سعید  نیازمند

 فعاليت هاي پژوهشي

 

سعید نیازمند

در دانشگاه علوم پزشکي مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح هاي تحقيقاتي
طرح هاي تحقيقاتي
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
رزومه انگليسي
رزومه انگليسي
علوم پزشکي مشهد
علوم پزشکي مشهد
پروفايل در SCUPOS
پروفايل در SCOPUS
پروفايل در ISI
پروفايل در ISI
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در ORCID
پروفايل در ORCID
 پروفايل در ResearchGate
پروفايل در ResearchGate
پروفايل در پاب مد
پروفايل در پاب مد
پروفايل در مدليب
پروفايل در مدليب

اطلاعات کلي
hide/show

نام و نام خانوادگي (فارسي): سعید نیازمند رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمي : دانشیار آخرين مدرک تحصيلي : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصي : فیزیولوژی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونيک : NiazmandS@mums.ac.ir

سوابق تحصيلي
hide/show

رشته تحصيلي/ تخصصي درجه‌تحصيلي سال دريافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلي
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاريخ شروع تاريخ پايان

سوابق پژوهشي


طرح هاي تحقيقاتي
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان سمت وضعيت طرح پايان نامه
1951098بررسی اثر عصاره آبی-الکلی دارچین بر بیان ژنهای VCAM-1، VEGF و استرس اکسیداتیو ناشی از دیابت درآئورت موشهای صحرائی دیابتی شده با استرپتوزوسینمجریدر دست اجرابلي
2950190بررسی اثر آسپرین، کاپتوپریل و آتورواستاتین بر عملکرد اندوتلیوم و استرس اکسیداتیو در آئورت موشهای صحرایی نر دیابتیمجریدر دست اجرابلي
3950132بررسی اثر عصاره آبی الکلی کلپوره بر بیان ژنهای eNOS و VCAM-1 درآئورت موشهای صحرائی دیابتی شده با استرپتوزوسینمجریپایان یافتهبلي
4940828بررسی اثر عصاره آبی الکلی تخم شنبلیله بر استرس اکسیداتیو، آپوپتوز و بیان ژنهای Bax, BCl-2و ICAM-1 درقلب موشهای صحرائی دیابتی شده با آلوکسانمجریدر دست اجرابلي
5940111بررسی بیان ژنهای eNOS، iNOS، CXCR2،CCR1 ، CCR2 و استرس اکسیداتیو در آئورت موشهای BALB/c نر آلوده به HTLV-1مجریدر دست اجرابلي
6940107بررسی اثر عصاره آبی الکلی تخم شنبلیله بر بیان ژنهای eNOS، VCAM-1 و استرس اکسیداتیو ناشی از دیابت درآئورت موشهای صحرائی دیابتی شده با آلوکسانمجریپایان یافتهبلي
7940085مقایسه اثر عصاره آبی – الکلی تخم خرفه، ویتامین C و ویتامین E بر پارامتر های بیوشیمیایی، همودینامیک و عملکردی در بافت قلب موش صحرایی مبتلا به تیروتوکسیکوز تحت بالینیمجریپایان یافتهبلي
8931367بررسی اثر حفاظتی post-conditioning دارویی عصاره ی آبی-الکلی سیاهدانه برفعالیتهای عملکردی و آسیب استرس اکسیداتیو ناشی از ایسکمی-خونرسانی مجدد در قلب ایزوله موش صحراییبرفعالیتهای عملکردی و آسیب استرس اکسیداتیو ناشی از ایسکمی-خونرسانی مجدد در قلب ایزوله موش صحراییمجریدر دست اجرابلي
9930677بررسی اثر عصاره ی آبی-الکلی کلپوره بر آپوپتوز ناشی از ایسکمی-خونرسانی مجدد در قلب ایزوله رتمجریپایان یافتهبلي
10922401بررسی اثر عصاره آبی الکلی کلپوره بر استرس اکسیداتیو ناشی از دیابت درآئورت و قلب موشهای صحرائی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین در مقایسه با متفورمینمجریپایان یافتهخير
11922333بررسی نقش آسپرین و عصاره آبی-الکلی برگ بید (Salix alba L. ) بر مسیرهای سیگنالینگAMPK و SREBP، و فاکتورهای موثر در التهاب در آئورت موشهای صحرایی نر هایپرکلسترولمیکمجریپایان یافتهبلي
12922183بررسی پارامترهای بیوشیمیایی، بافت شناسی، همودینامیک و عملکردی در قلب رت تیروتوکسیکمجریپایان یافتهبلي
13921745بررسی اثر عصاره آبی الکلی تخم کرفس بر انقباض ناشی از فنیل افرین و کلرور پتاسیم در آئورت ایزوله موش صحراییمجریپایان یافتهبلي
14921017بررسی اثر عصاره هیدرو-الکلی کلپوره بر اختلال حافظه موش های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوسینمجریپایان یافتهخير
15920429بررسی اثر عصاره ی آبی-الکلی بومادران بر آسیب استرس اکسیداتیو ناشی از ایسکمی-خونرسانی مجدد در قلب ایزوله رتمجریپایان یافتهبلي
16910762بررسی اثر عصاره ی آبی-الکلی کلپوره بر عملکرد قلبی و آسیب استرس اکسیداتیو ناشی از ایسکمی-خونرسانی مجدد در قلب ایزوله رتمجریپایان یافتهبلي
17910756بررسی تفاوت اثر تاموکسیفن بر یادگیری، حافظه و آسیب اکسیداتیو مغزی در موشهای صحرایی تخمدان برداری شده و سالممجریپایان یافتهخير
18910570بررسی اثر عصاره آبی الکلی کلپوره بر پاسخ دهی انقباضی و اتساعی آئورت موشهای صحرایی نر دیابتی شده با استرپتوزوتوسین در مقایسه با متفورمینمجریپایان یافتهبلي
19900910بررسی اثر عصاره آبی الکلی تخم سیاهدانه و متفورمین بر پاسخ دهی انقباضی و اتساعی، آسیب اکسیداتیو و بیان ژنهای eNOS، VCAM-1، و LOX-1 درآئورت جدا شده موشهای صحرائی دیابتی شده با استرپتوزوتوسینمجریپایان یافتهبلي
20900894بررسی نقش سیستم کولینرژیک هسته peduncle pontine tegmentum بر فعالیت قلبی- عروقی در موش صحراییمجریپایان یافتهخير
21900840بررسی اثر عصاره آبی الکلی تخم سیاهدانه بر انقباض ناشی از فنیل افرین و کلرور پتاسیم در آئورت ایزوله موش صحراییمجریپایان یافتهخير
22900695بررسی اثر عصاره آبی- الکلی بومادران (Achillea Wilhelmsii C. Koch) بر تشنج ناشی از پنتیلن تترازول (PTZ) و آسیب اکسیداتیو در مغز موش صحراییمجریپایان یافتهخير
23900459بررسی مکانیسم اثر عصاره آبی الکلی بومادران بر انقباض ناشی از فنیل افرین و کلرور پتاسیم در آئورت ایزوله موش صحراییمجریپایان یافتهخير
24900458بررسی اثرات قلبی عروقی سیستم کولینرژیک هسته میخی شکل در موش صحرایی بی هوشمجریپایان یافتهخير
2589586اثر مهار آنزیم مبدل آنژیوتانسین بر سطح سرمی فاکتور رشد اندوتلیوم عروقی، نیتریک اکساید، بیان ژنی VCAM-1 و رابطه آن با نفوذپذیری اندوتلیوم آئورت در راتهای نر نرموکلسترولمی و هایپرکلسترولمیمجریپایان یافتهخير
2689529بررسی اثر عصاره هیدروالکلی سیاه دانه بر زخم معده ناشی از ایندومتاسین در موش صحراییمجریپایان یافتهبلي
2789145بررسی اثر عصاره آبی – الکلی کلپوره بر خاصیت انقباضی آئورت ایزوله در موش صحراییمجریپایان یافتهبلي
2888425بررسی نقش هورمونهای جنسی بر فشار خون پس از تزریق داخل بطن مغزی آنژیوتانسینII در رتهای هایپرتنسیو مجریپایان یافتهبلي
2988343بررسی اثر عصاره آبی- الکلی بومادران بر فاکتور های بیوشیمایی زخم معده ناشی از ایندومتا سین در رتمجریپایان یافتهبلي
3086565ارزیابی اثر عصاره برگ گیاه کلپوره (teucrium polium L) بر عفونت زائی ویروس انفلانزای انسانی in vitro مجریپایان یافتهخير
3186346تاثیر عصاره آبی -الکلی آویشن باریک ((Ziziphora clinopodioides Lam برترشح اسید و فعالیت حرکتی معده رت در شرایط پایه، واگوتومی و تحریک عصب واگ در مدل invivo مجریپایان یافتهخير
3286334تاثیر عصاره آبی-الکلی بومادران (Achillea wilhelmsii) بر ترشح اسید و فعالیت حرکتی معده در شرایط پایه، واگوتومی و تحریک عصب واگ در مدل in vivoمجریپایان یافتهخير
3386213بررسی آثار سرم بیماران دچار (Myocardial infraction (MI بر فعالیت قلب ایزوله رت و چسبندگی بستر عروقی آن به سلولهای عبور داده شدهمجریپایان یافتهخير
3486155بررسی آثار مایع رویی کشت لنفوسیتی فعال شده با میتوژن یا مختلط (MLR) بر فعالیت قلب جدا شده رت و چسبندگی بستر عروقی آن به سلولهای عبور داده شدهمجریپایان یافتهخير
3586036بررسی اثرات اینوتروپیک و کرونوتروپیک عصاره آبی- الکلی گیاه بومادران (Achillea millefollium) بر قلب ایزوله خوکچه هندیمجریپایان یافتهخير
3685364بررسی اثرات عصاره آبی-الکلی گیاه کلپوره (Teucrium polium L.) بر فشار خون، ضربان قلب و فشار درون بطنی در مدل invivo در خرگوشمجریپایان یافتهخير
3785302بررسی اثرات عصاره گل گیاه گل محمدی Rosa damascena بر قدرت انقباضی و تعداد ضربان قلب جدا شده خوکچه هندی مجریپایان یافتهخير
3885276بررسی اثرات عصاره آبی گیاهL. Teucrium polium بر ترشح اسید و فعالیت حرکتی معده در رتمجریپایان یافتهخير
3985144بررسی اثرات اینوتروپیک و کرونوتروپیک عصاره آبی-الکلی گیاه کلپوره(teucrium polium L) برقلب ایزوله خوکچه هندیمجریپایان یافتهخير
40951541اثر عصاره آبی-الکلی زنجبیل بر تغییرات ناشی از کاردیومیوپاتی دیابتی در موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسینهمکاردر دست اجرابلي
41951219بررسی اثر عصاره آبی الکلی تخم شنبلیله بر اختلال حافظه و آسیب اکسیداتیو بافت مغز موشهای صحرائی دیابتی شده با استرپتوزوتوسینهمکاردر دست اجراخير
42941840فرمولاسیون و ارزیابی پلتهای حاوی کمپلکس فسفولیپید- NSAID با هدف افزایش فراهمی زیستی و کاهش عوارض گوارشیهمکاردر دست اجراخير
43931066بررسی تاثیر عصاره آبی گیاه خارمریم و عصاره الکلی زردچوبه بر تکثیر ویروس هپاتیت B در کشت سلولهمکارپایان یافتهبلي
44922758بررسی نقش نیتریک اکساید هسته تگمنتوم پلی مغز بر پاسخهای قلبی - عروقی در موش صحرایی بیهوشهمکارپایان یافتهخير
45921586بررسی نقش هسته های میخی شکل و تگمنتوم پلی مغز بر پاسخهای قلبی عروقی ناشی از تحریک رفلکس شیمیایی در موش صحراییهمکارپایان یافتهبلي
46900559بررسی تاثیر عصاره آبی – الکلی کلپوره برهیپرتانسیون القا شده بوسیله آنژیوتانسین II در موش صحراییهمکارپایان یافتهخير
4789793اثر افزایش فشار خون بر نفوذ پذیری سد خونی- مغزی و حافظه فضایی موش صحرایی همکارپایان یافتهبلي
4889714بررسی اثر عصاره هیدروالکلی سیاه دانه بر پرفشاری ناشی از آنژیوتانسین II در موش صحراییهمکارپایان یافتهخير
4987866بررسی عملکرد مرکز تحقیقات قلب و عروق در ارائه خدمات به محققین محترمهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان نمايه نام نشريه سال چاپ نفر چندم مقاله
1970578A comparison between the effects of Portulaca oleracea seeds extract and valsartan on echocardiographic and hemodynamic parameters in rats with levothyroxine-induced thyrotoxicosisPMCAVICENNA JOURNAL OF PHYTOMEDICINE1397دوم
2970577Teucrium polium improves endothelial dysfunction by regulating eNOS and VCAM-1 genes expression and vasoreactivity in diabetic rat aortaISIBiomedicine & Pharmacotherapy1397مسئول
3964371Evaluation of nicotinic receptor of pedunculopontine tegmental nucleus in central cardiovascular regulation in anesthetized ratISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1397سوم
4964205Extract from Teucrium polium L. Protects Rat Heart against Oxidative Stress Induced by Ischemic-reperfusion InjuryPMCAdvanced biomedical research1396مسئول
5963666Vitamin E improved redox homeostasis in heart and aorta of hypothyroid ratsMedlineEndocrine regulations1396مسئول
6963333Salix alba attenuated oxidative stress in the heart and kidney of hypercholesterolemic rabbitsPMCAVICENNA JOURNAL OF PHYTOMEDICINE1396مسئول
7963298A comparison of the effects of Portulaca oleracea seeds hydro-alcoholic extract and Vitamin C on biochemical, hemodynamic and functional parameters in cardiac tissue of rats with subclinical hyperthyroidismPMCAVICENNA JOURNAL OF PHYTOMEDICINE1397چهارم
8962998Teucrium polium-induced vasorelaxation mediated by endothelium-dependent and endothelium-independent mechanisms in isolated rat thoracic aortaPMCPharmacognosy Research1396اول
9962599Cardioprotective effects of Achillea wilhelmsii on the isolated rat heart in ischemia–reperfusionPMCJournal of Traditional and Complementary Medicine1396مسئول
10961276Cardiovascular effects of nitrergic system of the pedunculopontine tegmental nucleus in anesthetized ratsISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1396چهارم
11950702Interaction of central Angiotensin II and estrogen on systolic blood pressure in female DOCA-salt treated ratsPMCAdvanced Biomedical Research1395سوم
12942878Nigella sativa seed decreases endothelial dysfunction in streptozotocin-induced diabetic rat aortaISIThe Avicenna Journal of Phytomedicine1394مسئول
13942821Nigella Sativa Improve Redox Homeostasis in Heart and Aorta of Diabetic RatPMCCurrent Nutrition & Food Science1394مسئول
14941894Is there any change in the pattern of bacterial translocation with increased time of the obstruction?ISCJournal of Surgery and Trauma1393چهارم
15940328The effect of angiotensin-converting enzyme inhibition on inflammatory and angiogenic factors in hypercholesterolemiaISIPharmacological Reports1394مسئول
16935302The effects of hydroalcoholic extract of Nigella sativa seed on oxidative stress in hippocampus of STZ-induced diabetic ratsPMCAvicenna J Phytomed1394مسئول
17934937The Effects of Ziziphora Clinopodioides Lam. Extract on Rat’s Gastric Motility at Basal and Vagal Stimulated ConditionsscopusPharmacologyonline1388اول و مسئول
18934781Comparison the Effect of Hydroalcholic Extract of Nigella Sativa L. Seed and Metformin on Blood Biochemical Parameters in Streptozotocin-Induced Diabetic RatsChemical Abstractافق دانش1393مسئول
19934533Effects of neonatal capsaicin treatment on stress induced analgesia and hyperalgesia in Tail-Flick test in male ratsISINeurology Asia1393سوم
20934411Beneficial Effects of Teucrium polium and Metformin on Diabetes-Induced Memory Impairments and Brain Tissue Oxidative Damage in RatsPMCInternational Journal of Alzheimer’s Disease1393دوم
21933531The Effects of Hydroalchoholic Extract of Teucrium polium L. on Hypertension Induced by Angiotensin II in RatsPMCInternational Journal of Preventive Medicine1393مسئول
22932943The effects of tamoxifen on learning, memory and brain tissues oxidative damage in ovariectomized and naïve female ratsPMCAdvanced Biomedical Research1392پنجم به بعد
23930975The role for nitric oxide on the effects of hydroalcoholic extract of Achillea wilhelmsii on seizurePMCAvicenna Journal of Phytomedicine1393سوم
24930624Endothelium-Independent Vasorelaxant Effects of Hydroalcoholic Extract from Nigella sativa Seed in Rat Aorta: The Roles of Ca2+ and K+ ChannelsISIBiomed Research International1393اول
25930019Mechanism of vasorelaxation induced by Achillea wilhelmsii in rat isolated thoracic aortaPMCAdvanced Biomedical Research1392اول
2692752The effect of increased blood pressure induced by phenylephrine on Morris water maze tasks in male and female ratsISCمجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی1391چهارم
27924317Investigation of apoptosis in a canine model of chronic heart failure induced by tachycardia.ISIActa Physiologica Hungarica1392مسئول
28924135Antioxidant effect of Achillea wilhelmsii extract on pentylenetetrazole (seizure model)-induced oxidative brain damage in Wistar ratsPMCIndian Journal of Physiology and Pharmacology1392سوم
2992337Vasorelaxant effect of hydroalcoholic extract of Teucrium polium L. on isolated rat aortaISCمجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی1391مسئول
30922606Pharmacological study of cholinergic system on cardiovascular regulation in the cuneiform nucleus of ratISINeuroscience letters1392دوم
3191424Role of C-fibers during acute and chronic stress on formalin-induced paw edema in ratsISIIndian journal of Experimental Biology1391سوم
3291381Evaluation of Vasorlaxant Effect of Achillea Wilhelmsii Hydroalcholic Extract on Isolated Aorta in RatSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشگاه علوم پزشکی بابل1390مسئول
3391379بررسی اثرات پیشگیری کننده عصاره آبی-الکلی بومادران بر زخم معده ناشی از ایندومتاسین و فاکتورهای بیوشیمیایی مرتبط با آن در رتChemical Abstractمجله پزشکی ارومیه1391اول
3490570The impact of the supernatant of phytohemagglutinin (PHA) stimulated lymphocytes on the isolated rat heartscopusJournal of Babol University of Medical Sciences1390اول
3590347Cardiovascular effects of Teucrium polium L. extract in rabbitISIPharmacognosy Magazine1390مسئول
3690291Cardiovascular effects of aqueous-ethanolic extract of achillea wilhelmsii in RabbitscopusPharmacologyonline1390اول
3790233Comments on "Systemic Complications and Their Risk Factors Among Tehranian Blood Donor, 2005"PMCActa Medica Iranica1390سوم
3890223Hypotensive effect of Achillea wilhelmsii aqueous-ethanolic extract in rabbitعلمی پژوهشی ایندکس نشدهAvicenna Journal of Phytomedicine1390مسئول
3990054The Effects of Achillea wilhelmsii Extract on Rat s Gastric Motility at Basal and Vagal Stimulated ConditionsISI Iranian Journal of Basic Medical Sciences1390اول و مسئول
4089574The chronotropic and inotropic effects of aqueous-ethanolic extract of achillea millefolium on rats isolated heartscopusPharmacologyonline1389اول
4189430The Inhibitory Effect of Ziziphora clinopodioides Lam. on Gastric Acid Output at Basal, Vagotomized and Vagal Stimulated Conditions in RatISIIranian Journal of Basic Medical Sciences 1389مسئول
4289239The effect of angiotensin II ICV injection on HR of ovariectomized hypertensive ratsscopusPharmacologyonline 1389سوم
4389069Effects of Achillea wilhelmsii on rat's gastric acid output at basal, vagotomized, and vagal-stimulated conditionsISIPharmacogn Mag1389مسئول
4488487اثر مهاری عصاره آبی- الکلی آویشن باریک بر ترشح اسید معده موش صحرایی در شرایط پایه، واگوتومی و تحریک عصب واگindex copernicusمجله دانشگاه علوم پزشکی ایران1388اول
4587514The positive inotropic and chronotropic effects of Teucrium polium L. extract on guinea pig isolated heartscopusPharmacologyonline1387اول و مسئول
4687125اثرات اینوتروپیک و کرونوتروپیک عصاره آبی الکلی کلپوره بر قلب ایزوله خوکچه هندیChemical Abstractمجله دانشگاه علوم پزشکی بابل1387مسئول
4786406اثر عصاره آبی گیاه کلپوره (.Teucrium polium L) برحرکات معده رت در شرایط پایه و تحریک عصب واگChemical Abstractمجله علوم پایه پزشکی ایران1386مسئول
4886001اثر مهاری آبی گیاه کلپوره بر میزان ترشح اسید معده درشرایط پایه ئاگوتومی وتحریک عصب واگ index copernicusمجله علمی پژوهشی علوم پزشکی بابل1386مسئول
4985230Alteration in α- and β- adrenoceptor profile of rabbit-knee-joint blood vessels due to chronic inflammationscopusPflugers Archiv European Journal of Physiology1385دوم

مقالات ارائه شده در همايش
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1964169بررسی اثر آنتی–آپوپتوتیک عصاره آبی-الکلی تخم گیاه شنبلیله در بافت قلبی موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسیندومین کنگره بین المللی و بیست و سومین کنگره ملی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانچابهارپوستر1396خير
2961984Teucrium polium L. improved the heart function and inhibited myocardial apoptosis'' International NLRCS congress “Nutrition from Laboratory Research to Clinical Studiesمشهدسخنرانی1396خير
3940993بررسی اثر سمیت عصاره ی سیلی مارین بر روی رده سلول انسانی با منشا کبدیاولین کنگره طب مکمل و جایگزینمشهدپوستر1394خير
4940765The relationship between Human herpes virus type 1 (HHV-1) and Chronic fatigue syndromeشانزدهمین کنگره بین المللی میکرب شناسی ایرانتهرانپوستر1394خير
5940740مهار آنزیم مبدل آنژیوتانسین باعث بهبودی پروفایل لیپیدی و فاکتورهای التهابی و رگزایی در موشهای صحرایی هیپرکلسترولمیک می شوداولین کنگره بین المللی و بیست و دومین کنگره فیزیولژی و فارماکولوژی ایرانکاشانپوستر1394خير
6940726The effect of the Teucrium polium L. on human influenza virusاولین کنگره بین المللی طب مکمل و جایگزینمشهدپوستر1394خير
7922587اثر عصاره آبی-الکلی کلپوره بر تغییرات ضربان قلب در پرفشاری حاد ایجاد شده توسط آنژیوتانسینبیست ویکمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانتبریزپوستر1392خير
8922586اثر محافظتی عصاره آبی الکلی کلپوره بر پرفشاری ناشی از آنزیوتانسین II در موش صحرائیبیست و یکمین کتگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانتبریزپوستر1392خير
9921265بررسی واکنش وازوواگال در اهدا کنندگان خون مشهد و ارتباط آن با سن، جنس، BMI، مصرف سیگار و دفعات اهدای خونبیستمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانهمدانپوستر1390بله

کتاب هاي چاپ شده
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان سال چاپ نوع کتابت

اختراعات
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان تاريخ ثبت شماره ثبت اسامي پديد آورندگان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه