حسن  بسکابادی

 فعالیت های پژوهشی

 

حسن بسکابادی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): حسن بسکابادی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : دانشیار آخرین مدرک تحصیلی : پزشک فوق تخصص
رشته تخصصی : نوزادان دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : Boskabadih@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
پزشکی عمومینامشخص1375علوم پزشکی مشهد
کودکانپزشک متخصص1378علوم پزشکی مشهد
نوزادانپزشک فوق تخصص1383علوم پزشکی مشهد
دوره تکمیلیفلوشیپ1386دانشگاه موناش

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1960925بررسی انتی بیوگرام در میکروبهای مسبب سپسیس در نوزادانمجریدر دست اجراخير
2960432بررسی ارتباط بین طول مدت بستری مادر بعد از زایمان و شدت زردی نوزادیمجریعقد قراردادخير
3960003بررسی دفعات تغذیه با شیر مادر با دهیدراتاسیون هیپرناترمیک در نوزادان شیر مادر خوارمجریدر دست اجراخير
4951630مقایسه میزان ویتامین D نوزادان نارس مبتلا به خونریزی مغزی با نوزادان بدون خونریزی مغزیمجریدر دست اجراخير
5951402بررسی سیربالینی و و علایم آزمایشگاهی نوزادان دچار عفونت بیمارستانی براساس نوع میکروب: مطالعه همگروهیمجریدر دست اجراخير
6951325بررسی فراوانی هیپر گلیسیمی در دهیدراتاسیون هیپرناترمیک و ارتباط ان با پیش اگهیمجریدر دست اجراخير
7951319بررسی میزان ویتامین د در نوزادان با وزن تولد خیلی کم(VLBW) مبتلا به رتینوپاتی نوزادان نارسمجریدر دست اجراخير
8950082مقایسه وزن موقع تولد نوزادان مادران دریافت کننده و عدم دریافت رویمجریدر دست اجراخير
9941645مقایسه بروز سندروم دیسترس تنفسی در نوزادان مادران دریافت کننده و عدم دریافت ویتامین D:یک مطالعه پایلوتمجریدر دست اجراخير
10940889بررسی ارتباط پیش آگهی نوزادان اسفیکسی پری ناتال با میزان اینترلوکین 6سرم نوزادمجریپایان یافتهخير
11940866بررسی ارتباط پیش آگهی تکاملی نوزادان اسفیکسی پری ناتال با نسبت درصد گلبولهای قرمز هسته دار به گلبولهای سفید در خون بند نافمجریدر دست اجراخير
12940853بررسی ارتباط پیش آگهی نوزادان باوز ن خیلی کم (VLBW) با نسبت درصد گلبولهای قرمز هسته دار به گلبولهای سفید در خون بند نافمجریدر دست اجراخير
13940852بررسی میزان ارتباط نسبت اکسیدان به آنتی اکسیدان در تکامل نوزادان مبتلا به زردی تحت درمان با فتوتراپیمجریدر دست اجراخير
14940795مقایسه سطح سرمی بند ناف ویتامینD در نوزادان نارس مبتلا به عفونت و بدون ابتلا به عفونتمجریپایان یافتهخير
15940442مقایسه تاثیر قطره صناعی شیرخشت و ماساژ بر میزان بیلی روبین نوزادان تحت درمان فتوتراپیمجریپایان یافتهبلي
16940434بررسی ارتباط سطح سرمی ویتامین D با عوارض حاد تنفسی در نوزادان نارسمجریپایان یافتهبلي
17940147بررسی بالانس اکسیدان انتی اکسیدانت در نوزادان مبتلا به رتینوپاتی نوزادان نارس در نوزادان با وزن تولد خیلی کممجریدر دست اجرابلي
18940118بررسی بالانس اکسیدان وآنتی اکسیدان در نوزادان مبتلا به خونریزی داخل بطنی در نوزادان با وزن تولد خیلی کم(VLBW)مجریدر دست اجراخير
19940016بررسی تاثیر قرار دادن در لانه بر وضعیت های خواب و بیداری نوزاد نارسمجریپایان یافتهخير
20931689بررسی تاثیر قطره بیلی ناستر بر هیپربیلی روبینمی نوزادیمجریدر دست اجراخير
21931669بررسی تغییرات گلبولهای قرمز هسته دار در نوزادان با وزن تولد خیلی کم(VLBW) مبتلا به رتینوپاتی نوزادان نارسمجریدر دست اجراخير
22931575مقایسه پیش آگهی نوزادان د چار زردی و هیپر ناترمی با نوزادان دچار زردیمجریپایان یافتهخير
23931574علل بستری مجدد نوزادان نارس بعد از ترخیص از بخش نوزادانمجریدر دست اجراخير
24930606بررسی ارزش نسبت نوتروفیل های نابالغ و سطح کالپروتکتین در تشخیص سپسیس نوزادیمجریپایان یافتهبلي
25930179بررسی تاثیرتعویض خون روی بالانس اکسیدان آنتی اکسیدان در نوزادان دچار زردیمجریپایان یافتهخير
26922670بررسی تاثیرمکمل خوراکی گلوتامین بر روی پیشگیری از عفونتهای بیمارستانی در نوزادان نارسمجریپایان یافتهبلي
27922433بررسی تاثیر فتوتراپی روی بالانس اکسیدان آنتی اکسیدان(PAB) در نوزادان دوچار زردی بستری در بیمارستانمجریپایان یافتهخير
28921945مقایسه نسبت درصد گلبولهای قرمز هسته دار به گلبولهای سفید در خون محیطی در نوزادان با وزن تولد خیلی کم مبتلا به خونریزی مغزی با نوزادان گروه شاهد بستری در بخش مراقبتهای ویژه نوزادانمجریدر دست اجرابلي
29921940بررسی عوارض هیپربیلی روبینمی غیر مستقیم شدید نوزادان ترممجریدر دست اجراخير
30921924بررسی قابلیت حیات نوزادان خیلی نارس در بیمارستان قائم(عج)مجریپایان یافتهخير
31921911بررسی تغییرات تعداد گلبولهای قرمز هسته دار در نوزادان مبتلا به سپسیس نوزادیمجریپایان یافتهبلي
32921753بررسی وضعیت تکاملی نوزادان بسیار کم وزن بستری شده درNICU بیمارستان قائم در فاصله سال های1393تا 1394مجریپایان یافتهبلي
33921194 مقایسه بالانس اکسیدان وآنتی اکسیدان سرم مادران طی زایمان طبیعی و سزارین الکتیو مجریدر دست اجرابلي
34921108مقایسه بالانس اکسیدان وآنتی اکسیدان درسرم بند ناف نوزادان حاصل زایمان طبیعی با سزارین مجریدر دست اجرابلي
35920627بررسی مقایسه ای تاثیر تجویز سورفاکتانت از طریق کاتتر ظریف داخل تراشه در حین تنفس خودبخودی با انتوباسیون (روش InSurE ) در نوزادان نارسمجریپایان یافتهبلي
36920436بررسی میزان آگاهی و نگرش دستیاران نسبت به برنامه آموزشی (کوریکولوم) رشته تحصیلی خودمجریپایان یافتهخير
37920005بررسی میزان استرس و افسردگی والدین نوزادان بستری شده در بخش مراقبت ویژه نوزادان ومقایسه آن با والدین نوزادان سالم در بیمارستان قائممجریدر دست اجراخير
38920004بررسی ریسک فاکتور های استئوپنی نارسی در نوزادان بسیار کم وزن (VLBW ( متولد شده در بیمارستان قائم مشهد درسال 92-93مجریدر دست اجراخير
39910684بررسی پیش آگهی نوزادی مادران حامله مصرف کنندة مکمل رویمجریدر دست اجراخير
40910459بررسی چالش های دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در فرآیند انجام پایان نامهمجریپایان یافتهخير
41901004ارزیابی موتاسیونهای ژنهای PKD1 و PKD2 در افراد مبتلا به بیماری کلیوی پلی کیستیک اتوزومال غالب (ADPKD)مجریپایان یافتهخير
42900823اثر راند بالینی بر والدین کودکان بستری در بخش های اطفال و نوزادان بیمارستان قائم (عج)مجریپایان یافتهبلي
43900660بررسی ارتباط پیش آگهی آسفیکسی پری ناتال با بالانس اکسیدان وآنتی اکسیدان در نوزادانمجریپایان یافتهخير
44900659بررسی عوامل موثر بر عملکرد آموزشی اساتید در بخشهای بالینی بیمارستان قائم در سال تحصیلی 91- 90مجریدر دست اجراخير
45900514 بررسی ارتباط پیش آگهی نوزادان رسیده رسیده دوچار آسفیکسی پری ناتال با میزان پروتئین شوک حرارتی 70( HSP 70)و مقایسه آن با نوزادان رسیده سالممجریپایان یافتهخير
46900179تاثیر تجویز خوراکی سولفات روی بر کاهش زردی نوزادیمجریپایان یافتهبلي
4789987بررسی مقایسه اثر سلولهای هسته دار خون بند ناف در درمان انسفالوپاتی هیپوکسیک ایسکمیک نوزادان با درمانهای رایج: پیگیری تا 12 ماهگیمجریدر دست اجراخير
4889647بررسی تاثیر تجویز سفوتاکسیم درمقایسه با آمپی سیلین در مادران حامله دچار پارگی زودرس کیسه آبمجریپایان یافتهبلي
4989060مقایسه تأثیر حمایت همتا و آموزش توسط مراقبین بهداشتی بر تغذیه انحصاری با شیر مادر در زنان نخست زای شهر مشهد درسال 1389مجریپایان یافتهبلي
5088782بررسی عوامل موثر بر پیش اگهی نوزادی در زایمانهای زودتر از موعدمجریپایان یافتهخير
5188606بررسی علل و فاکتورهای مستعد کننده مرگ جنینمجریپایان یافتهبلي
5288470بررسی علل و عوامل مرتبط با مرگ نوزادان در بیمارستان قائم ازسال 1388تا 1390مجریپایان یافتهبلي
5388469بررسی تاثیر ماساژ روی میزان پاسخ به فتوتراپی نوزاد دچار هیپربیلی روبینمی مجریپایان یافتهبلي
5488099بررسی ویژگیهای مادری و نوزادی در نوزادان مبتلا به زردیمجریپایان یافتهخير
5587913بررسی عوامل مرتبط با هیپرناترمی و کاهش وزن در نوزادان دچار زردی وپیگیری آنهامجریپایان یافتهبلي
5687911بررسی مقایسه ای سطح پروتئین شوک حرارتی 70 درنوزادان دجار آسفیکسی پری ناتال و نوزادان سالممجریپایان یافتهبلي
5787871بررسی رشد و تکامل نوزادان نارس در بیمارستان قائم از تاریخ 1388-1389مجریپایان یافتهبلي
5887870بررسی پیامدهای روزه داری مادر با پارامترهای رشد نوزادیمجریپایان یافتهخير
5987807بررسی پیش آگهی دراز مدت نوزادان دچار دهیدراتاسیون هیپرناترمیکمجریپایان یافتهبلي
6087752مقایسه میزان روی در نوزادان دچار زردی با نوزادان سالممجریپایان یافتهبلي
6187684بررسی بالانس اکسیدان و آنتی اکسیدان در آسفیکسی پری ناتالمجریپایان یافتهبلي
6287264بررسی پیامد آسیب شبکه بازویی نوزادی در طی سال اول عمرمجریپایان یافتهبلي
6386165بررسی پیش آگهی نوزادان مادران حامله مصرف کننده مکمل سلنیوممجریپایان یافتهخير
6486022بررسی میزان کمی اینترلوکین 6 در آسفیکسی پری ناتالمجریپایان یافتهخير
6586020بررسی ارتباط نوزادان با وزن تولدکمتر از2500 گرم و سطح سرمی روی و مس مادران مجریپایان یافتهخير
6685468تعیین فراوانی کاهش شنوایی در نوزادان مادران مبتلا به پره اکلامپسی- اکلامپسی و مادران سالم بر اساس آزمون OAEمجریپایان یافتهخير
6785345بررسی مارکرهای بیوشیمیائی در آسفیکسی پری ناتالمجریپایان یافتهخير
6885247بررسی عوامل و عوارض نوزادی پارگی زودرس کیسه آبمجریپایان یافتهخير
6985210بررسی فاکتورهای خطر و مشکلات دهیدراتاسیون هیپرناترمیک در نوزادان شیرمادرخوارمجریپایان یافتهخير
7085059بررسی میزان کمی اینترلوکین 10 و اینترلوکین 8 در تشخیص زودرس سپتی سمی در نوزادانمجریپایان یافتهخير
71951816مقایسه اثر ماساژ به روش یاکسون و گرم‌کردن پاشنه بر درد ناشی از خونگیری از پاشنه و معیارهای فیزیولوژیک و طول مدت گریه در نوزادان ترمهمکاردر دست اجرابلي
72951501بررسی فراوانی هایپربیلی روبینمی برگشتی در نوزادان بستری در بیمارستان قائم(عج)همکاردر دست اجرابلي
73951475بررسی و مقایسه عوارض نوزادی دو روش دوشیدن بند ناف و کلامپ فوری در نوزادان نارسهمکاردر دست اجرابلي
74951249بررسی علایم بالینی و کلینیکی و میزان بقای بیماران مبتلا به سندرم نفروتیک مادرزادی در بیمارستان دکتر شیخهمکاردر دست اجراخير
75951151بررسی ارتباط واریانت های ژنی ژن OATP2 در دو جایگاه 388 و 521 با بروز هایپربیلی¬روبینمی نوزادی در یک جمعیت ایرانیهمکاردر دست اجرابلي
76950581بررسی میزان و علل وقوع خطاهای تیم پزشکی و پیامدهای احتمالی آن بر ایمنی بیمار در بیمارستان قائم مشهد و ارائه ی راهکارهای مناسب جهت پیشگیری از آنهاهمکارعقد قراردادبلي
77941724بررسی تاثیر ماساژ اکتانی پستان بر احتقان پستان و وزن گیری نوزادهمکارپایان یافتهبلي
78941356مقایسه آموزش از طریق تله نرسینگ و مولتی مدیا بر موفقیت مادران در شیردهی نوزادان نارس بعد از ترخیصهمکاردر دست اجرابلي
79940951مقایسه مدلهای رگرسیون داده های شمارشی با صفرانباشته در بررسی علل زردی نوزاد براساس روز مراجعه به بیمارستان قائم (عج) مشهدهمکاردر دست اجرابلي
80931782بررسی اثر استفاده از رسپیرومتر در حین احیا بر کیفیت احیاء قلبی ریوی نوزادان و بروز پنوموتوراکس همکارپایان یافتهخير
81931380بررسی تاثیر حمایت تغذیه ای زودرس بر پیامدهای بالینی نوزاد مبتلا به اترزی مریهمکارپایان یافتهبلي
82930125بررسی روند تکامل در نوزادان مبتلا به رتینوپاتی نارسی درمان شده با بواسیزوماب داخل ویترههمکارپایان یافتهخير
83930097تدوین استانداردهای آموزشی پایه برای دوره کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت‌های ویژه نوزادان در دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد همکارپایان یافتهبلي
84922893بررسی میزان شیوع عفونت هلیکو باکتر پیلوری در نمونه ای از کودکان زیر یک سال شهر مشهدهمکاردر دست اجراخير
85922004مقایسه تأثیر نوار حاوی ژل خنک‌کننده و مکیدن غیر‌ تغذیه‌ای بر درد ناشی از تزریق واکسن هپاتیت در نوزادان ترمهمکارپایان یافتهبلي
86921564بررسی تأثیر اجرای پروتکل زمان آرام بر شاخص‌های فیزیولوژیک نوزادان نارس همکارپایان یافتهبلي
87921300بررسی میزان رعایت حقوق بیمار بر اساس منشور حقوق بیمار در کادر درمانی بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکاردر دست اجراخير
88921187بررسی تاثیر کاهش صدا با استفاده از گوش پوش بر متغیرهای فیزیولوژیک و درد ناشی از نمونه گیری وریدی در نوزاد نارس بستری در بخش مراقبت ویژه نوزادانهمکارپایان یافتهبلي
89920841بررسی تاثیر آوای قرآن بر مادران باردار و اثربخشی آن بر پیشگیری و درمان کولیک شیرخوارانهمکاردر دست اجراخير
90920640مقایسه تاثیر تجویز کافئین بصورت زودرس ودیررس بر نتایج درمانی نوزادان کم وزن ونارس بستری در NICUهمکاردر دست اجرابلي
91920541تأثیر مشارکت خانواده بر خودکارآمدی شیردهی مادر و وزن گیری نوزاد نارس همکارپایان یافتهبلي
92920495بررسی وضعیت اجرایی شدن طرح دوره های ارائه شده اساتید از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1391همکاردر دست اجراخير
93911204بررسی ارتباط دلبستگی مادر- جنین با رفتارهای دلبستگی مادر- نوزاد و تغذیه انحصاری با شیر مادر در زنان نخست زا همکارپایان یافتهبلي
94910504مقایسه تاثیر آموزش مراقبت از شیرخوار به پدران و زوجین، قبل از تولد بر میزان مشارکت پدران در مراقبت از شیرخوار بعد از تولد همکارپایان یافتهبلي
95910270بررسی تاَثیر پاک کردن راه هوایی با پوآر بر رفتار شیرخواری نوزادان زنان نخست زا همکارپایان یافتهبلي
96910140تاثیر ماساژ بر سطح بیلی روبین نوزادان نارسهمکارپایان یافتهبلي
97910041تاثیر مکیدن غیر تغذیه ای بر زمان دستیابی به تغذیه دهانی مستقل و وزنگیری نوزادان نارس همکارپایان یافتهبلي
98901132بررسی تاثیر ایجاد شب مصنوعی بر تغییرات فیزیولوژیک،تحمل تغذیه و وزن در نوزادان نارسهمکارپایان یافتهبلي
99900735ارزیابی سونوگرافیک دررفتگی مادرزادی هیپ به عنوان غربالگری و پیگیری در نوزادان متولد شده در بیمارستان قائم(عج) وراه اندازی واحد ریفرال شمال شرق ایران برای شناسایی، پیشگیری و درمان دررفتگی مادرزادی هیپهمکاردر دست اجراخير
100900277بررسی مقایسه ای سرانجام مادری، جنینی و نوزادی در زنان باردار معتاد به کریستال هرویین و زنان باردار تحت درمان با متادونهمکاردر دست اجرابلي
101900215تاثیر ماساژ بر بروز عارضه در نوزاد نارس بستری در بخش مراقبتهای ویژه نوزادانهمکارپایان یافتهبلي
102900025تأثیر وضعیت جنینی بر درد ناشی از نمونه گیری وریدی در نوزادان نارسهمکارپایان یافتهبلي
10389973بررسی مقایسه ای تأثیر فشار معکوس نرم کننده ی آرئول و کمپرس سرد بر شدت درد و احتقان پستان زنان شیرده در دوره ی بعد از زایمانهمکارپایان یافتهبلي
10489972تاثیر ماساژ درمانی بر درد ناشی ازگذاشتن کاتتر ورید نافی در نوزادان نارسهمکارپایان یافتهبلي
10589962بررسی میزان انرژی و فاکتورهای رشد موجود در شیر و سرم مادران شیرخواران دچار اضافه وزن درمقایسه با شیرخواران با وزن معمولی همکارپایان یافتهخير
10689463مقایسه میزان آنومالی های مادرزادی در حاملگی های به دنبال روشهای کمک باروری (IVF و ICSI) با حاملگی های خودبه خودیهمکارپایان یافتهبلي
10789283بررسی فراوانی عفونت ویروس هرپس سیمپلکس درشیرخواران کوچکتر از سه ماه دارای علائم کلینیکی سپسیس بستری در بیمارستان قائم مشهد از آذر 1388 لغایت آبان 1389همکارپایان یافتهبلي
10888474بررسی مقایسه ای اثر تحریک بویایی آشنا و گلوکزخوراکی 30% بر شدت درد ناشی از خونگیری در نوزادان ترمهمکارپایان یافتهخير
10987537مقایسه نتایج مادری -جنینی زایمان در آب با روش رایج در بیمارستان ام البنین(س)همکارپایان یافتهخير
11087354بررسی کیفیت آموزش درمانگاهی دانشجویان دوره عمومی پزشکی در بخشهای مرتبط با طب داخلی،اطفال و پوست در یکی از دو بیمارستان اصلی آموزشی دانشکده پزشکی مشهد همکارپایان یافتهبلي
11184094تشخیص عفونت زودرس در نوزادان نارس با استفاده از اندازه گیری کمی C-reactive protein و اینترکولین 6 در نمونه خون بند نافهمکارپایان یافتهخير
11282231بررسی میزان کمی انترلوکین 6 در تشخیص زودرس سپتی سمی در نوزادانهمکارپایان یافتهخير
11381056تاثیر ایمونو گلوبولین وریدی (IVIG) در کنترل هیپربیلیروبینمی ناشی از ناسازگاریهای گروه خونیهمکارپایان یافتهخير
114951271بررسی ارتباط بین واریانت پروموتوری ژن UGTP1A1 و ریسک ابتلا به هایپربیلی-روبینمی ایدیوپاتیک در یک جمعیت نوزادان ایرانیناظردر دست اجرابلي
115941284بررسی تاثیر سولفات منیزیوم خوراکی در حمله متوسط وشدید آسم در کودکان 12-5 ساله مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان قائم(عج)ناظرپایان یافتهبلي
116910894تاثیر تجویز خوراکی سولفات روی بر کاهش زردی نوزادان ترم بستری در بخش نوزادانناظرپایان یافتهبلي
11789747بررسی میزان باورها و اعتقادات دینی دانشجویان سه رشته پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهدناظرپایان یافتهبلي
11889744بررسی میزان انجام اعمال,مناسک و شعائر مذهبی در دانشجویان پزشکی ,دندانپزشکی و داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهدناظرپایان یافتهبلي
11986624رابطه هیپربیلیروبینمی نوزادی با پلی مورفیسم UGT1A1ناظرپایان یافتهبلي
12086616بررسی اثر کارنتین روی سطح سرمی تری گلیسیرید و کلسترول در طی تغذیه وریدی در نوزادان بستری در NICUناظرپایان یافتهبلي
12185236بررسی مقایسه ای مصرف موضعی شیرمادر و خشک نگه داشتن بند ناف روی کلونیزیشن بندناف و زمان افتادن آن در نوزادان متولدشده در بیمارستان ام البنین شهر مشهد درسال 1385ناظرپایان یافتهخير
12285161مقایسه وضعیتهای خوابیده به شکم وپشت بر درصد اشباع اکسیژن خون شریانی در نوزادان کم وزن تحت تهویه مکانیکیناظرپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1963696Comparison of the Effect of Cotoneaster Manna Drop (Bilineaster) and Massage on Bilirubin in Neonates under Phototherapyscopusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل1396دوم
2963539Comparison of the effect of synthetic droplet (Billy Nyster) and massage on the amount of bilirubin Infants treated with phototherapscopusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل1396دوم
3963532Laryngotracheal clefts (LC) as an Uncommon cause of Stridor in an infant: Case reportسایر سایت‏های تخصصیAdvances in bioresearch1395سوم
4963074Frequency of Maternal Risk Factors and Neonatal Complications of Premature Rupture of Membranesscopusمجله دانشگاه علوم پزشکی بابل1395اول
5963049The correlation between frequency and duration of breastfeeding and the severity of neonatal hyperbilirubinemiaISIThe journal of maternal-fetal & neonatal medicine1396اول
6962925Frequency of major and minor risk factors associated with jaundice in hospitalized newbornsscopusمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران1396اول
7962825Comparison of infants with jaundice due to maternal diabetes and infants with unknown jaundicescopusمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران1396اول
8962096Evaluation of Immature Neutrophil Ratio and Calprotectin Level for the Diagnosis of Neonatal SepsisISIIranian Journal of Neonatology1396دوم
9961673Comparison of the predictive value of prooxidant-antioxidant balance and heat shock proteins in the diagnosis of neonatal asphyxiaISIBIOMEDICAL RESEARCH AND THERAPY1396اول
10961488A Case Report of Incontinentia Pigmenti in a Newborn with Positive Family History Extending Over Three GenerationsISIIranian Journal of Neonatology1396چهارم
11961294The Evaluation of Serum Procalcitonin Levels in Neonatal InfectionsISIINTERNATIONAL JOURNAL OF PEDIATRICS1396مسئول
12960527The value of serum pro-oxidant/antioxidant balance in the assessment of asphyxia in term neonatesISIJOURNAL OF MATERNAL-FETAL & NEONATAL MEDICINE1396اول
13960309Comparing the effect of breastfeeding promotion interventions on exclusive breastfeeding: an experimental study‏CinahlJournal of Midwifery & Reproductive health1394سوم
14960308Neonatal Infections: a 5-Year Analysis in a Neonatal Care Unit in North East of Iran‏ISIInternational Journal of Pediatrics1395اول
15960202Long-Term Neurodevelopmental Outcome of Neonates with Hypernatremic Dehydration.ISIBREASTFEEDING MEDICINE1396اول
16953400Study the Effect of Quiet Time Protocol on Physiological Characteristics of Preterm InfantsCinahlEvidence based Care Journal1394سوم
17953254evaluation of effect of nest postture on the sllp -wake state of prematre infantCinahlevidence based care journal1395سوم
18951585The Impact of Oral Glutamine Supplementation on Prevention of Nosocomial Infections in Preterm InfantsISIiranian journal of neonatology1394چهارم
19951583Developing basic educational standards for educational resources for master's degree program in 'nursing neonatal intensive care Report of a Delphi studyISCمجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد1395پنجم
20951582Developing Basic Educational Standards for Evaluation and Accreditation of Master of Sciences Course in Neonatal Intensive Care Nursing: A Report of a Delphi StudyISCگامهای توسعه در آموزش پزشکی1395پنجم
21951514The Prevalence of Portal Vein Thrombosis in Children under 3 Years Old with History of Neonatal Umbilical Vein Catheterization in the Neonatal Intensive Care UnitISIInternational Journal of Pediatrics1395مسئول
22950477بررسی عوارض پری ناتال منجر به زردی نوزادی در بیمارستان قائم(عج) مشهد در سال 1388 - 1389SID/Iranmedex/Magiranمجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی1390اول
23950384Combination of Serum Interleukin-1β and 6 Levels in the Diagnosis of Perinatal Asphyxia.ISIArchives of Iranian medicine.1395اول
24950150Developmental Disorders in Preterm Neonates during the First Two Years of Life Using the Ages and Stages Questionnairescopusمجلة دانشگاه علوم پزشکی بابل1394اول
25950148Comparison of Serum Zinc Level Between Neonates With Jaundice and Healthy NeonatesscopusShiraz E-Med J.1394اول
26950115Prevalence and etiology of prolong neonatal jaundicescopusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان1395اول و مسئول
27943417The Effects of Massage on Intra Ventricular Hemorrhage in Preterm Infants in the Neonatal Intensive Care Unitscopusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان1395سوم
28942870Survey of Clinical Evidence in Newborns with Hypernatremic DehydrationISCJournal of Ardabil University of Medical Sciences1394اول
29942859The Effects of Field Massage Technique on Bilirubin Level and the Number of Defecations in Preterm InfantsEmbaseJournal of Evidence-based Care1394سوم
30942719Comparing the Effects of Peer Support and Training by Healthcare Providers on Primiparous Women’s Breastfeeding Self-EfficacySID/Iranmedex/MagiranJ Midwifery Reprod Health1394سوم
31942718Effective Maternal and Neonatal Factors Associated with the Prognosis of Preterm InfantsISCPatient Safety and Quality Improvement Journal1394چهارم
32942717Evaluation of the causes of neonatal jaundice, based on the infant’s age at disease onset and age at hospital admissionscopusمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران1394اول
33942567Effects of Massage on Duration of Phototherapy in Premature InfantsAdmitted to a Neonatal Intensive Care UnitChemical Abstractمجلۀ دانشگاه علوم پزشکی بابل1394دوم
34942396The Effect of the Educational Program on Iranian Fathers’ Involvement Dimensions in Infant Care: a Randomized Clinical Trial StudyISIInt J Pediatr1394چهارم
35941788Hyperbilirubinemia and Neonatal Infection. International Journal of Pediatrics, 2014Chemical AbstractInternational Journal of Pediatrics1392مسئول
36941097PREVALENCE OF ACUTE RENAL FAILURE IN THE NEWBORNS WITH JAUNDICE CAUSED BY DEHYDRATION ADMITTED TO NICU OF GHAEM HOSPITALChemical AbstractThe Journal of Urmia University of Medical Sciences1394اول
37940498Assessment of Risk Factors and Prognosis in Asphyxiated InfantsISIIranian journal of pediatrics1394اول
38940318Effect of the Number of Ramadan Fasting Days on Maternal and Neonatal OutcomesISCJournal of Fasting and Health1393اول و مسئول
39940317Study of the Incidence, and Maternal and Fetal Risk Factors for Intra Uterine Fetal DeathscopusJ Mazandaran Univ Med Sci1393اول
40940316Evaluation of risk factors associated with breastfeeding in infants with acute renal failureChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی مشهد1394اول و مسئول
41940310Complications of Neonatal Jaundice and the Predisposing Factors in Newbornsscopusمجله دانشگاه علوم پزشکی بابل1394اول و مسئول
42935505Maternal and neonatal outcomes of fasting and non-fasting during pregnancyscopusMalaysian Journal of Nutrition1394اول
43934853The Effects of Lavender Scent on Pain of Blood Sampling in Term NeonatesISIInternational Journal of Pediatrics1394پنجم
44934726Evaluation of the Sodium Serum Level in Infants with Jaundiceindex copernicusInt J Pediatr Vol.3, N.2-1, Serial No.15, March 20151394اول
45934725Comparison between infants receiving traditional supplements (camel thorn, flix weed, and sugar water) and exclusively breast fed infantsPMCAvicenna journal of phytomedicine1394اول
46934495Effects of Selenium Supplementation on Soluble FMS-Like Tyrosine Kinase-1 and Glutathione Peroxidase Levels and the Plasminogen Activator Inhibitor-1: Plasminogen Activator Inhibitor-2 Ratio in Pregnant Women.scopusShiraz E-Med J1393چهارم
47934455Serum Hsp70 Antigen: Early Diagnosis Marker in PerinatalISIIranian journal of pediatrics1394اول
48934109Determining the Viability of Preterm Newborns Hospitalized in the Neonatal Intensive Care Unit in Ghaem Hospital, Mashhad.scopusJ Mazandaran Univ Med Sci 2014; 24(119): 163-173 ).1393اول
49933891The Effect of Family Participation on Mother's General Health and Length of Hospitalization of Premature NeonateCinahlمراقبت مبتنی بر شواهد1393سوم
50933736The Effect of Facilitated Tucking (FT) During Venipuncture on Duration of Crying in Preterm InfantsISIInternational Journal of Pediatrics1393چهارم
51933731The Effect of Creating an Artificial Night on Physiological Changes in Preterm InfantsISIInternational Journal of Pediatrics1393چهارم
52932923Comparison of Zinc Level between Neonates with Jaundice and Healathy NeonatesISIInternational Journal of Pediatrics1393مسئول
53932693Hyperbilirubinemia and Neonatal InfectionChemical AbstractInternational Journal of Pediatrics1392اول و مسئول
54932630Evaluation of the Relationship between Maternal Complications and Prognosis in Infants with Birth AsphyxiascopusIJOGI1393اول
55932443Significant Neonatal Weight Loss Related to Idiopathic Neonatal Hyper BilirubinemiaISIinternational journal of pediatrics1393اول
56931764The Comparative Study of the Impact of Antenatal Training Care Infants to Fathers and Couple on the Fathers' Participations after BirthChemical AbstractInternational Journal of Pediatrics1392سوم
57931758Incidence of Thrombocytopenia in Idiopathic Hyperbilirubinemic NewbornsscopusMacedonian Journal of Medical Sciences.1393اول
58931750Risk Factors of Breast Problems in Mothers and Its Effects on NewbornsISIIran Red Crescent Med J.1393اول
59931749The relationship between fasting pregnant mothers and newborn growth parametersindex copernicusمجله دانشکده پزشکی مشهد1393اول و مسئول
60931287The Frequency and Characteristics of Hypothyroidism Jaundice in Neonates with Hyperbilirubinemia; A Ten-Year Surveyscopusمجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان1393اول
61930682The Study of the Relationship between Hypernatremia in Neonates and Mode of Maternal Breast Feeding in Hospitalized Infants in Ghaem Hospital of Mashhad, IranscopusIJOGI1392
62930672Comparing the Efficacy of Cefotaxime and Ampicillin on Neonatal Infection after Premature Rupture of Membranesscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1393اول و مسئول
63930038Herpes Simplex Virus Infection in Neonates and Young Infants with SepsisISIIran Red Crescent Med J1392پنجم به بعد
64930037Efficacy of Oral Zinc Sulfate Intake in Prevention of Neonatal JaundiceSID/Iranmedex/MagiranIJN1392دوم
65925043Could Neonatal Hypernatremia Dehydration Influence Hearing Status?PMCIranian Journal of Otorhinolaryngology1392اول و مسئول
66925041Outcomes of vaginal delivery and cesarean in Ghaem Hospital of Mashhadscopusمجله دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، اسفند 1392، دوره 71، شماره 12، صفحه‌های 872 تا 8771392اول
67924582Evaluation of Serum Interleukins-6, 8 and 10 Levels as Diagnostic Markers of Neonatal Infection and Possibility of MortalityISIIran J Basic Med Sci1392اول
68923728EFFECTS OF SELENIUM SUPPLEMENTATION ON PLASMA sFlt-1, GPx CONCENTRATION AND PAI1/PAI2 RATIO IN PREGNANT WOMENسایر سایت‏های تخصصیgynecology obstetrics journa1391چهارم
69923525Neonatal Hyperbilirubinemia and Bacterial Infection in an 8 -Year ReviewscopusMacedonian Journal of Medical Sciences1391
70923524Netherton Syndrome, a Case Report and Review of LiteratureISIIran J Pediatr1392اول و مسئول
71923523Investigating the Effect of Maternal Risk Factors in Incidence of Neonatal Jaundicescopus. مجله زنان، مامایی و نازائی ایران1391اول
7292350Perinatal factors related to premature neonate’s mortality in the NICU, Ghaem Hospital, MashhadISILife Science Journal1392دوم
73923175Prooxidant-Antioxidant Balance in Perinatal AsphyxiaISIINDIAN JOURNAL OF PEDIATRICS1392اول
74923000The Effect of Non-Nutritive Sucking on Weight Gain and Length of stay in Preterm InfantsEmbaseJournal of Evidence-based Care1392سوم
75922976Incidence and Risk Factors of Retinopathy of Prematurity in Mashhad,Northeast IranISIIran Red Crescent Med 1391سوم
76922974Fasting and Pregnancy OutcomesscopusIJOGI1392اول و مسئول
77922973Factors associated with hypernatremia in term infants with jaundicescopusIJOGI1392اول و مسئول
78922554The Effects of Massage on apnea and feeding intolerance Hospitalized Preterm Infants in NICUEmbaseفصلنامه مراقبت مبتنی برشواهد1392سوم
79922332DETERMINATION OF PROOXIDANT–ANTIOXIDANT BALANCE DURING UNCOMPLICATED PREGNANCY USING A RAPID ASSAYISIJ Med Biochem1392اول
8091850Maternal and neonatal serum concentrations of zinc and copper in preterm delivery: an observational studyISITrace Elements and Electrolytes1391اول
8191544فاکتورهای پریناتال مرتبط با مرگ و میر نوزادان نارس در NICU بیمارستان قائم مشهدSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی1391دوم
8291441Effect of Prenatal Selenium Supplementationon on Cord Blood Selenium and Lipid ProfileISIPediatrics & Neonatology1391اول
8391248Comparing the Effect of Peer Support and the Education of Health Care Providers on Breastfeeding Initiation Time among Primiparous Women in MashhadscopusIranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility1391سوم
8491236The effect of Facilitated Tucking during Venipuncture on pain and physiological parameters in preterm infantsSID/Iranmedex/MagiranEvidence Based Care1391سوم
8590953Early diagnosis of late neonatal sepsis by measuring interleukin 10: A case control studyscopusJournal of Neonatology1390اول
8690798Study of the Causes and Predisposing Factors in Neonatal Mortality in Ghaem Hospital (March 2009 to May 2010)scopusThe Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility1390اول
8790603Prenatal complications causing neonatal jaundicein Ghaem Hospital, Mashhad- IranISCJournal of North Khorasan University of Medical Sciences1390اول
8890550Relationship between Delivery Type and Jaundice Severity Among Newborns Referred to Ghaem Hospital Within a 6-year Period in MashhadscopusThe Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility1390مسئول
8990543Clinical Course and Prognosis of Hemolytic Jaundice in Neonates in North East of IranscopusMacedonian Journal of Medical Sciences1390مسئول
9090410The Effect of Traditional Remedies (Camel's Thorn, Flixweed and Sugar Water) on Idiopathic Neonatal JaundiceISIIranian Journal of Pediatrics1390مسئول
9190183Pulmonary function tests and respiratory symptoms among smokers in the city of mashhad (north east of Iran)ISIRevista portuguesa de pneumologia1390سوم
9289802Association between serum interleukin-1β levels and perinatal asphyxiaPMCIranian Journal of Neonatology1389اول و مسئول
9389795Evaluation of Maternal selenium supplementation on the Level of Oxidative Stress and Incidences of Outcomes in newbornsISIIranian Red Crescent Medical Journal1389اول
9489713Evaluation of urinary tract infections following Neonatal hyper-bilirubinemia(Emro (IMEMRمجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد1389اول
9589577Neonatal complications related with prolonged rupture of membranesscopusMacedonian Journal of Medical Sciences1389اول
9689573Prevalence and clinical manifestation of glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency in newborns with hyperbilirubinemia in Mashhad, IranscopusMacedonian Journal of Medical Sciences 1389اول
9789544A study on the risk factors for obstetrical brachial plexus palsyscopusIranian Journal of Child Neurology1389دوم
9889387The Effect of Maternal Selenium Supplementation on Pregnancy Outcome and the Level of Oxidative Stress in NeonatesISIIranian Red Crescent Medical Journal1389اول
9989355SELENIUM SUPPLEMENTATION AND THE INCIDENCE OF PREECLAMPSIA IN PREGNANT IRANIAN WOMEN: A RANDOMIZED, DOUBLE-BLIND, PLACEBO-CONTROLLED PILOT TRIALISITaiwanese Journal of Obstetrics & Gynecology 1389سوم
10089340Neonatal hypernatremia and dehydration in infants receiving inadequate breastfeedingISIAsia Pacific Journal of Clinical Nutrition 1389اول
10189148Early diagnosis of perinatal asphyxia by nucleated red blood cell count: a case-control studyISIArch Iran Med1389مسئول
10289144Prooxidant-antioxidant balance in pregnancy: a randomized double-blind placebo-controlled trial of selenium supplementationISIJournal of perinatal medicine1389دوم
10389138Effect of supplementation with selenium on postpartum depression: a randomized double-blind placebo-controlled trialISIJ Matern Fetal Neonatal Med1389چهارم
10488576Assessment of aminoglycoside-induced hearing impairment in hospitalized neonates by TEOAEPMCIndian Journal of Otolaryngology and Head & Neck Surgery1388سوم
10588485بررسی نارسایی حاد کلیه در نوزادان بستری در بخش مراقبت های ویژه کودکان و نوزادان (NICU) بیمارستان قائم(عج) مشهد، 1384-85index copernicusمجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد1388اول
10688335The Relationship of Level of Maternal Serum Copper and Zinc with Neonatal Birth Weight(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1388اول و مسئول
10788210Selenium supplementation and premature (pre-labour) rupture of membranes: a randomised double-blind placebo-controlled trialPMCJournal of obstetrics and gynaecology1388دوم
10888204Association between serum interleukin-6 levels and severity of perinatal asphyxiaISIAsian biomedicine 1388اول
10988180Serum interleukin 8 level as a diagnostic marker in late neonatal sepsisISIIranian Journal of Pediatrics1388مسئول
11087558ارزیابی پاسخ شنوایی ساقه مغز (ABR )در هیپر بیلی روبینمی نوزادیسایر سایت‏های تخصصیمجله گوش، گلو، بینی و حنجره ایران1387مسئول
11187490عفونت‌های بیمارستانی و عوامل باکتریایی آنها: بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان بیمارستان دانشگاهی قائم (عج) مشهدEmbaseمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران1387سوم
11287433گزارش یک مورد نادر از سندرم آکوندروژنزیس نوع IIسایر سایت‏های تخصصیمجله زنان،زایمان و نازایی ایران1387اول و مسئول
11387284Hearing impairment in the neonate of preeclamptic women ISIOtolaryngology-Head and Neck Surgery 1387دوم
11487111عفونت های بیمارستانی وعوامل باکتریایی آنها: بخش مراقبت های ویژه نوزادان بیمارستان دانشگاهی قائم(عج) مشهدChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران1387سوم
11586264گزارش یک مورد سندرم وارفارین جنینی(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1386دوم
11686153مطالعه 10 ساله توده های کلیوی نوزادان در شمال شرق ایران(خراسان)index copernicusمجله بیماریهای کودکان ایران1386دوم
11786107Immediate diagnosis of early onset sepsis in premature newborns by measurement of cord C-reactive protein and interleukin-6scopusIranian Journal of Medical Sciences1386چهارم
11885329درمان زردیهای همولیتیک نوزادی با دوزهای مکرر ایمونوگلوبولین وریدی(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1385دوم
11985050بررسی میزان گمی اینترلوکین 6 درتشخیص سپتی سمی نوزادانindex copernicusمجله دانشگاه علوم پزشکی1385مسئول
12083021A three -Day old female with carpenter s syndromePMCarshives of iranian Medicine1383چهارم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1952485مقایسه نوزادان زرد مصرف کننده فقط شیر مادر و مصرف کننده ترنجبین بعلاوه شیر مادراولین کنگره بین المللی طب مکمل وجایگزینمشهدسخنرانی1394بله
2952237بررسی مقایسه ای تاثیر تجویز سورفاکتانت از طریق کاتتر ظریف داخل تراشه در حین تنفس خودبخودی با انتوباسیون (روش InSurE) در نوزادان نارسدومین کنگره سلامت نوزادانتهرانسخنرانی1394بله
3941420بررسی فاکتورهای خطرو پیش آگهی نوزادان دچار آسفیکسیدومین کنگره سراسری کودکان و نوجوانانزاهدانسخنرانی1393بله
4941299مقایسه نوزادان زرد مصرف کننده فقط شیر مادر و مصرف کننده ترنجبین بعلاوه شیر مادرکنگره 'بین المللی طب مکمل و جایگزینمشهدسخنرانی1394بله
5940527آیا تعداد روز روزه داری مادر روی اوت کام نوزادی موثر است؟همایش کشوری آموزش ومشاوره ذر سلامت باروریمشهدپوستر1393بله
6940524بررسی ارتباط عوارض مادری با پیش آگهی آسفیکسی نوزادیأمورش و مشاوره در سلامت باروریمشهدپوستر1393بله
7940522بررسی ارتباط عوارض مادری با پیش آگهی آسفیکسی نوزادیدومین کنگره سراسری سلامت کودکان ونوجوانانزاهدانسخنرانی1393بله
8940519بررسی تجویز سفوتاکسیم در مقایسه با آمپی سیلین در مادران باردار دچار پارگی زودرس کیسه آب بر بروز عفونت در نوزاداندومین کنگره سراسری سلامت کودکان ونوجوانانزاهدانپوستر1393بله
9940518تعیین قابلیت حیات نوزادان نارس بستری در بخش مراقبت های ویژه نوزاد بیمارستان قائم (عج)مشهد و بررسی فاکتورهای خطرو پیش آگهی نوزادان دچار آسفیکسیدومین کنگره سلامت کودکان ونوجوانان زاهدانزاهدانسخنرانی1393بله
10940515بررسی اثر دهیدراتاسیون هیپرناترمیک بر شنوایی نوزادانپنجمین کنگره پریناتولو‍ی ایرانشیرازپوستر1392بله
11940514بررسی ارتباط هیپرناترمی نوزادان با نحوه شیردهی مادر در نوزادان بستری شده در بیمارستان قائم (عج) شهر مشهدپنجمین کنگره پریناتولو‍ی ایرانشیرازپوستر1392بله
12940512Serum interleukin-1β and 6 levels as early diagnosis marker in the prenatal asphyxiaپنجمین کنگره پریناتولو‍ی ایرانشیرازسخنرانی1392بله
13940511Neonatal hyperbilirubinemia and bacterial infection in a 9-year reviewپنجمین کنگره پریناتولوژی شیرازشیرازپوستر1392بله
14940506اکسیژن درمانی مطمئن در نوزادانکنگره سلامت نوزادان ایرانتهرانسخنرانی1393بله
15930485بررسی بالانس اکسیدان و آنتی اکسیدان در آسفیکسی پری ناتالاولین کنگره الکترو انسفالوگرافی وصرع ایرانمشهدسخنرانی1392بله
16930484بررسی تاثیر ماساژ روی میزان پاسخ به فتوتراپی نوزاد دچارهیپربیلی روبینمی25 کنگره بین المللی کودکانتهرانسخنرانی1392بله
17930479مقایسه میزان روی در نوزادان دچار زردی با نوزادان سالمکنگره بین المللی تازه های گوارش و کبد کودکان ودرمانهای نوین چالش هامشهدپوستر1393خير
18930478بررسی ارتباط هیپرناترمی نوزادان با چگونگی شیردهی مادرتازه های گوارش و کبد کودکان ودرمانهای نوین چالش هامشهدپوستر1393خير
19930432بررسی شیوع و فاکتورهای مستعدکننده مادری و جنینی در مرگ‌های داخل رحمی جنین در بیمارستان قائم (عج) شهر مشهد طی سال¬های 1389 تا 1392تغذیه،رشد وتکامل نوزادان وکودکانمشهدپوستر1392بله
20930424ارزیابی سرمی اینترلوکین 6و8و10 بعنوان مارکرهای تشخیصی عفونتهای نوزادیاولین کنگره طب نوزادان وحوالی تولدمشهدپوستر1391بله
21930411تعیین فراوانی و مشخصات زردی هیپوتیروئیدی در نوزادان مبتلا به زردی مراجعه کننده به بیمارستان قائم (عج) مشهد 1381-1391اولین کنگره بین المللی طب نوزادان و حوالی تولدمشهدپوستر1391خير
22922505بررسی علل وعوامل مرتبط با مرگ نوزادان در بیمارستان قائم درسال 1389-1388چهارمین جشنواره علمی تحقیقاتی سرورمشهدپوستر1389خير
23922466ارتباط بین سطح سرمی مس و روی در مادران با وزن تولد نوزاداناولین کنگره مراقبتهای ویژه نوزادان وکودکانمشهدپوستر1389خير
24922450مطالعه آینده نگر نارسائی حاد کلیه در نوزادان بستری در NICU بیمارستان قائم (عج)اولین کنگره مراقبتهای ویژه نوزادان وکودکانمشهدپوستر1389خير
25922449ارزیابی پاسخ شنوایی ساقه مغز (ABR ) در نوزاد با هیپر بیلی روبینمیاولین کنگره مراقبتهای ویژه نوزادان وکودکانمشهدپوستر1389خير
26922444تعیین فراوانی و مشخصات زردی هیپوتیروئیدی در نوزادان مبتلا به زردی مراجعه کننده به بیمارستان قائم(عج) مشهد 1391-1381ششمین همایش سراسری تازه های غدد و متابولیسم کودکان ایرانمشهدپوستر1392بله
27922443تعیین فراوانی و مشخصات زردی نوزادان مادر دیابتی در نوزادان مبتلا به زردی مراجعه کننده به بیمارستان قائم(عج) مشهد 1392-1383ششمین همایش سراسری تازه های غدد ومتابولیسم کودکان ایرانمشهدپوستر1392بله
28922433بررسی ارتباط نوع زایمان با شدت زردی در نوزادان مبتلا به زردی مراجعه¬کننده به بیمارستان قائم مشهد در یک دوره 6 سالهکنگره سراسری ارتقائ سلامت نوزادمشهدپوستر1390خير
29922319ارزیابی زردی همراه با عفونت ادرایدومین کنکره انجمن نفرولوژی کودکان ایرانمشهدپوستر1391خير
30922307سطح استرس اکسیداتیو در زنان حامله بدون عارضهدوازدهمین کنگره بیوشیمی و چهارمین کنگره بین المللی بیوشیمی و بیولوژی مولکولیمشهدپوستر1390خير
31922306ارتباط سطح سرمی اینترلوکین 6 با شدت آسفیکسیدوازدهمین کنگره بیوشیمی و چهارمین کنگره بین المللی بیوشیمی و بیولوژی مولکولیمشهدپوستر1390خير
32922305مقایسه سطح سرمی پروتئیی شوک حرارتی در نوزادان دوچار اسفیکسی ونوزادان سالمدوازدهمین کنگره بیوشیمی و چهارمین کنگره بین المللی بیوشیمی و بیولوژی مولکولیمشهدپوستر1390خير
33922304مقایسه سطح سرمی مس وروی مادر ونوزاد نارسدوازدهمین کنگره بیوشیمی و چهارمین کنگره بین المللی بیوشیمی و بیولوژی مولکولیمشهدپوستر1390خير
34922249فشار مثبت راههای هواییاولین کنگره بین المللی طب نوزادانمشهدسخنرانی1391خير
35922248بررسی تغییرات وزن در نوزادان شیر مادر خوار دچار زردی با علت ناشناختهاولین کنگره بین المللی طب نوزادانمشهدپوستر1391خير
36922247بررسی فراوانی و عوامل موثر بر رتینوپاتی نارسی در نوزادان نارس بخش مراقبت های ویژه بیمارستان قائم (عج)اولین کنگره بین المللی طب نوزادانمشهدپوستر1391بله
37922246بررسی پیش آگهی درازمدت نوزادان دچار دهیدراتاسیون هیپرناترمیکاولین کنگره بین المللی طب نوزادانمشهدپوستر1391خير
38922245بررسی فاکتورهای مستعد کننده مادری در بروززردی نوزادی"اولین کنگره بین المللی طب نوزادانمشهدپوستر1391خير
39922244پیامدهای مادری و نوزادی روزه داری در تریمستر های حاملگی ومقایسه آن با غیر رروزه دارهااولین کنگره بین المللی طب نوزادانمشهدپوستر1391خير
40922243سیر بالینی و پیش آگهی زردی همولیتیک در یک بررسی 7 سالهاولین کنگره بین المللی طب نوزادان وحوالی تولدمشهدپوستر1391خير
41922242مقایسه نوزادان تغذیه شده با شیر مادر و نوزادان دریافت کننده ترنجبین،آب قند وخاکشیراولین کنگره بین المللی طب نوزادان وحوالی تولدمشهدپوستر1391خير
42922230اثر مصرف مکمل سلینیم در مادر حامله بر سطح استرسهای اکسیداتیو نوزادیازدهمین کنگره سم شناسی و مسمومیتهامشهدپوستر1390خير
43922228ارتباط زردی نوزادی وعفونت ادرایدومین کنکره انجمن نفرولوژی کودکان ایرانمشهدپوستر1390خير
44922226مقایسه معیارهای رشدی نوزادان مادران روزه دار وغیر روزه دارسومین همایش علمی پژوهشی طب الرضا 20لغایت21 اردیبهشت 91مشهدپوستر1391خير
45922221ارزش اینترلوکین 1بتا و6 در تشخیص زودرس اسفیکسی نوزادیپنجمین کنگره سراسری پریناتولوژیشیرازسخنرانی1392بله
46922218عوارض نوزادی پارگی طولانی مدت کیسه آبششمین کنگره میکروب شناسی بالینی ایران واولین کنگره بین المللی میکروب شناسی بالینی 11لغایت13مهر91مشهدپوستر1391بله
47922217تشخیص زودرس سپسیس دیررس نوزادی با اندازه گیری IL 10ششمین کنگره میکروبشناسی بالینی ایران و اولین کنگره بین المللی میکروبشناسی بالینیمشهدپوستر1391خير
48922209علایم بالینی،شیوع وفاکتورهای خطر دیسپلازی مادر زادی هیپ در طی 8 سالاولین کنگره بین المللی دیسپلازی مادر زادی هیپ در طی 8 سالمشهدسخنرانی1390خير
49922150بررسی ارتباط هیپرناترمی نوزادان با نحوه شیردهی مادر در نوزادان بستری شده در بیمارستان قائم (عج) شهر مشهدپنجمین کنگره پریناتولژیشیرازپوستر1392بله
50922149زردی نوزادی وعفونت باکتریال در یک بررسی 6 سالهپنجمین کنگره پریناتولوژیشیرازپوستر1392بله
51922121بررسی تاثیر مصرف موضعی روغن آفتاب گردان در پیشگیری از عفونتهای بیمارستانی در نوزادان نارسارتقای سلامت نوزادمشهدسخنرانی1391بله
52922120مقایسه عوامل خطر و شرایط تغذیه ای نوزادان مبتلا به نارسایی حاد کلیه و نوزادان سالم زردارتقای سلامت کودکمشهدپوستر1391خير
53922118بررسی عوامل مستعد کننده مادری وزایمان در بروز زردی نوزادیارتقا سلامت نوزادمشهدسخنرانی1391خير
54922115اکسیزن درمانی در نوزاداندومین گنگره سراسری ارتقا سلامت نوزادمشهدسخنرانی1391خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ نوع کتابت
11492مراقبت های ویژه در بیماریهای نوزادان و کودکان1393تجدید چاپ
21484راهنمای بالینی شیردهی برای پزشکان و پیراپزشکان1393ترجمه
3141بیماریهای کلیه و ادرای تناسلی در نوزادان1391تالیف
4134شیر مادرگوهری بی همتا1390تالیف
5133تغذیه با شیر مادر در مادران شاغل،بیمار ومادران دارای نوزاد نارس1391تالیف
6130روزهای طلایی من ونوزادم1391تالیف
71218مراقبت های ویژه در بیماریهای نوزادان و کودکان1389تالیف
81217ورزش در بیماریهای شایع کودکان1388تالیف
91007مروری بر جنین شناسی،آناتومی وفیزیولوژی نوزادان1393تالیف
101006چگونه از کودک سالمم مواظبت کنم؟1393تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه