رامین  صادقی

 فعالیت های پژوهشی

 

رامین صادقی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): رامین صادقی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : دانشیار آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : پزشکی هسته ای دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : sadeghir@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1960758مرور نظام¬مند مطالعات جهت بررسي دقت و صحت تست تشخيصي لنفوسينتي¬گرافي در تشخيص لنف¬ادممجریدر دست اجرابلي
2950565بررسی لنفوسینتی گرافیک exvivo برای تعیین محل غدد لنفاوی پیشاهنگ با Liposomes رنگی نشاندار شده با [99m TC- HMPAO] در بدخیمیهای کولورکتالمجریدر دست اجرابلي
3940441بررسی صحت تشخیصی بیوپسی غدد لنفاوی پیشاهنگ به کمک 99mTc-Sodium phytate در بیماران مبتلا به سرطان حفره دهانیمجریدر دست اجرابلي
4940295پیاده سازی و بومی سازی روش بیوپسی گره لنفی پیشاهنگ در سرطانهای دستگاه ادراری و تناسلی مردانه در دانشگاه مشهدمجریدر دست اجرابلي
5940120بررسي کارايي نمونه برداري از گره لنفاوي پيشاهنگ در بيماران مبتلا به بدخيمي هاي کولون و رکتوممجریپایان یافتهبلي
6940069بررسی دقت تشخیصی بیوپسی غدد لنفاوی پیشاهنگ به کمک 99mTc-Sodium phytate در بیماران مبتلا به سرطان پانکراسمجریپایان یافتهبلي
7931507طراحی و تهیه ی یک نرم افزار جامع مطالعات فراتحلیل: با رویکرد بومی سازیمجریدر دست اجرابلي
8931500کاربرد داروهای غیر هورمونی شامل سویا، بلک کوهوش، شبدر قرمز ،دانه کتان ویتامین D و ویتامین E برکاهش آتروفی واژینال زنان یائسه : مرور نظام مند و متا آنالیزمجریپایان یافتهبلي
9931331جستجوی محل غدد پیشاهنگ در تومورهای تخمدان با استفاده از داروی رادیوایزوتوپمجریدر دست اجرابلي
10930649بررسی ارزش تشخیصی کمپلکس QRS قطعه شده (fQRS) در تشخیص اسکار میوکارد. مرور نظام مند و متاآنالیز متونمجریپایان یافتهخير
11930134 بررسی مقالات مجلات دندانپزشکی کودکان عضو پایگاه ISI Web of Science درسالهای 2008 تا 2012و مقایسه استنادهای این مقالات در پایگاه های SCOPUS ، ISI Web of Science و Google Scholar مجریدر دست اجرابلي
12922353بررسی ارزش تشخیصی روش لوکالیزه کردن ضایعات غیر قابل لمس پستان باروش تزریق رادیو دارو تحت گایدمجریپایان یافتهبلي
13922146بررسی تاثیر درمان گیاهی بر گرگرفتگی در زنان یائسه مبتلا به گرگرفتگی : مرور نظام مند و متا آنالیز متونمجریدر دست اجراخير
14921955سنتز و بررسی اثرات ضد سرطانی نانو ذرات سریم اکساید بر فیبروسارکومای موشی در محیط درون تنی و برون تنیمجریدر دست اجرابلي
15921773بررسی مطابقت زیر بغل تزریق عمقی و سطحی مواد مورد استفاده در بیوپسی گره لنفی پیشاهنگ در سرطان پستان: مرور نظاممند و متا آنالیز متونمجریپایان یافتهخير
16921772بررسی ارزش تشخیصی اسکن پرتکنتات در تشخیص نسج اکتوپیک مخاط معده: مرور نظام مند و متا آنالیز متونمجریپایان یافتهخير
17920829برر سی فرا تحلیلی تاثیر درمان فراشناختی بر اختلالات اضطرابیمجریپایان یافتهخير
18920692بررسی ارزش تشخیصی سینتی گرافی در تشخیص انتروپاتی ازدست دهنده پروتئین: مرور نظام مند و متا آنالیز متونمجریپایان یافتهخير
19920574بررسی ارزش دیاگنوستیک بیوپسی گره لنفی پیشاهنگ در کارسینوم مرکل سل: مرور نظام مند و متا آنالیز متونمجریپایان یافتهبلي
20920275بررسی کارایی نمونه برداری از گره لنفاوی پیشاهنگ در بیماران مبتلا به بدخیمی های حنجرهمجریپایان یافتهبلي
21920259بررسی ارزش تشخیصی بیوپسی غده لنفاوی نگهبان (SLN ) در بیماران مبتلا به سرطان اندومتر با استفاده از تزریق قبل از عمل جراحی رادیو داروی Tc-99m-Phytate سرویکال تحت هدایت گاما پروب و متیلن بلومیومتریالمجریپایان یافتهبلي
22911257تاثیرات درمانی موسیقی موتزارت بر روی بیماران مبتلا به صرع ،مرور نظام مند و متاآنالیز متونمجریپایان یافتهبلي
23911226بررسی ارزش تشخیصی بیوپسی گره لنفی پیشاهنگ در سرطان وولو: مرور نظام مند و متا آنالیز متونمجریپایان یافتهبلي
24910853جراحی کم تهاجمی تحت هدایت مواد رادیواکتیو برای بیماران مبتلا به هایپرپاراتیروئیدیسم اولیه با استفاده از دوز پایین (1 میلیکوری) از Tc-99-Sestamibiمجریپایان یافتهبلي
25910794بررسی ارزش تشخیصی بیوپسی گره لنفی پیشاهنگ در سرطان مقعد: مرور نظام مند و متا آنالیز متونمجریپایان یافتهخير
26910245بررسی بیوپسی غدد لنفاوی پیش اهنگ به کمک Tc-99m-Phytate در بیماران با سرطان کانسرغیرسلول کوچک ریه(NSCLC)مجریپایان یافتهبلي
27910044بررسی ارزش تشخیصی بیوپسی گره لنفی پیشاهنگ در سرطان غیر سلول کوچک ریه: مرور نظام مند و متا آنالیز متونمجریپایان یافتهخير
28900997بررسی میزان پاسخ درمانی گواتر ندولر سمی به پروتکل های مختلف درمان با ید رادیواکتیو: مرور نظام مند و متاآنالیز متونمجریپایان یافتهخير
29900924بررسی ارزش تشخیصی هپاتوسینتی گرافی در تشخیص افتراقی آترزی صفراوی و هپاتیت نوزادان : مرور نظام مند و متا آنالیز متونمجریپایان یافتهخير
30900529بررسی ارزش تشخیصی بیوپسی گره لنفی پیشاهنگ در مراحل اولیه سرطان اندومتر: مرور نظام مند و متا آنالیز متونمجریپایان یافتهبلي
31900007بررسی ارزش تشخیصی 18F-FDG-PET در تشخیص درگیری غدد لنفی اینگوینال در سرطان آلت: مرور نظام مند و متا آنالیز متونمجریپایان یافتهخير
3289706بررسی ارزش تشخیصی بیوپسی غده لنفاوی نگهبان (SLN) در بیماران مبتلا به سرطان اندومتر با استفاده از رادیو داروی Tc-99m-antimony sulfide colloid تحت هدایت گاما پروب و بلومتیلنمجریپایان یافتهبلي
3389613بررسی ارزش تشخیصی بیوپسی گره لنفی پیشاهنگ در سرطان آلتمجریپایان یافتهخير
3489612مقایسه ارزش تشخیصی بیوپسی گره لنفی پیشاهنگ در بیماران با و بدون سابقه جراحی قبلی بر روی ضایعه اولیه پستان: مرور نظام مند و متا آنالیز متونمجریپایان یافتهخير
35891007 میزان موفقیت جراحی کم تهاجمی تحت هدایت پروب گاما برای بیماران مبتلا به هایپرپاراتیروئیدیسم اولیه و دوز پایین (5 میلیکوری) از Tc-99-Sestamibiمجریپایان یافتهبلي
3688830تعیین ارزش تشخیصی نمونه برداری از گره لنفاوی پیشاهنگ در بیماران مبتلا به کانسر پاپیلری تیروئیدمجریپایان یافتهبلي
3788682مقایسه طرح درناژ لنفاوی پستان قبل و بعد از بیوپسی اکسیزیونال در توده های پستانمجریپایان یافتهبلي
3888635مقایسه میزان آشکارسازی غدد لنفاوی نگهبان پس از تزریق blue dye به صورت پری آرئولار و رادیوکلوئید به صورت پری انسزیونال در بیماران با سابقه بیوپسی اکسیزیونال سرطان پستانمجریپایان یافتهبلي
3988567بررسی ارزش تشخیصی بیوپسی گره لنفی پیشاهنگ پس از شیمی درمانی نئواجوانت در بیماران مبتلا به کانسر پستانمجریپایان یافتهخير
4088132مقایسه اسکن 99mTc-EDDA-Tricine-HYNIC-Tyr3-Octreotate در توبرکلوز فعال ریوی و توبرکلوز غیر فعال ریوی در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه ریه بیمارستان امام رضا(ع)مجریپایان یافتهبلي
4187918مقایسه تصاویر لمفوسینتی گرافی بلاقاصله و 24 ساعت پس از تزریق اینترادرمال 99mTc -antimony sulfide colloid در بیماران مبتلا به سرطان پستان با مرحله پائین0مجریپایان یافتهبلي
4287915بررسی نتایج بیوپسی گره لنفی پیشاهنگ پس از تزریق اینترادرمال 99mTc -antimony sulfide colloid در بیماران مبتلا به سرطان پستان با مرحله پائین با سابقه excisional biopsy ضایعه اولیه و مقایسه آن با بیماران بدون سابقه excisional biopsyمجریپایان یافتهبلي
4387808بررسی مقایسه ای اسکن 99m-Tc-DMSA و 99m-Tc-EC renography در تعیین Differential Renal Function(DRF) دربیماران کلیوی مراجعه کننده به بخش پزشکی هسته ای بیمارستان امام رضا(ع) مجریپایان یافتهبلي
4487725بررسی ارزش تشخیصی بیوپسی غده لنفاوی نگهبان (SLN ) در staging بیماران مبتلا به سرطان پستان با استفاده از رادیو داروی Tc-99m-antimony sulfide colloid تحت هدایت گاما پروبمجریپایان یافتهبلي
4587623تعیین حدود بدن از طریق تصویربرداری با فوتونهای پراکنده در Iymphoscintigraphy بیماران سرطان پستان با تزریق اینترادرمال Tc -antimony sulfide colloid 99m مجریپایان یافتهخير
4687554مقایسه حساسیت روش تصویربرداری SPECT با روش Planar در اسکن گالیوم برای تشخیص عود ضایعات لنفوممجریپایان یافتهبلي
4787546مقایسه اسکن تهویه - پرفیو ژن ریه و معیا رهای ولز دربیماران مشکوک به آمبولی ریه مراجعه کننده به بخش هسته ای بیمارستان امام رضا (ع) در سال 1388مجریپایان یافتهبلي
4884281ارزیابی اسکن MIBI در ضایعات توبرکلوز ریوی در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه ریه بیمارستان امام رضا مجریپایان یافتهخير
49960970بررسي ارزش تشخيصي اسکن پرفيوژن ميوکارد در وضعيت پرون در تشخيص بيماري کرونري قلبيهمکاردر دست اجراخير
50960909مرور نظام مند مقایسه اثر روش های درمانی باز و آرتروسکوپیک در بیماری اپی کندلیت لترالهمکاردر دست اجرابلي
51960603مرور سیستماتیک و متاآنالیز اثر ید رادیواکتیو بر نتایج بارداری و سلامت فرزندان خانم های مبتلا به کارسینوم تمایزیافته تیروئیدهمکاردر دست اجرابلي
52960578مقایسه دقت تشخیصی اسکن پرفیوژن میوکارد در بیماری عروق کرونری در موارد قطع یا ادامه مصرف بتابلوکرها قبل ازاسترس با دی پیریدامولهمکاردر دست اجرابلي
53960204بررسی بقا در سرطان های طرف چپ پانکراس پس از عمل جراحی: مرور نظام مند و متا آنالیز متونهمکاردر دست اجرابلي
54951178نقش نسبت پلاکت به لنفوسیت در پیش‌آگهی بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد: مرور نظام مند و متاآنالیزهمکارعقد قراردادبلي
55950993بررسی ارتباط سنگ صفرا با دیس کنیزی کیسه صفرا براساس نتایج HIDA Scan در بیماران کاندید جراحی بای پس معده همکاردر دست اجراخير
56950537بررسی ارزش پیش بینی کننده Left ventricular shape index در پیش بینی نارسایی قلبی با استفاده از اسکن پرفیوژن میوکاردهمکاردر دست اجرابلي
57950267مطالعه ای سیستماتیک و نظام مند بر مقایسه اثر روش های درمانی بیماری سندرم تونل کارپ در بیماران دیابتی و غیردیابتیهمکاردر دست اجرابلي
58941666مطالعه ای سیستماتیک و نظام مند بر مقایسه روش درمان بیماری دکوروان به دو روش جراحی آزادسازی طولی و عرضیهمکارپایان یافتهبلي
59941654مطلعه ای مروری و نظام مند بر تاثیر نوع گچ گیری دست در دو حالت آرنج فلکس و یا اکستنت(short arm cast-long arm cast)،بر روند ترمیم شکستگی انتهای دیستال رادیوسهمکاردر دست اجراخير
60941405بررسی ارتباط بین جذب 99m Tc-pertechnetate با جذب 24 ساعته 131I-NaI در تیروئیدهمکاردر دست اجراخير
61941377مطلعه ای مروری و نظام مند بر تاثیر شکستگی زایده استیلویید استخوان اولنا بر روی درمان شکستگی انتهای دیستال استخوان رادیوسهمکاردر دست اجراخير
62941303بررسي ميزان عوارض مادري و نوزادي در زايمان واژينال بعد از دو سزارين (VBAC-2) (متاآناليز)همکاردر دست اجرابلي
63940490بررسی ارزش تشخیصی بیوپسی غدد لنفاوی پیش اهنگ در بیماران مبتلا کارسینوم سلول اسکواموس لب بدون درگیری بالینی غدد لنفاوی ناحیه ای با استفاده از لفنو سینتی گرافیهمکاردر دست اجرابلي
64940378بررسی میزان تغییر در رویکرد درمانی بیماران با سرطان اندومتر با ریسک پائین بوسیله تعیین نقشه لنفاویهمکارپایان یافتهبلي
65940320بررسی ارزش تشخیصی بیوپسی غدد لنفاوی پیش اهنگ در بیماران مبتلا به زخم مارژولین با استفاده از لنفوسیتوگرافی با تزریق رادیوایزوتوپ در بافت سالم اطراف زخمهمکاردر دست اجرابلي
66940217بررسی ارزش تشخیصی بیوپسی غده لنفاوی نگهبان (SLN ) در بیماران مبتلا به سرطان اندومتر با استفاده از رادیو داروی Tc-99m-antimony sulfide colloid تحت هدایت گاما پروب با تزریق ماده رادیواکتیو در سرویکس و تزریق بلومتیلن در سروز رحمهمکاردر دست اجرابلي
67931540بررسی ارتباط نمای آندوسکوپی با مقدار کمی تست تنفس اوره در بیماران مبتلا به دیس پپسی مزمنهمکاردر دست اجراخير
68931218مقایسه ارزش پروگنوستیک اندکسهای بدست آمده در اسکن پرفیوژن میوکارد با Fragmentedکمپلکس QRS در نوار قلبهمکارپایان یافتهبلي
69930402مقایسه صحت اندازه گیری دیامتر طولی کلیه در نماهای مختلف اسکن DMSAهمکارپایان یافتهخير
70930193مقایسه یافته های کولون ترانزیت تایم با باریم انما وسونوگرافی در کودکان مبتلا به اختلالات دفعیهمکارپایان یافتهبلي
71930141بررسی مقایسه ای آسیب نورونی دوپامینرژیک نیگرواستریاتال در بیماری پارکینسون زودرس و دیررس با استفاده از اسکن [99mTc ] TRODAT-1 SPECT همکارپایان یافتهبلي
72922870بررسی ارزش تشخیصی سونوگرافی نخاع در مقایسه باMRI در کودکان مبتلا به مثانه نوروژنیکهمکارپایان یافتهبلي
73922622بررسی ارزش تشخیصی بیوپسی غده لنفاوی نگهبان((SLN در بیماران مبتلا به کانسرسرویکس با استفاده از رادیو داروی Tc99m-phytate تحت هدایت گاما پروب و بلومتیلن همکارپایان یافتهبلي
74922612بررسی یافته های سونوگرافی لگن و نخاع در کودکان با اختلال یبوستهمکارپایان یافتهبلي
75920931 بررسی ارزش تشخیصی تست گلوتن در محیط کشت برای تشخیص بیماران سلیاک: مرور نظام مند و متا آنالیز متونهمکارپایان یافتهبلي
76920115ارزیابی پاسخ به درمان در مبتلایان به لنفوم هوجکین با اسکنTc-octreotateهمکارپایان یافتهبلي
77911045ارزیابی و بررسی فرمولاسیون های مختلف رادیوآئروسل های 99mTc-DTPA برای انجام مطالعات ونتیلاسیون ریویهمکارپایان یافتهخير
78910520بررسی و مقایسه رادیوسینووکتومی در درمان سینوویت مزمن زانو با سه داروی رنیوم 188- ایتریوم 90- فسفر 32 .مرور نظام مند و متاآنالیز متونهمکارپایان یافتهبلي
79910483بررسی اثرات مت امفتامین بر روی وضعیت جریان خون و عملکردی بطن چپ در اسکن پرفیوژن میوکاردیال به روش Gated SPECTهمکارپایان یافتهبلي
80900816بررسی مقایسه ای اندکسهای فانکشن دیاستولیک بطن چپ دراسکن پرفیوژن میوکارد به روش 16-frame Gated SPECT ورادیونوکلئید آنژیوگرافیهمکارپایان یافتهبلي
81900649بر رسي فراواني پلي مورفيسم CYP2C19*3 و CYP2C19*2 در بيماران مبتلا به آترو اسکلروز عروق کرونر مراجعه کننده به بيمارستان امام رضا(ع) مشهدهمکارپایان یافتهبلي
82900543فرمولاسیون و تعیین ویژگیهای نانولیپوزومهای حاوی ماده رنگی patent blue نشاندار شده با Tc-HMPAO و بررسی نحوه نقشه برداری سیستم لنفاوی برای شناسایی (Sentinel Lymph NODE) SLN همکارپایان یافتهبلي
83900378مقایسه ارزش تشخیصی دو ماده رنگی متیلن بلو و patent blue در یافتن غده لنفاوی پیشاهنگ در سرطان پستان و مقایسه عوارض موضعی آن هاهمکارپایان یافتهبلي
84900182بررسی ارزش تشخیصی اسکن ( (99mTc-UBI 99mTc- labaled-ubiquicidin 29-41 در افتراق استئومیلیت از تومورهای استخوانیهمکارپایان یافتهبلي
85900039ارزیابی اسکن تکنسیوم 99m - اکتروتیت در بیماران مبتلا به لنفوم هوجکینهمکارپایان یافتهبلي
8689834بررسی دقت تشخیصی بیوپسی غدد لنفاوی پیش اهنگ به کمک 99mTc antimony sulfide colloid در بیماران با سرطان مریهمکارپایان یافتهبلي
8789830بررسی پاسخ به درمان انکولوژی در بیماران مبتلا به گلیوبلاستوم مولتی فرم به وسیله ی TC99m-MIBI SPECT مغزهمکارپایان یافتهبلي
8889735ارزش تشخیصی اسکن اکترتاید در افتراق ندول، منفرد خوش خیم از بدخیم ریههمکارپایان یافتهبلي
8989580بررسی ارزش تشخیصی بیوپسی غدد لنفاوی پیش اهنگ در بیماران مبتلا به زخم مارژولین با استفاده از لفنو سینتی گرافیهمکاردر دست اجراخير
9089222بررسی زمان بهینه قطع متی مازول قبل از ید درمانی برای درمان بیماران گریوز با پرکاری تیروئیدهمکارپایان یافتهبلي
9189084بررسی میزان عود زیر بغل در بیماران سرطان پستان با گره لنفی پیشاهنگ منفی که تحت عمل جراحی گره پیشاهنگ طی سالهای 85 الی 87 قرار گرفته اندهمکارپایان یافتهبلي
9288773مقایسه استفاده از رنگ آبی (blue dye ) با ماده رادیو ایزوتوپ (surgical gamma probe) در یافتن گره لنفی پیشاهنگهمکارپایان یافتهبلي
9388673مقایسه تصاویر لنفوسینتی گرافی به دست آمده از دوربین گاما با کولیماتور انرژی بالا و کولیماتور انرژی پایین در بیماران مبتلا به سرطان پستان با مرحله پایینهمکارپایان یافتهبلي
9488574بررسی ارزش تشخیصی بیوپسی غده لنفاوی پیشاهنگ با دو روش Ex vivo و In vivo در تعیین staging سرطان کولونهمکارپایان یافتهخير
9588530بررسی نقشه برداری از غدد لنفاوی پیشاهنگ با استفاده از ماده رنگی و تکنیک تعقیب ماده رادیونوکلئید با گاماپروب در کانسر معدههمکارپایان یافتهخير
9687834بررسی ارزش تیروگلوبولین اولیه در پیش بینی بهبودی یا عدم بهبودی کامل کانسر تمایز یافته تیروئید در بیماران مراجعه کننده به بخش پزشکی هسته ای بیمارستان قا‌‍ئم (عج)همکارپایان یافتهبلي
9787831تعیین الگوهای اسکن پرفیوژن میوکارد به روش Gated SPECT در افراد با نوار قلب LBBB بدون بیماری عروق کرونرهمکارپایان یافتهخير
9887810بررسی مقایسه ای الگوی اسکن پرفیوژن میوکارد به روش Gated SPECT در افراد نرمال باو بدون بلوک شاخه راست در نوار قلب با افراد نرمال در مراجعین به بخش پزشکی هسته ای بیمارستان امام رضا(ع)همکارپایان یافتهبلي
9987491بررسی الگوهای متفاوت متاستاز استخوانی در کانسرهای پستان، ریه، پروستات و دستگاه گوارش در مراجعه‌کنندگان به بخش پزشکی هسته‌ای بیمارستان امام رضا(ع) جهت انجام اسکن استخوانهمکارپایان یافتهبلي
10086460بررسی تغییرات عملکرد قلبی توسط اکوکاردیوگرافی در زمان قطع و بعد از هورمون درمانی (هیپوتیروئیدی حاد و هیپرتیروئیدی ساب کلینیکال) در بیماران مبتلا به کانسرتیروئید مراجعه کننده به درمانگاه پزشکی هسته ای بیمارستان قائم (عج).همکارپایان یافتهبلي
10186037مقایسه Tc99m-MIBI با Tc99m-BrIDA در آترزی مجاری صفراوی در شیرخواران مبتلا به ایکتر کلستاتیکهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1970487Feasibility of Sentinel Node Mapping in Ovarian Tumors: What Is the Evidence?ISIInternational journal of gynecological cancer1396اول و مسئول
2970327A wandering spleen detected by Tc-99m-denatured RBC scanscopusIRANIAN JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE1396مسئول
3970326Time frame of sentinel node visualization in early breast cancer patients using intradermal injection of Tc-99m phytate: Imaging beyond 45 minutes does not yield more informationscopusIRANIAN JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE1396مسئول
4970308First trimesters Pregnancy-Associated Plasma Protein-A levels value to Predict Gestational diabetes Mellitus: A systematic review and meta-analysis of the literatureISITaiwanese journal of obstetrics & gynecology1397دوم
5963582Assessment of Ultrasound / Radio-guided Occult Lesion Localization in Non-palpable Breast LesionsPMCAsia Oceania Journal of Nuclear Medicine & Biology1396پنجم به بعد
6962973A systematic review and meta-analysis on the treatment of liver hydatid cyst: Comparing laparoscopic and open surgeriesISIArab journal of gastroenterology1396مسئول
7962610Diagnostic value of 99mTc-ubiquicidin scintigraphy in differentiation between osteomyelitis and bone tumorsISINuclear medicine communications1396سوم
8962014Effectiveness of infertility counseling on pregnancy rate in infertile patients undergoing assisted reproductive technologies: A systematic review and meta-analysisPMCINTERNATIONAL JOURNAL OF REPRODUCTIVE BIOMEDICINE1396سوم
9961901A systematic review and meta-analysis of clinical trials on saffron (Crocus sativus) effectiveness and safety on erectile dysfunction and semen parametersPMCAVICENNA JOURNAL OF PHYTOMEDICINE1397چهارم
10961873A Review of Randomized Clinical Trials on the Effect of Aromatherapy with Lavender on Labor Pain Reliefعلمی پژوهشی ایندکس نشدهNursing & Care Open Access Journal1395چهارم
11961754The Effect of Folate and Folate Plus Zinc Supplementation on Endocrine Parameters and Sperm Characteristics in Sub-Fertile Men: A Systematic Review and Meta-AnalysisISIUrology Journal1396دوم
12961646Minimally invasive radioguided parathyroid surgery using low-dose Tc-99m-MIBI — comparison with standard high doseISIEndokrynologia Polska1396دوم
13961622Clinical role and accuracy of F-18-FDG PET in evaluating disease activity in patients with chronic inflammatory bowel disease: an updated systematic review and a bivariate meta-analysisISICLINICAL AND TRANSLATIONAL IMAGING1396اول
14961462False positive lower limb lymphoscintigraphy due to inadvertent intra-vascular injection of the tracer: Importance of tracer re-injectionISIIRANIAN JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE1396مسئول
15961377Do we underestimate the predictive value of the ulnar styloid involvement in distal radius fractures? A systematic review and meta-analysis of clinical studiesISIJOURNAL OF HAND SURGERY : EUROPEAN VOLUME1396سوم
16961325Middle East Mycobacterium tuberculosis Antibiotic Resistance: A Systematic Review and Meta-AnalysisISCInfection, Epidemiology and Medicine1395پنجم
17961277Assessment of Radio-Guided Occult Lesion Localization Associated with Sonography in Non-Palpable Breast LesionsISIBREAST JOURNAL1396چهارم
18961098Nicorandil effect on myocardial perfusion in patients with slow coronary flow phenomenon assessment by gated myocardial perfusion SPECTISIIRANIAN JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE1395پنجم
1996108899mTc-TRODAT-1 SPECT Imaging in Early and Late Onset Parkinson’s DiseasePMCAsia Oceania journal of nuclear medicine & biology1396پنجم
20960958Impacts of Herbal Medicines on Hot Flash: A Systematic ReviewChemical Abstractjournal of medical plants1395چهارم
21960880Part-time versus full-time occlusion therapy for treatment of amblyopia: A meta-analysisPMCJournal of current ophthalmology1396دوم
2296083899mTc-Labeled Ubiquicidin Accumulation in a Retained Surgical Gauze.ISICLINICAL NUCLEAR MEDICINE1395دوم
23960762Systematic reviews and meta-analyses of diagnostic studies: a practical guidelineISICLINICAL AND TRANSLATIONAL IMAGING1396اول
24960664Re: Radio-Guided Lymph Node Mapping in Bladder Cancer Using SPECT/CT and Intraoperative γ-Probe MethodsISICLINICAL NUCLEAR MEDICINE1396مسئول
25960656Radiotracer Injection Into the Catheter BalloonISICLINICAL NUCLEAR MEDICINE1396مسئول
26960449Effects of Phytoestrogens in Alleviating the Menopausal Symptoms: A Systematic Review and Meta-AnalysisISIIRANIAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL RESEARCH1395سوم
27954387Effects of Acupuncture on Anxiety in Infertile Women: A Systematic Review of the LiteratureCinahlJournal of Midwifery & Reproductive health (JMRH)1395سوم
28954283Feasibility and safety of minimally invasive radioguided parathyroidectomy using very low intraoperative dose of Tc-99m MIBIISIInternational Journal of Surgery1395سوم
29954244Is sentinel node mapping possible in surgically removed ectopic axillary breast cancer? A case reportMedlineNuclear medicine review1395مسئول
30954242Radiotracer re-injection in case of sentinel node non-visualization in a breast cancer patientISIIRANIAN JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE1395مسئول
31954241Gastric Visualization in Dacryoscintigraphy: An Unequivocal Sign of Patent Nasolacrimal DuctISIClinical nuclear medicine1395مسئول
32953426Torsion of the undescended testis detected by 99mTc testicular scintigraphy: a case reportMedlineNuclear medicine review1395مسئول
33953266The prognostic value of conventional imaging tools to determine how patients with hodgkin lymphoma will respond to treatmentChemical Abstractreviews in clinical medicine1395سوم
34953098The role of Toll-like receptor gene polymorphisms in tuberculosis susceptibility: a systematic review and metaanalysisChemical Abstractreviews in clinical medicine1395سوم
35952299Attitude towards Menopause among Iranian Women: A Systematic Review and Meta- Analysis.ISIIRANIAN RED CRESCENT MEDICAL JOURNAL1395چهارم
36952021Meta-analysis of the effect of acupressure on duration of labor and mode of deliveryISIINTERNATIONAL JOURNAL OF GYNECOLOGY & OBSTETRICS1395سوم
37951693Lymphatic mapping and sentinel node biopsy in ovarian tumors: a study using intra-operative Tc-99m-Phytate and lymphoscintigraphy imagingISIJOURNAL OF OVARIAN RESEARCH1395مسئول
38951304Diagnostic value of fragmented QRS complex (fQRS) in myocardial scar detection: systematic review and meta- analysis of the literatureISIKARDIOLOGIA POLSKA1395اول
39951303Diagnostic accuracy of fluorine-18-fluorodeoxyglucose positron emission tomography in gallbladder cancer: A meta-analysisISIWORLD JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY1394پنجم
40951302The comparison between ultrasonography and 99m Tc-DMSA renal scan in estimation of kidney sizeISIiranian journal of nuclear medicine1394چهارم
41951301Lymphatic mapping and sentinel node biopsy in a patient with upper limb Merkel Cell Carcinoma: A case report and brief review of literatureMedlineNUCLEAR MEDICINE REVIEW1395مسئول
42951300Re: Lymphatic Path of the Inguinal Lymph Node Metastases in Anorectal Cancer: The Springbok Pattern.ISIclinical nuclear medicine1395مسئول
43951247Barriers to integration of behavioral and social sciences in the general medicine curriculum and recommended strategies to overcome them: A systematic reviewPMCJournal of advances in medical education and professionalism1395سوم
44951246Tc-99m Phytate lymphoscintigraphy: An excellent method for diagnosis of underlying cause of chylous ascitesISIIranian Journal of Nuclear Medicine1395مسئول
45951245Dynamic lymphoscintigraphy in breast cancer patients: Feasibility and added valueISIIRANIAN JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE1395مسئول
46951120The efficacy of Iranian herbal medicines in alleviating hot flashes: A systematic reviewISIINTERNATIONAL JOURNAL OF REPRODUCTIVE BIOMEDICINE1394دوم
47950877Adhesive systems under fissure?sealants: yes or no A systematic review and meta-analysisISIJOURNAL OF THE AMERICAN DENTAL ASSOCIATION1395سوم
48950618Tamoxifen: A Protein Kinase C Inhibitor to Treat Mania A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Placebo-Controlled TrialsISIJOURNAL OF CLINICAL PSYCHOPHARMACOLOGY1395پنجم به بعد
49943288Effects of flaxseed and Hypericum perforatum on hot flash, vaginal atrophy and estrogen-dependent cancers in menopausal women: a systematic review and meta-analysisPMCAvicenna journal of phytomedicine1395دوم
50942136Red clover for treatment of hot fl ashes and menopausal symptoms: A systematic review and meta-analysisISIJournal of Obstetrics and Gynaecology1395دوم
51942135The application of soy isoflavones for subjective symptoms and objective signs of vaginal atrophy in menopause: A systematic review of randomised controlled trialsISIJ Obstet Gynaecol1394دوم
52942037A systematic review and meta analysis on controlled treatment trials of meta cognitive therapy for anxiety disordersISIJournal of Research in Medical Sciences1394اول
53941755Prevalence and risk of malignancy of focal incidental uptake detected by fluorine-18-fluorodeoxyglucose positron emission tomography in the parotid gland: a meta-analysisISIEuropean Archives of Oto-Rhino-Laryngology1394سوم
54941595Reliability of real-time elastography to diagnose thyroid nodules previously read at FNAC as indeterminate: a meta-analysisISIEndocrine1394سوم
55941396Methimazole discontinuation before radioiodine therapy in patients with Graves' disease.ISINucl Med Commun1394سوم
56941267Nano Liposomes labeled with 99mTc-HMPAO, A novel agent for blood pool imagingISIIranian Journal of Pharmaceutical Research1394چهارم
57941257Indra-Operative Lymphatic Mapping and Sentinel Node Biopsy in Laryngeal Carcinoma: Preliminary ResultsPMCIranian Journal of Otorhinolaryngology1394مسئول
58940959.Inappropriate Intra‐cervical Injection of Radiotracer for Sentinel Lymph Node Mapping in a Uterine Cervix Cancer Patient: Importance of Lymphoscintigraphy and Blue DyeISCasia oceania journal of nuclear medicine & biology1393مسئول
59940935Effects of red clover on hot flash and circulating hormone concentrations in menopausal women: a systematic review and meta-analysisPMCAvicenna Journal of Phytomedicine1394دوم
60940912Evaluation of Effect of Immediate Loading on Clinical Success after Immediate Implantation: A Systematic Review and Meta-AnalysisChemical Abstractمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1394پنجم به بعد
61940736Effect of birth ball on labor pain relief: A systematic review and meta-analysisISIJ. Obstet. Gynaecol. Res.1394سوم
62940627Detection rate of fluorine-18-fluorodeoxyglucose positron emission tomography in patients with marginal zone lymphoma of MALT type: A meta-analysisISIHematological Oncology1394سوم
63940595Topical administration of isoflavones for treatment of vaginal symptoms in postmenopausal women: A systematic review of randomised controlled trialsISIJournal of Obstetrics and Gynaecology1394چهارم
64940036Drug augmented hepatobiliary scintigraphy for evaluation of neonatal cholestasis: what does the evidence point to?ISINuclear medicine communications1394اول و مسئول
65935549In Vitro Gluten Challenge Test for Celiac Disease Diagnosis.ISIJournal of pediatric gastroenterology and nutrition1394چهارم
66935504Detection rate of 99mTc-MIBI single photon emission computed tomography (SPECT)/CT in preoperative planning for patients with primary hyperparathyroidism: A meta-analysisISIHead & neck1393دوم
67935188Efficacy of radiosynovectomy in the treatment of chronic knee synovitis: Systematic review and meta-analysisscopusIranian Journal of Nuclear Medicine1394پنجم
68935044Most Common Herbal Medicines in the Treatment of Iranian Children: A Systematic ReviewISIInternational Journal of Pediatrics1393دوم
69935043Sentinel node mapping for intra-thoracic malignancies: systematic review of the best available evidenceChemical AbstractReviews in Clinical Medicine1394مسئول
70935042Discordance rate between radiolabelled choline PET/CT and bone scintigraphy in detecting bone metastases in patients with prostate cancer: a meta-analysisEmbaseClinical and Translational Imaging1394پنجم
71935032Scattered gamma rays: can they be useful for lymphoscintigraphy imaging?ISINuclear medicine communications1394مسئول
72934757Reliability of the sentinel node mapping according to time from surgery in breast cancer patients with previous excisional biopsy: Comment on Sabaté-Llobera et al. studyISIRevista Espanola de Medicina Nuclear e Imagen Molecular1394مسئول
73934596Importance of sentinel node mapping in Merkel cell carcinoma: Important new evidence by TsengetalISIAmerican Journal of Surgery1394اول و مسئول
74934465Comparison between fragmented QRS versus Q wave in myocardial scar detection using myocardial perfusion single photon emission computed tomographyISIKardiologia Polska1393چهارم
75934454Sentinel Node Mapping in Marjolin’s Ulcers: Is it Feasible?ISIwounds-a compendium of clinical research and practice1393مسئول
76934144Diagnostic value of carcinoembryonic antigen in malignancy-related ascites : systematic review and meta-analysisISIActa Gastro-Enterologica Belgica1393پنجم به بعد
77934082Sentinel node biopsy for lymph nodal staging of uterine cervix cancer: A systematic review and meta-analysis of the pertinent literatureISIEuropean Journal of Surgical Oncology1393مسئول
78934072Detection rate of FNA cytology in medullary thyroid carcinoma: a meta-analysis.ISIClin Endocrinol1393پنجم به بعد
79933906Diagnostic role of radiolabelled choline PET or PET/CT in hepatocellular carcinoma: a systematic review and meta-analysisISIHepatology International1393پنجم
80933813A successful experience in managing a chylous reflux: importance of lymphoscintigraphy.ISIClin Nucl Med1393دوم
81933791Can methylene blue dye be used as an alternative to patent blue dye to find the sentinel lymph node in breast cancer surgery?ISIJournal of Research in Medical Sciences1393چهارم
82933790Google Scholar journal metrics: Comparison with impact factor and SCImago journal rank indicator for nuclear medicine journalsISIIranian journal of Nuclear Medicine1393مسئول
83933754Which complaint has the most clinical effect on quality of life of thyroid cancer survivors in long term follow up?scopusIran J Nucl Med1393چهارم
84933410Sentinel node mapping after previous surgical manipulation of the breast: comment on Marrazzo et al.ISIEuropean Journal of Oncology1393اول و مسئول
85933027Medical treatment for hepatopulmonary syndrome: a systematic reviewChemical Abstractreviews in clinical medicine1393سوم
86932791Diagnostic utility of 99mTc-EDDA-tricine-HYNIC-Tyr3-octreotate SPECT for differentiation of active from inactive pulmonary tuberculosisISINuclear Medicine Communications1393مسئول
8793258599mTc-Pertechnetate imaging for detection of ectopic gastric mucosa: A systematic review and meta-analysis of the pertinent literatureISIActa Gastro-Enterologica Belgica1393مسئول
88932477Poor sensitivity of 99mTc-labeled ubiquicidin scintigraphy in diagnosis of acute appendicitisISIEuropean SUrgery1393پنجم
89932406Is 18F-FDG PET useful in predicting the WHO grade of malignancy in thymic epithelial tumors? A meta-analysis.ISILung Cancer1393دوم
90931907Growth Plate Uptake of Tc-99m-Phytate on Lymphoscintigraphy Images: Report of Two Pediatric Cases and Review of the LiteratureISILymphat Res Biol1393مسئول
91931891ncidental uptake of 18F-fluorodeoxyglucose in the prostate gland. Systematic review and meta-analysis on prevalence and risk of malignancyISINuklearmedizin1393دوم
92931704Celecoxib: a new augmentation strategy for depressive mood episodes. A systematic review and meta-analysis of randomized placebo-controlled trialsISIhuman psychopharmacology1393دوم
93931175Sentinel node mapping in papillary thyroid carcinoma using combined radiotracer and blue dye methodsISIEndokrynologia Polska1393مسئول
94931145Lymphatic mapping and sentinel node biopsy in endometrial cancer — a feasibility study using cervical injection of radiotracer and blue dyeMedlineNuclear medicine review. Central & Eastern Europe1393مسئول
95930986Sentinel node mapping diagnostic studies warrant a unique reporting criteria: Comment on Xiong et al. systematic reviewISIEuropean Journal of Surgical Oncology1393اول و مسئول
96930985Determining axillary concordance rate for different injection locations in sentinel node mapping of breast cancer: how ambitious can we get?ISIBreast cancer research and treatment1393اول و مسئول
97930835The value of lateral lymphoscintigraphy images of the pelvis for gynecological cancers: Are they necessaryscopusIranian Journal of Nuclear Medicine1393مسئول
98930833Semi-quantitative segmental perfusion scoring in myocardial perfusion SPECT: visual vs. automated analysisscopusIranian Journal of Nuclear Medicine1393دوم
99930742Prognostic Significance of Sentinel Lymph Node Mapping in Merkel Cell Carcinoma: Systematic Review and Meta-Analysis of Prognostic StudiesISIBiomed Research International1393اول
100930721Diagnostic value of 99mTc-bombesin scintigraphy for differentiation of malignant from benign breast lesionsISINuclear medicine communications1393پنجم به بعد
101930720Prevalence and malignancy risk of focal colorectal incidental uptake detected by 18F-FDG-PET or PET CT a meta-analysisISIRadiology and oncology1393مسئول
102930717Efficacy of Different Protocols of Radioiodine Therapy for Treatment of Toxic Nodular Goiter: Systematic Review and Meta-Analysis of the LiteraturePMCInternational journal of endocrinology and metabolism1393دوم
103930657Diagnostic Performance of Fluorine-18-Fluorodeoxyglucose Positron Emission Tomography in the Postchemotherapy Management of Patients with Seminoma Systematic Review and Meta-AnalysisISIBiomed Research International1393دوم
104930656Diagnostic Accuracy of Fluorine-18-Fluorodeoxyglucose Positron Emission Tomography in the Evaluation of the Primary Tumor in Patients with Cholangiocarcinoma A Meta-AnalysisISIBiomed Research International1393پنجم
105930559Relationship between prostate-specific antigen kinetics and detection rate of radiolabelled choline PET/CT in restaging prostate cancer patients: A meta-analysisISIClinical Chemistry and Laboratory Medicine1393سوم
106930280Clinical characteristics as predictors of malignancy in patients with indeterminate thyroid cytology: a meta-analysis.ISIEndocrine1393پنجم به بعد
107930262Clinical value and severity of myocardial perfusion defects in asymptomatic diabetic patients with negative or weakly positive exercise treadmill testISCaojnmb1392چهارم
108930228Monte carlo study of the effect of collimator thicknesss on Tc-99m source response in single photon emission computed tomographyPMCWorld Journal of Nuclear Medicine1391پنجم
109925172Added Value Of Blue Dye Injection In Sentinel Node Biopsy Of Breast Cancer Patients Do All Patients Need Blue DyeISIInternational Journal of Surgery1393اول و مسئول
110925161Comparison Between Impact Factor, Eigenfactor Metrics, and SCimago Journal Rank Indicator of Pediatric Neurology JournalsPMCActa informatica medica1393مسئول
111925097Risk stratification and prognosis determination using 18F-FDG PET imaging in endometrial cancer patients: A systematic review and meta-analysisISIGynecologic Oncology1392مسئول
112925094Axillary concordance between superficial and deep sentinel node mapping material injections in breast cancer patients: systematic review and meta-analysis of the literatureISIBreast cancer research and treatment1393اول و مسئول
113924992Vesicorectal fistula detected on direct radionuclide cystography — importance of fecal matter imagingPMCNuclear Medicine Review1392مسئول
114924989Concordance Between Peri-Areolar Blue Dye and Peri-Incisional Radiotracer Injections for Sentinel Node Mapping in Patients with a History of Primary Breast Cancer Excisonal BiopsyISIActa Chirurgica Belgica1392مسئول
115924927Prevalence and clinical significance of incidental F18-FDG breast uptake: a systematic review and meta-analysis.ISIJapanese Journal of Radiology1392پنجم به بعد
116924831Diagnostic Performance of Positron Emission Tomography/Computed Tomography Using Fluorine-18 Fluorodeoxyglucose in Detecting Locoregional Nodal Involvement in patients with Anal Canal Cancer: A Systematic Review and Meta-AnalysisISIThe Scientific World Journal1392مسئول
117924830Sentinel lymph node biopsy algorithm: Can it be a universal method for midline tumors?ISIGynecologic Oncology1392اول و مسئول
118924804Effects of short-term metformin therapy associated with levothyroxinee dose decrement on TSH and thyroid hormone levels in patients with thyroid cancer.ISIMinerva endocrinologica1392چهارم
119924784Evaluation of diagnostic value of sentinel lymph node biopsy in breast cancerSID/Iranmedex/MagiranJournal of Gorgan University of Medical Sciences1392چهارم
120924783Evaluation of sentinel lymph node biopsy results in 110 patients with breast cancerscopusIranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility1392چهارم
121924781Unstimulated Highly Sensitive Thyroglobulin in Follow-up of Differentiated Thyroid Cancer Patients: A Meta-AnalysisISIThe Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism1392سوم
122924752Pelvic kidney visualization on the lymphoscintigraphy images of a patient with uterine cervix cancer: importance of the delayed imagingISIClinical Nuclear Medicine1392مسئول
123924551Diagnostic performance of Fluorine-18-Fluorodeoxyglucose positron emission tomography in the assessment of pleural abnormalities in cancer patients: A systematic review and a meta-analysis.ISILung Cancer1392دوم
124924289Diagnostic accuracy of nuclear medicine imaging in protein losing enteropathy : systematic review and meta-analysis of the literatureISIActa Gastro-Enterologica Belgica1392مسئول
125924287Diagnostic Accuracy of 18F-FDG-PET and PET CT in the Differential Diagnosis between Malignant and Benign Pleural Lesions A Systematic Review and Meta-AnalysisISIAcademic Radiology1392مسئول
126924252Sentinel node mapping in vulvar cancers: report of two cases and literature reviewscopusIranian Journal of Nuclear Medicine1392اول و مسئول
127924164H-indices of Academic Pediatricians of Mashhad University of Medical SciencesPMCActa Informatica Medica1392سوم
128924134Sentinel node biopsy in endometrial cancer: systematic review and meta-analysis of the literatureISIEuropean Journal of Gynaecological Oncology1392مسئول
129924122Diagnostic Performance of Fluorine-18-Fluorodeoxyglucose Positron Emission Tomography in Patients with Merkel Cell Carcinoma: A Systematic Review and Meta-AnalysisISIAmerican Journal of Clinical Dermatology1392مسئول
130924097Diagnostic performance of Fluorine-18-Fluorodeoxyglucose positron emission tomography for the diagnosis of osteomyelitis related to diabetic foot: A systematic review and a meta-analysis.PMCFoot (Edinb)1392مسئول
131924027The Effects of Mozart’s Music on Interictal Activity in Epileptic Patients Systematic Review and Meta-analysis of the LiteratureISICurrent Neurology and Neuroscience Reports1392سوم
132923687The Role of Nuclear Medicine in the Diagnosis and Management of Solitary Pulmonary NodulesISCJournal of Cardiothoracic Medicine1393مسئول
133923649Application of 11C-acetate positron-emission tomography (PET) imaging in prostate cancer: systematic review and meta-analysis of the literatureISIBJU International1392مسئول
134923461Diagnostic performance of 18F-FDG PET imaging in uterine sarcomas: systematic review and meta-analysis of the literature.ISIInternational Journal of Gynecological Cancer1392اول
135923460Diagnostic performance of fluorine 18 fluorodeoxyglucose positron emission tomography imaging for detection of primary lesion and staging of endometrial cancer patients: systematic review and meta-analysis of the literatureISIInternational Journal of Gynecological Cancer1392مسئول
136923304Is 99mTcMIBI scintigraphy a predictor of response to preoperative neoadjuvant chemotherapy in Osteosarcoma?index copernicusAsia Oceania Journal of Nuclear Medicine and Biology1392پنجم به بعد
137923177Citation Analysis of Iranian Journal of Basic Medical Sciences in ISI Web of Knowledge, Scopus, and Google ScholarISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1392مسئول
138923144Gated 99mTc-MIBI myocardial perfusion SPECT in patients with right bundle branch block but without evidence of coronary artery diseasescopusIranian Journal of Nuclear Medicine1392اول
139922760Sentinel Node Mapping in Anal Canal Cancer: Systematic Review and Meta-AnalysisISIJournal of GGastrointestinal and liver diseases1392مسئول
140922746Improved Detection of Sentinel Lymph Nodes in SPECT/CT Images Acquired Using a Low- to Medium-Energy General-Purpose CollimatorISIClinical Nuclear Medicine1392اول و مسئول
141922744A Pooled Analysis of Diagnostic Value of 99mTc-ubiquicidin (UBI) Scintigraphy in Detection of an Infectious ProcessISIClinical Nuclear Medicine1392اول و مسئول
142922718Sentinel node mapping in esophageal squamous cell carcinoma using intra-operative combined blue dye and radiotracer techniquesISIEsophagus1392مسئول
143922451Pattern and distribution of bone metastases in common malignant tumorsPMCNuclear medicine review. Central & Eastern Europe1392سوم
144922445Accuracy of sentinel node biopsy in esophageal carcinoma: a systematic review and meta-analysis of the pertinent literature.ISISurgery Today1392مسئول
14592231299mTc-labeled ubiquicidin scintigraphyISINuklearmedizin1391سوم
146922298Focal thyroid incidental uptake detected by 18F-fluorodeoxyglucose positron emission tomography. Meta-analysis on prevalence and malignancy riskISINuklearmedizin1392سوم
147922151Accuracy of hepatobiliary scintigraphy for differentiation of neonatal hepatitis from biliary atresia: systematic review and meta-analysis of the literature.ISIPediatric Radiology1392مسئول
14892188599mTc-labeled ubiquicidin A promising method in hip prosthesis infection diagnosisISINuklearmedizin1391سوم
149921778Gated myocardial perfusion SPECT in patients with left bundle block but having low probability of coronary artery disease; as compared to the patients with normal electrocardiogramscopusIranian Journal of Nuclear Medicine1392سوم
150921362Citation analysis of Iranian Journal of Nuclear Medicine: Comparison of SCOPUS and Google ScholarscopusIranian Journal of Nuclear Medicine1392مسئول
151921361Comparison of ISI web of knowledge, SCOPUS, and Google Scholar h-indices of Iranian nuclear medicine scientscopusIranian Journal of Nuclear Medicine1392مسئول
152921360Sentinel node mapping for early breast cancer patients using 99mTc-phytate: Single center experience on 165 patientsscopusIranian Journal of Nuclear Medicine1392مسئول
153921359Urinary reflux to the non-functioning previous renal graftscopusIranian Journal of Nuclear Medicine1392مسئول
154921358Meta-analyses and systematic reviews on PET and PET/CT in oncology: the state of the artسایر سایت‏های تخصصیClinical and transational Imaging1392مسئول
155921347Reproducibility of lymphoscintigraphy before and after excisional biopsy of primary breast lesions: a study using superficial peri-areolar injection of the radiotracer.ISIRevista espanola de medicina nuclear e imagen nuclear1392مسئول
156921344Application of 99mTc-denatured red blood cells scintigraphy in the evaluation of post-traumatic spleen auto-transplantation.ISIRevista espanola de medicina nuclear e imagen molecular1391مسئول
157921342Accuracy of sentinel node biopsy in the staging of non-small cell lung carcinomas: systematic review and meta-analysis of the literature.ISIlung cancer1392مسئول
158921341Isolated primary lymphedema tarda of the upper limb.ISILymphatic research and biology1392مسئول
159921338Effect of radiotracer injection volume on the success of sentinel node biopsy in early-stage breast cancer patients.ISINuclear Medicine Communications1392مسئول
160921335Lymphatic mapping and sentinel node biopsy in squamous cell carcinoma of the vulva: Systematic review and meta-analysis of the literatureISIGynecologic Oncology1392مسئول
161921327Rate dependent left bundle branch block: Does it have any effect on the myocardial perfusion SPECT.PMCNuclear Medicine Review1392مسئول
16291528Comparison of ISI web of knowledge, SCOPUS, and Google Scholar h-indices of Iranian nuclear medicine scientistsscopusIran J Nucl Med1391مسئول
16391523Spontaneous perforation of common bile duct in a pediatric patient: application of hepatobiliary scintigraphyISIClinical Nuclear Medicine1391مسئول
16491519Accuracy of 18-F-FDG PET imaging in the follow up of endometrial cancer patients: Systematic review and meta-analysis of the literatureISIGynecologic Oncology1392مسئول
16591504Publication Ethics: A Case Series with Recommendations According to Committee on Publication Ethics (COPE)ISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1391مسئول
16691501Diagnostic performance of Fluorine-18-Fluorodeoxy-glucose positron emission tomography in patients with chronic inflammatory bowel disease: A systematic review and a meta-analysisISIJOURNAL OF CROHNS & COLITIS 1392سوم
16791361Comparison between Impact factor,SCImago journal rank indicator and Eigenfactor score of nuclear medicine journalsPMCNuclear Medicine Review1391
16891360Echocardiographic left ventricular functional changes in acute hypothyroidism vs. subclinical hyperthyroidism in patients with differentiated thyroid carcinomascopusIranian Journal of Nuclear Medicine1390پنجم
16991139Development of GATE Monte Carlo simulation for a dual-head gamma cameraPMCRadiological physics and technology1391دوم
17091014Accuracy of 18F-FDG PET/CT for Diagnosing Inguinal Lymph Node Involvement in Penile Squamous Cell Carcinoma: Systematic Review and Meta-Analysis of the LiteratureISIClinical nuclear medicine1391اول و مسئول
17190900Prevalence of occult metastases in axillary sentinel lymph nodes of breast carcinomaISIPolish journal of pathology1390پنجم به بعد
17290794Efficacy of high-energy collimator for sentinel node lymphoscintigraphy of early breast cancer patientsISIRadiology and Oncology1390مسئول
17390694Comparison between early and delayed images of 67Ga scintigraphy for evaluation of recurrent lymphomascopusIranian Journal of Nuclear Medicine1390مسئول
17490652Body outlining using Tc-99m filled flood source for lymphoscintigraphy imagingscopusIranian Journal of Nuclear Medicine1390مسئول
17590651Can gallbladder ejection fraction measured by fatty meal cholescitigraphy diagnose chronic cholecystitis?scopusIranian Journal of Nuclear Medicine1390پنجم به بعد
17690650Sentinel node detection failure due to defective labeling and large particle size of Tc-99m antimony sulfide colloidscopusIranian Journal of Nuclear Medicine1390مسئول
17790585The accuracy of sentinel node biopsy in breast cancer patients with the history of previous surgical biopsy of the primary lesion: Systematic review and meta-analysis of the literatureISIEuropean journal of surgical oncology1390مسئول
17890554The effect of learning curve on sentinel nod detection rate of breast cancer patients: a comparative studyعلمی پژوهشی ایندکس نشدهHorizons of Medical Education Development1390مسئول
17990536Comparison between one day and two days protocols for sentinel node mapping of breast cancer patientsISIHellenic journal of nuclear medicine1390مسئول
18090535Accuracy of Sentinel Lymph Node Biopsy for Inguinal Lymph Node Staging of Penile Squamous Cell Carcinoma: Systematic Review and Meta-Analysis of the LiteratureISIThe Journal of urology1390اول و مسئول
18190475Scatterogram: a method for outlining the body during lymphoscintigraphy without using external flood sourceISIRadiol Oncol1390مسئول
18290272Value of Polyclonal Human Immunoglobulin Tagged With 99mTc for Detecting Acute Appendicitis in Patients With Intermediate Probability of AppendicitisISIWorld Journal of Surgery1390سوم
18390253Determination of hematologic reference values of neonates in mashhad IranISIUHOD - Uluslararasi Hematoloji-Onkoloji Dergisi1390چهارم
18490204Role of high-dose hydrochlorothiazide in idiopathic hypercalciuric urolithiasis of childhoodISIIranian journal of kidney diseases1390دوم
18590201Effect of Evidence Based Medicine Training in the Quality of Journal Clubs: A Road to Evidence Based Journal ClubsscopusIranian Journal of Nuclear Medicine1390مسئول
18690173Factors influencing the time of sentinel node visualization in breast cancer patients using intradermal injection of the radiotracerISIAmerican journal of surgery1390مسئول
18790091Methylene blue as the safest blue dye for sentinel node mapping: Emphasis on anaphylaxis reactionISIActa oncologica1390اول
18890027Sentinel node mapping in the prostate cancer: Meta-analysisISINuklearmedizin1390اول
18990002Nosocomial outbreak of Crimean-Congo haemorrhagic feverISIEpidemiology and Infection 1390پنجم
19089617Disappearance of a sentinel node on the delayed lymphoscintigraphy imaging of a breast cancer patient: Importance of blue dye injectionscopusNowotwory1389پنجم
19189591Perfusion defect due to spontaneous photomultiplier tube malfunction in the myocardial perfusion scan of a patient Abbreviated title: Perfusion defect due to PMT malfunctionscopusANZ Nuclear Medicine1389پنجم
19289548Sensitivity of Galliumscintigraphy for evaluation of recurrent lymphoma: Comparison of planar and SPECT imagingscopusIranian Journal of Nuclear Medicine 1389اول
19389547Sentinel lymph node biopsyin melanoma patients: An experience with Tc-99mantimony sulfide colloidscopusIranian Journal of Nuclear Medicine 1389پنجم به بعد
19489410factors affecting sentinel lymph node detection failure in breast cancer patients using intradermal injection of the tracer ISIRevista Espanola De Medicina Nuclear1389مسئول
19589403Diagnostic application of lymphoscintigraphy in the management of lymphoedemaISIHellenic Journal of Nuclear Medicine 1389مسئول
19689393Comparison of Early and delayed lymphoscintigraphy image of early breast cancer patients undergoing sentinel node mappingISINuclear Medicine Communication1389مسئول
19789362Anaphylaxis reaction of a breast cancer patient to methylene blue during breast surgery with setinel node mappingISIActa Oncologica1389مسئول
19889333Visualization of a supraclavicular node on the lower extremity lymphoscintigraphyISIRevista Espanola De Medicina Nuclear1389مسئول
19989330Evidence Based Medicine in Pediatric Practice: Brief ReviewISIIranian Journal of Pediatrics 1389مسئول
20089316Determination of Mo-99 contamination in Tc-99m elute obtained from Mo-99/Tc-99m- generatorISIIranian Journal of Radiation Research 1389سوم
20189195Electrocardiographic changes after dipyridamole infusion in patients undergoing myocardial perfusion imagingISINucl Med Commun1389چهارم
20289099The efficacy of Tc-99m sestamibi for sentinel node mapping in breast carcinomas: comparison with Tc-99m antimony sulphide colloidPMCNucl Med Rev Cent East Eur1389مسئول
20389098Systemic Absorption of Tc-99m-Pertechnetate during Dacryoscintigraphy: A Note of Caution PMC Orbit1389مسئول
20489063he effect of excisional biopsy on the accuracy of sentinel lymph node mapping in early stage breast cancer: comparison with core needle biopsyISIAm Surg1389مسئول
20589041The value of touch imprint cytology and frozen section for intra-operative evaluation of axillary sentinel lymph nodesPMCPol J Pathol1389دوم
20688734Comparison of pre-operative lymphoscintigraphy with inter-operative gamma probe and dye technique regarding the number of detected sentinel lymph nodesISIHellenic Journal of Nuclear Medicine1388اول
20788623ethics and peadiatrics in nuclear medicine-replyISInuklearmedizin-nuclear medicine1388مسئول
20888585A Monte Carlo simulation and dosimetric verification of physical wedges used in radiation therapyISIIranian Biomedical Journal1388سوم
20988274incidental change in photopeak during a dynamic renal scanscopusIranian j nucl med1388چهارم
21088188How to apply the evidence-based medicine concept to nuclear medicine diagnostic studies -- a reviewPMCNuclear medicine review1388اول
21188174ethik and padiatrie in der nuklearmedizinISInuklearmedizin-nuclear medicine1388مسئول
21288132review of the linogram and sinogram: an easy way to detect peak artifacts in myocardial perfusion SPECTISIjournal of nuclear medicine technology1388سوم
21388131significance of abnormal myocardial perfusion scintigraphy in young adult patients with SLEISIannalas of nuclear medicine1388پنجم
21488129Vesicoureteral reflux to the non-functional graft on a renal transplant imaging with 99 m TC-DTPAISIRevista Espanola demedicina nuclear1388اول
21588021How long the lymphoscintigraphy imaging should be continued for sentinel lymph node mapping?ISIAnnals of nuclear medicine1388اول
21687587Evidence based medicine in nuclear medicine practice; part I: introduction, asking answerable questions and searching for the best evidence scopusiran j nucl med1388اول و مسئول
21787586Minimally invasive radio-guided surgery for hyperparathyroidism: an experience with Tc-99m sestamibiscopusIran j nucl med1388مسئول
21887585Tc-99m sestamibi imaging Can it be a useful substitute for hepatobiliary scintigraphy in infantile jaundice?ISINUKLEARMEDIZIN-NUCLEAR MEDICINE 1388اول و مسئول
21987584Age-related changes in skull uptake on bone scintigraphy: a quantitative studyISINucl Med Rev Cent East Eur.1387اول
22087506Delayed Imaging for Detection of Meckel's Diverticulum in Tc-99m Pertechnetate Scintigraphy scopusIran J Nucl Med1387سوم
22187505Diffuse Bilateral Breast Uptake on the Myocardial Perfusion SPECT of a Nursing Female scopusiranian journal of nuclear medicine1387اول
22287504The Need for Skin Pen Marking for Sentinel Lymph Node Biopsy: A Comparative Study scopusIran J Nucl Med1387اول
22387252Evidence based medicine in nuclear medicine practice; part II: Appraising and applying the evidencescopusiran j nucl med1388اول و مسئول
22487199Gastroesophageal reflux detected on the myocardial perfusion scan with Tc-99m-MIBI ISIhellenic journal of nuclear medicine1387مسئول
22587144persistent sub-diaphragmatic activity on the myocardial perfusion scan with Tc-SestamibiscopusIranian journal ofnuclear medicine 1387اول و مسئول
22687091Normal values of left ventericular functional indices in gated 99mTc-MIBI myocardial perfusion SPECTscopusIranian Journal of Nuclear Medicine1387سوم
22787011Application of technetium-99m-sestamibi in differentiation of active from inactive pulmonary tuberculosis using a single photon emission computed tomography methodISINUCLEAR MEDICINE COMMUNICATIONS 1387مسئول
22886636Assessment of transient left ventricular dilation ratio via 2-day dipyridamole Tc-99m sestamibi nongated myocardial perfusion imagingISIJournal of Nuclear Cardiology1386دوم
22986616Gated myocrdial perfusion SPECT in patients with a small heart : effect of zooming and filteringPMCClinical nuclear medicine1386دوم
23086614Dramatic movement of meckels diverticulum on Tc-99m pertechnetate imagingISIClinical Nuclear Medicine1386اول
23186508Comparison of two software in gated myocardial perfusion single photon emission tomography, for the measurement of left ventricular volumes and ejection fraction, in patients with and without perfusion defects.ISIhellenic journal of nuclear medicine1386سوم
23286471Radionuclide renography: a seldom used test for the detection of vesicoenteric fistulascopusHell J Nucl Med1386اول و مسئول
23385223Importance of gated imaging in both phases of myocardial perfusion SPECT: myocardial stunning after dipyridamole infusionISIJ Nucl Med Technol1385سوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1962992A systematic review and meta-analysis of clinical trials on saffron (Crocus sativus) effectiveness and safety on erectile dysfunction and semen parametersهمایش بین المللی تغذیه : از تحقیقات علوم پایه تا مداخلات بالینیمشهدپوستر1396خير
2962351Sentinel Node Mapping In Non-small Cell Lung Cancer By Radiotracer17th ISMICSرمپوستر1396خير
3961643آیا ادهزیوهای سلف اچ برای عاج دندانهای شیری قابل اعتماد هستند؟یک مطالعه مروری و متاآنالیزپانزدهمین همایش سراسری انجمن دندانپزشکی کودکان ایراناصفهانسخنرانی1395خير
4942082Intra-operative lymphatic mapping and sentinel node biopsy in laryngeal carcinoma: preliminary results28th Annual Congress of the European-Association-of-Nuclear-Medicine (EANM)هامبورگپوستر1394بله
5941379Accuracy of sentinel node biopsy by 99mTc-phytate in patients with non-small cell lung carcinoma29TH EACTS Annual meetingآمستردامسخنرانی1394خير
6940297مرور نظامدارو متاانالیز درمان فراشناختی اختلالات اضطرابیThe Second International Anxiety Congressتهرانپوستر1393خير
7930347نقش پزشکی هسته ای در کانسر برست.کنگره بین المللی جراحی خراسان 92مشهدسخنرانی1392بله
8930105Efficacy of radiosynovectomy in the treatment of chronic knee synovitis: systematic review and meta-analysisEANM'13 - Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine.Lyonپوستر1392خير
992966ترجمه ندارد10 th Asia -Oceania Nuclear Medicine and Biology Congressتهرانسخنرانی1391خير
10923561تدیون اصول حرفه ای گری پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهدسیزدهمین همایش کشوری آموزش پزشکیساریپوستر1391خير
11923174ACCURACY OF SENTINEL NODE MAPPING OF THE SQUAMOUS CELL CARCINOMA OF THE ESOPHAGUS USING INTRA-OPERATIVE COMBINED BLUE DYE AND RADIOTRACER TECHNIQUES37 امین کنگره علمی سالانه جامعه جراحان ایران(جراحی توراکس)تهرانسخنرانی1392خير
1292224Use sestamibi Scan and radio-guided para thyroidectomy in persistent hyperparathyroidism14thIranian and International Congress of Nuclear MedicineMashhad-Iranپوستر1389خير
13922192ترجمه نداردچهاردهمین همایش سالیانه پزشکی هسته ایمشهدسخنرانی1389خير
14922177ترجمه ندارددهمین کنگره آسیا اقیانوسیه پزشکی هسته ای و بیولوژیتهرانپوستر1391خير
15922114ترجمه ندارد10th Congress of WFNMBکپ تاونسخنرانی1389خير
16922109ترجمه ندارد24th Annual congress of the Europian Association of Nuclear Medicine –EANM'11بیرمنگامسخنرانی1390خير
17922105ترجمه ندارد4th International conference on Radiopharmaceutical therapyهو چی مین سیتی - ویتنامسخنرانی1390خير
18922097ترجمه ندارد7th international conference on radiopharmaceutical therapyلوی-فنلاندسخنرانی1391خير
19922025ترجمه نداردچهاردهمین همایش سالیانه پزشکی هسته ایمشهدپوستر1389خير
20922023ترجمه نداردچهاردهمین همایش سالیانه پزشکی هسته ایمشهدسخنرانی1389خير
21922021نرجمه نداردسومین کنگره بین المللی و پانزدهمین همایش سالانه پزشکی هسته ای ایرانتهرانپوستر1390خير
22922018ترجمه ندارددهمین کنگره آسیا اقیانوسیه پزشکی هسته ای و بیولوژیتهرانسخنرانی1391خير
23921960فاکتورهای موثر در عدم موفقیت بیوپسی گره لنفی در بیماران مبتلا به سرطان پستان اولیهسومین کنگره سرطان پستانتهرانسخنرانی1389بله
24921959ترجمه نداردسومین کنگره سرطان پستانتهرانپوستر1389بله
25921958بیوپسی گره لنفی پیشاهنگ در بیماران با سابقه بیوپسی اکسزیونال کانسر پستان - مروری بر یک مساله مورد بحثسومین کنگره سرطان پستانتهرانپوستر1389بله
26921924ترجمه نداردچهاردهمین همایش سالیانه پزشکی هسته ایمشهدسخنرانی1389بله
27921911ترجمه نداردسومین کنگره بین المللی و پانزدهمین همایش سالانه پزشکی هسته ای ایرانتهرانسخنرانی1390بله
28921908ترجمه نداردسومین کنگره بین المللی و پانزدهمین همایش سالانه پزشکی هسته ای ایرانتهرانسخنرانی1390بله
29921906ترجمه ندارددهمین کنگره آسیا اقیانوسیه پزشکی هسته ای و بیولوژیتهرانسخنرانی1391بله
30921903ترجمه ندارددهمین کنگره آسیا اقیانوسیه پزشکی هسته ای و بیولوژیتهرانسخنرانی1391بله
31921895ترجمه ندارددهمین کنگره آسیا اقیانوسیه پزشکی هسته ای و بیولوژیتهرانپوستر1391بله
32921892ترجمه ندارددهمین کنگره آسیا اقیانوسیه پزشکی هسته ای و بیولوژیتهرانپوستر1391بله
33921888ترجمه نداردپنجمین کنگره بین المللی و هفدهمین همایش سالیانه پزشکی هسته ایشیرازسخنرانی1392بله
34921886ترجمه نداردEANM2011بیرمنگامپوستر1390بله
35921812ترجمه نداردEANM'12 - Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicineمیلانپوستر1391بله
36921809ترجمه نداردEANM'12 - Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicineمیلانسخنرانی1391بله
37921245ترجمه ندارد10th Congress of WFNMBcape townپوستر1389خير
38921208Accurecy of sentinel lymph node mapping for lymph node staging in oesophageal cancer using intraoperative subserosal injection of TC-99 antimony sulfide colloid and blue dye26th intractive Cardiovascular and thoracic surgerybarcelon- بارسلون، اسپانیاپوستر1391خير
39921056Evaluation of different pattern bone metastasis from breast, lung, prostate and gastrointestinal cancers in whole body bone scans3rd International Congress of Nuclear Medicineتهرانپوستر1390خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه