مصطفی  داستانی
خلاصه عملکرد مصطفی  داستانی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

مصطفی داستانی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): مصطفی داستانی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : دانشیار آخرین مدرک تحصیلی : فوق تخصص
رشته تخصصی : قلب و عروق دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : DastaniM@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1971948بررسی ارتباط نسبت سطح نوتروفیل به لنفوسیت و پلاکت به لنفوسیت با TIMI frame count پس از آنژیوپلاستی ضایعه culprit در بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد بدون صعود قطعه STمجریدر دست اجرابلي
2970162بررسی تاثیر آماده سازی از طریق القای ایسکمی غیر منطقه ای بر پیامدهای قلبی عروقی در بیماران مبتلا به آنفارکتوس حاد میوکارد با صعود قطعه STمجریدر دست اجراخير
3950466بررسی تغییرات سطح سرمی hsCRP و لیپوپروتیین آ در بیماران عروق کرونری خفیف تا متوسط و دیابتیک تحت درمان با کورکومین در مقایسه با دارونما: کارازمایی بالینی دوسوکورمجریپایان یافتهبلي
4930959بررسی میزان ارتباط بیماری ایسکمیک قلبی در بیماران بازه سنی 20 تا 40 سال با ریسک فاکتور های مهم بیماری قلبی و اطلاعات دموگرافیک بیماران در استان خراسان رضوی در سال های 1389 - 1391 با استفاده از تکنیک های داده کاویمجریپایان یافتهبلي
5920496مقایسه بین دو روش تزریق وازودیلاتورها در پروگزیمال و دیستال رگ کرونری مبتلا در درمان پدیده عدم بازگشت کامل جریان خون پس از پرایمری PCI در بیماران مبتلا به انفارکتوس حاد میوکارد با صعود قطعه STمجریپایان یافتهبلي
6920382بررسی توافق تشخیصی تصاویر strain طولی دیاستولیک با تصاویر strain طولی سیستولیک در استرس اکوکاردیوگرافی جهت بررسی اهمیت عملکردی تنگی متوسط عروق کرونر در بیماران با آنژینمجریپایان یافتهبلي
7910893تعیین فراوانی تنگی شریان های ایلیاک و فمورال در بیماران با درگیری عروق کرونرمجریپایان یافتهبلي
888053بررسی اثرات نحوه کنترل قند خون بر پیش آگهی داخل بیمارستانی بیماران دیابتی مبتلا به سندرم حاد کرونریمجریپایان یافتهبلي
987482مقایسه تاثیر دو روش PBL(Problem based learning) وLBL(Lecture based learning) بر یادگیری مبحث ECG توسط دانشجویان پزشکیمجریپایان یافتهخير
10970614تأثیر توزیع مطالب آموزشی به شیوه الکترونیک بر بهای خدمات، قابلیت استفاده و رضایت اطلاعاتی بیماران مبتلا به بیماری شریان کرونرهمکارپایان یافتهبلي
11970553ارتباط سطح سرمی تروپونین یک (Troponin I) با میزان مرگ و میر در بیماران آنژیوگرافی شده با سن کمتر از 50 سال مراجعه کننده به بیمارستان قائم (عج) در سال 1395همکارعقد قراردادبلي
12970026تاثیر آدنوزین داخل کرونری در پیشگیری از پدیده no-reflow در بیماران با انفارکتوس حاد میوکاردهمکارآماده طرح در شورا(پایان طرح)بلي
13961737شناسایی الگوی باکتری های ایجاد کننده عفونت های بیمارستانی و مقاومت آن در مرکز قائم(عج) و ارزیابی تاثیر بخشی از اقدامات مرتبط با Antibiotic Stewardship در میزان مصرف و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکیهمکاردر دست اجراخير
14961112بررسی رابطه غلظت سرمی CD40L با ‏corrected time frame count ‎‏ در بیماران مبتلا به جریان آهسته ‏ی عروق اپیکاردیال کرونرهمکارپایان یافتهخير
15950951بررسی ارتباط غلظت سرمی تعدادی از ریزمغذی ها با شدت ‎جریان آهسته ‏ی عروق اپیکاردیال کرونر در بیماران مبتلا به جریان آهسته عروق کرونرهمکارپایان یافتهبلي
16950754بررسی مداخله آموزشی بر الگوی مصرف هپارین خرد نشده در بخش قلب بیمارستان قائمهمکارپایان یافتهبلي
17950093بررسی اکوکاردیوگرافیک عملکرد قلبی در بیماران STEMI با ST elevation پایدارپس از انژیوپلاستی اورژانس و برقراری TIMI 3 و مقایسه با گروه کنترل در بیمارستان قائم (عج)همکارپایان یافتهبلي
18941846بررسی بیومارکرهای سرمی ADMA, DPP-4 و پارااکسوناز جهت ارزیابی ‎جریان آهسته ‏ی عروق اپیکاردیال کرونرهمکارپایان یافتهخير
19941794بررسی رابطه غلظت سرمی آنزیم نیتریک اکساید سنتاز با ‏corrected time frame count ‎‏ در بیماران مبتلا به جریان آهسته ‏ی عروق اپیکاردیال کرونرهمکارپایان یافتهبلي
20940843طراحی و ارزیابی یک سیستم پشتیبانی از تصمیم بالینی برای افزایش تبعیت از گایدلاین در درمان بیماران مبتلا به فیبریلاسیون دهلیزیهمکارپایان یافتهبلي
21940116ارزیابی ارتباط افزایش سطح غلظت سرمی هورمون پاراتیروئید پس از وقوع آنفارکتوس حاد میوکارد با میزان بیان ماتریکس متالوپروتئیناز 9 و مهارکننده بافتی آنهاهمکارپایان یافتهخير
22931058بررسی اثر کورکومین بر میزان فعالیت آنزیم های MMP-2 و MMP-9 در بیماران مبتلا به بیماریهای عروق کرونرهمکارپایان یافتهبلي
23930956بررسی اثر کورکومین بر فعالیت آنزیم های میلوپراکسیداز و سوپراکسید دیسموتاز سرمی و پروفایل لیپیدی در بیماران مبتلا به بیماری های عروق کرونرهمکارپایان یافتهبلي
24922806بررسی اثر پس حفاظتی مورفین روی تغییرات QT در بیمارانی که تحت PCI اولیه قرار گرفته اندهمکارپایان یافتهبلي
25921796مقایسه اثر تزریق Eptifibatide به صورت داخل کرونری با داخل وریدی آن بر سرعت جریان خون کرونر بعد از آنژیوپلاستی و تعبیه استنت، در بیماران مبتلا به سندرم های کرونری حادهمکارپایان یافتهبلي
26910999بررسی تاثیر کورکومین بر بیومارکرهای دخیل در ناپایداری پلاک آترواسکلروتیک و عوارض قلبی و عروقی در بیماران مبتلا به آنژین ناپایدار همکارپایان یافتهبلي
27910738بررسی اثر ایمنومدیلاتوری کورکومین بر سلولهای تک هسته ای خون محیطی بیماران مبتلا به بیماریهای عروق کرونر و تاثیر آن بر غلظت سرمیCD40Lهمکارپایان یافتهبلي
28910415بررسی اثرات نیکوراندیل در سیر کلینیکی و اکوکاردیوگرافیک بیماران مراجعه کننده به بیمارستان قائم(عج) که تحت آنژیوپلاستی الکتیو و موفق عروق کرونر از 1/7/91 تا 1/7/92 قرار گرفته اندهمکارپایان یافتهبلي
29910184بررسی نقش پیشگویی کننده توازن پرواکسیدان - آنتی اکسیدان در ایجاد نفروپاتی ناشی از ماده حاجب در اقدامات مداخله ای از طریق پوستهمکارپایان یافتهبلي
30900972ارزشیابی معیار هاسبلد در پیشگویی خونریزی مبتلایان به ایسکمی مغزی و فیبریلاسیون دهلیزی تحت درمان با وارفارینهمکارپایان یافتهبلي
31900570بررسی عملکرد سیستولی و دیاستولی بطن چپ و سیستول بطن راست توسط اکوکاردیوگرافی در بیماران مبتلا به جریان خون اهسته عروق کرونری (slow flow ) در بیماران ارجاع شده جهت انژیوگرافی عروق کرونر به بیمارستان قائم در سال های 1390-1392همکارپایان یافتهبلي
3288757بررسی فراوانی تنگی شریان کلیه در بیماران غیر دیابتی مبتلا به تنگی عروق کرونر ارتباط آن با ریسک فاکتورهای قلبی عروقی، در بیماران مراجعه کننده به بخش قلب بیمارستان امام رضا(ع)همکارپایان یافتهبلي
3388046بررسی رابطه کلسیفیکاسیون عروق کرونر و ضخامت انتیما/مدیای کاروتید با بیومارکرهای احتمالی موثر در اترواسکلروز بیماران مبتلا به بیماری ایسکمی مزمن قلبیهمکارپایان یافتهخير
3487812بررسی ومقایسه عوامل خطر عود حوادث ایسکمی مغزی در فاصله 3روزو 3ماه بعد از وقوع ایسکمی گذرای مغزی در بیماران با و بدون ایسکمی مجددهمکارپایان یافتهبلي
3587420بررسی تغییرات پارامترهای پیس میکر دایم قلبی 2 ماه، 6 ماه و یکسال بعد از تعبیههمکارپایان یافتهبلي
3687224بررسی وضعیت تغذیه ای ، تغییر عوامل خطر بیماریهای قلبی-عروقی ، کنترل دیابت، کنترل بیماری آسم و میزان بروز کولیک کلیوی در مدت امساک از خوردن و آشامیدن از زمان اذان صبح تا اذان مغرب در طول ماه مبارک رمضان.همکارپایان یافتهخير
3786323بررسی ارتباط بین سطح CRP کمی سرم با تغییرات فشار شریان ریوی در بیماریهای انسدادی مزمن ریههمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1982648A Pilot Study on Correlation Between Serum Selenium and Copper Concentrations and Coronary Slow Flow Phenomenonscopusacta medica iranica1398اول
2981834The Discovery of Major Heart Risk Factors among Young Patients with Ischemic Heart Disease Using K-Means TechniquesISIInternational Cardiovascular Research Journal1398مسئول
3981677Curcumin effects on myeloperoxidase, interleukin-18 and matrix metalloproteinase-9 inflammatory biomarkers in patients with unstable angina: A randomized clinical trialPMCAVICENNA JOURNAL OF PHYTOMEDICINE1398اول
4980876Effect of remote ischemic Pre-conditioning on primary percutaneous coronary intervention outcomes: a randomized clinical trialCinahlElectronic Physician1398اول
5980240The Beneficial Effects of Curcumin on Cardiovascular Diseases and Their Risk Factorsindex copernicusreviews in clinical medicine1397دوم
6971746The effects of curcumin on the prevention of atrial and ventricular arrhythmias and heart failure in patients with unstable angina: A randomized clinical trialPMCAVICENNA JOURNAL OF PHYTOMEDICINE1397اول
7963484Cardioprotective Effects of Pomegranate (Punica granatum) Juice in Patients with Ischemic Heart DiseaseISIPHYTOTHERAPY RESEARCH1396دوم
8951387The effect of nano-curcumin on HbA1c, fasting blood glucose, and lipid profile in diabetic subjects: a randomized clinical trialPMCavicenna journal of phytomedicine1395سوم
9950298Evaluation of Hasbld (HASBLED) in predicting cerebral ischemia and bleeding in patients with atrial fibrillation treated with warfarinChemical Abstractمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان1394دوم
10942048Validation of HASBLED score in prediction of hemorrhagic complications.Chemical Abstractمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان1394دوم
11933668Peripheral arterial stenosis and coronary artery disease coincidenceChemical AbstractReviews in Clinical Medicine1393مسئول
12924504RE-INFARCTION OF THE TARGET VESSEL, SEVEN YEARS AFTER AN UNDERSIZED BARE METAL STENT DEPLOYMENTindex copernicusPakistan Heart Journal1391اول
1390412The Effect of Eight Weeks of Aerobic Training on the Plasma Levels of Adipokines in Postmenopausal Middle-Aged WomenSID/Iranmedex/MagiranIranian Journal of Health and Physical Activity1390مسئول
1488337Surgical Treatment and Outcomes of 10 Cases with Cardiac Echinococcosis(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1388سوم
1588322Evaluation of Relationship between Serum hs CRP and Pulmonary Hypertension in Chronic Obstructive Pulmonary Disease(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1388دوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1953081Nano-micelle curcumin (sinacurcumin®) as atherosclerotic plaque stabilizer: A brief report of a randomized clinical trialInternational conference and Expo on Cardiology and Cardiac Surgeryدبیسخنرانی1395خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
11296آموزش مهارتهای بالینی با رویکرد مبتنی بر صلاحیت1386تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری
19384فلوشیپ پژوهشی سطح 21393
29338فلوشیپ پژوهشی سطح 11392

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه