سیدمحمود  حسینی
خلاصه عملکرد سیدمحمود  حسینی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

سیدمحمود حسینی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): سیدمحمود حسینی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استاد آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : فیزیولوژی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : HosseiniM@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1980083بررسی تفاوت اثر آگونیست PPAR-γ ، پیوگلیتازون بر اختلال حافظه القا شده بوسیله اسکوپولامین در رتهای پیر و جوانمجریدر دست اجراخير
2980070بررسی اثرات عصاره آبی-الکلی زنجبیل بر اختلال یادگیری و حافظه ناشی از دیابت القا شده توسط استرپتوزوتوسین در در موش های صحراییمجریدر دست اجراخير
3980028بررسی اثرات عصاره آبی-الکلی Daturaبر سندرم محرومیت از مرفین ناشی از نالوکسانمجریدر دست اجراخير
4971427بررسی تأثیر نانو سلنیوم بر اختلال حافظه ناشی از کم کاری تیروئید در موش های صحراییمجریدر دست اجراخير
5971425بررسی اثرات افسنطین، بر اختلال حافظه ناشی از تزریق اسکوپولامین در موش¬های صحراییمجریدر دست اجراخير
6970680بررسی اثرات بوسولیک اسید بر رفتارهای شبه افسردگی و اضطراب القا شده بوسیله لیپوپلی ساکارید در موش صحراییمجریدر دست اجراخير
7970577نقش احتمالی التهاب سیستمیک شدید (سپتی سمی) در ایجاد آسیبهای نورونی ناشی از افزایش پاسخ-دهی میکروگلیاهای مغزمجریدر دست اجراخير
8970392بررسی اثرات پیشگیرانه کندر و ماده موثره آن بوسولیک اسید، بر اختلال حافظه القا شده بوسیله اسکوپولامین در موش¬های صحراییمجریدر دست اجراخير
9961613بررسی اثر آویشن شیرازی بر اختلال حافظه ناشی از لیپوپلی ساکارید در موش صحراییمجریپایان یافتهبلي
10961550بررسی اثر تیموکینون بر معیارهای استرس اکسیداتیو بافتی و عملکرد کبدی و کلیوی در مدل کم کاری تیروئیدی القا شده بوسیله پروپیل تیو یوراسیل درموش صحراییمجریپایان یافتهخير
11961376بررسی اثرات مهاری کندر و مواد موثره آن، بوسولیک اسید و اینسنسول استات بر اختلال حافظه ناشی از لیپوپلی ساکارید در موش صحراییمجریدر دست اجرابلي
12961249بررسی اثر لوسارتان بر رفتارهای شبه افسردگی القا شده بوسیله لیپوپلی ساکارید در موش صحراییمجریپایان یافتهخير
13961210بررسی اثر سلنیوم بر رفتارهای شبه افسردگی القا شده بوسیله لیپوپلی ساکارید در موش صحراییمجریپایان یافتهخير
14961201بررسی اثر عصاره آبی-الکلی اقحوان و فراکسیونهای آن بر تشنج القا شده بوسیله پنتیلن تترازول و آسیب اکسیداتیو مغز در موش کوچکمجریدر دست اجراخير
15960929بررسی اثر فراکسیونهای اتیل استات ، و آبی عصاره هیدروالکلی عناب بر پارامترهای قلبی عروقی در موشهای پر فشار القا شده بوسیله آنژیوتانسین2مجریپایان یافتهبلي
16960879اثر ویتامین E بر عملکرد کبد و کلیه موش های صحرایی دارای کم کاری تیروئیدمجریپایان یافتهخير
17960265بررسی نقش نیتریک اکساید سنتاز نورونی و القایی بر فاکتورهای نوروژنز و اختلال حافظه ناشی از هایپوتیروئیدیسم در موش¬های صحراییمجریدر دست اجراخير
18960157بررسی اثر مهار سیستم رنین آنژیوتانسین بر اختلال حافظه ناشی از اسکوپولامین و معیارهای آسیب اکسیداتیو مغز در موش صحراییمجریدر دست اجرابلي
19960121بررسی اثر کاپتوپریل بر تشنج القا شده بوسیله پنتیلن تترازول و آسیب اکسیداتیو مغز در موش کوچکمجریپایان یافتهبلي
20960108بررسی اثر ویتامین C و سیاهدانه بر معیارهای استرس اکسیداتیو کلیوی در موش صحرایی دارای کم کاری تیروئید در دوره نوزادی و رشد القا شده بوسیله پروپیل تیویوراسیلمجریپایان یافتهخير
21951330بررسی اثر مهار کننده نیتریک اکساید سنتاز القایی، امینوگوانیدین بر آسیب نورونی فرزندان ناشی از سمیت با نانو ذرات تیتانیوم دی اکساید در دوران بارداریمجریپایان یافتهبلي
22951219بررسی اثر عصاره آبی الکلی تخم شنبلیله بر اختلال حافظه و آسیب اکسیداتیو بافت مغز موشهای صحرائی دیابتی شده با استرپتوزوتوسینمجریپایان یافتهخير
23951094بررسی اثر محافظت نورونی عصاره آبی – الکلی اندام هوایی ریحان بر آسیب نورونی هیپوکامپ موش کوچک ناشی از تشنج القا شده بوسیله پنتیلن تترازولمجریدر دست اجراخير
24950938بررسی اثر سیاه دانه بر اختلال عملکرد کبدی و کلیوی ناشی از لیپوپلی ساکاریدمجریپایان یافتهخير
25950083بررسی اثر آگونیست های گیرنده¬ی PPAR-γ در اختلال حافظه ناشی از لیپوپلی ساکارید در موش¬ صحراییمجریپایان یافتهبلي
26941591اثر ویتامین C بر آپوپتوز سلولی و حجم هیپوکامپ در موش های صحرایی هیپو تیروئیدی شده در دوره نوزادی و رشدمجریپایان یافتهخير
27941515بررسی اثر عصاره هیدروالکلی گزنه بر حافظه، یادگیری و آسیب اکسیداتیو مغز در مدل اختلال حافظه القا شده توسط اسکوپولامینمجریپایان یافتهبلي
28941385بررسی اثر آمینوگوانیدین بر اختلالات رفتاری القا شده بوسیله لیپوپلی ساکارید در موش صحراییمجریپایان یافتهخير
29941168بررسی اثر عصاره هیدروالکلی سویا بر اختلال یادگیری و حافظه القا شده بوسیله اسکوپولامین در رتهای اوارکتومی شدهمجریپایان یافتهخير
30941089بررسی اثر مهار گیرنده¬ی AT1 آنژیوتانسین-2 در اختلال حافظه ناشی از لیپوپلی ساکارید در موش¬ صحرایی نرمجریپایان یافتهبلي
31940755اثر تیموکینون براسیب اکسیداتیو مغزی و اختلالات رفتاری القا شده بوسیله لیپوپلی ساکارید در رتمجریپایان یافتهبلي
32940508بررسی اثر عصاره آبی- الکلی کاج سوزنی بر تشنج القا شده بوسیله پنتیلن تترازول و آسیب اکسیداتیو مغزی در موشهای صحراییمجریپایان یافتهبلي
33940480بررسی اثر عصاره آبی اندامهای هوایی کرفس بر تشنج القا شده بوسیه پنتیلن تترازول و آسیب اکسیداتیو مغزی در موشهای صحراییمجریپایان یافتهبلي
34931641 اثر تیموکینون بر فیبروز و نفوذپذیری بافت قلب و سطح سرمی و بافتی فاکتورهای التهابی و استرس اکسیداتیو در مدل تجربی التهاب ساب کلینیکال ناشی از لیپوپلی ساکاریدمجریپایان یافتهبلي
35931597اثر کاپتوپریل بر تغییرات هیستولوژیک قلب و سطح سرمی و بافتی فاکتورهای التهابی و استرس اکسیداتیو در مدل تجربی التهاب ناشی از لیپوپلی ساکارید در راتمجریپایان یافتهخير
36931592بررسی اثرات تیروکسین و T3 معکوس (rT3) بر حافظه و فاکتورهای بیوشیمیایی در مدل آلزایمر در رتمجریپایان یافتهبلي
37931495بررسی اثر عصاره آبی – الکلی و اندام هوایی ریحان و فراکسیونهای آن بر تشنج القا شده بوسیله پنتیلن تترازول و آسیب اکسیداتیو مغز در موش کوچکمجریپایان یافتهخير
38931399بررسی اثر کاپتوپریل بر اختلالات رفتاری القا شده بوسیله لیپوپلی ساکاریدمجریپایان یافتهبلي
39931398بررسی اثر عصاره هیدروالکلی سیاه دانه بر اختلالات رفتاری القا شده بوسیله لیپو پلی ساکارید در موش صحراییمجریپایان یافتهبلي
40931385بررسی اثر عصاره آبی – الکلی سیاهدانه بر تغییرات هورمونهای تخمدانی و شاخصهای تولید مثلی ناشی از هیپوتیروئیدی در موش صحراییمجریپایان یافتهخير
41931252بررسی نقش سیستم گابا ارژیک هسته تگمنتوم پلی مغز بر عملکرد مرکزی سیستم قلبی عروقی در موش صحراییمجریپایان یافتهبلي
42930952اثر آگونیست های PPAR-γ بر اختلال حافظه ناشی از هایپوتیروئیدیسم در موش های صحراییمجریپایان یافتهبلي
43930917بررسی اثر عصاره ی آبی - الکلی سیاه دانه بر عملکرد کبدی موشهای صحرایی نوزاد تغذیه شده توسط مادران مبتلا به کم کاری تیروئیدمجریپایان یافتهخير
44930630بررسی اثر ویتامین C بر اختلال حافظه فرزندان ناشی از کم کاری تیروئید در دوره شیر دهیمجریپایان یافتهخير
45921568نقش نیتریک اکسید نورونی و القایی در اختلال حافظه ای القا شده بوسیله لیپوپلی ساکارید ( LPS ) در موش های صحرایی نرمجریپایان یافتهبلي
46921386بررسی اثر عصاره ی آبی الکلی سیاه دانه بر اختلال یادگیری و حافظه ناشی از کم کاری تیروئید در دوره نوزادی و رشد در موش صحرایی مجریپایان یافتهبلي
47921017بررسی اثر عصاره هیدرو-الکلی کلپوره بر اختلال حافظه موش های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوسینمجریپایان یافتهخير
48911052بررسی اثرات هیپوتیروئیدی القا شده بوسیله پروپیل تیویوراسیل در دوره شیردهی بر حافظه فضایی و آسیب اکسیداتیو مغز فرزندان موش صحراییمجریپایان یافتهبلي
49911031بررسی تفاوت اثر ملاتونین بر تشنج القا شده بوسیله پنتیلن تترازول و آسیب اکسیداتیو مغزی بین موشهای صحرایی تخمدان برداری شده و سالممجریپایان یافتهبلي
50910856بررسی اثر پلاسمای غنی شده از پلاکت و سلول بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی بر آسیب نورونی، رشد آکسون و بهبود فعالیت حرکتی در مدل آسیب طناب نخاعی موش صحراییمجریپایان یافتهبلي
51910756بررسی تفاوت اثر تاموکسیفن بر یادگیری، حافظه و آسیب اکسیداتیو مغزی در موشهای صحرایی تخمدان برداری شده و سالممجریپایان یافتهخير
52910643بررسی اثرات والپروئیک اسید بر اختلال یادگیری و حافظه القاء شده با تری متیل تین در موش صحراییمجریپایان یافتهخير
53910137بررسی اثر عصاره هیدروالکلی گل محمدی بر اختلال حافظه و یادگیری القا شده بوسیله اسکوپولامینمجریپایان یافتهبلي
54900946اثرتاموکسیفن برایجاد نورونهای تیره در تشکیلات هیپوکامپ ناشی از تشنج ایجاد شده بوسیله پنتیلن تترازول در رتهای اوارکتومی شده تحت درمان با عصاره سویامجریپایان یافتهخير
55900855بررسی اثر ضد دردی عصاره های مختلف اندام هوایی گشنیزمجریپایان یافتهخير
56900854بررسی اثرات عصاره آبی و الکلی اندام هوایی گل بنفشه(Viola tricolor) و فراکسیون های آن بر تشنجات ناشی از پنتیلن تترازول(PTZ) و الکتروشوک در موش سوریمجریپایان یافتهخير
57900831مقایسه اختلالات رفتاری القا شده بوسیله لیپو پلی ساکارید در موش صحرایی تخمدانبردرای شده و دارای تخمدانمجریپایان یافتهبلي
58900814اثر تاموکسیفن بر آپوپتوز ناشی از تشنج ایجاد شده بوسیله پنتیلن تترازول در موشهای صحرایی اوارکتومی شده تحت درمان با عصاره سویامجریپایان یافتهبلي
59900699بررسی اثرات انواع عصاره غنچه گیاه میخک بر تشنج ناشی از پنتیلن تترازول (PTZ) و حداکثر شوک الکتریکی (Maximal Electroshok) در موش سوریمجریپایان یافتهخير
60900695بررسی اثر عصاره آبی- الکلی بومادران (Achillea Wilhelmsii C. Koch) بر تشنج ناشی از پنتیلن تترازول (PTZ) و آسیب اکسیداتیو در مغز موش صحراییمجریپایان یافتهخير
61900515بررسی اثرات پیوند سلولهای بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی انسان بر اختلالات رفتاری در مدل حیوانی بیماری هانتینگتونمجریپایان یافتهخير
62900459بررسی مکانیسم اثر عصاره آبی الکلی بومادران بر انقباض ناشی از فنیل افرین و کلرور پتاسیم در آئورت ایزوله موش صحراییمجریپایان یافتهخير
63900374بررسی اثر عصاره هیدروالکلی سویا بر اختلالات حرکتی، حافظه ای و آسیب مغزی ناشی از ایسکمی در موش صحرایی تخمدان برداری شدهمجریپایان یافتهخير
64900222بررسی اثرات فراکسیونهای مختلف عصاره آبی- الکلی اندام هوایی گشنیز بر آسیب اکسیداتیو در بافت مغز در مدل تشنج القا شده بوسیله پنتیلن تترازول در موش صحراییمجریپایان یافتهخير
6589793اثر افزایش فشار خون بر نفوذ پذیری سد خونی- مغزی و حافظه فضایی موش صحرایی مجریپایان یافتهبلي
6689763بررسی اثرات آپوپتوتیک و نکروتیک استانوزولول بر هیپوکمپ مغز موش صحرایی نرمجریپایان یافتهخير
6789618بررسی اثر ویتامین c و سیر بر تغییر حافظه فضائی در فرزندان رت متولد شده از مادران در معرض سربمجریپایان یافتهخير
6889574بررسی اثر عصاره هیدروالکلی سیاه دانه بر ترجیح مکانی القا شده بوسیله مرفین در موش صحراییمجریپایان یافتهخير
6989519بررسی اثر بربرین بر تشنجات ناشی از پنتیلن تترازول (PTZ) در موش صحراییمجریپایان یافتهخير
7089518بررسی اثر عصاره هیدروالکلی سیاه دانه بر اختلال حافظه بدنبال تشنج القا شده بوسیله PTZ در موش صحراییمجریپایان یافتهخير
7189363بررسی اثر عصاره آبی - الکلی سویا بر تشنج ناشی از PTZ و آسیب اکسیداتیو در حضور و عدم حضور هورمونهای تخمدانی در موش صحراییمجریپایان یافتهخير
7289212بررسی اثرات انواع عصاره آبی و الکلی کلروفومی و اسانس گل محمدی بر تشنج ناشی از پنتیلن تترازول (PTZ) و حداکثر شوک الکتریکی(Maximal Electroshok) در موش سوریمجریپایان یافتهخير
7389145بررسی اثر عصاره آبی – الکلی کلپوره بر خاصیت انقباضی آئورت ایزوله در موش صحراییمجریپایان یافتهبلي
7488790بررسی اثرات عصاره هیدروالکلی بهار نارنج بر تشنج ناشی از پنتیلن تترازول (PTZ) و حداکثر شوک الکتریکی(Maximal Electroshok) در موش سوریمجریپایان یافتهخير
7588774بررسی نقش نیتریک اکسید سنتاز نورونی در تغییر یادگیری و حافظه القا شده بوسیله اسکوپولامین در موشهای صحرایی تخمدان برداری شده متعاقب درمان با استرادیولمجریپایان یافتهبلي
7688736بررسی اثر عصاره زعفران و سافرانال بر تغییرات ریه خوکچه های هندی مبتلا به آسم تجربی و اثر عصاره زعفران و کروسین بر اختلالات حافظه و پاسخهای گلیوزیس در موشهای صحرائی مبتلا به آلزایمرمجریپایان یافتهبلي
7788549بررسی اثر عصاره الکلی زعفران(rocus sativus L (C بر تغییر یادگیری و حافظه ناشی از مورفین در موش صحراییمجریپایان یافتهخير
7888487اثر عصاره هیدروالکلی سیاه دانه وماده موثره آن (تیموکینون)، بر اختلال حافظه ناشی از کاهش طولانی مدت جریان خون مغزی در رتمجریپایان یافتهخير
7988425بررسی نقش هورمونهای جنسی بر فشار خون پس از تزریق داخل بطن مغزی آنژیوتانسینII در رتهای هایپرتنسیو مجریپایان یافتهبلي
8088254اثرآمینوگوانیدین (مهار کننده نیتریک اکساید سنتتاز القایی) بر حافظه و یادگیری موش صحرایی تخمدان برداری شده و سالممجریپایان یافتهخير
8188251بررسی اثر سیاه دانه بر حافظه، یادگیری و استرس اکسیداتیو در مدل اختلال حافظه القا شده توسط اسکوپولامینمجریپایان یافتهخير
8288235بررسی اثر عصاره ی سیاه دانه و تیموکینون بر رفتارهای شبه افسردگی در موش صحراییمجریپایان یافتهخير
8388172بررسی اثر فلوتیکازون پروپیونات استنشاقی وسالمترول در حین و بعد از آسمی نمودن خوکچه های هندی بر تغییرات ساختاری بافت پوششی مجاری تنفسی ، پاسخ دهی و التهاب ریه آنهامجریپایان یافتهخير
8487647بررسی اثر کوئرستین بر اختلالات شناختی و ْآسیب اکسیداتیو در راتهای دیابتیمجریپایان یافتهخير
8587590بررسی نقش نیتریک اکساید در تفاوت تشنجات ناشی از پنتیلن تترازول در موشهای صحرایی تخمدان برداری شده و سالممجریپایان یافتهخير
8687511بررسی مختصر وضعیت روانی در افراد ورزشکار و غیر ورزشکار با سن بیش از 55 سال مجریپایان یافتهخير
8787507بررسی تداخل اثر استروژن و نیتریک اکساید در عملکرد حافظه فضایی موش صحرایی تخمدان برداری شدهمجریپایان یافتهخير
8887201بررسی نقش نیتریک اکساید بر نقصان حافظه نوزادان متولد شده از موش صحرایی دارای کم کاری غده تیروئیدمجریپایان یافتهخير
8986503بررسی اثر هورمونهای جنسی بر علائم حرکتی ، ایندکس IgG ، الیگوکلونال باند و اینترلوکین 8 در مدل تجربی Multiple sclerosis در موشهای صحرایی تخمدان برداری شدهمجریپایان یافتهخير
9086348بررسی نقش نیتریک اکساید در اختلال حافظه موش صحرایی تخمدان برداری شدهمجریپایان یافتهخير
9186297بررسی نقش نیتریک اکساید در تحمل به مرفین در موشهای صحرایی تخمدان برداری شده مجریپایان یافتهخير
9286177بررسی اثر کندور بر حافظه نوزادان متولد شده از موش صحرایی دارای کم کاری غده تیروئیدمجریپایان یافتهخير
9385359بررسی اثر سیستم رنین آنژیوتانسین بر ترجیح مکانی القاء شده بوسیله مرفینمجریپایان یافتهخير
9483076بررسی اثرات ضد دردی و خواب آوری گیاه گل محمدیRosa damascena مجریپایان یافتهخير
95971832بررسی نقش سیستم گلوتاماترژیک ناحیه شکمی جانبی ماده خاکستری دور قناتی(vlPAG) بر پاسخ های قلبی-عروقی در شرایط طبیعی و هموراژی در موش صحراییهمکاردر دست اجرابلي
96971301بررسی اثر عصاره آبی الکلی برگ زیتون بر آسیب های ناشی از کاردیومیوپاتی دیابتی و اختلال حافظه ناشی از دیابت در رتهای دیابتی شده با استرپتوزوتوسینهمکاردر دست اجرابلي
97971251بررسی اثر سیستم گاباارژیک بخش پشتی جانبی ماده خاکستری دور قناتی بر فعالیتهای قلبی عروقی در موش صحراییهمکاردر دست اجراخير
98970907بررسی اثرات شربت عسل مرکب از 'سعدکوفی-زعفران-کندر-فلفل سفید ' براختلال حافظه و پارامترهای استرس اکسیداتیو در موشهای صحرائی دچارکم کاری تیروئید با PTUهمکاردر دست اجرابلي
99970738بررسی اثر عصاره آبی-الکلی گیاه زعفران(Crocus sativus) و مهم ترین ماده مؤثرآن، سافرانال (Safranal) بر تغییرات ریه موش صحرایی در معرض قرار گرفته با پاراکوات استنشاقیهمکاردر دست اجراخير
100961800بررسی اثر کندر و مواد موثره آن، بوسولیک اسید و اینسنسول استات بر فاکتورهای التهابی، استرس اکسیداتیو وتغییرات پاتولوژیک ریه در مدل تجربی التهاب ریه ناشی از لیپوپلی ساکاریدهمکاردر دست اجراخير
101961792بررسی اثر آویشن شیرازی و کارواکرول بر فاکتورهای التهابی و استرس اکسیداتیو در مدل تجربی التهاب ریه ناشی از لیپوپلی ساکاریدهمکارعقد قراردادخير
102961434بررسی اثر درمانی کارواکرول ، آگونیست و آنتاگونیست گیرنده PPARγ بر تغییرات حافظه و آسیب ریوی ناشی از پاراکوت استنشاقی در موشهای صحراییهمکارپایان یافتهبلي
103961380بررسی اثر آمینوگوانیدین بر تغییرات فاکتورهای التهابی و استرس اکسیداتیو در مدل تجربی التهاب قلبی ناشی از لیپوپلی ساکارید درموش صحراییهمکارپایان یافتهخير
104961328بررسی اثرات عصاره هسته انگور بر سیناپتوژنز هیپوکمپ موش بالغهمکاردر دست اجراخير
105961103مطالعه اثرات کروسین بر نوروژنزیس و سیناپتوژنزیس هیپوکمپ در موش بالغهمکاردر دست اجراخير
106961035بررسی اثرعصاره ابی-الکلی آویشن شیرازی بر آسیب ریوی و تغییرات حافظه ناشی از پاراکوت استنشاقی در موشهای صحراییهمکارپایان یافتهبلي
107960419بررسی اثر بیش تمرینی، ورزش متوسط و تجویز LPS بر فرآیندهای حافظه و یادگیری در موش های صحراییهمکارپایان یافتهبلي
108960196مطالعه اثرات حفاظتی الاژیک اسید به تنهایی و به همراه متفورمین، بر آسیب عصبی و کبدی در دو مدل درون تن و برون تن پیری القا شده به وسیله دی گالاکتوزهمکاردر دست اجراخير
109951496بررسی فعالیت الکتروفیزیولوژیک پیاز بویایی (ثبت Field Potential) در مدل حیوانی PTSD و ارتباط آن با نورون زایی و التهاب در آن ناحیههمکارپایان یافتهخير
110951305بررسی اثرات خواب آوری عصاره آبی- الکلی دانه و اندامهای هوایی (میوه، برگ و ساقه) داتورا استرامونیوم نیگرا و فراکسیونهای آن در موش سوریهمکارپایان یافتهخير
111951237اثر پیوگلیتازون بر آسیب بافتی ناشی از کم¬کاری تیروئید در بیضه رتهمکارپایان یافتهبلي
112951226نقش سیستم سروتونرژیک هسته میخی شکل بر پاسخهای قلبی عروقی در هیپوتانسیون ناشی از هموراژی و تداخل اثر آن با سیستم اوپیوئیدی در موش صحراییهمکاردر دست اجرابلي
113951167بررسی اثر کندر بر حافظه تخریب شده با Trimethyltin از طریق ارزیابی LTP، استرس اکسیداتیو و سطح بیانNGF ، VEGF و BDNF در مغز رتهمکاردر دست اجراخير
114951071بررسی اثر آمینوگوانیدین بر ضایعه ریه ناشی از لیپوپلی ساکارید در موش صحراییهمکارپایان یافتهخير
115950905بررسی سردی در طب ایرانی و بررسی تاثیر کاهو ، هندوانه و هویج بر سرعت هدایت عصبی و حافظه رتهمکارپایان یافتهبلي
116950832تغییرات فیبروتیک بافت کبد و کلیه و فاکتورهای التهابی و استرس اکسیداتیو در مدل تجربی التهاب مزمن: اثر تیموکینونهمکارپایان یافتهخير
117941697بررسی اثرات نوروپروتکتیو اورولیموس در مدل بیماری آلزایمر ناشی از استرپتوزوسین در رتهمکارپایان یافتهبلي
118941553بررسی اثر تیموکینون بر فاکتورهای التهابی و استرس اکسیداتیو در مدل تجربی التهاب ریه ناشی از لیپوپلی ساکاریدهمکارپایان یافتهخير
119941509بررسی اثر کاپتوپریل بر فاکتورهای التهابی و استرس اکسیداتیو در مدل تجربی التهاب ریه ناشی از لیپوپلی ساکاریدهمکارپایان یافتهخير
120941500بررسی اثر عصاره آبی الکلی یونجه (Medicago Sativa L.) بر کاهش پلاکتی و استرس اکسیداتیو القاء شده در رت بدنبال مصرف سیکلوفسفامیدهمکارپایان یافتهبلي
121941425اثر التهاب مزمن بر آنژیوژنز قلبی و تغییرات سطح سرمی و بافتی فاکتورهای مؤثر بر آنژیوژنز در راتهمکارپایان یافتهخير
122941420بررسی نقش گیرنده اوپیوئیدی مو(µ) در هسته میخی شکل (Cuneiform) بر کنترل فشار خون و تعداد ضربان قلب در مدل تجربی شوک هموراژیک در موش صحراییهمکارپایان یافتهخير
123941208بررسی اثر عصاره هیدروالکلی گیاه قره قاط خراسانی (Ribes khorassanicum) بر پارامترهای قلبی- عروقی در موشهای پرفشار حاد القا شده بوسیله آنژیوتانسین2 و L-NAMEهمکارپایان یافتهبلي
124941094بررسی اثرات ورزش بر اختلال حافظه ایجاد شده در موش های صحرایی مبتلا به آسم تجربیهمکارپایان یافتهبلي
125940840بررسی اثر عصاره هیدروالکلی سیاه دانه بر تغییرات هیستولوژیک قلب و سطح سرمی و بافتی فاکتورهای التهابی و استرس اکسیداتیو در مدل تجربی التهاب ناشی از لیپوپلی ساکارید در راتهمکارپایان یافتهخير
126940280اثر عصاره آبی- الکلی سیاه دانه بر آپوپتوز سلولی و حجم هیپوکامپ موش صحرایی دچار هیپو تیروئیدی در دوره نوزادی و رشدهمکارپایان یافتهبلي
127940250اثرات مصرف مفدرون در دوره بارداری بر آپوپتوز و تکثیر سلولی در هیپوکامپ زاده های موش نژاد Balb/Cهمکارپایان یافتهبلي
128940160اثر تابش امواج تلفن همراه در دوران بارداری بر استرس اکسیداتیو بافت مادر و نوزاد موش کوچک آزمایشگاهیهمکارپایان یافتهبلي
129940025مطالعه اثرات مواجهه با آترازین در طی حاملگی و شیر دهی بر آپوپتوز سلول های هیپوکمپ و حافظه فرزندان موشهمکارپایان یافتهبلي
130940021مطالعه اثرات ترامادول بر آپوپتوز سلولهای هیپوکمپ و حافظه موش صحرایی بالغ و اثر محافظتی کروسینهمکارپایان یافتهخير
131931789بررسی مصرف مت آمفتامین در دوره بارداری و شیردهی بر بیان پروتئین دابل کورتین در هیپوکامپ و میزان حافظه و یادگیری نوزادان رتهمکارپایان یافتهبلي
132931769بررسی نقش هسته های میخی شکل (Cuneiform) و تگمنتوم پلی مغز (Pedunculopontine Tegmentum) در کنترل فشار خون و تعداد ضربان قلب در مدل تجربی شوک هموراژیک در موش صحراییهمکارپایان یافتهخير
133931725بررسی اثر عصاره هیدرو الکلی گل محمدی بر پارامترهای قلبی- عروقی در موشهای پرفشار القا شده بوسیله آنژیوتانسینIIهمکارپایان یافتهخير
134931694بررسی اثرسافرانال برسمیت سلولی ناشی از گلوتامات وکینولینیک اسید درسلولهای OLN-93همکارپایان یافتهبلي
135931590بررسی اثرات نوروپروتکتیو لوتئولین در مدل اختلال حافظه ناشی از ضربه مغزی ( TBI) در موش صحرایی نرهمکارپایان یافتهبلي
136922758بررسی نقش نیتریک اکساید هسته تگمنتوم پلی مغز بر پاسخهای قلبی - عروقی در موش صحرایی بیهوشهمکارپایان یافتهخير
137921586بررسی نقش هسته های میخی شکل و تگمنتوم پلی مغز بر پاسخهای قلبی عروقی ناشی از تحریک رفلکس شیمیایی در موش صحراییهمکارپایان یافتهبلي
138921502بررسی اثر عصاره آبی-الکلی گشنیز بر امواج مغزی و آسیب نورونی تشکیلات هیپوکامپ در مدل تجربی تشنج القاء شده بوسیله پنتیلن تترازول (PTZ)همکارپایان یافتهبلي
139920887بررسی اثر عصاره آبی- الکلی گل محمدی بر آسیب نورونی ناشی از تشنج القاء شده بوسیله پنتیلن تترازول(PTZ) در تشکیلات هیپوکامپ موش صحراییهمکارپایان یافتهبلي
140901064ارزیابی 1,25 دی هیدروکسی ویتامین D3 بر سطح نیتریک اکساید، علائم و پاسخهای ایمنی در آنسفالومیلیت اتوایمن تجربی در موشهای C57BL/6همکارپایان یافتهخير
141901000بررسی اثر عصاره آویشن شیرازی و کارواکرول بر برخی از سایتوکاین‏های آزاد شده از لنفوسیت‏های موشهای سوری مدل حساس شدههمکارپایان یافتهبلي
142900843اثرات مواجهه با نانو ذرات تیتانیوم دی اکساید در دوره بارداری و شیردهی بر آپوپتوز و نوروژنزیس هیپوکمپ در فرزندان موش صحراییهمکارپایان یافتهبلي
143900709اثرات تزریق داخل تراشه ایی سلولهای استرومای بافت چربی و استنشاق محیط کشت آنها (conditioned medium) بر شاخص های تنفسی و ساختار میکروسکوپی ریه خوکچه های هندی در مدل بیماری مزمن انسدادی ریههمکارپایان یافتهبلي
144900458بررسی اثرات قلبی عروقی سیستم کولینرژیک هسته میخی شکل در موش صحرایی بی هوشهمکارپایان یافتهخير
145900247بررسی کوتاه مدت تاثیر مصرف مزمن مورفین بر سطح سرمی هورمونهای جنسی واسپرماتوژنز در رتهمکارپایان یافتهبلي
146900141بررسی اثر خارخسک و عاقرقرحا بصورت مجزا و همزمان بر روی پارامترهای جنسی رت های نرهمکارپایان یافتهخير
14789999بررسی اثرات محافظتی عصاره های آبی و آبی - الکلی انار (Punica granatum) بر آسیب سلول های PC-12 ناشی القا آپپتوز به روش محرومیت از سرم/ گلوکزهمکارپایان یافتهخير
14889924بررسی نقش آنژیوتانسین ۲ بر آپوپتوز، سمیت عصبی و تولید گونه‌های فعال اکسیژن در سمیت ناشی از غلظت بالای گلوکز در سلول عصبی PC12همکارپایان یافتهبلي
14989714بررسی اثر عصاره هیدروالکلی سیاه دانه بر پرفشاری ناشی از آنژیوتانسین II در موش صحراییهمکارپایان یافتهخير
15089708اثر عصاره آبی-الکلی سیاه دانه و تیموکینون بر سیتوکین های آزاد شده از لنفوسیتها و تعادل Th1/Th2 بدنبال بیش تمرینی در رتهمکارپایان یافتهبلي
15189649بررسی اثر عصاره زعفران و کروسین برآسیب اکسیداتیو و اختلالات حافظه در موشهای صحرائی دیابتی شده با استرپتوزوتوسینهمکارپایان یافتهبلي
15289586اثر مهار آنزیم مبدل آنژیوتانسین بر سطح سرمی فاکتور رشد اندوتلیوم عروقی، نیتریک اکساید، بیان ژنی VCAM-1 و رابطه آن با نفوذپذیری اندوتلیوم آئورت در راتهای نر نرموکلسترولمی و هایپرکلسترولمیهمکارپایان یافتهخير
15388752بررسی نقش سیستم نیترارژیک هسته میخی شکل بر تنظیم فشار خون و ضربان قلب در موش صحراییهمکارپایان یافتهخير
15488751مقایسه اثر 17 بتاا-سترادیول و جینستئین ( Genistein) بر ایجاد نورون های تیره در ناحیه هیپوکامپ رت در تشنج ناشی از PTZهمکارپایان یافتهبلي
15588735بررسی اثر استروژن بر روی پاسخ های ایمنی در مدل تجربی Multiple sclerosis در موش های C54/BL6 تخمدان برداری شدههمکارپایان یافتهخير
15688486بررسی اثر N- استیل گلوکز آمین بر روی حافظه فضایی موش صحرایی به روش Morris Water Mazeهمکارپایان یافتهخير
15788391مقایسه اثر درمانی سلول های بنیادی مشتق از خون بند ناف و بافت چربی در مدل آزمایشگاهی سکته مغزی خونریزی دهندههمکارپایان یافتهبلي
15887544بررسی تغییرات سطح سرمی فاکتور رشد مشتق از آندوتلیوم ونیتریک اکساید در مراحل مختلف ادم مغزی تروماتیکهمکارپایان یافتهبلي
15987265بررسی اثرات رازیانه رومی بر، امواج مغزی و مرگ سلولهای عصبی در مدل تجربی تشنج القا شده بوسیله PTZهمکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1982518Hippocampal apoptosis of the neonates born from TiO2 nanoparticles-exposed rats is mediated by inducible nitric oxide synthaseISIToxin Reviews مسئول
2982404Effect of Hydroalcoholic Extract of Ribes khorasanicum on Acute Hypertension Induced by L-NAME in RatPMCJournal of pharmacopuncture1398دوم
3982275Losartan modulates brain inflammation and improves mood disorders and memory impairment induced by innate immune activation: The role of PPAR-γ activationISICytokine1398مسئول
4982219Improvement of fertility parameters with Tribulus Terrestris and Anacyclus Pyrethrum treatment in male ratsISIInternational braz j urol1398پنجم به بعد
5982088Trigonella foenum-graceum seed (Fenugreek) hydroalcoholic extract improved the oxidative stress status in a rat model of diabetes-induced memory impairmentMedlineHormone Molecular Biology and Clinical Investigation1398مسئول
6982082The effects of soy on scopolamine-induced spatial learning and memory impairments are comparable to the effects of estradiolMedlineHormone Molecular Biology and Clinical Investigation1398مسئول
7982000Effect of Captopril on Brain Oxidative Damage in Pentylenetetrazole-Induced Seizures in MiceISIPharmaceutical Sciences1398دوم
8981782The effects of captopril on lipopolysaccharide-induced sickness behaviors in ratsISIVeterinary Research Forum1398مسئول
9981676Inducible nitric oxide inhibitor aminoguanidine,ameliorated oxidative stress, interleukin-6 concentration and improved brain-derivedISIThe journal of maternal-fetal & neonatal medicine1398مسئول
10981563Effects of PPAR-c agonist, pioglitazone on brain tissues oxidative damage and learning and memory impairment in juvenile hypothyroid ratsISIInternational Journal of Neuroscience1398مسئول
11981548EVEROLIMUS, A MAMMALIAN TARGET OF RAPAMYCIN INHIBITOR, AMELIORATED STREPTOZOTOCIN-INDUCED LEARNING AND MEMORY DEFICITS VIA NEUROCHEMICAL ALTERATIONS IN MALE RATSISIEXCLI journal1397دوم
12981195The effects of exercise on hippocampal inflammatory cytokine levels, brain oxidative stress markers and memory impairments induced by lipopolysaccharide in ratsISIMETABOLIC BRAIN DISEASE1398سوم
13981131The effects of captopril on learning and memory impairment induced by scopolamine in rats: antioxidative effectsISIPhysiology and Pharmacology1398پنجم به بعد
14981129Neuropharmacological effects of Ocimum basilicum and its constituentsISIPhysiology and Pharmacology1398مسئول
15981057The effects of PPAR-γ agonist pioglitazone on hippocampal cytokines, brain-derived neurotrophic factor, memory impairment, and oxidative stress status in lipopolysaccharidetreated ratsISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1398مسئول
16980843Immunomodulatory properties of captopril, an ACE inhibitor, on LPS‑induced lung inflammation and fibrosis as well as oxidative stress.ISIInflammopharmacology1398سوم
17980745Aminoguanidine affects systemic and lung inflammation induced by lipopolysaccharide in ratsISIRespiratory research1398چهارم
18980714The effects of thyroid hormones on memory impairment and Alzheimer’s diseaseISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1398دوم
19980583Neurotoxic Effects of Stanozolol on Male Rat's Hippocampi: Does it cause apoptosisMedlineBiomolecular concepts1398چهارم
20980564The Effects of Inactivation of Pedunculopontine Tegmental Nucleus by Cobalt (II) Chloride on Cardiovascular Responses in Hemorrhagic Hypotensive RatsPMCBasic and Clinical Neuroscience1398دوم
21980299The effects of estradiol and testosterone on renal tissues oxidative after central injection of angiotensin II in female doca – salt treated ratsMedlineHORMONE MOLECULAR BIOLOGY AND CLINICAL INVESTIGATION1397دوم
22974289Memory enhancing effect of Nigella Sativa hydro-alcoholic extract on lipopolysaccharide-induced memory impairment in ratsISIDrug and chemical toxicology1398مسئول
23974206Beneficial effects of Urtica dioica on scopolamineinduced memory impairment in rats: protection against acetylcholinesterase activity and neuronal oxidative damageISIDrug and chemical toxicology1397مسئول
24974080Acute Administration of Nigella sativa Showed Anxiolytic and Anti-Depression Effects in RatsISICurrent Nutrition & Food Science1397مسئول
25973953The effect of captopril on lipopolysaccharide induced lung inflammationISIExperimental lung research1397پنجم به بعد
26973878Effects of different loads of exercise and Nigella sativa treatment on serologic and hematologic parameters in ratISIIndian Journal of Experimental Biology1397سوم
27973518Luteolin Reduced the Traumatic Brain Injury-Induced Memory Impairments in Rats: Attenuating Oxidative Stress and Dark Neurons of Hippocampusscopusacta medica iranica1397چهارم
28973465Thymoquinone Prevents Myocardial and Perivascular Fibrosis Induced by Chronic Lipopolysaccharide Exposure in Male RatsPMCJournal of Pharmacopuncture1397چهارم
29973396The standardized extract of Nigella sativa and its major ingredient, thymoquinone, ameliorates angiotensin II-induced hypertension in ratsMedlineJournal of basic and clinical physiology and pharmacology1397چهارم
30973174The effects of aminoguanidine on hippocampal cytokines, amyloid beta, brain-derived neurotrophic factor, memory and oxidative stress status in chronically lipopolysaccharide-treated ratsISICytokine1397مسئول
31973017Preventive effect of hydroalcoholic extract of Rosa damascena on cardiovascular parameters in acute hypertensive rats induced by angiotensinIIPMCInternational journal of preventive medicine1397پنجم
32972956Neuroprotective effects of exercise in rodent models of memory deficit and Alzheimer'sISIMetabolic brain disease1397سوم
33972598Anticonvulsant Activity of Viola tricolor against Seizures Induced by Pentylenetetrazol and Maximal Electroshock in MicePMCIRANIAN JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES1398سوم
34972442Effect of different loads of treadmill exercise on Th1/Th2 cytokine balance in rat splenocytesISIJOURNAL OF APPLIED BIOMEDICINE1397سوم
35972300Vitamin C prevents hypothyroidism associated neuronal damage in the hippocampus of neonatal and juvenile rats: A stereological studyISIJournal of Chemical Neuroanatomy1397چهارم
36972217HTLV-1 infection-induced motor dysfunction, memory impairment, depression, and brain tissues oxidative damage in female BALB/c miceISILife sciences1397سوم
37971807GABAA receptor in the Pedunculopontine tegmental (PPT) nucleus: Effects on cardiovascular systemISIPharmacological Reports1397چهارم
38971725Effects of levothyroxine on learning and memory deficits in a rat model of Alzheimer’s disease: the role of BDNF and oxidative stress Drug and chemical toxicology سوم
39971434Maternal exposure to atrazine induces the hippocampal cell apoptosis in mice offspring and impairs their learning and spatial memoryISIToxin Reviews1398سوم
40971322Cardiac and renal fibrosis and oxidative stress balance in lipopolysaccharide-induced inflammation in male ratsPMCARYA ATHEROSCLEROSIS1397سوم
41971268Feeding Vitamin C during Neonatal and Juvenile Growth Improves Learning and Memory of RatsMedlineJournal of dietary supplements1397اول
42971267Nigella sativa Prevented Liver and Renal Tissue Damage in Lipopolysaccharide-Treated RatsMedlineSaudi journal of kidney diseases and transplantation1397مسئول
43970862Exposure to mephedrone during gestation increases the risk of stillbirth and induces hippocampal neurotoxicity in mice offspringISINeurotoxicology and teratology1397پنجم به بعد
44970744The effects of vitamin E on brain derived neurotrophic factor, tissues oxidative damage and learning and memory of juvenile hypothyroid ratsISIMetabolic brain disease1397مسئول
45970480The effect of methamphetamine exposure during pregnancy and lactation on hippocampal doublecortin expression, learning and memory of rat offspringISIAnatomical science international1397سوم
46970431Angiotensin receptor blocker, losartan ameliorates neuroinflammation and behavioral consequences of lipopolysaccharide injectionISILife Sciences1397مسئول
47970193Effect of Ocimum basilicum hydro-alcoholic extract on oxidative damage of brain tissue following seizures induced by pentylenetetrazole in miceISIPhysiology and Pharmacology1396مسئول
48970060Protective effects of Nigella sativa on synaptic plasticity impairment induced by lipopolysaccharideISIVeterinary Research Forum1396مسئول
49964371Evaluation of nicotinic receptor of pedunculopontine tegmental nucleus in central cardiovascular regulation in anesthetized ratISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1397دوم
50963992The effects of soy and tamoxifen on apoptosis in the hippocampus and dentate gyrus in a pentylenetetrazole-induced seizure model of ovariectomized ratsISIAnatomical science international1396مسئول
51963969.Exposure to mobile phone (900-1800 MHz) during pregnancy: tissue oxidative stress after childbirthISI...The journal of maternal-fetal & neonatal medicine1397چهارم
52963888Protective effect against brain tissues oxidative damage as a possible mechanism for beneficial effects of L-arginine on lipopolysaccharide induced memory impairment in ratsISIDrug and chemical toxicology1397اول
53963850Thymoquinone reverses learning and memory impairments and brain tissue oxidative damage in hypothyroid juvenile ratsISIArquivos de neuro-psiquiatria1396دوم
54963835The Effects of Aqueous Extract of Apium Graveolens on Brain Tissues Oxidative Damage in Pentylenetetrazole-induced Seizures Model in RatISICurrent Nutrition & Food Science1396مسئول
55963666Vitamin E improved redox homeostasis in heart and aorta of hypothyroid ratsMedlineEndocrine regulations1396سوم
56963450The Effects of Hydroalcoholic Extract of Nigella sativa Seeds on Serum Estradiol and Prolactin Levels and obstetric Criteria due to Hypothyroidism in RatPMCAdvanced biomedical research1396چهارم
57963324The Effects of Hydroalcoholic Extract of Pinus eldarica on Hippocampal Tissue Oxidative Damage in Pentylenetetrazole-Induced Seizures in RatISICURRENT NUTRITION & FOOD SCIENCE1395مسئول
58963320Genetic variation in the DNA repair pathway as a potential determinant of response to platinum-based chemotherapy in breast cancerISIJournal of cellular physiology1397چهارم
59963207The effects of exercise on depressive- and anxiety-like behaviors as well as lung and hippocampus oxidative stress in ovalbumin-sensitized juvenile ratsISIRespiratory Physiology & Neurobiology1396دوم
60962998Teucrium polium-induced vasorelaxation mediated by endothelium-dependent and endothelium-independent mechanisms in isolated rat thoracic aortaPMCPharmacognosy Research1396چهارم
61962787Thymoquinone protects the rat kidneys against renal fibrosisPMCRESEARCH IN PHARMACEUTICAL SCIENCES1396چهارم
62962612Thymoquinone restores liver fibrosis and improves oxidative stress status in a lipopolysaccharide-induced inflammation model in ratsPMCAVICENNA JOURNAL OF PHYTOMEDICINE1396چهارم
63962252Inflammation and the Brain Disorders: A ReviewISCمجله علوم اعصاب شفای خاتم1396چهارم
64962177Effect of Angiotensin‑converting Enzyme Inhibitor on Cardiac Fibrosis and Oxidative Stress Status in Lipopolysaccharide‑induced Inflammation Model in RatsPMCINTERNATIONAL JOURNAL OF PREVENTIVE MEDICINE1396پنجم
65961987Protection against Brain Tissues Oxidative Damage as a Possible Mechanism for Improving Effects of Soy on Scopolamine-Induced Learning and Memory Impairments in Ovariectomized RatsPMCAnnals of medical and health sciences research1396مسئول
66961915Neuroprotective effects of Nigella sativa extract upon the hippocampus in PTU-induced hypothyroidism juvenile rats: A stereological studyISIMETABOLIC BRAIN DISEASE1396چهارم
67961735Role of the Nitrergic System of the Cuneiform Nucleus in Cardiovascular Responses in Urethane-Anesthetized Male RatsPMCIRANIAN JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES1396چهارم
68961578Platelet rich plasma: Effective treatment for repairing of spinal cord injury in ratISIActa orthopaedica et traumatologica turcica1396پنجم به بعد
69961276Cardiovascular effects of nitrergic system of the pedunculopontine tegmental nucleus in anesthetized ratsISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1396سوم
70961220Maternal exposure to titanium dioxide nanoparticles during pregnancy and lactation alters offspring hippocampal mRNA BAX and Bcl-2 levels, induces apoptosis and decreases neurogenesisISIEXPERIMENTAL AND TOXICOLOGIC PATHOLOGY1396پنجم به بعد
71961144The effects of Nigella Sativa extract on renal tissue oxidative damage during neonatal and juvenile growth in propylthiouracil-induced hypothyroid ratsMedlineEndocrine regulations1396دوم
72960847Contribution of Brain Tissue Oxidative Damage in Hypothyroidism‑associated Learning and Memory ImpairmentsPMCAdvanced biomedical research1396مسئول
73960411The effects of vitamin C on hypothyroidism-associated learning and memory impairment in juvenile ratsISIMETABOLIC BRAIN DISEASE1396مسئول
74960280The effects of thymoquinone on hippocampal cytokine level, brain oxidative stress status and memory deficits induced by lipopolysaccharide in ratsISICytokine1396مسئول
75954477Immunomodulatory effect of characterized extract of Zataria multiflora on Th1,Th2 and Th17 in normal and Th2 polarization stateISIFOOD AND CHEMICAL TOXICOLOGY1395سوم
76954259The effect of Nigella sativa on inflammation-induced myocardial fibrosis in male ratsPMCresearch in pharmaceutical sciences1395پنجم
77954196Beneficial effects of garlic on learning and memory deficits and brain tissue damages induced by lead exposure during juvenile rat growth is comparable to the effect of ascorbic acidISIDrug and chemical toxicology1395مسئول
78953958Crocin improves spatial learning and memory deficits in the Morris water maze via attenuating cortical oxidative damage in diabetic ratsISINeuroscience Letters1395پنجم
79953412Protective Effect of PPAR𝛾 Agonists on Cerebellar Tissues Oxidative Damage in Hypothyroid RatsISINEUROLOGY RESEARCH INTERNATIONAL1395مسئول
80953368The effects of Nigella sativa extract on hypothyroidism-associated learning and memory impairment during neonatal and juvenile growth in ratsISINUTRITIONAL NEUROSCIENCE1395مسئول
81953006The effects of captopril on lipopolysaccharide induced learning and memory impairments and the brain cytokine levels and oxidative damage in rats.ISILIFE SCIENCES1395مسئول
82952792Lipopolysaccharide-Induced Spatial Memory and Synaptic Plasticity Impairment Is Preventable by CaptoprilPMCadvances in medicine1395مسئول
83952740Preventive effect of Coriandrum sativum on neuronal damages in pentylentetrazole-induced seizure in ratsPMCAvicenna Journal of Phytomedicine1396پنجم
84952615Hydroalcoholic extract of needles of Pinus eldarica enhances pentobarbital-induced sleep: possible involvement of GABAergic systemPMCAVICENNA JOURNAL OF PHYTOMEDICINE1395سوم
85952095The effects of different fractions of Coriandrum sativum on pentylenetetrazole-induced seizures and brain tissues oxidative damage in ratsPMCAVICENNA JOURNAL OF PHYTOMEDICINE1395مسئول
86951475Protection against brain tissues oxidative damage as a possible mechanism for improving effects of low doses of estradiol on scopolamine‑induced learning and memory impairments in ovariectomized ratsPMCadvanced biomedical research1395مسئول
87951411Inducible nitric oxide inhibitor aminoguanidine, ameliorates deleterious effects of lipopolysaccharide on memory and long term potentiation in ratISILife sciences1395مسئول
88951333Short-Period Influence of Chronic Morphine Exposure on Serum Levels of Sexual Hormones and Spermatogenesis in RatsPMCnephro-urology monthly1395سوم
89951067The effects of Nigella sativa on neural damage after pentylenetetrazoleinduced seizures in ratsPMCJournal of Traditional and Complementary Medicine1395مسئول
90950705Comparison of Spatial Learning Between Male, Female and Ovariectomized Ratsindex copernicusفصلنامه علوم اعصاب شفای خاتم1394مسئول
91950702Interaction of central Angiotensin II and estrogen on systolic blood pressure in female DOCA-salt treated ratsPMCAdvanced Biomedical Research1395دوم
92950603Toxicity evaluation of hydroalcoholic extract of Ferula gummosa rootISIREGULATORY TOXICOLOGY AND PHARMACOLOGY1395پنجم
93950331Feeding of Nigella sativa during neonatal and juvenile growth improves learning and memory of ratsPMCJournal of Traditional and Complementary Medicine1393مسئول
94943184Beneficial Effect of Leptin on Spatial Learning and Memory in Streptozotocin-Induced Diabetic RatsISIBalkan Medical Journal1394چهارم
95942721Administration of Ethanolic Extract of Ocimum Basilicum Leaves Attenuates Depression Like Behavior in the Rats Sensitized by OvalbuminscopusCurrent Nutrition & Food Science1394مسئول
96942638Neuropharmacological effects of Nigella sativaPMCAvicenna Journal of Phytomedicine1394مسئول
97942637The effects of Nigella sativa on sickness behavior induced by lipopolysaccharide in male Wistar ratsISIAvicenna Journal of Phytomedicine1394مسئول
98942512Neuronal nitric oxide synthase has a role in the detrimental effects of lipopolysaccharide on spatial memory and synaptic plasticity in ratsISIPharmacological Reports1394مسئول
99940646The effects of tamoxifen on spatial and nonspatial learning and memory impairments induced by scopolamine and the brain tissues oxidative damage in ovariectomized ratsPMCAdvanced Biomedical Research1394مسئول
100940645The effects of L‑arginine on spatial memory and synaptic plasticity impairments induced by lipopolysaccharidePMCAdvanced Biomedical Research1393مسئول
101940639Protection against brain tissues oxidative damage as a possible mechanism for the beneficial effects of Rosa damascene hydroalcoholic extract on scopolamine induced memory impairment in ratsISINutritional Neuroscience1394مسئول
102940446Lipopolysaccharide-induced memory impairment in rats is preventable using 7-nitroindazoleISIArquivos de neuro-psiquiatria1394مسئول
103940433Effect of hydro-alcoholic extract of Rosa damascena on cardiovascular responses in normotensive ratISIAvicenna Journal of Phytomedicine1394سوم
104940328The effect of angiotensin-converting enzyme inhibition on inflammatory and angiogenic factors in hypercholesterolemiaISIPharmacological Reports1394پنجم به بعد
105940234The effects of Crocus sativus (saffron) and its constituents on nervous system: A reviewPMCAvicenna Journal of Phytomedicine1394مسئول
106935446Effects of melatonin and theanine administration on pentylenetetrazole-induced seizures and brain tissue oxidative damage in ovariectomized ratsISITurkish Journal of Medical Sciences1394مسئول
107935239Effects of the hydro-alcoholic extract of Nigella sativa on scopolamine-induced spatial memory impairment in rats and its possible mechanism.ISICHINESE JOURNAL OF INTEGRATIVE MEDICINE1394مسئول
108935221Effects of hydroalcoholic extract of Coriandrum sativum on oxidative damage in pentylenetetrazole-induced seizures in ratsPMCIranian journal of neurology1394مسئول
109935142Potential of Stem Cells in the Treatment of Nervous System Disordersindex copernicusمجله علوم اعصاب شفای خاتم1393مسئول
110934991The effects of tamoxifen and soy on dark neuron production in hippocampal formation after pentylenetetrazole-induced repeated seizures in rats.PMCPathophysiology1394مسئول
111934820The effect of hydro-alcoholic extract of Artemisia absinthium on appetite in male rats.ISIAvicenna journal of phytomedicine1394پنجم به بعد
112934777Effect of Lithium Chloride on Serum Levels of BDNF, TNF-α, and Wet Weight of Brain in an Animal Model of DepressionISCمجله علوم اعصاب شفای خاتم1393سوم
113934701Anticonvulsant and neuroprotective effects of Rosa damascena hydroalcoholic extract on rat hippocampusPMCAvicenna Journal of Phytomedicine1394پنجم
114934676The analgesic effects of different extracts of aerial parts of Coriandrum Sativum in micePMCInternational Journal of Biomedical Science1394مسئول
115934620The effect of hydroalcoholic extract of Cannabis Sativa on appetite hormone in ratPMCJ Complement Integr Med. 2014; 11(4): 253 – 2571393پنجم به بعد
116934411Beneficial Effects of Teucrium polium and Metformin on Diabetes-Induced Memory Impairments and Brain Tissue Oxidative Damage in RatsPMCInternational Journal of Alzheimer’s Disease1393مسئول
117934395Tamoxifen antagonizes the effects of ovarian hormones to induce anxiety and depression- like behavior in ratsISIArq Neuropsiquiatr1393مسئول
118934340The Effects of Nigella Sativa Hydro-alcoholic Extract on Memory and Brain Tissues Oxidative Damage after Repeated Seizures in RatsISIIranian Journal of Pharmaceutical Research1394مسئول
119934339Deletion of ovarian hormones induces a sickness behavior in rats comparable to the effect of lipopolysaccharide.PMCNeurology Research International1393مسئول
120934177Valproic acid-mediated inhibition of trimethyltin-induced deficits in memory and learning in the rat does not directly depend on its anti-oxidant propertiesISIIrish Journal of Medical Science1393مسئول
121934081Analgesic and anti-inflammatory effects of (Rosa damascena) in mice and ratsعلمی پژوهشی ایندکس نشدهمجله علوم پایه پزشکی ایران1383سوم
122934073Xenotransplantation of human adipose derived mesenchymal stem cells in a rodent model of Huntington’s disease: motor and non-motor outcomesISINeurological research1394اول
123934044The Effects of Nigella Sativa Hydro-Alcoholic Extract on Spatial Memory Impairment Induced by Seizures in Ratsindex copernicusشفای خاتم1393مسئول
124934043The Effects of Sodium Valproate on Learning and Memory Prossesses in Trimethyltin Model of Alzheimer’s Diseaseسایر سایت‏های تخصصیشفای خاتم1393مسئول
125933843Pregnancy level of estrogen attenuates experimental autoimmune encephalomyelitis in both ovariectomized and pregnant C57BL/6 mice through expansion of Treg and Th2 cellsISIJournal of Neuroimmunology1393پنجم
126933589Brain Tissues Oxidative Damage as a Possible Mechanism of Deleterious Effects of Propylthiouracil- Induced Hypothyroidism on Learning and Memory in Neonatal and Juvenile Growth in RatsPMCBasic and Clinical Neuroscience1393مسئول
127933448Effect of Nigella sativa on immune response in treadmill exercised ratISIBMC Complementary and Alternative Medicine1393سوم
128933369Hydroalcoholic extract of Coriandrum sativum had no effect on ghrelin hormone in ratindex copernicusJournal of Medicinal Plants Studies1393پنجم
129932943The effects of tamoxifen on learning, memory and brain tissues oxidative damage in ovariectomized and naïve female ratsPMCAdvanced Biomedical Research1392مسئول
130932125The role of local renin-angiotensin system on high glucose-induced cell toxicity, apoptosis and reactive oxygen species production in PC12 cellsISIijbms1393سوم
131930975The role for nitric oxide on the effects of hydroalcoholic extract of Achillea wilhelmsii on seizurePMCAvicenna Journal of Phytomedicine1393اول و مسئول
132930545The Effects of Soy Extract on Spatial Learning and Memory Damage Induced by Global Ischemia in Ovariectomised RatsPMCMalaysian Journal of Medical Sciences1393مسئول
133930541Protective Role of Endogenous Ovarian Hormones Against Learning and Memory Impairments and Brain Tissues Oxidative Damage Induced by LipopolysaccharideISIIranian Red Crescent Medical Journal1392مسئول
134930490The effects of Valeriana officinalis L. hydro-alcoholic extract on depression like behavior in ovalbumin sensitized ratsPMCJournal of pharmacy & bioallied sciences1393مسئول
135930019Mechanism of vasorelaxation induced by Achillea wilhelmsii in rat isolated thoracic aortaPMCAdvanced Biomedical Research1392چهارم
13692928Comparing the Effect of Microinjection of Angiotensin II and Captopril to the Locus Coeruleus on Morphine Withdrawal Signs in RatSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشکده پزشکی اصفهان1388سوم
13792927The Effect of Short- term Physical Activity (treadmill running) on Spatial Learning and Memory in the Intact and Morphine Dependent Male ratsSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشکده پزشکی اصفهان1387سوم
13892924Effects of Dopamine Administration on Anxiety in Male RatSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشکده پزشکی اصفهان1385چهارم
13992866Potentiation of pentobarbital hypnosis by Rosa damascena in mice, Indian Journal of Experimental BiologyPMCIndian Journal of Experimental Biology1385مسئول
14092865Hypnotic effect of rosa damascene in miceISIIranian Journal of pharmaceutical research1383دوم
14192863. Effect of Aqueous garlic(Allium Sativum) Extract on Acetylcholine and Isosorbide-Induced Realxation of Isolated Aorta In RatISIIranian Biomedical Journal1381چهارم
14292812Benificial effect of aqueous garlic extract on the vascular reactivity of streptozotocin diabetic ratsISIEthnopharmacology1381چهارم
14392795گزارش یک مورد میوپاتی به دنبال مصرف پرفنازینSID/Iranmedex/Magiranفصلنامه علوم مغز و اعصاب ایران1386دوم
14492788اثر گشاد کنندگی رگی عصاره آبی-الکلی کلپوره بر آئورت ایزوله موش صحراییSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی1391چهارم
14592785Contribution of estradiol in sex-dependent differences of pentylenetetrazole-induced seizures in ratsISIActa Physiologica Hungarica1392مسئول
14692784Effects of different extracts of Eugenia caryophyllata on pentylenetetrazole-induced seizures in micePMCZhong Xi Yi Jie He Xue Bao1391اول
14792755Protective Effect of L-Arginine against Oxidative Damage as a Possible Mechanism of its Beneficial Properties on Spatial Learning in Ovariectomized RatsscopusBasic and Clinical Neurosciences1391اول و مسئول
14892753Analgesic effect of the aqueous and ethanolic extracts of cloveChemical AbstractAvicenna Journal of Phytomedicine1392مسئول
14992752The effect of increased blood pressure induced by phenylephrine on Morris water maze tasks in male and female ratsISCمجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی1391مسئول
150925004Maternal exposure to titanium dioxide nanoparticles during pregnancy; impaired memory and decreased hippocampal cell proliferation in rat offspringISIEnvironmental toxicology and pharmacology1392پنجم به بعد
151924907The effect of adipose derived stromal cells on oxidative stress level, lung emphysema and white blood cells of guinea pigs model of chronic obstructive pulmonary diseaseISIDaru journal of Pharmacutical Sciences1392پنجم
152924650Evaluation of immune response after moderate and overtraining exercise in wistar ratISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1392سوم
153924613Effect of Fluticasone and Salmeterol on Tracheal Responsiveness to Ovalbumin and Lung Inflammation,Administrated during and after SensitizationISIThe Scientific World Journal1392چهارم
154924138Glucosamine alleviates scopolamine induced spatial learning and memory deficits in ratsPMCPathophysiology1392مسئول
155924135Antioxidant effect of Achillea wilhelmsii extract on pentylenetetrazole (seizure model)-induced oxidative brain damage in Wistar ratsPMCIndian Journal of Physiology and Pharmacology1392اول و مسئول
156923801The effects of exposure to titanium dioxide nanoparticles during lactation period on learning and memory of rat offspringISIToxicology and industrial health1394مسئول
157923760EFFECT OF INHALED FLUTICASONE AND SALMETEROL ON TRACHEAL RESPONSIVENESS AND LUNG INFLAMMATION: INFLUENCE OF ADMINISTRATION TIME AND ALLERGEN‑FREE PERIODPMCIndian Journal of Medical Sciences1392چهارم
158923665Tamoxifen Mimics the Effects of Endogenous Ovarian Hormones on Repeated Seizures Induced by Pentylenetetrazole in RatsPMCExerimental Neurobiology1392سوم
15992337Vasorelaxant effect of hydroalcoholic extract of Teucrium polium L. on isolated rat aortaISCمجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی1391چهارم
160922611Nigella sativa extract affects conditioned place preference induced by morphine in ratsPMCAncient Science of Life1391مسئول
161922606Pharmacological study of cholinergic system on cardiovascular regulation in the cuneiform nucleus of ratISINeuroscience letters1392چهارم
162922258The effect of hydroalcoholic extract of Coriandrum sativum on rat appetiteChemical AbstractAvicenna Journal of Phytomedicine1391پنجم به بعد
163921969Intravenosus administration of human umblical cord-mononuclear cells dose-dependently relive neurologic deficits in rat intracerebral hemorrhage modelISIAnnals of Anatomy1391پنجم
164921129Brain tissue oxidative damage as a possible mechanism for the deleterious effect of a chronic high dose of estradiol on learning and memory in ovariectomized ratsPMCArq Neuropsiquiatr1391مسئول
16591778Antihyperglycemic and antioxidant activity of crocin in streptozotocin-induced diabetic ratsISIJournal of medicinal food1391چهارم
16691773Estrogen-dependent effect of soy extract on pentylenetetrazole-induced seizures in ratsPMCZhong Xi Yi Jie He Xue Bao1391مسئول
16791752Effects of Chronic 5-Bromo-2-Deoxyuridine Adminidtration on Spatial Memory in the Adult RatsChemical AbstractZahedan Journal of Research in Medical Sciences1392اول
16891436Decreased nitric oxide levels in the hippocampus may play a role in learning and memory deficits in ovariectomized rats treated by a high dose of estradiol.ISIARQUIVOS DE NEURO-PSIQUIATRIA 1391مسئول
16991415Effect of Aqueous Extract of Crocus sativus L. on Morphine-Induced Memory Impairment.PMCAdvances in Pharmacological Sciences1391مسئول
17091381Evaluation of Vasorlaxant Effect of Achillea Wilhelmsii Hydroalcholic Extract on Isolated Aorta in RatSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشگاه علوم پزشکی بابل1390دوم
17191321Role of cuneiform nucleus in regulation of sympathetic vasomotor tone in ratsPMCPathophysiology1391
17291289The effects of Nigella sativa hydro-alcoholic extract and thymoquinone on lipopolysaccharide - induced depression like behavior in ratsPMCJournal of Pharmacy and BioAllied Sciences1391مسئول
17391274 Anticonvulsant and neuroprotective effects of Pimpinella anisum in rat brainISIBMC Complement Altern Med1391دوم
17491194Intravenous administration of human umbilical cord blood-mononuclear cells dose-dependently relieve neurologic deficits in rat intracerebral hemorrhage modelISIAnnals of Anatomy1391پنجم
17591171Optimal incubating time of in vitro bromodeoxyuridine labeling of human umbilical cord blood-mononuclear cells and their functional assessment in ICH ratsChemical AbstractJournal of Cell and Animal Biology1391پنجم
17691148Therapeutic Benefit of Intravenous Administration of Human Umbilical Cord Blood- Mononuclear Cells Following Intracerebral Hemorrhage in RatISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1391چهارم
17791003Lifelong physical activity affects mini mental state exam scores in individuals over 55 years of agePMCJournal of Bodywork and Movement Therapies1391مسئول
17890915Changes of serum nitric oxide concentration in different stages of traumatic brain edemaSID/Iranmedex/MagiranModern Care, Scientific Quarterly of Birjand Nursing and Midwifery Faculty1390سوم
17990782Different effects of scopolamine on learning, memory, and nitric oxide metabolite levels in hippocampal tissues of ovariectomized and Sham-operated ratsISIArquivos de neuro-psiquiatria1390مسئول
18090614Inducible nitric oxide synthase inhibitor aminoguanidine, differently affects Morris water maze tasks of ovariectomized and naïve female ratsISIActa physiologica Hungarica1390اول
18190591The Effect of Hydro-Alcoholic Extract of Citrus Flower on Pentylenetetrazole and Maximal Electroshock-Induced Seizures in MicescopusWorld Applied Sciences Journal1390مسئول
18290542The effect of ovarian hormone deletionon the analgesic effect of morphine in ratsISCJournal of North Khorasan University of Medical Sciences1390مسئول
18390490The effects of olibanum administered to methimazole-treated dams during lactation on learning and memory of offspring ratsISINatural Product Research1390مسئول
18490489Effects of different extracts of Rosa damascena on pentylenetetrazol-induced seizures in micePMCJournal of Chinese integrative medicine1390مسئول
18590437Chronic Treatment by L-NAME differently affects morris water maze tasks in ovariectomized and naïve female ratsscopusBasic and Clinical Neuroscience1390مسئول
18690407The effect of chronic administration of L-arginine and L-NAME on morphine-induced antinociception in ovariectomized ratsISI Indian Journal of Pharmacology1390مسئول
18790367Neuroprotective effects of mesenchymal stem cell transplantation in animal model of cerebellar degenerationISINeurological Research1390چهارم
18890358Effect of berberine on pentylenetetrazol-induced seizures in ratsSID/Iranmedex/MagiranAvicenna Journal of Phytomedicine1390سوم
18990288Different Effects of L-arginine on morphine tolerance in sham and ovariectomized female miceISIJournal of Zhejiang University. Science. B1390مسئول
19090216Analgesic effect of clove essential oil in miceعلمی پژوهشی ایندکس نشدهAvicenna Journal of Phytomedicine1390مسئول
19190162Bone marrow derived mesenchymal stem cell transplantation in cerebellar degeneration: A behavioral studyISIBehavioural brain research1390چهارم
19290040Chronic treatment with the nitric oxide synthase inhibitor, L-NAME, attenuates estradiol-mediated improvement of learning and memory in ovariectomized ratsISIClinics (Sao Paulo)1390مسئول
19390039Effects of soy extract on pentylenetetrazol-induced seizures in ovariectomized ratsPMCZhong Xi Yi Jie He Xue Bao1390مسئول
19490016Different responses of nitric oxide synthase inhibition on morphine-induced antinociception in male and female ratsPMCpathophysiology1390مسئول
19589747بررسی تفاوت اثر ضد دردی مرفین و تحمل به مرفین بین موش کوچک نر و ماده SID/Iranmedex/Magiranفصلنامه علوم زیستی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان1389مسئول
19689553The difference of analgesic effect and tolerance to morphine between ovariectomized and intact female ratsscopusمجله دانشکده پزشکی اصفهان1389اول
19789238Gender dependent difference in analgesic effect and tolerance to morphine in mice scopusPharmacologyonline1389اول
19889237Different effects of scopolamine on memory of young male and female ratsscopusPharmacologyonline1389اول
19989178The effect of repetitive spreading depression on neuronal damage in juvenile rat brainISINeuroscience 1389مسئول
20089167The effect of L-arginine on Morris water maze tasks of ovariectomized ratsISIActa Physiol Hung1389مسئول
20189143Effects of occupational lead exposure on renal and nervous system of workers of traditional tile factories in Mashhad (northeast of Iran).ISIToxicol Ind Health1389سوم
20289119The effect of chronic administration of L-arginine on the learning and memory of estradiol-treated ovariectomized rats tested in the morris water mazeISIClinics (Sao Paulo)1389مسئول
20389040Nitric oxide contributes to learning and memory deficits observed in hypothyroid rats during neonatal and juvenile growthISIClinics (Sao Paulo)1389مسئول
20488781Prednisolone as anew approach for treatment of HTLV-1 associated polyneuropathyscopusPakistan Journal of Medical Sciences 1388چهارم
20588645effects of microinjection of angiotensin II and captopril into nucleus accumbens on morphine self-administration in ratsISIindian journal of experimental biology1388اول
20688547the effect of PTZ-induced seizures on neuronal damage in amygdala of ratsscopuspharmacologyonline1388مسئول
20788270The beneficial effects of olibanum on memory deficit induced by hypothyroidism in adult rats tested in Morris water mazeISIArch Pharm Res1388مسئول
20888167the effect of ptz induced seizures on neuronal damagescopuspharmacologyonline1388مسئول
20988095The effect of L-arginine and L-NAME on pentylenetetrazole induced seizures in ovariectomized rats, an in vivo studyISIseizure1388اول و مسئول
21088081EFFECTS OF MICROINJECTION OF ANGIOTENSIN II AND CAPTOPRIL TO VTA ON MORPHINE SELF-ADMINISTRATION IN RATSISIACTA BIOLOGICA HUNGARICA 1388مسئول
21188080Comparison of antinociceptive effects of morphine between male and female ratsscopusPharmacologyonline1388اول و مسئول
21288046Treadmill exercise reduces self-administration of morphine in male ratsISIpathophysiology1388اول و مسئول
21387677Effects of Angiotensin II and Captopril on Morphine self Administration and Withdrawal Signs in RatesPMCInternational Journal of pharmacology1387مسئول
21487652antinociceptive effect of Rosa damascena in Micescopusjournal of biological sciences1387چهارم
21587578Effect of L-arginine, the nitric oxide precursor, on morphine tolerance in ovariectomized ratsscopuspharmacologyonline1388اول و مسئول
21687493مقایسه تغییرات امواج مغزی به دنبال تحریک و تخریب هسته اکومبنس در موش‌های صحرایی سالم و وابسته به مرفینindex copernicusمجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان1387مسئول
21787124Serum and copper levels in untreated epileptic patientsscopusPharmacologyonline1387چهارم
21886513Effects of angiotensin II and captopril on rewarding properties of morphineISI Indian J Exp Biol1386اول و مسئول
21986484the effects of angiotensin II and captopril on expression of morphine withdrawal signs in ratISIiranian journal of pharmaceutical research1386مسئول
22086433Angiotensin converting enzyme inhibitor captopril modifiles conditioned place preference induced by morphine and morphine withdrawal signs in ratsPMCPathophysiology1386دوم
22186423Garlic extract reduces serum angiotensin converting enzyme (ACE) activity in nondiabetic and streptozotocin-diabetic rats.PMCPathophysiology1386مسئول
22286390Effect of Morphine Self-Administration on Water and Food Intake in RatscopusIranian Journal of basic medical sciences 1386مسئول
22385129ارزیابی اثر سیستم رنین-آنژیوتانسین بر تمایل به مرفین در موش صحراییChemical Abstractمجله علوم پایه پزشکی ایران1385اول
22485106بررسی تغییرات امواج خودبخودی مغزی در موش های صحرایی ورزش داده شده مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان1385اول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1982322The effects of exercise on hippocampal inflammatory cytokine levels, brain oxidative stress markers and memory impairments induced by lipopolysaccharide in rats24th Iranian Congress of Physiology and Pharmacologyتهرانپوستر1398خير
2981587Moderate exercise and overtraining may affect rat's learning and memory by modulation of oxidative stress and inflammatory cytokine levels2nd world congress on neurology and mental disordersدبیسخنرانی1398خير
3973595اثر استانوزولول بر تشکیل آپوپتوز و دارک نورون در هیپوکمپ رت های بالغدوازدهمین کنگره سراسری علوم تشریح ایرانتهرانپوستر1395خير
4973594مواجهه با نانوذرات تیتانیوم دی اکساید در زمان بارداری منجر به کاهش تکثیر سلولی هیپوکمپ و اختلال در حافظه فرزندان موش صحرایی می شودهشتمین کنگره بین المللی پزشکی شیعهتهرانسخنرانی1394خير
5973593مواجهه با نانوذرات تیتانیوم دی اکساید در دوره بارداری باعث القای آپوپتوز در هیپوکمپ مغز نوزادان موش می گردد.سیزدهمین کنگره بین المللی سم شناسیارومیهپوستر1394خير
6973592اثرات مواجهه با نانوذرات تیتانیوم دی اکساید در دوره بارداری حافظه نوزادان را کاهش داده و تکثیر سلولی در هیپوکمپ را کاهش می دهدسیزدهمین کنگره بین المللی سم شناسیارومیهسخنرانی1394خير
7970355Use of mephedrone during pregnancy induces neurotoxicity in offspring and increases the risk of stillbirth10th Congress of Toxicology in Developing Countriesبلگرادپوستر1397خير
8964279Thymoquinone prevents cardiac fibrosis induced by chronic lipopolysaccharide exposure in rats2nd International and 23 rd Iranian Congress of Physiology and Pharmacologyچابهارپوستر1396خير
9963075Neuronal Nitric Oxide Synthase has a Role in the Deletrious Effects of Lipopolysaccharide on Spatial Memory and Synaptic Plasticity in Rat6th International Symposium-cum-Training Course on Molecular Medicine and Drug Researchکراچیسخنرانی1396بله
10962319Effect of L-arginine on lipopolysaccharide induced brain tissue oxidative stressپنجمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینیتهرانپوستر1395خير
11962318The effects of Vitamin C on hypothyroidism-associated learning and memory impairment during neonatal and juvenile growth in ratsچهارمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینیتهرانپوستر1394خير
12962317Inducible nitric oxide synthase inhibitor aminoguanidine, differently affects Morris water maze tasks of ovariectomized and naïve female ratsسومین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینیتهرانپوستر1393خير
13962213antioxidative properties of thymoquinone in chronic lipopolysaccharide exposure in male ratsInternational congress of nutrition: from laboratory research to clinical studiesمشهدپوستر1396خير
14961631The Benefcial Effect of Aminoguanidine on Lipopolysaccharide -Induced Memory Impairment and Neuro-Inflammation in RatsNeuroinflammation congress and student festival of neuroscienceمشهدپوستر1396خير
15961630Inducible nitric oxide inhibitor aminoguanidine, ameliorates deleterious effects of lipopolysaccharide on memory and long term potentiation in ratپنجمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینیتهرانسخنرانی1395خير
16961629The beneficial effect of hydro-alcoholic extract of Nigella sativa seeds on scopolamine-induced memory impairment and acetylcholinesterase activity in ratsپنجمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی تهرانتهرانسخنرانی1395خير
17960260Effects of aqueous extracts of Apium graveolens on brain tissues oxidative damage in pentylenetetrazole- induced seizures model in ratاولین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی و بیشت و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانکشانپوستر1394خير
18953438تجویز تحت حاد ترامادول رفتار شبه اضطرابی را در موش های صحرایی تعدیل می کند.پنجمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینیتهرانپوستر1395خير
19953387اثرات کروسین بر یادگیری و حافظه موش های صحرایی درمان شده با ترامادولششمین همایش دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی مشهدمشهدسخنرانی1394خير
20953386اثرات کروسین بر تولید سلول های آپوپتوتیک در هیپوکامپ موش صحرایی درمان شده با ترامادولدوازدهمین کنگره سراسری علوم تشریحی ایرانتهرانسخنرانی1395خير
21952273اثر دو هفته استراحت بدنبال بیش تمرینی بر پاسخ سلولهای طحالی تحریک نشده و تحریک شده با میتوژندومین سمپوزیوم بین المللی سرطان نسترنمشهدپوستر1395خير
22952159Feeding of nigella sativa extract on learning and memory during neonatal and juvenile growth in ratsاولین کنگره بین المللی و بیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژیکاشانپوستر1394خير
23952155The effects of Thymoquinone on learning and memory impairment induced by Scopolamine4th Basic ans Clinical Neuroscience congressتهرانسخنرانی1394خير
24952137The effects of ascorbic acid administration during lactation on learning and memory in offspring's ratsپوستر در دومین کنگره بین المللی علوم اعصاب پایه و بالینی ایران – تهران 1392تهرانپوستر1392خير
25952107The effects of hypothyroidism during lactation on learning, memory and brain tissues oxidative damage in offspring's ratsPhysiology and Pharmacologyتبریزسخنرانی1392خير
26951677تجویز مزمن کروسین موجب القاء رفتارهای شبه اضطرابی در موش های صحرایی می شود.چهارمین کنگره علوم اعصابتهرانپوستر1394خير
27950538PREVENTIVE AND RELIEVING EFFECTS OF NIGELLA SATIVA ON OBSTRUCTIVE RESPIRATORY DISEASES, BASIC AND CLINICAL EVIDENCESپنجمین کنگره ملی گیاهان داروییاصفهانسخنرانی1395خير
28950537اثر سیاه دانه و شدتهای مختلف تمرین هوازی بر پارامترهای سرولوژیک و هماتولوژیک در رتپنجمین کنگره ملی گیاهان داروییاصفهانپوستر1395خير
29950360بررسی اثر بیش تمرینی بر پاسخ سلولهای طحالی تحریک نشده و تحریک شده با میتوژن3rd international congress of immunology, asthma and allergyمشهدپوستر1395خير
30943024بررسی اثر ورزش با شدت متوسط بر پاسخ سلولهای طحالی تحریک نشده و تحریک شده با میتوژنهمایش ملی ورزش و سرطانکیشپوستر1394خير
31942518Analgesic effect of clove essential oil in miceچهارمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینیتهرانپوستر1394خير
32942515L-arginine prevented spatial learning and memory impairment induced by lipopolysaccharideچهارمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینیتهرانسخنرانی1394بله
33942040Effect of Nigella sativa on immune response in aerobic treadmill exercised ratبیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانکاشانپوستر1394خير
34941909اثرات ضد دردی عصاره های مختلف بخش های هوایی گشنیز(Coriandrum sativum)چهارمین همایش طلا سبزتهرانپوستر1394خير
35941804آمینوگوانیدین اثرات مضر لیپوپلی ساکارید را بر یادگیری ، حافظه و تقویت طولانی مدت درموش صحرایی بهبود می دهدبیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانکاشانپوستر1394بله
36941375اثرات عصاره های مختلف گیاه گل محمدی )Rosa Damascena) روی تشنج ناشی از پنتیلن تترازول در موش سوریشانزدهمین کنگره سالیانه ملی و ششمین کنگره بین المللی پژوهشی دانشجویانعلوم پزشکی مشهدزنجانسخنرانی1394خير
37940608پاسخ سیستم ایمنی به ورزش استقامتی با شدت متوسط در رتهای نر ن‍ژاد ویستاربیست و یکمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانتبریزپوستر1392خير
38940603اثر سیاه دانه و تمرین هوازی با تردمیل بر پاسخ سیستم ایمنی در رتاولین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی و بیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانکاشانپوستر1394خير
3992850Therapeutic benefit of intravenous admmministration of human umbilical cord blood-mononuclear cells following intracereberal hemorrhage in rat(کنگره بین المللی نروترما) The first Razavi international Neurotrauma congressبیمارستان رضوی مشهدپوستر1390خير
4092749بهبود اختلالات عصبی ناشی از خونریزی داخل مغزی با تجویز وریدی سلول های تک هسته ای مشتق از خون بند ناف در موش صحراییدهمین کنگره بین المللی علوم تشریحی ایراندانشگاه علوم پزشکی گیلان- دانشکده پزشکی رشتسخنرانی1391خير
41925160بررسی کوتاه مدت تاثیر مصرف مزمن مورفین بر سطح سرمی هورمون های جنسی و اسپرماتوژنز در رتنهمین همایش پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی شرق کشوربیرجندپوستر1392خير
42924280Neuropharmacological Effects of Rosa damascena14th ASIAN SYMPOSIUM ON MEDICINAL PLANTS,SPICES AND OTHER NATURAL PRODUCTSکراچیسخنرانی1392خير
43923526Effect of Nigella sativa and its constituent, thymoquinone, on learning and memory impairments following long-term cerebral hypoperfusion in rats.The First Interdisciplinary Congress of Psychiatry and Related SciencesAthensپوستر1391خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری
19789کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهاول1396
29182کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهاول1394
39117کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهاول1392
49063کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهاول1390
59039کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برجسته دانشگاه1391
6111کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاه

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه