زهرا  ثابتی نوقابی
خلاصه عملکرد زهرا  ثابتی نوقابی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

زهرا ثابتی نوقابی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): زهرا ثابتی نوقابی رسته پژوهشگر : غیرهیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : فاقد مرتبه علمی آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی
رشته تخصصی : میکروبیولوژی دانشکده/محل خدمت : دانشکده داروسازی
پست الکترونیک : SabetiNZ1@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1961162بهینه سازی تولید ماده فعال ضدمیکروبی تولید شده توسط یکی از گونه‌های اکتینومیست هالوفیل جداشده از مناطق شور ایران (M77) با کمک روش SEDهمکارپایان یافتهبلي
2960278بررسی اثر ضد باکتریایی باکتریوفاژ فاضلاب بیمارستانی در تجویز سیستمیک و موضعی به موش های آلوده به عفونتهای پوستی مقاوم به آنتی بیوتیک دو باکتری استافیلوکوکوس اورئوس و سودومونا آئروژینوزاهمکاردر دست اجرابلي
3941786تهیه و ارزیابی خواص غشاء نانوفیبری زئین تهیه شده به روش الکتروریسی حاوی اسانس آویشن شیرازیهمکارپایان یافتهبلي
4941585تهیه و ارزیابی خواص غشا نانوفیبری زئین تهیه شده به روش الکتروریسی حاوی وانکومایسینهمکارپایان یافتهبلي
5940198اثر ضد میکروبی لنزهای حاوی نانو ذرات اکسید روی بر گونه های ایزوله ی بیمارستانی جدا شده از لنزهای آلودههمکارپایان یافتهخير
6931498بیوسنتز نانو ذرات نقره و تیتانیوم اکسید و مقایسه ی خواص ضد میکروبی آنها با نانو فلزات سنتز شده به روش شیمیاییهمکارپایان یافتهخير
7921970بررسی تأثیر اسانس گیاه Pulicaria undulata بر روی بیوفیلم های Pseudomonas aeroginosa در حضور یا عدم حضور توبرامایسینهمکارپایان یافتهبلي
8910991بررسی اثر ممانعت از تشکیل و القای پراکندگی بیوفیلم Pseudomonas aeroginusa توسط decenoic acid cis-2- در حضور توبرامایسینهمکارپایان یافتهبلي
9910692مطالعه اثر ژل کیتوسان حاوی عسل در درمان زخم های تمام ضخامت پوستی در مدل حیوانیهمکارپایان یافتهبلي
10900034تاثیر ریفامپین بر روی استافیلوکوک اور‍‍ئوس در حضور ان-استیل سیستئین ویا آسکوربیک اسیدهمکارپایان یافتهبلي
1188380ارزیابی روش های مختلف سنتز نانو ذرات سولفید نقره جهت استفاده به عنوان دزانفکتانت سطحی جدید و مقایسه آن با نانو ذرات نقرههمکارپایان یافتهبلي
1287924تشکیل بیوفیلم توسط استافیلوکوکوس اپیدرمیس بر روی لنزهای داخل چشمیهمکارپایان یافتهخير
1387368بررسی خواص فیزیکو شیمیایی نانو ذرات نقره ی ساخته شده به روش احیای الکتروشیمیایی و مقایسه اثرات ضد باکتریایی آن با دکونکس 53، دزانفکتانت مصرفی رایج در بیمارستان های مشهدهمکارپایان یافتهبلي
1485435بررسی ا ثر عصاره گیاه مسواک(salvadora persica) و دهانشویه Persica برروی استرپتوکوک های Sanguis و Salivarius، کاندیدا آلبیکانس و لاکتوباسیلوس به صورت invitroهمکارپایان یافتهخير
1585297بررسی خواص آنتی باکتریایی 50 اسانس از گونه های گیاهی بومی منطقه مازندران همکارپایان یافتهخير
1685296آنالیز اسانس میوه Ferula latisecta به روش GC/MS و بررسی اثرات ضد میکروبی آنهمکارپایان یافتهخير
1782073بررسی اثرات ضددرماتوفیتی اسانس Saturega muticaهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1973885Does biosynthetic silver nanoparticles are more stable with lower toxicity than their synthetic counterparts?ISIIranian Journal of Pharmaceutical Research1397چهارم
2963855The novel effect of cis-2-decenoic acid on biofilm producing Pseudomonas aeruginosaISImicrobiology research1393سوم
3961041Antibacterial Activity of Silver Nanoparticle-Loaded Soft Contact Lens Materials: The Effect of Monomer CompositionISICURRENT EYE RESEARCH1395سوم
4943011Development of a Plaque Reduction Assay as an Antiphage Activity Evaluation MethodChemical AbstractResearch in Molecular Medicine1394چهارم
5934771Chemical composition and in vitro efficacy of essential oil of seven Artemisia species against ESBL producing multidrug-resistant Escherichia coliISIJournal of Essential Oil-Bearing Plants1394چهارم
6930010Oil stability index and biological activities of Achillea biebersteinii and Achillea wilhelmsii extracts as influenced by various ultrasoundintensitiesISIIndustrial Crops and Products1393چهارم
790287Euphorbia Microsciadia Percolation and Soxhlet Extracts Exhibit Antiviral ActivityscopusPharmacologyonline1390سوم
889588Evaluation of the effects of galbanic acid from Ferula szowitsiana and conferol from F. badrakema, as modulators of multi-drug resistance in clinical isolates of Escherichia coli and Staphylococcus aureusPMCResearch in Pharmaceutical Sciences1389پنجم
987680 High content of polysulphides in the volatile oil of Ferula latisecta rech F et aell fruits and Antimicrobial Activity of the oil ISIjournal of Essential oil Research 1387چهارم
1086603 Composition, Antimycotic and Antibacterial of Zizphora clinopodioides Lam. Essential Oil from Iran scopus Journal of Essential Oil Bearing Plants 1386پنجم به بعد
1185043cytotoxic and Antimycotic Activities oil of Artemisia turanica Krasch from iran Journal of Essential Oil Bearing Plants 1385پنجم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه