محمد  درخشان
خلاصه عملکرد محمد  درخشان
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

محمد درخشان

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): محمد درخشان رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : دانشیار آخرین مدرک تحصیلی : فوق دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : ویروس شناسی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : DerakhshanM@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1971254بررسی ژنهای مقاومت داروئی دربیماران مبتلا به هپاتیت مزمن Bمجریدر دست اجرابلي
2961013بررسی ژنوتایپینگ ویروس JC در نمونه های بالینی مشهدمجریپایان یافتهبلي
3941161بررسی فراوانی و شدت علایم در عفونتهای آمیزشی (STD) با روشmultiplex Real-Time PCRمجریپایان یافتهبلي
4940787بررسی اثرات کورکومین ( ماده موثر زرد چوبه ) بر میزان بیان ژن های Caspase3،Caspase9 وسیتوکروم Cوارتباط آنهابابیان TaxوHBZ وپرووایرال لود ویروس HTLV-I در بیماران مبتلا به تروپیکال اسپاستیک پاراپرازی HAM/TSP)) قبل و بعد ازدرمان با کورکومینمجریپایان یافتهبلي
5931536بررسی HMGB1, Toll-like receptors و ارتباط ان با فعالیت بیماری التهابی رودهمجریدر دست اجراخير
6931066بررسی تاثیر عصاره آبی گیاه خارمریم و عصاره الکلی زردچوبه بر تکثیر ویروس هپاتیت B در کشت سلولمجریپایان یافتهبلي
7930504تعیین الگوی ژنتیکی جدایه های مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در منطقه با استفاده از روش تایپینگ MIRU-VNTRمجریپایان یافتهبلي
8922737ارزیابی جامع اپیدمیولوژی مقاومت باکتری های شایع در مراکز درمانی(MRSA, VRE, ESBL, CRE, MRAB ) در شمال شرق ایرانمجریپایان یافتهخير
9922599بررسی وجود و فراوانی(NTM) Nontuberculous Mycobacteria در محیط های ویژه بیمارستانی و تعیین تنوع گونه ای آنها به روش RFLPمجریپایان یافتهبلي
10910069کلونینگ و تولید پروتئین ESAT-6 از باکتری مایکوباکتریوم توبرکلوزیس به صورت مولکول نوترکیب با Fcγ1از IgG1 انسانی و Fcγ2α از IgG موشی درپیشیا پاستوریس و بررسی قدرت ایمنی زایی آن در موشمجریپایان یافتهبلي
11901135بررسی پلی مورفیسم ژن rpoB درسویه های مایکوباکتریوم توبرکلوزیس مقاوم به ریفامپین درنمونه های ارجاع شده به آزمایشگاه رفرانس منطقه ای سل در مشهدمجریپایان یافتهبلي
1289171تعیین توالی ژن هماگلوتینین(سگمان 4) در موارد مثبت آنفلوانزای نوع A (09/(H1N1 گزارش شده در بیمارستان قائم(عج)مجریپایان یافتهخير
1387726راه اندازی آزمایش Real Time PCR بااستفاده ازروشهایprobe Taqman و SYBR GreenI به منظور شناسایی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس مجریپایان یافتهبلي
1486565ارزیابی اثر عصاره برگ گیاه کلپوره (teucrium polium L) بر عفونت زائی ویروس انفلانزای انسانی in vitro مجریپایان یافتهخير
1585498کلونینگ و اکسپرس مولکولهای vOX2 ازویروس KSHV و CD200 (OX2) از ژنوم انسانی به صورت مولکول رکومبینانت با Fc?1از IgG1 انسانی به منظورتولید پروتئین رکومبینانت ضد التهابی درمانی مجریپایان یافتهخير
1685409شیوع عفونتهای ویروسی HSV-2 وKSHV (هرپس تیپ 2 و 8) درشهرستان توریستی-زیارتی مشهدمجریپایان یافتهخير
1785348شیوع عفونت ویروس هرپس سیمپلکس تیپ1 در بیماران باسندرم ضعف مزمن(CFS) در مراجعه کنندگان به بیمارستانهای آموزشی تابعه دانشگاه علوم پزشکی مشهدمجریپایان یافتهخير
18980424بررسی الگوی مقاومت استافیلوکوکوس اورئوس به سیپروفلوکسازین در عفونتهای بیمارستانی بیماران بستری بیمارستان های امام رضا (ع) و قائم در سال های 1397و 1398همکاردر دست اجرابلي
19980132بررسی فراوانی BK ویروس درسرطان مثانههمکاردر دست اجرابلي
20971593شناسایی الگوی مقاومت کلبسیلا پنومونیه جدا شده از عفونت های بیمارستانی نسبت به سفالوسپورین ها در سال های 96 و 97همکاردر دست اجرابلي
21971590شناسایی الگوی مقاومت پسودوموناس آئروژینوزا جدا شده از عفونت های بیمارستانی در سال های 96 و 97 نسبت به کارباپنم ها در مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی قائم (عج)همکاردر دست اجرابلي
22971385بررسی خصوصیات فنوتیپی و ژنوتیپی انتروکوکهای مقاوم به ونکومایسین جدا شده از نمونه های بالینی در بیمارستانهای امام رضا (ع)، قائم(عج) و دکتر شیخهمکارعقد قراردادبلي
23971312بررسی فعالیت ضد میکروبی نانو ذرات لیپیدی جامد (SLNs: Solid Lipid Nanoparticles) حاوی ریفامپین و ایزونیازید در برابر سویه های مایکوبکتریوم توبرکلوزیس مقاوم به درمان (MDR-TB و XDR-TB)همکاردر دست اجرابلي
24971259طراحی و ارزیابی نانو زیست حسگر الکتروشیمیایی مبتنی بر هیبریداسیونDNA برای تشخیص مایکوباکتریوم سیمیه در نمونه های بالینیهمکاردر دست اجرابلي
25971040بررسی احتمال وجود مایکوباکتریوم های غیر سلی (NTM ) به عنوان عامل پریتونیت در بیماران دیالیز صفاقیهمکاردر دست اجرابلي
26971009بررسی اثر عصاره Crinitaria grimmii و Linum album بر روی سویه استاندارد مایکوباکتریوم توبرکلوزیس، سویه های مقاوم به درمان مایکوباکتریوم توبرکلوزیس (MDR-TB و XDR-TB) و مایکوباکتریوم سیمیههمکاردر دست اجراخير
27961215راه اندازی روش شناسایی و تعیین هویت مایکوباکتریوم های غیرتوبرکلوزی (Nontuberculous mycobacteria) با استفاده از تعیین سکانس ژنی در آزمایشگاه رفرانس سل شمال شرق کشورهمکاردر دست اجرابلي
28961097بررسی فراوانی آنتی بادی ضد ویروس نیل غربی در کارکنان کشتارگاه صنعتی و مقایسه با گروه کنترلهمکاردر دست اجرابلي
29960885بررسی ارتباط بین ژنوتیپ ژنهای dupA، cagAو vacA هلیکوباکتر پیلوری و پلی مورفیسم ژن کد کننده نیتریک اکساید لوکوسیت های میزبان با نوع عارضه بالینی در افراد عفونت یافته با باکتریهمکارپایان یافتهبلي
30951634کلونینگ و تولید پروتئین UreA:VacA باکتری Helicobacter pylori بصورت مولکول نوترکیب با Fcγ2a از IgG2a موشـی در Pichia pastoris و بررسی ایمنی زایی آن در موشهمکاردر دست اجراخير
31950877کلونینگ و تولید پروتئین NAP:HpaAباکتری هلیکوباکتر پیلوری بصورت مولکول نوترکیب با Fcγ2a از IgG موشـی در پیشیا پاستوریس و بررسی ایمنی زایی آن در موشهمکاردر دست اجراخير
32950384بررسی پروفایل چربی ( HDL –LDL- TG- Chol) در بیماران HAM/TSP و مقایسه آن با ناقلین ویروس HTLV-1همکارپایان یافتهبلي
33940964طراحی نانو واکسن زیرواحدی حاوی پروتئین های فیوژن EsxS و HspX مایکوباکتریوم توبرکلوزیس محصور شده در نانو ذره ی PLGA:DDA و بررسی ایمنی زایی آن بعد از تجویز از طریق بینی و زیر جلدی در موشهمکاردر دست اجراخير
34940792بررسی ایمنی زایی پروتئین ژن فیوژن cagA- hPaA نوترکیب علیه هلیکوباکتر پیلوری و کلیرانس آنها در مدل موشی BALB/cهمکارپایان یافتهبلي
35930884تولید و تخلیص پروتئین HspX از مایکوباکتریوم توبرکلوزیس به همراه Fcγ2α از IgG موشی به صورت یک فیوژن پروتئین نوترکیب (HspX:Fc) در مخمر Pichia pastoris به منظور طراحی واکسنهمکارپایان یافتهبلي
36930690بررسی میزان بیان ژن هایCCR1 و CCR2 از میزبان و ژن ویرولانس CFP-10 ازمایکوباکتریوم توبرکلوزیس در بیماران مبتلا به سلهمکارپایان یافتهبلي
37930656بررسی تاثیرنانو ذرات سریم اکساید حاوی سیلی مارین بر تکثیر ویروس هپاتیت C در کشت سلولهمکارپایان یافتهبلي
38930635بررسی ارتباط بیان ژن ویرولانس مایکوباکتریوم توبرکلوزیس (ESAT-6) با بیان ژن های IDO و TGF-β انسانی در افراد مبتلا به بیماری سلهمکارپایان یافتهبلي
39930600بررسی قضاوت اخلاقی (ethical judgement ) کارورزان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 94همکارپایان یافتهبلي
40930588طراحی و ساخت DNA واکسن با استفاده از فیوژن دو ژن hspX و tb10.4 مایکوباکتریوم توبرکلوزیسهمکارپایان یافتهبلي
41921824طراحی و ساخت DNAواکسن با فیوژن دو ژن MPB83 و Mtb32C مایکوباکتریوم توبرکلوزیسهمکارپایان یافتهبلي
42921818طراحی و ساخت DNAواکسن با فیوژن دو ژن Mtb32C و MPB51 مایکوباکتریوم توبرکلوزیسهمکارپایان یافتهبلي
43911322مقایسه مستقیم IS6110 و mpt64 در تشخیص کمپلکس مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در نمونه های بالینیهمکارپایان یافتهبلي
44911102طراحی و ساخت DNAواکسن با فیوژن دو ژن ag85a و tb10.4 مایکوباکتریوم توبرکلوزیسهمکارپایان یافتهبلي
45910045کلونینگ و تولید پروتئین های Esat-6، HspX و Cfp-10 از باکتری مایکوباکتریوم توبرکلوزیس به صورت مولکول نوترکیب با Fcγ1از IgG1 انسانی و α Fcγ2 از IgG موشی در دو سیستم یوکاریوتی جانوری و مخمری به منظور ایجاد سیستم هدفمند عرضه آنتی ژن (Selective delivery and processing)و بررسی قدرت ایمنی زایی آنها در موش به منظور طراحی واکسن سلیهمکارپایان یافتهخير
46901037بررسی ارزش تشخیصی میکرو RNA های mir-483-5p، mir-146a و mir-29a در افتراق بیماران مبتلا به سل فعال از افراد سالمهمکارپایان یافتهبلي
4787838بررسی ارتباط میان لیکن پلان و عفونتHTLV-1همکارپایان یافتهبلي
4887578تعیین بار ویروسی HIV-1 با مقایسه دو روش Real Time RT-PCR و روش استاندارد COBAS Amplicor Monitor Test و سنجش ایمنی سلولی با فلوسایتومتری به منظور مونیتورینگ وضعیت بالینی و پیگیری درمان بیماران آلودههمکارپایان یافتهخير
4987469بررسی همزمانی عفونتهای HPV و HSV-2 در خون و بافت درگیر در بیماران مبتلا به سرطان سرویکسهمکارپایان یافتهخير
5087342بررسی مقاومت مایکوباکتریوم توبرکلوزیس به ایزونیازید با تکنیک Real-time PCRهمکارپایان یافتهبلي
5187099بررسی شیوع بیماری مزمن کلیه و عوامل خطر مرتبط با آن در جمعیت بزرگسال شهر مشهد در سال 1391همکارپایان یافتهخير
5286675بررسی عوامل زمینه ساز بروز سرطان در زندانیان مشهد در سال 1387همکارپایان یافتهخير
5386213بررسی آثار سرم بیماران دچار (Myocardial infraction (MI بر فعالیت قلب ایزوله رت و چسبندگی بستر عروقی آن به سلولهای عبور داده شدههمکارپایان یافتهخير
5486155بررسی آثار مایع رویی کشت لنفوسیتی فعال شده با میتوژن یا مختلط (MLR) بر فعالیت قلب جدا شده رت و چسبندگی بستر عروقی آن به سلولهای عبور داده شدههمکارپایان یافتهخير
5586148تعیین ساختار ژنتیکی و فیلوژنتیکی ویروسHIV-1 در شهرستان مشهد(ایران)همکارپایان یافتهخير
5686012کلونینگ، بیان و خالص سازی پروتئین TB10.4 از مایکو باکتریوم توبرکلوزیسهمکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1982267Genotyping of JC virus in clinical samples in North Eastern IranISCIranian Journal of Virology1397دوم
2973403Formulation and Optimization of a New Cationic Lipid-Modified PLGA Nanoparticle as Delivery System for Mycobacterium tuberculosis HspX/EsxS Fusion Protein: An Experimental DesignISIIRANIAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL RESEARCH1397سوم
3972904Designing and Construction of a Cloning Vector Encoding mtb32C and mpt51Fragments of Mycobacterium tuberculosis as a DNA Vaccine CandidatePMCIranian Journal of Pathology1397سوم
4972577A novel antigen of Mycobacterium tuberculosis and MPLA adjuvant coentrapped into PLGA:DDA hybrid nanoparticles stimulates mucosal and systemic immunityISIMicrobial Pathogenesis1397دوم
5972131High prevalence of sequence type 131 isolates producing CTX-M-15 among extended-spectrum β-lactamase-producing Escherichia coli strains in northeast IranISIJournal of Global Antimicrobial Resistance1397پنجم
6971657The Incidence Rate of Vasovagal Reactions and Its Effective Factors Among Blood Donors in Mashhad Blood Transfusion CentersChemical Abstractافق دانش1397سوم
7964372(Viral infection and chronic fatigue syndrome (CFSChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1396اول و مسئول
8963772Potential of polymeric particles as future vaccine delivery systems/adjuvants for parenteral and non-parenteral immunization against tuberculosis: A systematic reviewISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1396دوم
9963535Multi-stage subunit vaccines against Mycobacterium tuberculosis: an alternative to the BCG vaccine or a BCG-prime boost?ISIExpert review of vaccines1396دوم
10962875Evaluation of antibacterial effect of hand hygiene gel on different concentrations of bacteriaChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1395چهارم
11962558Isolation, cloning and molecular analysis of ag85a and tb10. 4 genes from Mycobacterium tuberculosisISCArchives of Medical Laboratory Sciences1395دوم
12961968Genetic Diversity of Mycobacterium tuberculosis Complex Isolated from Patients in the Northeast of Iran by MIRU-VNTR and SpoligotypingISIJUNDISHAPUR JOURNAL OF MICROBIOLOGY1396چهارم
13961764In vitro bactericidal activities of two novel dihydropyridine derivatives against Mycobacterium tuberculosisISIJournal of Infection in Developing Countries1396پنجم به بعد
14961325Middle East Mycobacterium tuberculosis Antibiotic Resistance: A Systematic Review and Meta-AnalysisISCInfection, Epidemiology and Medicine1395سوم
15953932Design and construction of fusion genes hspX and tb10.4 from Mycobacterium tuberculosis in a cloning vectorscopusکومش1395سوم
16953669Mycobacterium tuberculosis HspX/EsxS Fusion Protein: Gene Cloning, Protein Expression, and Purification in Escherichia coliPMCReports of Biochemistry and Molecular Biology1396سوم
17953253Cloning, Expression and Purification of HpaA Recombinant Protein of Helicobacter pylori as a Vaccine CandidatescopusJournal of Pure and Applied Microbiology1395چهارم
18953237Avian influenza virus and human: pandemic concern and threat?Chemical Abstractreviews in clinical medicine1395اول و مسئول
19953098The role of Toll-like receptor gene polymorphisms in tuberculosis susceptibility: a systematic review and metaanalysisChemical Abstractreviews in clinical medicine1395دوم
20951386Construction and immunogenicity of a new Fc-based subunit vaccine candidate against Mycobacterium tuberculosisISIMolecular Biology Reports1395دوم
21950058Screening of the antimycobacterial activity of novel lipophilic agents by the modified broth based methodscopusJournal of Clinical Tuberculosis and Other Mycobacterial Diseases1395پنجم
22943131Fasting and Apoptosis: A Mini Reviewindex copernicusjournal of Fasting and Health1394اول و مسئول
23935004MOLECULAR CHARACTERISTICS OF RIFAMPIN RESISTANCE AMONG MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS STRAINS ISOLATED IN NORTHEAST OF IRANChemical AbstractInternational Journal of Analytical, Pharmaceutical and Biomedical Sciences1393دوم
24934937The Effects of Ziziphora Clinopodioides Lam. Extract on Rat’s Gastric Motility at Basal and Vagal Stimulated ConditionsscopusPharmacologyonline1388سوم
25934674Co-infection of long-standing extensively drug-resistant Mycobacterium tuberculosis (XDR-TB) and non-tuberculosis mycobacteria: A case reportscopusRespiratory Medicine Case Reports1394دوم
26933964Evaluation of Point Mutation Detection in Mycobacterium tuberculosis with Isoniazid Resistance Using Real-Time PCR and TaqMan Probe AssayISIAppl Biochem Biotechnol1393دوم
2792559Requirement for Revision of Virology Education for Medical StudentsISCFuture of medical education journal1391مسئول
2891342Replication of human herpes virus 1 (HHV-1) as a ubiquitous virus: a mini reviewISIAsian Pac J Trop Med1387اول
2991270Construction of an Expression Vector Containing Mtb72F of Mycobacterium tuberculosisISICell Journal (Yakhteh)1390چهارم
3090703Construction and Evaluation of an Expression Vector Containing Mtb32C (Rv0125) of Mycobacterium tuberculosisISIAvicenna Journal of Medical Biotechnology1390چهارم
3190347Cardiovascular effects of Teucrium polium L. extract in rabbitISIPharmacognosy Magazine1390چهارم
3289430The Inhibitory Effect of Ziziphora clinopodioides Lam. on Gastric Acid Output at Basal, Vagotomized and Vagal Stimulated Conditions in RatISIIranian Journal of Basic Medical Sciences 1389دوم
3389320Molecular Cloning, Expression and Purification of Protein TB10.4 Secreted by Mycobacterium TuberculosisISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1389پنجم به بعد
3489069Effects of Achillea wilhelmsii on rat's gastric acid output at basal, vagotomized, and vagal-stimulated conditionsISIPharmacogn Mag1389سوم
3588781Prednisolone as anew approach for treatment of HTLV-1 associated polyneuropathyscopusPakistan Journal of Medical Sciences 1388دوم
3688287PREVALENCE OF MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS IN THE SAMPLES REFERRED TO THE TUBERCULOSIS RESEARCH LABORATORY IN MASHHAD GHAEM HOSPITAL DURING 2005-2006scopusIRANIAN JOURNAL OF MICROBIOLOGY1388مسئول
3788270The beneficial effects of olibanum on memory deficit induced by hypothyroidism in adult rats tested in Morris water mazeISIArch Pharm Res1388سوم
3888196Effect of measles virus (MV) on mitochondrial respirationISIIndian J Med Res1388مسئول
3987514The positive inotropic and chronotropic effects of Teucrium polium L. extract on guinea pig isolated heartscopusPharmacologyonline1387چهارم
4087172Viral infection, a suggestive hypothesis for aetiology of chronic fatigue syndrome Chemical AbstractIranian Journal of Medical Hypotheses and Ideas 1387مسئول
4186473apoptosis at a glance:death or lifescopuspakistan journal of medical sciences1386اول و مسئول
4285161Human herpesvirus 1 protein us3 induces an inhibition of mitochondrial electron transportPMCJournal of general virology1385اول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1973615جداسازی مایکوباکتریوم های غیر سلی از آب مصرفی در بخشهای بیمارستانی همودیالیز و سوختگی2nd International Congress on Biomedicine ICB 2018تهرانپوستر1397خير
2952577Enhanced diagnosis of tuberculosis using a dual gene target detection approachEuropean Respiratory Society 2016 International Congressلندنپوستر1395خير
3941075DESIGNING AND CONSTRUCTION OF A CLONING VECTOR ENCODING MTB32C/MPT51 GENES OF MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS.16th international and Iranian Congress of Microbiologyتهرانپوستر1394خير
4941071DESIGNING AND CONSTRUCTION OF A CLONING VECTOR ENCODING HSPX AND TB10.4 FUSION GENES OF MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS16th international and Iranian Congress of Microbiology.تهرانپوستر1394خير
5940993بررسی اثر سمیت عصاره ی سیلی مارین بر روی رده سلول انسانی با منشا کبدیاولین کنگره طب مکمل و جایگزینمشهدپوستر1394خير
6940856Investigating bactericidal activities of novel dihydropyridine derivatives against Mycobacterium Tuberculosisthe 9th international congress on clinical microbiologyشیرازپوستر1394خير
7940765The relationship between Human herpes virus type 1 (HHV-1) and Chronic fatigue syndromeشانزدهمین کنگره بین المللی میکرب شناسی ایرانتهرانپوستر1394بله
8940726The effect of the Teucrium polium L. on human influenza virusاولین کنگره بین المللی طب مکمل و جایگزینمشهدپوستر1394بله
9940226Human Influenza A Virus (IAV) Decreases Mitochondrial Respiration of Infected MDCK cell13th multi- disciplinary Iranian conferenceLeedsسخنرانی1384بله
10932554Large scale evaluation of an alternative method for in vitro susceptibility testing of new antituberculosis agents against Mycobacterium tuberculosisهشتمین کنگره میکروب شناسی بالینیتبریزپوستر1393خير
1192561ضرورت بازنگری آموزش ویروس شناسی دانشجویان پزشکیسیزدهمین همایش کشوری آموزش پزشکیساری مازندرانپوستر1391خير
12924433بررسی سمیت سلولی ان-اریل -1،4-دی هیدروپیریدین-3،5-دی کربوکسامید های ضد سل روی رده های سلولی مختلفهفتمین کنگره بین المللی میکروب شناسی بالینیشیرازپوستر1392خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه