سارا  مجیدی نیا
خلاصه عملکرد سارا  مجیدی نیا
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

سارا مجیدی نیا

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): سارا مجیدی نیا رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : دندانپزشک متخصص
رشته تخصصی : ترمیمی و زیبایی دانشکده/محل خدمت : دانشکده دندانپزشکی
پست الکترونیک : MajidiniaS@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
دندانپزشک متخصص0

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1971439بررسی تاثیر سمان موقتی بر استحکام باند سمان های سلف ادهزیو؛ مرور نظام مندمجریدر دست اجرابلي
2971215ارزیابی اثر روش های مختلف آماده سازی سطح سرامیکهای هیبرید بر استحکام باند به کامپازیت رزینمجریدر دست اجرابلي
3961369بررسی تأثیر افزودن 10-MDP به گلاس آینومر رزین مدیفاید بر استحکام باند و آزادسازی فلوراید آنمجریآماده طرح در شورا(پایان طرح)بلي
4950695بررسی اثرات دستگاه های لایت کیور LEDو QTH بر روی میزان سختی کامپوزیت: مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیزمجریپایان یافتهبلي
5950405بررسی اثر پارامتر های سندبلاست بر استحکام خمشی و استحکام باند زیرکونیا به نسج دندانمجریپایان یافتهبلي
6941275بررسی مقایسه ای میزان انقباض پلیمریزاسیون و استرس پلیمریزاسیون و درجه تبدیل کامپوزیت های bulk filled پس از نوردهی با روش soft start و معمولیمجریپایان یافتهبلي
7931775مقایسه ریزسختی، خواص شیمیایی، ریزنشت و استحکام باند ریزکششی رزین کامپوزیت های bulk-filled به عاج دندان های مبتلا به بیماری پریودنتیت مزمن شدید و عاج سالم مقایسه ریزسختی، خواص شیمیایی، ریزنشت و استحکام باند ریزکششی رزین کامپوزیت های bulk-filled به عاج دندان های مبتلا به بیماری پریودنتیت مزمن شدید و عاج سالم مجریپایان یافتهبلي
8920061بررسی تاثیر کاربرد کلرهگزیدین 2%و اتانول بر ریزنشت ترمیم های کامپازیتی به عاجمجریپایان یافتهبلي
989627بررسی کلینیکی اثر کلرهگزیدین 2% در پروسه آماده سازی عاج بر حساسیت پس از کار در ترمیم های کامپازیت خلفیمجریپایان یافتهبلي
1084312بززسی مقایسه ای اثر سه روش آماده سازی مختلف بر استحکام باند برشی گلاس آینومر به عاجمجریپایان یافتهخير
11971018مقایسه اثر نوع رزین موجود در پست های همرنگ دندان(FRC) و آماده سازی سطحی بر گیر این پست هابه عاج ریشه ایهمکاردر دست اجرابلي
12970927ارزیابی میزان سایش مینای طبیعی دندان در مقابل بلوک های سرامیک هیبرید در شرایط ابرزیو و اروزیوهمکاردر دست اجرابلي
1389056ارزیابی کلینیکی دوام درمان و حساسیت دندانی بعد از عمل سفید کردن دندانهای زنده با روشهای Home bleaching و Power bleachingهمکارپایان یافتهخير
1485334استحکام و نحوه شکست دندانهای پرمولر اندو شده پس از ترمیم مستقیم با کامپازیت و کاربرد دو نوع پست پیش ساختههمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1981763Microhardness and cervical microleakage of healthy and periodontally involved dentin at class II cavities restored with conventional and bulk-fill resin compositesISIAnnali di stomatologia1397دوم
2980066Effect of hydrophobic resin following different dentin bondings application on nanoleakage of composite restorationsISCمجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران1397سوم
3972458evaluation of the effect of removing one of the parotid salivary glands on oral health indexesCinahlمجله تحقیق در علوم دندانپزشکی1397مسئول
4971160Investigating the Effects of LED and QTH Light Cure Devices on Composite Hardnessscopusمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل1397مسئول
5970816Are self-etch adhesives reliable for primary tooth dentin? A systematic review and meta-analysisPMCJournal of Conservative Dentistry1397مسئول
6962960Effect of Dental Bleaching on the Fracture Toughness of Silorane and Methacrylate-Based Composite Resinsسایر سایت‏های تخصصیGavin Journal of Dental Sciences1395پنجم
7962455Comparison of the shear bond strength of self-adhesive resin cements to enamel and dentin with different protocol of applicationPMCElectronic Physician1396سوم
8961890Effect Of Chlorhexidine 2% And Ethanol On Microleakage Of Composite Resin Restoration To Dentin.MedlineChinese Journal of Dental Research1396مسئول
9961766Comparing the effect of a desensitizing material and a self-etch adhesive on dentin sensitivity after periodontal surgery: a randomized clinical trialPMCRestorative dentistry and endodontics1396سوم
10953888Laboratory evaluation of the effect of unfilled resin after the use of self-etch and total-etch dentin adhesives on the Shear Bond Strength of composite to dentinPMCElectronic Physician1396دوم
11953887The Effect of a Glass Ceramic Insert in Sandwich Technique on Microleakage in Class II Composite Resin RestorationsISCJournal of Dental Materials and Techniques1394چهارم
12953875One-Year Clinical Comparison of Survival of Endodontically Treated Premolar Restored with Different Direct Restoration Technique: A Prospective Cohort StudyEmbaseRazavi Int J Med1395مسئول
13943118Effect of amalgam corrosion products in non-discolored dentin on the bond strength of replaced composite resinPMCJournal of conservative dentistry1394مسئول
14943117The degree of color change, rebound effect and sensitivity of bleached teeth associated with at‑home and power bleaching techniques: A randomized clinical trialPMCEuropean journal of dentistry1392دوم
15943116Efficacy of Four Lining Materials in Sandwich Technique to Reduce Microleakage in Class II Composite Resin Restorations.ISIOperative dentistry1393چهارم
16942969Evaluation of the efficacy of flowable composite as lining material on microleakage of composite resin restorations: A systematic review and meta-analysis.ISIQuintessence Int1394مسئول
17934681Effect of a new mouthrinse on remineralization of demineralized enamelscopusJournal of Babol University of Medical Sciences1393مسئول
18934563Evaluation of the Effect of Diacetyl Morphine on Salivary Factors and their Changes after Methadone TherapyPMCJ Contemp Dent Pract1393مسئول
19932653Effect of thermo-mechanical load cycling on the fracture strength of upper central incisor restored with three different types of glass-fiber postsISCJournal of Dental Medicine1393مسئول
20923442Randomized clinical evaluation of the effect of Chlorhexidine on post-operative sensitivity of posterior resin composite restorationsISIQuintessence International1392مسئول
2188654Effect of different conditioning protocols on the adhesion of a glass ionomer cement to dentinPMCJ Contemp Dent Pract1388چهارم
2288651effect of posts on the fracture resistance of load-cycled endodontically-treated premolars restored with directcomposite resinISIj contemp dent pract1388پنجم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
11412کتاب ملی دندان پزشکی ترمیمی1395تالیف
21411آناتومی و مورفولوژی دندان1394ترجمه و گردآوری

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری
19764فلوشیپ پژوهشی سطح 11396

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه