سیدمحمود  حسینی

 فعالیت های پژوهشی

 

سیدمحمود حسینی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): سیدمحمود حسینی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : دانشیار آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : فیزیولوژی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : HosseiniM@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1960879اثر ویتامین E بر عملکرد کبد و کلیه موش های صحرایی دارای کم کاری تیروئیدمجریدر دست اجراخير
2960265بررسی نقش نیتریک اکساید سنتاز نورونی و القایی بر فاکتورهای نوروژنز و اختلال حافظه ناشی از هایپوتیروئیدیسم در موش¬های صحراییمجریدر دست اجراخير
3960157بررسی اثر مهار سیستم رنین آنژیوتانسین بر اختلال حافظه ناشی از اسکوپولامین و معیارهای آسیب اکسیداتیو مغز در موش صحراییمجریدر دست اجرابلي
4960121بررسی اثر کاپتوپریل بر تشنج القا شده بوسیله پنتیلن تترازول و آسیب اکسیداتیو مغز در موش کوچکمجریدر دست اجرابلي
5960108بررسی اثر ویتامین C و سیاهدانه بر معیارهای استرس اکسیداتیو کلیوی در موش صحرایی دارای کم کاری تیروئید در دوره نوزادی و رشد القا شده بوسیله پروپیل تیویوراسیلمجریدر دست اجراخير
6951330بررسی نقش نیتریک اکساید سنتاز القایی در اختلال حافظه موش¬های صحرایی ، ناشی از سمیت با نانوذرات تیتانیوم دی¬اکساید در دوران رشدمجریدر دست اجرابلي
7951219بررسی اثر عصاره آبی الکلی تخم شنبلیله بر اختلال حافظه و آسیب اکسیداتیو بافت مغز موشهای صحرائی دیابتی شده با استرپتوزوتوسینمجریدر دست اجراخير
8951094بررسي اثر محافظت نوروني عصاره آبي – الکلي اندام هوايي ريحان بر آسيب نوروني هيپوکامپ موش کوچک ناشي از تشنج القا شده بوسيله پنتيلن تترازولمجریدر دست اجراخير
9950982بررسی اثر اورولیموس بر سمیت ناشی از کینولینیک اسید در سلول هایOLN-93مجریدر دست اجرابلي
10950938بررسی اثر سیاه دانه بر اختلال عملکرد کبدی و کلیوی ناشی از لیپوپلی ساکاریدمجریپایان یافتهخير
11950083بررسی اثر آگونیست های گیرنده¬ی PPAR-γ در اختلال حافظه ناشی از لیپوپلی ساکارید در موش¬ صحراییمجریدر دست اجرابلي
12941591اثر ویتامین C بر آپوپتوز سلولی و حجم هیپوکامپ در موش های صحرایی هیپو تیروئیدی شده در دوره نوزادی و رشدمجریپایان یافتهخير
13941515 بررسی اثر عصاره هیدروالکلی گزنه بر حافظه، یادگیری و آسیب اکسیداتیو مغز در مدل اختلال حافظه القا شده توسط اسکوپولامین مجریدر دست اجرابلي
14941385بررسی اثر آمینوگوانیدین بر اختلالات رفتاری القا شده بوسیله لیپوپلی ساکارید در موش صحراییمجریپایان یافتهخير
15941168بررسی اثر عصاره هیدروالکلی سویا بر اختلال یادگیری و حافظه القا شده بوسیله اسکوپولامین در رتهای اوارکتومی شدهمجریپایان یافتهخير
16941089بررسی اثر مهار گیرنده¬ی AT1 آنژیوتانسین-2 در اختلال حافظه ناشی از لیپوپلی ساکارید در موش¬ صحرایی نرمجریدر دست اجرابلي
17940755اثر تیموکینون براسیب اکسیداتیو مغزی و اختلالات رفتاری القا شده بوسیله لیپوپلی ساکارید در رتمجریپایان یافتهبلي
18940508بررسی اثر عصاره آبی- الکلی کاج سوزنی بر تشنج القا شده بوسیله پنتیلن تترازول و آسیب اکسیداتیو مغزی در موشهای صحراییمجریپایان یافتهبلي
19940480بررسی اثر عصاره آبی اندامهای هوایی کرفس بر تشنج القا شده بوسیه پنتیلن تترازول و آسیب اکسیداتیو مغزی در موشهای صحراییمجریپایان یافتهبلي
20931694بررسی اثرسافرانال برسمیت سلولی ناشی از گلوتامات وکینولینیک اسید درسلولهای OLN-93مجریدر دست اجرابلي
21931641 اثر تیموکینون بر فیبروز و نفوذپذیری بافت قلب و سطح سرمی و بافتی فاکتورهای التهابی و استرس اکسیداتیو در مدل تجربی التهاب ساب کلینیکال ناشی از لیپوپلی ساکاریدمجریپایان یافتهبلي
22931597 اثر کاپتوپریل بر تغییرات هیستولوژیک قلب و سطح سرمی و بافتی فاکتورهای التهابی و استرس اکسیداتیو در مدل تجربی التهاب ناشی از لیپوپلی ساکارید در راتمجریپایان یافتهخير
23931592بررسی اثرات تیروکسین و T3 معکوس (rT3) بر حافظه و فاکتورهای بیوشیمیایی در مدل آلزایمر در رتمجریدر دست اجرابلي
24931495بررسی اثر عصاره آبی – الکلی و اندام هوایی ریحان و فراکسیونهای آن بر تشنج القا شده بوسیله پنتیلن تترازول و آسیب اکسیداتیو مغز در موش کوچکمجریپایان یافتهخير
25931399بررسی اثر کاپتوپریل بر اختلالات رفتاری القا شده بوسیله لیپوپلی ساکاریدمجریپایان یافتهبلي
26931398بررسی اثر عصاره هیدروالکلی سیاه دانه بر اختلالات رفتاری القا شده بوسیله لیپو پلی ساکارید در موش صحراییمجریپایان یافتهبلي
27931385بررسی اثر عصاره آبی – الکلی سیاهدانه بر تغییرات هورمونهای تخمدانی و شاخصهای تولید مثلی ناشی از هیپوتیروئیدی در موش صحراییمجریپایان یافتهخير
28931252بررسی نقش سیستم گابا ارژیک هسته تگمنتوم پلی مغز بر عملکرد مرکزی سیستم قلبی عروقی در موش صحراییمجریپایان یافتهبلي
29930952اثر آگونیست های PPAR-γ بر اختلال حافظه ناشی از هایپوتیروئیدیسم در موش های صحراییمجریدر دست اجرابلي
30930917بررسی اثر عصاره ی آبی - الکلی سیاه دانه بر عملکرد کبدی موشهای صحرایی نوزاد تغذیه شده توسط مادران مبتلا به کم کاری تیروئیدمجریپایان یافتهخير
31930630بررسی اثر ویتامین C بر اختلال حافظه فرزندان ناشی از کم کاری تیروئید در دوره شیر دهیمجریپایان یافتهخير
32921568نقش نیتریک اکسید نورونی و القایی در اختلال حافظه ای القا شده بوسیله لیپوپلی ساکارید ( LPS ) در موش های صحرایی نرمجریپایان یافتهبلي
33921386بررسی اثر عصاره ی آبی الکلی سیاه دانه بر اختلال یادگیری و حافظه ناشی از کم کاری تیروئید در دوره نوزادی و رشد در موش صحرایی مجریپایان یافتهبلي
34921017بررسی اثر عصاره هیدرو-الکلی کلپوره بر اختلال حافظه موش های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوسینمجریپایان یافتهخير
35911052بررسی اثرات هیپوتیروئیدی القا شده بوسیله پروپیل تیویوراسیل در دوره شیردهی بر حافظه فضایی و آسیب اکسیداتیو مغز فرزندان موش صحراییمجریپایان یافتهبلي
36911031بررسی تفاوت اثر ملاتونین بر تشنج القا شده بوسیله پنتیلن تترازول و آسیب اکسیداتیو مغزی بین موشهای صحرایی تخمدان برداری شده و سالممجریپایان یافتهبلي
37910856بررسی اثر پلاسمای غنی شده از پلاکت و سلول بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی بر آسیب نورونی، رشد آکسون و بهبود فعالیت حرکتی در مدل آسیب طناب نخاعی موش صحراییمجریپایان یافتهبلي
38910756بررسی تفاوت اثر تاموکسیفن بر یادگیری، حافظه و آسیب اکسیداتیو مغزی در موشهای صحرایی تخمدان برداری شده و سالممجریپایان یافتهخير
39910643بررسی اثرات والپروئیک اسید بر اختلال یادگیری و حافظه القاء شده با تری متیل تین در موش صحراییمجریپایان یافتهخير
40910137بررسی اثر عصاره هیدروالکلی گل محمدی بر اختلال حافظه و یادگیری القا شده بوسیله اسکوپولامینمجریپایان یافتهبلي
41900946اثرتاموکسیفن برایجاد نورونهای تیره در تشکیلات هیپوکامپ ناشی از تشنج ایجاد شده بوسیله پنتیلن تترازول در رتهای اوارکتومی شده تحت درمان با عصاره سویامجریپایان یافتهخير
42900855بررسی اثر ضد دردی عصاره های مختلف اندام هوایی گشنیزمجریپایان یافتهخير
43900854بررسی اثرات عصاره آبی و الکلی اندام هوایی گل بنفشه(Viola tricolor) و فراکسیون های آن بر تشنجات ناشی از پنتیلن تترازول(PTZ) و الکتروشوک در موش سوریمجریپایان یافتهخير
44900831مقایسه اختلالات رفتاری القا شده بوسیله لیپو پلی ساکارید در موش صحرایی تخمدانبردرای شده و دارای تخمدانمجریپایان یافتهبلي
45900814اثر تاموکسیفن بر آپوپتوز ناشی از تشنج ایجاد شده بوسیله پنتیلن تترازول در موشهای صحرایی اوارکتومی شده تحت درمان با عصاره سویامجریپایان یافتهبلي
46900699بررسی اثرات انواع عصاره غنچه گیاه میخک بر تشنج ناشی از پنتیلن تترازول (PTZ) و حداکثر شوک الکتریکی (Maximal Electroshok) در موش سوریمجریپایان یافتهخير
47900695بررسی اثر عصاره آبی- الکلی بومادران (Achillea Wilhelmsii C. Koch) بر تشنج ناشی از پنتیلن تترازول (PTZ) و آسیب اکسیداتیو در مغز موش صحراییمجریپایان یافتهخير
48900515بررسی اثرات پیوند سلولهای بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی انسان بر اختلالات رفتاری در مدل حیوانی بیماری هانتینگتونمجریپایان یافتهخير
49900459بررسی مکانیسم اثر عصاره آبی الکلی بومادران بر انقباض ناشی از فنیل افرین و کلرور پتاسیم در آئورت ایزوله موش صحرایی مجریپایان یافتهخير
50900374بررسی اثر عصاره هیدروالکلی سویا بر اختلالات حرکتی، حافظه ای و آسیب مغزی ناشی از ایسکمی در موش صحرایی تخمدان برداری شدهمجریپایان یافتهخير
51900222بررسی اثرات فراکسیونهای مختلف عصاره آبی- الکلی اندام هوایی گشنیز بر آسیب اکسیداتیو در بافت مغز در مدل تشنج القا شده بوسیله پنتیلن تترازول در موش صحراییمجریپایان یافتهخير
5289793اثر افزایش فشار خون بر نفوذ پذیری سد خونی- مغزی و حافظه فضایی موش صحرایی مجریپایان یافتهبلي
5389763بررسی اثرات آپوپتوتیک و نکروتیک استانوزولول بر هیپوکمپ مغز موش صحرایی نرمجریپایان یافتهخير
5489618بررسی اثر ویتامین c و سیر بر تغییر حافظه فضائی در فرزندان رت متولد شده از مادران در معرض سربمجریپایان یافتهخير
5589574بررسی اثر عصاره هیدروالکلی سیاه دانه بر ترجیح مکانی القا شده بوسیله مرفین در موش صحراییمجریپایان یافتهخير
5689519بررسی اثر بربرین بر تشنجات ناشی از پنتیلن تترازول (PTZ) در موش صحراییمجریپایان یافتهخير
5789518بررسی اثر عصاره هیدروالکلی سیاه دانه بر اختلال حافظه بدنبال تشنج القا شده بوسیله PTZ در موش صحراییمجریپایان یافتهخير
5889363بررسی اثر عصاره آبی - الکلی سویا بر تشنج ناشی از PTZ و آسیب اکسیداتیو در حضور و عدم حضور هورمونهای تخمدانی در موش صحراییمجریپایان یافتهخير
5989212بررسی اثرات انواع عصاره آبی و الکلی کلروفومی و اسانس گل محمدی بر تشنج ناشی از پنتیلن تترازول (PTZ) و حداکثر شوک الکتریکی(Maximal Electroshok) در موش سوریمجریپایان یافتهخير
6089145بررسی اثر عصاره آبی – الکلی کلپوره بر خاصیت انقباضی آئورت ایزوله در موش صحراییمجریپایان یافتهبلي
6188790بررسی اثرات عصاره هیدروالکلی بهار نارنج بر تشنج ناشی از پنتیلن تترازول (PTZ) و حداکثر شوک الکتریکی(Maximal Electroshok) در موش سوریمجریپایان یافتهخير
6288774بررسی نقش نیتریک اکسید سنتاز نورونی در تغییر یادگیری و حافظه القا شده بوسیله اسکوپولامین در موشهای صحرایی تخمدان برداری شده متعاقب درمان با استرادیولمجریپایان یافتهبلي
6388736بررسی اثر عصاره زعفران و سافرانال بر تغییرات ریه خوکچه های هندی مبتلا به آسم تجربی و اثر عصاره زعفران و کروسین بر اختلالات حافظه و پاسخهای گلیوزیس در موشهای صحرائی مبتلا به آلزایمرمجریپایان یافتهبلي
6488549بررسی اثر عصاره الکلی زعفران(rocus sativus L (C بر تغییر یادگیری و حافظه ناشی از مورفین در موش صحراییمجریپایان یافتهخير
6588487اثر عصاره هیدروالکلی سیاه دانه وماده موثره آن (تیموکینون)، بر اختلال حافظه ناشی از کاهش طولانی مدت جریان خون مغزی در رتمجریپایان یافتهخير
6688425بررسی نقش هورمونهای جنسی بر فشار خون پس از تزریق داخل بطن مغزی آنژیوتانسینII در رتهای هایپرتنسیو مجریپایان یافتهبلي
6788254اثرآمینوگوانیدین (مهار کننده نیتریک اکساید سنتتاز القایی) بر حافظه و یادگیری موش صحرایی تخمدان برداری شده و سالممجریپایان یافتهخير
6888251بررسی اثر سیاه دانه بر حافظه، یادگیری و استرس اکسیداتیو در مدل اختلال حافظه القا شده توسط اسکوپولامینمجریپایان یافتهخير
6988235بررسی اثر عصاره ی سیاه دانه و تیموکینون بر رفتارهای شبه افسردگی در موش صحراییمجریپایان یافتهخير
7088172بررسی اثر فلوتیکازون پروپیونات استنشاقی وسالمترول در حین و بعد از آسمی نمودن خوکچه های هندی بر تغییرات ساختاری بافت پوششی مجاری تنفسی ، پاسخ دهی و التهاب ریه آنهامجریپایان یافتهخير
7187647بررسی اثر کوئرستین بر اختلالات شناختی و ْآسیب اکسیداتیو در راتهای دیابتیمجریپایان یافتهخير
7287590بررسی نقش نیتریک اکساید در تفاوت تشنجات ناشی از پنتیلن تترازول در موشهای صحرایی تخمدان برداری شده و سالممجریپایان یافتهخير
7387511بررسی مختصر وضعیت روانی در افراد ورزشکار و غیر ورزشکار با سن بیش از 55 سال مجریپایان یافتهخير
7487507بررسی تداخل اثر استروژن و نیتریک اکساید در عملکرد حافظه فضایی موش صحرایی تخمدان برداری شدهمجریپایان یافتهخير
7587201بررسی نقش نیتریک اکساید بر نقصان حافظه نوزادان متولد شده از موش صحرایی دارای کم کاری غده تیروئیدمجریپایان یافتهخير
7686503بررسی اثر هورمونهای جنسی بر علائم حرکتی ، ایندکس IgG ، الیگوکلونال باند و اینترلوکین 8 در مدل تجربی Multiple sclerosis در موشهای صحرایی تخمدان برداری شدهمجریپایان یافتهخير
7786348بررسی نقش نیتریک اکساید در اختلال حافظه موش صحرایی تخمدان برداری شدهمجریپایان یافتهخير
7886297بررسی نقش نیتریک اکساید در تحمل به مرفین در موشهای صحرایی تخمدان برداری شده مجریپایان یافتهخير
7986177بررسی اثر کندور بر حافظه نوزادان متولد شده از موش صحرایی دارای کم کاری غده تیروئیدمجریپایان یافتهخير
8085359بررسی اثر سیستم رنین آنژیوتانسین بر ترجیح مکانی القاء شده بوسیله مرفینمجریپایان یافتهخير
8183076بررسی اثرات ضد دردی و خواب آوری گیاه گل محمدیRosa damascena مجریپایان یافتهخير
82960419بررسی اثر بیش تمرینی و ورزش متوسط بر حافظه و یادگیری در موش های صحراییهمکاردر دست اجراخير
83960196مطالعه اثرات حفاظتی الاژیک اسید به تنهایی و به همراه متفورمین، بر آسیب عصبی و کبدی در دو مدل درون تن و برون تن پیری القا شده به وسیله دی گالاکتوزهمکاردر دست اجراخير
84951382بررسی عملکرد نورونی هسته میخی شکل (Cuneiform) در موشهای صحرایی هیپوتانسیو: ثبت تک واحدیهمکارعقد قراردادخير
85951305بررسي اثرات خواب آوري عصاره آبي- الکلي دانه و اندامهاي هوايي (ميوه، برگ و ساقه) داتورا استرامونيوم نيگرا و فراکسيونهاي آن در موش سوريهمکاردر دست اجراخير
86951237اثر پیوگلیتازون بر آسیب بافتی ناشی از کم¬کاری تیروئید در بیضه رتهمکاردر دست اجرابلي
87951226نقش سیستم سروتونرژیک هسته میخی شکل بر پاسخهای قلبی عروقی در هیپوتانسیون ناشی از هموراژی و تداخل اثر آن با سیستم اوپیوئیدی در موش صحراییهمکاردر دست اجرابلي
88951167بررسی اثر کندر بر حافظه تخریب شده با Trimethyltin از طریق ارزیابی LTP، استرس اکسیداتیو و سطح بیانNGF ، VEGF و BDNF در مغز رتهمکاردر دست اجراخير
89951071بررسی اثر آمینوگوانیدین بر ضایعه ریه ناشی از لیپوپلی ساکارید در موش صحراییهمکاردر دست اجراخير
90950905بررسی سردی در طب ایرانی و بررسی تاثیر کاهو ، هندوانه و هویج بر سرعت هدایت عصبی و حافظه رتهمکاردر دست اجرابلي
91950832تغییرات فیبروتیک بافت کبد و کلیه و فاکتورهای التهابی و استرس اکسیداتیو در مدل تجربی التهاب مزمن: اثر تیموکینونهمکارپایان یافتهخير
92950434بررسی اثر آگونیست های گیرنده ی PPAR-γ در ضایعه ریه ناشی از لیپوپلی ساکارید در موش صحراییهمکاردر دست اجراخير
93941697بررسی اثرات نوروپروتکتیو اورولیموس در مدل بیماری آلزایمر ناشی از استرپتوزوسین در رتهمکاردر دست اجرابلي
94941553بررسی اثر تیموکینون بر فاکتورهای التهابی و استرس اکسیداتیو در مدل تجربی التهاب ریه ناشی از لیپوپلی ساکاریدهمکاردر دست اجراخير
95941509بررسی اثر کاپتوپریل بر فاکتورهای التهابی و استرس اکسیداتیو در مدل تجربی التهاب ریه ناشی از لیپوپلی ساکاریدهمکاردر دست اجراخير
96941500بررسی اثر عصاره آبی الکلی یونجه (Medicago Sativa L.) بر کاهش پلاکتی و استرس اکسیداتیو القاء شده در رت بدنبال مصرف سیکلوفسفامیدهمکاردر دست اجرابلي
97941425اثر التهاب مزمن بر آنژیوژنز قلبی و تغییرات سطح سرمی و بافتی فاکتورهای مؤثر بر آنژیوژنز در راتهمکاردر دست اجراخير
98941420بررسی نقش گیرنده اوپیوئیدی مو(µ) در هسته میخی شکل (Cuneiform) بر کنترل فشار خون و تعداد ضربان قلب در مدل تجربی شوک هموراژیک در موش صحراییهمکاردر دست اجراخير
99941208بررسی اثر عصاره هیدروالکلی گیاه قره قاط خراسانی (Ribes khorassanicum) بر پارامترهای قلبی- عروقی در موشهای پرفشار حاد القا شده بوسیله آنژیوتانسین2 و L-NAMEهمکارپایان یافتهبلي
100941094بررسی اثرات ورزش بر اختلال حافظه ایجاد شده در موش های صحرایی مبتلا به آسم تجربیهمکارپایان یافتهبلي
101940840بررسی اثر عصاره هیدروالکلی سیاه دانه بر تغییرات هیستولوژیک قلب و سطح سرمی و بافتی فاکتورهای التهابی و استرس اکسیداتیو در مدل تجربی التهاب ناشی از لیپوپلی ساکارید در راتهمکارپایان یافتهخير
102940280اثر عصاره آبی- الکلی سیاه دانه بر آپوپتوز سلولی و حجم هیپوکامپ موش صحرایی دچار هیپو تیروئیدی در دوره نوزادی و رشدهمکارپایان یافتهبلي
103940250اثرات مصرف مفدرون در دوره بارداری بر آپوپتوز و تکثیر سلولی در هیپوکامپ زاده های موش نژاد Balb/Cهمکاردر دست اجرابلي
104940160اثر تابش امواج تلفن همراه در دوران بارداری بر استرس اکسیداتیو بافت مادر و نوزاد موش کوچک آزمایشگاهیهمکارپایان یافتهبلي
105940025مطالعه اثرات مواجهه با آترازین در طی حاملگی و شیر دهی بر آپوپتوز سلول های هیپوکمپ و حافظه فرزندان موشهمکاردر دست اجرابلي
106940021مطالعه اثرات ترامادول بر آپوپتوز سلولهای هیپوکمپ و حافظه موش صحرایی بالغ و اثر محافظتی کروسینهمکارپایان یافتهخير
107931789بررسی مصرف مت آمفتامین در دوره بارداری و شیردهی بر بیان پروتئین دابل کورتین در هیپوکامپ و میزان حافظه و یادگیری نوزادان رتهمکاردر دست اجرابلي
108931769بررسی نقش هسته های میخی شکل (Cuneiform) و تگمنتوم پلی مغز (Pedunculopontine Tegmentum) در کنترل فشار خون و تعداد ضربان قلب در مدل تجربی شوک هموراژیک در موش صحرایی(Pedunculopontine Tegmentum) در کنترل فشار خون و تعداد ضربان قلب در مدل تجربی شوک هموراژیک در موش صحراییهمکاردر دست اجراخير
109931725بررسی اثر عصاره هیدرو الکلی گل محمدی بر پارامترهای قلبی- عروقی در موشهای پرفشار القا شده بوسیله آنژیوتانسینIIهمکارپایان یافتهخير
110931590بررسی اثرات نوروپروتکتیو لوتئولین در مدل اختلال حافظه ناشی از ضربه مغزی ( TBI) در موش صحرایی نرهمکاردر دست اجرابلي
111931297بررسی تغییرات هورمونهای تیروئیدی و میزان استرس اکسیداتیو موش مادر نژاد Balb/C بعد از زایمان در اثر تابش امواج الکترومغناطیسی Wi-Fi در دوران بارداریهمکاردر دست اجراخير
112931271تابش امواج تلفن همراه و Wi-Fiدر دوران بارداری موش نژاد Balb/C و تاثیر آن بر اختلال حافظه و یادگیری نوزادانهمکاردر دست اجراخير
113922758بررسی نقش نیتریک اکساید هسته تگمنتوم پلی مغز بر پاسخهای قلبی - عروقی در موش صحرایی بیهوشهمکارپایان یافتهخير
114921586بررسی نقش هسته های میخی شکل و تگمنتوم پلی مغز بر پاسخهای قلبی عروقی ناشی از تحریک رفلکس شیمیایی در موش صحراییهمکارپایان یافتهبلي
115921502بررسی اثر عصاره آبی-الکلی گشنیز بر امواج مغزی و آسیب نورونی تشکیلات هیپوکامپ در مدل تجربی تشنج القاء شده بوسیله پنتیلن تترازول (PTZ)همکارپایان یافتهبلي
116920887بررسی اثر عصاره آبی- الکلی گل محمدی بر آسیب نورونی ناشی از تشنج القاء شده بوسیله پنتیلن تترازول(PTZ) در تشکیلات هیپوکامپ موش صحراییهمکارپایان یافتهبلي
117901064ارزیابی 1,25 دی هیدروکسی ویتامین D3 بر سطح نیتریک اکساید، علائم و پاسخهای ایمنی در آنسفالومیلیت اتوایمن تجربی در موشهای C57BL/6همکارپایان یافتهخير
118901000بررسی اثر عصاره آویشن شیرازی و کارواکرول بر برخی از سایتوکاین‏های آزاد شده از لنفوسیت‏های موشهای سوری مدل حساس شدههمکارپایان یافتهبلي
119900843اثرات مواجهه با نانو ذرات تیتانیوم دی اکساید در دوره بارداری و شیردهی بر آپوپتوز و نوروژنزیس هیپوکمپ در فرزندان موش صحراییهمکارپایان یافتهبلي
120900709اثرات تزریق داخل تراشه ایی سلولهای استرومای بافت چربی و استنشاق محیط کشت آنها (conditioned medium) بر شاخص های تنفسی و ساختار میکروسکوپی ریه خوکچه های هندی در مدل بیماری مزمن انسدادی ریههمکارپایان یافتهبلي
121900458بررسی اثرات قلبی عروقی سیستم کولینرژیک هسته میخی شکل در موش صحرایی بی هوشهمکارپایان یافتهخير
122900247بررسی کوتاه مدت تاثیر مصرف مزمن مورفین بر سطح سرمی هورمونهای جنسی واسپرماتوژنز در رتهمکارپایان یافتهبلي
123900141بررسی اثر خارخسک و عاقرقرحا بصورت مجزا و همزمان بر روی پارامترهای جنسی رت های نرهمکارپایان یافتهخير
12489999بررسی اثرات محافظتی عصاره های آبی و آبی - الکلی انار (Punica granatum) بر آسیب سلول های PC-12 ناشی القا آپپتوز به روش محرومیت از سرم/ گلوکزهمکارپایان یافتهخير
12589924بررسی نقش آنژیوتانسین ۲ بر آپوپتوز، سمیت عصبی و تولید گونه‌های فعال اکسیژن در سمیت ناشی از غلظت بالای گلوکز در سلول عصبی PC12همکارپایان یافتهبلي
12689714بررسی اثر عصاره هیدروالکلی سیاه دانه بر پرفشاری ناشی از آنژیوتانسین II در موش صحراییهمکارپایان یافتهخير
12789708اثر عصاره آبی-الکلی سیاه دانه و تیموکینون بر سیتوکین های آزاد شده از لنفوسیتها و تعادل Th1/Th2 بدنبال بیش تمرینی در رتهمکارپایان یافتهبلي
12889649بررسی اثر عصاره زعفران و کروسین برآسیب اکسیداتیو و اختلالات حافظه در موشهای صحرائی دیابتی شده با استرپتوزوتوسینهمکارپایان یافتهبلي
12989586اثر مهار آنزیم مبدل آنژیوتانسین بر سطح سرمی فاکتور رشد اندوتلیوم عروقی، نیتریک اکساید، بیان ژنی VCAM-1 و رابطه آن با نفوذپذیری اندوتلیوم آئورت در راتهای نر نرموکلسترولمی و هایپرکلسترولمیهمکارپایان یافتهخير
13088752بررسی نقش سیستم نیترارژیک هسته میخی شکل بر تنظیم فشار خون و ضربان قلب در موش صحراییهمکارپایان یافتهخير
13188751مقایسه اثر 17 بتاا-سترادیول و جینستئین ( Genistein) بر ایجاد نورون های تیره در ناحیه هیپوکامپ رت در تشنج ناشی از PTZهمکارپایان یافتهبلي
13288735بررسی اثر استروژن بر روی پاسخ های ایمنی در مدل تجربی Multiple sclerosis در موش های C54/BL6 تخمدان برداری شدههمکارپایان یافتهخير
13388486بررسی اثر N- استیل گلوکز آمین بر روی حافظه فضایی موش صحرایی به روش Morris Water Mazeهمکارپایان یافتهخير
13488391مقایسه اثر درمانی سلول های بنیادی مشتق از خون بند ناف و بافت چربی در مدل آزمایشگاهی سکته مغزی خونریزی دهندههمکارپایان یافتهبلي
13587544بررسی تغییرات سطح سرمی فاکتور رشد مشتق از آندوتلیوم ونیتریک اکساید در مراحل مختلف ادم مغزی تروماتیکهمکارپایان یافتهبلي
13687265بررسی اثرات رازیانه رومی بر، امواج مغزی و مرگ سلولهای عصبی در مدل تجربی تشنج القا شده بوسیله PTZهمکارپایان یافتهبلي
137960330اثر نانوفرم کورکومین به تنهایی یا همراه با 5- فلورواوراسیل بر رشد تومور در سرطان پستانناظردر دست اجراخير
138951656بررسی اثر بازتوانی (ورزشهای استقامتی و مقاومتی) بر عملکرد حافظه در بیماران آسمیناظردر دست اجراخير
139951195بررسی اثرات خواب آوری عصاره آبی- الکلی گلرنگ و فراکسیونهای آن در موش سوریناظرعقد قراردادخير
140951050اثر کروسین در پیشگیری و درمان کولیت تجربی در موشهای C57BL6ناظرپایان یافتهبلي
141950712بررسی اثرات خواب آوری عصاره آبی- الکلی گیاه تاج ریزی و گوجه فرنگی در موش سوریناظردر دست اجراخير
142950390بررسی اثر اورولیموس بر سمیت ناشی از گلوتامات در سلول های PC12ناظردر دست اجرابلي
143950318تاثیر روزه داری در ماه رمضان بر سطح سرمی هورمون های محور تیروئید در زنان مبتلا به کم کاری تیروئید کنترل شده با درمان لووتیروکسینناظردر دست اجراخير
144950316بررسی اثرات یک ترکیب گیاهی شامل خارخاسک، تخم خار مریم، تخم شنبلیله و دارچین بر میزان قند خون بیماران مبتلا به دیابت نوع 2ناظردر دست اجراخير
145950226بررسی میزان L-Dopa موجود در سه توده لوبیا مخملی (Mucuna pruriens) در طی مراحل مختلف نموی جهت استفاده در درمان پارکینسونناظردر دست اجراخير
146950132بررسی اثر عصاره آبی الکلی کلپوره بر بیان ژنهای eNOS و VCAM-1 درآئورت موشهای صحرائی دیابتی شده با استرپتوزوسینناظردر دست اجرابلي
147941815تعیین اثر عصاره اب چشمه معدن رامسر بر سنگ کلیه اگزالات کلسیم در موش صحرائی نرناظرپایان یافتهخير
148941721بررسی اثر عصاره آبی-الکلی بارهنگ بر استرس اکسیداتیو و پارامترهای التهابی ناشی از آدریامایسین درکلیه موش صحراییناظرپایان یافتهبلي
149941719بررسی اثر عصاره شکر تیغال و تخم گشنیز بر پارامترهای قلبی عروقی در موشهای پر فشارخون القا شده بوسیله فلودروکورتیزونناظردر دست اجرابلي
150941327بررسی اثر استفاده از داربست طبیعی کلیه انسان بر رشد و تمایز سلول¬های بنیادی مزانشیمی جداشده از بافت چربی انسانیناظردر دست اجرابلي
151941144بررسی اثر عصاره هیدرو الکلی ریشه ریواس (Rheum turkestanicum) بر میزان آپوپتوز و تمایز رده های سلولی لوکمی حاد پرومیلوئیدی( HL60, NB4)ناظردر دست اجراخير
152941143بررسی اثر محافظتی عصاره هیدروالکلی ریشه گیاه ریواس (Rheum turkestanicum) بر آسیب سلول های PC12 و Neuro2a ناشی از گلوتاماتناظردر دست اجراخير
153941083بررسی اثر عصاره آبی-الکلی گیاه بارهنگ (Plantago Major L.) و ماده مؤثرآن، بایکالئین (baicalein) بر عضله صاف تراشه موش صحرایی و مکانیسم های احتمالی آنناظردر دست اجراخير
154940828بررسی اثر عصاره آبی الکلی تخم شنبلیله بر استرس اکسیداتیو، آپوپتوز و بیان ژنهای Bax, BCl-2و ICAM-1 درقلب موشهای صحرائی دیابتی شده با آلوکسانناظردر دست اجرابلي
155940107بررسی اثر عصاره آبی الکلی تخم شنبلیله بر بیان ژنهای eNOS، VCAM-1 و استرس اکسیداتیو ناشی از دیابت درآئورت موشهای صحرائی دیابتی شده با آلوکسانناظرپایان یافتهبلي
156931783بررسی اثر زعفران بر رگ زایی قلب با تاکید بر خصوصیات هیستوپاتولوژی و سطح فاکتورهای آنژیوژنیک در دو مدل آسیب قلبی ناشی از انسداد شریان کرونر و هیپرتروفی ناشی از افزایش فشار خون در رات نرناظردر دست اجراخير
157931653بررسی اثراتساعی کروسین (Crocin ) بر عضله صاف نای خوکچه هندی و مکانیسم های احتمالی آن ناظرپایان یافتهبلي
158931367بررسی اثر حفاظتی post-conditioning دارویی عصاره ی آبی-الکلی سیاهدانه برفعالیتهای عملکردی و آسیب استرس اکسیداتیو ناشی از ایسکمی-خونرسانی مجدد در قلب ایزوله موش صحراییبرفعالیتهای عملکردی و آسیب استرس اکسیداتیو ناشی از ایسکمی-خونرسانی مجدد در قلب ایزوله موش صحراییناظردر دست اجرابلي
159931039بررسی اثرات سمی حاد و تحت مزمن پودر خشک شده و عصاره هیدروالکلی گیاه کَوَر در موش سوری ناظرپایان یافتهخير
160930677بررسی اثر عصاره ی آبی-الکلی کلپوره بر آپوپتوز ناشی از ایسکمی-خونرسانی مجدد در قلب ایزوله رتناظرپایان یافتهبلي
161930658بررسی اثر عصاره آبی-الکلی گیاه زردچوبه (Curcuma longa) و ماده مؤثرآن، کورکومین (Curcumin)، بر عضله صاف نای خوکچه هندی و مکانیسم های احتمالی آنناظرپایان یافتهبلي
162930520مقایسه و بررسی اثرات روزه داری در ماه رمضان بر سطح سرمی عوامل بیوشیمیایی ، تست های عملکرد ریوی و علایم بالینی در بیماران آسمی و افراد سالمناظرپایان یافتهخير
163922183بررسی پارامترهای بیوشیمیایی، بافت شناسی، همودینامیک و عملکردی در قلب رت تیروتوکسیکناظردر دست اجرابلي
164921133بررسی اثرات خواب آوری عصاره آبی- الکلی و فراکسیونهای کاهوی وحشی در موش سوریناظرپایان یافتهخير
165920838بررسی اثرات خواب آوری عصاره آبی- الکلی کلم در موش سوریناظرپایان یافتهخير
166910781بررسی اثرات تزریق آنتاگونیستهای گیرنده های اورکسین در هیپوکامپ بر تشنجات ناشی از 4- آمینوپیریدین در موش صحرائی نرناظرپایان یافتهبلي
167910762بررسی اثر عصاره ی آبی-الکلی کلپوره بر عملکرد قلبی و آسیب استرس اکسیداتیو ناشی از ایسکمی-خونرسانی مجدد در قلب ایزوله رتناظرپایان یافتهبلي
168910680اثر عصاره آبی- الکلی بارهنگ بر سمیت کلیوی و آسیب اکسیداتیو ناشی از سیس پلاتین در کلیه موش صحراییناظرپایان یافتهبلي
169910570بررسی اثر عصاره آبی الکلی کلپوره بر پاسخ دهی انقباضی و اتساعی آئورت موشهای صحرایی نر دیابتی شده با استرپتوزوتوسین در مقایسه با متفورمینناظرپایان یافتهبلي
170910240بررسی اثرات خواب آوری عصاره آبی- الکلی ، فراکسیون ها و خیسانده ی ریحان در موش سوری ناظرپایان یافتهخير
171901176بررسی اثرات خواب آوری عصاره آبی- الکلی کدو حلوایی و کدو سبز در موش سوریناظرپایان یافتهخير
172900992بررسی اثر مصرف ویتامین C و سیر بر تغییر بیان برخی ژنهای مرتبط با نوروژنز وآپوپتوزیس در هیپوکامپ رت های جوان ناشی از تماس با سربناظرپایان یافتهخير
173900913بررسی اثرات عصاره های عدس الملوک و علف چشمه بر میزان قند و چربی خون و همچنین مصرف گلوکز و لیپولیز در بافت چربی موش های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسینناظرپایان یافتهبلي
174900910بررسی اثر عصاره آبی الکلی تخم سیاهدانه و متفورمین بر پاسخ دهی انقباضی و اتساعی، آسیب اکسیداتیو و بیان ژنهای eNOS، VCAM-1، و LOX-1 درآئورت جدا شده موشهای صحرائی دیابتی شده با استرپتوزوتوسینناظرپایان یافتهبلي
175900894بررسی نقش سیستم کولینرژیک هسته peduncle pontine tegmentum بر فعالیت قلبی- عروقی در موش صحراییناظرپایان یافتهخير
176900849بررسی اثر سیر و ویتامین C بر آپوپتوز سلول های شبکیه نوزادان رت ، ناشی از تماس با سرب در حین حاملگی و شیر خواریناظرپایان یافتهبلي
177900840بررسی اثر عصاره آبی الکلی تخم سیاهدانه بر انقباض ناشی از فنیل افرین و کلرور پتاسیم در آئورت ایزوله موش صحرایی ناظرپایان یافتهخير
178900559بررسی تاثیر عصاره آبی – الکلی کلپوره برهیپرتانسیون القا شده بوسیله آنژیوتانسین II در موش صحراییناظرپایان یافتهخير
179900426بررسی اثر عصاره هیدرو الکلی گل محمدی بر فشار خون و ضربان قلب در موشهای با فشار خون طبیعی و پرفشار حاد القا شده بوسیله فنیل افرین و L-NAMEناظرپایان یافتهخير
180900256اثر ملاتونین بر نوروپاتی دیابتی در موش های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوسینناظرپایان یافتهبلي
181900230اثر عصاره هیدروالکلی سیاهدانه بر آپپتوز سلولی ناشی از ایسکمی رپرفیوژن در بافت کلیه رتناظرپایان یافتهخير
182900116تأثیر مصرف سیر و ویتامین C بر آسیب نورونی ناشی از تماس با سرب در تشکیلات هیپوکامپ رتناظرپایان یافتهبلي
18389810بررسی اثرات متفورمین بر انسولین و فاکتورهای بیوشیمیایی خون مادر و نوزادان رتهای حامله هیپرگلیسمیکناظرپایان یافتهبلي
18489597بررسی اثر عصاره آبی- اتانولی بومادران (Achillea millefolliu) بر گیرنده های بتا آدرنرژیک زنجیره تراشه خوکچه هندیناظرپایان یافتهخير
18589511بررسی اثر اتساعی بومادران (Achillea millefollium ) بر گیرنده های کولینرژیکی زنجیره تراشه خوکچه هندیناظرپایان یافتهخير
18689385بررسی اثرات خواب آوری فراکسیونهای مختلف عصاره هیدروالکلی اندام هوایی کاهو و گشنیز در موش سوریناظرپایان یافتهخير
18789244بررسی اثر پیشگیری عصاره آبی-الکلی سیاه دانه بر سمیت کلیوی و آسیب اکسیداتیو ناشی از سیس پلاتین در کلیه موش صحراییناظرپایان یافتهبلي
18888834بررسی اثر عصاره آبی-الکلی آویشن شیرازی بر زیررده های لنفوسیتی Th2/Th1ناظرپایان یافتهبلي
18988791بررسی اثر عصاره آبی گیاه سیاه دانه بر روی مرگ سلولی و آسیب DNA ناشی از محرومیت سرم/گلوکز در سلول های PC-12 ناظرپایان یافتهخير
19088788بررسی اثر میوه زرشک بر گلوکز، کلسترول و تری گلیسرید خون در رتهای دیابتی ناظرپایان یافتهخير
19188748اثر عصاره هیدروالکلی گیاه زعفران(saffron) و کروسین، بر روی اختلال حافظه ناشی از کاهش طولانی مدت جریان خون مغزی در رتناظرپایان یافتهخير
19288646اثر عصاره اتانولی سیاه دانه بر سمیت کلیوی ناشی از سیس پلاتین درکلیه موش های صحراییناظرپایان یافتهبلي
19388343بررسی اثر عصاره آبی- الکلی بومادران بر فاکتور های بیوشیمایی زخم معده ناشی از ایندومتا سین در رتناظرپایان یافتهبلي
19488339بررسی اثر اتساعی صمغ گیاه انغوزه (Ferula assafoetida) و یکی از ترکیبات آن، امبلی پرنین (umbelliprenin) بر زنجیره تراشه خوکچه هندیناظرپایان یافتهخير
19588241بررسی اثر بربرین بر سطح خارج سلولی گلوتامات و آسپارتات در جریان تشنج ایجاد شده به روش تجربی در ناحیه هیپوکامپ رتناظرپایان یافتهخير
19687076بررسی اثر عصاره آبی-الکلی ریشه ختمی گل سرخی بر سنگ کلیه ی اگزالات کلسیمی دررت نر نژادWistarناظرپایان یافتهخير
19786213بررسی آثار سرم بیماران دچار (Myocardial infraction (MI بر فعالیت قلب ایزوله رت و چسبندگی بستر عروقی آن به سلولهای عبور داده شدهناظرپایان یافتهخير
19886196بررسی اثرات عصاره الکلی گیاه خولنجان".galanga aAlpini " روی بهبود پیامدهای نرولوژیکی متعاقب ایسکمی مغزی در رت ناظرپایان یافتهخير
19986155بررسی آثار مایع رویی کشت لنفوسیتی فعال شده با میتوژن یا مختلط (MLR) بر فعالیت قلب جدا شده رت و چسبندگی بستر عروقی آن به سلولهای عبور داده شدهناظرپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1963666Vitamin E improved redox homeostasis in heart and aorta of hypothyroid ratsMedlineEndocrine regulations1396سوم
2963450The Effects of Hydroalcoholic Extract of Nigella sativa Seeds on Serum Estradiol and Prolactin Levels and obstetric Criteria due to Hypothyroidism in RatPMCAdvanced biomedical research1396چهارم
3963324The Effects of Hydroalcoholic Extract of Pinus eldarica on Hippocampal Tissue Oxidative Damage in Pentylenetetrazole-Induced Seizures in RatISICURRENT NUTRITION & FOOD SCIENCE1395مسئول
4963320Genetic variation in the DNA repair pathway as a potential determinant of response to platinum-based chemotherapy in breast cancerISIJournal of cellular physiology1397چهارم
5963207The effects of exercise on depressive- and anxiety-like behaviors as well as lung and hippocampus oxidative stress in ovalbumin-sensitized juvenile ratsISIRespiratory Physiology & Neurobiology1396دوم
6962998Teucrium polium-induced vasorelaxation mediated by endothelium-dependent and endothelium-independent mechanisms in isolated rat thoracic aortaPMCPharmacognosy Research1396چهارم
7962787Thymoquinone protects the rat kidneys against renal fibrosisPMCRESEARCH IN PHARMACEUTICAL SCIENCES1396چهارم
8962612Thymoquinone restores liver fibrosis and improves oxidative stress status in a lipopolysaccharide-induced inflammation model in ratsPMCAVICENNA JOURNAL OF PHYTOMEDICINE1396چهارم
9962252Inflammation and the Brain Disorders: A ReviewISCمجله علوم اعصاب شفای خاتم1396چهارم
10962177Effect of Angiotensin‑converting Enzyme Inhibitor on Cardiac Fibrosis and Oxidative Stress Status in Lipopolysaccharide‑induced Inflammation Model in RatsPMCINTERNATIONAL JOURNAL OF PREVENTIVE MEDICINE1396پنجم
11961987Protection against Brain Tissues Oxidative Damage as a Possible Mechanism for Improving Effects of Soy on Scopolamine-Induced Learning and Memory Impairments in Ovariectomized RatsPMCAnnals of medical and health sciences research1396مسئول
12961915Neuroprotective effects of Nigella sativa extract upon the hippocampus in PTU-induced hypothyroidism juvenile rats: A stereological studyISIMETABOLIC BRAIN DISEASE1396چهارم
13961735Role of the Nitrergic System of the Cuneiform Nucleus in Cardiovascular Responses in Urethane-Anesthetized Male RatsPMCIRANIAN JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES1396چهارم
14961578Platelet rich plasma: Effective treatment for repairing of spinal cord injury in ratISIActa orthopaedica et traumatologica turcica1396پنجم به بعد
15961276Cardiovascular effects of nitrergic system of the pedunculopontine tegmental nucleus in anesthetized ratsISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1396سوم
16961220Maternal exposure to titanium dioxide nanoparticles during pregnancy and lactation alters offspring hippocampal mRNA BAX and Bcl-2 levels, induces apoptosis and decreases neurogenesisISIEXPERIMENTAL AND TOXICOLOGIC PATHOLOGY1396پنجم به بعد
17961144The effects of Nigella Sativa extract on renal tissue oxidative damage during neonatal and juvenile growth in propylthiouracil-induced hypothyroid ratsMedlineEndocrine regulations1396دوم
18960847Contribution of Brain Tissue Oxidative Damage in Hypothyroidism‑associated Learning and Memory ImpairmentsPMCAdvanced biomedical research1396مسئول
19960411The effects of vitamin C on hypothyroidism-associated learning and memory impairment in juvenile ratsISIMETABOLIC BRAIN DISEASE1396مسئول
20960280The effects of thymoquinone on hippocampal cytokine level, brain oxidative stress status and memory deficits induced by lipopolysaccharide in ratsISICytokine1396مسئول
21954477Immunomodulatory effect of characterized extract of Zataria multiflora on Th1,Th2 and Th17 in normal and Th2 polarization stateISIFOOD AND CHEMICAL TOXICOLOGY1395سوم
22954259The effect of Nigella sativa on inflammation-induced myocardial fibrosis in male ratsPMCresearch in pharmaceutical sciences1395پنجم
23954196Beneficial effects of garlic on learning and memory deficits and brain tissue damages induced by lead exposure during juvenile rat growth is comparable to the effect of ascorbic acidISIDrug and chemical toxicology1395مسئول
24953958Crocin improves spatial learning and memory deficits in the Morris water maze via attenuating cortical oxidative damage in diabetic ratsISINeuroscience Letters1395پنجم
25953412Protective Effect of PPAR𝛾 Agonists on Cerebellar Tissues Oxidative Damage in Hypothyroid RatsISINEUROLOGY RESEARCH INTERNATIONAL1395مسئول
26953368The effects of Nigella sativa extract on hypothyroidism-associated learning and memory impairment during neonatal and juvenile growth in ratsISINUTRITIONAL NEUROSCIENCE1395مسئول
27953006The effects of captopril on lipopolysaccharide induced learning and memory impairments and the brain cytokine levels and oxidative damage in rats.ISILIFE SCIENCES1395مسئول
28952792Lipopolysaccharide-Induced Spatial Memory and Synaptic Plasticity Impairment Is Preventable by CaptoprilPMCadvances in medicine1395مسئول
29952740Preventive effect of Coriandrum sativum on neuronal damages in pentylentetrazole-induced seizure in ratsPMCAvicenna Journal of Phytomedicine1396پنجم
30952615Hydroalcoholic extract of needles of Pinus eldarica enhances pentobarbital-induced sleep: possible involvement of GABAergic systemPMCAVICENNA JOURNAL OF PHYTOMEDICINE1395سوم
31952095The effects of different fractions of Coriandrum sativum on pentylenetetrazole-induced seizures and brain tissues oxidative damage in ratsPMCAVICENNA JOURNAL OF PHYTOMEDICINE1395مسئول
32951475Protection against brain tissues oxidative damage as a possible mechanism for improving effects of low doses of estradiol on scopolamine‑induced learning and memory impairments in ovariectomized ratsPMCadvanced biomedical research1395مسئول
33951411Inducible nitric oxide inhibitor aminoguanidine, ameliorates deleterious effects of lipopolysaccharide on memory and long term potentiation in ratISILife sciences1395مسئول
34951333Short-Period Influence of Chronic Morphine Exposure on Serum Levels of Sexual Hormones and Spermatogenesis in RatsPMCnephro-urology monthly1395سوم
35951067The effects of Nigella sativa on neural damage after pentylenetetrazoleinduced seizures in ratsPMCJournal of Traditional and Complementary Medicine1395مسئول
36950705Comparison of Spatial Learning Between Male, Female and Ovariectomized Ratsindex copernicusفصلنامه علوم اعصاب شفای خاتم1394مسئول
37950702Interaction of central Angiotensin II and estrogen on systolic blood pressure in female DOCA-salt treated ratsPMCAdvanced Biomedical Research1395دوم
38950603Toxicity evaluation of hydroalcoholic extract of Ferula gummosa rootISIREGULATORY TOXICOLOGY AND PHARMACOLOGY1395پنجم
39950331Feeding of Nigella sativa during neonatal and juvenile growth improves learning and memory of ratsPMCJournal of Traditional and Complementary Medicine1393مسئول
40943184Beneficial Effect of Leptin on Spatial Learning and Memory in Streptozotocin-Induced Diabetic RatsISIBalkan Medical Journal1394چهارم
41942721Administration of Ethanolic Extract of Ocimum Basilicum Leaves Attenuates Depression Like Behavior in the Rats Sensitized by OvalbuminscopusCurrent Nutrition & Food Science1394مسئول
42942638Neuropharmacological effects of Nigella sativaPMCAvicenna Journal of Phytomedicine1394مسئول
43942637The effects of Nigella sativa on sickness behavior induced by lipopolysaccharide in male Wistar ratsISIAvicenna Journal of Phytomedicine1394مسئول
44942512Neuronal nitric oxide synthase has a role in the detrimental effects of lipopolysaccharide on spatial memory and synaptic plasticity in ratsISIPharmacological Reports1394مسئول
45940646The effects of tamoxifen on spatial and nonspatial learning and memory impairments induced by scopolamine and the brain tissues oxidative damage in ovariectomized ratsPMCAdvanced Biomedical Research1394مسئول
46940645The effects of L‑arginine on spatial memory and synaptic plasticity impairments induced by lipopolysaccharidePMCAdvanced Biomedical Research1393مسئول
47940639Protection against brain tissues oxidative damage as a possible mechanism for the beneficial effects of Rosa damascene hydroalcoholic extract on scopolamine induced memory impairment in ratsISINutritional Neuroscience1394مسئول
48940446Lipopolysaccharide-induced memory impairment in rats is preventable using 7-nitroindazoleISIArquivos de neuro-psiquiatria1394مسئول
49940433Effect of hydro-alcoholic extract of Rosa damascena on cardiovascular responses in normotensive ratISIAvicenna Journal of Phytomedicine1394سوم
50940328The effect of angiotensin-converting enzyme inhibition on inflammatory and angiogenic factors in hypercholesterolemiaISIPharmacological Reports1394پنجم به بعد
51940234The effects of Crocus sativus (saffron) and its constituents on nervous system: A reviewPMCAvicenna Journal of Phytomedicine1394مسئول
52935446Effects of melatonin and theanine administration on pentylenetetrazole-induced seizures and brain tissue oxidative damage in ovariectomized ratsISITurkish Journal of Medical Sciences1394مسئول
53935239Effects of the hydro-alcoholic extract of Nigella sativa on scopolamine-induced spatial memory impairment in rats and its possible mechanism.ISICHINESE JOURNAL OF INTEGRATIVE MEDICINE1394مسئول
54935221Effects of hydroalcoholic extract of Coriandrum sativum on oxidative damage in pentylenetetrazole-induced seizures in ratsPMCIranian journal of neurology1394مسئول
55935142Potential of Stem Cells in the Treatment of Nervous System Disordersindex copernicusمجله علوم اعصاب شفای خاتم1393مسئول
56934991The effects of tamoxifen and soy on dark neuron production in hippocampal formation after pentylenetetrazole-induced repeated seizures in rats.PMCPathophysiology1394مسئول
57934820The effect of hydro-alcoholic extract of Artemisia absinthium on appetite in male rats.ISIAvicenna journal of phytomedicine1394پنجم به بعد
58934777Effect of Lithium Chloride on Serum Levels of BDNF, TNF-α, and Wet Weight of Brain in an Animal Model of DepressionISCمجله علوم اعصاب شفای خاتم1393سوم
59934701Anticonvulsant and neuroprotective effects of Rosa damascena hydroalcoholic extract on rat hippocampusPMCAvicenna Journal of Phytomedicine1394پنجم
60934676The analgesic effects of different extracts of aerial parts of Coriandrum Sativum in micePMCInternational Journal of Biomedical Science1394مسئول
61934620The effect of hydroalcoholic extract of Cannabis Sativa on appetite hormone in ratPMCJ Complement Integr Med. 2014; 11(4): 253 – 2571393پنجم به بعد
62934411Beneficial Effects of Teucrium polium and Metformin on Diabetes-Induced Memory Impairments and Brain Tissue Oxidative Damage in RatsPMCInternational Journal of Alzheimer’s Disease1393مسئول
63934395Tamoxifen antagonizes the effects of ovarian hormones to induce anxiety and depression- like behavior in ratsISIArq Neuropsiquiatr1393مسئول
64934340The Effects of Nigella Sativa Hydro-alcoholic Extract on Memory and Brain Tissues Oxidative Damage after Repeated Seizures in RatsISIIranian Journal of Pharmaceutical Research1394مسئول
65934339Deletion of ovarian hormones induces a sickness behavior in rats comparable to the effect of lipopolysaccharide.PMCNeurology Research International1393مسئول
66934177Valproic acid-mediated inhibition of trimethyltin-induced deficits in memory and learning in the rat does not directly depend on its anti-oxidant propertiesISIIrish Journal of Medical Science1393مسئول
67934081Analgesic and anti-inflammatory effects of (Rosa damascena) in mice and ratsعلمی پژوهشی ایندکس نشدهمجله علوم پایه پزشکی ایران1383سوم
68934073Xenotransplantation of human adipose derived mesenchymal stem cells in a rodent model of Huntington’s disease: motor and non-motor outcomesISINeurological research1394اول
69934044The Effects of Nigella Sativa Hydro-Alcoholic Extract on Spatial Memory Impairment Induced by Seizures in Ratsindex copernicusشفای خاتم1393مسئول
70934043The Effects of Sodium Valproate on Learning and Memory Prossesses in Trimethyltin Model of Alzheimer’s Diseaseسایر سایت‏های تخصصیشفای خاتم1393مسئول
71933843Pregnancy level of estrogen attenuates experimental autoimmune encephalomyelitis in both ovariectomized and pregnant C57BL/6 mice through expansion of Treg and Th2 cellsISIJournal of Neuroimmunology1393پنجم
72933589Brain Tissues Oxidative Damage as a Possible Mechanism of Deleterious Effects of Propylthiouracil- Induced Hypothyroidism on Learning and Memory in Neonatal and Juvenile Growth in RatsPMCBasic and Clinical Neuroscience1393مسئول
73933448Effect of Nigella sativa on immune response in treadmill exercised ratISIBMC Complementary and Alternative Medicine1393سوم
74933369Hydroalcoholic extract of Coriandrum sativum had no effect on ghrelin hormone in ratindex copernicusJournal of Medicinal Plants Studies1393پنجم
75932943The effects of tamoxifen on learning, memory and brain tissues oxidative damage in ovariectomized and naïve female ratsPMCAdvanced Biomedical Research1392مسئول
76932125The role of local renin-angiotensin system on high glucose-induced cell toxicity, apoptosis and reactive oxygen species production in PC12 cellsISIijbms1393سوم
77930975The role for nitric oxide on the effects of hydroalcoholic extract of Achillea wilhelmsii on seizurePMCAvicenna Journal of Phytomedicine1393اول و مسئول
78930545The Effects of Soy Extract on Spatial Learning and Memory Damage Induced by Global Ischemia in Ovariectomised RatsPMCMalaysian Journal of Medical Sciences1393مسئول
79930541Protective Role of Endogenous Ovarian Hormones Against Learning and Memory Impairments and Brain Tissues Oxidative Damage Induced by LipopolysaccharideISIIranian Red Crescent Medical Journal1392مسئول
80930490The effects of Valeriana officinalis L. hydro-alcoholic extract on depression like behavior in ovalbumin sensitized ratsPMCJournal of pharmacy & bioallied sciences1393مسئول
81930019Mechanism of vasorelaxation induced by Achillea wilhelmsii in rat isolated thoracic aortaPMCAdvanced Biomedical Research1392چهارم
8292928Comparing the Effect of Microinjection of Angiotensin II and Captopril to the Locus Coeruleus on Morphine Withdrawal Signs in RatSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشکده پزشکی اصفهان1388سوم
8392927The Effect of Short- term Physical Activity (treadmill running) on Spatial Learning and Memory in the Intact and Morphine Dependent Male ratsSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشکده پزشکی اصفهان1387سوم
8492924Effects of Dopamine Administration on Anxiety in Male RatSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشکده پزشکی اصفهان1385چهارم
8592866Potentiation of pentobarbital hypnosis by Rosa damascena in mice, Indian Journal of Experimental BiologyPMCIndian Journal of Experimental Biology1385مسئول
8692865Hypnotic effect of rosa damascene in miceISIIranian Journal of pharmaceutical research1383دوم
8792863. Effect of Aqueous garlic(Allium Sativum) Extract on Acetylcholine and Isosorbide-Induced Realxation of Isolated Aorta In RatISIIranian Biomedical Journal1381چهارم
8892812Benificial effect of aqueous garlic extract on the vascular reactivity of streptozotocin diabetic ratsISIEthnopharmacology1381چهارم
8992795گزارش یک مورد میوپاتی به دنبال مصرف پرفنازینSID/Iranmedex/Magiranفصلنامه علوم مغز و اعصاب ایران1386دوم
9092788اثر گشاد کنندگی رگی عصاره آبی-الکلی کلپوره بر آئورت ایزوله موش صحراییSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی1391چهارم
9192785Contribution of estradiol in sex-dependent differences of pentylenetetrazole-induced seizures in ratsISIActa Physiologica Hungarica1392مسئول
9292784Effects of different extracts of Eugenia caryophyllata on pentylenetetrazole-induced seizures in micePMCZhong Xi Yi Jie He Xue Bao1391اول
9392755Protective Effect of L-Arginine against Oxidative Damage as a Possible Mechanism of its Beneficial Properties on Spatial Learning in Ovariectomized RatsscopusBasic and Clinical Neurosciences1391اول و مسئول
9492753Analgesic effect of the aqueous and ethanolic extracts of cloveChemical AbstractAvicenna Journal of Phytomedicine1392مسئول
9592752The effect of increased blood pressure induced by phenylephrine on Morris water maze tasks in male and female ratsISCمجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی1391مسئول
96925004Maternal exposure to titanium dioxide nanoparticles during pregnancy; impaired memory and decreased hippocampal cell proliferation in rat offspringISIEnvironmental toxicology and pharmacology1392پنجم به بعد
97924907The effect of adipose derived stromal cells on oxidative stress level, lung emphysema and white blood cells of guinea pigs model of chronic obstructive pulmonary diseaseISIDaru journal of Pharmacutical Sciences1392پنجم
98924650Evaluation of immune response after moderate and overtraining exercise in wistar ratISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1392سوم
99924613Effect of Fluticasone and Salmeterol on Tracheal Responsiveness to Ovalbumin and Lung Inflammation,Administrated during and after SensitizationISIThe Scientific World Journal1392چهارم
100924138Glucosamine alleviates scopolamine induced spatial learning and memory deficits in ratsPMCPathophysiology1392مسئول
101924135Antioxidant effect of Achillea wilhelmsii extract on pentylenetetrazole (seizure model)-induced oxidative brain damage in Wistar ratsPMCIndian Journal of Physiology and Pharmacology1392اول و مسئول
102923801The effects of exposure to titanium dioxide nanoparticles during lactation period on learning and memory of rat offspringISIToxicology and industrial health1394مسئول
103923760EFFECT OF INHALED FLUTICASONE AND SALMETEROL ON TRACHEAL RESPONSIVENESS AND LUNG INFLAMMATION: INFLUENCE OF ADMINISTRATION TIME AND ALLERGEN‑FREE PERIODPMCIndian Journal of Medical Sciences1392چهارم
104923665Tamoxifen Mimics the Effects of Endogenous Ovarian Hormones on Repeated Seizures Induced by Pentylenetetrazole in RatsPMCExerimental Neurobiology1392سوم
10592337Vasorelaxant effect of hydroalcoholic extract of Teucrium polium L. on isolated rat aortaISCمجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی1391چهارم
106922611Nigella sativa extract affects conditioned place preference induced by morphine in ratsPMCAncient Science of Life1391مسئول
107922606Pharmacological study of cholinergic system on cardiovascular regulation in the cuneiform nucleus of ratISINeuroscience letters1392چهارم
108922258The effect of hydroalcoholic extract of Coriandrum sativum on rat appetiteChemical AbstractAvicenna Journal of Phytomedicine1391پنجم به بعد
109921969Intravenosus administration of human umblical cord-mononuclear cells dose-dependently relive neurologic deficits in rat intracerebral hemorrhage modelISIAnnals of Anatomy1391پنجم
110921129Brain tissue oxidative damage as a possible mechanism for the deleterious effect of a chronic high dose of estradiol on learning and memory in ovariectomized ratsPMCArq Neuropsiquiatr1391مسئول
11191778Antihyperglycemic and antioxidant activity of crocin in streptozotocin-induced diabetic ratsISIJournal of medicinal food1391چهارم
11291773Estrogen-dependent effect of soy extract on pentylenetetrazole-induced seizures in ratsPMCZhong Xi Yi Jie He Xue Bao1391مسئول
11391752Effects of Chronic 5-Bromo-2-Deoxyuridine Adminidtration on Spatial Memory in the Adult RatsChemical AbstractZahedan Journal of Research in Medical Sciences1392اول
11491436Decreased nitric oxide levels in the hippocampus may play a role in learning and memory deficits in ovariectomized rats treated by a high dose of estradiol.ISIARQUIVOS DE NEURO-PSIQUIATRIA 1391مسئول
11591415Effect of Aqueous Extract of Crocus sativus L. on Morphine-Induced Memory Impairment.PMCAdvances in Pharmacological Sciences1391مسئول
11691381Evaluation of Vasorlaxant Effect of Achillea Wilhelmsii Hydroalcholic Extract on Isolated Aorta in RatSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشگاه علوم پزشکی بابل1390دوم
11791321Role of cuneiform nucleus in regulation of sympathetic vasomotor tone in ratsPMCPathophysiology1391
11891289The effects of Nigella sativa hydro-alcoholic extract and thymoquinone on lipopolysaccharide - induced depression like behavior in ratsPMCJournal of Pharmacy and BioAllied Sciences1391مسئول
11991274 Anticonvulsant and neuroprotective effects of Pimpinella anisum in rat brainISIBMC Complement Altern Med1391دوم
12091194Intravenous administration of human umbilical cord blood-mononuclear cells dose-dependently relieve neurologic deficits in rat intracerebral hemorrhage modelISIAnnals of Anatomy1391پنجم
12191171Optimal incubating time of in vitro bromodeoxyuridine labeling of human umbilical cord blood-mononuclear cells and their functional assessment in ICH ratsChemical AbstractJournal of Cell and Animal Biology1391پنجم
12291148Therapeutic Benefit of Intravenous Administration of Human Umbilical Cord Blood- Mononuclear Cells Following Intracerebral Hemorrhage in RatISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1391چهارم
12391003Lifelong physical activity affects mini mental state exam scores in individuals over 55 years of agePMCJournal of Bodywork and Movement Therapies1391مسئول
12490915Changes of serum nitric oxide concentration in different stages of traumatic brain edemaSID/Iranmedex/MagiranModern Care, Scientific Quarterly of Birjand Nursing and Midwifery Faculty1390سوم
12590782Different effects of scopolamine on learning, memory, and nitric oxide metabolite levels in hippocampal tissues of ovariectomized and Sham-operated ratsISIArquivos de neuro-psiquiatria1390مسئول
12690614Inducible nitric oxide synthase inhibitor aminoguanidine, differently affects Morris water maze tasks of ovariectomized and naïve female ratsISIActa physiologica Hungarica1390اول
12790591The Effect of Hydro-Alcoholic Extract of Citrus Flower on Pentylenetetrazole and Maximal Electroshock-Induced Seizures in MicescopusWorld Applied Sciences Journal1390مسئول
12890542The effect of ovarian hormone deletionon the analgesic effect of morphine in ratsISCJournal of North Khorasan University of Medical Sciences1390مسئول
12990490The effects of olibanum administered to methimazole-treated dams during lactation on learning and memory of offspring ratsISINatural Product Research1390مسئول
13090489Effects of different extracts of Rosa damascena on pentylenetetrazol-induced seizures in micePMCJournal of Chinese integrative medicine1390مسئول
13190437Chronic Treatment by L-NAME differently affects morris water maze tasks in ovariectomized and naïve female ratsscopusBasic and Clinical Neuroscience1390مسئول
13290407The effect of chronic administration of L-arginine and L-NAME on morphine-induced antinociception in ovariectomized ratsISI Indian Journal of Pharmacology1390مسئول
13390367Neuroprotective effects of mesenchymal stem cell transplantation in animal model of cerebellar degenerationISINeurological Research1390چهارم
13490358Effect of berberine on pentylenetetrazol-induced seizures in ratsSID/Iranmedex/MagiranAvicenna Journal of Phytomedicine1390سوم
13590288Different Effects of L-arginine on morphine tolerance in sham and ovariectomized female miceISIJournal of Zhejiang University. Science. B1390مسئول
13690216Analgesic effect of clove essential oil in miceعلمی پژوهشی ایندکس نشدهAvicenna Journal of Phytomedicine1390مسئول
13790162Bone marrow derived mesenchymal stem cell transplantation in cerebellar degeneration: A behavioral studyISIBehavioural brain research1390چهارم
13890040Chronic treatment with the nitric oxide synthase inhibitor, L-NAME, attenuates estradiol-mediated improvement of learning and memory in ovariectomized ratsISIClinics (Sao Paulo)1390مسئول
13990039Effects of soy extract on pentylenetetrazol-induced seizures in ovariectomized ratsPMCZhong Xi Yi Jie He Xue Bao1390مسئول
14090016Different responses of nitric oxide synthase inhibition on morphine-induced antinociception in male and female ratsPMCpathophysiology1390مسئول
14189747بررسی تفاوت اثر ضد دردی مرفین و تحمل به مرفین بین موش کوچک نر و ماده SID/Iranmedex/Magiranفصلنامه علوم زیستی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان1389مسئول
14289553The difference of analgesic effect and tolerance to morphine between ovariectomized and intact female ratsscopusJournal of Isfahan Medical School 1389اول
14389238Gender dependent difference in analgesic effect and tolerance to morphine in mice scopusPharmacologyonline1389اول
14489237Different effects of scopolamine on memory of young male and female ratsscopusPharmacologyonline1389اول
14589178The effect of repetitive spreading depression on neuronal damage in juvenile rat brainISINeuroscience 1389مسئول
14689167The effect of L-arginine on Morris water maze tasks of ovariectomized ratsISIActa Physiol Hung1389مسئول
14789143Effects of occupational lead exposure on renal and nervous system of workers of traditional tile factories in Mashhad (northeast of Iran).ISIToxicol Ind Health1389سوم
14889119The effect of chronic administration of L-arginine on the learning and memory of estradiol-treated ovariectomized rats tested in the morris water mazeISIClinics (Sao Paulo)1389مسئول
14989040Nitric oxide contributes to learning and memory deficits observed in hypothyroid rats during neonatal and juvenile growthISIClinics (Sao Paulo)1389مسئول
15088781Prednisolone as anew approach for treatment of HTLV-1 associated polyneuropathyscopusPakistan Journal of Medical Sciences 1388چهارم
15188645effects of microinjection of angiotensin II and captopril into nucleus accumbens on morphine self-administration in ratsISIindian journal of experimental biology1388اول
15288547the effect of PTZ-induced seizures on neuronal damage in amygdala of ratsscopuspharmacologyonline1388مسئول
15388270The beneficial effects of olibanum on memory deficit induced by hypothyroidism in adult rats tested in Morris water mazeISIArch Pharm Res1388مسئول
15488167the effect of ptz induced seizures on neuronal damagescopuspharmacologyonline1388مسئول
15588095The effect of L-arginine and L-NAME on pentylenetetrazole induced seizures in ovariectomized rats, an in vivo studyISIseizure1388اول و مسئول
15688081EFFECTS OF MICROINJECTION OF ANGIOTENSIN II AND CAPTOPRIL TO VTA ON MORPHINE SELF-ADMINISTRATION IN RATSISIACTA BIOLOGICA HUNGARICA 1388مسئول
15788080Comparison of antinociceptive effects of morphine between male and female ratsscopusPharmacologyonline1388اول و مسئول
15888046Treadmill exercise reduces self-administration of morphine in male ratsISIpathophysiology1388اول و مسئول
15987677Effects of Angiotensin II and Captopril on Morphine self Administration and Withdrawal Signs in RatesPMCInternational Journal of pharmacology1387مسئول
16087652antinociceptive effect of Rosa damascena in Micescopusjournal of biological sciences1387چهارم
16187578Effect of L-arginine, the nitric oxide precursor, on morphine tolerance in ovariectomized ratsscopuspharmacologyonline1388اول و مسئول
16287493مقایسه تغییرات امواج مغزی به دنبال تحریک و تخریب هسته اکومبنس در موش‌های صحرایی سالم و وابسته به مرفینindex copernicusمجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان1387مسئول
16387124Serum and copper levels in untreated epileptic patientsscopusPharmacologyonline1387چهارم
16486513Effects of angiotensin II and captopril on rewarding properties of morphineISI Indian J Exp Biol1386اول و مسئول
16586484the effects of angiotensin II and captopril on expression of morphine withdrawal signs in ratISIiranian journal of pharmaceutical research1386مسئول
16686433Angiotensin converting enzyme inhibitor captopril modifiles conditioned place preference induced by morphine and morphine withdrawal signs in ratsPMCPathophysiology1386دوم
16786423Garlic extract reduces serum angiotensin converting enzyme (ACE) activity in nondiabetic and streptozotocin-diabetic rats.PMCPathophysiology1386مسئول
16886390Effect of Morphine Self-Administration on Water and Food Intake in RatscopusIranian Journal of basic medical sciences 1386مسئول
16985129ارزیابی اثر سیستم رنین-آنژیوتانسین بر تمایل به مرفین در موش صحراییChemical Abstractمجله علوم پایه پزشکی ایران1385اول
17085106بررسی تغییرات امواج خودبخودی مغزی در موش های صحرایی ورزش داده شده مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان1385اول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1962319Effect of L-arginine on lipopolysaccharide induced brain tissue oxidative stressپنجمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینیتهرانپوستر1395خير
2962318The effects of Vitamin C on hypothyroidism-associated learning and memory impairment during neonatal and juvenile growth in ratsچهارمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینیتهرانپوستر1394خير
3962317Inducible nitric oxide synthase inhibitor aminoguanidine, differently affects Morris water maze tasks of ovariectomized and naïve female ratsسومین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینیتهرانپوستر1393خير
4962213antioxidative properties of thymoquinone in chronic lipopolysaccharide exposure in male ratsInternational congress of nutrition: from laboratory research to clinical studiesمشهدپوستر1396خير
5961631The Benefcial Effect of Aminoguanidine on Lipopolysaccharide -Induced Memory Impairment and Neuro-Inflammation in RatsNeuroinflammation congress and student festival of neuroscienceمشهدپوستر1396خير
6961630Inducible nitric oxide inhibitor aminoguanidine, ameliorates deleterious effects of lipopolysaccharide on memory and long term potentiation in ratپنجمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینیتهرانسخنرانی1395خير
7961629The beneficial effect of hydro-alcoholic extract of Nigella sativa seeds on scopolamine-induced memory impairment and acetylcholinesterase activity in ratsپنجمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی تهرانتهرانسخنرانی1395خير
8960260Effects of aqueous extracts of Apium graveolens on brain tissues oxidative damage in pentylenetetrazole- induced seizures model in ratاولین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی و بیشت و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانکشانپوستر1394خير
9953438تجویز تحت حاد ترامادول رفتار شبه اضطرابی را در موش های صحرایی تعدیل می کند.پنجمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینیتهرانپوستر1395خير
10953387اثرات کروسین بر یادگیری و حافظه موش های صحرایی درمان شده با ترامادولششمین همایش دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی مشهدمشهدسخنرانی1394خير
11953386اثرات کروسین بر تولید سلول های آپوپتوتیک در هیپوکامپ موش صحرایی درمان شده با ترامادولدوازدهمین کنگره سراسری علوم تشریحی ایرانتهرانسخنرانی1395خير
12952273اثر دو هفته استراحت بدنبال بیش تمرینی بر پاسخ سلولهای طحالی تحریک نشده و تحریک شده با میتوژندومین سمپوزیوم بین المللی سرطان نسترنمشهدپوستر1395خير
13952159Feeding of nigella sativa extract on learning and memory during neonatal and juvenile growth in ratsاولین کنگره بین المللی و بیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژیکاشانپوستر1394خير
14952155The effects of Thymoquinone on learning and memory impairment induced by Scopolamine4th Basic ans Clinical Neuroscience congressتهرانسخنرانی1394خير
15952137The effects of ascorbic acid administration during lactation on learning and memory in offspring's ratsپوستر در دومین کنگره بین المللی علوم اعصاب پایه و بالینی ایران – تهران 1392تهرانپوستر1392خير
16952107The effects of hypothyroidism during lactation on learning, memory and brain tissues oxidative damage in offspring's ratsPhysiology and Pharmacologyتبریزسخنرانی1392خير
17951677تجویز مزمن کروسین موجب القاء رفتارهای شبه اضطرابی در موش های صحرایی می شود.چهارمین کنگره علوم اعصابتهرانپوستر1394خير
18950538PREVENTIVE AND RELIEVING EFFECTS OF NIGELLA SATIVA ON OBSTRUCTIVE RESPIRATORY DISEASES, BASIC AND CLINICAL EVIDENCESپنجمین کنگره ملی گیاهان داروییاصفهانسخنرانی1395خير
19950537اثر سیاه دانه و شدتهای مختلف تمرین هوازی بر پارامترهای سرولوژیک و هماتولوژیک در رتپنجمین کنگره ملی گیاهان داروییاصفهانپوستر1395خير
20950360بررسی اثر بیش تمرینی بر پاسخ سلولهای طحالی تحریک نشده و تحریک شده با میتوژن3rd international congress of immunology, asthma and allergyمشهدپوستر1395خير
21943024بررسی اثر ورزش با شدت متوسط بر پاسخ سلولهای طحالی تحریک نشده و تحریک شده با میتوژنهمایش ملی ورزش و سرطانکیشپوستر1394خير
22942518Analgesic effect of clove essential oil in miceچهارمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینیتهرانپوستر1394خير
23942515L-arginine prevented spatial learning and memory impairment induced by lipopolysaccharideچهارمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینیتهرانسخنرانی1394بله
24942040Effect of Nigella sativa on immune response in aerobic treadmill exercised ratبیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانکاشانپوستر1394خير
25941909اثرات ضد دردی عصاره های مختلف بخش های هوایی گشنیز(Coriandrum sativum)چهارمین همایش طلا سبزتهرانپوستر1394خير
26941804آمینوگوانیدین اثرات مضر لیپوپلی ساکارید را بر یادگیری ، حافظه و تقویت طولانی مدت درموش صحرایی بهبود می دهدبیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانکاشانپوستر1394بله
27941375اثرات عصاره های مختلف گیاه گل محمدی )Rosa Damascena) روی تشنج ناشی از پنتیلن تترازول در موش سوریشانزدهمین کنگره سالیانه ملی و ششمین کنگره بین المللی پژوهشی دانشجویانعلوم پزشکی مشهدزنجانسخنرانی1394خير
28940608پاسخ سیستم ایمنی به ورزش استقامتی با شدت متوسط در رتهای نر ن‍ژاد ویستاربیست و یکمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانتبریزپوستر1392خير
29940603اثر سیاه دانه و تمرین هوازی با تردمیل بر پاسخ سیستم ایمنی در رتاولین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی و بیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانکاشانپوستر1394خير
3092850Therapeutic benefit of intravenous admmministration of human umbilical cord blood-mononuclear cells following intracereberal hemorrhage in rat(کنگره بین المللی نروترما) The first Razavi international Neurotrauma congressبیمارستان رضوی مشهدپوستر1390خير
3192749بهبود اختلالات عصبی ناشی از خونریزی داخل مغزی با تجویز وریدی سلول های تک هسته ای مشتق از خون بند ناف در موش صحراییدهمین کنگره بین المللی علوم تشریحی ایراندانشگاه علوم پزشکی گیلان- دانشکده پزشکی رشتسخنرانی1391خير
32925160بررسی کوتاه مدت تاثیر مصرف مزمن مورفین بر سطح سرمی هورمون های جنسی و اسپرماتوژنز در رتنهمین همایش پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی شرق کشوربیرجندپوستر1392خير
33924280Neuropharmacological Effects of Rosa damascena14th ASIAN SYMPOSIUM ON MEDICINAL PLANTS,SPICES AND OTHER NATURAL PRODUCTSکراچیسخنرانی1392خير
34923526Effect of Nigella sativa and its constituent, thymoquinone, on learning and memory impairments following long-term cerebral hypoperfusion in rats.The First Interdisciplinary Congress of Psychiatry and Related SciencesAthensپوستر1391خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه