سعید  نیازمند
خلاصه عملکرد سعید  نیازمند
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

سعید نیازمند

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): سعید نیازمند رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : دانشیار آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : فیزیولوژی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : NiazmandS@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1971894بررسی اثر عصاره آبی-الکلی دارچین بر بیان ژنهای LOX-1، NOX4 و SOD درآئورت موشهای صحرائی دیابتی شده با استرپتوزوسینمجریدر دست اجرابلي
2951098بررسی اثر عصاره آبی-الکلی دارچین بر بیان ژنهای VCAM-1، VEGF و استرس اکسیداتیو ناشی از دیابت درآئورت موشهای صحرائی دیابتی شده با استرپتوزوسینمجریپایان یافتهبلي
3950190بررسی اثر آسپرین، کاپتوپریل و آتورواستاتین بر عملکرد اندوتلیوم و استرس اکسیداتیو در آئورت موشهای صحرایی نر دیابتیمجریپایان یافتهبلي
4950132بررسی اثر عصاره آبی الکلی کلپوره بر بیان ژنهای eNOS و VCAM-1 درآئورت موشهای صحرائی دیابتی شده با استرپتوزوسینمجریپایان یافتهبلي
5940828بررسی اثر عصاره آبی الکلی تخم شنبلیله بر استرس اکسیداتیو، آپوپتوز و بیان ژنهای Bax, BCl-2و ICAM-1 درقلب موشهای صحرائی دیابتی شده با آلوکسانمجریپایان یافتهبلي
6940111بررسی بیان ژنهای eNOS، iNOS، CXCR2،CCR1 ، CCR2 و استرس اکسیداتیو در آئورت موشهای BALB/c نر آلوده به HTLV-1مجریپایان یافتهبلي
7940107بررسی اثر عصاره آبی الکلی تخم شنبلیله بر بیان ژنهای eNOS، VCAM-1 و استرس اکسیداتیو ناشی از دیابت درآئورت موشهای صحرائی دیابتی شده با آلوکسانمجریپایان یافتهبلي
8940085مقایسه اثر عصاره آبی – الکلی تخم خرفه، ویتامین C و ویتامین E بر پارامتر های بیوشیمیایی، همودینامیک و عملکردی در بافت قلب موش صحرایی مبتلا به تیروتوکسیکوز تحت بالینیمجریپایان یافتهبلي
9931367بررسی اثر حفاظتی post-conditioning دارویی عصاره ی آبی-الکلی سیاهدانه برفعالیتهای عملکردی و آسیب استرس اکسیداتیو ناشی از ایسکمی-خونرسانی مجدد در قلب ایزوله موش صحراییمجریپایان یافتهبلي
10930677بررسی اثر عصاره ی آبی-الکلی کلپوره بر آپوپتوز ناشی از ایسکمی-خونرسانی مجدد در قلب ایزوله رتمجریپایان یافتهبلي
11922401بررسی اثر عصاره آبی الکلی کلپوره بر استرس اکسیداتیو ناشی از دیابت درآئورت و قلب موشهای صحرائی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین در مقایسه با متفورمینمجریپایان یافتهخير
12922333بررسی نقش آسپرین و عصاره آبی-الکلی برگ بید (Salix alba L. ) بر مسیرهای سیگنالینگAMPK و SREBP، و فاکتورهای موثر در التهاب در آئورت موشهای صحرایی نر هایپرکلسترولمیکمجریپایان یافتهبلي
13922183بررسی پارامترهای بیوشیمیایی، بافت شناسی، همودینامیک و عملکردی در قلب رت تیروتوکسیکمجریپایان یافتهبلي
14921745بررسی اثر عصاره آبی الکلی تخم کرفس بر انقباض ناشی از فنیل افرین و کلرور پتاسیم در آئورت ایزوله موش صحراییمجریپایان یافتهبلي
15921017بررسی اثر عصاره هیدرو-الکلی کلپوره بر اختلال حافظه موش های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوسینمجریپایان یافتهخير
16920429بررسی اثر عصاره ی آبی-الکلی بومادران بر آسیب استرس اکسیداتیو ناشی از ایسکمی-خونرسانی مجدد در قلب ایزوله رتمجریپایان یافتهبلي
17910762بررسی اثر عصاره ی آبی-الکلی کلپوره بر عملکرد قلبی و آسیب استرس اکسیداتیو ناشی از ایسکمی-خونرسانی مجدد در قلب ایزوله رتمجریپایان یافتهبلي
18910756بررسی تفاوت اثر تاموکسیفن بر یادگیری، حافظه و آسیب اکسیداتیو مغزی در موشهای صحرایی تخمدان برداری شده و سالممجریپایان یافتهخير
19910570بررسی اثر عصاره آبی الکلی کلپوره بر پاسخ دهی انقباضی و اتساعی آئورت موشهای صحرایی نر دیابتی شده با استرپتوزوتوسین در مقایسه با متفورمینمجریپایان یافتهبلي
20900910بررسی اثر عصاره آبی الکلی تخم سیاهدانه و متفورمین بر پاسخ دهی انقباضی و اتساعی، آسیب اکسیداتیو و بیان ژنهای eNOS، VCAM-1، و LOX-1 درآئورت جدا شده موشهای صحرائی دیابتی شده با استرپتوزوتوسینمجریپایان یافتهبلي
21900894بررسی نقش سیستم کولینرژیک هسته peduncle pontine tegmentum بر فعالیت قلبی- عروقی در موش صحراییمجریپایان یافتهخير
22900840بررسی اثر عصاره آبی الکلی تخم سیاهدانه بر انقباض ناشی از فنیل افرین و کلرور پتاسیم در آئورت ایزوله موش صحراییمجریپایان یافتهخير
23900695بررسی اثر عصاره آبی- الکلی بومادران (Achillea Wilhelmsii C. Koch) بر تشنج ناشی از پنتیلن تترازول (PTZ) و آسیب اکسیداتیو در مغز موش صحراییمجریپایان یافتهخير
24900459بررسی مکانیسم اثر عصاره آبی الکلی بومادران بر انقباض ناشی از فنیل افرین و کلرور پتاسیم در آئورت ایزوله موش صحراییمجریپایان یافتهخير
25900458بررسی اثرات قلبی عروقی سیستم کولینرژیک هسته میخی شکل در موش صحرایی بی هوشمجریپایان یافتهخير
2689586اثر مهار آنزیم مبدل آنژیوتانسین بر سطح سرمی فاکتور رشد اندوتلیوم عروقی، نیتریک اکساید، بیان ژنی VCAM-1 و رابطه آن با نفوذپذیری اندوتلیوم آئورت در راتهای نر نرموکلسترولمی و هایپرکلسترولمیمجریپایان یافتهخير
2789529بررسی اثر عصاره هیدروالکلی سیاه دانه بر زخم معده ناشی از ایندومتاسین در موش صحراییمجریپایان یافتهبلي
2889145بررسی اثر عصاره آبی – الکلی کلپوره بر خاصیت انقباضی آئورت ایزوله در موش صحراییمجریپایان یافتهبلي
2988425بررسی نقش هورمونهای جنسی بر فشار خون پس از تزریق داخل بطن مغزی آنژیوتانسینII در رتهای هایپرتنسیو مجریپایان یافتهبلي
3088343بررسی اثر عصاره آبی- الکلی بومادران بر فاکتور های بیوشیمایی زخم معده ناشی از ایندومتا سین در رتمجریپایان یافتهبلي
3186565ارزیابی اثر عصاره برگ گیاه کلپوره (teucrium polium L) بر عفونت زائی ویروس انفلانزای انسانی in vitro مجریپایان یافتهخير
3286346تاثیر عصاره آبی -الکلی آویشن باریک ((Ziziphora clinopodioides Lam برترشح اسید و فعالیت حرکتی معده رت در شرایط پایه، واگوتومی و تحریک عصب واگ در مدل invivo مجریپایان یافتهخير
3386334تاثیر عصاره آبی-الکلی بومادران (Achillea wilhelmsii) بر ترشح اسید و فعالیت حرکتی معده در شرایط پایه، واگوتومی و تحریک عصب واگ در مدل in vivoمجریپایان یافتهخير
3486213بررسی آثار سرم بیماران دچار (Myocardial infraction (MI بر فعالیت قلب ایزوله رت و چسبندگی بستر عروقی آن به سلولهای عبور داده شدهمجریپایان یافتهخير
3586155بررسی آثار مایع رویی کشت لنفوسیتی فعال شده با میتوژن یا مختلط (MLR) بر فعالیت قلب جدا شده رت و چسبندگی بستر عروقی آن به سلولهای عبور داده شدهمجریپایان یافتهخير
3686036بررسی اثرات اینوتروپیک و کرونوتروپیک عصاره آبی- الکلی گیاه بومادران (Achillea millefollium) بر قلب ایزوله خوکچه هندیمجریپایان یافتهخير
3785364بررسی اثرات عصاره آبی-الکلی گیاه کلپوره (Teucrium polium L.) بر فشار خون، ضربان قلب و فشار درون بطنی در مدل invivo در خرگوشمجریپایان یافتهخير
3885302بررسی اثرات عصاره گل گیاه گل محمدی Rosa damascena بر قدرت انقباضی و تعداد ضربان قلب جدا شده خوکچه هندی مجریپایان یافتهخير
3985276بررسی اثرات عصاره آبی گیاهL. Teucrium polium بر ترشح اسید و فعالیت حرکتی معده در رتمجریپایان یافتهخير
4085144بررسی اثرات اینوتروپیک و کرونوتروپیک عصاره آبی-الکلی گیاه کلپوره(teucrium polium L) برقلب ایزوله خوکچه هندیمجریپایان یافتهخير
41971301بررسی اثر عصاره آبی الکلی برگ زیتون بر آسیب های ناشی از کاردیومیوپاتی دیابتی و اختلال حافظه ناشی از دیابت در رتهای دیابتی شده با استرپتوزوتوسینهمکاردر دست اجرابلي
42951541اثر عصاره آبی-الکلی زنجبیل بر تغییرات ناشی از کاردیومیوپاتی دیابتی در موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسینهمکارپایان یافتهبلي
43951540بررسی اثر عصاره آبی-الکلی دارچین بر بیان ژنهای درگیر در هیپرتروفی ناشی از کاردیومیوپاتی دیابتی در قلب موشهای صحرائی دیابتی شده با استرپتوزوسینهمکاردر دست اجرابلي
44951219بررسی اثر عصاره آبی الکلی تخم شنبلیله بر اختلال حافظه و آسیب اکسیداتیو بافت مغز موشهای صحرائی دیابتی شده با استرپتوزوتوسینهمکارپایان یافتهخير
45941840فرمولاسیون و ارزیابی پلتهای حاوی کمپلکس فسفولیپید- NSAID با هدف افزایش فراهمی زیستی و کاهش عوارض گوارشیهمکاردر دست اجرابلي
46931066بررسی تاثیر عصاره آبی گیاه خارمریم و عصاره الکلی زردچوبه بر تکثیر ویروس هپاتیت B در کشت سلولهمکارپایان یافتهبلي
47922758بررسی نقش نیتریک اکساید هسته تگمنتوم پلی مغز بر پاسخهای قلبی - عروقی در موش صحرایی بیهوشهمکارپایان یافتهخير
48921586بررسی نقش هسته های میخی شکل و تگمنتوم پلی مغز بر پاسخهای قلبی عروقی ناشی از تحریک رفلکس شیمیایی در موش صحراییهمکارپایان یافتهبلي
49900559بررسی تاثیر عصاره آبی – الکلی کلپوره برهیپرتانسیون القا شده بوسیله آنژیوتانسین II در موش صحراییهمکارپایان یافتهخير
5089793اثر افزایش فشار خون بر نفوذ پذیری سد خونی- مغزی و حافظه فضایی موش صحرایی همکارپایان یافتهبلي
5189714بررسی اثر عصاره هیدروالکلی سیاه دانه بر پرفشاری ناشی از آنژیوتانسین II در موش صحراییهمکارپایان یافتهخير
5287866بررسی عملکرد مرکز تحقیقات قلب و عروق در ارائه خدمات به محققین محترمهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1982555Effect of Hydro-Alcoholic Extract of Nigella sativa on Gastric Acid and Mucus Secretion in Cyclooxygenase Inhibition Condition in RatsISCافق دانش1393مسئول
2982552The Therapeutic effect of Nigella Sativa seed on indomethacin-induced gastric ulcer in rats. Current Nutrition & Food Science مسئول
3982306The preventive effect of Nigella sativa seed on gastric ulcer induced by indomethacin in rat مسئول
4982088Trigonella foenum-graceum seed (Fenugreek) hydroalcoholic extract improved the oxidative stress status in a rat model of diabetes-induced memory impairmentMedlineHormone Molecular Biology and Clinical Investigation1398پنجم به بعد
5980299The effects of estradiol and testosterone on renal tissues oxidative after central injection of angiotensin II in female doca – salt treated ratsMedlineHORMONE MOLECULAR BIOLOGY AND CLINICAL INVESTIGATION1397سوم
6980021Comparison of the Neuroprotective Effects of Aspirin, Atorvastatin, Captopril and Metformin in Diabetes MellitusISIBiomolecules1397مسئول
7973479Teucrium polium L. Improves Blood Glucose and Lipids and Ameliorates Oxidative Stress in Heart and Aorta of Diabetic RatsPMCInternational Journal of Preventive Medicine1397مسئول
8973396The standardized extract of Nigella sativa and its major ingredient, thymoquinone, ameliorates angiotensin II-induced hypertension in ratsMedlineJournal of basic and clinical physiology and pharmacology1397سوم
9972663In vivo effects of allogeneic mesenchymal stem cells in a rat model of acute ischemic kidney injuryISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1397پنجم به بعد
10972469Teucrium polium L. Improved Heart Function and Inhibited Myocardial Apoptosis in Isolated Rat Heart Following Ischemia-Reperfusion InjuryPMCJournal of pharmacopuncture1397مسئول
11972217HTLV-1 infection-induced motor dysfunction, memory impairment, depression, and brain tissues oxidative damage in female BALB/c miceISILife sciences1397مسئول
12972195Nigella sativa L. seed regulated eNOS, VCAM-1 and LOX-1 genes expression and improved vasoreactivity in aorta of diabetic ratISIJournal of ethnopharmacology1397مسئول
13971657The Incidence Rate of Vasovagal Reactions and Its Effective Factors Among Blood Donors in Mashhad Blood Transfusion CentersChemical Abstractافق دانش1397مسئول
14970578A comparison between the effects of Portulaca oleracea seeds extract and valsartan on echocardiographic and hemodynamic parameters in rats with levothyroxine-induced thyrotoxicosisPMCAVICENNA JOURNAL OF PHYTOMEDICINE1397دوم
15970577Teucrium polium improves endothelial dysfunction by regulating eNOS and VCAM-1 genes expression and vasoreactivity in diabetic rat aortaISIBiomedicine & Pharmacotherapy1397مسئول
16964371Evaluation of nicotinic receptor of pedunculopontine tegmental nucleus in central cardiovascular regulation in anesthetized ratISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1397سوم
17964205Extract from Teucrium polium L. Protects Rat Heart against Oxidative Stress Induced by Ischemic-reperfusion InjuryPMCAdvanced biomedical research1396مسئول
18963666Vitamin E improved redox homeostasis in heart and aorta of hypothyroid ratsMedlineEndocrine regulations1396مسئول
19963333Salix alba attenuated oxidative stress in the heart and kidney of hypercholesterolemic rabbitsPMCAVICENNA JOURNAL OF PHYTOMEDICINE1396مسئول
20963298A comparison of the effects of Portulaca oleracea seeds hydro-alcoholic extract and Vitamin C on biochemical, hemodynamic and functional parameters in cardiac tissue of rats with subclinical hyperthyroidismPMCAVICENNA JOURNAL OF PHYTOMEDICINE1397چهارم
21962998Teucrium polium-induced vasorelaxation mediated by endothelium-dependent and endothelium-independent mechanisms in isolated rat thoracic aortaPMCPharmacognosy Research1396اول
22962599Cardioprotective effects of Achillea wilhelmsii on the isolated rat heart in ischemia–reperfusionPMCJournal of Traditional and Complementary Medicine1396مسئول
23961276Cardiovascular effects of nitrergic system of the pedunculopontine tegmental nucleus in anesthetized ratsISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1396چهارم
24950702Interaction of central Angiotensin II and estrogen on systolic blood pressure in female DOCA-salt treated ratsPMCAdvanced Biomedical Research1395سوم
25942878Nigella sativa seed decreases endothelial dysfunction in streptozotocin-induced diabetic rat aortaISIThe Avicenna Journal of Phytomedicine1394مسئول
26942821Nigella Sativa Improve Redox Homeostasis in Heart and Aorta of Diabetic RatPMCCurrent Nutrition & Food Science1394مسئول
27941894Is there any change in the pattern of bacterial translocation with increased time of the obstruction?ISCJournal of Surgery and Trauma1393چهارم
28940328The effect of angiotensin-converting enzyme inhibition on inflammatory and angiogenic factors in hypercholesterolemiaISIPharmacological Reports1394مسئول
29935302The effects of hydroalcoholic extract of Nigella sativa seed on oxidative stress in hippocampus of STZ-induced diabetic ratsPMCAvicenna J Phytomed1394مسئول
30934937The Effects of Ziziphora Clinopodioides Lam. Extract on Rat’s Gastric Motility at Basal and Vagal Stimulated ConditionsscopusPharmacologyonline1388اول و مسئول
31934781Comparison the Effect of Hydroalcholic Extract of Nigella Sativa L. Seed and Metformin on Blood Biochemical Parameters in Streptozotocin-Induced Diabetic RatsChemical Abstractافق دانش1393مسئول
32934533Effects of neonatal capsaicin treatment on stress induced analgesia and hyperalgesia in Tail-Flick test in male ratsISINeurology Asia1393سوم
33934411Beneficial Effects of Teucrium polium and Metformin on Diabetes-Induced Memory Impairments and Brain Tissue Oxidative Damage in RatsPMCInternational Journal of Alzheimer’s Disease1393دوم
34933531The Effects of Hydroalchoholic Extract of Teucrium polium L. on Hypertension Induced by Angiotensin II in RatsPMCInternational Journal of Preventive Medicine1393مسئول
35932943The effects of tamoxifen on learning, memory and brain tissues oxidative damage in ovariectomized and naïve female ratsPMCAdvanced Biomedical Research1392پنجم به بعد
36930975The role for nitric oxide on the effects of hydroalcoholic extract of Achillea wilhelmsii on seizurePMCAvicenna Journal of Phytomedicine1393سوم
37930624Endothelium-Independent Vasorelaxant Effects of Hydroalcoholic Extract from Nigella sativa Seed in Rat Aorta: The Roles of Ca2+ and K+ ChannelsISIBiomed Research International1393اول
38930019Mechanism of vasorelaxation induced by Achillea wilhelmsii in rat isolated thoracic aortaPMCAdvanced Biomedical Research1392اول
3992752The effect of increased blood pressure induced by phenylephrine on Morris water maze tasks in male and female ratsISCمجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی1391چهارم
40924317Investigation of apoptosis in a canine model of chronic heart failure induced by tachycardia.ISIActa Physiologica Hungarica1392مسئول
41924135Antioxidant effect of Achillea wilhelmsii extract on pentylenetetrazole (seizure model)-induced oxidative brain damage in Wistar ratsPMCIndian Journal of Physiology and Pharmacology1392سوم
4292337Vasorelaxant effect of hydroalcoholic extract of Teucrium polium L. on isolated rat aortaISCمجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی1391مسئول
43922606Pharmacological study of cholinergic system on cardiovascular regulation in the cuneiform nucleus of ratISINeuroscience letters1392دوم
4491424Role of C-fibers during acute and chronic stress on formalin-induced paw edema in ratsISIIndian journal of Experimental Biology1391سوم
4591381Evaluation of Vasorlaxant Effect of Achillea Wilhelmsii Hydroalcholic Extract on Isolated Aorta in RatSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشگاه علوم پزشکی بابل1390مسئول
4691379بررسی اثرات پیشگیری کننده عصاره آبی-الکلی بومادران بر زخم معده ناشی از ایندومتاسین و فاکتورهای بیوشیمیایی مرتبط با آن در رتChemical Abstractمجله پزشکی ارومیه1391اول
4790570The impact of the supernatant of phytohemagglutinin (PHA) stimulated lymphocytes on the isolated rat heartscopusJournal of Babol University of Medical Sciences1390اول
4890347Cardiovascular effects of Teucrium polium L. extract in rabbitISIPharmacognosy Magazine1390مسئول
4990291Cardiovascular effects of aqueous-ethanolic extract of achillea wilhelmsii in RabbitscopusPharmacologyonline1390اول
5090233Comments on "Systemic Complications and Their Risk Factors Among Tehranian Blood Donor, 2005"PMCActa Medica Iranica1390سوم
5190223Hypotensive effect of Achillea wilhelmsii aqueous-ethanolic extract in rabbitعلمی پژوهشی ایندکس نشدهAvicenna Journal of Phytomedicine1390مسئول
5290054The Effects of Achillea wilhelmsii Extract on Rat s Gastric Motility at Basal and Vagal Stimulated ConditionsISI Iranian Journal of Basic Medical Sciences1390اول و مسئول
5389574The chronotropic and inotropic effects of aqueous-ethanolic extract of achillea millefolium on rats isolated heartscopusPharmacologyonline1389اول
5489430The Inhibitory Effect of Ziziphora clinopodioides Lam. on Gastric Acid Output at Basal, Vagotomized and Vagal Stimulated Conditions in RatISIIranian Journal of Basic Medical Sciences 1389مسئول
5589239The effect of angiotensin II ICV injection on HR of ovariectomized hypertensive ratsscopusPharmacologyonline 1389سوم
5689069Effects of Achillea wilhelmsii on rat's gastric acid output at basal, vagotomized, and vagal-stimulated conditionsISIPharmacogn Mag1389مسئول
5788487اثر مهاری عصاره آبی- الکلی آویشن باریک بر ترشح اسید معده موش صحرایی در شرایط پایه، واگوتومی و تحریک عصب واگindex copernicusمجله دانشگاه علوم پزشکی ایران1388اول
5887514The positive inotropic and chronotropic effects of Teucrium polium L. extract on guinea pig isolated heartscopusPharmacologyonline1387اول و مسئول
5987125اثرات اینوتروپیک و کرونوتروپیک عصاره آبی الکلی کلپوره بر قلب ایزوله خوکچه هندیChemical Abstractمجله دانشگاه علوم پزشکی بابل1387مسئول
6086406اثر عصاره آبی گیاه کلپوره (.Teucrium polium L) برحرکات معده رت در شرایط پایه و تحریک عصب واگChemical Abstractمجله علوم پایه پزشکی ایران1386مسئول
6186001اثر مهاری آبی گیاه کلپوره بر میزان ترشح اسید معده درشرایط پایه ئاگوتومی وتحریک عصب واگ index copernicusمجله علمی پژوهشی علوم پزشکی بابل1386مسئول
6285230Alteration in α- and β- adrenoceptor profile of rabbit-knee-joint blood vessels due to chronic inflammationscopusPflugers Archiv European Journal of Physiology1385دوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1982312The Effect of Hydro-Alcoholic Extract of Ginger (Zingiber Officinale Roscoe) on Diabetic Cardiomyopathy in Streptozotocin-Induced Diabetic Rats24th Iranian & 3rd International Congress of Physiology and Pharmacologyتهرانپوستر1398خير
2964169بررسی اثر آنتی–آپوپتوتیک عصاره آبی-الکلی تخم گیاه شنبلیله در بافت قلبی موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسیندومین کنگره بین المللی و بیست و سومین کنگره ملی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانچابهارپوستر1396خير
3961984Teucrium polium L. improved the heart function and inhibited myocardial apoptosis'' International NLRCS congress “Nutrition from Laboratory Research to Clinical Studiesمشهدسخنرانی1396خير
4940993بررسی اثر سمیت عصاره ی سیلی مارین بر روی رده سلول انسانی با منشا کبدیاولین کنگره طب مکمل و جایگزینمشهدپوستر1394خير
5940765The relationship between Human herpes virus type 1 (HHV-1) and Chronic fatigue syndromeشانزدهمین کنگره بین المللی میکرب شناسی ایرانتهرانپوستر1394خير
6940740مهار آنزیم مبدل آنژیوتانسین باعث بهبودی پروفایل لیپیدی و فاکتورهای التهابی و رگزایی در موشهای صحرایی هیپرکلسترولمیک می شوداولین کنگره بین المللی و بیست و دومین کنگره فیزیولژی و فارماکولوژی ایرانکاشانپوستر1394خير
7940726The effect of the Teucrium polium L. on human influenza virusاولین کنگره بین المللی طب مکمل و جایگزینمشهدپوستر1394خير
8922587اثر عصاره آبی-الکلی کلپوره بر تغییرات ضربان قلب در پرفشاری حاد ایجاد شده توسط آنژیوتانسینبیست ویکمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانتبریزپوستر1392خير
9922586اثر محافظتی عصاره آبی الکلی کلپوره بر پرفشاری ناشی از آنزیوتانسین II در موش صحرائیبیست و یکمین کتگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانتبریزپوستر1392خير
10921265بررسی واکنش وازوواگال در اهدا کنندگان خون مشهد و ارتباط آن با سن، جنس، BMI، مصرف سیگار و دفعات اهدای خونبیستمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانهمدانپوستر1390بله

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه