مجتبی  سنکیان

 فعالیت های پژوهشی

 

مجتبی سنکیان

در دانشگاه علوم پزشکی مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): مجتبی سنکیان رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : دانشیار آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : ایمنی شناسی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : sankianm@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
ایمونولوژیدکترا (Ph.D.)1385دانشگاه علوم پزشکی مشهد

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1941744ارزیابی اثرات ایمنولوژیک تایموس ولگاریس، لاوندولا انگوستیفولیا، کارواکرول و 8-1 سینئول در مدل حیوانی EAEمجریعقد قراردادبلي
2941456تولید DNA آپتامر ضد (hTNF-α) Human Tumor Necrosis Factor-alpha و بررسی عملکرد آنمجریدر دست اجرابلي
3941437شناسایی و ساخت آپتامر علیه پروتئین نوترکیبTGF-βموشیمجریپایان یافتهبلي
4941436شناسایی و ساخت آپتامر علیه پروتئین نوترکیب اینترلوکین- 2 (IL-2) موشیمجریدر دست اجرابلي
5931176کلونینگ و بیان آلرژن شماره 1 سالسولا کالی(Sal k 1 ) در مخمر پیکیا پاستوریسمجریپایان یافتهبلي
6931175بررسی اثرات باکتری Mutaflor تولید کننده تریپتوفان بر سیستم ایمنی موش BALB/cمجریدر دست اجرابلي
7930985تولید آنتی بادی مونوکلونال بر علیه پروتئین MMP13 انسانیمجریدر دست اجراخير
8930731بررسی سایز ذره PLGA بر روی پاسخ ایمنی مدل حیوانی آلرژی در ایمونوتراپی با آلرژن نوترکیب گرده سلمه (rChe a 3) محبوس شده در نانوپارتیکلمجریدر دست اجراخير
9930579تولید TGF-βموشی نوترکیبمجریپایان یافتهبلي
10930578تولید اینترفرون گاما موشی نوترکیبمجریپایان یافتهخير
11930577تولید اینترلوکین 4 نوترکیب موشیمجریدر دست اجرابلي
12930576تولید αTNF موشی نوترکیبمجریپایان یافتهبلي
13930575تولیدIL2 موشی نوترکیبمجریپایان یافتهبلي
14921905تولید، تخلیص و ارزیابی کیفی IgY پلی کلونال علیه مایکوباکتریوم توبرکلوزیس با هدف کاربردهای آتی در تشخیص آزمایشگاهیمجریپایان یافتهبلي
15921283تولید کیت الیزا به منظور تشخیص سم دیازینونمجریدر دست اجرابلي
16921242ایمن سازی علیه HTLV-1 با کمک نانوذرات پلیمری PLGA و آلبومین و ادجوانت های ایسکوماتریکس و CpG ODNمجریدر دست اجراخير
17920503بررسی قابلیت ایمنی زایی نانوذرات کیتوزان حاوی انتی ژن نوترکیب ESAT6 مایکوباکتریوم توبرکلوزیس پس از تجویز بینیمجریپایان یافتهخير
18910734بررسی بیان مولکول VEGF در بیماران مبتلا به زخم پپتیک (Peptic ulcer) و آدنوکارسینومای معده ناشی از هلیکوباکترپیلوری مراجعه کننده به کلینیک طوبی و بیمارستان امام خمینی ساری در سال 92-91مجریپایان یافتهبلي
19910509بررسی سطح سرمی ایمونوگلوبین A به عنوان بیومارکر تشخیصی در بیماران مشکوک به ایسکمی رودهمجریپایان یافتهبلي
20910237مطالعه تارگتینگ اختصاصی سلول های دندریتیک موشی توسط آپتامرهامجریپایان یافتهبلي
21910235بررسی بیان و اپی ژنتیک سایتوکاین های ذاتی دخیل در پاسخ به تداخل پروبیوتیک در موش های حساس شده با آلرژن به عنوان مدلی از آلرژی تجربیمجریپایان یافتهبلي
22910232ارزیابی اثرات درمانی پروبیوتیکها در مدل حیوانی EAE موشهای C57BL/6 با هدف گیری آنالیز الگوهای پاسخ ایمنی در زیررده های مختلف سلول های T و بررسی گلوبال تغییرات اپی ژنتیکمجریدر دست اجرابلي
2389856تعیین اثرات دومن های نوترکیب ww2\ww3 از مولکولSmurf2 بر روی پیامدهی 1TGF-beta در سلول RAW264.7مجریپایان یافتهبلي
2489854بررسی اثر بخشی ایمونوتراپی زیرزبانی با آلرژن‌ نوترکیب (rPla or 3)گرده چنار در دو حالت متصل به پپتید TAT و محبوس شده در نانوپارتیکل PLGA در مدل تجربی موشیمجریپایان یافتهبلي
2589624تعیین پروفایل حساسیت به آلرژن های شناخته شده گرده گیاهان خانواده Chenopodiacea در بیماران آلرژیک فصلی با استفاده از آلرژن های نوترکیبمجریپایان یافتهخير
26891020تهیه نانوپارتیکل مولتی فانکشنال طلا برای هدف گیری سلولهای دندریتی و ارزیابی آن در درمان EAE در موشهای C57/BL6مجریپایان یافتهبلي
2788801بهینه سازی تولید یک پروتئین هیبرید از آلرژنهای گرده گیاه Chenopodium album در سیستمهای بیان کننده یوکاریوتی متفاوتمجریپایان یافتهبلي
2888800کلون سازی و بیان پروتئین انتقال دهنده لیپید انگور در میزبان یوکاریوتیمجریپایان یافتهخير
2988452بیان آلرژن های نوترکیب انگور در تیره سلولی حشرهمجریپایان یافتهخير
3088448ساخت پروبیوتیک نوترکیب با قابلیت تولید آلرژن گرده گیاه کنوپودیوم (cha2 )مجریپایان یافتهخير
3187622بررسی سروتیپ های استرپتوکوک موتانس در کودکان C.F و SECC به روش Serotype-specific PCRمجریپایان یافتهبلي
3287615شناسایی،‮ ‬تعیین‮ ‬مشخصات‮ ‬مولکولی‮ و‮ تولید‮ پروتئین‮ ‬نوترکیب‮ ‬آلرژن‮ ‬های‮ ‬انگور‮ ‬و‮ ‬بررسی‮ ‬تأثیر‮ ‬سموم‮ ‬کشاورزی‮ ‬بر‮ ‬بروز‮ ‬یا‮ آلرژی‮ ‬زایی‮ ‬آنهامجریپایان یافتهبلي
3387542تولید یک پروتئین هیبرید از آلرژنهای Chenopodium Album و بررسی ایمونوژنیسیته آن در مدل تجربی آلرژیمجریپایان یافتهبلي
3487521شناسایی، تولید و تعیین مشخصات مولکولی آلرژن اصلی گرده گیاه تاج خروسی (Pigweed)مجریپایان یافتهخير
3587320ارزیابی سطح ایمونوگلوبولین A بزاقی در بیماران مبتلا به آفت دهانی و ارتباط آن با شاخص های بالینیمجریپایان یافتهبلي
3686782کلونینگ و تولید آلرژن cuc m1 آلرژن اصلی خربزهمجریپایان یافتهبلي
3786781کلونینگ و تولید آلرژن Cuc m3، آل‍رژن خربزه cucumis meloمجریپایان یافتهخير
3886665توزیع فراوانی آلرژی غذایی در دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاههای مشهد، سال 1387-1386 مجریپایان یافتهخير
3986435بررسی اثرآپوپتوتیک مرحله لاروی کرم اکینوکوکوس گرانولوزوس روی لنفوسیت هامجریپایان یافتهخير
4086422بررسی پروتئین های ایمنی ذاتی و ایمنی اکتسابی بزاق در کودکان مبتلا به SECC و کودکان Caries-free به روش Microarray مجریپایان یافتهبلي
4186420بررسی مسیر اینفلا مازوم در ماکروفاژهای آلوده به انگل لیشمانیا عامل سالک مجریپایان یافتهخير
4286347شناسائی، کلونینگ و تولید آلرژنهای نو ترکیب پسته و مطالعه مشخصات آنهامجریپایان یافتهخير
4386345کلونینگ ،بیان و تخلیص پروتئین CFP-10 مایکوباکتریوم توبرکلوزیسمجریپایان یافتهخير
4486333کلونینگ ، بیان و خالص سازی پروتئین ESAT-6 پروتئین ترشحی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس.مجریپایان یافتهخير
4586012کلونینگ، بیان و خالص سازی پروتئین TB10.4 از مایکو باکتریوم توبرکلوزیسمجریپایان یافتهبلي
4685135ساخت وکتور بیان کننده پروتئین با قابلیت T/A کلونینگ جهت مقاصد مهندسی پروتئینمجریپایان یافتهخير
4783093تهیه مدل حیوانی (Balb/c mice) جهت بررسی آلرژینیسیته آلرژن نو ترکیب زعفران (rcros1)مجریپایان یافتهخير
4883037خالص سازی و تعیین پتانسی آنزیم مونوآمینواکسیداز از سرم گاومجریپایان یافتهخير
4983014تولید آنتی بادی مونوکلونال بر ضد پروفیلین زعفرانمجریپایان یافتهخير
5080018اندازه گیری کمی فرآورده Anti-D به روش ELAT و مقایسه آن با مقادیر به دست آمده از روش کومبسمجریپایان یافتهخير
5179042بررسی میزان ارتباط بین تست های تشخیص حساسیت in vivo و in vitrro در حساسیت به گرده زعفرانمجریپایان یافتهخير
52961176استاندارد سازی و اعتبارسنجی تست بومی طراحی شده برای شناسایی و افتراق گونه های شایع مایکوباکتریومی بر مبنای تکنیک LiPA با هدف تبدیل آن به محصولی کاربردی و روتین در آزمایشگاه های بالینی در راستای درمان منطقی بیمارانهمکاردر دست اجرابلي
53960438بررسی اثرات ‏ایمونوتراپی زیر زبانی نانوپارتیکلهای PLGA حاوی آلرژن ‏و کورکومین بر روی پاسخ ایمنی مدل حیوانیهمکاردر دست اجراخير
54960254مطالعه درون تنی تاثیر الگوی تقطیع دوز پرتودرمانی بر تحریک سیستم ایمنی و کنترل رشدهمکاردر دست اجرابلي
55950026بررسی موتاسیون های مقاومت به داروهای مهار کننده پروتئاز بیماران HIVمثبتهمکاردر دست اجرابلي
56941795بومی سازی و طراحی روشی بر مبنای Reverse-hybridization line probe assay (LiPA) به منظور تشخیص، شناسایی و افتراق سریع گونه های شایع مایکوباکتریومی جداشده از بیماران با هدف منطقی کردن شیوه درمانهمکاردر دست اجرابلي
57941610اثرات استفاده از اسکافولد PLGA غنی شده با سلول های فیبروبلاست در جراحی بیماران مبتلا به Small penis syndromeهمکارعقد قراردادخير
58941281فرمولاسیون و بررسی خواص فیزیکوشیمیایی سورفاکتانت مصنوعیهمکاردر دست اجرابلي
59940965ساخت نانوادجوانت های ISCOMATRIX و PLUSCOMو بررسی ایمنی زایی آنها هنگام تجویز همزمان با پروتئین فیوژن EsxS وHspX مایکوباکتریوم توبرکلوزیس از طریق بینی و زیر جلدی در موشهمکارپایان یافتهخير
60940964طراحی نانو واکسن زیرواحدی حاوی پروتئین های فیوژن EsxS و HspX مایکوباکتریوم توبرکلوزیس محصور شده در نانو ذره ی PLGA:DDA و بررسی ایمنی زایی آن بعد از تجویز از طریق بینی و زیر جلدی در موشهمکاردر دست اجراخير
61940347بررسی اثرات هایپرتیروئیدی تجربی بر بیان ژنهای کلا‍‍ژن تیپ IV، لامینین 5-α و Catsper 1,2 در مجاری سمی نفروسهمکاردر دست اجرابلي
62940043تهیه و استاندارد نمودن عصاره چهار آلرژن شایع منطقه(پولن درخت کاج، پولن چمن،آلترناریا، و آسپرژیلوس ) جهت انجام تست پریک در بیماران مشکوک به آلرژیهمکاردر دست اجرابلي
63940012بررسی موتاسیونهای مقاومت دارویی در ژن RT بیماران آلوده به HIV-1 مشهدهمکارپایان یافتهبلي
64931752بررسی اثر هیپوتیروئیدی تجربی بر کلاژن نوع IV و لامینین -5α و بیان ژنهایCatSper1,2 در مجاری سمی نفروس موش Balb/Cهمکاردر دست اجرابلي
65931750 اثرات دیابت تجربی بر بیان کلاژن نوع IV و لامینین -5α و1,2 CatSper در مجاری سمینیفر موش Balb/Cهمکاردر دست اجرابلي
66931494تهیه و بررسی خصوصیات نانوذرات کیتوزان با روکش آلژینات حاوی پروتئین PPE17 مایکوباکتریوم توبرکلوزیس و بررسی ایمنی زائی آن در موش با دو روش زیر جلدی و درون بینیهمکارپایان یافتهبلي
67931451طراحی، توسعه و بررسی سمیت سلولی نسل نوین ایمنو توکسین ها ی حاوی توکسین A سودوموناس آئروژنوزا مؤثر بر سرطان های وابسته به her-2همکاردر دست اجرابلي
68930461طراحی و ساخت نانو واکسن زیرواحدی حاوی پروتئین های فیوژن EsxVو HspXو PPE44محصور شده در نانوسفرهای PLGA مانوزیله و بررسی ایمنی زایی آن بعد از تجویز آن طریق بینی و زیر جلدی در موشهمکارپایان یافتهبلي
69930139بررسی ایمنی زایی DNA واکسنAg85a-Cfp10 بر علیه مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در مدل حیوانیهمکارپایان یافتهخير
70921575ارزیابی پاسخ ایمنی بر علیه پپتید P5 انکپسوله شده در لیپوزوم و بارگیری شده توسط سلولهای دندریتیک در مدل موش توموری شدههمکارپایان یافتهبلي
71921202جداسازی سلولهای بنیادی سرطانی از بافت توموری سلولهای سنگفرشی مری و بررسی اثر مسیر پیام رسانی سلولی NOTCH در ایجاد و حفظ خصوصیات کلیدی آنها.همکارپایان یافتهبلي
72920528ایمن سازی علیه ویروس I-HTLV با استفاده از نانوذرات کیتوزان و تری متیل کیتوزان حاوی آنتی ژن های نوترکیب ویروسهمکارپایان یافتهخير
73911187 بررسی اثر دزهای کم پرتوهای یونیزان بر میزان بیان ژن هایIFN-γ ، βTGF-، IL-4 در لنفوسیت های طحال موشBalb/cهمکارپایان یافتهبلي
74911185مطالعه اثر تطبیقی دز های کم پرتوهای یونیزان با بررسی سطح بیان ژن هایIFN-γ ، βTGF-، IL-4 در لنفوسیت های طحال موشBalb/cهمکارپایان یافتهبلي
75911169طراحی و جداسازی DNA آپتامر بر علیه رسپتور آلفا اینترلوکین 2( CD25یاIL-2Ra) و بررسی عملکرد آن در in vitroهمکارپایان یافتهبلي
76910780بررسی اثر تجویز سیستمیک و موضعی سلول بنیادی مزانشیمال بدست آمده از مغز استخوان بر بهبود عملکرد و تمایز سلول توبولی در مدل نارسایی کلیوی حاد ایسکمی- رپرفیوژن در رتهمکارپایان یافتهبلي
77910234بررسی اثرات ایمونولوژیک عصاره آبی هایپریکوم پرفوراتوم و ماده موثر آن )هیپرفورین(، به فرم آزاد و بارگیری شده با نانو پارتیکل طلا ،در مدل حیوانی EAEهمکارپایان یافتهبلي
78910016طراحی و ساخت واکسن DNA کدکننده HBHA - Mtb32c مایکوباکتریاییهمکارپایان یافتهبلي
79900992بررسی اثر مصرف ویتامین C و سیر بر تغییر بیان برخی ژنهای مرتبط با نوروژنز وآپوپتوزیس در هیپوکامپ رت های جوان ناشی از تماس با سربهمکارپایان یافتهخير
80900880تولید و بیان آنتی بادی تک زنجیره ای(Single chain antibody) بر علیه آنتی ژن سرطانی جنینی (CEA) انسانی در باکتری E.Coliهمکارپایان یافتهبلي
81900834بررسی تغییرات سطح بیان ژنهای P53 و P21 ناحیه مخچه موش Balb/C در اثر تابش امواج تلفن های همراههمکارپایان یافتهخير
82900714بررسی اثرات آلفا توکوفرول و ال-کارنیتین بر بیان ژنهای CatSper و کیفیت اسپرم موش مسن و جوانهمکارپایان یافتهبلي
83900629مطالعه تغییرات احتمالی بیان لامینین و فیبرونکتین پارانشیم کلیوی نوزادان موش Balb/c بدنبال مصرف نیکوتین مادری در دوره جنینی و نوزادیهمکارپایان یافتهبلي
84900584ردیابی ویروس های هرپس سیمپلکس(HSV) نوع 1 و 2، هرپس انسانی (HHV) نوع 8 واپشتن بار(EBV) در ضایعات دهانی بیماران مبتلا به پمفیگوس ولگاریس به روش مولکولی واکنش زنجیره ای پلی مراز (PCR )همکارپایان یافتهبلي
8589761بررسی اثرآلفا لیپوئیک اسید بر جلوگیری از تغییرات بیان کلاژن نوع IV و لامینین در غشا پایه و ماتریکس خارج سلولی پری نوریوم عصب سیاتیک رت های دیابتیکهمکارپایان یافتهبلي
8689566بررسی تاثیر تجویز نیکوتین در دوره بارداری بر بیان لامینین و فیبرونکتین پارانشیم ریه نوزادان موشهمکارپایان یافتهبلي
8789188کلونینگ٬ بیان و تعیین خصوصیات یک پروتئین همجوش تشکیل شده ازتوالی دیمر از هیستون H1 و لیگاند گیرنده Her-2 به عنوان حامل هدفمند انتقال ژنهمکارپایان یافتهخير
8889187بررسی اثر سیلایمارین در آسیب قلبی ناشی از تجویز تحت حاد آکرولئین در رتهمکارپایان یافتهبلي
8988637مطالعه اثرات اپی لپسی مادری بر میزان و محل بیان PSA-NCAM در تشکیلات هیپوکامپ نوزادان رتهمکارپایان یافتهبلي
9088631تعیین اثر دیابت نوع 1 القاء شده در دوره بارداری بر تنظیم تکاملی گیرنده های انسولین(IR) و فاکتور رشد شبه انسولینی-1 (IGF1R) در قشر مخچه نوزادان متولد شده از مادران دیابتیک در رتهمکارپایان یافتهخير
9188625بررسی افزایش پاسخ برون تنی لنفوسیت های T تحریک شده با سلولهای دندریتیک بارگیری شده با mRNA توموری غنی شده، جهت ایمونوتراپی سرطان مریهمکارپایان یافتهخير
9288479بررسی اثر اریتروپویتین بر سمیت مغزی ناشی از مونوکسید کربن با بررسی پارامترهای سلولی و سرمی در رتهمکارپایان یافتهبلي
9388463تعیین تاثیر دیابت مادری بر تنظیم تکاملی گیرنده های انسولین(IR) و فاکتور رشد شبه انسولینی-1 (IGF1R) در هیپوکامپ نوزادان رت های دیابتی نوع 1همکارپایان یافتهبلي
9488461مطالعه هیستو شیمیایی و ایمونوهیستوشیمیایی برخی گلیکوکونژوگیت ها و لامینین طی گنادوژنز در رتهمکارپایان یافتهبلي
9588429مقایسه میزان بیان VEGF و TGF-β1 در بیماران مبتلا به ناخنک با سابقه ی آتوپی و بدون سابقه ی آتوپیهمکارپایان یافتهخير
9687848تهیه نانوپارتیکلهای LPD حاوی پپتیدهایHer2 به عنوان واکسن علیه سرطان پستانهمکارپایان یافتهبلي
9787620بررسی ارتباط سطوح سرمی ویتامین 3D با درصد سلول های T تنظیمی و 17Th و اثرات آن بر خصوصیات شبه سرطانی اندومتریوما (آپوپتوز، چسبندگی و تهاجم) در بیماران مبتلا به اندومتریوز تخمدانیهمکارپایان یافتهبلي
9887191بررسی پروفایل بیان ژنی رده سلولی Caco-2 سرطان کولون در پاسخ به آنالوگ های جدید سلکوکسیب با استفاده از cDNA Microarray همکارپایان یافتهبلي
9987191بررسی پروفایل بیان ژنی رده سلولی Caco-2 سرطان کولون در پاسخ به آنالوگ های جدید سلکوکسیب با استفاده از cDNA Microarray همکارپایان یافتهبلي
10086769بررسی تغییرات سطح سرمی HSP-27 در بیماران مبتلا به آنژین پایدار قبل و بعد از آنژیو پلاستی عروق کرونر همراه با تعبیه stentهمکارپایان یافتهخير
10186699شناسایی، تولید و تعیین مشخصات مولکولی آلرژن اصلی انگور ( Vitis vinifera)همکارپایان یافتهخير
10286485بررسی الگوی بیان ژن در مبتلایان به سرطان سلولهای سنگفرشی مریهمکارپایان یافتهبلي
10386041شناسایی و تعیین مشخصات مولکولی آلرژن اصلی علف شور ( Salsola kali)همکارپایان یافتهخير
10485192تاثیر برخی از فاکتورهای دفاعی بزاق بر پوسیدگی دندانی پیش رس شدید کودکانهمکارپایان یافتهخير
10585146مطالعه ملکولی اثرات ال_اسیداسکوربیک، پپتید شبه گلوکاگونی_I و انسولین در پیشگیری از آپوپتوز ناحیه هیپوکامپ رتهای دیابتی نوع_Iهمکارپایان یافتهخير
10683113مقایسه میزان و نوع مایت موجود در فرش های ماشینی و دستی ایرانهمکارپایان یافتهخير
10783018بررسی شیوع الرژی در سطح شهر مشهدهمکارپایان یافتهخير
10879040بررسی آلرژنیسیته خربزه خراسانهمکارپایان یافتهخير
10979033طرح تعیین PHI آلرژن گرده گیاه زعفرانهمکارپایان یافتهخير
110951760بررسی اثر miR-92a-3p بر بیان ژن MAML1 در سرطان سلول های سنگ فرشی مریناظردر دست اجرابلي
111951414تولید پروتئین Ag85B-HspX از مایکوباکتریوم توبرکلوزیس به صورت مولکول نوترکیب متصل به Fcγ1 از IgG1 انسانی در Pichia pastoris و بررسی ایمنی زایی آنها در موشناظردر دست اجرابلي
112941474بررسی ایمنی زایی واکسن سلول دندریتیک بارگیری شده با mRNA Total ی سلول بنیادین توموری در ایمونو ژن تراپی بیماران مبتلا به سرطان کولورکتالناظردر دست اجرابلي
113941473بررسی عملکردی اثر فاکتور رونویسیTwist1 در بیان مارکرهای سلولهای بنیادی در رده سلولی کارسینومای سلولهای سنگفرشی مریناظردر دست اجراخير
114941449بررسی فعالیت زیستی و اختصاصیت ترکیبات مهار کننده پروتوانکوژن انتقال مزانشیمی-اپیتلیالی (MET ) در رده سلولی KYSE-30ناظرپایان یافتهخير
115940678ارزیابی کارایی بالینی و ایمونولوژیک ایمونوتراپی زیرجلدی به روش راش ایمونو تراپی در رینیت آلرژیک برای اولین بار در ایرانناظرپایان یافتهبلي
116940156بررسی آثار نوروپروتکتیوی تجویز سیستمیک گلیکوپروتئین¬های ضدالتهابی CD200-Fcγ1، vOX2-Fcγ1 و vOXn:CD200c-Fcγ1 بر دژنراسیون رتروگراد و آنتروگراد ناشی از قطع عصب سیاتیک در موش آزمایشگاهی نر بالغناظردر دست اجراخير
117940130طراحی و جداسازی DNA آپتامر بر علیه آنتی ژن Ag85A مایکوباکتریوم توبرکلوزیس و ارزیابی آن برای تشخیص سل در نمونه سرم بیمارانناظرپایان یافتهبلي
118931793ارزیابی بیومارکرهای جدید در تشخیص بیماری سلناظردر دست اجرابلي
119931702بررسی میزان بیان miRNA های miR-146a وmiR-155 و miR-125a و ارتباط آنها با سلولهای T تنظیمی دربیماران لوپوس اریتماتوز سیستمیک تحت درمان در مقایسه با افراد بیمار درمان نشده و افراد سالم.ناظرپایان یافتهخير
120931684 بررسی ایمونوتراپی به روش اپی کوتانئوس توسط نانو ذرات طلا متصل به آلرژن نوترکیب پروفیلین و آپتامراختصاصی ضد سلول های دندریتیک، در مدل موشیناظردر دست اجراخير
121931396تهیه واستاندارد نمودن عصارهء چهار آلرژن شایع منطقه (گردهء درخت چنار، علف شور، زعفران و تاج خروس) جهت انجام تست پریک در بیماران مشکوک به آلرژیناظردر دست اجراخير
122930884تولید و تخلیص پروتئین HspX از مایکوباکتریوم توبرکلوزیس به همراه Fcγ2α از IgG موشی به صورت یک فیوژن پروتئین نوترکیب (HspX:Fc) در مخمر Pichia pastoris به منظور طراحی واکسنناظردر دست اجرابلي
123921876مطالعه ارتباط بین وجود متاستاز سرطان پستان و پلی مرفیسم های ژن هایFasو گیرنده Fas(Fas-Lناظرپایان یافتهخير
124921843بیان فاکتور رشد کلنی گرانولوسیت-منوسیت موشی در مخمر پیشیا پاستوریسناظرپایان یافتهبلي
125920882تولید فاکتور رشد انسانی FLTL (Fms-like tyrosine kinase 3 ligand) در مخمر پیشیا پاستوریسناظرپایان یافتهبلي
126920612ارزیابی لنفوسیتهای circulating T Helper 22 در بیماران مبتلا به سرطان کولونناظردر دست اجرابلي
127920506بررسی تاثیر آلودگی ترافیکی روی میزان بیان RNA و میزان تولید پروتئین های مربوط به آلرژن های گرده گیاه چنارناظرپایان یافتهبلي
128920203هدف گیری ریزمحیط تومور با آنتی بادی بلوکه کننده CTLA-4 احاطه شده در نانولیپوزوم جهت افزایش ایمنی ضد توموریناظرپایان یافتهبلي
129911253بررسی کمی میزان mRNA ژن SALL4 در نمونه خون بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال با روش Real-time PCR ناظرپایان یافتهبلي
130911176بررسی اثر ایمنی زایی DNA واکسن Mtb72f مایکوباکتریوم توبرکلوزیس انکپسوله شده در PLGA همراه با ادجوانت های CpG و TB10.4 در موش BALBCناظردر دست اجراخير
131911174بررسی اثرات بربرین بر روی سیستم ایمنی موش Balb/cناظرپایان یافتهخير
132911168سنتز و جداسازی DNA آپتامر اختصاصی علیه سلول های سرطان تخمدان مقاوم به سیسپلاتین به منظور انجام فتودینامیک تراپی هدفمندناظرپایان یافتهبلي
133910964مقایسه سطح بیان miR-4728-3P و mir-4728-5p در بافت های توموری سرطان پستان از نوع HER2+ , HER2- و بافت نرمال پستانناظرپایان یافتهبلي
134910828تولید آنتی بادی منوکلونال علیه دومن دایمریزاسیون HER-2/neu و بررسی کارآیی آن در آزمایش ایمونوهیستوشیمی سرطان پستانناظرپایان یافتهبلي
135910823بررسی ارتباط پلی مورفیسم 11 لوکوس ژنی و سطوح سرمی 12 مارکر التهابی بین افراد مبتلا به سندرم متابولیک و بیماری عروق کرونر با افراد سالمناظرپایان یافتهبلي
136910772بررسی اثر خاموش سازی ژن MAML1 در میزان مهاجرت سلولی رده سلولی کارسینومای سلولهای سنگفرشی مری KYSE-30ناظرپایان یافتهبلي
137910737تاثیر پروبیوتیک ها بر فنوتیپ سلولهای دندریتیک در بیماران لوپوس اریتماتوز سیستمیکناظرپایان یافتهخير
138910561تولید نانوبادی بر علیه "گیرنده فاکتور رشد اپیدرمی شماره 1" (EGFR-1)ناظرپایان یافتهبلي
139910530طراحی و ساخت ویروس های کایمرای هپاتیت C با استفاده از ویروس JFH1 با تعویض مناطق بسیار متغیر در ناحیه ژن E2 با نواحی مشابه آن از ژنوتیپ های 1و3 و ارزیابی عفونت زایی آنهاناظرپایان یافتهبلي
140910527بررسی و آنالیز جهشهای مربوط به ژن های MMAA و MMAB در بیماران مبتلا به متیل مالونیک اسیدمیناظردر دست اجراخير
141910523مدل سازی پروتئین کاتپسین C برای جهش R272P در سندرم پاپیلون لفورناظرپایان یافتهخير
142910467بررسی پلی مورفیسم های cdx2، Tru9I و EcoRV در لوکوس رسپتور ویتامین D در بیماران دیابتی تیپ 1ناظرپایان یافتهبلي
143910444بهبود پاسخ ایمنی علیه پپتید چند اپی توپی از پروتئین Her2 بوسیله افزایش کمک سلولهای T CD4+ و ادجوانت CpG در مدل موشی BALB/cناظرپایان یافتهبلي
144910353 بررسی بیان ژنهای اختصاصی سرطان/بیضه SCP-1 ، NY-ESO-1 و CAGE1 در مراحل مختلف تومورهای سرطان پستانناظردر دست اجراخير
145910352 بررسی بیان ژنهای اختصاصی سرطان/بیضه ADAM29 ، FTHL17 و HORMAD1 در مراحل مختلف تومورهای سرطان پستانناظردر دست اجراخير
146910233شناسایی پروتئینهای واکنش دهنده در دو رده سلولی سرطان کلورکتال SW48 (غیرمهاجم) و HT 29/219 (مهاجم) با سرم بیماران مبتلا به سرطان کلورکتال به کمک ایمونوبلات دو بعدی و طیف سنجی جرمیناظرپایان یافتهبلي
147910174بررسی ارتباط پلی مورفیسمهای C/A592- و G/A 1082– ژن اینترلوکین 10 با بیماری عروق کرونری بر اساس آنژیوگرافی در بیماران کاندیدای آنژیوگرافی وآنژیوپلاستیناظرپایان یافتهخير
148910073کلونینگ و تولید پروتئین CFP10از باکتری مایکوباکتریوم توبرکلوزیس به صورت مولکول نوترکیب با Fcγ1از IgG1 انسانی و Fcγ2α از IgG موشی درپیشیا پاستوریس و بررسی قدرت ایمنی زایی آن در موشناظرپایان یافتهبلي
149910072تولید پروتئین HspX ESAT-6: از مایکوباکتریوم توبرکلوزیس به صورت مولکول نوترکیب متصل به Fcγ1 از IgG1 انسانی و α Fcγ2از IgG موشی، در Pichia pastoris و بررسی ایمنی زایی آنها در موش به منظور طراحی واکسن سلناظرپایان یافتهبلي
150910071کلونینگ و تولید پروتئین HspX CFP-10: از باکتری مایکوباکتریوم توبرکلوزیس به صورت مولکول نوترکیب با Fcγ1 از IgG1 انسانی و α Fcγ2 از IgG موشـی، در Pichia pastoris و بررسی ایمنی زایی آنها در موشناظرپایان یافتهبلي
151910070کلونینگ و تولید پروتئینESAT-6:CFP-10 از باکتری مایکوباکتریوم توبرکلوزیس به صورت مولکول نوترکیب با Fcγ1 از IgG1 انسانی و α Fcγ2 از IgG موشـی، در Pichia pastoris و بررسی ایمنی زایی آنها در موشناظرپایان یافتهبلي
152910069کلونینگ و تولید پروتئین ESAT-6 از باکتری مایکوباکتریوم توبرکلوزیس به صورت مولکول نوترکیب با Fcγ1از IgG1 انسانی و Fcγ2α از IgG موشی درپیشیا پاستوریس و بررسی قدرت ایمنی زایی آن در موشناظرپایان یافتهبلي
153910045کلونینگ و تولید پروتئین های Esat-6، HspX و Cfp-10 از باکتری مایکوباکتریوم توبرکلوزیس به صورت مولکول نوترکیب با Fcγ1از IgG1 انسانی و α Fcγ2 از IgG موشی در دو سیستم یوکاریوتی جانوری و مخمری به منظور ایجاد سیستم هدفمند عرضه آنتی ژن (Selective delivery and processing)و بررسی قدرت ایمنی زایی آنها در موش به منظور طراحی واکسن سلیناظردر دست اجراخير
154901178ایجاد سکته مغزی ایسکمیک (از نوع MCAO )در موشهای صحرایی و برسی بیان ژنهای Efemp1 TIMP3و ,STAT1,foxo3, ,Ywhaq ,EPAS1 , CXCR4 ARNT2و Ngb, EP300ناظردر دست اجراخير
155901147بررسی اثرات مهار کنندگی نیکوتین و آگونیست اختصاصی گیرنده نیکوتینی 7α (ARR-17779) روی بیان فاکتورهای التهابی و ماتریکس متالوپروتئینازها در ماکروفاژها و سینوویوسیت های شبه فیبروبلاست انسانیناظرپایان یافتهبلي
156901064ارزیابی 1,25 دی هیدروکسی ویتامین D3 بر سطح نیتریک اکساید، علائم و پاسخهای ایمنی در آنسفالومیلیت اتوایمن تجربی در موشهای C57BL/6ناظرپایان یافتهخير
157901020بررسی پاسخ سایتوکاینیβ IL-4, IFN, IL-10, TGF- در سلولهای خون محیطی(PBMCs) تحریک شده درin vitro توسط پروتئین-های دفعی ترشحی نماتود مارشالاژیا مارشالی در بیماران مبتلا به آسم و گروه کنترل سالم به روشReal-time qPCRناظرپایان یافتهبلي
158901019بررسی اثرات آب مغناطیسی شده بر سیستم ایمنی ذاتی رت های بالغناظرپایان یافتهخير
159900984طراحی روش امپلیفیکاسیون ایزوترمال با واسطه لوپ (LAMP) برای ژن mpt64 ، و ارزیابی آن جهت تشخیص سریع کمپلکس مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در نمونه های بالینی در مقایسه با روش های متداول.ناظرپایان یافتهبلي
160900967بررسی تاثیر کورکومین بر روی تغییر سطح سایتوکاین های سرم خون در افراد مبتلا به سندرم متابولیکناظرپایان یافتهخير
161900948تولید و بررسی ویژگیهای ایمونولوژیکی لاکتوکوکوس لاکتیس نوترکیب با قابلیت تولید آلرژن گرده گیاه علف شور ((sal k1 به عنوان یک واکسن زنده جهت درمان آلرژیناظردر دست اجرابلي
162900886جداسازی سلول های بنیادی مزانکیمال از بافت چربی انسان وتمایز آن به سلول اندوتلیالناظرپایان یافتهبلي
163900885بررسی ارتباط 4نوع SNPژنوتیپهایIL4(rs2243250) ،IL-13(rs20541) وGATA3(rs1269486,rs2229360) با بیماری رینیت آلرژیکناظرپایان یافتهبلي
164900882بررسی تاثیر ایمونومدولاتوری و ضد توموری کارنوزول بر رشد تومور و فنوتایپ لنفوسیت های ارتشاح یافته در مدل سرطان پستان موشیناظرپایان یافتهبلي
165900861بررسی الگوی بیان ژنهای کلیدی مسیر پیام رسانی سلولی NOTCH دخیل در Cancer Stem Cell Reprogramming در کارسینومای سلولهای سنگفرشی مریناظرپایان یافتهخير
166900809 بررسی بیان ژنی ایزوفرم های ژن MUC 1 در سرطان مری ناظرپایان یافتهخير
167900805تاثیر ویتامین D بر سیکل سلولی و ایجاد آپوپتوزیس در بیماران لوپوس اریتماتوز سیستمیکناظرپایان یافتهخير
168900803طراحی و راه اندازی سیستم ذخیره اطلاعات و نگهداری نمونه های ارجاع شده به بخش ژنتیک انسانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ناظرپایان یافتهخير
169900662تاثیر ویتامین D برآثار آپوپتوتیک هورمونهای استروژن، پروژسترون، پرولاکتین در لنفوسیت های بیماران لوپوس اریتماتوز سیستمیکناظرپایان یافتهخير
170900655بررسی بیان ژنهای گیرنده کموکاین CXCR3 و CCR6 و اندازه گیری مقدار کموکاین هایCXCL9 و CXCL10 و بار ویروس در بیماران HAM/TSP و ناقلین HTLV-I بدون علامتناظرپایان یافتهبلي
171900509بررسی ارتباط پلی مورفیسم ژن TNFα در 3 جایگاه ( 308- و238- و 1032- ) در بیماران آلوده به ویروس HTLV1 در جمعیت خراسانناظرپایان یافتهخير
172900485بررسی پلی مورفیسم رایج در ژن های APOE ، IL6 ، ACEو eNOSارتباط آن با سکته مغزی در انسانناظرپایان یافتهبلي
173900480تولید پروتئین نوترکیب HOXB4 انسانی در سیستم پروکاریوتیناظرپایان یافتهخير
174900479شناسایی پروتئین های بر هم کنش دهنده با SSAT-X و SSAT-1 در شرایط هیپوکسی و نورموکسی در رده سلول172Aناظرپایان یافتهبلي
175900469بررسی ارتباط بیان همزمانHER1 و HER3 با پروگنوز بیماری در مبتلایان به سرطان معده به روش Real-time PCR و ایمونوهیستوشیمیناظرپایان یافتهخير
176900370مدل سازی پروتئین کاتپسین C برای جهش جدید در سندرم پاپیلون لفورناظرپایان یافتهخير
177900243اثر-2’-deoxycytidine 5’-aza بر پرموتور ژن MEIS1 بر روی رده سلولی سرطان سنگفرشی مری KYSE-30ناظرپایان یافتهبلي
178900183تأثیر میزان بیان ژن های HBZ و Tax ویروس HTLV-1 بر روی بار پروویروسی وارتباط مجموعه این عوامل با فراوانی سلول های T تنظیمی و آلل های HLA کلاس I در مبتلایان به HAM/TSPناظرپایان یافتهبلي
179900163 بررسی پلی مورفیسم ژنتیکی ژن MDM2 در بیماران مبتلا به سرطان پستان ناظرپایان یافتهخير
180900156بررسی فعالیت و بیان آنزیم Indoleamine 2, 3- dioxygenase وتعیین نسبت سلولهای Treg به Th17 در بیماران مبتلا به بیماری کهیر مزمن ایدیوپاتیک و گروه کنترلناظردر دست اجرابلي
181900133بررسی آثار سرم بر سلول های اندوتلیال عروقی انسانی کشت شده و الگوی سایتوکاینی لکوسیتی موثر بر آنژیوژنز در مبتلایان به بیماری بورگرناظرپایان یافتهبلي
182900118بررسی بیوانفورماتیکی و ساخت پروتئین انسانی و نوترکیب vOX2-CD200: FC1 در سیستم یوکاریوتیک و بررسی آثار ضد التهابی آن در مدلهای تجربیناظرپایان یافتهبلي
18389782تاثیر ویتامین 1,25(OH)2 D3 بر سلولهای Treg و Th17 و سیتوکاین های مربوطه در بیماران لوپوس اریتماتوز سیستمیکتاثیر ویتامین 1,25(OH)2 D3 بر سلولهای Treg و Th17 و سیتوکاین های مربوطه در بیماران لوپوس اریتماتوز سیستمیکناظرپایان یافتهخير
18489769تعیین فراوانی جهش ارثی جدید در ژن BRCA-2 در اشکال خانوادگی و اسپورادیک سرطان سلول های سنگفرشی مریناظرپایان یافتهبلي
18589757سرکوب اختصاصی ژن SMARCA4 با استفاده از siRNA و ارزیابی این سرکوب با بررسی بیان ژن های اختصاصی در یک رده سلولی سرطان سنگفرشی مری (ESCC)ناظرپایان یافتهبلي
18689751سرکوب ژن Meis1 با استفاده از siRNA در یک رده سلولی سرطان سنگفرشی مری و ارزیابی ژنهای Chromatin Remodeling and Hox clusterناظرپایان یافتهبلي
18789743تولید ویروس Adeno-associated حذف کننده اگزون 51 ژن دیستروفین به منظور تصحیح بیان ژن جهش یافتهناظردر دست اجراخير
18889704طراحی الیزا ساندویچ برای اندازه گیری اختصاصی آلرژن کیتینازانگورناظرپایان یافتهبلي
18989633بررسی بیان ژن Msi1 در سطح mRNA و پروتئین در نمونه بافت تومور و نرمال مبتلایان به سرطان سلول های سنگفرشی مریناظرپایان یافتهخير
19089617بررسی باکتری پروبیوتیک بومی کشور (لاکتوباسیلوس پلانتاروم A7) و سوش پروبیوتیکی تجاری لاکتوکوکوس لاکتیس به عنوان سیستمهای ایمونوادجوانتی برای ایمونوتراپی زیر زبانی تیپ 1 آلرژیناظرپایان یافتهخير
19189599بررسی بیان ژنهای LAGE1، MAGEA4 و NY-ESO1 در سطح پروتئین، در کارسینومای سلولهای سنگفرشی مری با روش ایمونوهیستوشیمیناظرپایان یافتهخير
19289516مقایسه میزان بیان ژن INPP5A و بیان پروتئین آن در نمونه بافت تومور و نرمال بیماران مبتلا به سرطان سلول های سنگفرشی مریناظرپایان یافتهبلي
19389433بررسی الگوی اتصال G-CSF به پروتئین های بافت مغز موشناظرپایان یافتهخير
19489328ارزیابی تاثیر بالینی و ایمونولوژیک ایمونوتراپی زیرزبانی در درمان رینیت آلرژیک حساس به مایتناظرپایان یافتهبلي
19589120ارزیابی تاثیر امبلی پرنین در مدل التهابی ماکروفاژی فعال شده با لیپوپلی ساکارید باکتریاییناظرپایان یافتهخير
196891034بررسی بیان ژنی و پروتئینی آنزیم هیستیدین دکربوکسیلاز در سرطان سلول های سنگفرشی مریناظرپایان یافتهخير
19788808آنالیز ژنهای FECH و UROS در خانواده ای با سابقه فامیلی ابتلا به اریتروپئتیک پورفیریناظرپایان یافتهخير
19888807بررسی تاثیر ضد سرطانی عصاره های مختلف میوه زرشک بر رده های سلولهای سرطانی از طریق مهار رشد سلولی و القای آپوپتوزناظرپایان یافتهخير
19988799بررسی ارتباط پلی مورفیسم ژن های IL-1B, IL-1RN در بیماران آلوده به ویروس HTLV-1 در جمعیت خراسانناظرپایان یافتهخير
20088783بهینه سازی تولید و خالص سازی آلرژن نوترکیب علف شور در سیستم بیان کننده پروکاریوتیناظرپایان یافتهخير
20188760ارزیابی آزمایش اَمپلیفیکاسیون ایزوترمال با واسطة لوپ مبتنی بر IS6110 (IS6110-based LAMP) در تشخیص مستقیم و سریع کمپلکس مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در نمونه های خارج ریوی و مقایسة آن با تکنیک های متداولناظرپایان یافتهخير
20288735بررسی اثر استروژن بر روی پاسخ های ایمنی در مدل تجربی Multiple sclerosis در موش های C54/BL6 تخمدان برداری شدهناظرپایان یافتهخير
20388638ساخت وکتور بیان کننده Mtb72F با فیو‍‍ژن ژنهای Mtb39 و Mtb32 مایکوباکتریوم توبرکلوزیسناظرپایان یافتهبلي
20488553بررسی جهش های شایع ژن SPG4 در بیماران با پراپازی اسپاستیک فامیلیناظردر دست اجراخير
20588449تولید و تخلیص آنتی بادی های مونوکلونال و پلی کلونال بر علیه آلرژن های اصلی انگور و طراحی آزمون الایزای ساندویچ برای سنجش آنها در ارقام مختلف انگورناظرپایان یافتهخير
20688445تهیه و بررسی کارایی نانوپارتیکلهای پلی اتیلن ایمین متصل شده به آپتامر در ژن درمانی هدفمند سرطان پروستاتناظرپایان یافتهبلي
20788391مقایسه اثر درمانی سلول های بنیادی مشتق از خون بند ناف و بافت چربی در مدل آزمایشگاهی سکته مغزی خونریزی دهندهناظرپایان یافتهبلي
20888371بررسی جهش های ژن BRCA-2 در بیماران مبتلا سرطان سلول های سنگفرشی مری و بررسی پیوستگی ژنی در خانواده های ارثی این بیماریناظرپایان یافتهخير
20988117بررسی تاثیر رزبنگال بر تولید پروستاگلندین E2 و بیان آنزیم سیکلوکسیژناز II در ماکروفاژهای فعال شده با LPSناظرپایان یافتهخير
21088098تهیه و بررسی پاسخ برون تنی شاخصهای آنتی ژنی کایمر نوترکیب ‏جهت طراحی واکسن سلولهای دندریتیکی در ایمونو ژن تراپی ‏کارسینومای سلولهای سنگفرشی مریناظرپایان یافتهخير
21187869مقایسه بیان ‍ژنی اینتر لوکین 1، 6 وTNF-α پلاسماو بافت های ( آئورت شکمی و پانکراس) در رت های دیابتی شده و سالمناظرپایان یافتهخير
21287854تأثیر یک جلسه ورزش مقاومتی درمانده ساز با شدتهای مختلف بر آپوپتوز لنفوسیتهای گردش خون و هورمون های مرتبط با آن در مردان تمرین کردهناظرپایان یافتهخير
21387664تهیه آنتی بادی مونوکلونال علیه کارسینوامبریونیک آنتی ژن (CEA)و تعیین خصوصیات آنناظرپایان یافتهخير
21487618تهیه واکسن ژنی کد کننده ی آلرژن اصلی گرده ی چنار و بررسی اثر بخشی آن در مدل موشیناظرپایان یافتهخير
21587199بررسی تاثیر فراورده گیاهی ACA-1 بر القای آپوپتوز، توقف سیکل سلولی و فعالیت کاسپازهای 8 و 9 در سلولهای سرطان معده (AGS)ناظرپایان یافتهخير
21686754بررسی safety انگل تضعیف شده Lieshmania major (H-line) به عنوان واکسن در موشهای /c BALB پس از ازعفونت به انگل وحشی و مقایسه روشهای تشخیص در تعیین شدت عفونت لیشمانیازیسناظرپایان یافتهخير
21786539بررسی مکانیسم تاثیر ضد التهابی ایمونومدولاتور جدا شده از سیر از طریق تاثیر بر فعالیت فاکتور هسته ای NF-kBناظرپایان یافتهخير
21886526آنالیز ژنتیک مولکولی در بیماران مبتلا به سندرم ولفرام (wolfram syndrome)ناظرپایان یافتهخير
21986382بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم پروموتر ژن IL-18 و پیامدهای بالینی ابتلا به عفونت هپاتیت B ناظرپایان یافتهبلي
22086278بررسی نقش و فعالیت سلولهای Treg در پاتوژنز بیماری سلناظرپایان یافتهخير
22185069بررسی آزمایشگاهی قابلیت پپتید وازواکتیو روده ای و پپتید وابسته به ژن کلسی تونین در تولید سلولهای دندریتیک تولروژنیک بوجود آورندة سلولهای T تنظیمی در بیماران مبتلا به روماتوئید آرتریتناظرپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1963583Heterologous Expression, Purification, and Characterization of the HspX, Ppe44, and EsxV Proteins of Mycobacterium tuberculosisPMCReports of Biochemistry and Molecular Biology1397مسئول
2963350Histopathological study of erythropoietin protective effect on carbon monoxide-induced cardiotoxicity in ratISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1396پنجم
3962717Design, isolation and evaluation of the binding efficiency of a DNA aptamer against interleukin 2 receptor alpha, in vitroISIInternational immunopharmacology1396سوم
4962411Pulsed Dilution Method for the Recovery of Aggregated Mouse TNF-α.PMCReports of biochemistry & molecular biology1396مسئول
5962379Impact of traffic-related air pollution on the expression of Platanus orientalis pollen allergensISIInternational journal of biometeorology1395دوم
6962138Bifidobacterium animalis in combination with human origin of Lactobacillus plantarum ameliorate neuroinflammation in Experimental model of multiple sclerosis by altering CD4+ T cell subset balanceISIBiomedicine & pharmacotherapy1396سوم
7961221Common solvents for making extraction of allergenic proteins from plants’ pollens for prick tests and related factors: a technical reviewPMCElectronic Physician1396چهارم
8960698Enhanced sublingual immunotherapy by TAT-fused recombinant allergen in a murine rhinitis modelISIInternational immunopharmacology1396مسئول
9960398Synthesis strategies for optimizing sizes of PLGA nanoparticles containing recombinant Chenopodium album (rChe a 3) allergenISIINTERNATIONAL JOURNAL OF POLYMERIC MATERIALS AND POLYMERIC BIOMATERIALS1396دوم
10954392Chitosan (CHT) and trimethylchitosan (TMC) nanoparticles as adjuvant/delivery system for parenteral and nasal immunization against Mycobacterium tuberculosis (MTb) ESAT-6 antigenChemical AbstractNanomedicine Journal1395دوم
11953669Mycobacterium tuberculosis HspX/EsxS Fusion Protein: Gene Cloning, Protein Expression, and Purification in Escherichia coliPMCReports of Biochemistry and Molecular Biology1396مسئول
12952727Expression of Apoptosis Inducing-Iigands, TRAIL and Fas-L in Hydatid Cyst Germinal Layer and Normal Tissueindex copernicusJ Ardabil Univ Med Sci1391سوم
13952724Effects of Vitamin-E treatment on CatSper genes expression and sperm quality in testis of aging miceISIIranian Journal of Reproductive BioMedicine1393پنجم به بعد
14952722Efficient expression of a soluble lipid transfer protein (LTP) of Platanus orientalis using short peptide tags and structural comparison with the natural form: Expression of Soluble Lipid Transfer ProteinISIBiotechnology and Applied Biochemistry1394مسئول
15952720Expression Levels of Vascular Endothelial Growth Factors A and C in Patients with Peptic Ulcers and Gastric CancerPMCJournal of Gastric Cancer1393دوم
16952715Transforming growth factor beta 1 869T/C and 915G/C polymorphisms and risk of autism spectrum disordersPMCReports of Biochemistry and Molecular Biology1394پنجم به بعد
17952713Molecular, biochemical, and structural analysis of a novel mutation in patients with methylmalonyl-CoA mutase deficiencyISIGene1394دوم
18952676Elevated caspase‑1 activity and IL‑1β expression are associated with the IPAF inflammasome in an experimental model of allergyISIMolecular Medicine Reports1395مسئول
19952656Expression of a Chimeric Allergen with High Rare Codons Content in Codon Bias-Adjusted Escherichia coli: Escherichia coli BL21 (DE3)-Codon Plus RIL as an Efficient HostISICurrent Microbiology1395مسئول
20952648Construction of a Novel DNA Vaccine Candidate Encoding an HspX-PPE44-EsxV Fusion Antigen of Mycobacterium tuberculosisPMCReports of Biochemistry & Molecular Biology1395دوم
21952645Evaluation of transforming growth factor-beta1 gene expression in pterygium tissue of atopic patientsISIJournal of the Chinese Medical Association1395پنجم
22952641Immunization against HTLV-I with chitosan and tri-methylchitosan nanoparticles loaded with recombinant env23 and env13 antigens of envelope protein gp46ISIMicrobial Pathogenesis1395سوم
23952105protective effect of silymarin against chemical induced cardiotoxicityISIEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine1391پنجم
24951705St. John’s wort and its component hyperforin alleviate experimental autoimmune encephalomyelitis through expansion of regulatory T-cellsISIJOURNAL OF IMMUNOTOXICOLOGY1395سوم
25951704Hyperforin-loaded gold nanoparticle alleviates experimental autoimmune 2 encephalomyelitis by suppressing Th1 and Th17 cells and upregulating 3 regulatory T cellsISInanomedicine, nanotechnology, biology and medicine1395سوم
26951174Cell-SELEX-based selection and characterization of a G-quadruplex DNA aptamer against mouse dendritic cellISIINTERNATIONAL IMMUNOPHARMACOLOGY1395دوم
27951051Immunization against HTLV-1 with CHT and TMC nanoparticles loaded with recombinant env23 and env13 antigens of envelope protein gp46ISIMicrobial Pathogenesis1395سوم
28950949Fc-based delivery system enhances immunogenicity of a tuberculosis subunit vaccine candidate consisting of the ESAT-6:CFP-10 complexISIMolecular BioSystems1395پنجم به بعد
29943232Protective Effect of Erythropoietin on Myocardial Apoptosis in Rats Exposed to Carbon MonoxideISILife sciences1394پنجم
30943064Erythropoietin in the treatment of carbon monoxide neurotoxicity in ratISIFood and Chemical Toxicology1394چهارم
31943012Fused Mycobacterium tuberculosis multi-stage immunogens with an Fc-delivery system as a promising approach for the development of a tuberculosis vaccineISIInfection, genetics and evolution1395پنجم به بعد
32942897Lung‐derived innate cytokines: new epigenetic targets of allergen‐specific sublingual immunotherapyISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1394مسئول
33942445Down-regulation of Th2 immune responses by sublingual administration of poly (lactic-co-glycolic) acid (PLGA)-encapsulated allergen in BALB/c miceISIINTERNATIONAL IMMUNOPHARMACOLOGY1394مسئول
34940840APC targeting enhances immunogenicity of a novel multistage Fc-fusion tuberculosis vaccine in miceISIAppl Microbiol Biotechnol1394پنجم به بعد
35940270Construction of a DNA vaccine encoding Mtb32C and HBHA genes of mycobacterium tuberculosisISIJundishapur Journal of Microbiology1394پنجم
36940225Refolding process of cysteine-rich proteins: Chitinase as a modelChemical AbstractReports of Biochemistry & Molecular Biology1394مسئول
37934968Induction of a Th1 immune response and suppression of IgE via immunotherapy with a recombinant hybrid molecule encapsulated in liposome–protamine–DNA nanoparticles in a model of experimental allergyISIImmunologic Research1394مسئول
38934818Aptamers: new arrows to target dendritic cells.ISIJournal of drug targeting1394مسئول
39934668The effects of WW2/WW3 domains of Smurf2 molecule on TGF-β signaling and arginase I gene expressionISICell biology international1393پنجم
40934255Synthesis and docking analysis of new heterocyclic system of tetrazolo[5',1':2,3][1,3,4]thiadiazepino [7,6-b]quinolines as aldose reductase inhibitorsISIIran J Basic Med Sci1393مسئول
41934216The expression of vascular endothelial growth factor in pterygium tissue of atopic patientsPMCInternational Ophthalmology1393پنجم به بعد
42932884Identification and molecular characterization of the cDNA encoding Cucumis melo allergen, Cuc m 3, a plant pathogenesis - related proteinChemical AbstractReports of Biochemistry & Molecular Biology1393اول
43932882TLR4 and TLR2 expression in biopsy specimens from antral and corporal stomach zones in Helicobacter pylori infectionsChemical AbstractReports of Biochemistry & Molecular Biology1393چهارم
44931418Efficient expression of a soluble lipid transfer protein (LTP) of Platanus orientalis using short peptide tags, and structural comparison with the natural formISIBiotechnology and Applied Biochemistry1394مسئول
45931416Value of the polymerase chain reaction method for detecting tuberculosis in the bronchial tissue involved by anthracosisPMCJournal of bronchology & interventional pulmonology1393مسئول
46930321Effects of Vitamin-E treatment on CatSper genes expression and sperm quality in the testis of the aging mousePMC. Iran J Reprod. Med.1392پنجم به بعد
47930163Comparison of insulin and alpha lipoic acid treatment on laminin expression in sciatic nerve of diabetic ratsChemical AbstractJournal of Cell and Animal Biology1392پنجم
48930065The Effect of Maternal Nicotine Exposure on Fibronectin Expression in Lung Parenchyma of the Mice Newborns.index copernicusمجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان1392چهارم
49930028Effect of α-lipoic acid on expression of collagen IV of the sciatic nerve of diabetic ratsindex copernicusRESEARCH OPINIONS IN ANIMAL & VETERINARY SCIENCES1391پنجم
50924650Evaluation of immune response after moderate and overtraining exercise in wistar ratISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1392چهارم
51924132effect of nikotinSID/Iranmedex/Magiranمجله علوم پزشکی رفسنجان1392سوم
52924131Eutopic and ectopic stromal cells from patients with endometriosis exhibit differential invasive, adhesive, and proliferative behaviorISIFertility and Sterility1392پنجم به بعد
53924130Evaluation of the expression of the inflammasome pathway relatedcomponents in Leishmania major-infected murine macrophagesPMCEuropean Journal of Experimental Biology1392سوم
54923842Molecular cloning and expression of Cro s 1:an occupational allergen from saffron pollen (Crocus sativus)Chemical AbstractReports of Biochemistry & Molecular Biology1391دوم
55923829Effects of L-carnitine treatment on expression of CatSper proteins in the aging mouse model.Chemical AbstractEuropean Journal of Experimental Biology1392پنجم به بعد
56923800Combination of vitamin E with L-carnitine increase CatSper Genes expression in the aging mouse testisChemical AbstractEuropean Journal of Experimental Biology1392چهارم
57923480The effects of maternal epileptic seizures during pregnancy on PSA-NCAM expression in rat pups hippocampusISI(Journal of Biomedical Sience(JBS1391چهارم
58922814Cloning and Expression of Mycobacterium tuberculosis Major Secreted Protein Antigen 85B (Ag85B) in Escherichia coliISIJundishapur Journal of Microbiology1391دوم
59922807Type 2 innate lymphoid cells: friends or foes-role in airway allergic inflammation and asthma.PMCJournal of Allergy1391مسئول
60922805Simulation of Major Histocompatibility Complex (MHC) structure and peptide loading into an MHC binding pocket with teachers’handsChemical AbstractReports of Biochemistry & Molecular Biology1392اول و مسئول
61922804Decreased levels of soluble Toll-like Receptor 2 in patients with asthmaChemical AbstractReports of Biochemistry & Molecular Biology1391مسئول
62922795Validity of using recombinant melon profilin, Cuc m 2, for diagnosis of melon allergyChemical AbstractReports of Biochemistry & Molecular Biology1391اول
63922786The Possible Role of Organophosphorus Pesticides in Augmentation of Food Allergenicity: A Putative HypothesisISIResearch Journal of Environmental Toxicology1391دوم
64922785The effects of induced type-I diabetes on developmental regulation of insulin & insulin like growth factor-1 (IGF-1) receptors in the cerebellum of rat neonates.ISIMetab Brain Dis1391سوم
65922783Expression of grape class IV chitinase in Spodoptera frugiperda (Sf9) insect cells.ISIAllergol Immunopathol1391مسئول
66922782Immunotherapy with a recombinant hybrid molecule alleviates allergic responses more efficiently than an allergenic cocktail or pollen extract in a model of chenopodium album allergy.ISIInt Arch Allergy Immunol.1392دوم
67922739A Cancer-Array Approach Elucidates the Immune Escape Mechanism and defects in the DNA Repair System in Esophageal Squamous Cell CarcinomaISIArch Iran Med1392پنجم
68922671Identification and characterisation of main allergic proteins in Vitis vinifera vitisISIFood and Agricultural Immunology1391دوم
69922601Monarch-1 Activation in Murine Macrophage Cell Line (J774 A.1) Infected with Iranian Strain of Leishmania majorPMCIranian J Parasitol1392مسئول
70922598Construction of a recombinant allergen-producing probiotic bacterial strain: Introduction of a new line for a live oral vaccine against Chenopodium album pollen allergyChemical AbstractReports of Biochemistry & Molecular Biology1392سوم
71922591Molecular cloning, characterization, and expression of Cuc m 2, a major allergen in Cucumis meloChemical AbstractReports of Biochemistry & Molecular Biology1392اول
72922589The role of anti-CCD antibodies in grape allergy diagnosisChemical AbstractReports of Biochemistry & Molecular Biology1392دوم
73921953Identification of a New Allergen from Amaranthus retroflexus Pollen, Ama r 2PMCAllergology International1390دوم
74921808Cloning and expression of cyclophilin from Platanus orientalis pollens in Escherichia coliChemical AbstractReports of Biochemistry & Molecular Biology1391اول
75921695Sexual Dimorphism in Expression of Insulin and Insulin-Like Growth Factor-I Receptors in Developing Rat CerebellumISICellular and Molecular Neurobiology1391چهارم
76921414protective effect of silymarin against acrolein induced cardiotoxicity in miceISIevidence base complementary and alternative medicine1391پنجم
7792109Maternal nicotine exposure altered expression of laminin α 5 in lung tissue newborn micePMCJournal of Cell and Animal Biology1391پنجم
7891685Development of a novel histone H1-based recombinant fusion peptide for targeted non-viral gene deliveryISIInternational Journal of Pharmaceutics1391دوم
7991196Nicotine decreased expression of fibronectin in lung parenchyma newbornISIAfrican Journal of Pharmacy and Pharmacology1391پنجم به بعد
8091195The effect of PTZ-induced epileptic seizures on hippocampal expression of PSA-NCAM in offspring born to kindled ratsISIJournal of biomedical science1391چهارم
8191118The study of apoptotic bifunctional effects in relationship between host and parasite in cystic echinococcosis: a new approach to suppression and survival of hydatid cystISIParasitology Research1391سوم
8291077Clinical and Laboratory Investigation of Oral Allergy Syndrome to GrapeISIIranian journal of allergy, asthma, and immunology1391دوم
8391073Cyclooxygenase-2 inhibition by novel Bisaryl imidazolyl imidazole derivatives increases Bax/Bcl-2 ratio and upregulates Caspase-3 gene expression in Caco-2 colorectal cancer cell lineISIGenes and Genomics1391سوم
8491071Sex differences and left-right asymmetries in expression of insulin and insulin-like growth factor-1 receptors in developing rat hippocampusISIBrain structure & function1391سوم
8591051Constructing a hybrid molecule with low capacity of IgE binding from Chenopodium album pollen allergensISIImmunology Letters1391مسئول
8690882Optimization and Comparison of Two Electrotansformation Methods for LactobacilliscopusBiotechnology1390مسئول
8790688The effects of maternal diabetes on expression of insulin-like growth factor-1 and insulin receptors in male developing rat hippocampusISIBrain structure & function1391سوم
8890674Detection of Clostridium tetani by fluorescent amplification based specific hybridizationISIAfrican Journal of Microbiology Research1390چهارم
8990538Pistachio Allergy-Prevalence and In vitro Cross-Reactivity with Other NutsPMCAllergology international1390سوم
9090500Induction of Tumor-Specific Immunity By Multi-epitope Rat HER2/neu-derived peptides encapsulated in LPD nanoparticlesISINanomedicine: Nanotechnology, Biology and Medicine1390دوم
9190415Novel selective Cox-2 inhibitors induce apoptosis in Caco-2 colorectal carcinoma cell lineISIEuropean journal of pharmaceutical sciences1390سوم
9290178Diagnosis of Chenopodium album allergy with a cocktail of recombinant allergens as a tool for component-resolved diagnosisISIMolecular biology reports1390مسئول
9390152Apoptosis of Human Lymphocytes after Exposure to Hydatid FluidISIIranian Journal of Parasitology1390دوم
9490070Chenopodium album pollen profilin (Che a 2): homology modeling and evaluation of cross-reactivity with allergenic profilins based on predicted potential IgE epitopes and IgE reactivity analysisISIMolecular Biology Reports1390دوم
9590067Generation and Characterization of Anti-chitinase Monoclonal AntibodiesISIHybridoma 1390مسئول
9690021Screening of lactobacilli bacteria isolated from gastrointestinal tract of broiler chickens for their use as probioticISIAfrican Journal of Microbiology Research1390مسئول
9790020Cloning and Expression of Che a 1, the Major Allergen of Chenopodium album in Escherichia coliISIApplied Biochemistry and Biotechnology 1390دوم
9889748Salivary immunoglobulin A in patients with Recurrent Aphthous UlcerationscopusJournal of Applied Sciences 1389سوم
9989604Cloning, expression, characterization, and computational approach for cross-reactivity prediction of manganese superoxide dismutase allergen from pistachio nutPMCAllergology International 1389سوم
10089569Cloning, expression and purification of early secretory antigenic target 6kDa protein (ESAT-6) of Mycobacterium tuberculosisscopusJundishapur Journal of Microbiology1389دوم
10189563Highly efficient transfection of dendritic cells derived from esophageal squamous cell carcinoma patient: Optimization with green fluorescent protein and validation with tumor RNA as a tool for immuno-genetherapy ISIIranian Journal of Biotechnology 1389پنجم به بعد
10289528Molecular Cloning and Expression of Cucumisin (Cuc m 1), a Subtilisin-like Protease of Cucumis melo in Escherichia coliPMCAllergology International1389اول
10389366Sal k 4, a New Allergen of Salsola kali, Is Profilin: A Predictive Value of Conserved Conformational Regions in Cross-Reactivity with Other Plant-Derived ProfilinsISIBioscience Biotechnology and Biochemistry1389سوم
10489342Influence of Processing on the Allergenic Properties of Pistachio Nut Assessed in VitroISIJournal of Agricultural and Food Chemistry1389سوم
10589250identification of methionine synthase (sal k 3),as a novel allergen of salsola kali pollenISIMolecular Biology Reports1388دوم
10689202An approach for detection and quantification of fruits natural profilin: natural melon profilin as a model ISIFood and Agricultural Immunology1389دوم
10789182Expression of the recombinant major allergen of salsola kali pollen (Sal k 1) and comparison with its low-immunoglobulin E-binding mutantPMCAllergology International1389دوم
10889165Induction of cytotoxic T lymphocytes primed with tumor RNA-loaded dendritic cells in esophageal squamous cell carcinoma: preliminary step for DC vaccine designISIBMC cancer1389پنجم
10989132Immunochemical characterization of Amaranthus retroflexus pollen extract: extensive cross-reactive allergenic components among the four species of Amaranthaceae/ChenopodiaceaeISIIranian Journal of Allergy, Asthma and Immunology1389دوم
11088685Effects of Insulin and Ascorbic Acid on Inhibition of the Apoptosis in Hippocampus of STZ-Induced Diabetic RatsSID/Iranmedex/Magiranمجله علوم تشریح ایران1388دوم
11188631Is serum or sputum eosinophil cationic protein level adequate for diagnosis of mild asthma?scopusiranian journal of allergy asthma and immunology1388سوم
11288507Effects of aerobic training on leptin, tumor necrosis factor-α and interleukin-6 levels in obese and lean menscopusمجله دانشگاه علوم پزشکی سمنان1388چهارم
11388158identification of cyclophilin as a novel allergen from platanus orientalis pollens by mass spectrometryISIj biosci bioeng1388دوم
11488115Allergy to Salsola Kali in a Salsola incanescens-rich area: role of extensive cross allergenicityISIAllergology international 1388دوم
11588113Prevalence of allergic disorders among the population in the city of Mashhad, Northeast IRANscopusJournal of public health1388پنجم به بعد
11688112cloning expression and purification of 10 kd culture filtrared protein (CFP-10) of Mycobacterium tuberculosis AFRICAN JOURNAL OF BIOTECNOLOGY 1388دوم
11788109cloning and expression of the allergen cro s 2 profilin from saffron(crocus sativus)ISIAllergol int1388پنجم
11887687oriental plane pollne allergy: identification of allergens and cross-reactivity between relevant speciesISIََAllergy and Asthema Proceedings1387دوم
11987642production and characterization of monoclonal antiboby against Saffron pollen profilin, Cro s2ISIIran J Immunol1387اول
12087446آلرژی غذاییindex copernicusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند1387سوم
12187267Evaluation of Bcl-2 family gene expression and Caspase-3 activity in hippocampus STZ-induced diabetic rats ISIExp Diabetes Res1387دوم
12287086Complementary DNA Cloning and Immunologic Characterization of a New Platanus orientalis Pollen AllergenISIResearch Journal of Biological Sciences1387دوم
12387059Functional Expression of Bacillus anthracis Protective Antigen in E. coliPMCAppl Biochem Biotechnol1387دوم
12487053Evaluation of Insulin and Ascorbic Acid Effects on Expression of Bcl-2 Family Proteins and Caspase-3 Activity in Hippocampus of STZ-Induced Diabetic RatsISICell Mol Neurobiol1388دوم
12587010Truncated MTA-1: A pitfall in ELISA-based immunoassay of HTLV-1 infectionISIJOURNAL OF BIOMEDICINE AND BIOTECHNOLOGY 1387سوم
12686536One-step purification of histidine-tagged profilin with high purity and yield by using metal precipitationISIBIOTECHNOLOGY AND APPLIED BIOCHEMISTRY 1386اول
12786486specific IgG antibodies(total and subclasses)against saffron pollen: a study of their correlation with specific IgE and immediate skin reactionsISIiranian journal of allergy asthma and immunology1386سوم
12886177بررسی اثرات انسولین و اسید اسکوربیک بر بیان ژنهای خانواده ی Bcl-2 دی ناحیه ی هیپوکامپ موش های صحرایی دیابتی شده توسط استرپتوزوسینindex copernicusمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان1386دوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1952233Effects of low-doses ionizing radiation on IL-4, IFN-γ and TGF-β genes expression in spleen lymphocytes of BALB/C mice1st European Congress of Medical PhysicsAthensسخنرانی1395خير
2952231Effects of adaptive response induced by low-dose ionizing radiation on immune system in spleen lymphocytes of BALB/C mice1st European Congress of Medical PhysicsAthensسخنرانی1395خير
3951357آپتامرها: ابزارهای نوین در ایمونولوژیکنگره بین المللی ایمونولوژی و آلرژی ایرانتبریزپوستر1395خير
4950660نقش PLGA در ایمونوتراپی اختصاصیسیزدهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی و آلرژی تبریزتبریزپوستر1395خير
5950659نقش PLGA پوشیده شده باChitosan در ایمونوتراپی اختصاصیسومین کنگره بین المللی ایمونولوژی، آسم . آلرژی مشهدمشهدپوستر1395خير
6950411گسترش و تنوع گرده های آلرژی زای درختان در ایران: یک بررسی مروریسومین همایش بین المللی ایمونولوژی، آسم و آلرژی و اولین سمپوزیوم آلرژی غذایی و داروییمشهدپوستر1394خير
7942341کلونینگ وبیان کوکومیسین(Cuc m 1) خربزه، آلرژن شبه سوبتیلیسیننهمین کنگره ایمونولوزی و الرژی ایرانتهرانسخنرانی1387خير
8942337تعیین مشخصات مولکولی Cuc m 3، آلرژن خربزهنهمین کنگره ایمونولوزی و آلرژی ایرانتهرانپوستر1387خير
9940608پاسخ سیستم ایمنی به ورزش استقامتی با شدت متوسط در رتهای نر ن‍ژاد ویستاربیست و یکمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانتبریزپوستر1392خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ نوع کتابت
1622ایمونولوژی عملی1389تالیف بخشی از کتاب
2453مبانی ایمونولوژی1391تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان
1267تولید پروتئین نوترکیب CCL21 انسانی در گیاه توتون (Nicotiana tobacum) جهت ایمونوتراپی و درمان سرطان nf>, مجتبی سنکیان
2264توليد کيت اليزا به منظور تشخيص سم ديازينون nf>, مجتبی سنکیان , محمد سوختانلو , فرزین هادیزاده , محمد سعادتمند زاده , محمدرضا خاکزاد
3202طراحی و ساخت ساختار پروتئین کایمری از اپیتوپ های ایمنوژنیک HTLV-1 به همراه اتصال دهنده های فاقد انعطاف nf>, محسن تفقدی پیاده غیبی , مجتبی سنکیان , علی بدیعی , سید عبدالرحیم رضائی , منا کبیری
4201طراحی و ساخت ساختار پروتئین کایمری از اپیتوپ های ایمنوژنیک HTLV-11395/08/0490256nf>, مجتبی سنکیان , علی بدیعی , محسن تفقدی پیاده غیبی , منا کبیری , سید عبدالرحیم رضائی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه