(عج)مجریپایان یافتهخير
31921911بررسی تغییرات تعداد گلبولهای قرمز هسته دار در نوزادان مبتلا به سپسیس نوزادیمجریپایان یافتهبلي
32921753بررسی وضعیت تکاملی نوزادان بسیار کم وزن بستری شده درNICU بیمارستان قائم در فاصله سال های1393تا 1394مجریپایان یافتهبلي
33921194مقایسه بالانس اکسیدان وآنتی اکسیدان سرم مادران طی زایمان طبیعی و سزارین الکتیومجریپایان یافتهبلي
34921108مقایسه بالانس اکسیدان وآنتی اکسیدان درسرم بند ناف نوزادان حاصل زایمان طبیعی با سزارینمجریپایان یافتهبلي
35920627بررسی مقایسه ای تاثیر تجویز سورفاکتانت از طریق کاتتر ظریف داخل تراشه در حین تنفس خودبخودی با انتوباسیون (روش InSurE ) در نوزادان نارسمجریپایان یافتهبلي
36920436بررسی میزان آگاهی و نگرش دستیاران نسبت به برنامه آموزشی (کوریکولوم) رشته تحصیلی خودمجریپایان یافتهخير
37920005بررسی میزان استرس و افسردگی والدین نوزادان بستری شده در بخش مراقبت ویژه نوزادان ومقایسه آن با والدین نوزادان سالم در بیمارستان قائممجریدر دست اجراخير
38920004بررسی ریسک فاکتور های استئوپنی نارسی در نوزادان بسیار کم وزن (VLBW ( متولد شده در بیمارستان قائم مشهد درسال 92-93مجریدر دست اجراخير
39910684بررسی پیش آگهی نوزادی مادران حامله مصرف کنندة مکمل رویمجریدر دست اجراخير
40910459بررسی چالش های دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در فرآیند انجام پایان نامهمجریپایان یافتهخير
41901004ارزیابی موتاسیونهای ژنهای PKD1 و PKD2 در افراد مبتلا به بیماری کلیوی پلی کیستیک اتوزومال غالب (ADPKD)مجریپایان یافتهخير
42900823اثر راند بالینی بر والدین کودکان بستری در بخش های اطفال و نوزادان بیمارستان قائم (عج)مجریپایان یافتهبلي
43900660بررسی ارتباط پیش آگهی آسفیکسی پری ناتال با بالانس اکسیدان وآنتی اکسیدان در نوزادانمجریپایان یافتهخير
44900514 بررسی ارتباط پیش آگهی نوزادان رسیده رسیده دوچار آسفیکسی پری ناتال با میزان پروتئین شوک حرارتی 70( HSP 70)و مقایسه آن با نوزادان رسیده سالممجریپایان یافتهخير
45900179تاثیر تجویز خوراکی سولفات روی بر کاهش زردی نوزادیمجریپایان یافتهبلي
4689647بررسی تاثیر تجویز سفوتاکسیم درمقایسه با آمپی سیلین در مادران حامله دچار پارگی زودرس کیسه آبمجریپایان یافتهبلي
4789060مقایسه تأثیر حمایت همتا و آموزش توسط مراقبین بهداشتی بر تغذیه انحصاری با شیر مادر در زنان نخست زای شهر مشهد درسال 1389مجریپایان یافتهبلي
4888782بررسی عوامل موثر بر پیش اگهی نوزادی در زایمانهای زودتر از موعدمجریپایان یافتهخير
4988606بررسی علل و فاکتورهای مستعد کننده مرگ جنینمجریپایان یافتهبلي
5088470بررسی علل و عوامل مرتبط با مرگ نوزادان در بیمارستان قائم ازسال 1388تا 1390مجریپایان یافتهبلي
5188469بررسی تاثیر ماساژ روی میزان پاسخ به فتوتراپی نوزاد دچار هیپربیلی روبینمی مجریپایان یافتهبلي
5288099بررسی ویژگیهای مادری و نوزادی در نوزادان مبتلا به زردیمجریپایان یافتهخير
5387913بررسی عوامل مرتبط با هیپرناترمی و کاهش وزن در نوزادان دچار زردی وپیگیری آنهامجریپایان یافتهبلي
5487911بررسی مقایسه ای سطح پروتئین شوک حرارتی 70 درنوزادان دجار آسفیکسی پری ناتال و نوزادان سالممجریپایان یافتهبلي
5587871بررسی رشد و تکامل نوزادان نارس در بیمارستان قائم از تاریخ 1388-1389مجریپایان یافتهبلي
5687870بررسی پیامدهای روزه داری مادر با پارامترهای رشد نوزادیمجریپایان یافتهخير
5787807بررسی پیش آگهی دراز مدت نوزادان دچار دهیدراتاسیون هیپرناترمیکمجریپایان یافتهبلي
5887752مقایسه میزان روی در نوزادان دچار زردی با نوزادان سالممجریپایان یافتهبلي
5987684بررسی بالانس اکسیدان و آنتی اکسیدان در آسفیکسی پری ناتالمجریپایان یافتهبلي
6087264بررسی پیامد آسیب شبکه بازویی نوزادی در طی سال اول عمرمجریپایان یافتهبلي
6186165بررسی پیش آگهی نوزادان مادران حامله مصرف کننده مکمل سلنیوممجریپایان یافتهخير
6286022بررسی میزان کمی اینترلوکین 6 در آسفیکسی پری ناتالمجریپایان یافتهخير
6386020بررسی ارتباط نوزادان با وزن تولدکمتر از2500 گرم و سطح سرمی روی و مس مادران مجریپایان یافتهخير
6485468تعیین فراوانی کاهش شنوایی در نوزادان مادران مبتلا به پره اکلامپسی- اکلامپسی و مادران سالم بر اساس آزمون OAEمجریپایان یافتهخير
6585345بررسی مارکرهای بیوشیمیائی در آسفیکسی پری ناتالمجریپایان یافتهخير
6685247بررسی عوامل و عوارض نوزادی پارگی زودرس کیسه آبمجریپایان یافتهخير
6785210بررسی فاکتورهای خطر و مشکلات دهیدراتاسیون هیپرناترمیک در نوزادان شیرمادرخوارمجریپایان یافتهخير
6885059بررسی میزان کمی اینترلوکین 10 و اینترلوکین 8 در تشخیص زودرس سپتی سمی در نوزادانمجریپایان یافتهخير
69951816مقایسه اثر ماساژ به روش یاکسون و گرم‌کردن پاشنه بر درد ناشی از خونگیری از پاشنه و معیارهای فیزیولوژیک و طول مدت گریه در نوزادان ترمهمکارپایان یافتهبلي
70951726بررسی تاثیر پروبیوتیک در پیشگیری از زردی نوزادانهمکاردر دست اجرابلي
71951501بررسی فراوانی هایپربیلی روبینمی برگشتی در نوزادان بستری در بیمارستان قائم(عج)همکاردر دست اجرابلي
72951475بررسی و مقایسه عوارض نوزادی دو روش دوشیدن بند ناف و کلامپ فوری در نوزادان نارسهمکاردر دست اجرابلي
73951249بررسی علایم بالینی و کلینیکی و میزان بقای بیماران مبتلا به سندرم نفروتیک مادرزادی در بیمارستان دکتر شیخهمکاردر دست اجراخير
74951151بررسی ارتباط واریانت های ژنی ژن OATP2 در دو جایگاه 388 و 521 با بروز هایپربیلی¬روبینمی نوزادی در یک جمعیت ایرانیهمکاردر دست اجرابلي
75950581بررسی میزان و علل وقوع خطاهای تیم پزشکی و پیامدهای احتمالی آن بر ایمنی بیمار در بیمارستان قائم مشهد و ارائه ی راهکارهای مناسب جهت پیشگیری از آنهاهمکارپایان یافتهبلي
76941724بررسی تاثیر ماساژ اکتانی پستان بر احتقان پستان و وزن گیری نوزادهمکارپایان یافتهبلي
77941356مقایسه آموزش از طریق تله نرسینگ و مولتی مدیا بر موفقیت مادران در شیردهی نوزادان نارس بعد از ترخیصهمکارپایان یافتهبلي
78931782بررسی اثر استفاده از رسپیرومتر در حین احیا بر کیفیت احیاء قلبی ریوی نوزادان و بروز پنوموتوراکس همکارپایان یافتهخير
79931380بررسی تاثیر حمایت تغذیه ای زودرس بر پیامدهای بالینی نوزاد مبتلا به اترزی مریهمکارپایان یافتهبلي
80930125بررسی روند تکامل در نوزادان مبتلا به رتینوپاتی نارسی درمان شده با بواسیزوماب داخل ویترههمکارپایان یافتهخير
81930097تدوین استانداردهای آموزشی پایه برای دوره کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت‌های ویژه نوزادان در دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد همکارپایان یافتهبلي
82922004مقایسه تأثیر نوار حاوی ژل خنک‌کننده و مکیدن غیر‌ تغذیه‌ای بر درد ناشی از تزریق واکسن هپاتیت در نوزادان ترمهمکارپایان یافتهبلي
83921564بررسی تأثیر اجرای پروتکل زمان آرام بر شاخص‌های فیزیولوژیک نوزادان نارس همکارپایان یافتهبلي
84921187بررسی تاثیر کاهش صدا با استفاده از گوش پوش بر متغیرهای فیزیولوژیک و درد ناشی از نمونه گیری وریدی در نوزاد نارس بستری در بخش مراقبت ویژه نوزادانهمکارپایان یافتهبلي
85920841بررسی تاثیر آوای قرآن بر مادران باردار و اثربخشی آن بر پیشگیری و درمان کولیک شیرخوارانهمکارپایان یافتهبلي
86920541تأثیر مشارکت خانواده بر خودکارآمدی شیردهی مادر و وزن گیری نوزاد نارس همکارپایان یافتهبلي
87911204بررسی ارتباط دلبستگی مادر- جنین با رفتارهای دلبستگی مادر- نوزاد و تغذیه انحصاری با شیر مادر در زنان نخست زا همکارپایان یافتهبلي
88910504مقایسه تاثیر آموزش مراقبت از شیرخوار به پدران و زوجین، قبل از تولد بر میزان مشارکت پدران در مراقبت از شیرخوار بعد از تولد همکارپایان یافتهبلي
89910270بررسی تاَثیر پاک کردن راه هوایی با پوآر بر رفتار شیرخواری نوزادان زنان نخست زا همکارپایان یافتهبلي
90910140تاثیر ماساژ بر سطح بیلی روبین نوزادان نارسهمکارپایان یافتهبلي
91910041تاثیر مکیدن غیر تغذیه ای بر زمان دستیابی به تغذیه دهانی مستقل و وزنگیری نوزادان نارس همکارپایان یافتهبلي
92901132بررسی تاثیر ایجاد شب مصنوعی بر تغییرات فیزیولوژیک،تحمل تغذیه و وزن در نوزادان نارسهمکارپایان یافتهبلي
93900735ارزیابی سونوگرافیک دررفتگی مادرزادی هیپ به عنوان غربالگری و پیگیری در نوزادان متولد شده در بیمارستان قائم(عج) وراه اندازی واحد ریفرال شمال شرق ایران برای شناسایی، پیشگیری و درمان دررفتگی مادرزادی هیپهمکاردر دست اجراخير
94900215تاثیر ماساژ بر بروز عارضه در نوزاد نارس بستری در بخش مراقبتهای ویژه نوزادانهمکارپایان یافتهبلي
95900025تأثیر وضعیت جنینی بر درد ناشی از نمونه گیری وریدی در نوزادان نارسهمکارپایان یافتهبلي
9689973بررسی مقایسه ای تأثیر فشار معکوس نرم کننده ی آرئول و کمپرس سرد بر شدت درد و احتقان پستان زنان شیرده در دوره ی بعد از زایمانهمکارپایان یافتهبلي
9789972تاثیر ماساژ درمانی بر درد ناشی ازگذاشتن کاتتر ورید نافی در نوزادان نارسهمکارپایان یافتهبلي
9889962بررسی میزان انرژی و فاکتورهای رشد موجود در شیر و سرم مادران شیرخواران دچار اضافه وزن درمقایسه با شیرخواران با وزن معمولی همکارپایان یافتهخير
9989463مقایسه میزان آنومالی های مادرزادی در حاملگی های به دنبال روشهای کمک باروری (IVF و ICSI) با حاملگی های خودبه خودیهمکارپایان یافتهبلي
10089283بررسی فراوانی عفونت ویروس هرپس سیمپلکس درشیرخواران کوچکتر از سه ماه دارای علائم کلینیکی سپسیس بستری در بیمارستان قائم مشهد از آذر 1388 لغایت آبان 1389همکارپایان یافتهبلي
10188474بررسی مقایسه ای اثر تحریک بویایی آشنا و گلوکزخوراکی 30% بر شدت درد ناشی از خونگیری در نوزادان ترمهمکارپایان یافتهخير
10287537مقایسه نتایج مادری -جنینی زایمان در آب با روش رایج در بیمارستان ام البنین(س)همکارپایان یافتهخير
10387354بررسی کیفیت آموزش درمانگاهی دانشجویان دوره عمومی پزشکی در بخشهای مرتبط با طب داخلی،اطفال و پوست در یکی از دو بیمارستان اصلی آموزشی دانشکده پزشکی مشهد همکارپایان یافتهبلي
10484094تشخیص عفونت زودرس در نوزادان نارس با استفاده از اندازه گیری کمی C-reactive protein و اینترکولین 6 در نمونه خون بند نافهمکارپایان یافتهخير
10582231بررسی میزان کمی انترلوکین 6 در تشخیص زودرس سپتی سمی در نوزادانهمکارپایان یافتهخير
10681056تاثیر ایمونو گلوبولین وریدی (IVIG) در کنترل هیپربیلیروبینمی ناشی از ناسازگاریهای گروه خونیهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان نمايه نام نشريه سال چاپ نفر چندم مقاله
1971977A 10 Year Survey of Neonatal Kidney Mass in North-East of Iran (Khorasn)SID/Iranmedex/MagiranIRANIAN JOURNAL OF PEDIATRICS1386دوم
2971976A report of a rare case of achondrogenesis syndrom type IIISCمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1387اول و مسئول
3971975Evaluation of Auditory Brainstem Response (ABR) in neonatal hyperbilirubinemiaSID/Iranmedex/Magiranمجله گوش، گلو،بینی و حنجره ایران1387مسئول
4971974Evaluation of acute renal failure in neonates bedridden in Neonatal Intensive Care Unite (NICU) in Ghaem hospitalSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد1388اول و مسئول
5971914Maternal and Neonatal Zinc and Copper Levels and Birth Weightindex copernicusIranian Journal of Neonatology1390مسئول
6971910Assessment of Maternal Risk Factors Associated with Mortality in Preterm Infantsscopusمجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان1394اول
7971909The effect of multisensory stimulation on weight gain of preterm infantsscopusJournal of Babol University of Medical Sciences1395چهارم
8971908EFFECT OF EAR PROTECTOR ON HEART RATE AND PAIN DUE TO INTRAVENOUS SAMPLING IN PREMATURE INFANTSscopusJournal of Babol University of Medical Sciences1396پنجم
9971907Effects of Yakson Therapeutic Touch and Heel Warming on Pain Caused by Heel Stick Procedure, Vital Signs, and Cry Duration in Full-term NeonatesscopusEvidence based Care Journal1397چهارم
10971902The Acute Temporary Peritoneal Dialysis in Neonates: A Five-Year ExperienceISIIranian Journal of Neonatology1394سوم
11971852The vitamin D level in umbilical cord blood in premature infants with or without intra-ventricular hemorrhage: A cross-sectional studyPMCInternational Journal of Reproductive Biomedicine1397اول
12971824Evaluation of the Effect of Nest Posture on the Sleep-wake State of Premature InfantsscopusEvidence based Care Journal1395سوم
13971823تاثیر ماساژ بر خونریزی داخل بطنی نوزاد نارس و دیگر عوارض بستری در بخش مراقبت ویژه نوزادانscopusمجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد1395سوم
14971805Investigation of Changes in Nucleated Red Blood Cells in Neonatal InfectionISIIranian Journal of Neonatology1396اول
15971804The effect of maternal hospitalization duration on neonatal bilirubin levelscopusمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران1396اول
16971803Neonatal Hypernatremic Dehydration and Thrombocytopenia: Its Prevalence and Relationship with PrognosisISIIRANIAN JOURNAL OF PEDIATRICS1397اول
17971799Methadone Poisoning in Children Hospitalized in Mashhad Imam Reza Hospital, 2012-2013scopusمجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران1396مسئول
18971798Evaluate the diagnosis of neonatal sepsis by measuring interleukins: A systematic reviewISIPediatrics and neonatology1397اول
19971797A Rare Case of Neonatal Hypophosphatasia: A Case ReportISIIranian Journal of Neonatology1396مسئول
20971796Effect of phototherapy on pro-oxidant/antioxidant balance in newborns with JaundiceISIBIOMEDICAL RESEARCH AND THERAPY1397اول
21971569Nucleated Red Blood Cells Count as a prognostic biomarker in predicting the complications of asphyxia in neonates. .ISIThe journal of maternal-fetal & neonatal medicine1396اول
22971375Risk Factors for Sensorineural Hearing Loss in Neonatal HyperbilirubinemiaPMCIranian Journal of Otorhinolaryngology1397اول
23971370The effect of exchange transfusion on prooxidant-antioxidant balance in newborns JaundiceISIBIOMEDICAL RESEARCH AND THERAPY1396اول
24971344Serum level of vitamin D in preterm infants and its association with premature-related respiratory complications: a case-control studyPMCElectronic Physician1396اول
25963696Comparison of the Effect of Cotoneaster Manna Drop (Bilineaster) and Massage on Bilirubin in Neonates under Phototherapyscopusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل1396دوم
26963539Comparison of the effect of synthetic droplet (Billy Nyster) and massage on the amount of bilirubin Infants treated with phototherapscopusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل1396دوم
27963532Laryngotracheal clefts (LC) as an Uncommon cause of Stridor in an infant: Case reportسایر سایت‏های تخصصیAdvances in bioresearch1395سوم
28963074Frequency of Maternal Risk Factors and Neonatal Complications of Premature Rupture of Membranesscopusمجله دانشگاه علوم پزشکی بابل1395اول
29963049The correlation between frequency and duration of breastfeeding and the severity of neonatal hyperbilirubinemiaISIThe journal of maternal-fetal & neonatal medicine1396اول
30962925Frequency of major and minor risk factors associated with jaundice in hospitalized newbornsscopusمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران1396اول
31962825Comparison of infants with jaundice due to maternal diabetes and infants with unknown jaundicescopusمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران1396اول
32962096Evaluation of Immature Neutrophil Ratio and Calprotectin Level for the Diagnosis of Neonatal SepsisISIIranian Journal of Neonatology1396دوم
33961673Comparison of the predictive value of prooxidant-antioxidant balance and heat shock proteins in the diagnosis of neonatal asphyxiaISIBIOMEDICAL RESEARCH AND THERAPY1396اول
34961488A Case Report of Incontinentia Pigmenti in a Newborn with Positive Family History Extending Over Three GenerationsISIIranian Journal of Neonatology1396چهارم
35961294The Evaluation of Serum Procalcitonin Levels in Neonatal InfectionsISIINTERNATIONAL JOURNAL OF PEDIATRICS1396مسئول
36960527The value of serum pro-oxidant/antioxidant balance in the assessment of asphyxia in term neonatesISIJOURNAL OF MATERNAL-FETAL & NEONATAL MEDICINE1396اول
37960309Comparing the effect of breastfeeding promotion interventions on exclusive breastfeeding: an experimental study‏CinahlJournal of Midwifery & Reproductive health1394سوم
38960308Neonatal Infections: a 5-Year Analysis in a Neonatal Care Unit in North East of Iran‏ISIInternational Journal of Pediatrics1395اول
39960202Long-Term Neurodevelopmental Outcome of Neonates with Hypernatremic Dehydration.ISIBREASTFEEDING MEDICINE1396اول
40953400Study the Effect of Quiet Time Protocol on Physiological Characteristics of Preterm InfantsCinahlEvidence based Care Journal1394سوم
41953254evaluation of effect of nest postture on the sllp -wake state of prematre infantCinahlevidence based care journal1395سوم
42951585The Impact of Oral Glutamine Supplementation on Prevention of Nosocomial Infections in Preterm InfantsISIiranian journal of neonatology1394چهارم
43951583Developing basic educational standards for educational resources for master's degree program in 'nursing neonatal intensive care Report of a Delphi studyISCمجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد1395پنجم
44951582Developing Basic Educational Standards for Evaluation and Accreditation of Master of Sciences Course in Neonatal Intensive Care Nursing: A Report of a Delphi StudyISCگامهای توسعه در آموزش پزشکی1395پنجم
45951514The Prevalence of Portal Vein Thrombosis in Children under 3 Years Old with History of Neonatal Umbilical Vein Catheterization in the Neonatal Intensive Care UnitISIInternational Journal of Pediatrics1395مسئول
46950477بررسی عوارض پری ناتال منجر به زردی نوزادی در بیمارستان قائم(عج) مشهد در سال 1388 - 1389SID/Iranmedex/Magiranمجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی1390اول
47950384Combination of Serum Interleukin-1β and 6 Levels in the Diagnosis of Perinatal Asphyxia.ISIArchives of Iranian medicine.1395اول
48950150Developmental Disorders in Preterm Neonates during the First Two Years of Life Using the Ages and Stages Questionnairescopusمجلة دانشگاه علوم پزشکی بابل1394اول
49950148Comparison of Serum Zinc Level Between Neonates With Jaundice and Healthy NeonatesscopusShiraz E-Med J.1394اول
50950115Prevalence and etiology of prolong neonatal jaundicescopusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان1395اول و مسئول
51943417The Effects of Massage on Intra Ventricular Hemorrhage in Preterm Infants in the Neonatal Intensive Care Unitscopusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان1395سوم
52942870Survey of Clinical Evidence in Newborns with Hypernatremic DehydrationISCJournal of Ardabil University of Medical Sciences1394اول
53942859The Effects of Field Massage Technique on Bilirubin Level and the Number of Defecations in Preterm InfantsEmbaseJournal of Evidence-based Care1394سوم
54942719Comparing the Effects of Peer Support and Training by Healthcare Providers on Primiparous Women’s Breastfeeding Self-EfficacySID/Iranmedex/MagiranJ Midwifery Reprod Health1394سوم
55942718Effective Maternal and Neonatal Factors Associated with the Prognosis of Preterm InfantsISCPatient Safety and Quality Improvement Journal1394چهارم
56942717Evaluation of the causes of neonatal jaundice, based on the infant’s age at disease onset and age at hospital admissionscopusمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران1394اول
57942567Effects of Massage on Duration of Phototherapy in Premature InfantsAdmitted to a Neonatal Intensive Care UnitChemical Abstractمجلۀ دانشگاه علوم پزشکی بابل1394دوم
58942396The Effect of the Educational Program on Iranian Fathers’ Involvement Dimensions in Infant Care: a Randomized Clinical Trial StudyISIInt J Pediatr1394چهارم
59941788Hyperbilirubinemia and Neonatal Infection. International Journal of Pediatrics, 2014Chemical AbstractInternational Journal of Pediatrics1392مسئول
60941097PREVALENCE OF ACUTE RENAL FAILURE IN THE NEWBORNS WITH JAUNDICE CAUSED BY DEHYDRATION ADMITTED TO NICU OF GHAEM HOSPITALChemical AbstractThe Journal of Urmia University of Medical Sciences1394اول
61940498Assessment of Risk Factors and Prognosis in Asphyxiated InfantsISIIranian journal of pediatrics1394اول
62940318Effect of the Number of Ramadan Fasting Days on Maternal and Neonatal OutcomesISCJournal of Fasting and Health1393اول و مسئول
63940317Study of the Incidence, and Maternal and Fetal Risk Factors for Intra Uterine Fetal DeathscopusJ Mazandaran Univ Med Sci1393اول
64940316Evaluation of risk factors associated with breastfeeding in infants with acute renal failureChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی مشهد1394اول و مسئول
65940310Complications of Neonatal Jaundice and the Predisposing Factors in Newbornsscopusمجله دانشگاه علوم پزشکی بابل1394اول و مسئول
66935505Maternal and neonatal outcomes of fasting and non-fasting during pregnancyscopusMalaysian Journal of Nutrition1394اول
67934853The Effects of Lavender Scent on Pain of Blood Sampling in Term NeonatesISIInternational Journal of Pediatrics1394پنجم
68934726Evaluation of the Sodium Serum Level in Infants with Jaundiceindex copernicusInt J Pediatr Vol.3, N.2-1, Serial No.15, March 20151394اول
69934725Comparison between infants receiving traditional supplements (camel thorn, flix weed, and sugar water) and exclusively breast fed infantsPMCAvicenna journal of phytomedicine1394اول
70934495Effects of Selenium Supplementation on Soluble FMS-Like Tyrosine Kinase-1 and Glutathione Peroxidase Levels and the Plasminogen Activator Inhibitor-1: Plasminogen Activator Inhibitor-2 Ratio in Pregnant Women.scopusShiraz E-Med J1393چهارم
71934455Serum Hsp70 Antigen: Early Diagnosis Marker in PerinatalISIIranian journal of pediatrics1394اول
72934109Determining the Viability of Preterm Newborns Hospitalized in the Neonatal Intensive Care Unit in Ghaem Hospital, Mashhad.scopusمجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران1393اول
73933891The Effect of Family Participation on Mother's General Health and Length of Hospitalization of Premature NeonateCinahlمراقبت مبتنی بر شواهد1393سوم
74933736The Effect of Facilitated Tucking (FT) During Venipuncture on Duration of Crying in Preterm InfantsISIInternational Journal of Pediatrics1393چهارم
75933731The Effect of Creating an Artificial Night on Physiological Changes in Preterm InfantsISIInternational Journal of Pediatrics1393چهارم
76932923Comparison of Zinc Level between Neonates with Jaundice and Healathy NeonatesISIInternational Journal of Pediatrics1393مسئول
77932693Hyperbilirubinemia and Neonatal InfectionChemical AbstractInternational Journal of Pediatrics1392اول و مسئول
78932630Evaluation of the Relationship between Maternal Complications and Prognosis in Infants with Birth AsphyxiascopusIJOGI1393اول
79932443Significant Neonatal Weight Loss Related to Idiopathic Neonatal Hyper BilirubinemiaISIinternational journal of pediatrics1393اول
80931764The Comparative Study of the Impact of Antenatal Training Care Infants to Fathers and Couple on the Fathers' Participations after BirthChemical AbstractInternational Journal of Pediatrics1392سوم
81931758Incidence of Thrombocytopenia in Idiopathic Hyperbilirubinemic NewbornsscopusMacedonian Journal of Medical Sciences.1393اول
82931750Risk Factors of Breast Problems in Mothers and Its Effects on NewbornsISIIran Red Crescent Med J.1393اول
83931749The relationship between fasting pregnant mothers and newborn growth parametersChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1393اول و مسئول
84931287The Frequency and Characteristics of Hypothyroidism Jaundice in Neonates with Hyperbilirubinemia; A Ten-Year Surveyscopusمجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان1393اول
85930682The Study of the Relationship between Hypernatremia in Neonates and Mode of Maternal Breast Feeding in Hospitalized Infants in Ghaem Hospital of Mashhad, IranscopusIJOGI1392
86930672Comparing the Efficacy of Cefotaxime and Ampicillin on Neonatal Infection after Premature Rupture of Membranesscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1393اول و مسئول
87930038Herpes Simplex Virus Infection in Neonates and Young Infants with SepsisISIIran Red Crescent Med J1392پنجم به بعد
88930037Efficacy of Oral Zinc Sulfate Intake in Prevention of Neonatal JaundiceSID/Iranmedex/MagiranIJN1392دوم
89925043Could Neonatal Hypernatremia Dehydration Influence Hearing Status?PMCIranian Journal of Otorhinolaryngology1392اول و مسئول
90925041Outcomes of vaginal delivery and cesarean in Ghaem Hospital of Mashhadscopusمجله دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، اسفند 1392، دوره 71، شماره 12، صفحه‌های 872 تا 8771392اول
91924582Evaluation of Serum Interleukins-6, 8 and 10 Levels as Diagnostic Markers of Neonatal Infection and Possibility of MortalityISIIran J Basic Med Sci1392اول
92923728EFFECTS OF SELENIUM SUPPLEMENTATION ON PLASMA sFlt-1, GPx CONCENTRATION AND PAI1/PAI2 RATIO IN PREGNANT WOMENسایر سایت‏های تخصصیgynecology obstetrics journa1391چهارم
93923525Neonatal Hyperbilirubinemia and Bacterial Infection in an 8 -Year ReviewscopusMacedonian Journal of Medical Sciences1391
94923524Netherton Syndrome, a Case Report and Review of LiteratureISIIran J Pediatr1392اول و مسئول
95923523Investigating the Effect of Maternal Risk Factors in Incidence of Neonatal Jaundicescopus. مجله زنان، مامایی و نازائی ایران1391اول
9692350Perinatal factors related to premature neonate’s mortality in the NICU, Ghaem Hospital, MashhadISILife Science Journal1392دوم
97923175Prooxidant-Antioxidant Balance in Perinatal AsphyxiaISIINDIAN JOURNAL OF PEDIATRICS1392اول
98923000The Effect of Non-Nutritive Sucking on Weight Gain and Length of stay in Preterm InfantsEmbaseJournal of Evidence-based Care1392سوم
99922976Incidence and Risk Factors of Retinopathy of Prematurity in Mashhad,Northeast IranISIIran Red Crescent Med 1391سوم
100922974Fasting and Pregnancy OutcomesscopusIJOGI1392اول و مسئول
101922973Factors associated with hypernatremia in term infants with jaundicescopusIJOGI1392اول و مسئول
102922554The Effects of Massage on apnea and feeding intolerance Hospitalized Preterm Infants in NICUEmbaseفصلنامه مراقبت مبتنی برشواهد1392سوم
103922332DETERMINATION OF PROOXIDANT–ANTIOXIDANT BALANCE DURING UNCOMPLICATED PREGNANCY USING A RAPID ASSAYISIJ Med Biochem1392اول
10491850Maternal and neonatal serum concentrations of zinc and copper in preterm delivery: an observational studyISITrace Elements and Electrolytes1391اول
10591544فاکتورهای پریناتال مرتبط با مرگ و میر نوزادان نارس در NICU بیمارستان قائم مشهدSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی1391دوم
10691441Effect of Prenatal Selenium Supplementationon on Cord Blood Selenium and Lipid ProfileISIPediatrics & Neonatology1391اول
10791248Comparing the Effect of Peer Support and the Education of Health Care Providers on Breastfeeding Initiation Time among Primiparous Women in MashhadscopusIranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility1391سوم
10891236The effect of Facilitated Tucking during Venipuncture on pain and physiological parameters in preterm infantsSID/Iranmedex/MagiranEvidence Based Care1391سوم
10990953Early diagnosis of late neonatal sepsis by measuring interleukin 10: A case control studyscopusJournal of Neonatology1390اول
11090798Study of the Causes and Predisposing Factors in Neonatal Mortality in Ghaem Hospital (March 2009 to May 2010)scopusThe Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility1390اول
11190603Prenatal complications causing neonatal jaundicein Ghaem Hospital, Mashhad- IranISCJournal of North Khorasan University of Medical Sciences1390اول
11290550Relationship between Delivery Type and Jaundice Severity Among Newborns Referred to Ghaem Hospital Within a 6-year Period in MashhadscopusThe Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility1390مسئول
11390543Clinical Course and Prognosis of Hemolytic Jaundice in Neonates in North East of IranscopusMacedonian Journal of Medical Sciences1390مسئول
11490410The Effect of Traditional Remedies (Camel's Thorn, Flixweed and Sugar Water) on Idiopathic Neonatal JaundiceISIIranian Journal of Pediatrics1390مسئول
11590183Pulmonary function tests and respiratory symptoms among smokers in the city of mashhad (north east of Iran)ISIRevista portuguesa de pneumologia1390سوم
11689802Association between serum interleukin-1β levels and perinatal asphyxiaPMCIranian Journal of Neonatology1389اول و مسئول
11789795Evaluation of Maternal selenium supplementation on the Level of Oxidative Stress and Incidences of Outcomes in newbornsISIIranian Red Crescent Medical Journal1389اول
11889713Evaluation of urinary tract infections following Neonatal hyper-bilirubinemia(Emro (IMEMRمجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد1389اول
11989577Neonatal complications related with prolonged rupture of membranesscopusMacedonian Journal of Medical Sciences1389اول
12089573Prevalence and clinical manifestation of glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency in newborns with hyperbilirubinemia in Mashhad, IranscopusMacedonian Journal of Medical Sciences 1389اول
12189544A study on the risk factors for obstetrical brachial plexus palsyscopusIranian Journal of Child Neurology1389دوم
12289387The Effect of Maternal Selenium Supplementation on Pregnancy Outcome and the Level of Oxidative Stress in NeonatesISIIranian Red Crescent Medical Journal1389اول
12389355SELENIUM SUPPLEMENTATION AND THE INCIDENCE OF PREECLAMPSIA IN PREGNANT IRANIAN WOMEN: A RANDOMIZED, DOUBLE-BLIND, PLACEBO-CONTROLLED PILOT TRIALISITaiwanese Journal of Obstetrics & Gynecology 1389سوم
12489340Neonatal hypernatremia and dehydration in infants receiving inadequate breastfeedingISIAsia Pacific Journal of Clinical Nutrition 1389اول
12589148Early diagnosis of perinatal asphyxia by nucleated red blood cell count: a case-control studyISIArch Iran Med1389مسئول
12689144Prooxidant-antioxidant balance in pregnancy: a randomized double-blind placebo-controlled trial of selenium supplementationISIJournal of perinatal medicine1389دوم
12789138Effect of supplementation with selenium on postpartum depression: a randomized double-blind placebo-controlled trialISIJ Matern Fetal Neonatal Med1389چهارم
12888576Assessment of aminoglycoside-induced hearing impairment in hospitalized neonates by TEOAEPMCIndian Journal of Otolaryngology and Head & Neck Surgery1388سوم
12988485بررسی نارسایی حاد کلیه در نوزادان بستری در بخش مراقبت های ویژه کودکان و نوزادان (NICU) بیمارستان قائم(عج) مشهد، 1384-85index copernicusمجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد1388اول
13088335The Relationship of Level of Maternal Serum Copper and Zinc with Neonatal Birth Weight(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1388اول و مسئول
13188210Selenium supplementation and premature (pre-labour) rupture of membranes: a randomised double-blind placebo-controlled trialPMCJournal of obstetrics and gynaecology1388دوم
13288204Association between serum interleukin-6 levels and severity of perinatal asphyxiaISIAsian biomedicine 1388اول
13388180Serum interleukin 8 level as a diagnostic marker in late neonatal sepsisISIIranian Journal of Pediatrics1388مسئول
13487558ارزیابی پاسخ شنوایی ساقه مغز (ABR )در هیپر بیلی روبینمی نوزادیسایر سایت‏های تخصصیمجله گوش، گلو، بینی و حنجره ایران1387مسئول
13587490عفونت‌های بیمارستانی و عوامل باکتریایی آنها: بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان بیمارستان دانشگاهی قائم (عج) مشهدEmbaseمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران1387سوم
13687433گزارش یک مورد نادر از سندرم آکوندروژنزیس نوع IIسایر سایت‏های تخصصیمجله زنان،زایمان و نازایی ایران1387اول و مسئول
13787284Hearing impairment in the neonate of preeclamptic women ISIOtolaryngology-Head and Neck Surgery 1387دوم
13887111عفونت های بیمارستانی وعوامل باکتریایی آنها: بخش مراقبت های ویژه نوزادان بیمارستان دانشگاهی قائم(عج) مشهدChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران1387سوم
13986264گزارش یک مورد سندرم وارفارین جنینی(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1386دوم
14086153مطالعه 10 ساله توده های کلیوی نوزادان در شمال شرق ایران(خراسان)index copernicusمجله بیماریهای کودکان ایران1386دوم
14186107Immediate diagnosis of early onset sepsis in premature newborns by measurement of cord C-reactive protein and interleukin-6scopusIranian Journal of Medical Sciences1386چهارم
14285329درمان زردیهای همولیتیک نوزادی با دوزهای مکرر ایمونوگلوبولین وریدی(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1385دوم
14385050بررسی میزان گمی اینترلوکین 6 درتشخیص سپتی سمی نوزادانindex copernicusمجله دانشگاه علوم پزشکی1385مسئول
14483021A three -Day old female with carpenter s syndromePMCarshives of iranian Medicine1383چهارم

مقالات ارائه شده در همايش
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1972769Chromosomal abnormalities, risk factors and clinical manifestations study of down's syndrome in north east Iran1st International Congress on Health Genomics and BiotechnologyTehranپوستر1386خير
2970987کاهش ویتامین د در نوزادان نارس ومادرانشاندومین کنگره کودکان امیر حکیمیشیرازپوستر1397بله
3952485مقایسه نوزادان زرد مصرف کننده فقط شیر مادر و مصرف کننده ترنجبین بعلاوه شیر مادراولین کنگره بین المللی طب مکمل وجایگزینمشهدسخنرانی1394بله
4952237بررسی مقایسه ای تاثیر تجویز سورفاکتانت از طریق کاتتر ظریف داخل تراشه در حین تنفس خودبخودی با انتوباسیون (روش InSurE) در نوزادان نارسدومین کنگره سلامت نوزادانتهرانسخنرانی1394بله
5941420بررسی فاکتورهای خطرو پیش آگهی نوزادان دچار آسفیکسیدومین کنگره سراسری کودکان و نوجوانانزاهدانسخنرانی1393بله
6941299مقایسه نوزادان زرد مصرف کننده فقط شیر مادر و مصرف کننده ترنجبین بعلاوه شیر مادرکنگره 'بین المللی طب مکمل و جایگزینمشهدسخنرانی1394بله
7940527آیا تعداد روز روزه داری مادر روی اوت کام نوزادی موثر است؟همایش کشوری آموزش ومشاوره ذر سلامت باروریمشهدپوستر1393بله
8940524بررسی ارتباط عوارض مادری با پیش آگهی آسفیکسی نوزادیأمورش و مشاوره در سلامت باروریمشهدپوستر1393بله
9940522بررسی ارتباط عوارض مادری با پیش آگهی آسفیکسی نوزادیدومین کنگره سراسری سلامت کودکان ونوجوانانزاهدانسخنرانی1393بله
10940519بررسی تجویز سفوتاکسیم در مقایسه با آمپی سیلین در مادران باردار دچار پارگی زودرس کیسه آب بر بروز عفونت در نوزاداندومین کنگره سراسری سلامت کودکان ونوجوانانزاهدانپوستر1393بله
11940518تعیین قابلیت حیات نوزادان نارس بستری در بخش مراقبت های ویژه نوزاد بیمارستان قائم (عج)مشهد و بررسی فاکتورهای خطرو پیش آگهی نوزادان دچار آسفیکسیدومین کنگره سلامت کودکان ونوجوانان زاهدانزاهدانسخنرانی1393بله
12940515بررسی اثر دهیدراتاسیون هیپرناترمیک بر شنوایی نوزادانپنجمین کنگره پریناتولو‍ی ایرانشیرازپوستر1392بله
13940514بررسی ارتباط هیپرناترمی نوزادان با نحوه شیردهی مادر در نوزادان بستری شده در بیمارستان قائم (عج) شهر مشهدپنجمین کنگره پریناتولو‍ی ایرانشیرازپوستر1392بله
14940512Serum interleukin-1β and 6 levels as early diagnosis marker in the prenatal asphyxiaپنجمین کنگره پریناتولو‍ی ایرانشیرازسخنرانی1392بله
15940511Neonatal hyperbilirubinemia and bacterial infection in a 9-year reviewپنجمین کنگره پریناتولوژی شیرازشیرازپوستر1392بله
16940506اکسیژن درمانی مطمئن در نوزادانکنگره سلامت نوزادان ایرانتهرانسخنرانی1393بله
17930485بررسی بالانس اکسیدان و آنتی اکسیدان در آسفیکسی پری ناتالاولین کنگره الکترو انسفالوگرافی وصرع ایرانمشهدسخنرانی1392بله
18930484بررسی تاثیر ماساژ روی میزان پاسخ به فتوتراپی نوزاد دچارهیپربیلی روبینمی25 کنگره بین المللی کودکانتهرانسخنرانی1392بله
19930479مقایسه میزان روی در نوزادان دچار زردی با نوزادان سالمکنگره بین المللی تازه های گوارش و کبد کودکان ودرمانهای نوین چالش هامشهدپوستر1393خير
20930478بررسی ارتباط هیپرناترمی نوزادان با چگونگی شیردهی مادرتازه های گوارش و کبد کودکان ودرمانهای نوین چالش هامشهدپوستر1393خير
21930432بررسی شیوع و فاکتورهای مستعدکننده مادری و جنینی در مرگ‌های داخل رحمی جنین در بیمارستان قائم (عج) شهر مشهد طی سال¬های 1389 تا 1392تغذیه،رشد وتکامل نوزادان وکودکانمشهدپوستر1392بله
22930424ارزیابی سرمی اینترلوکین 6و8و10 بعنوان مارکرهای تشخیصی عفونتهای نوزادیاولین کنگره طب نوزادان وحوالی تولدمشهدپوستر1391بله
23930411تعیین فراوانی و مشخصات زردی هیپوتیروئیدی در نوزادان مبتلا به زردی مراجعه کننده به بیمارستان قائم (عج) مشهد 1381-1391اولین کنگره بین المللی طب نوزادان و حوالی تولدمشهدپوستر1391خير
24922505بررسی علل وعوامل مرتبط با مرگ نوزادان در بیمارستان قائم درسال 1389-1388چهارمین جشنواره علمی تحقیقاتی سرورمشهدپوستر1389خير
25922466ارتباط بین سطح سرمی مس و روی در مادران با وزن تولد نوزاداناولین کنگره مراقبتهای ویژه نوزادان وکودکانمشهدپوستر1389خير
26922450مطالعه آینده نگر نارسائی حاد کلیه در نوزادان بستری در NICU بیمارستان قائم (عج)اولین کنگره مراقبتهای ویژه نوزادان وکودکانمشهدپوستر1389خير
27922449ارزیابی پاسخ شنوایی ساقه مغز (ABR ) در نوزاد با هیپر بیلی روبینمیاولین کنگره مراقبتهای ویژه نوزادان وکودکانمشهدپوستر1389خير
28922444تعیین فراوانی و مشخصات زردی هیپوتیروئیدی در نوزادان مبتلا به زردی مراجعه کننده به بیمارستان قائم(عج) مشهد 1391-1381ششمین همایش سراسری تازه های غدد و متابولیسم کودکان ایرانمشهدپوستر1392بله
29922443تعیین فراوانی و مشخصات زردی نوزادان مادر دیابتی در نوزادان مبتلا به زردی مراجعه کننده به بیمارستان قائم(عج) مشهد 1392-1383ششمین همایش سراسری تازه های غدد ومتابولیسم کودکان ایرانمشهدپوستر1392بله
30922433بررسی ارتباط نوع زایمان با شدت زردی در نوزادان مبتلا به زردی مراجعه¬کننده به بیمارستان قائم مشهد در یک دوره 6 سالهکنگره سراسری ارتقائ سلامت نوزادمشهدپوستر1390خير
31922319ارزیابی زردی همراه با عفونت ادرایدومین کنکره انجمن نفرولوژی کودکان ایرانمشهدپوستر1391خير
32922307سطح استرس اکسیداتیو در زنان حامله بدون عارضهدوازدهمین کنگره بیوشیمی و چهارمین کنگره بین المللی بیوشیمی و بیولوژی مولکولیمشهدپوستر1390خير
33922306ارتباط سطح سرمی اینترلوکین 6 با شدت آسفیکسیدوازدهمین کنگره بیوشیمی و چهارمین کنگره بین المللی بیوشیمی و بیولوژی مولکولیمشهدپوستر1390خير
34922305مقایسه سطح سرمی پروتئیی شوک حرارتی در نوزادان دوچار اسفیکسی ونوزادان سالمدوازدهمین کنگره بیوشیمی و چهارمین کنگره بین المللی بیوشیمی و بیولوژی مولکولیمشهدپوستر1390خير
35922304مقایسه سطح سرمی مس وروی مادر ونوزاد نارسدوازدهمین کنگره بیوشیمی و چهارمین کنگره بین المللی بیوشیمی و بیولوژی مولکولیمشهدپوستر1390خير
36922249فشار مثبت راههای هواییاولین کنگره بین المللی طب نوزادانمشهدسخنرانی1391خير
37922248بررسی تغییرات وزن در نوزادان شیر مادر خوار دچار زردی با علت ناشناختهاولین کنگره بین المللی طب نوزادانمشهدپوستر1391خير
38922247بررسی فراوانی و عوامل موثر بر رتینوپاتی نارسی در نوزادان نارس بخش مراقبت های ویژه بیمارستان قائم (عج)اولین کنگره بین المللی طب نوزادانمشهدپوستر1391بله
39922246بررسی پیش آگهی درازمدت نوزادان دچار دهیدراتاسیون هیپرناترمیکاولین کنگره بین المللی طب نوزادانمشهدپوستر1391خير
40922245بررسی فاکتورهای مستعد کننده مادری در بروززردی نوزادی"اولین کنگره بین المللی طب نوزادانمشهدپوستر1391خير
41922244پیامدهای مادری و نوزادی روزه داری در تریمستر های حاملگی ومقایسه آن با غیر رروزه دارهااولین کنگره بین المللی طب نوزادانمشهدپوستر1391خير
42922243سیر بالینی و پیش آگهی زردی همولیتیک در یک بررسی 7 سالهاولین کنگره بین المللی طب نوزادان وحوالی تولدمشهدپوستر1391خير
43922242مقایسه نوزادان تغذیه شده با شیر مادر و نوزادان دریافت کننده ترنجبین،آب قند وخاکشیراولین کنگره بین المللی طب نوزادان وحوالی تولدمشهدپوستر1391خير
44922230اثر مصرف مکمل سلینیم در مادر حامله بر سطح استرسهای اکسیداتیو نوزادیازدهمین کنگره سم شناسی و مسمومیتهامشهدپوستر1390خير
45922228ارتباط زردی نوزادی وعفونت ادرایدومین کنکره انجمن نفرولوژی کودکان ایرانمشهدپوستر1390خير
46922226مقایسه معیارهای رشدی نوزادان مادران روزه دار وغیر روزه دارسومین همایش علمی پژوهشی طب الرضا 20لغایت21 اردیبهشت 91مشهدپوستر1391خير
47922221ارزش اینترلوکین 1بتا و6 در تشخیص زودرس اسفیکسی نوزادیپنجمین کنگره سراسری پریناتولوژیشیرازسخنرانی1392بله
48922218عوارض نوزادی پارگی طولانی مدت کیسه آبششمین کنگره میکروب شناسی بالینی ایران واولین کنگره بین المللی میکروب شناسی بالینی 11لغایت13مهر91مشهدپوستر1391بله
49922217تشخیص زودرس سپسیس دیررس نوزادی با اندازه گیری IL 10ششمین کنگره میکروبشناسی بالینی ایران و اولین کنگره بین المللی میکروبشناسی بالینیمشهدپوستر1391خير
50922209علایم بالینی،شیوع وفاکتورهای خطر دیسپلازی مادر زادی هیپ در طی 8 سالاولین کنگره بین المللی دیسپلازی مادر زادی هیپ در طی 8 سالمشهدسخنرانی1390خير
51922150بررسی ارتباط هیپرناترمی نوزادان با نحوه شیردهی مادر در نوزادان بستری شده در بیمارستان قائم (عج) شهر مشهدپنجمین کنگره پریناتولژیشیرازپوستر1392بله
52922149زردی نوزادی وعفونت باکتریال در یک بررسی 6 سالهپنجمین کنگره پریناتولوژیشیرازپوستر1392بله
53922121بررسی تاثیر مصرف موضعی روغن آفتاب گردان در پیشگیری از عفونتهای بیمارستانی در نوزادان نارسارتقای سلامت نوزادمشهدسخنرانی1391بله
54922120مقایسه عوامل خطر و شرایط تغذیه ای نوزادان مبتلا به نارسایی حاد کلیه و نوزادان سالم زردارتقای سلامت کودکمشهدپوستر1391خير
55922118بررسی عوامل مستعد کننده مادری وزایمان در بروز زردی نوزادیارتقا سلامت نوزادمشهدسخنرانی1391خير
56922115اکسیزن درمانی در نوزاداندومین گنگره سراسری ارتقا سلامت نوزادمشهدسخنرانی1391خير

کتاب هاي چاپ شده
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان سال چاپ نوع کتابت
11492مراقبت های ویژه در بیماریهای نوزادان و کودکان1393تجدید چاپ
21484راهنمای بالینی شیردهی برای پزشکان و پیراپزشکان1393ترجمه
3141بیماریهای کلیه و ادرای تناسلی در نوزادان1391تالیف
4134شیر مادرگوهری بی همتا1390تالیف
5133تغذیه با شیر مادر در مادران شاغل،بیمار ومادران دارای نوزاد نارس1391تالیف
6130روزهای طلایی من ونوزادم1391تالیف
71218مراقبت های ویژه در بیماریهای نوزادان و کودکان1389تالیف
81217ورزش در بیماریهای شایع کودکان1388تالیف
91007مروری بر جنین شناسی،آناتومی وفیزیولوژی نوزادان1393تالیف
101006چگونه از کودک سالمم مواظبت کنم؟1393تالیف

اختراعات
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان تاريخ ثبت شماره ثبت اسامي پديد آورندگان

دوره هاي پژوهشي
hide/show

رديف کد رهگيري نوع فعاليت سال برگزاري
19374فلوشیپ پژوهشی سطح 21393
29262فلوشیپ پژوهشی سطح 11393

جشنواره ها
hide/show

رديف کد رهگيري نوع فعاليت رتبه سال برگزاري
19223کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهاول1395
29149کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهاول1393
39066کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهدوم1390

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه