زهرا  دلیر
خلاصه عملکرد زهرا  دلیر
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

زهرا دلیر

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): زهرا دلیر رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : مربی آخرین مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد
رشته تخصصی : آموزش پرستاری دانشکده/محل خدمت : دانشکده پرستاری و مامایی
پست الکترونیک : dalirz@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
آموزش پرستاریکارشناس ارشد 1379دانشگاه علوم پزشکی مشهد

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1971599تاثیرکاربرد واقعیت مجازی بر درد ناشی از خارج کردن لوله سینه ای پس از عمل جراحی قلبمجریدر دست اجرابلي
2951619بررسی ارتباط بین ارزشهای حرفه ای، عزت نفس و رضایتمندی دانشجویان پرستاریمجریپایان یافتهخير
3950808مرور نقادانه کیفیت گزارش مطالعات مقطعی در زمینه بیماری ایسکمیک قلبی منتشر شده در مجلات پرستاری ایران براساس بیانیه STROBEمجریپایان یافتهخير
4930559 بررسی تاثیر آموزش به روش بازخوردمحور( teach back) بر خودکارآمدی و خودمراقبتی بیماران مبتلا به نارسایی قلبی مجریپایان یافتهبلي
5910216بررسی تاثیر برنامه کوتاه مدت بر بازتوانی قلبی بر کیفیت زندگی، اضطراب و افسردگی بیماران بعد از جراحی بای پس عروق کرونرمجریپایان یافتهبلي
682096بررسی وضعیت سلامت روان دانشجویان پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکی مشهدمجریپایان یافتهخير
7960947طراحی و رواسازی پرسشنامه توان مراقبتی خانواده کودکان مبتلا به بیماری مادرزادی قلبی بر مبنای تجارب آنها : یک مطالعه ترکیبیهمکاردر دست اجرابلي
8940299بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر الگوی توانمندسازی خانواده‌محور بر تبعیت از رژیم درمانی ضدانعقاد در بیماران با دریچه مصنوعی قلب همکارپایان یافتهبلي
9911205بررسی سواد سلامت و ارتباط آن با تبعیت از رژیم درمانی و کیفیت زندگی مرتبط با سلامت درسالمندان دیابتی شهرمشهد. همکارپایان یافتهبلي
10910625بررسی تأثیر مصرف تراشه یخ بر تشنگی و اضافه وزن بین دو جلسه دیالیز در بیماران تحت همودیالیز همکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1961975Teach Back Method for Patient EducationISCگامهای توسعه در آموزش پزشکی1395مسئول
2950451Effect of Training Based on Teach Back Method on Self-care in Patients with Heart Failurescopusمجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران1394اول
3941129Surveying Health-Related Quality of Life and Related Factors in the Diabetic Elderly in Mashhad in 2013ISCمجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان1394سوم
4930560Health Literacy and its Relationship with Medical Adherence and Health-Related Quality of Life in Diabetic Community-Residing Elderlyscopusمجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران1392سوم
5930390Comparison of Plasma Folate Concentration in Pregnant Women with and without Pre-Eclampsiascopusمجله زنان مامائی و نازائی ایران1392دوم
692861The mensturation health status of high school girls in ZabolSID/Iranmedex/Magiranفصلنامه علمی دنا-دانشکده پرستاری و مامایی حضرت زینب یاسوج، جلد1،شماره 2، سال 13851385سوم
792860A comparison of cardiac patient,s and nurse's perception of illness and hospital stressor: a holistic approachSID/Iranmedex/Magiranاسرار-مجله دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار1382اول و مسئول
892858Survey of mental health status in nursing and midwifery studentsSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشکده پرستاری و مامایی مشهد1382اول و مسئول
992856Evaluation and ranking of stressor in patients undergoing cardicac catheterizationSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشکده پرستاری و مامایی مشهد1382اول و مسئول
1092855non pharmalogical intervention in cancer pain reliefSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشکده پرستاری و مامایی مشهد1382اول و مسئول
1192854clinical trial and complementary medicineSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشکده پرستاری و مامایی مشهد1382اول و مسئول
1292853Relationship between Mental Health and Interest in Field of Study in Nursing and Midwifery StudentsISILife Science Journal1391اول و مسئول
13924611The Effect of short-term cardiac rehabilitation program on anxiety and depression in patients after coronary artery bypass surgeryCinahlمجله مراقبت مبتنی بر شواهد1392اول
14924546Effect of ice chips on intensity of thirst and fluid intake in patients undergoing hemodialysisCinahlفصلنامه مراقبت مبتنی بر شواهد1392سوم
1590474Survey on the Motivation of Nursing and Midwifery Students toward Their Field of Study Selection- Nursing and Midwifery School-1387ISCIranian Journal of Nursing Research1390مسئول
1690447Nurses' viewpoints toward the causes of not implementing the discharge planning in burn units in 2010scopusJournal of Mazandaran University of Medical Sciences1390دوم
1790398Drug Therapy for Psychological Disorders of Patients with Lichen Planus: A Longitudinal Ordinal Studyindex copernicusJournal of Mashhad Dental School1390پنجم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1973356ارزیابی نقادانه کیفیت گزارش مطالعات مقطعی در زمینه بیماریهای ایسکمیک قلبی منتشر شده در مجلات پرستاری ایران براساس بیانیه STROBEهمایش دبیران مجلات علوم پزشکی ایرانمشهدپوستر1397خير
2972755نقش فعالیت بدنی در کاهش خطر ابتلا به سرطان پستاناولین کنگره بین المللی مامایی و بهداشت باروری ایرانمشهدپوستر1390بله
3972754باورهای فرهنگی و نگرش به یائسگیاولین کنگره مامایی و بهداشت باروری ایرانمشهدپوستر1390خير
4942177بررسی موانع آموزش به بیماران تحت رادیوتراپی از دیدگاه کارکنان بخش های رادیوتراپی و بیمارانچهارمین کنگره پرستاری هماتولوژی انکولوژیمشهدسخنرانی1394خير
5935065مقایسه تاثیر ارزشیابی بالینی به روش بحث در مورد بیمار و دفترچه ثبت مهارتهای بالینی بر رضایتمندی دانشجویان پرستاریمراقبت مبتنی بر شواهدمشهدسخنرانی1394خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
1309مرور سریع پرستار بر بیماریها - جلد 1 و 21389ترجمه

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری
110078فلوشیپ پژوهشی سطح 11397
210077فلوشیپ پژوهشی سطح 11397
310076فلوشیپ پژوهشی سطح 11397

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه