سیدهادی  موسوی
خلاصه عملکرد سیدهادی  موسوی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

سیدهادی موسوی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): سیدهادی موسوی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : دانشیار آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : فارماکولوژی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : mousavih@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1971086بررسی اثر سمیت سلولی عصاره اندام های هوایی گیاهان Salvia macrosiphon و Helichrysum graveolens بر رده های سلول سرطانی MCF7 و PC3 و A2780 و B16F10مجریدر دست اجراخير
2971072بررسی اثر محافظتی عصاره آبی-الکلی absinthium Artemisia بر سمیت عصبی ناشی از 6-هیدروکسی دوپامین در سلول های SH-SY5Yمجریدر دست اجراخير
3970949بررسی و تعیین اثر سمیت سلولی عصاره پیاز آنگرنیا ( Ungernia trifida) و اندام هوایی آویشن خراسانی(Thymus transcaspicus) بر رده های سلول سرطانی MCF7 و PC3 و A2780 و B16F10مجریدر دست اجرابلي
4970913بررسی و تعیین اثر سمیت سلولی عصاره Garcinia mangostana بر رده های سلول سرطانی MCF7 و PC3 و A2780 و B16F10مجریدر دست اجراخير
5961670بررسی سمیت سلولی و القای آپوپتوز ناشی از عصاره هیدروالکلی اندام هوایی درمنه ترکی و رادیوتراپی بر روی سلول های سرطانی هلامجریدر دست اجراخير
6961566بررسی اثرات سایتوتوکسیک و آپپتوژنیک عصاره هیدروالکلی گیاه Sambucus ebulus بر رده سلولی گلایوبلاستوم مولتی فرم (U87)مجریدر دست اجرابلي
7961241مطالعه اثرات حفاظتی Portulaca oleracea و آلفا لینولنیک اسید بر پیری القا شده به وسیله دی گالاکتوزمجریدر دست اجراخير
8961239مطالعه اثرات حفاظتی اوراپتن بر آسیب عصبی و کبدی در مدل برون تن پیری القا شده به وسیله دی گالاکتوزمجریدر دست اجراخير
9961151بررسی مکانیسم اثرات سایتوتوکسیک و آپپتوژنیک عصاره ی هیدروالکلی Thymus transcaspicas بر رده سلولی گلایوبلاستوم مولتی فرم (U87)مجریپایان یافتهخير
10961138تاثیر عصاره هیدروالکلی خرفه و یکی از اجزای آن کامپفرول بر سمیت القا شده با پاراکوات بر روی لنفوسیتهای محیطی انسانمجریدر دست اجراخير
11960200بررسی اثرات سایتوتوکسیک و آپپتوژنیک عصاره هیدروالکلی Ferula Latisecta بر رده سلولی گلایوبلاستوم مولتی فرم (U87)مجریدر دست اجرابلي
12960196مطالعه اثرات حفاظتی الاژیک اسید به تنهایی و به همراه متفورمین، بر آسیب عصبی و کبدی در دو مدل درون تن و برون تن پیری القا شده به وسیله دی گالاکتوزمجریدر دست اجراخير
13951553بررسی اثر گرانباری آهن بر وضعیت اکسیداتیو، بیان ژن های ترمیم DNA (XRCC1, KU70,KU80,RAD51) در پیش ساز های اریتروئیدی خون محیطی بیماران تالاسمیمجریدر دست اجرابلي
14951311بررسی اثر محافظتی عصاره اهیدروالکلی گیاهان ترب، گلبرگ زعفران، بالنگ، آفتابگردان، کرفس، خردل بر سمیت عصبی ناشی از سرب در رده سلولی PC12مجریپایان یافتهبلي
15951265بررسی مکانیسم اثرات سایتوتوکسیک و آپپتوژنیک اوراپتن بر رده سلولی گلایوبلاستوم مولتی فرم (U87)مجریپایان یافتهبلي
16950526بررسی اثرات سمیت سلولی و آپوپتوز ناشی از عصاره هیدروالکلی خرفه و فراکسیون های آن در رده های سلولی PC3 (نقش NFκB)مجریپایان یافتهخير
17950478بررسی سمیت سلولی و آپوپتوز ناشی از صمغ گیاه باریجه (Ferula gummosa) در رده سلولی MCF-7 (نقش NFκB)مجریدر دست اجرابلي
18950316بررسی اثرات یک ترکیب گیاهی شامل خارخاسک، تخم خار مریم، تخم شنبلیله و دارچین بر میزان قند خون بیماران مبتلا به دیابت نوع 2مجریدر دست اجراخير
19931337بررسی تاثیر عصاره گیاه Capparis spinosa بر سمیت ناشی از دوکسوروبیسین در سلولهای قلبی H9C2مجریپایان یافتهخير
20931050بررسی اثر محافظتی گلوکزآمین بر آسیب سلول های PC12ناشی از محرومیت سرم/گلوکزمجریپایان یافتهخير
21930887بررسی تاثیر عصاره گیاه چای ترش بر سمیت ناشی از دوکسوروبیسین در سلولهای قلبی H9C2مجریپایان یافتهخير
22930747بررسی سمیت سلولی و القای آپوپتوز ناشی از گیاه کرفس کوهی (کلوس) و رادیوتراپی بر روی رده سلول سرطانی Helaمجریپایان یافتهخير
23930740بررسی اثر محافظتی گیاه چای ترش بر آسیب سلول های PC12ناشی از محرومیت سرم/گلوکزمجریپایان یافتهخير
24930632بررسی نرم افزاری (in silico) و برون تن ) in vitro ( اثرات مهاری هتروسیکلیک های خانواده پیریمیدو سیانوآکریلات و 2-کلرو3-کربالدئید کینولین ها، برفعالیت تیروزین کینازی FLT3 وحشی و موتانت فعال ITDمجریپایان یافتهبلي
25922786بررسی سمیت سلولی و آپوپتوز ناشی از المزارتان در رده های سلولی MCF-7 و Hela (نقش NF?B)مجریپایان یافتهبلي
26921360بررسی سمیت سلولی و القای آپپتوز ناشی از عصاره گیاه کلم قرمز (Red Cabbage) در رده سلولهای سرطانی سرویکسHeLa)) و پستان (MCF-7)مجریپایان یافتهخير
27921219بررسی سمیت سلولی و القای آپوپتوز عصاره تام گل گیاه perovskia abrotanoides بر رده های سلولی MCF-7 و HeLaمجریپایان یافتهخير
28921057بررسی اثرات محافظتی عصاره گیاه Viola tricolor (بنفشه تزئینی)وviola odorata (بنفشه معطر)بر آسیب سلول های PC12 ناشی از محرومیت سرم/گلوکزمجریپایان یافتهخير
29920949بررسی سمیت سلولی و القای آپوپتوز ناشی از کروسین و رادیوتراپی بر رده سلولی سرطان سر و گردن HN5مجریپایان یافتهخير
30920088بررسی ارتباط بین اثرات آپوپتوتیک مشتقات سیلوستاماید و فعالیت سیستمهای سیگنالینگ وابسته به نوکلئوتیدهای حلقوی در رده های سلولیMcF7 و Helaمجریپایان یافتهبلي
31920003بررسی سمیت سلولی و القای آپوپتوز ناشی از فلاونوئید ووگونین و رادیوتراپی بر رده سلولی سرطان سر و گردن (HN5)مجریپایان یافتهخير
32910855بررسی سمیت سلولی و القای آپپتوز ناشی از عصاره گیاه فاشرای زبر (Bryonia aspera)در رده سلولی سرویکسHeLa))مجریپایان یافتهخير
33910510بررسی تاثیر مصرف زعفران بر تغییرات سطح سایتوکاین های سرم خون در افراد مبتلا به سندرم متابولیکمجریپایان یافتهخير
34910331بررسی اثر عصاره آبی- الکلی بنفشه و فراکسیون های آن بر پرولیفراسیون و آپوپتوز ردۀ سلول های N2a و MCF7مجریپایان یافتهبلي
35900926بررسی مکانیسم القای آپوپتوز توسط نئوبایکالئین اسکوتلاریا در سلول سرطانی HL60مجریپایان یافتهخير
36900852بررسی سمیت سلولی و القای آپوپتوز عصاره تام و ترکیبات دی ترپن کینونی جداسازی شده از perovskia abrotanoides بر رده های سلولی MCF-7 و TCC 5637مجریپایان یافتهخير
37900229بررسی اثرات محافظتی عصاره متانولی گیاهان Emblica officinalis، Terminalia chebula و Terminalia bellerica بر آسیب سلول های PC12ناشی از محرومیت سرم/گلوکز: نقش گونه های فعال اکسیژنمجریپایان یافتهخير
3889924بررسی نقش آنژیوتانسین ۲ بر آپوپتوز، سمیت عصبی و تولید گونه‌های فعال اکسیژن در سمیت ناشی از غلظت بالای گلوکز در سلول عصبی PC12مجریپایان یافتهبلي
3989694بررسی تاثیر ضد سرطان عصاره متانولی، فراکسیون ها و ترکیبات خالص جدا شده از Salvia chorassanica Bunge بر سلولهای سرطانی از طریق مهار رشد سلولی، القای آپوپتوز و توقف سیکل سلولیمجریپایان یافتهبلي
4089299بررسی سمیت سلولی و آپوپتوز ناشی از ترکیبات سنتتیک مشتقات پرنیله آن بر رده سلولی سرطان پستان MCF-7 مجریپایان یافتهخير
4189272بررسی سمیت سلولی و القا اپوپتوز ناشی از گیاه Lavandula angustifolia در رده های سلولی سرطان پستان(MCF-7) و سرویکسHeLa)) در مقایسه با سلول نرمال(لنفوسیت خون محیطی)مجریپایان یافتهبلي
4289241بررسی سمیت سلولی و القا آپوپتوز ناشی از ریشه گیاه Rheum turkestanicum در رده های سلولی پستان (MCF7) و سرویکس(Hela)مجریپایان یافتهبلي
4389228بررسی سمیت سلولی عصاره گیاه تلخ بیان و عصاره گل محمدی در رده های سلولی سرطان کبد (HepG2) ، پستان (MCF-7) و سرویکسHeLa))مجریپایان یافتهبلي
4488596بررسی همزمان سمیت سلولی، آسیب DNA (ژنوتوکسیسیتی) و اثر آپوپتوز پلی ال لیزین (PLL) بر رده های سلولی سرطانیمجریپایان یافتهخير
4588447مطالعه اثر سماق بر میزان اسید اوریک خون و فعالیت آنزیم گزانتین اکسیداز کبدی در مدل موش سوری هیپراوریسمی مجریپایان یافتهخير
4688406بررسی اثرات محافظتی عصاره گیاه بشقابک خراسانی بر آسیب سلول های PC12 ناشی از محرومیت سرم/گلوکزمجریپایان یافتهبلي
4788327بررسی مکانیسم سمیت سلولی والقا اپپتوز ناشی از نوسکاپین در رده سلولی HepG2: نقش رادیکال آزادمجریپایان یافتهخير
4888252بررسی سمیت سلولی ناشی از 40 ترکیب هتروسیکل جدید بر رده های سلولی سرطانی HeLa، MCF-7، HepG2مجریپایان یافتهخير
4988117بررسی تاثیر رزبنگال بر تولید پروستاگلندین E2 و بیان آنزیم سیکلوکسیژناز II در ماکروفاژهای فعال شده با LPSمجریپایان یافتهخير
5087519بررسی اثرات محافظتی اسانس گیاه سیاه دانه و تیموکینون، بر آسیب سلول های PC12 ناشی از محرومیت سرم/گلوکزمجریپایان یافتهخير
5187480بررسی تغییرات تیتر آنتی بادیهای ضد پروتئین های شوک حرارتی پس از مصرف زرشک و زعفران در افراد مبتلا به سندرم متابولیکمجریپایان یافتهخير
5287432بررسی تاثیر عصاره هیدروالکلی کلاله زعفران بر کیفیت زندگی و پاسخ به درمان در افراد مبتلا به کانسرهای متاستاتیک به کبدمجریپایان یافتهبلي
5386534بررسی اثر سیتوتوکسیک و اپپتوژنیک کروسین، سافرانال و نانو لیپوزوم های حاوی آنها در چند رده سلول سرطانیمجریپایان یافتهخير
5486325بررسی سمیت سلولی واپپتوز ناشی از نوسکاپین در رده سلولی Hepg2مجریپایان یافتهخير
5585500بررسی سمیت سلولی و القا اپپتوز ناشی از رز بنگال (RB ) در رده سلولی سرطان پستان (MCF-7) مجریپایان یافتهخير
5685497بررسی تاثیر رزبنگال بر سایتو توکسیسیتی سلولی تولید نیتریک اکساید و بیان آنزیم نیتریک اکساید سنتاز القایی در ماکروفاژها در تاریکیمجریپایان یافتهخير
5785419بررسی سیتو تو کسیسیته و القا اپپتوز ناشی از عصاره آبی زعفران در رده های سلولی سرطان کبد(HepG2)، پستان(MCF-7) و سرویکس(HeLa)مجریپایان یافتهخير
5885344بررسی اثرات محافظتی عصاره هیدروالکلی زعفران و اجزای آن (کروسین و سافرانال) در نوروتوکسیسیته ناشی از گلوکز در سلول عصبی PC12 : نقش اپپتوز و رادیکال ازاد مجریپایان یافتهخير
5984102تغییرات فیلم اشکی بعد از فیکوامولسیفیکسیون با برش سوپراتمپورال در مقایسه با برش تمپورالمجریپایان یافتهخير
60980191ارزیابی بیان ژن های دخیل در سیگنالینگ تکثیر و بقا تحت تاثیر ترکیبcombretastatin A-4 بر روی سلول های سرطانی لوسمی میلوییدی حادهمکاردر دست اجرابلي
61971630بررسی اثرات سایتوتوکسیک، آپپتوژنیک عصاره هیدروالکلی میوه و دانه گواوا (Psidium guajava) بر رده سلولی گلایوبلاستوم مولتی فرم (U87)همکاردر دست اجرابلي
62971537بررسی اثر عصاره گیاه Psoralea drupacea بر تکثیر سلولهای هپاتوکارسینوما رده HepG2همکاردر دست اجرابلي
63971532بررسی تاثیر اوزون برمیزان پرولیفراسیون و بیان فاکتورهای التهابی سلولهای فیبروبلاست لثه تیمار شده با بیس فسفوناتهاهمکاردر دست اجرابلي
64971076مطالعه اثرات ضد التهابی نوسکاپین در مدل التهابی آرتریت روماتوئید القا شده با CFA در موش بزرگ (رت)همکاردر دست اجراخير
65970903بررسی اثر کشندگی عصارهیدروالکلی گیاهان Ferula latisectaوTerminalia chebula برروی پروتواسکولکس های کیست هیداتید در شرایطin vitro و in vivoهمکاردر دست اجراخير
66970734مقایسه کمی – کیفی برنامه درسی کورسی با برنامه درسی ترمی درس فارماکولوژی در بازه زمانی 1387 الی 1394 در دانشکده پزشکی مشهدهمکارپایان یافتهبلي
67970355بررسی اثرات عصاره هیدروالکلی منگوستین (Garcinia mangostana) و یکی از مهمترین ترکیبات فعال آن، آلفا منگوستین، در درمان مدل مالتیپل اسکلروزیس (MS) موش C57BL/6 و تعادل Th1/Th2همکاردر دست اجراخير
68961381توصیف حرارت غریزی در طب ایرانی و ارزیابی اثر درمانی نانوذرات طلا بر پیری القاء شده با دی گالاکتوزدر موش های سوری نرهمکاردر دست اجرابلي
69960159بررسی اثرات محافظتی عصاره هیدروالکلی خرفه در مدل آسیب عصبی ناشی از تخریب میلین به دنبال نوروتوکسین کوپریزون در موش نژاد C57BL/6همکاردر دست اجراخير
70951824مکانیسم اثر محافظتی کروسین بر التهاب و تکثیر سلولی در مدل حیوانی کولیتهمکارپایان یافتهبلي
71951764اثر کروسین بر پیشگیری از فیبروز در مدل تجربی کولیتهمکارپایان یافتهخير
72951404بررسی مکانیسم اثرات سایتوتوکسیک، آپپتوژنیک صمغ باریجه بر رده سلولی گلایوبلاستوم مولتی فرم (U87)همکارپایان یافتهخير
73950612بررسی فراوانی استفاده از داروهای دارای تداخل با وارفارین در بیماران مبتلا به وارفارین توکسیسیتی مراجعه کننده به اورژانس عدالتیان مشهد در شش ماهه اول سال 1396همکارپایان یافتهبلي
74941027بررسی اثر سایتوتوکسیک رزین باریجه (Ferrula gummosa gum) بر میزان آپوپتوز و تمایز رده های سلولی لوکمی حاد پرومیلوئیدی( HL60, NB4)همکارپایان یافتهخير
75931679بررسی سمیت سلولی گزنه (Urtica dioica) بر رده های سلولی سرطان کولون (HT29) و معده (MKN45)همکارپایان یافتهبلي
76930033بررسی تاثیر ترکیب گیاهی "سیاه دانه،زنجفیل و شیرین بیان" بر کاهش سمیت ناشی از آدریامایسین در سلولهای قلبی H9C2همکارپایان یافتهخير
77901147بررسی اثرات مهار کنندگی نیکوتین و آگونیست اختصاصی گیرنده نیکوتینی 7α (ARR-17779) روی بیان فاکتورهای التهابی و ماتریکس متالوپروتئینازها در ماکروفاژها و سینوویوسیت های شبه فیبروبلاست انسانیهمکارپایان یافتهبلي
78901141بررسی اثراستیل 11-کتو-β- بوسولیک اسید(AKBA) برسمیت القاء شده توسط گلوتامات بر رده های سلولی عصبی PC12 ، Neuro2a همکارپایان یافتهبلي
79900966بررسی مکانیسم اثرات محافظتی taxodione بر آسیب سلول های PC12 ناشی از محرومیت سرم/گلوکزهمکارپایان یافتهبلي
8089999بررسی اثرات محافظتی عصاره های آبی و آبی - الکلی انار (Punica granatum) بر آسیب سلول های PC-12 ناشی القا آپپتوز به روش محرومیت از سرم/ گلوکزهمکارپایان یافتهخير
8189719بررسی سمیت سلولی ناشی از Vincetoxicum pumilum بر رده سلولی سرطانی و نرمال در محیط آزمایشگاهیهمکارپایان یافتهبلي
8289543بررسی فراوانی تداخلات دارویی در بیماران مبتلا به سرطان مراجعه کننده به بیمارستان امید سال 1390همکارپایان یافتهبلي
8388791بررسی اثر عصاره آبی گیاه سیاه دانه بر روی مرگ سلولی و آسیب DNA ناشی از محرومیت سرم/گلوکز در سلول های PC-12 همکارپایان یافتهخير
8488759فرمولاسیون قطره چشمی ترانگزامیک اسیدهمکارپایان یافتهبلي
8588589بررسی سمیت سلولی ناشی از Salvia chorassanica Bunge بر رده سلولی سرطانی و نرمال در محیط آزمایشگاهیهمکارپایان یافتهبلي
8688346بررسی اثر کروسین در سمیت عصبی ناشی از آکریل آمیدهمکارپایان یافتهبلي
8788241بررسی اثر بربرین بر سطح خارج سلولی گلوتامات و آسپارتات در جریان تشنج ایجاد شده به روش تجربی در ناحیه هیپوکامپ رتهمکارپایان یافتهخير
8887778بررسی اثر اندازه ذره ای بر سمیت و القاء آپوپتوز ناشی از نانوپارتیکل های حاصل از کمپلکس پلی اتیلن ایمین/DNA مورد استفاده در ژن درمانی سرطانهمکارپایان یافتهخير
8987553بررسی سمیت سلولی و مکانیسم اثر آپوپتوتیک فراکسیون دی کلرومتانی حاصل از litwinowii Scutellaria بومی خراسان) بشقابک خراسانی) بر رده های سلول سرطانی خون K562 و HL60همکارپایان یافتهبلي
9086574بررسی سمیت سلولی ناشی از دو گونه Scutellaria بومی خراسان بر رده های سلولی سرطانی و نرمال در محیط آزمایشگاهیهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
19823483‐Acetyl‐11‐keto‐β‐boswellic acid attenuated oxidative glutamate toxicity in neuron‐like cell lines by poptosis inhibitionISIJournal of cellular biochemistry چهارم
2982157cytotoxic effects and radiosensitizing potential of Artemisia kopetdaghensis extract in human cervical cancel HeLa cellsCinahlElectronic Physician1398مسئول
3981415AURAPTENE-INDUCED CYTOTOXICITY MECHANISMS IN HUMAN MALIGNANT GLIOBLASTOMA (U87) CELLS: ROLE OF REACTIVE OXYGEN SPECIES (ROS)ISIEXCLI Journal1398مسئول
4981308Evaluation and comparison of cytotoxicity, genotoxicity, and apoptotic effects of poly-l-lysine/plasmid DNA micro- and nanoparticlesISIHuman & experimental toxicology1398چهارم
5981146Ellagic acid dose and time-dependently abrogates d-galactose-induced animal model of aging: Investigating the role of PPAR-γISILife sciences1398مسئول
6981011Cytotoxic effects of auraptene in a human malignant glioblastoma cell linePMCAVICENNA JOURNAL OF PHYTOMEDICINE1398مسئول
7980698CYTOTOXICITY AND APOPTOGENIC PROPERTIES OF THE STANDARDIZED EXTRACT OF PORTULACA OLERACEA ON GLIOBLASTOMA MULTIFORME CANCER CELL LINE (U-87): A MECHANISTIC STUDYISIEXCLI Journal1397اول
8973629Investigation of Cytotoxic and Apoptogenic Effects of TerminaliaChebula Hydro-Alcoholic Extract on Glioblastoma Cell LineISCمجله علوم اعصاب شفای خاتم1397مسئول
9973283Cytotoxicity and radiosensitizing effect of wogonin, an extract from Scutellaria litwinowii, in head and neck squamous cell carcinoma line HN5.PMCElectronic Physician1397سوم
10972599Ellagic acid reveals promising anti-aging effects against d-galactose-induced aging on human neuroblastoma cell line, SH-SY5Y: A mechanistic studyISIBiomedicine & pharmacotherapy1397مسئول
11972355In vitro assessment of alendronate toxic and apoptotic effects on human dental pulp stem cellsISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1397مسئول
12972240Induction of cytotoxicity and apoptosis in FLT3 mutant expressing cells using novel pyrimido cyanoacrylates and quinoline derivativesISIBiomedicine & pharmacotherapy1397مسئول
13972106Growth inhibition and apoptosis induction by vincetoxicum pumilum Decne. On HL-60 and K562 leukemic cell linesISIJundishapur Journal of Natural Pharmaceutical Products1395دوم
14972035Synergistic Effects of Ferula gummosa and Radiotherapy to Induce Cytotoxicity in the HeLa Cell LinePMCAVICENNA JOURNAL OF PHYTOMEDICINE1397دوم
15971875Protective effects of hydro-ethanolic extract of Terminalia chebula on primary microglia cells and their polarization (M1/M2 balance)ISIMultiple Sclerosis and Related Disorders1397پنجم به بعد
16970112Synergistic and Defensive Properties of Emblica officinalis, Terminalia chebula, and Terminalia bellerica Extracts Against Serum/Glucose Deprivation-Induced PC12 Cells DeathISIJundishapur Journal of Natural Pharmaceutical Products1396مسئول
17964056Investigating the influence of polyplex size on toxicity properties of polyethylenimine mediated gene deliveryISILife sciences1396پنجم به بعد
18963967Protective effects of glucosamine and its acetylated derivative on serum/glucose deprivation-induced PC12 cells death: Role of reactive oxygen speciesPMCRESEARCH IN PHARMACEUTICAL SCIENCES1397اول
19963882Effect of zoledronate, a third-generation bisphosphonate, on proliferation and apoptosis of human dental pulp stem cells.ISICanadian journal of physiology and pharmacology1396دوم
20963452Different effects of adenylyl cyclase activators and phosphodiesterases inhibitors on cervical cancer (HeLa) and breast cancer (MCF-7) cells proliferationISIToxicology mechanisms and methods1393سوم
21963338Cytotoxic and apoptotic effects of root extract and tanshinones isolated from Perovskia abrotanoides KarISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1396مسئول
22963143Ferula gummosa gum induces apoptosis via ROS mechanism in human leukemic cellsISICELLULAR AND MOLECULAR BIOLOGY1396سوم
23961928Anti-inflammatory effect of Crocus sativus on Serum Cytokine Levels in Subjects with Metabolic Syndrome: A Randomized, Double-blind, Placebo-controlled TrialMedlineCurrent clinical pharmacology1396پنجم به بعد
24961784A comprehensive review on the potential therapeutic benefits of phosphodiesterase inhibitors on cardiovascular diseasesISIBiomedicine and Pharmacotherapy1396سوم
25961490The Evaluation and Comparing of Cytotoxic Effects of Ferula Gummosa Gum, Scutellaria Lindbergii, Kelussia Odoratissima and Artemisia Kopetdaghensis Extracts on ACHN Cell LineISIIRANIAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL RESEARCH1396مسئول
26961288The Role of ROS and NF-κB Pathway in Olmesartan Induced-toxicity in HeLa and Mcf-7 Cell LinesISIBiomedicine & pharmacotherapy1396مسئول
27960944Protective Effect of Hibiscus Sabdariffa on Doxorubicin-induced Cytotoxicity in H9c2 Cardiomyoblast CellsISIIRANIAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL RESEARCH1396مسئول
28960168Study of Crocin & Radiotherapy-induced Cytotoxicity and Apoptosis in the Head and Neck Cancer (HN-5) Cell LineISIIRANIAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL RESEARCH1395مسئول
29954158Kelussia odoratissima potentiates cytotoxic effects of radiation in HeLa cancer cell linePMCAvicenna Journal of Phytomedicine1395مسئول
30953444Cytotoxic and apoptogenic effects of Bryonia aspera root extract against Hela and HN-5 cancer cell linesPMCAvicenna Journal of Phytomedicine1395مسئول
31952891Cytotoxic effects of Urtica dioica radix on human colon (HT29) and gastric (MKN45) cancer cells mediated through oxidative and apoptotic mechanismsISICELLULAR AND MOLECULAR BIOLOGY1395سوم
32951588Angiotensin II receptor antagonist olmesartan and NF-kappaB inhibitor as cytotoxic and apoptotic agents in MCF-7 human cell lineISIJOURNAL OF CHEMOTHERAPY1395مسئول
33951279Capparis spinosa reduces Doxorubicin-induced cardio-toxicity in cardiomyoblast cellsPMCavicenna journal of phytomedicine1395اول
34950664Protective effect of viola tricolor and viola odorata extracts on serum/glucose deprivation-induced neurotoxicity; role of reactive oxygen speciesPMCavicenna journal of phytomedicine1395اول
35950466A double-blind, randomized and placebo-controlled trial of Saffron (Crocus sativus L.) in the treatment of anxiety and depressionPMCJournal of Complementary and Integrative Medicine1395سوم
36942882Ctotoxic and apoptogenic effects of Perovskia abrotanoides flower extract on MCF-7 and HeLa cell linesPMCAvicenna Journal of Phytomedicine1395مسئول
37942258Evaluation of food service management, nutrition counseling and treatment diet in selected hospitals of Tehran University of Medical Sciences, 2011سایر سایت‏های تخصصیفصلنامه نوید نو1393دوم
38941649Synergistic, cytotoxic and apoptotic activities of olmesartan with NF-κB inhibitor against HeLa human cell lineISIToxicology Mechanisms and Methods1394مسئول
39941474Comparative analysis of the cytotoxic effect of 7-prenyloxycoumarin compounds and herniarin on MCF-7 cell linePMCAVICENNA JOURNAL OF PHYTOMEDICINE1393اول
40940882Crocin reduced acrylamide-induced neurotoxicity in wistar rat through inhibition of oxidative stressISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1394چهارم
41940592Effect of saffron on liver metastases in patients suffering from cancers with liver metastases: A randomized, double blind, placebo-controlled clinical trialPMCAvicenna journal of phytomedicine1394مسئول
42940222Saffron supplements modulate serum pro-oxidant-antioxidant balance in patients with metabolic syndrome: A randomized, placebo-controlled clinical trialPMCAvicenna Journal of Phytomedicine1394دوم
43940119The Evaluation of the Effects of Hydro-Alcoholic Extract of Brassica oleracea (Red Cabbage) on Growth Inhibition and Apoptosis Induction in Breast Cancer Cell Line MCF-7scopusThe Iranian Journal of Obstetics gynecology and Infertility1394سوم
44934714Protective effect of Hibiscus sabdariffa against serum/glucose deprivation-induced PC12 cells injuryPMCAvicenna journal of phytomedicine1394سوم
45934712Effects of some elicitors on tanshinone production in adventitious root cultures of Perovskia abrotanoides KarelISIIndustrial Crops and Products1393پنجم به بعد
46934611Combination of Nigella sativa with Glycyrrhiza glabra and Zingiber officinale augments their protective effects on doxorubicin-induced toxicity in h9c2 cells.ISIIranian journal of basic medical sciences1393سوم
47934557Pyrimidooxadiazine and triazolopyrimidooxadiazine derivatives: Synthesis and cytotoxic evaluation in human cancer cell linesISIRussian Journal of Bioorganic Chemistry1393اول
48934147Rose Bengal suppresses gastric cancer cell proliferation via apoptosis and inhibits nitric oxide formation in macrophagesISIJournal of Immunotoxicology1392دوم
49932727In-vitro evaluation of cytotoxic and apoptogenic properties of sophora pachycarpaISIIranian Journal of Pharmaceutical Research1393اول
50932364Viola tricolor induces apoptosis in cancer cells and exhibits antiangiogenic activity in chicken chorioallantoic membraneISIBioMed Research International1393چهارم
51932338Saffron in metabolic syndrome: its effects on antibody titers to heat-shock protein 27,60,65 and 70PMCJ Complement Integr Med1393دوم
52932143Evaluation of Professional Problems and Mutual Attitude of Physicians and Pharmacists toward Each Other: A Pilot Study in Mashhadسایر سایت‏های تخصصیمجله سازمان نظام پزشکی مشهد1392مسئول
53932125The role of local renin-angiotensin system on high glucose-induced cell toxicity, apoptosis and reactive oxygen species production in PC12 cellsISIijbms1393دوم
54930641Comparative Studies of Cytotoxic and Apoptotic Properties of Different Extracts and the Essential Oil of Lavandula angustifolia on Malignant and Normal CellsISINutrition and Cancer1392پنجم به بعد
5592887Cytotoxic and apoptogenic properties of three isolated diterpenoids from Salvia chorassanica through bioassay-guided fractionationISIFood and Chemical Toxicology1392دوم
5692623Optimum duration of perioperative antibiotic therapy in patients with acute non-perforated appendicitis: a prospective randomized trialISIAsian Biomedicine1391دوم
57924087Rhus Coriaria Effect On Serum Uric Acid Level And In Vivo Xanthine Oxidase Activity In Oxonate-Induced Hyperuricemic Miceسایر سایت‏های تخصصیJournal of Pharmaceutical and Biomedical Sciences1392پنجم به بعد
58923427Study of interaction between nitric oxide and ACE activity in STZ-induced diabetic rats: role of insulinISIPharmacological Research1382دوم
59923424Assessment of Cytotoxic Properties of Safranal and Nanoliposomal Safranal in Various Cancer Cell LinesISIPhytotherapy Research1392دوم
60923300Study of Rose Bengal-Induced Cell Death in Melanoma Cells in the Absence of LightscopusIranian Journal of Basic Medical Sciences1385اول
61923258Acetylcholinesterase Inhibitors Promote Angiogenesis in Chick Chorioallantoic Membrane and Inhibit Apoptosis of Endothelial CellsPMCInternational Journal of Alzheimer's Disease1392سوم
62923232Study of correlation between lead-induced cytotoxicity and nitric oxide production in PC12 cellsISIToxicology Letters1384دوم
63923020Cytotoxic and Apoptotic Potential of Rheum turkestanicum Janisch Root Extract on Human Cancer and Normal CellsISIIJPR1392دوم
6492233Apoptosis induction of Salvia chorassanica root extract on human cervical cancer cell lineISIIranian Journal of Pharmaceutical Research1391سوم
6591339Protective Effect of Scutellaria litwinowii Extract on Serum/Glucose-Deprived Cultured PC12 Cells and Determining the Role of Reactive Oxygen SpeciesPMC 1391مسئول
6691206Wogonin and neobaicalein from Scutellaria litwinowii roots are apoptotic for HeLa cellsISIRevista Brasileira de Farmacognosia1391چهارم
6790541Scutellaria litwinowii Induces Apoptosis Through Both Extrinsic and Intrinsic Apoptotic Pathways in Human Promyelocytic Leukemia CellsISINutrition and Cancer1390دوم
6890416Improvement of cytotoxic and apoptogenic properties of crocin in cancer cell lines by its nanoliposomal formISIPharmaceutical biology1390اول
6990371Neuroprotective Effect of Crocin on Acrylamide-induced Cytotoxicity in PC12 cellsISICellular and molecular neurobiology1390سوم
7090357Study of cytotoxic properties of Rosa damascena extract in human cervix carcinoma cell lineSID/Iranmedex/MagiranAvicenna Journal of Phytomedicine1390پنجم به بعد
7190202Analyzing cytotoxic and apoptogenic properties of scutellaria litwinowii root extract on cancer cell linesISIEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine1390مسئول
7290061Antitumor activity of novel pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-onesISIDrug Chem Toxicol1390مسئول
7389380Effect of Chronic Lead Exposure on Pro-Apoptotic Bax and Anti-Apoptotic Bcl-2 Protein Expression in Rat Hippocampus In VivoISICellular and Molecular Neurobiology 1389دوم
7489298Synthesis of New Derivatives of 3-Aryl-1,5-dimethyl-1H-[1,2,4]triazolo[4 ,3 :1,2]pyrimido[4,5-e][1,3,4]oxadiazines as Potential Antiproliferative AgentsISIJournal of Heterocyclic Chemistry 1389پنجم
7589197Protective Effect of Nigella sativa Extract and Thymoquinone on Serum/Glucose Deprivation-Induced PC12 Cells DeathISIcell mol neurobiol1389اول
7689101Study of high glucose-induced toxicity and reactive oxygen species production and the protective effect of saffron extract in PC12 cellsscopusJournal of Zanjan University of Medical Sciences and Health Services 1389سوم
7789100Synthesis and anticancer evaluation of new derivatives of 3-phenyl-1,5-dimethyl-1H-[1,2,4]triazolo[4’,3’:1,2]pyrimido[4,5-e][1,3,4]oxadiazineISIJournal of Chemical Research1389پنجم
7888502بررسی تأ ثیر ضد التهابی رزبنگال در ماکروفاژهای فعال شده با لیپوپلی ساکارید در غیاب نورindex copernicusمجله دانشگاه علوم پزشکی بیرجند1388اول
7988165growth inhibitory effect of scutellaria lindbergii in human cancer cell linesISIFood and Chemical Toxicology1388دوم
8088160study of noscapine- induced cell death in hepatocellular carcinoma cell linescopuspharmacologyonline1388مسئول
8188133Neuroprotective effect of Nigella sativa hydro alcoholic extract on serum/glucose deprivation induced PC12 cells deathscopusPhysiology and Pharmacology- مجله فیزیولوژی و فارماکولوژی 1388سوم
8288087Protective effect of saffron extract and crocin on reactive oxygen species-mediated high glucose-induced toxicity in PC12cellsISIcell mol neurobiol1388اول
8388061Role of caspases and Bax protein in saffron-induced apoptosis in MCF-7 cellsISIFOOD AND CHEMICAL TOXICOLOGY 1388اول و مسئول
8488041Study of cytotoxic effects of saffron in MCF-7 cellsChemical Abstractiranian journal of pharmaceutical sciences1387مسئول
8588014Direct toxicity of Rose Bengal in MCF-7 cell line: Role of apoptosisISIFood and Chemical Toxicology1388اول
8687709Apoptosis: from Signalling Pathways to Therapeutic ToolsscopusIranian Journal of Basic Medical Sciences1387اول و مسئول
8787625Chronic health effects of sulphur mustard exposure with special reference to Iranian veteransISIEmerging health threats journal 1387دوم
8887227Study of admission Rate of hepatitis B Surface Antigen Positive Patients in 50 Dentistry Centers in TehranscopusHepatitis Monthly1387سوم
8987206Apoptosis: from Signalingn Pathways to Theraputic ToolsChemical AbstractIranian Journal of Basic Medical Sciences1387مسئول
9087171 Lysosome: as a proposed target for rose bengal in inducing cell death in melanoma cells Chemical AbstractIranian Journal of Medical Hypotheses and Ideas1387مسئول
9187128Study of cytotoxic and apoptogenic properties of saffron extract in human cancer cell linesISIFood and chemical Toxicology1387مسئول
9286397ROLE OF CASPASES AND REACTIVE OXYGEN SPECIES IN ROSE BENGAL-INDUCED TOXICITY IN MELANOMA CELLSscopusIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1386اول
9386125Study the effects of lead on DNA fragmentation and proapopotic bax and antiapoptotic Bcl-2 protein expression in PC12 cell ISIToxicology mechanisms and methods1387دوم
9486123Study of high glucose-induced apoptosis in Pc12 cells : role of bax protein scopusJournal of pharmacological siences1386دوم
9585104اثرات درمانی کلوتریمازول ، نیستاتین و پوویدون ایوداین در درمان واژینیت کاندیدایی(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی مشهد1385سوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1964212Evaluation of Toxicity and Apoptogenic Properties of Purslane on Glioblastoma Multiforme Cancer Cell Line (U-87): The Role Of NOسومین سمپوزیوم بین المللی سرطان نسترنمشهدپوستر1396خير
2964210Potrulaca Oleracea Has Promising Anti-Proliferative Properties on Glioblastoma Multiforme Cancer Cell Line (U-87) through NF-KB reductionسومین سمپوزیوم بین المللی سرطان نسترنمشهدپوستر1396خير
3962659Alendronate Induces Toxic and Apoptotic Effects on Dental Pulp Stem Cellsچهاردهمین همایش سراسری سم شناسیشیرازپوستر1396بله
4941103Protective Effect of Glucosamine against Serum/Glucose Deprivation-Induced PC12 Cells InjuryFirst International and 9th National Biotechnology Congress of Islamic Rebublic of Iranتهرانپوستر1394خير
5934934بررسی اثرات سمیت وآپوپتوتیک داروی آلندرونات سدیم بر روی سلولهای بنیادی پالپ دندانInt Congress on Stem Cells & Regenerative Medicineمشهدپوستر1394خير
6933752Study of cytotoxic and apoptotic properties of Bryonia aspera root extract On HeLa and HN5 cancer cell linesدر بیست و یکمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانتبریزسخنرانی1392خير
7933130نیکوتین بیان TNF را در سلولهای ماکروفاژ انسانی مهار میکند.دوازدهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی و الرژیتهرانپوستر1393خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
12009سلولهای بنیادی و کاربردهای بالینی پزشکی1398تالیف و گردآوری
21288سلولهای بنیادی و کاربردهای بالینی پزشکی1397تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان
1288تولید ترکیبات تانشینونی در کشت ریشه های نوپدید گیاه برازمبیل1393/06/3183891nf>, جواد اصیلی , سیدهادی موسوی , آرزو ذاکر

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری
1110کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاه

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه