مجتبي  سنکيان

 فعالیت های پژوهشی

 

مجتبي سنکيان

در دانشگاه علوم پزشکی مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): مجتبي سنکيان رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : دانشیار آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : ایمنی شناسی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : sankianm@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
ایمونولوژیدکترا (Ph.D.)1385دانشگاه علوم پزشکی مشهد

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1951684تولید DNA آپتامر ضد تولید DNA آپتامر ضد (hIL-17A)Human Interleukin 17A با هدف استفاده آتی در درمان پسوریازیسمجریدر دست اجراخير
2941744ارزیابی اثرات ایمنولوژیک تایموس ولگاریس، لاوندولا انگوستیفولیا، کارواکرول و 8-1 سینئول در مدل حیوانی EAEمجریدر دست اجرابلي
3941456تولید DNA آپتامر ضد (hTNF-α) Human Tumor Necrosis Factor-alpha و بررسی عملکرد آنمجریدر دست اجرابلي
4941437شناسایی و ساخت آپتامر علیه پروتئین نوترکیبTGF-βموشیمجریپایان یافتهبلي
5941436شناسایی و ساخت آپتامر علیه پروتئین نوترکیب اینترلوکین- 2 (IL-2) موشیمجریپایان یافتهبلي
6931176کلونینگ و بیان آلرژن شماره 1 سالسولا کالی(Sal k 1 ) در مخمر پیکیا پاستوریسمجریپایان یافتهبلي
7931175بررسی اثرات باکتری Mutaflor تولید کننده تریپتوفان بر سیستم ایمنی موش BALB/cمجریدر دست اجرابلي
8930985تولید آنتی بادی مونوکلونال بر علیه پروتئین MMP13 انسانیمجریدر دست اجراخير
9930731بررسی سایز ذره PLGA بر روی پاسخ ایمنی مدل حیوانی آلرژی در ایمونوتراپی با آلرژن نوترکیب گرده سلمه (rChe a 3) محبوس شده در نانوپارتیکلمجریپایان یافتهخير
10930579تولید TGF-βموشی نوترکیبمجریپایان یافتهبلي
11930578تولید اینترفرون گاما موشی نوترکیبمجریپایان یافتهخير
12930577تولید اینترلوکین 4 نوترکیب موشیمجریپایان یافتهبلي
13930576تولید αTNF موشی نوترکیبمجریپایان یافتهبلي
14930575تولیدIL2 موشی نوترکیبمجریپایان یافتهبلي
15921905تولید، تخلیص و ارزیابی کیفی IgY پلی کلونال علیه مایکوباکتریوم توبرکلوزیس با هدف کاربردهای آتی در تشخیص آزمایشگاهیمجریپایان یافتهبلي
16921283تولید کیت الیزا به منظور تشخیص سم دیازینونمجریپایان یافتهبلي
17921242ایمن سازی علیه HTLV-1 با کمک نانوذرات پلیمری PLGA و آلبومین و ادجوانت های ایسکوماتریکس و CpG ODNمجریپایان یافتهخير
18920503بررسی قابلیت ایمنی زایی نانوذرات کیتوزان حاوی انتی ژن نوترکیب ESAT6 مایکوباکتریوم توبرکلوزیس پس از تجویز بینیمجریپایان یافتهخير
19910734بررسی بیان مولکول VEGF در بیماران مبتلا به زخم پپتیک (Peptic ulcer) و آدنوکارسینومای معده ناشی از هلیکوباکترپیلوری مراجعه کننده به کلینیک طوبی و بیمارستان امام خمینی ساری در سال 92-91مجریپایان یافتهبلي
20910509بررسی سطح سرمی ایمونوگلوبین A به عنوان بیومارکر تشخیصی در بیماران مشکوک به ایسکمی رودهمجریپایان یافتهبلي
21910237مطالعه تارگتینگ اختصاصی سلول های دندریتیک موشی توسط آپتامرهامجریپایان یافتهبلي
22910235بررسی بیان و اپی ژنتیک سایتوکاین های ذاتی دخیل در پاسخ به تداخل پروبیوتیک در موش های حساس شده با آلرژن به عنوان مدلی از آلرژی تجربیمجریپایان یافتهبلي
23910232ارزیابی اثرات درمانی پروبیوتیکها در مدل حیوانی EAE موشهای C57BL/6 با هدف گیری آنالیز الگوهای پاسخ ایمنی در زیررده های مختلف سلول های T و بررسی گلوبال تغییرات اپی ژنتیکمجریدر دست اجرابلي
2489856تعیین اثرات دومن های نوترکیب ww2\ww3 از مولکولSmurf2 بر روی پیامدهی 1TGF-beta در سلول RAW264.7مجریپایان یافتهبلي
2589854بررسی اثر بخشی ایمونوتراپی زیرزبانی با آلرژن‌ نوترکیب (rPla or 3)گرده چنار در دو حالت متصل به پپتید TAT و محبوس شده در نانوپارتیکل PLGA در مدل تجربی موشیمجریپایان یافتهبلي
2689624تعیین پروفایل حساسیت به آلرژن های شناخته شده گرده گیاهان خانواده Chenopodiacea در بیماران آلرژیک فصلی با استفاده از آلرژن های نوترکیبمجریپایان یافتهخير
27891020تهیه نانوپارتیکل مولتی فانکشنال طلا برای هدف گیری سلولهای دندریتی و ارزیابی آن در درمان EAE در موشهای C57/BL6مجریپایان یافتهبلي
2888801بهینه سازی تولید یک پروتئین هیبرید از آلرژنهای گرده گیاه Chenopodium album در سیستمهای بیان کننده یوکاریوتی متفاوتمجریپایان یافتهبلي
2988800کلون سازی و بیان پروتئین انتقال دهنده لیپید انگور در میزبان یوکاریوتیمجریپایان یافتهخير
3088452بیان آلرژن های نوترکیب انگور در تیره سلولی حشرهمجریپایان یافتهخير
3188448ساخت پروبیوتیک نوترکیب با قابلیت تولید آلرژن گرده گیاه کنوپودیوم (cha2 )مجریپایان یافتهخير
3287622بررسی سروتیپ های استرپتوکوک موتانس در کودکان C.F و SECC به روش Serotype-specific PCRمجریپایان یافتهبلي
3387615شناسایی،‮ ‬تعیین‮ ‬مشخصات‮ ‬مولکولی‮ و‮ تولید‮ پروتئین‮ ‬نوترکیب‮ ‬آلرژن‮ ‬های‮ ‬انگور‮ ‬و‮ ‬بررسی‮ ‬تأثیر‮ ‬سموم‮ ‬کشاورزی‮ ‬بر‮ ‬بروز‮ ‬یا‮ آلرژی‮ ‬زایی‮ ‬آنهامجریپایان یافتهبلي
3487542تولید یک پروتئین هیبرید از آلرژنهای Chenopodium Album و بررسی ایمونوژنیسیته آن در مدل تجربی آلرژیمجریپایان یافتهبلي
3587521شناسایی، تولید و تعیین مشخصات مولکولی آلرژن اصلی گرده گیاه تاج خروسی (Pigweed)مجریپایان یافتهخير
3687320ارزیابی سطح ایمونوگلوبولین A بزاقی در بیماران مبتلا به آفت دهانی و ارتباط آن با شاخص های بالینیمجریپایان یافتهبلي
3786782کلونینگ و تولید آلرژن cuc m1 آلرژن اصلی خربزهمجریپایان یافتهبلي
3886781کلونینگ و تولید آلرژن Cuc m3، آل‍رژن خربزه cucumis meloمجریپایان یافتهخير
3986665توزیع فراوانی آلرژی غذایی در دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاههای مشهد، سال 1387-1386 مجریپایان یافتهخير
4086435بررسی اثرآپوپتوتیک مرحله لاروی کرم اکینوکوکوس گرانولوزوس روی لنفوسیت هامجریپایان یافتهخير
4186422بررسی پروتئین های ایمنی ذاتی و ایمنی اکتسابی بزاق در کودکان مبتلا به SECC و کودکان Caries-free به روش Microarray مجریپایان یافتهبلي
4286420بررسی مسیر اینفلا مازوم در ماکروفاژهای آلوده به انگل لیشمانیا عامل سالک مجریپایان یافتهخير
4386347شناسائی، کلونینگ و تولید آلرژنهای نو ترکیب پسته و مطالعه مشخصات آنهامجریپایان یافتهخير
4486345کلونینگ ،بیان و تخلیص پروتئین CFP-10 مایکوباکتریوم توبرکلوزیسمجریپایان یافتهخير
4586333کلونینگ ، بیان و خالص سازی پروتئین ESAT-6 پروتئین ترشحی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس.مجریپایان یافتهخير
4686012کلونینگ، بیان و خالص سازی پروتئین TB10.4 از مایکو باکتریوم توبرکلوزیسمجریپایان یافتهبلي
4785135ساخت وکتور بیان کننده پروتئین با قابلیت T/A کلونینگ جهت مقاصد مهندسی پروتئینمجریپایان یافتهخير
4883093تهیه مدل حیوانی (Balb/c mice) جهت بررسی آلرژینیسیته آلرژن نو ترکیب زعفران (rcros1)مجریپایان یافتهخير
4983037خالص سازی و تعیین پتانسی آنزیم مونوآمینواکسیداز از سرم گاومجریپایان یافتهخير
5083014تولید آنتی بادی مونوکلونال بر ضد پروفیلین زعفرانمجریپایان یافتهخير
5180018اندازه گیری کمی فرآورده Anti-D به روش ELAT و مقایسه آن با مقادیر به دست آمده از روش کومبسمجریپایان یافتهخير
5279042بررسی میزان ارتباط بین تست های تشخیص حساسیت in vivo و in vitrro در حساسیت به گرده زعفرانمجریپایان یافتهخير
53961176استاندارد سازی و اعتبارسنجی تست بومی طراحی شده برای شناسایی و افتراق گونه های شایع مایکوباکتریومی بر مبنای تکنیک LiPA با هدف تبدیل آن به محصولی کاربردی و روتین در آزمایشگاه های بالینی در راستای درمان منطقی بیمارانهمکاردر دست اجرابلي
54960438بررسی اثرات ‏ایمونوتراپی زیر زبانی نانوپارتیکلهای PLGA حاوی آلرژن ‏و کورکومین بر روی پاسخ ایمنی مدل حیوانیهمکاردر دست اجراخير
55960254مطالعه درون تنی تاثیر الگوی تقطیع دوز پرتودرمانی بر تحریک سیستم ایمنی و کنترل رشدهمکاردر دست اجرابلي
56951666طراحی و ساخت واکسن ضد سل با استفاده از نانوپارتیکل های پلیمری و بررسی ایمنی زایی آن بعد از تجویز آن طریق بینی و زیر جلدی در موشهمکاردر دست اجرابلي
57950026بررسی موتاسیون های مقاومت به داروهای مهار کننده پروتئاز بیماران HIVمثبتهمکاردر دست اجرابلي
58941795بومی سازی و طراحی روشی بر مبنای Reverse-hybridization line probe assay (LiPA) به منظور تشخیص، شناسایی و افتراق سریع گونه های شایع مایکوباکتریومی جداشده از بیماران با هدف منطقی کردن شیوه درمانهمکاردر دست اجرابلي
59941610اثرات استفاده از اسکافولد PLGA غنی شده با سلول های فیبروبلاست در جراحی بیماران مبتلا به Small penis syndromeهمکارعقد قراردادخير
60941281فرمولاسیون و بررسی خواص فیزیکوشیمیایی سورفاکتانت مصنوعیهمکاردر دست اجرابلي
61940965ساخت نانوادجوانت های ISCOMATRIX و PLUSCOMو بررسی ایمنی زایی آنها هنگام تجویز همزمان با پروتئین فیوژن EsxS وHspX مایکوباکتریوم توبرکلوزیس از طریق بینی و زیر جلدی در موشهمکارپایان یافتهخير
62940964طراحی نانو واکسن زیرواحدی حاوی پروتئین های فیوژن EsxS و HspX مایکوباکتریوم توبرکلوزیس محصور شده در نانو ذره ی PLGA:DDA و بررسی ایمنی زایی آن بعد از تجویز از طریق بینی و زیر جلدی در موشهمکاردر دست اجراخير
63940347بررسی اثرات هایپرتیروئیدی تجربی بر بیان ژنهای کلا‍‍ژن تیپ IV، لامینین 5-α و Catsper 1,2 در مجاری سمی نفروسهمکاردر دست اجرابلي
64940043تهیه و استاندارد نمودن عصاره چهار آلرژن شایع منطقه(پولن درخت کاج، پولن چمن،آلترناریا، و آسپرژیلوس ) جهت انجام تست پریک در بیماران مشکوک به آلرژیهمکاردر دست اجرابلي
65940012بررسی موتاسیونهای مقاومت دارویی در ژن RT بیماران آلوده به HIV-1 مشهدهمکارپایان یافتهبلي
66931752بررسی اثر هیپوتیروئیدی تجربی بر کلاژن نوع IV و لامینین -5α و بیان ژنهایCatSper1,2 در مجاری سمی نفروس موش Balb/Cهمکاردر دست اجرابلي
67931750 اثرات دیابت تجربی بر بیان کلاژن نوع IV و لامینین -5α و1,2 CatSper در مجاری سمینیفر موش Balb/Cهمکاردر دست اجرابلي
68931494تهیه و بررسی خصوصیات نانوذرات کیتوزان با روکش آلژینات حاوی پروتئین PPE17 مایکوباکتریوم توبرکلوزیس و بررسی ایمنی زائی آن در موش با دو روش زیر جلدی و درون بینیهمکارپایان یافتهبلي
69931451طراحی، توسعه و بررسی سمیت سلولی نسل نوین ایمنو توکسین ها ی حاوی توکسین A سودوموناس آئروژنوزا مؤثر بر سرطان های وابسته به her-2همکاردر دست اجرابلي
70930461طراحی و ساخت نانو واکسن زیرواحدی حاوی پروتئین های فیوژن EsxVو HspXو PPE44محصور شده در نانوسفرهای PLGA مانوزیله و بررسی ایمنی زایی آن بعد از تجویز آن طریق بینی و زیر جلدی در موشهمکارپایان یافتهبلي
71930139بررسی ایمنی زایی DNA واکسنAg85a-Cfp10 بر علیه مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در مدل حیوانیهمکارپایان یافتهخير
72921575ارزیابی پاسخ ایمنی بر علیه پپتید P5 انکپسوله شده در لیپوزوم و بارگیری شده توسط سلولهای دندریتیک در مدل موش توموری شدههمکارپایان یافتهبلي
73921202جداسازی سلولهای بنیادی سرطانی از بافت توموری سلولهای سنگفرشی مری و بررسی اثر مسیر پیام رسانی سلولی NOTCH در ایجاد و حفظ خصوصیات کلیدی آنها.همکارپایان یافتهبلي
74920528ایمن سازی علیه ویروس I-HTLV با استفاده از نانوذرات کیتوزان و تری متیل کیتوزان حاوی آنتی ژن های نوترکیب ویروسهمکارپایان یافتهخير
75911187 بررسی اثر دزهای کم پرتوهای یونیزان بر میزان بیان ژن هایIFN-γ ، βTGF-، IL-4 در لنفوسیت های طحال موشBalb/cهمکارپایان یافتهبلي
76911185مطالعه اثر تطبیقی دز های کم پرتوهای یونیزان با بررسی سطح بیان ژن هایIFN-γ ، βTGF-، IL-4 در لنفوسیت های طحال موشBalb/cهمکارپایان یافتهبلي
77911169طراحی و جداسازی DNA آپتامر بر علیه رسپتور آلفا اینترلوکین 2( CD25یاIL-2Ra) و بررسی عملکرد آن در in vitroهمکارپایان یافتهبلي
78910780بررسی اثر تجویز سیستمیک و موضعی سلول بنیادی مزانشیمال بدست آمده از مغز استخوان بر بهبود عملکرد و تمایز سلول توبولی در مدل نارسایی کلیوی حاد ایسکمی- رپرفیوژن در رتهمکارپایان یافتهبلي
79910234بررسی اثرات ایمونولوژیک عصاره آبی هایپریکوم پرفوراتوم و ماده موثر آن )هیپرفورین(، به فرم آزاد و بارگیری شده با نانو پارتیکل طلا ،در مدل حیوانی EAEهمکارپایان یافتهبلي
80910016طراحی و ساخت واکسن DNA کدکننده HBHA - Mtb32c مایکوباکتریاییهمکارپایان یافتهبلي
81900992بررسی اثر مصرف ویتامین C و سیر بر تغییر بیان برخی ژنهای مرتبط با نوروژنز وآپوپتوزیس در هیپوکامپ رت های جوان ناشی از تماس با سربهمکارپایان یافتهخير
82900880تولید و بیان آنتی بادی تک زنجیره ای(Single chain antibody) بر علیه آنتی ژن سرطانی جنینی (CEA) انسانی در باکتری E.Coliهمکارپایان یافتهبلي
83900834بررسی تغییرات سطح بیان ژنهای P53 و P21 ناحیه مخچه موش Balb/C در اثر تابش امواج تلفن های همراههمکارپایان یافتهخير
84900714بررسی اثرات آلفا توکوفرول و ال-کارنیتین بر بیان ژنهای CatSper و کیفیت اسپرم موش مسن و جوانهمکارپایان یافتهبلي
85900629مطالعه تغییرات احتمالی بیان لامینین و فیبرونکتین پارانشیم کلیوی نوزادان موش Balb/c بدنبال مصرف نیکوتین مادری در دوره جنینی و نوزادیهمکارپایان یافتهبلي
86900584ردیابی ویروس های هرپس سیمپلکس(HSV) نوع 1 و 2، هرپس انسانی (HHV) نوع 8 واپشتن بار(EBV) در ضایعات دهانی بیماران مبتلا به پمفیگوس ولگاریس به روش مولکولی واکنش زنجیره ای پلی مراز (PCR )همکارپایان یافتهبلي
8789761بررسی اثرآلفا لیپوئیک اسید بر جلوگیری از تغییرات بیان کلاژن نوع IV و لامینین در غشا پایه و ماتریکس خارج سلولی پری نوریوم عصب سیاتیک رت های دیابتیکهمکارپایان یافتهبلي
8889566بررسی تاثیر تجویز نیکوتین در دوره بارداری بر بیان لامینین و فیبرونکتین پارانشیم ریه نوزادان موشهمکارپایان یافتهبلي
8989188کلونینگ٬ بیان و تعیین خصوصیات یک پروتئین همجوش تشکیل شده ازتوالی دیمر از هیستون H1 و لیگاند گیرنده Her-2 به عنوان حامل هدفمند انتقال ژنهمکارپایان یافتهخير
9089187بررسی اثر سیلایمارین در آسیب قلبی ناشی از تجویز تحت حاد آکرولئین در رتهمکارپایان یافتهبلي
9188637مطالعه اثرات اپی لپسی مادری بر میزان و محل بیان PSA-NCAM در تشکیلات هیپوکامپ نوزادان رتهمکارپایان یافتهبلي
9288631تعیین اثر دیابت نوع 1 القاء شده در دوره بارداری بر تنظیم تکاملی گیرنده های انسولین(IR) و فاکتور رشد شبه انسولینی-1 (IGF1R) در قشر مخچه نوزادان متولد شده از مادران دیابتیک در رتهمکارپایان یافتهخير
9388625بررسی افزایش پاسخ برون تنی لنفوسیت های T تحریک شده با سلولهای دندریتیک بارگیری شده با mRNA توموری غنی شده، جهت ایمونوتراپی سرطان مریهمکارپایان یافتهخير
9488479بررسی اثر اریتروپویتین بر سمیت مغزی ناشی از مونوکسید کربن با بررسی پارامترهای سلولی و سرمی در رتهمکارپایان یافتهبلي
9588463تعیین تاثیر دیابت مادری بر تنظیم تکاملی گیرنده های انسولین(IR) و فاکتور رشد شبه انسولینی-1 (IGF1R) در هیپوکامپ نوزادان رت های دیابتی نوع 1همکارپایان یافتهبلي
9688461مطالعه هیستو شیمیایی و ایمونوهیستوشیمیایی برخی گلیکوکونژوگیت ها و لامینین طی گنادوژنز در رتهمکارپایان یافتهبلي
9788429مقایسه میزان بیان VEGF و TGF-β1 در بیماران مبتلا به ناخنک با سابقه ی آتوپی و بدون سابقه ی آتوپیهمکارپایان یافتهخير
9887848تهیه نانوپارتیکلهای LPD حاوی پپتیدهایHer2 به عنوان واکسن علیه سرطان پستانهمکارپایان یافتهبلي
9987620بررسی ارتباط سطوح سرمی ویتامین 3D با درصد سلول های T تنظیمی و 17Th و اثرات آن بر خصوصیات شبه سرطانی اندومتریوما (آپوپتوز، چسبندگی و تهاجم) در بیماران مبتلا به اندومتریوز تخمدانیهمکارپایان یافتهبلي
10087191بررسی پروفایل بیان ژنی رده سلولی Caco-2 سرطان کولون در پاسخ به آنالوگ های جدید سلکوکسیب با استفاده از cDNA Microarray همکارپایان یافتهبلي
10187191بررسی پروفایل بیان ژنی رده سلولی Caco-2 سرطان کولون در پاسخ به آنالوگ های جدید سلکوکسیب با استفاده از cDNA Microarray همکارپایان یافتهبلي
10286769بررسی تغییرات سطح سرمی HSP-27 در بیماران مبتلا به آنژین پایدار قبل و بعد از آنژیو پلاستی عروق کرونر همراه با تعبیه stentهمکارپایان یافتهخير
10386699شناسایی، تولید و تعیین مشخصات مولکولی آلرژن اصلی انگور ( Vitis vinifera)همکارپایان یافتهخير
10486485بررسی الگوی بیان ژن در مبتلایان به سرطان سلولهای سنگفرشی مریهمکارپایان یافتهبلي
10586041شناسایی و تعیین مشخصات مولکولی آلرژن اصلی علف شور ( Salsola kali)همکارپایان یافتهخير
10685192تاثیر برخی از فاکتورهای دفاعی بزاق بر پوسیدگی دندانی پیش رس شدید کودکانهمکارپایان یافتهخير
10785146مطالعه ملکولی اثرات ال_اسیداسکوربیک، پپتید شبه گلوکاگونی_I و انسولین در پیشگیری از آپوپتوز ناحیه هیپوکامپ رتهای دیابتی نوع_Iهمکارپایان یافتهخير
10883113مقایسه میزان و نوع مایت موجود در فرش های ماشینی و دستی ایرانهمکارپایان یافتهخير
10983018بررسی شیوع الرژی در سطح شهر مشهدهمکارپایان یافتهخير
11079040بررسی آلرژنیسیته خربزه خراسانهمکارپایان یافتهخير
11179033طرح تعیین PHI آلرژن گرده گیاه زعفرانهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1964182Transient Expression of CCL21Chemokine in Tobacco via Agroinfiltrationسایر سایت‏های تخصصیInternational Journal of Scientific and Engineering Research1395چهارم
2964181Transient expression of CCL21as recombinant protein in tomatoPMCBiotechnology Reports1396چهارم
3964180Quantification of Pla or 3, a Platanus orientalis Allergen, Grown under Different Environmental Conditions, by Sandwich ELISAPMCReports of Biochemistry and Molecular Biology1395دوم
4964178Interaction Between Air Pollutants and Pollen Grains: The Role on the Rising Trend in AllergyPMCReports of Biochemistry and Molecular Biology1397سوم
5963583Heterologous Expression, Purification, and Characterization of the HspX, Ppe44, and EsxV Proteins of Mycobacterium tuberculosisPMCReports of Biochemistry and Molecular Biology1397مسئول
6963350Histopathological study of erythropoietin protective effect on carbon monoxide-induced cardiotoxicity in ratISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1396پنجم
7962717Design, isolation and evaluation of the binding efficiency of a DNA aptamer against interleukin 2 receptor alpha, in vitroISIInternational immunopharmacology1396سوم
8962411Pulsed Dilution Method for the Recovery of Aggregated Mouse TNF-α.PMCReports of biochemistry & molecular biology1396مسئول
9962379Impact of traffic-related air pollution on the expression of Platanus orientalis pollen allergensISIInternational journal of biometeorology1395دوم
10962138Bifidobacterium animalis in combination with human origin of Lactobacillus plantarum ameliorate neuroinflammation in Experimental model of multiple sclerosis by altering CD4+ T cell subset balanceISIBiomedicine & pharmacotherapy1396سوم
11961221Common solvents for making extraction of allergenic proteins from plants’ pollens for prick tests and related factors: a technical reviewPMCElectronic Physician1396چهارم
12960698Enhanced sublingual immunotherapy by TAT-fused recombinant allergen in a murine rhinitis modelISIInternational immunopharmacology1396مسئول
13960398Synthesis strategies for optimizing sizes of PLGA nanoparticles containing recombinant Chenopodium album (rChe a 3) allergenISIINTERNATIONAL JOURNAL OF POLYMERIC MATERIALS AND POLYMERIC BIOMATERIALS1396دوم
14954392Chitosan (CHT) and trimethylchitosan (TMC) nanoparticles as adjuvant/delivery system for parenteral and nasal immunization against Mycobacterium tuberculosis (MTb) ESAT-6 antigenChemical AbstractNanomedicine Journal1395دوم
15953669Mycobacterium tuberculosis HspX/EsxS Fusion Protein: Gene Cloning, Protein Expression, and Purification in Escherichia coliPMCReports of Biochemistry and Molecular Biology1396مسئول
16952727Expression of Apoptosis Inducing-Iigands, TRAIL and Fas-L in Hydatid Cyst Germinal Layer and Normal Tissueindex copernicusJ Ardabil Univ Med Sci1391سوم
17952724Effects of Vitamin-E treatment on CatSper genes expression and sperm quality in testis of aging miceISIIranian Journal of Reproductive BioMedicine1393پنجم به بعد
18952722Efficient expression of a soluble lipid transfer protein (LTP) of Platanus orientalis using short peptide tags and structural comparison with the natural form: Expression of Soluble Lipid Transfer ProteinISIBiotechnology and Applied Biochemistry1394مسئول
19952720Expression Levels of Vascular Endothelial Growth Factors A and C in Patients with Peptic Ulcers and Gastric CancerPMCJournal of Gastric Cancer1393دوم
20952715Transforming growth factor beta 1 869T/C and 915G/C polymorphisms and risk of autism spectrum disordersPMCReports of Biochemistry and Molecular Biology1394پنجم به بعد
21952713Molecular, biochemical, and structural analysis of a novel mutation in patients with methylmalonyl-CoA mutase deficiencyISIGene1394دوم
22952676Elevated caspase‑1 activity and IL‑1β expression are associated with the IPAF inflammasome in an experimental model of allergyISIMolecular Medicine Reports1395مسئول
23952656Expression of a Chimeric Allergen with High Rare Codons Content in Codon Bias-Adjusted Escherichia coli: Escherichia coli BL21 (DE3)-Codon Plus RIL as an Efficient HostISICurrent Microbiology1395مسئول
24952648Construction of a Novel DNA Vaccine Candidate Encoding an HspX-PPE44-EsxV Fusion Antigen of Mycobacterium tuberculosisPMCReports of Biochemistry & Molecular Biology1395دوم
25952645Evaluation of transforming growth factor-beta1 gene expression in pterygium tissue of atopic patientsISIJournal of the Chinese Medical Association1395پنجم
26952641Immunization against HTLV-I with chitosan and tri-methylchitosan nanoparticles loaded with recombinant env23 and env13 antigens of envelope protein gp46ISIMicrobial Pathogenesis1395سوم
27952105protective effect of silymarin against chemical induced cardiotoxicityISIEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine1391پنجم
28951705St. John’s wort and its component hyperforin alleviate experimental autoimmune encephalomyelitis through expansion of regulatory T-cellsISIJOURNAL OF IMMUNOTOXICOLOGY1395سوم
29951704Hyperforin-loaded gold nanoparticle alleviates experimental autoimmune 2 encephalomyelitis by suppressing Th1 and Th17 cells and upregulating 3 regulatory T cellsISInanomedicine, nanotechnology, biology and medicine1395سوم
30951174Cell-SELEX-based selection and characterization of a G-quadruplex DNA aptamer against mouse dendritic cellISIINTERNATIONAL IMMUNOPHARMACOLOGY1395دوم
31951051Immunization against HTLV-1 with CHT and TMC nanoparticles loaded with recombinant env23 and env13 antigens of envelope protein gp46ISIMicrobial Pathogenesis1395سوم
32950949Fc-based delivery system enhances immunogenicity of a tuberculosis subunit vaccine candidate consisting of the ESAT-6:CFP-10 complexISIMolecular BioSystems1395پنجم به بعد
33943232Protective Effect of Erythropoietin on Myocardial Apoptosis in Rats Exposed to Carbon MonoxideISILife sciences1394پنجم
34943064Erythropoietin in the treatment of carbon monoxide neurotoxicity in ratISIFood and Chemical Toxicology1394چهارم
35943012Fused Mycobacterium tuberculosis multi-stage immunogens with an Fc-delivery system as a promising approach for the development of a tuberculosis vaccineISIInfection, genetics and evolution1395پنجم به بعد
36942897Lung‐derived innate cytokines: new epigenetic targets of allergen‐specific sublingual immunotherapyISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1394مسئول
37942445Down-regulation of Th2 immune responses by sublingual administration of poly (lactic-co-glycolic) acid (PLGA)-encapsulated allergen in BALB/c miceISIINTERNATIONAL IMMUNOPHARMACOLOGY1394مسئول
38940840APC targeting enhances immunogenicity of a novel multistage Fc-fusion tuberculosis vaccine in miceISIAppl Microbiol Biotechnol1394پنجم به بعد
39940270Construction of a DNA vaccine encoding Mtb32C and HBHA genes of mycobacterium tuberculosisISIJundishapur Journal of Microbiology1394پنجم
40940225Refolding process of cysteine-rich proteins: Chitinase as a modelChemical AbstractReports of Biochemistry & Molecular Biology1394مسئول
41934968Induction of a Th1 immune response and suppression of IgE via immunotherapy with a recombinant hybrid molecule encapsulated in liposome–protamine–DNA nanoparticles in a model of experimental allergyISIImmunologic Research1394مسئول
42934818Aptamers: new arrows to target dendritic cells.ISIJournal of drug targeting1394مسئول
43934668The effects of WW2/WW3 domains of Smurf2 molecule on TGF-β signaling and arginase I gene expressionISICell biology international1393پنجم
44934255Synthesis and docking analysis of new heterocyclic system of tetrazolo[5',1':2,3][1,3,4]thiadiazepino [7,6-b]quinolines as aldose reductase inhibitorsISIIran J Basic Med Sci1393مسئول
45934216The expression of vascular endothelial growth factor in pterygium tissue of atopic patientsPMCInternational Ophthalmology1393پنجم به بعد
46932884Identification and molecular characterization of the cDNA encoding Cucumis melo allergen, Cuc m 3, a plant pathogenesis - related proteinPMCReports of Biochemistry & Molecular Biology1393اول
47932882TLR4 and TLR2 expression in biopsy specimens from antral and corporal stomach zones in Helicobacter pylori infectionsPMCReports of biochemistry & molecular biology1393چهارم
48931418Efficient expression of a soluble lipid transfer protein (LTP) of Platanus orientalis using short peptide tags, and structural comparison with the natural formISIBiotechnology and Applied Biochemistry1394مسئول
49931416Value of the polymerase chain reaction method for detecting tuberculosis in the bronchial tissue involved by anthracosisPMCJournal of bronchology & interventional pulmonology1393مسئول
50930321Effects of Vitamin-E treatment on CatSper genes expression and sperm quality in the testis of the aging mousePMC. Iran J Reprod. Med.1392پنجم به بعد
51930163Comparison of insulin and alpha lipoic acid treatment on laminin expression in sciatic nerve of diabetic ratsChemical AbstractJournal of Cell and Animal Biology1392پنجم
52930065The Effect of Maternal Nicotine Exposure on Fibronectin Expression in Lung Parenchyma of the Mice Newborns.index copernicusمجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان1392چهارم
53930028Effect of α-lipoic acid on expression of collagen IV of the sciatic nerve of diabetic ratsindex copernicusRESEARCH OPINIONS IN ANIMAL & VETERINARY SCIENCES1391پنجم
54924650Evaluation of immune response after moderate and overtraining exercise in wistar ratISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1392چهارم
55924132effect of nikotinSID/Iranmedex/Magiranمجله علوم پزشکی رفسنجان1392سوم
56924131Eutopic and ectopic stromal cells from patients with endometriosis exhibit differential invasive, adhesive, and proliferative behaviorISIFertility and Sterility1392پنجم به بعد
57924130Evaluation of the expression of the inflammasome pathway relatedcomponents in Leishmania major-infected murine macrophagesPMCEuropean Journal of Experimental Biology1392سوم
58923842Molecular cloning and expression of Cro s 1:an occupational allergen from saffron pollen (Crocus sativus)Chemical AbstractReports of Biochemistry & Molecular Biology1391دوم
59923829Effects of L-carnitine treatment on expression of CatSper proteins in the aging mouse model.Chemical AbstractEuropean Journal of Experimental Biology1392پنجم به بعد
60923800Combination of vitamin E with L-carnitine increase CatSper Genes expression in the aging mouse testisChemical AbstractEuropean Journal of Experimental Biology1392چهارم
61923480The effects of maternal epileptic seizures during pregnancy on PSA-NCAM expression in rat pups hippocampusISI(Journal of Biomedical Sience(JBS1391چهارم
62922814Cloning and Expression of Mycobacterium tuberculosis Major Secreted Protein Antigen 85B (Ag85B) in Escherichia coliISIJundishapur Journal of Microbiology1391دوم
63922807Type 2 innate lymphoid cells: friends or foes-role in airway allergic inflammation and asthma.PMCJournal of Allergy1391مسئول
64922805Simulation of Major Histocompatibility Complex (MHC) structure and peptide loading into an MHC binding pocket with teachers’handsChemical AbstractReports of Biochemistry & Molecular Biology1392اول و مسئول
65922804Decreased levels of soluble Toll-like Receptor 2 in patients with asthmaChemical AbstractReports of Biochemistry & Molecular Biology1391مسئول
66922795Validity of using recombinant melon profilin, Cuc m 2, for diagnosis of melon allergyChemical AbstractReports of Biochemistry & Molecular Biology1391اول
67922786The Possible Role of Organophosphorus Pesticides in Augmentation of Food Allergenicity: A Putative HypothesisISIResearch Journal of Environmental Toxicology1391دوم
68922785The effects of induced type-I diabetes on developmental regulation of insulin & insulin like growth factor-1 (IGF-1) receptors in the cerebellum of rat neonates.ISIMetab Brain Dis1391سوم
69922783Expression of grape class IV chitinase in Spodoptera frugiperda (Sf9) insect cells.ISIAllergol Immunopathol1391مسئول
70922782Immunotherapy with a recombinant hybrid molecule alleviates allergic responses more efficiently than an allergenic cocktail or pollen extract in a model of chenopodium album allergy.ISIInt Arch Allergy Immunol.1392دوم
71922739A Cancer-Array Approach Elucidates the Immune Escape Mechanism and defects in the DNA Repair System in Esophageal Squamous Cell CarcinomaISIArch Iran Med1392پنجم
72922671Identification and characterisation of main allergic proteins in Vitis vinifera vitisISIFood and Agricultural Immunology1391دوم
73922601Monarch-1 Activation in Murine Macrophage Cell Line (J774 A.1) Infected with Iranian Strain of Leishmania majorPMCIranian J Parasitol1392مسئول
74922598Construction of a recombinant allergen-producing probiotic bacterial strain: Introduction of a new line for a live oral vaccine against Chenopodium album pollen allergyChemical AbstractReports of Biochemistry & Molecular Biology1392سوم
75922591Molecular cloning, characterization, and expression of Cuc m 2, a major allergen in Cucumis meloChemical AbstractReports of Biochemistry & Molecular Biology1392اول
76922589The role of anti-CCD antibodies in grape allergy diagnosisChemical AbstractReports of Biochemistry & Molecular Biology1392دوم
77921953Identification of a New Allergen from Amaranthus retroflexus Pollen, Ama r 2PMCAllergology International1390دوم
78921808Cloning and expression of cyclophilin from Platanus orientalis pollens in Escherichia coliChemical AbstractReports of Biochemistry & Molecular Biology1391اول
79921695Sexual Dimorphism in Expression of Insulin and Insulin-Like Growth Factor-I Receptors in Developing Rat CerebellumISICellular and Molecular Neurobiology1391چهارم
80921414protective effect of silymarin against acrolein induced cardiotoxicity in miceISIevidence base complementary and alternative medicine1391پنجم
8192109Maternal nicotine exposure altered expression of laminin α 5 in lung tissue newborn micePMCJournal of Cell and Animal Biology1391پنجم
8291685Development of a novel histone H1-based recombinant fusion peptide for targeted non-viral gene deliveryISIInternational Journal of Pharmaceutics1391دوم
8391196Nicotine decreased expression of fibronectin in lung parenchyma newbornISIAfrican Journal of Pharmacy and Pharmacology1391پنجم به بعد
8491195The effect of PTZ-induced epileptic seizures on hippocampal expression of PSA-NCAM in offspring born to kindled ratsISIJournal of biomedical science1391چهارم
8591118The study of apoptotic bifunctional effects in relationship between host and parasite in cystic echinococcosis: a new approach to suppression and survival of hydatid cystISIParasitology Research1391سوم
8691077Clinical and Laboratory Investigation of Oral Allergy Syndrome to GrapeISIIranian journal of allergy, asthma, and immunology1391دوم
8791073Cyclooxygenase-2 inhibition by novel Bisaryl imidazolyl imidazole derivatives increases Bax/Bcl-2 ratio and upregulates Caspase-3 gene expression in Caco-2 colorectal cancer cell lineISIGenes and Genomics1391سوم
8891071Sex differences and left-right asymmetries in expression of insulin and insulin-like growth factor-1 receptors in developing rat hippocampusISIBrain structure & function1391سوم
8991051Constructing a hybrid molecule with low capacity of IgE binding from Chenopodium album pollen allergensISIImmunology Letters1391مسئول
9090882Optimization and Comparison of Two Electrotansformation Methods for LactobacilliscopusBiotechnology1390مسئول
9190688The effects of maternal diabetes on expression of insulin-like growth factor-1 and insulin receptors in male developing rat hippocampusISIBrain structure & function1391سوم
9290674Detection of Clostridium tetani by fluorescent amplification based specific hybridizationISIAfrican Journal of Microbiology Research1390چهارم
9390538Pistachio Allergy-Prevalence and In vitro Cross-Reactivity with Other NutsPMCAllergology international1390سوم
9490500Induction of Tumor-Specific Immunity By Multi-epitope Rat HER2/neu-derived peptides encapsulated in LPD nanoparticlesISINanomedicine: Nanotechnology, Biology and Medicine1390دوم
9590415Novel selective Cox-2 inhibitors induce apoptosis in Caco-2 colorectal carcinoma cell lineISIEuropean journal of pharmaceutical sciences1390سوم
9690178Diagnosis of Chenopodium album allergy with a cocktail of recombinant allergens as a tool for component-resolved diagnosisISIMolecular biology reports1390مسئول
9790152Apoptosis of Human Lymphocytes after Exposure to Hydatid FluidISIIranian Journal of Parasitology1390دوم
9890070Chenopodium album pollen profilin (Che a 2): homology modeling and evaluation of cross-reactivity with allergenic profilins based on predicted potential IgE epitopes and IgE reactivity analysisISIMolecular Biology Reports1390دوم
9990067Generation and Characterization of Anti-chitinase Monoclonal AntibodiesISIHybridoma 1390مسئول
10090021Screening of lactobacilli bacteria isolated from gastrointestinal tract of broiler chickens for their use as probioticISIAfrican Journal of Microbiology Research1390مسئول
10190020Cloning and Expression of Che a 1, the Major Allergen of Chenopodium album in Escherichia coliISIApplied Biochemistry and Biotechnology 1390دوم
10289748Salivary immunoglobulin A in patients with Recurrent Aphthous UlcerationscopusJournal of Applied Sciences 1389سوم
10389604Cloning, expression, characterization, and computational approach for cross-reactivity prediction of manganese superoxide dismutase allergen from pistachio nutPMCAllergology International 1389سوم
10489569Cloning, expression and purification of early secretory antigenic target 6kDa protein (ESAT-6) of Mycobacterium tuberculosisscopusJundishapur Journal of Microbiology1389دوم
10589563Highly efficient transfection of dendritic cells derived from esophageal squamous cell carcinoma patient: Optimization with green fluorescent protein and validation with tumor RNA as a tool for immuno-genetherapy ISIIranian Journal of Biotechnology 1389پنجم به بعد
10689528Molecular Cloning and Expression of Cucumisin (Cuc m 1), a Subtilisin-like Protease of Cucumis melo in Escherichia coliPMCAllergology International1389اول
10789366Sal k 4, a New Allergen of Salsola kali, Is Profilin: A Predictive Value of Conserved Conformational Regions in Cross-Reactivity with Other Plant-Derived ProfilinsISIBioscience Biotechnology and Biochemistry1389سوم
10889342Influence of Processing on the Allergenic Properties of Pistachio Nut Assessed in VitroISIJournal of Agricultural and Food Chemistry1389سوم
10989250identification of methionine synthase (sal k 3),as a novel allergen of salsola kali pollenISIMolecular Biology Reports1388دوم
11089202An approach for detection and quantification of fruits natural profilin: natural melon profilin as a model ISIFood and Agricultural Immunology1389دوم
11189182Expression of the recombinant major allergen of salsola kali pollen (Sal k 1) and comparison with its low-immunoglobulin E-binding mutantPMCAllergology International1389دوم
11289165Induction of cytotoxic T lymphocytes primed with tumor RNA-loaded dendritic cells in esophageal squamous cell carcinoma: preliminary step for DC vaccine designISIBMC cancer1389پنجم
11389132Immunochemical characterization of Amaranthus retroflexus pollen extract: extensive cross-reactive allergenic components among the four species of Amaranthaceae/ChenopodiaceaeISIIranian Journal of Allergy, Asthma and Immunology1389دوم
11488685Effects of Insulin and Ascorbic Acid on Inhibition of the Apoptosis in Hippocampus of STZ-Induced Diabetic RatsSID/Iranmedex/Magiranمجله علوم تشریح ایران1388دوم
11588631Is serum or sputum eosinophil cationic protein level adequate for diagnosis of mild asthma?scopusiranian journal of allergy asthma and immunology1388سوم
11688507Effects of aerobic training on leptin, tumor necrosis factor-α and interleukin-6 levels in obese and lean menscopusمجله دانشگاه علوم پزشکی سمنان1388چهارم
11788158identification of cyclophilin as a novel allergen from platanus orientalis pollens by mass spectrometryISIj biosci bioeng1388دوم
11888115Allergy to Salsola Kali in a Salsola incanescens-rich area: role of extensive cross allergenicityISIAllergology international 1388دوم
11988113Prevalence of allergic disorders among the population in the city of Mashhad, Northeast IRANscopusJournal of public health1388پنجم به بعد
12088112cloning expression and purification of 10 kd culture filtrared protein (CFP-10) of Mycobacterium tuberculosis AFRICAN JOURNAL OF BIOTECNOLOGY 1388دوم
12188109cloning and expression of the allergen cro s 2 profilin from saffron(crocus sativus)ISIAllergol int1388پنجم
12287687oriental plane pollne allergy: identification of allergens and cross-reactivity between relevant speciesISIََAllergy and Asthema Proceedings1387دوم
12387642production and characterization of monoclonal antiboby against Saffron pollen profilin, Cro s2ISIIran J Immunol1387اول
12487446آلرژی غذاییindex copernicusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند1387سوم
12587267Evaluation of Bcl-2 family gene expression and Caspase-3 activity in hippocampus STZ-induced diabetic rats ISIExp Diabetes Res1387دوم
12687086Complementary DNA Cloning and Immunologic Characterization of a New Platanus orientalis Pollen AllergenISIResearch Journal of Biological Sciences1387دوم
12787059Functional Expression of Bacillus anthracis Protective Antigen in E. coliPMCAppl Biochem Biotechnol1387دوم
12887053Evaluation of Insulin and Ascorbic Acid Effects on Expression of Bcl-2 Family Proteins and Caspase-3 Activity in Hippocampus of STZ-Induced Diabetic RatsISICell Mol Neurobiol1388دوم
12987010Truncated MTA-1: A pitfall in ELISA-based immunoassay of HTLV-1 infectionISIJOURNAL OF BIOMEDICINE AND BIOTECHNOLOGY 1387سوم
13086536One-step purification of histidine-tagged profilin with high purity and yield by using metal precipitationISIBIOTECHNOLOGY AND APPLIED BIOCHEMISTRY 1386اول
13186486specific IgG antibodies(total and subclasses)against saffron pollen: a study of their correlation with specific IgE and immediate skin reactionsISIiranian journal of allergy asthma and immunology1386سوم
13286177بررسی اثرات انسولین و اسید اسکوربیک بر بیان ژنهای خانواده ی Bcl-2 دی ناحیه ی هیپوکامپ موش های صحرایی دیابتی شده توسط استرپتوزوسینindex copernicusمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان1386دوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1952233Effects of low-doses ionizing radiation on IL-4, IFN-γ and TGF-β genes expression in spleen lymphocytes of BALB/C mice1st European Congress of Medical PhysicsAthensسخنرانی1395خير
2952231Effects of adaptive response induced by low-dose ionizing radiation on immune system in spleen lymphocytes of BALB/C mice1st European Congress of Medical PhysicsAthensسخنرانی1395خير
3951357آپتامرها: ابزارهای نوین در ایمونولوژیکنگره بین المللی ایمونولوژی و آلرژی ایرانتبریزپوستر1395خير
4950660نقش PLGA در ایمونوتراپی اختصاصیسیزدهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی و آلرژی تبریزتبریزپوستر1395خير
5950659نقش PLGA پوشیده شده باChitosan در ایمونوتراپی اختصاصیسومین کنگره بین المللی ایمونولوژی، آسم . آلرژی مشهدمشهدپوستر1395خير
6950411گسترش و تنوع گرده های آلرژی زای درختان در ایران: یک بررسی مروریسومین همایش بین المللی ایمونولوژی، آسم و آلرژی و اولین سمپوزیوم آلرژی غذایی و داروییمشهدپوستر1394خير
7942341کلونینگ وبیان کوکومیسین(Cuc m 1) خربزه، آلرژن شبه سوبتیلیسیننهمین کنگره ایمونولوزی و الرژی ایرانتهرانسخنرانی1387خير
8942337تعیین مشخصات مولکولی Cuc m 3، آلرژن خربزهنهمین کنگره ایمونولوزی و آلرژی ایرانتهرانپوستر1387خير
9940608پاسخ سیستم ایمنی به ورزش استقامتی با شدت متوسط در رتهای نر ن‍ژاد ویستاربیست و یکمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانتبریزپوستر1392خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ نوع کتابت
1622ایمونولوژی عملی1389تالیف بخشی از کتاب
2453مبانی ایمونولوژی1391تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان
1267تولید پروتئین نوترکیب CCL21 انسانی در گیاه توتون (Nicotiana tobacum) جهت ایمونوتراپی و درمان سرطان nf>, مجتبي سنکيان
2264تولید کیت الیزا به منظور تشخیص سم دیازینون1396/09/1394293nf>, مجتبي سنکيان , محمد سوختانلو , فرزین هادیزاده , محمد سعادتمند زاده , محمدرضا خاکزاد
3202طراحی و ساخت ساختار پروتئین کایمری از اپیتوپ های ایمنوژنیک HTLV-1 به همراه اتصال دهنده های فاقد انعطاف1396/10/2594730nf>, محسن تفقدی پیاده غیبی , مجتبي سنکيان , علی بدیعی , سید عبدالرحیم رضائی , منا کبیری
4201فرآیند ساخت ساختار پروتئینی چندگانه از شاخص های ایمنی زای ویروس لنفوتروپیک سلول تی انسانی نوع یک به همراه اتصال دهنده های انعطاف پذیر1395/08/0490256nf>, مجتبي سنکيان , علی بدیعی , محسن تفقدی پیاده غیبی , منا کبیری , سید عبدالرحیم رضائی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه