شاهرخ  ناصری
خلاصه عملکرد شاهرخ  ناصری
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

شاهرخ ناصری

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): شاهرخ ناصری رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : فیزیک پزشکی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : naserish@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1980099امکان سنجی استفاده از شبکه عصبی یادگیری عمیق در قطعه بندی ارگانهای در خطر در طراحی درمان رادیوتراپیمجریعقد قراردادخير
2970435بهبود کیفیت تصاویر توموگرافی با پرتو مگاولتاژ و استفاده از این تصاویر در طراحی درمان پرتودرمانی‌مجریدر دست اجرابلي
3960024بررسی تفاوت های ساختاری مغز در بیماران دوقطبی با استفاده از تصاویر MRI و نرم افزار SPMمجریپایان یافتهبلي
4951745ایجاد سامانه برای تعیین ارتباط شبکه های درگیر با فرآیند توجه با ساختار و عملکرد مغزمجریدر دست اجرابلي
5950802تاثیر اصلاح آرتیفکت پروتز فلزی در محاسبه توزیع دوز توسط نرم افزار طراحی درمانمجریپایان یافتهبلي
6950346بررسی مقدار جابجایی ناشی از حرکت تنفسی در ناحیه پرتو درمانی پستان با استفاده از سیستم تصویر برداری پورتال الکترونیک (EPID)مجریپایان یافتهبلي
7950345بررسی امکان انجام تصویربرداری محاسبه ای مگا ولتاژ (MVCT) با استفاده از EPIDمجریپایان یافتهبلي
8950185استفاده از روش SPM در بررسی تغییرات ساختاری مغز در تصاویر MRI مصرف کنندگان اپیوممجریپایان یافتهبلي
9931614ارزیابی خطاهای درمانی در رادیوتراپی با استفاده ازروش تصویربرداری EPIDمجریپایان یافتهبلي
10931585بررسی میزان پرتوگیری اعضای خانواده بیماران تحت درمان با I-131مجریپایان یافتهخير
11931573اندازه گیری دوز نوترون در رادیوتراپی با فوتونهای پرانرژی با استفاده از شتاب دهنده خطی الکتا مدل Elekta Preciseمجریپایان یافتهخير
12931516بررسی مورفولوژی سطحی کندیل در تصاویر CBCT و ارتباط آن با میزان مینرال های خونی در بیماران مبتلا به اختلال مفصل گیجگاهی فکی(RDC/TMDIII) مجریپایان یافتهبلي
13931240استفاده از سیستم تصویر برداری EPID در کنترل کیفی دستگاه شتابدهنده خطیمجریپایان یافتهبلي
14931155تایید دز انتقالی میان جلسه ای در پرتودرمانی با شدت متغییر IMRT با استفاده از EPIDمجریپایان یافتهبلي
15930420استفاده از روش SPM در آنالیز کمی تصاویر مغزی تهیه شده به روش MRI.مجریپایان یافتهبلي
16920325بهینه سازی دوزیمتری سه بعدی تابش درونی ویژه بیمار در رادیونوکلئید درمانیمجریپایان یافتهبلي
17910461بررسی اثر فیبرکربنی بر تضعیف پرتو و دوز پوست در رادیوتراپی مگا ولتاژمجریپایان یافتهبلي
18901150محاسبه توزیع دوز پرتوهای فوتونی شتابدهنده خطی رادیوتراپی در میدان های مستطیلی متقارن و نامتقارن در فانتوم همگن آب با استفاده از الگوریتم SVMمجریپایان یافتهبلي
19900242امکان سنجی راه اندازی کلاستر در شبیه سازی مونت کارلومجریپایان یافتهخير
20900169استفاده از کد محاسباتی GATE در شبیه سازی مونت کارلوی شتابدهنده های خطیمجریپایان یافتهبلي
21900084ارزیابی ارتباط شاخص های رادیومورفومتریک با fractal analysis استخوان مندیبل در رادیوگرافی پانورامیک دیجیتالمجریپایان یافتهبلي
2288325شبیه سازی مونت کارلوی گاماکامرای دو سر با استفاده از GATE مجریپایان یافتهخير
2388305آنالیز کمّی تصاویر اسپکت مغز با استفاده از نرم افزار SPMمجریپایان یافتهخير
24980715بررسی ارتباط بین جنسیت با حجم و ابعاد سینوس فرونتال با استفاده از CBCT در یک جمعیت ایرانیهمکاردر دست اجرابلي
25971955اعتبارسنجی نرم افزار شبیه سازی PRIMO با داده های اندازه گیری شده و بررسی امکان استفاده از آن به عنوان یک سیستم کنترل مجدد طراحی درمانهمکاردر دست اجرابلي
26971226بررسی همبستگی سن تقویمی و نسبت حجم پالپ چمبر به حجم تاج دندان های سنترال و مولر اول بالا، با استفاده از CBCTهمکاردر دست اجرابلي
27970830مقایسه دوز رسیده به قلب و ریه در دو حالت تنفس آزاد و حبس تنفس عمیق در پرتودرمانی بیماران مبتلا به سرطان پستان سمت چپهمکاردر دست اجرابلي
28961527طراحی درمان رادیوتراپی بر مبنای تصویربرداری تشدید مغناطیسیهمکارآماده طرح در شورا(پایان طرح)بلي
29961525کانتورینگ در رادیوتراپی بر اساس تصویربرداری ملکولی پت و تجویز دوز بر پایه دوز پینتینگ و ارزیابی درمان بااستفاده از مدلهای بیولوژیکی (TCP و NTCP)همکاردر دست اجرابلي
30960550ارزیابی خطاهای درمانی (تنظیم بیمار و حرکات غیرارادی) سرطان پروستات در پرتودرمانی با شدت مدوله شده با استفاده از روش تصویربرداری EPIDهمکارپایان یافتهبلي
31951544طراحی و ساخت دستگاهی برای پایش حرکات تنفسی سطح خارجی بدن به منظور اجرای تکنیک DIBH بر روی بیماران مبتلا به سرطان پستان سمت چپ در بخش های رادیوتراپیهمکارپایان یافتهبلي
32950156مقایسۀ تکنیک درمانی رایج با تکنیک میدان در میدان در پرتودرمانی پستانهمکارپایان یافتهبلي
33940542بررسی ارتباط بین آتروفی طناب نخاعی و ناتوانی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیسهمکارپایان یافتهبلي
34940101تعیین ارتباط تغییرات ساختاری مغز با پلی مورفیسم ژن اینترلوکین یک بتا در جایگاه 511- در بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی نوع I و مقایسه ی آن با گروه کنترل سالمهمکارپایان یافتهبلي
35931169بررسی توزیع دز ارگانهای در خطر در تکنیکهای رایج پرتودرمانی سرطان سینه ایران با استفاده از شبیه‌سازی مونت کارلو با کد گیتهمکارپایان یافتهبلي
36930329 بررسی پایایی اعداد وکسل CBCT در تعیین دانسیته همکارپایان یافتهبلي
37930231بررسی تغییرات ساختاری مغز با استفاده از ولیومتری تصویربرداری رزونانس مغناطیسی (MRI Volumetry) در مبتلایان به وابستگی به مواد اپیوییدی تحت درمان نگهدارنده با متادونهمکارپایان یافتهبلي
38911033بررسی دزیمتری میدان های درمانی با استفاده از سیستم تصویربرداری پورتال الکترونیک (EPID)همکارپایان یافتهبلي
39910554بررسی اثرات مت امفتامین بر روی جریان خون مغزی در اسپکت پرفیوژن مغزهمکارپایان یافتهبلي
40910349بررسیِ شاخص‌هایِ دوشکلی‌ِ جنسی در مغزِ انسان با استفاده از MRI در بیمارانِ مبتلا به نقصِ آنزیم 5-آلفا ردوکتاز و سندرمِ فقدان کاملِ حساسیت به آندروژن‌ها و هیپرپلازی مادرزادیِ آدرنالهمکارپایان یافتهبلي
41910242ارزیابی نرم افزاری تغییرات ابعادی مفصل گیجگاهی فکی در تصاویرCBCT مبتلایان به اختلالات مفصل تمپورومندیبولر(TMD)همکارپایان یافتهبلي
42900737بازسازی سه بعدی کانال عصبی آلوئولار تحتانی در تصاویر CBCTهمکارپایان یافتهخير
4389847تهیه نرم افزار کمک تشخیصی جهت ضایعات پستانی با استفاده ازتبدیل تغییرات شدت سیگنال به رنگ در تصاویر ام آر ماموگرافی با ماده حاجبهمکارپایان یافتهبلي
4489508شناسایی اگزودای سخت در رتینوپاتی دیابتی با روشهای پردازش تصاویر دیجیتال رنگی شبکیههمکارپایان یافتهبلي
4586657شبیه سازی مونت کارلوی سیستم تصویربرداری برش نگاری رایانه ای نشرتک فوتونی و بررسی پارامترهای موثر در کیفیت تصویرهمکارپایان یافتهبلي
4685071طراحی و ساخت بخش مکانیکی سیستم مولتی لیف کولیماتور آزمایشیهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1983478An Empirical Transmitted EPID Dosimetry Method using a BackProjection AlgorithmPMCJournal of Biomedical Physics & Engineering1398چهارم
2982673Cerebellar repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) for essential tremor: A double-blind, sham-controlled, crossover, add-on clinical trialISIBrain Stimulation1398پنجم به بعد
3981810Gated Radiotherapy Development and its ExpansionPMCJournal of Biomedical Physics and Engineering سوم
4980816Evaluation of Breast Cancer Radiation Therapy Techniques in Outfield Organs of Rando Phantom with Thermoluminescence DosimeterPMCJournal of Biomedical Physics and Engineering1398چهارم
5980088The Prevalence of Partial Changes in the Condylar Head in the Patients with Osteoarthritis: A Cone Beam Computed Tomography (CBCT) StudyISCjournal of dental materials and techniques1398دوم
6973805The Impact of Metal Artifact Reduction in Estimation of Dose Distribution in ISOgray Treatment Planning SoftwareISCفصلنامه علوم پیراپزشکی و توانبخشی1397مسئول
7973804Design and Construction of A Laser‑Based Respiratory Gating System For Implementation of Deep Inspiration Breathe Hold Technique in Radiotherapy ClinicsPMCJournal of medical signals and sensors1397مسئول
8972894Dimensional Changes of Temporomandibular Joint in Patients Affected by Temporomandibular Disorders: A Combination of Two-Dimensional and Three-Dimensional EvaluationISIJournal of Research in Medical and Dental Science1397سوم
9972134Evaluation of the Portal Imaging System Performance for an lekta Precise Linac in RadiotherapyscopusIranian Journal of Medical Physics1397مسئول
10971791Evaluation of application of EPID for rapid QC testing of linear acceleratorPMCReports of Practical Oncology & Radiotherapy1397دوم
11953107The measurement of the beam attenuation and variation in skin dose due to the treatment couch in megavoltage radiotherapyindex copernicusInternational Journal of Advanced Information Science and Technology1395اول
12950093Single Layer Acquisition Method (SLAM) as a new approach to nuclear medicine tomographyindex copernicusInternational Journal of Advanced Information Science and Technology1394دوم
139433733D Monte Carlo Method for Estimation of Patient‑specific Internal Organs Absorbed Dose for 99mTc‑hynic‑Tyr3‑octreotide ImagingPMCWorld Journal of Nuclear Medicine1395دوم
14941764Evaluation of personal shields used in selected radiology departmentsscopusIranian Journal of Medical Physics1394سوم
15941398Monte Carlo Simulation of a 6 MV X-Ray Beam for Open and Wedge Radiation Fields, Using GATE CodePMCJournal of Medical Signals & Sensors1393دوم
16940637Monte Carlo and experimental internal radionuclide dosimetry in RANDO head phantomISIAustralasian Physical and Engineering Sciences in Medicine1394دوم
17935532Optimization of parameters in 16-slice CT-scan protocols for reduction of the absorbed dosescopusIranian Journal of Medical Physics1393اول
18931807Design and fabrication of the control part of a prototype multileaf collimator systemPMCJournal of Medical Signals & Sensors1393مسئول
19931726A Comparison Between GATE and MCNPX Monte Carlo Codes in Simulation of Medical Linear AcceleratorPMCJournal of Medical Signals & Sensor1392دوم
20930245Sexual differences of human brainSID/Iranmedex/MagiranReviews in Clinical Medicine1392سوم
2191897Spatial Relationship between Mandibular Third Molars and Inferior Alveolar Nerve using a Volume Rendering SoftwareISCJournal of Dental Materials and Techniques1391سوم
2291385simulation of quality control jaszcak phantom with simind monte carlo and adding the phantom as an accessory to the program scopusiranian journal of medical physics1391
2391139Development of GATE Monte Carlo simulation for a dual-head gamma cameraPMCRadiological physics and technology1391مسئول
2488585A Monte Carlo simulation and dosimetric verification of physical wedges used in radiation therapyISIIranian Biomedical Journal1388مسئول
2586704طراحی و ساخت بخش مکانیکی سیستم مولتی لیف کولیماتور آزمایشی(Emro (IMEMRفیزیک پزشکی ایران 1386سوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1981119Estimation of Patient-Specific Internal Organs Absorbed Dose for 99mTc-Hynic-Tyr3-Octreotide Imaging: a 3D Monte Carlo Method21th Razavi Annual and 6th International Nuclear Medicine and Molecular Imaging Congressمشهدسخنرانی1396خير
2933019Evaluation of morphometric changes in the grey matter of the cerebellum in children with ADHD disorderBasic and Clinical Neuroscience Congressتهران - سالن همایشهای رازیسخنرانی1393بله
3930289Dosimetry Verification of Small Fields Used in Stereotactic Radiosurgery by Monte Carlo Simulation1st MEFOMP International Conference of Medical Physicsشیرازسخنرانی1390خير
4930288Evaluation of fetal dose resulting from radiation therapy of head &neck cancersInternational Multidisciplinary cancer congressمشهدپوستر1392خير
5930282Validation of GATE Monte Carlo Code for Internal Dosimetryپنجمین کنگره بین المللی و هفدهمین همایش سالیانه پزشکی هسته ایشیرازسخنرانی1392خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان
1224دستگاه دوزیمتر سنج اشعه ایکس با دتکتورCCD1394/12/1988245nf>, سعید ظریف قاسمیان , شاهرخ ناصری , مهدی مومن نژاد

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه