طیبه  پورغزنین
خلاصه عملکرد طیبه  پورغزنین
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

طیبه پورغزنین

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): طیبه پورغزنین رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : مربی آخرین مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد
رشته تخصصی : آموزش پرستاری دانشکده/محل خدمت : دانشکده پرستاری و مامایی
پست الکترونیک : PourghazneinT@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1980568مقایسه تأثیر دو روش آموزشی بازخورد لحظه‌ای و گزارشگری ضبط ویدیویی بر مهارت احیای قلبی ریوی پایه و ماندگاری آن در دانشجویان سال اول کارشناسی پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی مشهدمجریدر دست اجرابلي
2980450بررسی تاثیر شرکت در گروه حمایتی همتایان بر شادکامی و جهت گیری زندگی در مادران دارای کودک تحت همودیالیزمجریدر دست اجرابلي
3960586تاثیر نقاشی درمانی برشادکامی سالمندانمجریپایان یافتهبلي
4940781بررسی میزان رعایت معیارهای اخلاق حرفه ای در عملکرد پرستاران از دیدگاه مادران کودکان بستری مجریپایان یافتهخير
5931294بررسی نقادانه رعایت ملاحظات اخلاقی در مطالعات پرستاری منتشر شده در مجلات علمی – پژوهشی پرستاری ایران طی سال 1393مجریپایان یافتهخير
6930924مقایسه تاثیر بازتوانی ریه در منزل و بیمارستان بر عملکرد ریوی بیماران مبتلا به بیماری انسدادی مزمن ریهمجریپایان یافتهبلي
7930395مقایسه تاثیر ارزشیابی بالینی به روش بحث در مورد بیمار و دفترچه ثبت مهارتهای کارورزی بر رضایتمندی دانشجویان پرستاریمجریپایان یافتهخير
8930295بررسی موانع اجرای فرآیند پرستاری از دیدگاه اساتید، مدیران پرستاری، پرستاران و دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1393مجریپایان یافتهخير
9920139مقایسه نگرش پرستاران بخش های ویژه با سایر پرستاران نسبت به مراقبت از بیمار محتضر در بیمارستان های مشهدمجریپایان یافتهخير
10910091بررسی اثر بازخورد کاپنوگرافی حین احیای قلبی ریوی بر بازگشت جریان خون خود بخودیمجریپایان یافتهبلي
11900583تأثیر حضور و راهنمایی آموزگار در بالین بر اضطراب کودکان بستری مجریپایان یافتهخير
1289975تاثیر استفاده از بوکلت آموزشی بر یادگیری و رضایت دانشجویان پرستاریمجریپایان یافتهخير
1389303بررسی مقایسه ای تاثیر آموزش به روش الکترونیک، سخنرانی و ایفای نقش بر یادگیری، یادداری و رضایت دانشجویان پرستاریمجریپایان یافتهخير
14980909تاثیر استفاده از پرستار رابط در بخش پست آنژیوگرافی بر وضعیت همودینامیک، اضطراب انتقال و رضایتمندی بیماران در انتقال به بخش آنژیوگرافیهمکاردر دست اجرابلي
15941530درک تجارب مراقبتی مادران با کودک مبتلا به نارسایی مزمن کلیه تحت همودیالیز و طراحی یک برنامه حمایتیهمکارپایان یافتهبلي
16910212مقایسه تاثیر کاربرد محلول های، نرمال سالین، بتادین و کلروهگزیدین برای شستشوی ناحیه پرینه، بر میزان بروز و نوع باکتریوری، در بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژههمکارپایان یافتهبلي
17910092بررسی تاثیر استعمال کرم املا بر درد ناشی از تزریق انوکساپارین سدیم در بیماران دچار سندروم حاد عروق کرونرهمکارپایان یافتهبلي
18900856استانداردسازی دفعات انجام مهارت های بالینی بهداشت خانواده فراگیران بهورزی بر اساس منحنی یادگیریهمکارپایان یافتهخير
1988322مقایسه تأثیر مراقبت کانگرویی و شیردهی بر درد ناشی از تزریق واکسن در شیرخوارانهمکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1973745effect of capnography feedback during CPR on return of spontaneous circulationChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1397دوم
2973744The Effect of Lung Rehabilitation at Home and Hospital on the Distance Traveled in 6 Minutes in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Diseasescopusمجله دانشگاه علوم پزشکی زنجان1397دوم
3973742Evaluating the Effect of Painting Therapy on Happiness in the ElderlyscopusEvidence based Care Journal1397مسئول
4973723Basic Needs of Mothers with Children Undergoing Hemodialysis:A Meta--synthesis of Qualitative StudiesscopusEvidence based Care Journal1397اول
5971735Barriers to the Implementation of Nursing Process From the Viewpoint of Faculty Members, Nursing Managers, Nurses, and Nursing StudentsISCJournal of Holistic Nursing And Midwifery1396پنجم
6971378Iranian mothers' Experiences with Children Undergoing Hemodialysis: A Hermeneutic Phenomenological StudyISIJournal of pediatric nursing1397اول
7971236“Immersion in an ocean of psychological tension:” The voices of mothers with children undergoing hemodialysisPMCIranian journal of nursing and midwifery research1397اول
8942773Critical Appraisal of the Ethical Considerations’ Reports in Nursing Studies Published by Iranian Nursing JournalsSID/Iranmedex/Magiranنشریه پرستاری ایران1394مسئول
9941910The Relationship Between Hope and Religious Coping Among Patients With Type 2 DiabetesPMCGlobal Journal of Health Science1394مسئول
10940299System based education in medical sciences: necessary but forgotten.ISCمجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی1394مسئول
11934100The effect of injection duration and injection site on pain and bruising of subcutaneous injection of heparinISIjournal of clinical nursing1392اول
12934099Effects of e-learning, lectures, and role playing on nursing students’ knowledge acquisition, retention and satisfactionPMCMedical Journal of The Islamic Republic of Iran1393اول
13932520The effects of teacher’s presence and guidance on hospitalized children anxietyCinahlمجله مراقبت مبتنی بر شواهد1393دوم
1492376The effect education booklet on Nursing Student's Learning and satisfactionISCمراقبتهای نوین ،فصلنامه علمی دانشکده پرستاری ومامایی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند1391مسئول
1592221The relationship between health beliefs and medication adherence in patients with type 2 diabetes: A correlation-cross sectional studyISILife Science1392اول
1691189The reflexology of sole on tiredness intensity in pregnant womenSID/Iranmedex/Magirancaspian journal of internal medicine1389دوم
1790438Nurses opinions toward the Consumption of Morphine for patient’s pain reliefSID/Iranmedex/MagiranModern Care, Scientific Quarterly of Birjand Nursing and Midwifery Faculty1390مسئول
1887300نستوهی، تنیدگی و راهکارهای مقابله با تنیدگی در زوجین نابارورسایر سایت‏های تخصصیفصلنامه اصول بهداشت روانی 1387دوم
1987197بررسی افسردگی و اضطراب در بیماران همودیالیزی(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1387سوم
2086320Effect of Sole Reflex on Pregnant Women's Constipation Severityسایر سایت‏های تخصصیمجله زنان مامایی و نازایی ایران1386دوم
2185384ارتباط شدت سندروم قبل از قاعدگی با خشم د ردختران نوجوانسایر سایت‏های تخصصیمجله زنان مامائی و نازائی ایران1385دوم
2285082عوامل تنش زا و راهکارهای مقابله با تنش در بیماران تحت همودیالیز(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1385چهارم
2385024تاثیر رفلکسولو‍ژی کف پا بر شدت خستگی در زنان باردارسایر سایت‏های تخصصیمجله دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران1385اول
2484022بررسی ارتباط امید و عزت نفس در مدد جویان گیرنده پیوند کلیه در بیمارستان امام رضا (ع) شهر مشهد سال 82-81SID/Iranmedex/Magiranمجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی شهید صدوقی یزد1384اول
2584021سلامت روانی زنان و همسران آنها در دوران بارداری و پس از زایمان در مراجعین به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان رامسر(Emro (IMEMRمجله زنان و مامایی و نازایی ایران1384دوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1942862بررسی نقادانه وضعیت گزارش ملاحظات اخلاقی در مطالعات پرستاری منتشر شده در مجلات پرستاری ایران طی سال 1393سومین کنگره اخلاق پرستاریتهرانسخنرانی1394خير
292748تاثیر استفاده از بوکلت آموزشی بر یادگیری و رضایت دانشجویان پرستاری2nd world conference on educational technology reseachesقبرسپوستر1390خير
392450تاثیر استفاده از بوکلت آموزشی بر یادگیری و رضایت دانشجویان پرستاری2nd world conference on educational technology researchNear East University Grand libraray,Lefkosa,North Cyprusپوستر1391خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
187دسترسی سریع پرستاران به تست های تشخیصی1390ترجمه
2309مرور سریع پرستار بر بیماریها - جلد 1 و 21389ترجمه
3253تشخیص افتراقی آریتمی ها1383تالیف
4252اختلالات آب و الکترولیت1390تالیف
5251دسترسی سریع پرستاران به تستهای تشخیصی1390ترجمه
6250مرور سریع پرستار بر بیماریها (2 جلد)1389ترجمه

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری
110068فلوشیپ پژوهشی سطح 11398

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه