مجتبی  سنکیان
خلاصه عملکرد مجتبی  سنکیان
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

مجتبی سنکیان

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): مجتبی سنکیان رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : دانشیار آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : ایمنی شناسی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : sankianm@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
ایمونولوژیدکترا (Ph.D.)1385دانشگاه علوم پزشکی مشهد

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1961240بررسی ایمونوتراپی به روش زیرزبانی توسط آلرژن اوالبومین متصل شده به نانوذرات طلا متصل به آپتامر اختصاصی علیه سلول های دندریتیک در مدل موشیمجریدر دست اجرابلي
2951743ساخت نانوپارتیکل مگنت سیلیکا متصل به استرپتاویدین جهت جداسازی سلولهای TCD4مجریدر دست اجراخير
3951684تولید DNA آپتامر ضد تولید DNA آپتامر ضد (hIL-17A)Human Interleukin 17A با هدف استفاده آتی در درمان پسوریازیسمجریدر دست اجراخير
4941744ارزیابی اثرات ایمنولوژیک تایموس ولگاریس، لاوندولا انگوستیفولیا، کارواکرول و 8-1 سینئول در مدل حیوانی EAEمجریپایان یافتهبلي
5941437شناسایی و ساخت آپتامر علیه پروتئین نوترکیبTGF-βموشیمجریپایان یافتهبلي
6941436شناسایی و ساخت آپتامر علیه پروتئین نوترکیب اینترلوکین- 2 (IL-2) موشیمجریپایان یافتهبلي
7931176کلونینگ و بیان آلرژن شماره 1 سالسولا کالی(Sal k 1 ) در مخمر پیکیا پاستوریسمجریپایان یافتهبلي
8930985تولید آنتی بادی مونوکلونال بر علیه پروتئین MMP13 انسانیمجریپایان یافتهخير
9930731بررسی سایز ذره PLGA بر روی پاسخ ایمنی مدل حیوانی آلرژی در ایمونوتراپی با آلرژن نوترکیب گرده سلمه (rChe a 3) محبوس شده در نانوپارتیکلمجریپایان یافتهخير
10930579تولید TGF-βموشی نوترکیبمجریپایان یافتهبلي
11930578تولید اینترفرون گاما موشی نوترکیبمجریپایان یافتهخير
12930577تولید اینترلوکین 4 نوترکیب موشیمجریپایان یافتهبلي
13930576تولید αTNF موشی نوترکیبمجریپایان یافتهبلي
14930575تولیدIL2 موشی نوترکیبمجریپایان یافتهبلي
15921905تولید، تخلیص و ارزیابی کیفی IgY پلی کلونال علیه مایکوباکتریوم توبرکلوزیس با هدف کاربردهای آتی در تشخیص آزمایشگاهیمجریپایان یافتهبلي
16921283تولید کیت الیزا به منظور تشخیص سم دیازینونمجریپایان یافتهبلي
17921242ایمن سازی علیه HTLV-1 با کمک نانوذرات پلیمری PLGA و آلبومین و ادجوانت های ایسکوماتریکس و CpG ODNمجریپایان یافتهخير
18920503بررسی قابلیت ایمنی زایی نانوذرات کیتوزان حاوی انتی ژن نوترکیب ESAT6 مایکوباکتریوم توبرکلوزیس پس از تجویز بینیمجریپایان یافتهخير
19910734بررسی بیان مولکول VEGF در بیماران مبتلا به زخم پپتیک (Peptic ulcer) و آدنوکارسینومای معده ناشی از هلیکوباکترپیلوری مراجعه کننده به کلینیک طوبی و بیمارستان امام خمینی ساری در سال 92-91مجریپایان یافتهبلي
20910509بررسی سطح سرمی ایمونوگلوبین A به عنوان بیومارکر تشخیصی در بیماران مشکوک به ایسکمی رودهمجریپایان یافتهبلي
21910237مطالعه تارگتینگ اختصاصی سلول های دندریتیک موشی توسط آپتامرهامجریپایان یافتهبلي
22910235بررسی بیان و اپی ژنتیک سایتوکاین های ذاتی دخیل در پاسخ به تداخل پروبیوتیک در موش های حساس شده با آلرژن به عنوان مدلی از آلرژی تجربیمجریپایان یافتهبلي
23910232ارزیابی اثرات درمانی پروبیوتیکها در مدل حیوانی EAE موشهای C57BL/6 با هدف گیری آنالیز الگوهای پاسخ ایمنی در زیررده های مختلف سلول های T و بررسی گلوبال تغییرات اپی ژنتیکمجریپایان یافتهبلي
2489856تعیین اثرات دومن های نوترکیب ww2\ww3 از مولکولSmurf2 بر روی پیامدهی 1TGF-beta در سلول RAW264.7مجریپایان یافتهبلي
2589854بررسی اثر بخشی ایمونوتراپی زیرزبانی با آلرژن‌ نوترکیب (rPla or 3)گرده چنار در دو حالت متصل به پپتید TAT و محبوس شده در نانوپارتیکل PLGA در مدل تجربی موشیمجریپایان یافتهبلي
2689624تعیین پروفایل حساسیت به آلرژن های شناخته شده گرده گیاهان خانواده Chenopodiacea در بیماران آلرژیک فصلی با استفاده از آلرژن های نوترکیبمجریپایان یافتهخير
27891020تهیه نانوپارتیکل مولتی فانکشنال طلا برای هدف گیری سلولهای دندریتی و ارزیابی آن در درمان EAE در موشهای C57/BL6مجریپایان یافتهبلي
2888801بهینه سازی تولید یک پروتئین هیبرید از آلرژنهای گرده گیاه Chenopodium album در سیستمهای بیان کننده یوکاریوتی متفاوتمجریپایان یافتهبلي
2988800کلون سازی و بیان پروتئین انتقال دهنده لیپید انگور در میزبان یوکاریوتیمجریپایان یافتهخير
3088452بیان آلرژن های نوترکیب انگور در تیره سلولی حشرهمجریپایان یافتهخير
3188448ساخت پروبیوتیک نوترکیب با قابلیت تولید آلرژن گرده گیاه کنوپودیوم (cha2 )مجریپایان یافتهخير
3287622بررسی سروتیپ های استرپتوکوک موتانس در کودکان C.F و SECC به روش Serotype-specific PCRمجریپایان یافتهبلي
3387615شناسایی،‮ ‬تعیین‮ ‬مشخصات‮ ‬مولکولی‮ و‮ تولید‮ پروتئین‮ ‬نوترکیب‮ ‬آلرژن‮ ‬های‮ ‬انگور‮ ‬و‮ ‬بررسی‮ ‬تأثیر‮ ‬سموم‮ ‬کشاورزی‮ ‬بر‮ ‬بروز‮ ‬یا‮ آلرژی‮ ‬زایی‮ ‬آنهامجریپایان یافتهبلي
3487542تولید یک پروتئین هیبرید از آلرژنهای Chenopodium Album و بررسی ایمونوژنیسیته آن در مدل تجربی آلرژیمجریپایان یافتهبلي
3587521شناسایی، تولید و تعیین مشخصات مولکولی آلرژن اصلی گرده گیاه تاج خروسی (Pigweed)مجریپایان یافتهخير
3687320ارزیابی سطح ایمونوگلوبولین A بزاقی در بیماران مبتلا به آفت دهانی و ارتباط آن با شاخص های بالینیمجریپایان یافتهبلي
3786782کلونینگ و تولید آلرژن cuc m1 آلرژن اصلی خربزهمجریپایان یافتهبلي
3886781کلونینگ و تولید آلرژن Cuc m3، آل‍رژن خربزه cucumis meloمجریپایان یافتهخير
3986665توزیع فراوانی آلرژی غذایی در دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاههای مشهد، سال 1387-1386 مجریپایان یافتهخير
4086435بررسی اثرآپوپتوتیک مرحله لاروی کرم اکینوکوکوس گرانولوزوس روی لنفوسیت هامجریپایان یافتهخير
4186422بررسی پروتئین های ایمنی ذاتی و ایمنی اکتسابی بزاق در کودکان مبتلا به SECC و کودکان Caries-free به روش Microarray مجریپایان یافتهبلي
4286420بررسی مسیر اینفلا مازوم در ماکروفاژهای آلوده به انگل لیشمانیا عامل سالک مجریپایان یافتهخير
4386347شناسائی، کلونینگ و تولید آلرژنهای نو ترکیب پسته و مطالعه مشخصات آنهامجریپایان یافتهخير
4486345کلونینگ ،بیان و تخلیص پروتئین CFP-10 مایکوباکتریوم توبرکلوزیسمجریپایان یافتهخير
4586333کلونینگ ، بیان و خالص سازی پروتئین ESAT-6 پروتئین ترشحی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس.مجریپایان یافتهخير
4686012کلونینگ، بیان و خالص سازی پروتئین TB10.4 از مایکو باکتریوم توبرکلوزیسمجریپایان یافتهبلي
4785135ساخت وکتور بیان کننده پروتئین با قابلیت T/A کلونینگ جهت مقاصد مهندسی پروتئینمجریپایان یافتهخير
4883093تهیه مدل حیوانی (Balb/c mice) جهت بررسی آلرژینیسیته آلرژن نو ترکیب زعفران (rcros1)مجریپایان یافتهخير
4983037خالص سازی و تعیین پتانسی آنزیم مونوآمینواکسیداز از سرم گاومجریپایان یافتهخير
5083014تولید آنتی بادی مونوکلونال بر ضد پروفیلین زعفرانمجریپایان یافتهخير
5180018اندازه گیری کمی فرآورده Anti-D به روش ELAT و مقایسه آن با مقادیر به دست آمده از روش کومبسمجریپایان یافتهخير
5279042بررسی میزان ارتباط بین تست های تشخیص حساسیت in vivo و in vitrro در حساسیت به گرده زعفرانمجریپایان یافتهخير
53971754تهیه عصارهء ی پریک مخلوط با آلرژن های گرده های درخت چنار، زیتون زینتی و سپیدار بررسی کارایی آن در مقایسه با عصاره تک هر یک از این آلرژن در مراجعین به درمانگاه آلرژیهمکاردر دست اجراخير
54971259طراحی و ارزیابی نانو زیست حسگر الکتروشیمیایی مبتنی بر هیبریداسیونDNA برای تشخیص مایکوباکتریوم سیمیه در نمونه های بالینیهمکاردر دست اجرابلي
55971258طراحی و ارزیابی روشی جهت شناسایی کمپلکس مایکوباکتریوم توبرکلوزیس با استفاده از نانوزیست حسگر الکتروشیمیایی مبتنی بر هیبریداسیون DNAهمکاردر دست اجرابلي
56970962بررسی اثرات سرکوبگر و ضد توموری پلاسمید siRNA احاطه شده با نانولیپوزوم بر روی PD-1 ، در سلول‌های ایمنی ارتشاح یافته به تومور ملانوما در موشهمکاردر دست اجرابلي
57961661یافتن چند توالی اختصاصی(حداقل دو تا) با روش GENOME COMPARISON به منظور طراحی یک تست PCR برای تشخیص کمپلکس مایکوباکتریوم توبرکلوزیس و مقایسه ی آن با MPB64-pcr، IS6110-PCR و sdaA PCR بر روی نمونه های بالینیهمکارپایان یافتهخير
58961611بررسی اثرات ایمنولوژیک و درمانی پپتیدهای آنتی ژنیک سنتتیک ملکول P32 در مدل موشی سرطان پستانهمکاردر دست اجرابلي
59961176استاندارد سازی و اعتبارسنجی تست بومی طراحی شده برای شناسایی و افتراق گونه های شایع مایکوباکتریومی بر مبنای تکنیک LiPA با هدف تبدیل آن به محصولی کاربردی و روتین در آزمایشگاه های بالینی در راستای درمان منطقی بیمارانهمکاردر دست اجرابلي
60960438بررسی اثرات ‏ایمونوتراپی زیر زبانی نانوپارتیکلهای PLGA حاوی آلرژن ‏و کورکومین بر روی پاسخ ایمنی مدل حیوانیهمکاردر دست اجراخير
61960254مطالعه درون تنی اثر ترکیب تابش دوز کم (تمام بدن) با تابش دوز بالا (پرتو درمانی ناحیه تومور) بر تحریک سیستم ایمنی و کنترل رشد تومورهمکارپایان یافتهبلي
62951666طراحی و ساخت واکسن ضد سل با استفاده از نانوپارتیکل های پلیمری و بررسی ایمنی زایی آن بعد از تجویز آن طریق بینی و زیر جلدی در موشهمکاردر دست اجرابلي
63950026بررسی موتاسیون های مقاومت به داروهای مهار کننده پروتئاز بیماران HIVمثبتهمکارپایان یافتهبلي
64941795بومی سازی و طراحی روشی بر مبنای Reverse-hybridization line probe assay (LiPA) به منظور تشخیص، شناسایی و افتراق سریع گونه های شایع مایکوباکتریومی جداشده از بیماران با هدف منطقی کردن شیوه درمانهمکارپایان یافتهبلي
65941281فرمولاسیون و بررسی خواص فیزیکوشیمیایی سورفاکتانت مصنوعیهمکاردر دست اجرابلي
66940965ساخت نانوادجوانت های ISCOMATRIX و PLUSCOMو بررسی ایمنی زایی آنها هنگام تجویز همزمان با پروتئین فیوژن EsxS وHspX مایکوباکتریوم توبرکلوزیس از طریق بینی و زیر جلدی در موشهمکارپایان یافتهخير
67940964طراحی نانو واکسن زیرواحدی حاوی پروتئین های فیوژن EsxS و HspX مایکوباکتریوم توبرکلوزیس محصور شده در نانو ذره ی PLGA:DDA و بررسی ایمنی زایی آن بعد از تجویز از طریق بینی و زیر جلدی در موشهمکاردر دست اجراخير
68940043تهیه و استاندارد نمودن عصاره چهار آلرژن شایع منطقه(پولن درخت کاج، پولن چمن،آلترناریا، و آسپرژیلوس ) جهت انجام تست پریک در بیماران مشکوک به آلرژیهمکاردر دست اجرابلي
69940012بررسی موتاسیونهای مقاومت دارویی در ژن RT بیماران آلوده به HIV-1 مشهدهمکارپایان یافتهبلي
70931752بررسی اثر هیپوتیروئیدی تجربی بر کلاژن نوع IV و لامینین -5α و بیان ژنهایCatSper1,2 در مجاری سمی نفروس موش Balb/Cهمکارپایان یافتهبلي
71931750اثرات دیابت تجربی بر بیان کلاژن نوع IV و لامینین -5α و1,2 CatSper در مجاری سمینیفر موش Balb/Cهمکارپایان یافتهبلي
72931494تهیه و بررسی خصوصیات نانوذرات کیتوزان با روکش آلژینات حاوی پروتئین PPE17 مایکوباکتریوم توبرکلوزیس و بررسی ایمنی زائی آن در موش با دو روش زیر جلدی و درون بینیهمکارپایان یافتهبلي
73930461طراحی و ساخت نانو واکسن زیرواحدی حاوی پروتئین های فیوژن EsxVو HspXو PPE44محصور شده در نانوسفرهای PLGA مانوزیله و بررسی ایمنی زایی آن بعد از تجویز آن طریق بینی و زیر جلدی در موشهمکارپایان یافتهبلي
74930139بررسی ایمنی زایی DNA واکسنAg85a-Cfp10 بر علیه مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در مدل حیوانیهمکارپایان یافتهخير
75921575ارزیابی پاسخ ایمنی بر علیه پپتید P5 انکپسوله شده در لیپوزوم و بارگیری شده توسط سلولهای دندریتیک در مدل موش توموری شدههمکارپایان یافتهبلي
76921202جداسازی سلولهای بنیادی سرطانی از بافت توموری سلولهای سنگفرشی مری و بررسی اثر مسیر پیام رسانی سلولی NOTCH در ایجاد و حفظ خصوصیات کلیدی آنها.همکارپایان یافتهبلي
77920528ایمن سازی علیه ویروس I-HTLV با استفاده از نانوذرات کیتوزان و تری متیل کیتوزان حاوی آنتی ژن های نوترکیب ویروسهمکارپایان یافتهخير
78911187 بررسی اثر دزهای کم پرتوهای یونیزان بر میزان بیان ژن هایIFN-γ ، βTGF-، IL-4 در لنفوسیت های طحال موشBalb/cهمکارپایان یافتهبلي
79911185مطالعه اثر تطبیقی دز های کم پرتوهای یونیزان با بررسی سطح بیان ژن هایIFN-γ ، βTGF-، IL-4 در لنفوسیت های طحال موشBalb/cهمکارپایان یافتهبلي
80911169طراحی و جداسازی DNA آپتامر بر علیه رسپتور آلفا اینترلوکین 2( CD25یاIL-2Ra) و بررسی عملکرد آن در in vitroهمکارپایان یافتهبلي
81910780بررسی اثر تجویز سیستمیک و موضعی سلول بنیادی مزانشیمال بدست آمده از مغز استخوان بر بهبود عملکرد و تمایز سلول توبولی در مدل نارسایی کلیوی حاد ایسکمی- رپرفیوژن در رتهمکارپایان یافتهبلي
82910234بررسی اثرات ایمونولوژیک عصاره آبی هایپریکوم پرفوراتوم و ماده موثر آن )هیپرفورین(، به فرم آزاد و بارگیری شده با نانو پارتیکل طلا ،در مدل حیوانی EAEهمکارپایان یافتهبلي
83910016طراحی و ساخت واکسن DNA کدکننده HBHA - Mtb32c مایکوباکتریاییهمکارپایان یافتهبلي
84900992بررسی اثر مصرف ویتامین C و سیر بر تغییر بیان برخی ژنهای مرتبط با نوروژنز وآپوپتوزیس در هیپوکامپ رت های جوان ناشی از تماس با سربهمکارپایان یافتهخير
85900880تولید و بیان آنتی بادی تک زنجیره ای(Single chain antibody) بر علیه آنتی ژن سرطانی جنینی (CEA) انسانی در باکتری E.Coliهمکارپایان یافتهبلي
86900834بررسی تغییرات سطح بیان ژنهای P53 و P21 ناحیه مخچه موش Balb/C در اثر تابش امواج تلفن های همراههمکارپایان یافتهخير
87900714بررسی اثرات آلفا توکوفرول و ال-کارنیتین بر بیان ژنهای CatSper و کیفیت اسپرم موش مسن و جوانهمکارپایان یافتهبلي
88900629مطالعه تغییرات احتمالی بیان لامینین و فیبرونکتین پارانشیم کلیوی نوزادان موش Balb/c بدنبال مصرف نیکوتین مادری در دوره جنینی و نوزادیهمکارپایان یافتهبلي
89900584ردیابی ویروس های هرپس سیمپلکس(HSV) نوع 1 و 2، هرپس انسانی (HHV) نوع 8 واپشتن بار(EBV) در ضایعات دهانی بیماران مبتلا به پمفیگوس ولگاریس به روش مولکولی واکنش زنجیره ای پلی مراز (PCR )همکارپایان یافتهبلي
9089761بررسی اثرآلفا لیپوئیک اسید بر جلوگیری از تغییرات بیان کلاژن نوع IV و لامینین در غشا پایه و ماتریکس خارج سلولی پری نوریوم عصب سیاتیک رت های دیابتیکهمکارپایان یافتهبلي
9189566بررسی تاثیر تجویز نیکوتین در دوره بارداری بر بیان لامینین و فیبرونکتین پارانشیم ریه نوزادان موشهمکارپایان یافتهبلي
9289188کلونینگ٬ بیان و تعیین خصوصیات یک پروتئین همجوش تشکیل شده ازتوالی دیمر از هیستون H1 و لیگاند گیرنده Her-2 به عنوان حامل هدفمند انتقال ژنهمکارپایان یافتهخير
9389187بررسی اثر سیلایمارین در آسیب قلبی ناشی از تجویز تحت حاد آکرولئین در رتهمکارپایان یافتهبلي
9488637مطالعه اثرات اپی لپسی مادری بر میزان و محل بیان PSA-NCAM در تشکیلات هیپوکامپ نوزادان رتهمکارپایان یافتهبلي
9588631تعیین اثر دیابت نوع 1 القاء شده در دوره بارداری بر تنظیم تکاملی گیرنده های انسولین(IR) و فاکتور رشد شبه انسولینی-1 (IGF1R) در قشر مخچه نوزادان متولد شده از مادران دیابتیک در رتهمکارپایان یافتهخير
9688625بررسی افزایش پاسخ برون تنی لنفوسیت های T تحریک شده با سلولهای دندریتیک بارگیری شده با mRNA توموری غنی شده، جهت ایمونوتراپی سرطان مریهمکارپایان یافتهخير
9788479بررسی اثر اریتروپویتین بر سمیت مغزی ناشی از مونوکسید کربن با بررسی پارامترهای سلولی و سرمی در رتهمکارپایان یافتهبلي
9888463تعیین تاثیر دیابت مادری بر تنظیم تکاملی گیرنده های انسولین(IR) و فاکتور رشد شبه انسولینی-1 (IGF1R) در هیپوکامپ نوزادان رت های دیابتی نوع 1همکارپایان یافتهبلي
9988461مطالعه هیستو شیمیایی و ایمونوهیستوشیمیایی برخی گلیکوکونژوگیت ها و لامینین طی گنادوژنز در رتهمکارپایان یافتهبلي
10088429مقایسه میزان بیان VEGF و TGF-β1 در بیماران مبتلا به ناخنک با سابقه ی آتوپی و بدون سابقه ی آتوپیهمکارپایان یافتهخير
10187848تهیه نانوپارتیکلهای LPD حاوی پپتیدهایHer2 به عنوان واکسن علیه سرطان پستانهمکارپایان یافتهبلي
10287620بررسی ارتباط سطوح سرمی ویتامین 3D با درصد سلول های T تنظیمی و 17Th و اثرات آن بر خصوصیات شبه سرطانی اندومتریوما (آپوپتوز، چسبندگی و تهاجم) در بیماران مبتلا به اندومتریوز تخمدانیهمکارپایان یافتهبلي
10387191بررسی پروفایل بیان ژنی رده سلولی Caco-2 سرطان کولون در پاسخ به آنالوگ های جدید سلکوکسیب با استفاده از cDNA Microarray همکارپایان یافتهبلي
10487191بررسی پروفایل بیان ژنی رده سلولی Caco-2 سرطان کولون در پاسخ به آنالوگ های جدید سلکوکسیب با استفاده از cDNA Microarray همکارپایان یافتهبلي
10586769بررسی تغییرات سطح سرمی HSP-27 در بیماران مبتلا به آنژین پایدار قبل و بعد از آنژیو پلاستی عروق کرونر همراه با تعبیه stentهمکارپایان یافتهخير
10686699شناسایی، تولید و تعیین مشخصات مولکولی آلرژن اصلی انگور ( Vitis vinifera)همکارپایان یافتهخير
10786485بررسی الگوی بیان ژن در مبتلایان به سرطان سلولهای سنگفرشی مریهمکارپایان یافتهبلي
10886041شناسایی و تعیین مشخصات مولکولی آلرژن اصلی علف شور ( Salsola kali)همکارپایان یافتهخير
10985192تاثیر برخی از فاکتورهای دفاعی بزاق بر پوسیدگی دندانی پیش رس شدید کودکانهمکارپایان یافتهخير
11085146مطالعه ملکولی اثرات ال_اسیداسکوربیک، پپتید شبه گلوکاگونی_I و انسولین در پیشگیری از آپوپتوز ناحیه هیپوکامپ رتهای دیابتی نوع_Iهمکارپایان یافتهخير
11183113مقایسه میزان و نوع مایت موجود در فرش های ماشینی و دستی ایرانهمکارپایان یافتهخير
11283018بررسی شیوع الرژی در سطح شهر مشهدهمکارپایان یافتهخير
11379040بررسی آلرژنیسیته خربزه خراسانهمکارپایان یافتهخير
11479033طرح تعیین PHI آلرژن گرده گیاه زعفرانهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1981550The Influence of Gamma Radiation Processing on the Allergenicity of Main Pistachio AllergensISIReports of Biochemistry and Molecular Biology1397دوم
2981111Beneficial effects of Thymus vulgaris extract in experimental autoimmune encephalomyelitis: Clinical, histological and cytokine alterationsISIBIOMEDICINE & PHARMACOTHERAPY1397مسئول
3981053The Most Common Allergenic Tree Pollen Grains in the Middle East: A Narrative ReviewPMCIranian Journal of Medical Sciences1397سوم
4980313An Improved Method to Conjugation of KLH-Diazinonعلمی پژوهشی ایندکس نشدهOpen Access Journal of Toxicology1397مسئول
5980268Evaluation of size and dose effects of rChe a 3 allergen loaded PLGA nanoparticles on modulation of Th2 immune responses by sublingual immunotherapy in mouse model of rhinitis allergicISIInternational Journal of Pharmaceutics1398مسئول
6973701The short-chain dehydrogenases/reductases (SDR) gene: A new specific target for rapid detection of Mycobacterium tuberculosis complex by modified comparative genomic analysisISIInfection, genetics and evolution1398مسئول
7973683TH1/TH2 increases following low doses of gamma radiation in BALB/c spleen lymphocytesscopusIranian Journal of Medical Physics1398سوم
8972984Preparation allergenic pollen extracts; the points should be considered to make high-quality productsISIJournal of immunoassay & immunochemistry چهارم
9972892Determination of Optimum Excipients for Platanus orientalis Pollen Extract by Accelerating Chemical Stability Test and Their Synergistic EffectPMCReports of Biochemistry and Molecular Biology1397دوم
10972734Co-Expression of hbha and mtb32C Genes from Mycobacterium tuberculosis H37Rv in a Prokaryotic SystemISIJUNDISHAPUR JOURNAL OF MICROBIOLOGY1396پنجم
11972702Robust mucosal and systemic responses against HTLV-1 by delivery of multiepitope vaccine in PLGA nanoparticlesISIEuropean journal of pharmaceutics and biopharmaceutics1397دوم
12972665Sublingual Immunotherapy with Sal k1 Expressing Lactococcus lactis Down-regulates Th2 Immune Responses in Balb/c MiceISIIRANIAN JOURNAL OF ALLERGY ASTHMA AND IMMUNOLOGY1397مسئول
13972663In vivo effects of allogeneic mesenchymal stem cells in a rat model of acute ischemic kidney injuryISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1397دوم
14972662Assessment of sperm morphology, chromatin integrity, and catSper genes expression in hypothyroid miceISIACTA BIOLOGICA HUNGARICA1397پنجم
15972648Type IV chitinase quantification in four different grape cultivars (Vitis vinifera) in northeast of Iran by an indirect sandwich enzyme-linked immunosorbent assayISIJournal of immunoassay & immunochemistry مسئول
16972498Modified genome comparison method: a new approach for identification of specific targets in molecular diagnostic tests using Mycobacterium tuberculosis complex as an exampleISIBMC infectious diseases1397سوم
17972386A Surveillance on Protease Inhibitor Resistance-Associated Mutations Among Iranian HIV-1 PatientsISIArchives of Clinical Infectious Diseases1397پنجم به بعد
18972237Optimization of PLGA formulation containing protein or peptide-based antigen: Recent advancesISIJournal of biomedical materials research. Part A1397سوم
19972045The immunomodulatory role of probiotics in allergy therapyISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1397مسئول
20971933The novel immunogenic chimeric peptide vaccine to elicit potent cellular and mucosal immune responses against HTLV-1ISIInternational Journal of Pharmaceutics1397دوم
21971733Production of Recombinant Protein of Salsola Kali (Sal k1) Pollen Allergen in Lactococcus LactisISIIranian Journal of Allergy Asthma and Immunology1397مسئول
22971205Cloning, Expression, and Refolding of PPE17 Protein of Mycobacterium Tuberculosis as a Promising Vaccine CandidatePMCIRANIAN JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES1397سوم
23964182Transient Expression of CCL21Chemokine in Tobacco via Agroinfiltrationسایر سایت‏های تخصصیInternational Journal of Scientific and Engineering Research1395چهارم
24964181Transient expression of CCL21as recombinant protein in tomatoPMCBiotechnology Reports1396چهارم
25964180Quantification of Pla or 3, a Platanus orientalis Allergen, Grown under Different Environmental Conditions, by Sandwich ELISAPMCReports of Biochemistry and Molecular Biology1395دوم
26964178Interaction Between Air Pollutants and Pollen Grains: The Role on the Rising Trend in AllergyPMCReports of Biochemistry and Molecular Biology1397سوم
27963583Heterologous Expression, Purification, and Characterization of the HspX, Ppe44, and EsxV Proteins of Mycobacterium tuberculosisPMCReports of Biochemistry and Molecular Biology1397مسئول
28963350Histopathological study of erythropoietin protective effect on carbon monoxide-induced cardiotoxicity in ratISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1396پنجم
29962717Design, isolation and evaluation of the binding efficiency of a DNA aptamer against interleukin 2 receptor alpha, in vitroISIInternational immunopharmacology1396سوم
30962411Pulsed Dilution Method for the Recovery of Aggregated Mouse TNF-α.PMCReports of biochemistry & molecular biology1396مسئول
31962379Impact of traffic-related air pollution on the expression of Platanus orientalis pollen allergensISIInternational journal of biometeorology1395دوم
32962138Bifidobacterium animalis in combination with human origin of Lactobacillus plantarum ameliorate neuroinflammation in Experimental model of multiple sclerosis by altering CD4+ T cell subset balanceISIBiomedicine & pharmacotherapy1396سوم
33961221Common solvents for making extraction of allergenic proteins from plants’ pollens for prick tests and related factors: a technical reviewPMCElectronic Physician1396چهارم
34960698Enhanced sublingual immunotherapy by TAT-fused recombinant allergen in a murine rhinitis modelISIInternational immunopharmacology1396مسئول
35960398Synthesis strategies for optimizing sizes of PLGA nanoparticles containing recombinant Chenopodium album (rChe a 3) allergenISIINTERNATIONAL JOURNAL OF POLYMERIC MATERIALS AND POLYMERIC BIOMATERIALS1396دوم
36954392Chitosan (CHT) and trimethylchitosan (TMC) nanoparticles as adjuvant/delivery system for parenteral and nasal immunization against Mycobacterium tuberculosis (MTb) ESAT-6 antigenChemical AbstractNanomedicine Journal1395دوم
37953669Mycobacterium tuberculosis HspX/EsxS Fusion Protein: Gene Cloning, Protein Expression, and Purification in Escherichia coliPMCReports of Biochemistry and Molecular Biology1396مسئول
38952727Expression of Apoptosis Inducing-Iigands, TRAIL and Fas-L in Hydatid Cyst Germinal Layer and Normal Tissueindex copernicusJ Ardabil Univ Med Sci1391سوم
39952724Effects of Vitamin-E treatment on CatSper genes expression and sperm quality in testis of aging miceISIIranian Journal of Reproductive BioMedicine1393پنجم به بعد
40952722Efficient expression of a soluble lipid transfer protein (LTP) of Platanus orientalis using short peptide tags and structural comparison with the natural form: Expression of Soluble Lipid Transfer ProteinISIBiotechnology and Applied Biochemistry1394مسئول
41952720Expression Levels of Vascular Endothelial Growth Factors A and C in Patients with Peptic Ulcers and Gastric CancerPMCJournal of Gastric Cancer1393دوم
42952715Transforming growth factor beta 1 869T/C and 915G/C polymorphisms and risk of autism spectrum disordersPMCReports of Biochemistry and Molecular Biology1394پنجم به بعد
43952713Molecular, biochemical, and structural analysis of a novel mutation in patients with methylmalonyl-CoA mutase deficiencyISIGene1394دوم
44952676Elevated caspase‑1 activity and IL‑1β expression are associated with the IPAF inflammasome in an experimental model of allergyISIMolecular Medicine Reports1395مسئول
45952656Expression of a Chimeric Allergen with High Rare Codons Content in Codon Bias-Adjusted Escherichia coli: Escherichia coli BL21 (DE3)-Codon Plus RIL as an Efficient HostISICurrent Microbiology1395مسئول
46952648Construction of a Novel DNA Vaccine Candidate Encoding an HspX-PPE44-EsxV Fusion Antigen of Mycobacterium tuberculosisPMCReports of Biochemistry & Molecular Biology1395دوم
47952645Evaluation of transforming growth factor-beta1 gene expression in pterygium tissue of atopic patientsISIJournal of the Chinese Medical Association1395پنجم
48952641Immunization against HTLV-I with chitosan and tri-methylchitosan nanoparticles loaded with recombinant env23 and env13 antigens of envelope protein gp46ISIMicrobial Pathogenesis1395سوم
49952105protective effect of silymarin against chemical induced cardiotoxicityISIEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine1391پنجم
50951705St. John’s wort and its component hyperforin alleviate experimental autoimmune encephalomyelitis through expansion of regulatory T-cellsISIJOURNAL OF IMMUNOTOXICOLOGY1395سوم
51951704Hyperforin-loaded gold nanoparticle alleviates experimental autoimmune 2 encephalomyelitis by suppressing Th1 and Th17 cells and upregulating 3 regulatory T cellsISInanomedicine, nanotechnology, biology and medicine1395سوم
52951174Cell-SELEX-based selection and characterization of a G-quadruplex DNA aptamer against mouse dendritic cellISIINTERNATIONAL IMMUNOPHARMACOLOGY1395دوم
53951051Immunization against HTLV-1 with CHT and TMC nanoparticles loaded with recombinant env23 and env13 antigens of envelope protein gp46ISIMicrobial Pathogenesis1395سوم
54950949Fc-based delivery system enhances immunogenicity of a tuberculosis subunit vaccine candidate consisting of the ESAT-6:CFP-10 complexISIMolecular BioSystems1395پنجم به بعد
55943232Protective Effect of Erythropoietin on Myocardial Apoptosis in Rats Exposed to Carbon MonoxideISILife sciences1394پنجم
56943064Erythropoietin in the treatment of carbon monoxide neurotoxicity in ratISIFood and Chemical Toxicology1394چهارم
57943012Fused Mycobacterium tuberculosis multi-stage immunogens with an Fc-delivery system as a promising approach for the development of a tuberculosis vaccineISIInfection, genetics and evolution1395پنجم به بعد
58942897Lung‐derived innate cytokines: new epigenetic targets of allergen‐specific sublingual immunotherapyISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1394مسئول
59942445Down-regulation of Th2 immune responses by sublingual administration of poly (lactic-co-glycolic) acid (PLGA)-encapsulated allergen in BALB/c miceISIINTERNATIONAL IMMUNOPHARMACOLOGY1394مسئول
60940840APC targeting enhances immunogenicity of a novel multistage Fc-fusion tuberculosis vaccine in miceISIAppl Microbiol Biotechnol1394پنجم به بعد
61940270Construction of a DNA vaccine encoding Mtb32C and HBHA genes of mycobacterium tuberculosisISIJundishapur Journal of Microbiology1394پنجم
62940225Refolding process of cysteine-rich proteins: Chitinase as a modelChemical AbstractReports of Biochemistry & Molecular Biology1394مسئول
63934968Induction of a Th1 immune response and suppression of IgE via immunotherapy with a recombinant hybrid molecule encapsulated in liposome–protamine–DNA nanoparticles in a model of experimental allergyISIImmunologic Research1394مسئول
64934818Aptamers: new arrows to target dendritic cells.ISIJournal of drug targeting1394مسئول
65934668The effects of WW2/WW3 domains of Smurf2 molecule on TGF-β signaling and arginase I gene expressionISICell biology international1393پنجم
66934255Synthesis and docking analysis of new heterocyclic system of tetrazolo[5',1':2,3][1,3,4]thiadiazepino [7,6-b]quinolines as aldose reductase inhibitorsISIIran J Basic Med Sci1393مسئول
67934216The expression of vascular endothelial growth factor in pterygium tissue of atopic patientsPMCInternational Ophthalmology1393پنجم به بعد
68932884Identification and molecular characterization of the cDNA encoding Cucumis melo allergen, Cuc m 3, a plant pathogenesis - related proteinPMCReports of Biochemistry & Molecular Biology1393اول
69932882TLR4 and TLR2 expression in biopsy specimens from antral and corporal stomach zones in Helicobacter pylori infectionsPMCReports of biochemistry & molecular biology1393چهارم
70931418Efficient expression of a soluble lipid transfer protein (LTP) of Platanus orientalis using short peptide tags, and structural comparison with the natural formISIBiotechnology and Applied Biochemistry1394مسئول
71931416Value of the polymerase chain reaction method for detecting tuberculosis in the bronchial tissue involved by anthracosisPMCJournal of bronchology & interventional pulmonology1393مسئول
72930321Effects of Vitamin-E treatment on CatSper genes expression and sperm quality in the testis of the aging mousePMC. Iran J Reprod. Med.1392پنجم به بعد
73930163Comparison of insulin and alpha lipoic acid treatment on laminin expression in sciatic nerve of diabetic ratsChemical AbstractJournal of Cell and Animal Biology1392پنجم
74930065The Effect of Maternal Nicotine Exposure on Fibronectin Expression in Lung Parenchyma of the Mice Newborns.index copernicusمجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان1392چهارم
75930028Effect of α-lipoic acid on expression of collagen IV of the sciatic nerve of diabetic ratsindex copernicusRESEARCH OPINIONS IN ANIMAL & VETERINARY SCIENCES1391پنجم
76924650Evaluation of immune response after moderate and overtraining exercise in wistar ratISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1392چهارم
77924132effect of nikotinSID/Iranmedex/Magiranمجله علوم پزشکی رفسنجان1392سوم
78924131Eutopic and ectopic stromal cells from patients with endometriosis exhibit differential invasive, adhesive, and proliferative behaviorISIFertility and Sterility1392پنجم به بعد
79924130Evaluation of the expression of the inflammasome pathway relatedcomponents in Leishmania major-infected murine macrophagesPMCEuropean Journal of Experimental Biology1392سوم
80923842Molecular cloning and expression of Cro s 1:an occupational allergen from saffron pollen (Crocus sativus)Chemical AbstractReports of Biochemistry & Molecular Biology1391دوم
81923829Effects of L-carnitine treatment on expression of CatSper proteins in the aging mouse model.Chemical AbstractEuropean Journal of Experimental Biology1392پنجم به بعد
82923800Combination of vitamin E with L-carnitine increase CatSper Genes expression in the aging mouse testisChemical AbstractEuropean Journal of Experimental Biology1392چهارم
83923480The effects of maternal epileptic seizures during pregnancy on PSA-NCAM expression in rat pups hippocampusISI(Journal of Biomedical Sience(JBS1391چهارم
84922814Cloning and Expression of Mycobacterium tuberculosis Major Secreted Protein Antigen 85B (Ag85B) in Escherichia coliISIJundishapur Journal of Microbiology1391دوم
85922807Type 2 innate lymphoid cells: friends or foes-role in airway allergic inflammation and asthma.PMCJournal of Allergy1391مسئول
86922805Simulation of Major Histocompatibility Complex (MHC) structure and peptide loading into an MHC binding pocket with teachers’handsChemical AbstractReports of Biochemistry & Molecular Biology1392اول و مسئول
87922804Decreased levels of soluble Toll-like Receptor 2 in patients with asthmaChemical AbstractReports of Biochemistry & Molecular Biology1391مسئول
88922795Validity of using recombinant melon profilin, Cuc m 2, for diagnosis of melon allergyChemical AbstractReports of Biochemistry & Molecular Biology1391اول
89922786The Possible Role of Organophosphorus Pesticides in Augmentation of Food Allergenicity: A Putative HypothesisISIResearch Journal of Environmental Toxicology1391دوم
90922785The effects of induced type-I diabetes on developmental regulation of insulin & insulin like growth factor-1 (IGF-1) receptors in the cerebellum of rat neonates.ISIMetab Brain Dis1391سوم
91922783Expression of grape class IV chitinase in Spodoptera frugiperda (Sf9) insect cells.ISIAllergol Immunopathol1391مسئول
92922782Immunotherapy with a recombinant hybrid molecule alleviates allergic responses more efficiently than an allergenic cocktail or pollen extract in a model of chenopodium album allergy.ISIInt Arch Allergy Immunol.1392دوم
93922739A Cancer-Array Approach Elucidates the Immune Escape Mechanism and defects in the DNA Repair System in Esophageal Squamous Cell CarcinomaISIArch Iran Med1392پنجم
94922671Identification and characterisation of main allergic proteins in Vitis vinifera vitisISIFood and Agricultural Immunology1391دوم
95922601Monarch-1 Activation in Murine Macrophage Cell Line (J774 A.1) Infected with Iranian Strain of Leishmania majorPMCIranian J Parasitol1392مسئول
96922598Construction of a recombinant allergen-producing probiotic bacterial strain: Introduction of a new line for a live oral vaccine against Chenopodium album pollen allergyChemical AbstractReports of Biochemistry & Molecular Biology1392سوم
97922591Molecular cloning, characterization, and expression of Cuc m 2, a major allergen in Cucumis meloChemical AbstractReports of Biochemistry & Molecular Biology1392اول
98922589The role of anti-CCD antibodies in grape allergy diagnosisChemical AbstractReports of Biochemistry & Molecular Biology1392دوم
99921953Identification of a New Allergen from Amaranthus retroflexus Pollen, Ama r 2PMCAllergology International1390دوم
100921808Cloning and expression of cyclophilin from Platanus orientalis pollens in Escherichia coliChemical AbstractReports of Biochemistry & Molecular Biology1391اول
101921695Sexual Dimorphism in Expression of Insulin and Insulin-Like Growth Factor-I Receptors in Developing Rat CerebellumISICellular and Molecular Neurobiology1391چهارم
102921414protective effect of silymarin against acrolein induced cardiotoxicity in miceISIevidence base complementary and alternative medicine1391پنجم
10392109Maternal nicotine exposure altered expression of laminin α 5 in lung tissue newborn micePMCJournal of Cell and Animal Biology1391پنجم
10491685Development of a novel histone H1-based recombinant fusion peptide for targeted non-viral gene deliveryISIInternational Journal of Pharmaceutics1391دوم
10591196Nicotine decreased expression of fibronectin in lung parenchyma newbornISIAfrican Journal of Pharmacy and Pharmacology1391پنجم به بعد
10691195The effect of PTZ-induced epileptic seizures on hippocampal expression of PSA-NCAM in offspring born to kindled ratsISIJournal of biomedical science1391چهارم
10791118The study of apoptotic bifunctional effects in relationship between host and parasite in cystic echinococcosis: a new approach to suppression and survival of hydatid cystISIParasitology Research1391سوم
10891077Clinical and Laboratory Investigation of Oral Allergy Syndrome to GrapeISIIranian journal of allergy, asthma, and immunology1391دوم
10991073Cyclooxygenase-2 inhibition by novel Bisaryl imidazolyl imidazole derivatives increases Bax/Bcl-2 ratio and upregulates Caspase-3 gene expression in Caco-2 colorectal cancer cell lineISIGenes and Genomics1391سوم
11091071Sex differences and left-right asymmetries in expression of insulin and insulin-like growth factor-1 receptors in developing rat hippocampusISIBrain structure & function1391سوم
11191051Constructing a hybrid molecule with low capacity of IgE binding from Chenopodium album pollen allergensISIImmunology Letters1391مسئول
11290882Optimization and Comparison of Two Electrotansformation Methods for LactobacilliscopusBiotechnology1390مسئول
11390688The effects of maternal diabetes on expression of insulin-like growth factor-1 and insulin receptors in male developing rat hippocampusISIBrain structure & function1391سوم
11490674Detection of Clostridium tetani by fluorescent amplification based specific hybridizationISIAfrican Journal of Microbiology Research1390چهارم
11590538Pistachio Allergy-Prevalence and In vitro Cross-Reactivity with Other NutsPMCAllergology international1390سوم
11690500Induction of Tumor-Specific Immunity By Multi-epitope Rat HER2/neu-derived peptides encapsulated in LPD nanoparticlesISINanomedicine: Nanotechnology, Biology and Medicine1390دوم
11790415Novel selective Cox-2 inhibitors induce apoptosis in Caco-2 colorectal carcinoma cell lineISIEuropean journal of pharmaceutical sciences1390سوم
11890178Diagnosis of Chenopodium album allergy with a cocktail of recombinant allergens as a tool for component-resolved diagnosisISIMolecular biology reports1390مسئول
11990152Apoptosis of Human Lymphocytes after Exposure to Hydatid FluidISIIranian Journal of Parasitology1390دوم
12090070Chenopodium album pollen profilin (Che a 2): homology modeling and evaluation of cross-reactivity with allergenic profilins based on predicted potential IgE epitopes and IgE reactivity analysisISIMolecular Biology Reports1390دوم
12190067Generation and Characterization of Anti-chitinase Monoclonal AntibodiesISIHybridoma 1390مسئول
12290021Screening of lactobacilli bacteria isolated from gastrointestinal tract of broiler chickens for their use as probioticISIAfrican Journal of Microbiology Research1390مسئول
12390020Cloning and Expression of Che a 1, the Major Allergen of Chenopodium album in Escherichia coliISIApplied Biochemistry and Biotechnology 1390دوم
12489748Salivary immunoglobulin A in patients with Recurrent Aphthous UlcerationscopusJournal of Applied Sciences 1389سوم
12589604Cloning, expression, characterization, and computational approach for cross-reactivity prediction of manganese superoxide dismutase allergen from pistachio nutPMCAllergology International 1389سوم
12689569Cloning, expression and purification of early secretory antigenic target 6kDa protein (ESAT-6) of Mycobacterium tuberculosisscopusJundishapur Journal of Microbiology1389دوم
12789563Highly efficient transfection of dendritic cells derived from esophageal squamous cell carcinoma patient: Optimization with green fluorescent protein and validation with tumor RNA as a tool for immuno-genetherapy ISIIranian Journal of Biotechnology 1389پنجم به بعد
12889528Molecular Cloning and Expression of Cucumisin (Cuc m 1), a Subtilisin-like Protease of Cucumis melo in Escherichia coliPMCAllergology International1389اول
12989366Sal k 4, a New Allergen of Salsola kali, Is Profilin: A Predictive Value of Conserved Conformational Regions in Cross-Reactivity with Other Plant-Derived ProfilinsISIBioscience Biotechnology and Biochemistry1389سوم
13089342Influence of Processing on the Allergenic Properties of Pistachio Nut Assessed in VitroISIJournal of Agricultural and Food Chemistry1389سوم
13189250identification of methionine synthase (sal k 3),as a novel allergen of salsola kali pollenISIMolecular Biology Reports1388دوم
13289202An approach for detection and quantification of fruits natural profilin: natural melon profilin as a model ISIFood and Agricultural Immunology1389دوم
13389182Expression of the recombinant major allergen of salsola kali pollen (Sal k 1) and comparison with its low-immunoglobulin E-binding mutantPMCAllergology International1389دوم
13489165Induction of cytotoxic T lymphocytes primed with tumor RNA-loaded dendritic cells in esophageal squamous cell carcinoma: preliminary step for DC vaccine designISIBMC cancer1389پنجم
13589132Immunochemical characterization of Amaranthus retroflexus pollen extract: extensive cross-reactive allergenic components among the four species of Amaranthaceae/ChenopodiaceaeISIIranian Journal of Allergy, Asthma and Immunology1389دوم
13688685Effects of Insulin and Ascorbic Acid on Inhibition of the Apoptosis in Hippocampus of STZ-Induced Diabetic RatsSID/Iranmedex/Magiranمجله علوم تشریح ایران1388دوم
13788631Is serum or sputum eosinophil cationic protein level adequate for diagnosis of mild asthma?scopusiranian journal of allergy asthma and immunology1388سوم
13888507Effects of aerobic training on leptin, tumor necrosis factor-α and interleukin-6 levels in obese and lean menscopusمجله دانشگاه علوم پزشکی سمنان1388چهارم
13988158identification of cyclophilin as a novel allergen from platanus orientalis pollens by mass spectrometryISIj biosci bioeng1388دوم
14088115Allergy to Salsola Kali in a Salsola incanescens-rich area: role of extensive cross allergenicityISIAllergology international 1388دوم
14188113Prevalence of allergic disorders among the population in the city of Mashhad, Northeast IRANscopusJournal of public health1388پنجم به بعد
14288112cloning expression and purification of 10 kd culture filtrared protein (CFP-10) of Mycobacterium tuberculosis AFRICAN JOURNAL OF BIOTECNOLOGY 1388دوم
14388109cloning and expression of the allergen cro s 2 profilin from saffron(crocus sativus)ISIAllergol int1388پنجم
14487687oriental plane pollne allergy: identification of allergens and cross-reactivity between relevant speciesISIََAllergy and Asthema Proceedings1387دوم
14587642production and characterization of monoclonal antiboby against Saffron pollen profilin, Cro s2ISIIran J Immunol1387اول
14687446آلرژی غذاییindex copernicusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند1387سوم
14787267Evaluation of Bcl-2 family gene expression and Caspase-3 activity in hippocampus STZ-induced diabetic rats ISIExp Diabetes Res1387دوم
14887086Complementary DNA Cloning and Immunologic Characterization of a New Platanus orientalis Pollen AllergenISIResearch Journal of Biological Sciences1387دوم
14987059Functional Expression of Bacillus anthracis Protective Antigen in E. coliPMCAppl Biochem Biotechnol1387دوم
15087053Evaluation of Insulin and Ascorbic Acid Effects on Expression of Bcl-2 Family Proteins and Caspase-3 Activity in Hippocampus of STZ-Induced Diabetic RatsISICell Mol Neurobiol1388دوم
15187010Truncated MTA-1: A pitfall in ELISA-based immunoassay of HTLV-1 infectionISIJOURNAL OF BIOMEDICINE AND BIOTECHNOLOGY 1387سوم
15286536One-step purification of histidine-tagged profilin with high purity and yield by using metal precipitationISIBIOTECHNOLOGY AND APPLIED BIOCHEMISTRY 1386اول
15386486specific IgG antibodies(total and subclasses)against saffron pollen: a study of their correlation with specific IgE and immediate skin reactionsISIiranian journal of allergy asthma and immunology1386سوم
15486177بررسی اثرات انسولین و اسید اسکوربیک بر بیان ژنهای خانواده ی Bcl-2 دی ناحیه ی هیپوکامپ موش های صحرایی دیابتی شده توسط استرپتوزوسینindex copernicusمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان1386دوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1973616تولید، تخلیص، و تأیید کارائی آنتی توبرکلوزیس IgY باهدف استفاده در تست های تشخیصی2nd International Congress on Biomedicine ICB 2018تهرانپوستر1397خير
2972944Using novel DNA target for the rapid detection of Mycobacterium tuberculosis from clinical samplesthe 39th annual congress of the European Society of MycobacteriologyDresdenپوستر1397خير
3972943Designing of a method based on reverse-hybridization line probe assay (LiPA) for rapid detection of prevalent Mycobacterium species from clinical specimensthe 39th annual congress of the European Society of MycobacteriologyDresdenپوستر1397خير
4972668تهیه و تعیین خصوصیات نانوذرات PLGA با اندازه ذره ای 200 نانومتردومین همایش علمی و کارگاه های تخصصی علوم و فناوری نانوتهرانپوستر1394خير
5972666تهیه و تعیین خصوصیات نانوذرات BSA با اندازه ذره ای کمتر از 200 نانومتردومین همایش علمی و کارگاه های تخصصی علوم و فناوری نانوتهرانپوستر1394خير
6972661نانوذرات با پایه PLGA به عنوان حامل های پروتئینی: سامانه انتقال پروتئین رادیولیبل شده13th International Conference and Exhibition on Nanomedicine and Pharmaceutical Nanotechnologyرمپوستر1396خير
7952233Effects of low-doses ionizing radiation on IL-4, IFN-γ and TGF-β genes expression in spleen lymphocytes of BALB/C mice1st European Congress of Medical PhysicsAthensسخنرانی1395خير
8952231Effects of adaptive response induced by low-dose ionizing radiation on immune system in spleen lymphocytes of BALB/C mice1st European Congress of Medical PhysicsAthensسخنرانی1395خير
9951357آپتامرها: ابزارهای نوین در ایمونولوژیکنگره بین المللی ایمونولوژی و آلرژی ایرانتبریزپوستر1395خير
10950660نقش PLGA در ایمونوتراپی اختصاصیسیزدهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی و آلرژی تبریزتبریزپوستر1395خير
11950659نقش PLGA پوشیده شده باChitosan در ایمونوتراپی اختصاصیسومین کنگره بین المللی ایمونولوژی، آسم . آلرژی مشهدمشهدپوستر1395خير
12950411گسترش و تنوع گرده های آلرژی زای درختان در ایران: یک بررسی مروریسومین همایش بین المللی ایمونولوژی، آسم و آلرژی و اولین سمپوزیوم آلرژی غذایی و داروییمشهدپوستر1394خير
13942341کلونینگ وبیان کوکومیسین(Cuc m 1) خربزه، آلرژن شبه سوبتیلیسیننهمین کنگره ایمونولوزی و الرژی ایرانتهرانسخنرانی1387خير
14942337تعیین مشخصات مولکولی Cuc m 3، آلرژن خربزهنهمین کنگره ایمونولوزی و آلرژی ایرانتهرانپوستر1387خير
15940608پاسخ سیستم ایمنی به ورزش استقامتی با شدت متوسط در رتهای نر ن‍ژاد ویستاربیست و یکمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانتبریزپوستر1392خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
1622ایمونولوژی عملی1389تالیف بخشی از کتاب
2453مبانی ایمونولوژی1391تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان
1402ثبت ژن CRISPR type III-associated RAMP protein Csm4 (rv2820c) gene در پایگاه مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی (NCBI)1398/03/20MK131397nf>, مجتبی سنکیان , امین هوشیار چچکلو , مهسا صیادی , علیرضا نشانی درخت بیدی , کیارش قزوینی , حسنا زارع , رضا کمالی کاخکی
2380کیت تشخیصی بر مبنای LiPA به منظور شناسایی سریع گونه های شایع مایکوباکتریوم1397/11/1097831nf>, مجتبی سنکیان , احسان آریان , زهرا مشکات , هادی لطفی , رضا کمالی کاخکی
3376ثبت ژن short chain dehydrogenase/reductase (SDR) در پایگاه مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی (NCBI)1397/11/15MK369742-MK369746nf>, رضا کمالی کاخکی , علیرضا نشانی درخت بیدی , مجتبی سنکیان , کیارش قزوینی , امین هوشیار چچکلو , مهسا صیادی
4347پپتیدهای چندگانه علیه HTLV-1 US20180099042nf>, مجتبی سنکیان , منا کبیری , محسن تفقدی پیاده غیبی
5267تولید پروتئین نوترکیب CCL21 انسانی در گیاه توتون (Nicotiana tobacum) جهت ایمونوتراپی و درمان سرطان nf>, مجتبی سنکیان
6264تولید کیت الیزا به منظور تشخیص سم دیازینون1396/09/1394293nf>, مجتبی سنکیان , محمد سوختانلو , فرزین هادیزاده , محمد سعادتمند زاده , محمدرضا خاکزاد
7202طراحی و ساخت ساختار پروتئین کایمری از اپیتوپ های ایمنوژنیک HTLV-1 به همراه اتصال دهنده های فاقد انعطاف1396/10/2594730nf>, محسن تفقدی پیاده غیبی , مجتبی سنکیان , علی بدیعی , منا کبیری
8201فرآیند ساخت ساختار پروتئینی چندگانه از شاخص های ایمنی زای ویروس لنفوتروپیک سلول تی انسانی نوع یک به همراه اتصال دهنده های انعطاف پذیر1395/08/0490256nf>, مجتبی سنکیان , علی بدیعی , محسن تفقدی پیاده غیبی , منا کبیری

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری
19920فلوشیپ پژوهشی سطح 21396
29316فلوشیپ پژوهشی سطح 11393

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری
19970کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهاول1397
29110کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برجسته دانشگاهاول1392
39052کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهاول1391

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه