حسن  بسکابادی

 فعالیت های پژوهشی

 

حسن بسکابادی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): حسن بسکابادی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : دانشیار آخرین مدرک تحصیلی : پزشک فوق تخصص
رشته تخصصی : نوزادان دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : Boskabadih@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
پزشکی عمومینامشخص1375علوم پزشکی مشهد
کودکانپزشک متخصص1378علوم پزشکی مشهد
نوزادانپزشک فوق تخصص1383علوم پزشکی مشهد
دوره تکمیلیفلوشیپ1386دانشگاه موناش

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1951630مقایسه میزان ویتامین D نوزادان نارس مبتلا به خونریزی مغزی با نوزادان بدون خونریزی مغزیمجریدر دست اجراخير
2951325بررسی فراوانی هیپر گلیسیمی در دهیدراتاسیون هیپرناترمیک و ارتباط ان با پیش اگهیمجریعقد قراردادخير
3941645مقایسه بروز سندروم دیسترس تنفسی در نوزادان مادران دریافت کننده و عدم دریافت ویتامین D:یک مطالعه پایلوتمجریدر دست اجراخير
4940889بررسی ارتباط پیش آگهی نوزادان اسفیکسی پری ناتال با میزان اینترلوکین 6سرم نوزادمجریپایان یافتهخير
5940866بررسی ارتباط پیش آگهی تکاملی نوزادان اسفیکسی پری ناتال با نسبت درصد گلبولهای قرمز هسته دار به گلبولهای سفید در خون بند نافمجریدر دست اجراخير
6940853بررسی ارتباط پیش آگهی نوزادان باوز ن خیلی کم (VLBW) با نسبت درصد گلبولهای قرمز هسته دار به گلبولهای سفید در خون بند نافمجریدر دست اجراخير
7940852بررسی میزان ارتباط نسبت اکسیدان به آنتی اکسیدان در تکامل نوزادان مبتلا به زردی تحت درمان با فتوتراپیمجریدر دست اجراخير
8940795مقایسه سطح سرمی بند ناف ویتامینD در نوزادان نارس مبتلا به عفونت و بدون ابتلا به عفونتمجریپایان یافتهخير
9940442مقایسه تاثیر قطره صناعی شیرخشت و ماساژ بر میزان بیلی روبین نوزادان تحت درمان فتوتراپی مجریدر دست اجرابلي
10940434بررسی ارتباط سطح سرمی ویتامین D با عوارض حاد تنفسی در نوزادان نارسمجریدر دست اجرابلي
11940147بررسی بالانس اکسیدان انتی اکسیدانت در نوزادان مبتلا به رتینوپاتی نوزادان نارس در نوزادان با وزن تولد خیلی کممجریدر دست اجرابلي
12940118بررسی بالانس اکسیدان وآنتی اکسیدان در نوزادان مبتلا به خونریزی داخل بطنی در نوزادان با وزن تولد خیلی کم(VLBW)مجریدر دست اجراخير
13940016بررسی تاثیر قرار دادن در لانه بر وضعیت های خواب و بیداری نوزاد نارسمجریپایان یافتهخير
14931689بررسی تاثیر قطره بیلی ناستر بر هیپربیلی روبینمی نوزادیمجریدر دست اجراخير
15931669بررسی تغییرات گلبولهای قرمز هسته دار در نوزادان با وزن تولد خیلی کم(VLBW) مبتلا به رتینوپاتی نوزادان نارسمجریدر دست اجراخير
16931575مقایسه پیش آگهی نوزادان د چار زردی و هیپر ناترمی با نوزادان دچار زردیمجریپایان یافتهخير
17931574علل بستری مجدد نوزادان نارس بعد از ترخیص از بخش نوزادانمجریدر دست اجراخير
18930606بررسی ارزش نسبت نوتروفیل های نابالغ و سطح کالپروتکتین در تشخیص سپسیس نوزادیمجریپایان یافتهبلي
19930179بررسی تاثیرتعویض خون روی بالانس اکسیدان آنتی اکسیدان در نوزادان دچار زردیمجریپایان یافتهخير
20922670بررسی تاثیرمکمل خوراکی گلوتامین بر روی پیشگیری از عفونتهای بیمارستانی در نوزادان نارسمجریپایان یافتهبلي
21922433بررسی تاثیر فتوتراپی روی بالانس اکسیدان آنتی اکسیدان(PAB) در نوزادان دوچار زردی بستری در بیمارستانمجریپایان یافتهخير
22921945مقایسه نسبت درصد گلبولهای قرمز هسته دار به گلبولهای سفید در خون محیطی در نوزادان با وزن تولد خیلی کم مبتلا به خونریزی مغزی با نوزادان گروه شاهد بستری در بخش مراقبتهای ویژه نوزادانمجریدر دست اجراخير
23921940بررسی عوارض هیپربیلی روبینمی غیر مستقیم شدید نوزادان ترممجریدر دست اجراخير
24921924بررسی قابلیت حیات نوزادان خیلی نارس در بیمارستان قائم(عج)مجریپایان یافتهخير
25921911بررسی تغییرات تعداد گلبولهای قرمز هسته دار در نوزادان مبتلا به سپسیس نوزادیمجریپایان یافتهبلي
26921753بررسی وضعیت تکاملی نوزادان بسیار کم وزن بستری شده درNICU بیمارستان قائم در فاصله سال های1393تا 1394مجریپایان یافتهبلي
27921194 مقایسه بالانس اکسیدان وآنتی اکسیدان سرم مادران طی زایمان طبیعی و سزارین الکتیو مجریدر دست اجرابلي
28921108مقایسه بالانس اکسیدان وآنتی اکسیدان درسرم بند ناف نوزادان حاصل زایمان طبیعی با سزارین مجریدر دست اجرابلي
29920627بررسی مقایسه ای تاثیر تجویز سورفاکتانت از طریق کاتتر ظریف داخل تراشه در حین تنفس خودبخودی با انتوباسیون (روش InSurE ) در نوزادان نارسمجریپایان یافتهبلي
30920436بررسی میزان آگاهی و نگرش دستیاران نسبت به برنامه آموزشی (کوریکولوم) رشته تحصیلی خودمجریپایان یافتهخير
31920015بررسی ارزش تشخیصی سطح سرمی پره کلسی تونین در تشخیص سپسیس نوزادیمجریدر دست اجراخير
32920005بررسی میزان استرس و افسردگی والدین نوزادان بستری شده در بخش مراقبت ویژه نوزادان ومقایسه آن با والدین نوزادان سالم در بیمارستان قائممجریدر دست اجراخير
33920004بررسی ریسک فاکتور های استئوپنی نارسی در نوزادان بسیار کم وزن (VLBW ( متولد شده در بیمارستان قائم مشهد درسال 92-93مجریدر دست اجراخير
34910684بررسی پیش آگهی نوزادی مادران حامله مصرف کنندة مکمل رویمجریدر دست اجراخير
35910459بررسی چالش های دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در فرآیند انجام پایان نامهمجریپایان یافتهخير
36901004ارزیابی موتاسیونهای ژنهای PKD1 و PKD2 در افراد مبتلا به بیماری کلیوی پلی کیستیک اتوزومال غالب (ADPKD)مجریپایان یافتهخير
37900823اثر راند بالینی بر والدین کودکان بستری در بخش های اطفال و نوزادان بیمارستان قائم (عج)مجریپایان یافتهبلي
38900660بررسی ارتباط پیش آگهی آسفیکسی پری ناتال با بالانس اکسیدان وآنتی اکسیدان در نوزادانمجریپایان یافتهخير
39900659بررسی عوامل موثر بر عملکرد آموزشی اساتید در بخشهای بالینی بیمارستان قائم در سال تحصیلی 91- 90مجریدر دست اجراخير
40900514 بررسی ارتباط پیش آگهی نوزادان رسیده رسیده دوچار آسفیکسی پری ناتال با میزان پروتئین شوک حرارتی 70( HSP 70)و مقایسه آن با نوزادان رسیده سالممجریپایان یافتهخير
41900179تاثیر تجویز خوراکی سولفات روی بر کاهش زردی نوزادیمجریپایان یافتهبلي
4289987بررسی مقایسه اثر سلولهای هسته دار خون بند ناف در درمان انسفالوپاتی هیپوکسیک ایسکمیک نوزادان با درمانهای رایج: پیگیری تا 12 ماهگیمجریدر دست اجراخير
4389647بررسی تاثیر تجویز سفوتاکسیم درمقایسه با آمپی سیلین در مادران حامله دچار پارگی زودرس کیسه آبمجریپایان یافتهبلي
4489060مقایسه تأثیر حمایت همتا و آموزش توسط مراقبین بهداشتی بر تغذیه انحصاری با شیر مادر در زنان نخست زای شهر مشهد درسال 1389مجریپایان یافتهبلي
4588782بررسی عوامل موثر بر پیش اگهی نوزادی در زایمانهای زودتر از موعدمجریپایان یافتهخير
4688606بررسی علل و فاکتورهای مستعد کننده مرگ جنینمجریپایان یافتهبلي
4788470بررسی علل و عوامل مرتبط با مرگ نوزادان در بیمارستان قائم ازسال 1388تا 1390مجریپایان یافتهبلي
4888469بررسی تاثیر ماساژ روی میزان پاسخ به فتوتراپی نوزاد دچار هیپربیلی روبینمی مجریپایان یافتهبلي
4988099بررسی ویژگیهای مادری و نوزادی در نوزادان مبتلا به زردیمجریپایان یافتهخير
5087913بررسی عوامل مرتبط با هیپرناترمی و کاهش وزن در نوزادان دچار زردی وپیگیری آنهامجریپایان یافتهبلي
5187911بررسی مقایسه ای سطح پروتئین شوک حرارتی 70 درنوزادان دجار آسفیکسی پری ناتال و نوزادان سالممجریپایان یافتهبلي
5287871بررسی رشد و تکامل نوزادان نارس در بیمارستان قائم از تاریخ 1388-1389مجریپایان یافتهبلي
5387870بررسی پیامدهای روزه داری مادر با پارامترهای رشد نوزادیمجریپایان یافتهخير
5487807بررسی پیش آگهی دراز مدت نوزادان دچار دهیدراتاسیون هیپرناترمیکمجریپایان یافتهبلي
5587752مقایسه میزان روی در نوزادان دچار زردی با نوزادان سالممجریپایان یافتهبلي
5687684بررسی بالانس اکسیدان و آنتی اکسیدان در آسفیکسی پری ناتالمجریپایان یافتهبلي
5787264بررسی پیامد آسیب شبکه بازویی نوزادی در طی سال اول عمرمجریپایان یافتهبلي
5886165بررسی پیش آگهی نوزادان مادران حامله مصرف کننده مکمل سلنیوممجریپایان یافتهخير
5986022بررسی میزان کمی اینترلوکین 6 در آسفیکسی پری ناتالمجریپایان یافتهخير
6086020بررسی ارتباط نوزادان با وزن تولدکمتر از2500 گرم و سطح سرمی روی و مس مادران مجریپایان یافتهخير
6185468تعیین فراوانی کاهش شنوایی در نوزادان مادران مبتلا به پره اکلامپسی- اکلامپسی و مادران سالم بر اساس آزمون OAEمجریپایان یافتهخير
6285345بررسی مارکرهای بیوشیمیائی در آسفیکسی پری ناتالمجریپایان یافتهخير
6385247بررسی عوامل و عوارض نوزادی پارگی زودرس کیسه آبمجریپایان یافتهخير
6485210بررسی فاکتورهای خطر و مشکلات دهیدراتاسیون هیپرناترمیک در نوزادان شیرمادرخوارمجریپایان یافتهخير
6585059بررسی میزان کمی اینترلوکین 10 و اینترلوکین 8 در تشخیص زودرس سپتی سمی در نوزادانمجریپایان یافتهخير
66951816مقایسه اثر ماساژ به روش یاکسون و گرم‌کردن پاشنه بر درد ناشی از خونگیری از پاشنه و معیارهای فیزیولوژیک و طول مدت گریه در نوزادان ترمهمکاردر دست اجرابلي
67950581بررسی میزان و علل وقوع خطاهای تیم پزشکی و پیامدهای احتمالی آن بر ایمنی بیمار در بیمارستان قائم مشهد و ارائه ی راهکارهای مناسب جهت پیشگیری از آنهاهمکارعقد قراردادبلي
68941724بررسی تاثیر ماساژ اکتانی پستان بر احتقان پستان و وزن گیری نوزادهمکاردر دست اجرابلي
69941356مقایسه آموزش از طریق تله نرسینگ و مولتی مدیا بر موفقیت مادران در شیردهی نوزادان نارس بعد از ترخیصهمکاردر دست اجرابلي
70940951مقایسه مدلهای رگرسیون داده های شمارشی با صفرانباشته در بررسی علل زردی نوزاد براساس روز مراجعه به بیمارستان قائم (عج) مشهدهمکاردر دست اجرابلي
71931782بررسی اثر استفاده از رسپیرومتر در حین احیا بر کیفیت احیاء قلبی ریوی نوزادان و بروز پنوموتوراکس همکارپایان یافتهخير
72931380بررسی تاثیر حمایت تغذیه ای زودرس بر پیامدهای بالینی نوزاد مبتلا به اترزی مریهمکارپایان یافتهبلي
73930125بررسی روند تکامل در نوزادان مبتلا به رتینوپاتی نارسی درمان شده با بواسیزوماب داخل ویترههمکارپایان یافتهخير
74930097تدوین استانداردهای آموزشی پایه برای دوره کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت‌های ویژه نوزادان در دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد همکارپایان یافتهبلي
75922893بررسی میزان شیوع عفونت هلیکو باکتر پیلوری در نمونه ای از کودکان زیر یک سال شهر مشهدهمکاردر دست اجراخير
76922004مقایسه تأثیر نوار حاوی ژل خنک‌کننده و مکیدن غیر‌ تغذیه‌ای بر درد ناشی از تزریق واکسن هپاتیت در نوزادان ترمهمکارپایان یافتهبلي
77921564بررسی تأثیر اجرای پروتکل زمان آرام بر شاخص‌های فیزیولوژیک نوزادان نارس همکارپایان یافتهبلي
78921300بررسی میزان رعایت حقوق بیمار بر اساس منشور حقوق بیمار در کادر درمانی بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکاردر دست اجراخير
79921187بررسی تاثیر کاهش صدا با استفاده از گوش پوش بر متغیرهای فیزیولوژیک و درد ناشی از نمونه گیری وریدی در نوزاد نارس بستری در بخش مراقبت ویژه نوزادانهمکارپایان یافتهبلي
80920841بررسی تاثیر آوای قرآن بر مادران باردار و اثربخشی آن بر پیشگیری و درمان کولیک شیرخوارانهمکاردر دست اجراخير
81920640مقایسه تاثیر تجویز کافئین بصورت زودرس ودیررس بر نتایج درمانی نوزادان کم وزن ونارس بستری در NICUهمکاردر دست اجرابلي
82920541تأثیر مشارکت خانواده بر خودکارآمدی شیردهی مادر و وزن گیری نوزاد نارس همکارپایان یافتهبلي
83920495بررسی وضعیت اجرایی شدن طرح دوره های ارائه شده اساتید از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1391همکاردر دست اجراخير
84911204بررسی ارتباط دلبستگی مادر- جنین با رفتارهای دلبستگی مادر- نوزاد و تغذیه انحصاری با شیر مادر در زنان نخست زا همکارپایان یافتهبلي
85910504مقایسه تاثیر آموزش مراقبت از شیرخوار به پدران و زوجین، قبل از تولد بر میزان مشارکت پدران در مراقبت از شیرخوار بعد از تولد همکارپایان یافتهبلي
86910270بررسی تاَثیر پاک کردن راه هوایی با پوآر بر رفتار شیرخواری نوزادان زنان نخست زا همکارپایان یافتهبلي
87910140تاثیر ماساژ بر سطح بیلی روبین نوزادان نارسهمکارپایان یافتهبلي
88910041تاثیر مکیدن غیر تغذیه ای بر زمان دستیابی به تغذیه دهانی مستقل و وزنگیری نوزادان نارس همکارپایان یافتهبلي
89901132بررسی تاثیر ایجاد شب مصنوعی بر تغییرات فیزیولوژیک،تحمل تغذیه و وزن در نوزادان نارسهمکارپایان یافتهبلي
90900735ارزیابی سونوگرافیک دررفتگی مادرزادی هیپ به عنوان غربالگری و پیگیری در نوزادان متولد شده در بیمارستان قائم(عج) وراه اندازی واحد ریفرال شمال شرق ایران برای شناسایی، پیشگیری و درمان دررفتگی مادرزادی هیپهمکاردر دست اجراخير
91900277بررسی مقایسه ای سرانجام مادری، جنینی و نوزادی در زنان باردار معتاد به کریستال هرویین و زنان باردار تحت درمان با متادونهمکاردر دست اجرابلي
92900215تاثیر ماساژ بر بروز عارضه در نوزاد نارس بستری در بخش مراقبتهای ویژه نوزادانهمکارپایان یافتهبلي
93900025تأثیر وضعیت جنینی بر درد ناشی از نمونه گیری وریدی در نوزادان نارسهمکارپایان یافتهبلي
9489973بررسی مقایسه ای تأثیر فشار معکوس نرم کننده ی آرئول و کمپرس سرد بر شدت درد و احتقان پستان زنان شیرده در دوره ی بعد از زایمانهمکارپایان یافتهبلي
9589972تاثیر ماساژ درمانی بر درد ناشی ازگذاشتن کاتتر ورید نافی در نوزادان نارسهمکارپایان یافتهبلي
9689962بررسی میزان انرژی و فاکتورهای رشد موجود در شیر و سرم مادران شیرخواران دچار اضافه وزن درمقایسه با شیرخواران با وزن معمولی همکارپایان یافتهخير
9789463مقایسه میزان آنومالی های مادرزادی در حاملگی های به دنبال روشهای کمک باروری (IVF و ICSI) با حاملگی های خودبه خودیهمکارپایان یافتهبلي
9889283بررسی فراوانی عفونت ویروس هرپس سیمپلکس درشیرخواران کوچکتر از سه ماه دارای علائم کلینیکی سپسیس بستری در بیمارستان قائم مشهد از آذر 1388 لغایت آبان 1389همکارپایان یافتهبلي
9989118بررسی علل مراجعه والدین جهت دریافت شیر مصنوعی غیر یارانه ای جهت کودکان زیر دوسال از داروخانه های شهر مشهدهمکاردر دست اجراخير
10088474بررسی مقایسه ای اثر تحریک بویایی آشنا و گلوکزخوراکی 30% بر شدت درد ناشی از خونگیری در نوزادان ترمهمکارپایان یافتهخير
10187537مقایسه نتایج مادری -جنینی زایمان در آب با روش رایج در بیمارستان ام البنین(س)همکارپایان یافتهخير
10287354بررسی کیفیت آموزش درمانگاهی دانشجویان دوره عمومی پزشکی در بخشهای مرتبط با طب داخلی،اطفال و پوست در یکی از دو بیمارستان اصلی آموزشی دانشکده پزشکی مشهد همکارپایان یافتهبلي
10384094تشخیص عفونت زودرس در نوزادان نارس با استفاده از اندازه گیری کمی C-reactive protein و اینترکولین 6 در نمونه خون بند نافهمکارپایان یافتهخير
10482231بررسی میزان کمی انترلوکین 6 در تشخیص زودرس سپتی سمی در نوزادانهمکارپایان یافتهخير
10581056تاثیر ایمونو گلوبولین وریدی (IVIG) در کنترل هیپربیلیروبینمی ناشی از ناسازگاریهای گروه خونیهمکارپایان یافتهخير
106941284بررسی تاثیر سولفات منیزیوم خوراکی در حمله متوسط وشدید آسم در کودکان 12-5 ساله مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان قائم(عج)ناظردر دست اجرابلي
107910894تاثیر تجویز خوراکی سولفات روی بر کاهش زردی نوزادان ترم بستری در بخش نوزادانناظرپایان یافتهبلي
108910418بررسی فراوانی جهش های عامل بیماری آتروفی عضلانی نخاعی و ارتباط آن با علایم بالینیناظرعقد قراردادبلي
109900657بررسی تعادل اکسیدانت- انتی اکسیدانت در کودکان مبتلا به صرع کنترل شده و مقایسه ان با انواع عود کنندهناظردر دست اجرابلي
11089747بررسی میزان باورها و اعتقادات دینی دانشجویان سه رشته پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهدناظرپایان یافتهبلي
11189744بررسی میزان انجام اعمال,مناسک و شعائر مذهبی در دانشجویان پزشکی ,دندانپزشکی و داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهدناظرپایان یافتهبلي
11286624رابطه هیپربیلیروبینمی نوزادی با پلی مورفیسم UGT1A1ناظرپایان یافتهبلي
11386616بررسی اثر کارنتین روی سطح سرمی تری گلیسیرید و کلسترول در طی تغذیه وریدی در نوزادان بستری در NICUناظرپایان یافتهبلي
11485236بررسی مقایسه ای مصرف موضعی شیرمادر و خشک نگه داشتن بند ناف روی کلونیزیشن بندناف و زمان افتادن آن در نوزادان متولدشده در بیمارستان ام البنین شهر مشهد درسال 1385ناظرپایان یافتهخير
11585161مقایسه وضعیتهای خوابیده به شکم وپشت بر درصد اشباع اکسیژن خون شریانی در نوزادان کم وزن تحت تهویه مکانیکیناظرپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1961294The Evaluation of Serum Procalcitonin Levels in Neonatal InfectionsscopusINTERNATIONAL JOURNAL OF PEDIATRICS1396مسئول
2960527The value of serum pro-oxidant/antioxidant balance in the assessment of asphyxia in term neonatesISIJOURNAL OF MATERNAL-FETAL & NEONATAL MEDICINE1396اول
3960309Comparing the effect of breastfeeding promotion interventions on exclusive breastfeeding: an experimental study‏CinahlJournal of Midwifery & Reproductive health1394سوم
4960308Neonatal Infections: a 5-Year Analysis in a Neonatal Care Unit in North East of Iran‏scopusInternational Journal of Pediatrics1395اول
5960202Long-Term Neurodevelopmental Outcome of Neonates with Hypernatremic Dehydration.ISIBREASTFEEDING MEDICINE1396اول
6953400Study the Effect of Quiet Time Protocol on Physiological Characteristics of Preterm InfantsEmbaseJournal of Evidence-based Care1394سوم
7953254evaluation of effect of nest postture on the sllp -wake state of prematre infantCinahlevidence based care journal1395سوم
8951585The Impact of Oral Glutamine Supplementation on Prevention of Nosocomial Infections in Preterm InfantsISIiranian journal of neonatology1394چهارم
9951583Developing basic educational standards for educational resources for master's degree program in 'nursing neonatal intensive care Report of a Delphi studyISCمجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد1395پنجم
10951582Developing Basic Educational Standards for Evaluation and Accreditation of Master of Sciences Course in Neonatal Intensive Care Nursing: A Report of a Delphi StudyISCگامهای توسعه در آموزش پزشکی1395پنجم
11951514The Prevalence of Portal Vein Thrombosis in Children under 3 Years Old with History of Neonatal Umbilical Vein Catheterization in the Neonatal Intensive Care UnitscopusInternational Journal of Pediatrics1395مسئول
12950477بررسی عوارض پری ناتال منجر به زردی نوزادی در بیمارستان قائم(عج) مشهد در سال 1388 - 1389SID/Iranmedex/Magiranمجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی1390اول
13950384Combination of Serum Interleukin-1β and 6 Levels in the Diagnosis of Perinatal Asphyxia.ISIArchives of Iranian medicine.1395اول
14950150Developmental Disorders in Preterm Neonates during the First Two Years of Life Using the Ages and Stages Questionnairescopusمجلة دانشگاه علوم پزشکی بابل1394اول
15950148Comparison of Serum Zinc Level Between Neonates With Jaundice and Healthy NeonatesscopusShiraz E-Med J.1394اول
16950115Prevalence and etiology of prolong neonatal jaundicescopusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان1395اول و مسئول
17943417The Effects of Massage on Intra Ventricular Hemorrhage in Preterm Infants in the Neonatal Intensive Care Unitscopusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان1395سوم
18942870Survey of Clinical Evidence in Newborns with Hypernatremic DehydrationISCJournal of Ardabil University of Medical Sciences1394اول
19942859The Effects of Field Massage Technique on Bilirubin Level and the Number of Defecations in Preterm InfantsEmbaseJournal of Evidence-based Care1394سوم
20942719Comparing the Effects of Peer Support and Training by Healthcare Providers on Primiparous Women’s Breastfeeding Self-EfficacySID/Iranmedex/MagiranJ Midwifery Reprod Health1394سوم
21942718Effective Maternal and Neonatal Factors Associated with the Prognosis of Preterm InfantsISCPatient Safety and Quality Improvement Journal1394چهارم
22942717Evaluation of the causes of neonatal jaundice, based on the infant’s age at disease onset and age at hospital admissionscopusمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران1394اول
23942567Effects of Massage on Duration of Phototherapy in Premature InfantsAdmitted to a Neonatal Intensive Care UnitChemical Abstractمجلۀ دانشگاه علوم پزشکی بابل1394دوم
24942396The Effect of the Educational Program on Iranian Fathers’ Involvement Dimensions in Infant Care: a Randomized Clinical Trial StudyISIInt J Pediatr1394چهارم
25941788Hyperbilirubinemia and Neonatal Infection. International Journal of Pediatrics, 2014Chemical AbstractInternational Journal of Pediatrics1392مسئول
26941097PREVALENCE OF ACUTE RENAL FAILURE IN THE NEWBORNS WITH JAUNDICE CAUSED BY DEHYDRATION ADMITTED TO NICU OF GHAEM HOSPITALChemical AbstractThe Journal of Urmia University of Medical Sciences1394اول
27940498Assessment of Risk Factors and Prognosis in Asphyxiated InfantsISIIranian journal of pediatrics1394اول
28940318Effect of the Number of Ramadan Fasting Days on Maternal and Neonatal OutcomesISCJournal of Fasting and Health1393اول و مسئول
29940317Study of the Incidence, and Maternal and Fetal Risk Factors for Intra Uterine Fetal DeathscopusJ Mazandaran Univ Med Sci1393اول
30940316Evaluation of risk factors associated with breastfeeding in infants with acute renal failureChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی مشهد1394اول و مسئول
31940310Complications of Neonatal Jaundice and the Predisposing Factors in Newbornsscopusمجله دانشگاه علوم پزشکی بابل1394اول و مسئول
32935505Maternal and neonatal outcomes of fasting and non-fasting during pregnancyscopusMalaysian Journal of Nutrition1394اول
33934853The Effects of Lavender Scent on Pain of Blood Sampling in Term NeonatesISIInternational Journal of Pediatrics1394پنجم
34934726Evaluation of the Sodium Serum Level in Infants with Jaundiceindex copernicusInt J Pediatr Vol.3, N.2-1, Serial No.15, March 20151394اول
35934725Comparison between infants receiving traditional supplements (camel thorn, flix weed, and sugar water) and exclusively breast fed infantsPMCAvicenna journal of phytomedicine1394اول
36934495Effects of Selenium Supplementation on Soluble FMS-Like Tyrosine Kinase-1 and Glutathione Peroxidase Levels and the Plasminogen Activator Inhibitor-1: Plasminogen Activator Inhibitor-2 Ratio in Pregnant Women.scopusShiraz E-Med J1393چهارم
37934455Serum Hsp70 Antigen: Early Diagnosis Marker in PerinatalISIIranian journal of pediatrics1394اول
38934109Determining the Viability of Preterm Newborns Hospitalized in the Neonatal Intensive Care Unit in Ghaem Hospital, Mashhad.scopusJ Mazandaran Univ Med Sci 2014; 24(119): 163-173 ).1393اول
39933891The Effect of Family Participation on Mother's General Health and Length of Hospitalization of Premature NeonateCinahlمراقبت مبتنی بر شواهد1393سوم
40933736The Effect of Facilitated Tucking (FT) During Venipuncture on Duration of Crying in Preterm InfantsChemical AbstractInternational Journal of Pediatrics1393چهارم
41933731The Effect of Creating an Artificial Night on Physiological Changes in Preterm InfantsChemical AbstractInternational Journal of Pediatrics1393چهارم
42932923Comparison of Zinc Level between Neonates with Jaundice and Healathy NeonatesChemical AbstractInternational Journal of Pediatrics1393مسئول
43932693Hyperbilirubinemia and Neonatal InfectionChemical AbstractInternational Journal of Pediatrics1392اول و مسئول
44932630Evaluation of the Relationship between Maternal Complications and Prognosis in Infants with Birth AsphyxiascopusIJOGI1393اول
45932443Significant Neonatal Weight Loss Related to Idiopathic Neonatal Hyper BilirubinemiaISCinternational journal of pediatrics1393اول
46931764The Comparative Study of the Impact of Antenatal Training Care Infants to Fathers and Couple on the Fathers' Participations after BirthChemical AbstractInternational Journal of Pediatrics1392سوم
47931758Incidence of Thrombocytopenia in Idiopathic Hyperbilirubinemic NewbornsscopusMacedonian Journal of Medical Sciences.1393اول
48931750Risk Factors of Breast Problems in Mothers and Its Effects on NewbornsISIIran Red Crescent Med J.1393اول
49931749The relationship between fasting pregnant mothers and newborn growth parametersindex copernicusمجله دانشکده پزشکی مشهد1393اول و مسئول
50931287The Frequency and Characteristics of Hypothyroidism Jaundice in Neonates with Hyperbilirubinemia; A Ten-Year Surveyscopusمجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان1393اول
51930682The Study of the Relationship between Hypernatremia in Neonates and Mode of Maternal Breast Feeding in Hospitalized Infants in Ghaem Hospital of Mashhad, IranscopusIJOGI1392
52930672Comparing the Efficacy of Cefotaxime and Ampicillin on Neonatal Infection after Premature Rupture of MembranesscopusIJOGI1393اول و مسئول
53930038Herpes Simplex Virus Infection in Neonates and Young Infants with SepsisISIIran Red Crescent Med J1392پنجم به بعد
54930037Efficacy of Oral Zinc Sulfate Intake in Prevention of Neonatal JaundiceSID/Iranmedex/MagiranIJN1392دوم
55925043Could Neonatal Hypernatremia Dehydration Influence Hearing Status?PMCIranian Journal of Otorhinolaryngology1392اول و مسئول
56925041Outcomes of vaginal delivery and cesarean in Ghaem Hospital of Mashhadscopusمجله دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، اسفند 1392، دوره 71، شماره 12، صفحه‌های 872 تا 8771392اول
57924582Evaluation of Serum Interleukins-6, 8 and 10 Levels as Diagnostic Markers of Neonatal Infection and Possibility of MortalityISIIran J Basic Med Sci1392اول
58923728EFFECTS OF SELENIUM SUPPLEMENTATION ON PLASMA sFlt-1, GPx CONCENTRATION AND PAI1/PAI2 RATIO IN PREGNANT WOMENسایر سایت‏های تخصصیgynecology obstetrics journa1391چهارم
59923525Neonatal Hyperbilirubinemia and Bacterial Infection in an 8 -Year ReviewscopusMacedonian Journal of Medical Sciences1391
60923524Netherton Syndrome, a Case Report and Review of LiteratureISIIran J Pediatr1392اول و مسئول
61923523Investigating the Effect of Maternal Risk Factors in Incidence of Neonatal Jaundicescopus. مجله زنان، مامایی و نازائی ایران1391اول
6292350Perinatal factors related to premature neonate’s mortality in the NICU, Ghaem Hospital, MashhadISILife Science Journal1392دوم
63923175Prooxidant-Antioxidant Balance in Perinatal AsphyxiaISIINDIAN JOURNAL OF PEDIATRICS1392اول
64923000The Effect of Non-Nutritive Sucking on Weight Gain and Length of stay in Preterm InfantsEmbaseJournal of Evidence-based Care1392سوم
65922976Incidence and Risk Factors of Retinopathy of Prematurity in Mashhad,Northeast IranISIIran Red Crescent Med 1391سوم
66922974Fasting and Pregnancy OutcomesscopusIJOGI1392اول و مسئول
67922973Factors associated with hypernatremia in term infants with jaundicescopusIJOGI1392اول و مسئول
68922554The Effects of Massage on apnea and feeding intolerance Hospitalized Preterm Infants in NICUEmbaseفصلنامه مراقبت مبتنی برشواهد1392سوم
69922332DETERMINATION OF PROOXIDANT–ANTIOXIDANT BALANCE DURING UNCOMPLICATED PREGNANCY USING A RAPID ASSAYISIJ Med Biochem1392اول
7091850Maternal and neonatal serum concentrations of zinc and copper in preterm delivery: an observational studyISITrace Elements and Electrolytes1391اول
7191544فاکتورهای پریناتال مرتبط با مرگ و میر نوزادان نارس در NICU بیمارستان قائم مشهدSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی1391دوم
7291441Effect of Prenatal Selenium Supplementationon on Cord Blood Selenium and Lipid ProfileISIPediatrics & Neonatology1391اول
7391248Comparing the Effect of Peer Support and the Education of Health Care Providers on Breastfeeding Initiation Time among Primiparous Women in MashhadscopusIranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility1391سوم
7491236The effect of Facilitated Tucking during Venipuncture on pain and physiological parameters in preterm infantsSID/Iranmedex/MagiranEvidence Based Care1391سوم
7590953Early diagnosis of late neonatal sepsis by measuring interleukin 10: A case control studyscopusJournal of Neonatology1390اول
7690798Study of the Causes and Predisposing Factors in Neonatal Mortality in Ghaem Hospital (March 2009 to May 2010)scopusThe Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility1390اول
7790603Prenatal complications causing neonatal jaundicein Ghaem Hospital, Mashhad- IranISCJournal of North Khorasan University of Medical Sciences1390اول
7890550Relationship between Delivery Type and Jaundice Severity Among Newborns Referred to Ghaem Hospital Within a 6-year Period in MashhadscopusThe Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility1390مسئول
7990543Clinical Course and Prognosis of Hemolytic Jaundice in Neonates in North East of IranscopusMacedonian Journal of Medical Sciences1390مسئول
8090410The Effect of Traditional Remedies (Camel's Thorn, Flixweed and Sugar Water) on Idiopathic Neonatal JaundiceISIIranian Journal of Pediatrics1390مسئول
8190183Pulmonary function tests and respiratory symptoms among smokers in the city of mashhad (north east of Iran)ISIRevista portuguesa de pneumologia1390سوم
8289802Association between serum interleukin-1β levels and perinatal asphyxiaPMCIranian Journal of Neonatology1389اول و مسئول
8389795Evaluation of Maternal selenium supplementation on the Level of Oxidative Stress and Incidences of Outcomes in newbornsISIIranian Red Crescent Medical Journal1389اول
8489713Evaluation of urinary tract infections following Neonatal hyper-bilirubinemia(Emro (IMEMRمجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد1389اول
8589577Neonatal complications related with prolonged rupture of membranesscopusMacedonian Journal of Medical Sciences1389اول
8689573Prevalence and clinical manifestation of glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency in newborns with hyperbilirubinemia in Mashhad, IranscopusMacedonian Journal of Medical Sciences 1389اول
8789544A study on the risk factors for obstetrical brachial plexus palsyscopusIranian Journal of Child Neurology1389دوم
8889387The Effect of Maternal Selenium Supplementation on Pregnancy Outcome and the Level of Oxidative Stress in NeonatesISIIranian Red Crescent Medical Journal1389اول
8989355SELENIUM SUPPLEMENTATION AND THE INCIDENCE OF PREECLAMPSIA IN PREGNANT IRANIAN WOMEN: A RANDOMIZED, DOUBLE-BLIND, PLACEBO-CONTROLLED PILOT TRIALISITaiwanese Journal of Obstetrics & Gynecology 1389سوم
9089340Neonatal hypernatremia and dehydration in infants receiving inadequate breastfeedingISIAsia Pacific Journal of Clinical Nutrition 1389اول
9189148Early diagnosis of perinatal asphyxia by nucleated red blood cell count: a case-control studyISIArch Iran Med1389مسئول
9289144Prooxidant-antioxidant balance in pregnancy: a randomized double-blind placebo-controlled trial of selenium supplementationISIJournal of perinatal medicine1389دوم
9389138Effect of supplementation with selenium on postpartum depression: a randomized double-blind placebo-controlled trialISIJ Matern Fetal Neonatal Med1389چهارم
9488576Assessment of aminoglycoside-induced hearing impairment in hospitalized neonates by TEOAEPMCIndian Journal of Otolaryngology and Head & Neck Surgery1388سوم
9588485بررسی نارسایی حاد کلیه در نوزادان بستری در بخش مراقبت های ویژه کودکان و نوزادان (NICU) بیمارستان قائم(عج) مشهد، 1384-85index copernicusمجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد1388اول
9688335The Relationship of Level of Maternal Serum Copper and Zinc with Neonatal Birth Weight(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1388اول و مسئول
9788210Selenium supplementation and premature (pre-labour) rupture of membranes: a randomised double-blind placebo-controlled trialPMCJournal of obstetrics and gynaecology1388دوم
9888204Association between serum interleukin-6 levels and severity of perinatal asphyxiaISIAsian biomedicine 1388اول
9988180Serum interleukin 8 level as a diagnostic marker in late neonatal sepsisISIIranian Journal of Pediatrics1388مسئول
10087558ارزیابی پاسخ شنوایی ساقه مغز (ABR )در هیپر بیلی روبینمی نوزادیسایر سایت‏های تخصصیمجله گوش، گلو، بینی و حنجره ایران1387مسئول
10187490عفونت‌های بیمارستانی و عوامل باکتریایی آنها: بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان بیمارستان دانشگاهی قائم (عج) مشهدEmbaseمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران1387سوم
10287433گزارش یک مورد نادر از سندرم آکوندروژنزیس نوع IIسایر سایت‏های تخصصیمجله زنان،زایمان و نازایی ایران1387اول و مسئول
10387284Hearing impairment in the neonate of preeclamptic women ISIOtolaryngology-Head and Neck Surgery 1387دوم
10487111عفونت های بیمارستانی وعوامل باکتریایی آنها: بخش مراقبت های ویژه نوزادان بیمارستان دانشگاهی قائم(عج) مشهدChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران1387سوم
10586264گزارش یک مورد سندرم وارفارین جنینی(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1386دوم
10686153مطالعه 10 ساله توده های کلیوی نوزادان در شمال شرق ایران(خراسان)index copernicusمجله بیماریهای کودکان ایران1386دوم
10786107Immediate diagnosis of early onset sepsis in premature newborns by measurement of cord C-reactive protein and interleukin-6scopusIranian Journal of Medical Sciences1386چهارم
10885329درمان زردیهای همولیتیک نوزادی با دوزهای مکرر ایمونوگلوبولین وریدی(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1385دوم
10985050بررسی میزان گمی اینترلوکین 6 درتشخیص سپتی سمی نوزادانindex copernicusمجله دانشگاه علوم پزشکی1385مسئول
11083021A three -Day old female with carpenter s syndromePMCarshives of iranian Medicine1383چهارم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1952485مقایسه نوزادان زرد مصرف کننده فقط شیر مادر و مصرف کننده ترنجبین بعلاوه شیر مادراولین کنگره بین المللی طب مکمل وجایگزینمشهدسخنرانی1394بله
2952237بررسی مقایسه ای تاثیر تجویز سورفاکتانت از طریق کاتتر ظریف داخل تراشه در حین تنفس خودبخودی با انتوباسیون (روش InSurE) در نوزادان نارسدومین کنگره سلامت نوزادانتهرانسخنرانی1394بله
3941420بررسی فاکتورهای خطرو پیش آگهی نوزادان دچار آسفیکسیدومین کنگره سراسری کودکان و نوجوانانزاهدانسخنرانی1393بله
4941299مقایسه نوزادان زرد مصرف کننده فقط شیر مادر و مصرف کننده ترنجبین بعلاوه شیر مادرکنگره 'بین المللی طب مکمل و جایگزینمشهدسخنرانی1394بله
5940527آیا تعداد روز روزه داری مادر روی اوت کام نوزادی موثر است؟همایش کشوری آموزش ومشاوره ذر سلامت باروریمشهدپوستر1393بله
6940524بررسی ارتباط عوارض مادری با پیش آگهی آسفیکسی نوزادیأمورش و مشاوره در سلامت باروریمشهدپوستر1393بله
7940522بررسی ارتباط عوارض مادری با پیش آگهی آسفیکسی نوزادیدومین کنگره سراسری سلامت کودکان ونوجوانانزاهدانسخنرانی1393بله
8940519بررسی تجویز سفوتاکسیم در مقایسه با آمپی سیلین در مادران باردار دچار پارگی زودرس کیسه آب بر بروز عفونت در نوزاداندومین کنگره سراسری سلامت کودکان ونوجوانانزاهدانپوستر1393بله
9940518تعیین قابلیت حیات نوزادان نارس بستری در بخش مراقبت های ویژه نوزاد بیمارستان قائم (عج)مشهد و بررسی فاکتورهای خطرو پیش آگهی نوزادان دچار آسفیکسیدومین کنگره سلامت کودکان ونوجوانان زاهدانزاهدانسخنرانی1393بله
10940515بررسی اثر دهیدراتاسیون هیپرناترمیک بر شنوایی نوزادانپنجمین کنگره پریناتولو‍ی ایرانشیرازپوستر1392بله
11940514بررسی ارتباط هیپرناترمی نوزادان با نحوه شیردهی مادر در نوزادان بستری شده در بیمارستان قائم (عج) شهر مشهدپنجمین کنگره پریناتولو‍ی ایرانشیرازپوستر1392بله
12940512Serum interleukin-1β and 6 levels as early diagnosis marker in the prenatal asphyxiaپنجمین کنگره پریناتولو‍ی ایرانشیرازسخنرانی1392بله
13940511Neonatal hyperbilirubinemia and bacterial infection in a 9-year reviewپنجمین کنگره پریناتولوژی شیرازشیرازپوستر1392بله
14940506اکسیژن درمانی مطمئن در نوزادانکنگره سلامت نوزادان ایرانتهرانسخنرانی1393بله
15930485بررسی بالانس اکسیدان و آنتی اکسیدان در آسفیکسی پری ناتالاولین کنگره الکترو انسفالوگرافی وصرع ایرانمشهدسخنرانی1392بله
16930484بررسی تاثیر ماساژ روی میزان پاسخ به فتوتراپی نوزاد دچارهیپربیلی روبینمی25 کنگره بین المللی کودکانتهرانسخنرانی1392بله
17930479مقایسه میزان روی در نوزادان دچار زردی با نوزادان سالمکنگره بین المللی تازه های گوارش و کبد کودکان ودرمانهای نوین چالش هامشهدپوستر1393خير
18930478بررسی ارتباط هیپرناترمی نوزادان با چگونگی شیردهی مادرتازه های گوارش و کبد کودکان ودرمانهای نوین چالش هامشهدپوستر1393خير
19930432بررسی شیوع و فاکتورهای مستعدکننده مادری و جنینی در مرگ‌های داخل رحمی جنین در بیمارستان قائم (عج) شهر مشهد طی سال¬های 1389 تا 1392تغذیه،رشد وتکامل نوزادان وکودکانمشهدپوستر1392بله
20930424ارزیابی سرمی اینترلوکین 6و8و10 بعنوان مارکرهای تشخیصی عفونتهای نوزادیاولین کنگره طب نوزادان وحوالی تولدمشهدپوستر1391بله
21930411تعیین فراوانی و مشخصات زردی هیپوتیروئیدی در نوزادان مبتلا به زردی مراجعه کننده به بیمارستان قائم (عج) مشهد 1381-1391اولین کنگره بین المللی طب نوزادان و حوالی تولدمشهدپوستر1391خير
22922505بررسی علل وعوامل مرتبط با مرگ نوزادان در بیمارستان قائم درسال 1389-1388چهارمین جشنواره علمی تحقیقاتی سرورمشهدپوستر1389خير
23922466ارتباط بین سطح سرمی مس و روی در مادران با وزن تولد نوزاداناولین کنگره مراقبتهای ویژه نوزادان وکودکانمشهدپوستر1389خير
24922450مطالعه آینده نگر نارسائی حاد کلیه در نوزادان بستری در NICU بیمارستان قائم (عج)اولین کنگره مراقبتهای ویژه نوزادان وکودکانمشهدپوستر1389خير
25922449ارزیابی پاسخ شنوایی ساقه مغز (ABR ) در نوزاد با هیپر بیلی روبینمیاولین کنگره مراقبتهای ویژه نوزادان وکودکانمشهدپوستر1389خير
26922444تعیین فراوانی و مشخصات زردی هیپوتیروئیدی در نوزادان مبتلا به زردی مراجعه کننده به بیمارستان قائم(عج) مشهد 1391-1381ششمین همایش سراسری تازه های غدد و متابولیسم کودکان ایرانمشهدپوستر1392بله
27922443تعیین فراوانی و مشخصات زردی نوزادان مادر دیابتی در نوزادان مبتلا به زردی مراجعه کننده به بیمارستان قائم(عج) مشهد 1392-1383ششمین همایش سراسری تازه های غدد ومتابولیسم کودکان ایرانمشهدپوستر1392بله
28922433بررسی ارتباط نوع زایمان با شدت زردی در نوزادان مبتلا به زردی مراجعه¬کننده به بیمارستان قائم مشهد در یک دوره 6 سالهکنگره سراسری ارتقائ سلامت نوزادمشهدپوستر1390خير
29922319ارزیابی زردی همراه با عفونت ادرایدومین کنکره انجمن نفرولوژی کودکان ایرانمشهدپوستر1391خير
30922307سطح استرس اکسیداتیو در زنان حامله بدون عارضهدوازدهمین کنگره بیوشیمی و چهارمین کنگره بین المللی بیوشیمی و بیولوژی مولکولیمشهدپوستر1390خير
31922306ارتباط سطح سرمی اینترلوکین 6 با شدت آسفیکسیدوازدهمین کنگره بیوشیمی و چهارمین کنگره بین المللی بیوشیمی و بیولوژی مولکولیمشهدپوستر1390خير
32922305مقایسه سطح سرمی پروتئیی شوک حرارتی در نوزادان دوچار اسفیکسی ونوزادان سالمدوازدهمین کنگره بیوشیمی و چهارمین کنگره بین المللی بیوشیمی و بیولوژی مولکولیمشهدپوستر1390خير
33922304مقایسه سطح سرمی مس وروی مادر ونوزاد نارسدوازدهمین کنگره بیوشیمی و چهارمین کنگره بین المللی بیوشیمی و بیولوژی مولکولیمشهدپوستر1390خير
34922249فشار مثبت راههای هواییاولین کنگره بین المللی طب نوزادانمشهدسخنرانی1391خير
35922248بررسی تغییرات وزن در نوزادان شیر مادر خوار دچار زردی با علت ناشناختهاولین کنگره بین المللی طب نوزادانمشهدپوستر1391خير
36922247بررسی فراوانی و عوامل موثر بر رتینوپاتی نارسی در نوزادان نارس بخش مراقبت های ویژه بیمارستان قائم (عج)اولین کنگره بین المللی طب نوزادانمشهدپوستر1391بله
37922246بررسی پیش آگهی درازمدت نوزادان دچار دهیدراتاسیون هیپرناترمیکاولین کنگره بین المللی طب نوزادانمشهدپوستر1391خير
38922245بررسی فاکتورهای مستعد کننده مادری در بروززردی نوزادی"اولین کنگره بین المللی طب نوزادانمشهدپوستر1391خير
39922244پیامدهای مادری و نوزادی روزه داری در تریمستر های حاملگی ومقایسه آن با غیر رروزه دارهااولین کنگره بین المللی طب نوزادانمشهدپوستر1391خير
40922243سیر بالینی و پیش آگهی زردی همولیتیک در یک بررسی 7 سالهاولین کنگره بین المللی طب نوزادان وحوالی تولدمشهدپوستر1391خير
41922242مقایسه نوزادان تغذیه شده با شیر مادر و نوزادان دریافت کننده ترنجبین،آب قند وخاکشیراولین کنگره بین المللی طب نوزادان وحوالی تولدمشهدپوستر1391خير
42922230اثر مصرف مکمل سلینیم در مادر حامله بر سطح استرسهای اکسیداتیو نوزادیازدهمین کنگره سم شناسی و مسمومیتهامشهدپوستر1390خير
43922228ارتباط زردی نوزادی وعفونت ادرایدومین کنکره انجمن نفرولوژی کودکان ایرانمشهدپوستر1390خير
44922226مقایسه معیارهای رشدی نوزادان مادران روزه دار وغیر روزه دارسومین همایش علمی پژوهشی طب الرضا 20لغایت21 اردیبهشت 91مشهدپوستر1391خير
45922221ارزش اینترلوکین 1بتا و6 در تشخیص زودرس اسفیکسی نوزادیپنجمین کنگره سراسری پریناتولوژیشیرازسخنرانی1392بله
46922218عوارض نوزادی پارگی طولانی مدت کیسه آبششمین کنگره میکروب شناسی بالینی ایران واولین کنگره بین المللی میکروب شناسی بالینی 11لغایت13مهر91مشهدپوستر1391بله
47922217تشخیص زودرس سپسیس دیررس نوزادی با اندازه گیری IL 10ششمین کنگره میکروبشناسی بالینی ایران و اولین کنگره بین المللی میکروبشناسی بالینیمشهدپوستر1391خير
48922209علایم بالینی،شیوع وفاکتورهای خطر دیسپلازی مادر زادی هیپ در طی 8 سالاولین کنگره بین المللی دیسپلازی مادر زادی هیپ در طی 8 سالمشهدسخنرانی1390خير
49922150بررسی ارتباط هیپرناترمی نوزادان با نحوه شیردهی مادر در نوزادان بستری شده در بیمارستان قائم (عج) شهر مشهدپنجمین کنگره پریناتولژیشیرازپوستر1392بله
50922149زردی نوزادی وعفونت باکتریال در یک بررسی 6 سالهپنجمین کنگره پریناتولوژیشیرازپوستر1392بله
51922121بررسی تاثیر مصرف موضعی روغن آفتاب گردان در پیشگیری از عفونتهای بیمارستانی در نوزادان نارسارتقای سلامت نوزادمشهدسخنرانی1391بله
52922120مقایسه عوامل خطر و شرایط تغذیه ای نوزادان مبتلا به نارسایی حاد کلیه و نوزادان سالم زردارتقای سلامت کودکمشهدپوستر1391خير
53922118بررسی عوامل مستعد کننده مادری وزایمان در بروز زردی نوزادیارتقا سلامت نوزادمشهدسخنرانی1391خير
54922115اکسیزن درمانی در نوزاداندومین گنگره سراسری ارتقا سلامت نوزادمشهدسخنرانی1391خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ نوع کتابت
11484راهنمای بالینی شیردهی برای پزشکان و پیراپزشکان1393ترجمه
2141بیماریهای کلیه و ادرای تناسلی در نوزادان1391تالیف
3134شیر مادرگوهری بی همتا1390تالیف
4133تغذیه با شیر مادر در مادران شاغل،بیمار ومادران دارای نوزاد نارس1391تالیف
5130روزهای طلایی من ونوزادم1391تالیف
61218مراقبت های ویژه در بیماریهای نوزادان و کودکان1389تالیف
71217ورزش در بیماریهای شایع کودکان1388تالیف
81007مروری بر جنین شناسی،آناتومی وفیزیولوژی نوزادان1393تالیف
91006چگونه از کودک سالمم مواظبت کنم؟1393تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه