خدیجه  جامی الاحمدی
خلاصه عملکرد خدیجه  جامی الاحمدی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

خدیجه جامی الاحمدی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): خدیجه جامی الاحمدی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : بیوتکنولوژی دارویی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : JamialahmadiKh@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1971675بررسی اثر Urolithin Aبر مسیرهای مقاوم کننده سلول به پرتودرمانی در رده سلولی سرطان کوکورکتال حساس و مقاوم به پرتودرمانی با تمرکز بر مسیرهای Akt ، ERKمجریدر دست اجرابلي
2970774بررسی اثرات اوستول در مقابل لیز گلبولهای قرمزحاصل از AAPHمجریدر دست اجرابلي
3970740بررسی تاثیر پپتیدBrevinin-2R برالقای آپوپتوز،مهار رشد و افزایش سمیت سیس پلاتین در رده های سلولی سرطان تخمدان حساس و مقاوم به دارومجریدر دست اجرابلي
4961773بررسی تغییرات بیان گانکیرین و ژن های خودبازسازی nanog, oct4, sox2 در رده های سلولی سرطان کولورکتال حساس و مقاوم به رادیوتراپیمجریدر دست اجراخير
5961283بررسی اثرات سیتوتوکسیک و آنتی اکسیدانتی ترکیب سیلیمارین و الاژیک اسید بر روی سلول های کارسینومای کبدیمجریدر دست اجراخير
6960594بررسی اثر خاموش‌سازی ژن گانکیرین بر مهار مقاومت دارویی در سلول‌های سرطان پستان مقاوم به تاموکسی‌فنمجریدر دست اجرابلي
7951435بررسی تاثیر فنوفرین بر بقای سلولهای سرطان معده حساس و مقاوم به دانوروبیسین و بیان مارکرهای فرآیند انتقال اپیتلیالی به مزانشیمی در این سلولهامجریدر دست اجراخير
8951204بررسی بیان ژنهای اتوفاژی در محافظت قلبی القاء شده بوسیله اکسی توسین در مدل ایسکمی –رپرفیوژن قلب ایزوله موش صحراییمجریدر دست اجراخير
9950833بررسی بیان مارکرهای سلولهای بنیادی SALL4 و LGR5 در بیماران مبتلا به سرطان سلول های سنگفرشی حنجره وارتباط آن با مشخصات کلینیکوپاتولوژیکال بیمارانمجریدر دست اجرابلي
10950233بررسی بیان DNA متیل ترانسفرازها ( DNMT1, DNMT3a و DNMT3b) در بیماران مبتلا به سرطان سلول های سنگفرشی حنجره وارتباط آن با مشخصات کلینیکوپاتولوژیکال بیمارانمجریپایان یافتهخير
11941804بررسی بیان پروتئینهای خودبازسازی Nanog، OCT4، Sox2و انکوژنGankyrin در بیماران مبتلا به سرطان سلول های سنگفرشی حنجره وارتباط آن با مشخصات کلینیکوپاتولوژیکال بیمارانمجریدر دست اجراخير
12941766بررسی ارتباط بیان ژن های خودبازسازی nanog, oct4, sox2 با بروز مقاومت به تاموکسیفن در بیماران مبتلا به سرطان پستانمجریپایان یافتهخير
13941541بررسی اثر گلوکزآمین بر مسیرهای مقاوم کننده سلول به دارو در رده های سلولی سرطان سینه،معده و تخمدان مقاوم'مجریپایان یافتهخير
14941507بررسی تغییرات در میزان بیان ژن گانکیرین در بیماران مبتلاء به سرطان پستان حساس به تاموکسیفن در مقایسه با افراد مقاوممجریپایان یافتهخير
15940926بررسی اثر و عوارض گلوکوزآمین موضعی در درمان بیماران مبتلا به پسوریازیس نوع پلاکیمجریپایان یافتهخير
16940863بررسی تغییرات بیان ژنهای TS، MDM2، ABCG2 ،SMUG1 وmiRNAهای هدف قرار دهنده ی آنها در طی روند مقاوم سازی سلولهای سرطانی کولورکتال به داروی 5-FUمجریدر دست اجرابلي
17940748بررسی اثرات اوراپتن در مقابل لیز گلبولهای قرمزحاصل از AAPHمجریپایان یافتهخير
18931687بررسی اثر سایتوتوکسیک ماده اوراپتن بر رده های سلولی A2780و Hela و نقش آن در بازدارندگی فعالیت ماتریکس متالوپروتئینازهامجریپایان یافتهبلي
19931619غربالگری عصاره های متانولی- دی کلرومتانولی 4 گونه گیاهی جنس Ferula بر تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی به استئوبلاستمجریپایان یافتهخير
20931050بررسی اثر محافظتی گلوکزآمین بر آسیب سلول های PC12ناشی از محرومیت سرم/گلوکزمجریپایان یافتهخير
21931026بررسی اثرات پاراکراینی سلول های بنیادی مزانشیمی جدا شده از خون منستروال بر ترمیم زخم های دیابتی در مدل موشی دیابتمجریپایان یافتهبلي
22922092مقایسه فراوانی پلی مورفیسم ژن P73 در افراد مبتلا به سرطان حنجره و افراد سالممجریپایان یافتهبلي
23921853بررسی تغییرات در الگوی بیان DNA متیل ترانسفرازها و تأثیر آن در ایجاد مقاومت به تاموکسیفن در افراد مبتلا به سرطان پستانمجریپایان یافتهبلي
24921707بررسی نقش مسیر سیگنالینگ RISK/SAFE در مکانیسم پیش شرط سازی اکسی توسین در مدل ایسکمی –ری پرفیوژن قلب جدا شده موش صحراییمجریپایان یافتهبلي
25911229بررسی ارتباط بین میزان آنژیوژنز و بیان انکوپروتئین گانکیرین در بیماران مبتلا به سرطان تخمدان و پروستاتمجریپایان یافتهخير
26911053بررسی بیان ژن های خودبازسازی OCT4، Sox2/3 و انکوژن Gankyrin در بیماران مبتلا به سرطان تخمدانمجریپایان یافتهبلي
27910990 بررسی میزان بیان گانکیرین در رده های سلولی مختلف مقاوم به داروهای ضد سرطان و مقایسه آن با میزان بیان این انکوپروتئین در رده های سلولی والد غیرمقاوم به دارو مجریپایان یافتهخير
28910884مهار فعالیت آنزیم اینتگراز اینتگرون کلاس 1 دخیل در مقاومت آنتی‌بیوتیکی در شرایط برون تنی مجریپایان یافتهبلي
29910174بررسی ارتباط پلی مورفیسمهای C/A592- و G/A 1082– ژن اینترلوکین 10 با بیماری عروق کرونری بر اساس آنژیوگرافی در بیماران کاندیدای آنژیوگرافی وآنژیوپلاستیمجریپایان یافتهخير
30900971بررسی بیان ژن Gankyrin به عنوان مارکرمولکولی در سرطانهای پروستات و تخمدانمجریپایان یافتهخير
31900163 بررسی پلی مورفیسم ژنتیکی ژن MDM2 در بیماران مبتلا به سرطان پستان مجریپایان یافتهخير
3289819بررسی اثرات گلوکزآمین در مقابل لیز گلبولهای قرمزحاصل از AAPHمجریپایان یافتهبلي
3389776بررسی اثرات محافظتی گلوکزآمین بر آسیب DNA ناشی از پراکسید هیدروژن در سلولهای تک هسته ای خون محیطیمجریپایان یافتهخير
3489370بررسی ارتباط پلی مورفیسم ژنهای TNF-αو HSP70-2 با بیماری عروق کرونری بر اساس آنژیوگرافی در بیماران کاندیدای آنژیوگرافی وآنژیوپلاستیمجریپایان یافتهخير
3589255مقایسه فراوانی پلی مورفیسم ژن P73 با بروز سرطان پستانمجریپایان یافتهخير
3689076بررسی سطح آگاهی و نگرش اعضای هیأت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی گروههای علوم پایه دانشکده پزشکی مشهد نسبت به مقوله اخلاق زیستیمجریپایان یافتهخير
3789052تهیه وتعیین خصوصیات نانولیپوزومهای حاوی N-استیل گلوکز آمین و بررسی تاثیر آنها بر رطوبت پوستمجریپایان یافتهبلي
3888624بررسی ارتباط پلی مورفیسم rs16139 و rs16147 ژن Neuropeptide Y (NPY) با بیماری عروق کرونری بر اساس آنژیوگرافی در بیماران کاندیدای آنژیوگرافی وآنژیوپلاستیمجریپایان یافتهخير
3988488بهینه سازی تولید، خالص سازی و تعیین خصوصیات آنزیم کیتیناز از باکتری Aeromonas PTCC1691مجریپایان یافتهخير
4088486بررسی اثر N- استیل گلوکز آمین بر روی حافظه فضایی موش صحرایی به روش Morris Water Mazeمجریپایان یافتهخير
4186543بررسی اثرات ضد قارچی میکروارگانیسم کیتینولیتیک1Aeromonas sp.JKمجریپایان یافتهخير
42951813بررسی میزان بیان ژن (MRP2)ABCC2 در نمونه های بیماران مبتلا به سرطان پستان مقاوم و حساس به تاموکسیفن و بررسی ارتباط آن با مشخصات کلینیکوپاتولوژیک بیمارانهمکاردر دست اجراخير
43950738استفاده از miRNA به منظور مهار فاکتورهای تعامل کننده با گیرنده آندروژن و بررسی اثرات آن بر بقای رده های سلولی سرطان پروستاتهمکاردر دست اجرابلي
44900967بررسی تاثیر کورکومین بر روی تغییر سطح سایتوکاین های سرم خون در افراد مبتلا به سندرم متابولیکهمکارپایان یافتهخير
45900965بررسی ارتباط پلی مورفیسم (rs3856806)C1431T ژن PPARγ با بیماری کرونری قلب در جمعیت مشهدهمکارپایان یافتهخير
46900963بررسی مقایسه ای میزان پروتئین های Matrix Metallo Proteinas2,9 (MMP-2,9) بزاق و سرم مبتلایان به کارسینوم سلول های سنگفرشی سروگردن با افراد سالم در یک مطالعه مورد شاهدیهمکارپایان یافتهبلي
4785015شناسایی 4 میکروارگانیسم کیتینولیتیک با روش تعیین توالی سکانس 16sr DNAهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1982020A case-control study on the p73 G4A gene polymorphism and susceptibility to breast cancer in an Iranian populationPMCIRANIAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH1398مسئول
2981885Glucosamine Reverses P-Glycoprotein-Mediated Multidrug Resistance in the Daunorubicin-Resistant Human Gastric Cancer CellsISINutrition and cancer سوم
3981538Purification and partial characterization of chitinase from a novel strain Aeromonas sp. PTCC 1691Chemical AbstractJournal of Materials and Environmental Sciences1398اول
4980157Promising Effects of Exosomes Isolated from Menstrual Blood-Derived Mesenchymal Stem Cell on Wound Healing Process in Diabetic Mouse ModelISIJournal of tissue engineering and regenerative medicine1398دوم
5974438The SAFE pathway is involved in the postconditioning mechanism ofoxytocin in isolated rat heartISIPeptides1397مسئول
6973273Expression of Oncoprotein Gankyrin in Drug Resistant and Sensitive Cancer Ovarian and Gastric Cancer Cell Linesscopusمجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران1397دوم
7972938The interaction between a HSP-70 gene variant with dietary calories in determining serum markers of inflammation and cardiovascular risk.ISIClinical nutrition1397اول
8972856Expression and clinicopathological significance of DNA methyltransferase 1, 3A and 3B in tamoxifen-treated breast cancer patientsISIGene1397دوم
9972795A Feasible Method for the Isolation of Mesenchymal Stem Cells from Menstrual Blood and Their ExosomesISITISSUE & CELL1397دوم
10972603Selenium nanoparticle as a bright promising anti-nanobacterial agentISIMicrobial Pathogenesis1397سوم
11972121auraptene inhibit migration and invasion of cervical and ovarian cancer cell by repression of MMP 2 and 9PMCJournal of Pharmacopuncture1397اول
12971833PAX2 expression is correlated with better survival in tamoxifen-treated breast carcinoma patientsISITISSUE & CELL1397مسئول
13971327Association of tumor necrosis factor-α -308 G/A gene polymorphism with coronary artery diseases: An evidence- based studyISIJOURNAL OF CLINICAL LABORATORY ANALYSIS1396اول
14970986Altered DNA methyltransferases promoter methylation and mRNA expression are associated with tamoxifen response in breast tumorsISIJournal of cellular physiology1397مسئول
15970217Biosafety and Bioethical Issues in NanobiotechnologyISCاخلاق زیستی1396مسئول
16970158Gankyrin: a novel promising therapeutic target for hepatocellular carcinomaISIArtificial cells, nanomedicine, and biotechnology1397مسئول
17963967Protective effects of glucosamine and its acetylated derivative on serum/glucose deprivation-induced PC12 cells death: Role of reactive oxygen speciesPMCRESEARCH IN PHARMACEUTICAL SCIENCES1397مسئول
18963851Unexpected Lower Expression of Oncoprotein Gankyrin in Drug Resistant ABCG2 Overexpressing Breast Cancer Cell Lines.MedlineAsian Pacific journal of cancer prevention1396اول
19961898Molecular mechanisms of anticancer effects of GlucosamineISIBiomedicine & pharmacotherapy1396مسئول
20961748Correlation of Gankyrin oncoprotein overexpression with histopathological grade in prostate cancerISINeoplasma1396مسئول
21961543Lack of an Association between a Functional Polymorphism in the MDM2 Promoter and Breast Cancer in Women in Northeast IranPMCReports of Biochemistry and Molecular Biology1396مسئول
22961048Altered Expression of Cell Cycle Regulators in Adult T-Cell Leukemia/ Lymphoma PatientsPMCReports of Biochemistry and Molecular Biology1396پنجم
23953586Relation of circulating MicroRNAs as biomarkers in few diseasesChemical AbstractJOURNAL OF CLINICAL AND BIOMEDICAL SCIENCES1394چهارم
24953208Association of heat shock protein70-2 (HSP70-2) gene polymorphism with obesityISIANNALS OF HUMAN BIOLOGY1395اول
25952461RISK pathway is involved in oxytocin postconditioning in isolated rat heartISIPEPTIDES1395دوم
26951110Perceptions on Bioethical Issues among Postgraduate Basic Medical Sciences Students of Mashhad University of Medical Sciences, IranISCjournal of medical education development1395مسئول
27950260Development of a novel in vitro assay for the evaluation of integron DNA integrase activityISIBiotechnology & Biotechnological Equipment1395مسئول
28950164Molecular mechanisms and biomedical applications of glucosamine as a potential multifunctional therapeutic agentISILife Sciences1395مسئول
29941045A novel halo-alkali-tolerant and thermo-tolerant chitinase from Pseudoalteromonas sp. DC14 isolated from the Caspian Sea.ISIInt. J. Environ. Sci. Technol.1394چهارم
30941041Analysis of Important H.pylori Outer Membrane Proteins by Detection of Common Sequences in Exposed Areas; in Silico StudyscopusBIOSCIENCES BIOTECHNOLOGY RESEARCH ASIA1394چهارم
31934149Crocin Effects on Human Myeloma Cells Regarding Intracellular Redox State, DNA Fragmentation, and Apoptosis or Necrosis ProfilePMCJundishapur J Nat Pharm Prod.1393دوم
32933985Association of Neuropeptide Y gene rs16147 polymorphism with metabolic syndrome in patients with documented coronary artery diseaseISIAnnals of Human Biology1393دوم
33933812Association of heat shock protein70-2 (HSP70-2) gene polymorphism with coronary artery disease in an Iranian population.ISIGene1393سوم
34933530Lack of an Association between a Functional Polymorphism in the Neuropeptide Y Gene Promoter and the Presence of Coronary Artery Disease in an Iranian PopulationISIAnnals of Nutrition and Metabolism1393دوم
35933319Resistance of nanobacteria isolated from urinary and kidney stones to broad-spectrum antibioticsPMCIranian Journal of Microbiology1393مسئول
36932163Assessment of protective effects of glucosamine and N-acetyl glucosamine against DNA damage induced by hydrogen peroxide in human lymphocytesISIDrug and Chemical Toxicology1392اول
37931268Protective effects of glucosamine hydrochloride against free radical-induced erythrocytes damageISIEnvironmental Toxicology and Pharmacology1393اول
38930295Prevalence of Human Papilloma Virus type 16 and 18 and expression of mutant p53 in Esophageal Squamous Cell CarcinomaISIIranian journal of basic medical sciences1383پنجم به بعد
39930292CORRELATION OF NUCLEAR P53 IMMUNOREACTION WITH THE HISTOPATHOLOGIC FEATURES IN GASTRIC CARCINOMAISIArchives of Iranian medicine.1383سوم
4092606Studying the Increase of Activity Level of Serum Alkaline Phosphatase in Crystal Addictsscopusمجله علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد1388چهارم
4192605Optimization of cultural conditions for production of chitinase by a soil isolate of Massilia timonaescopusBiotechnology1387پنجم
42924985Investigation of the effects of curcumin on serum cytokines in obese individuals: A randomized controlled trialISIThe Scientific World Journal1392چهارم
43924138Glucosamine alleviates scopolamine induced spatial learning and memory deficits in ratsPMCPathophysiology1392اول
44921211Preparation, characterization, and moisturizing effect of liposomes containing glucosamine and N-acetyl glucosamineISIJournal of cosmetic dermatology1392مسئول
4590840High frequency of Neuropeptide Y Leu7Pro polymorphism in an Iranian population and its association with coronary artery diseaseISIGene1390دوم
4690769Neuropeptide Y Leu7Pro Polymorphism Associated With the Metabolic Syndrome and Its Features in Patients With Coronary Artery DiseaseISIAngiology1391دوم
4790391Enzymatic Production of N-Acetyl-D-Glucosamine from Chitin Using Crude Enzyme Preparation of Aeromonas sp. PTCC1691scopusBiotechnology1390مسئول
4889792Expression of Membranous Epidermal Growth Factor Receptor in Colorectal Adenocarcinoma and It s Correlation with Clinicopathological FeaturesPMCPakistan Journal of Biological Sciences1389مسئول
4988238Clinicopathological significance of E-caherin b-catenin and P53expression in index copernicusjournal of research in medical sciences1388پنجم
5088070Clinicopathological significance of E-cadherin, beta-catenin and p53 expression in gastric adenocarinomaISIJOURNAL OF RESEARCH IN MEDICAL SCIENCES 1388پنجم
5187226Optimization of medium and cultivation condition for chitinase production by the newly Isolated: Aeromonas spISIbiotechnology1387اول
5287180Isolation and characterization of a chitionolytic enzyme producing microorganism, Paenibacillus chitinolyticus JK2 from IranscopusResearch Journal of Microbiology1387اول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1970697Increased expression of Oct-4 promotes tamoxifen resistance in breast cancer patients• 21st International Symposium on Molecular Medicineبانکوکسخنرانی1397بله
2963707Gankyrin expression in ovarian cancer and its correlation with clinicopathological parametersInternational congress of biomedicineتهرانپوستر1396بله
3961549Promising effects of menstrual blood mesenchymal stromal cell exosomes on inflammation in wound healing process of diabetic miceISEV2017Torontoپوستر1396خير
4960498اثرات نویدبخش عصاره گونه گیاهی Ferula szowitsiana در القای تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی به سلول های استخوانی1st international joint confrence on new trends in biotechnologyسیستان و بلوچستانپوستر1396خير
5960496اثرات مثبت و منفی نانوپارتیکل ها بر سلول های بنیادی2nd international stem cell & regenerative medicine congressمشهدپوستر1396خير
6960495مقایسه دو روش جداسازی سلول های بنیادی مزانشیمی از خون قاعدگی به عنوان یک منبع غیر تهاجمی2nd international stem cells & regenerative medicine congresslمشهدپوستر1396خير
7960345بررسی اثرات عصاره گیاه Ferula foetida بر روی تکثیر و تمایز استخوانی سلول های بنیادی مزانشیمی انسان1st International Joint Conference on New Trends in Biotechnologyزاهدانسخنرانی1396بله
8953882Gankyrin: a novel gene that promotes tamoxifen resistance in breast cancer patients” 14th World Cancer ConventionDubaiسخنرانی1395بله
9950726Chemosensitization of Breast Carcinoma Cells by Antisense Therapyهفتمین کنگره بین المللی سالیانه سرطان های زنان ایرانتهرانپوستر1395بله
10941218Overcoming Multidrug Resistance in Cancer Chemotherapy by Natural Products1st International Nastaran Cancer SymposiumMashhadپوستر1394بله
11941106Medical faculty researchers’ attitudes on the ethical issues related to biological DNA materials usageAsian Nano Forum Conference (ANFC2015).جزیره کیشپوستر1393بله
12941105Biosynthesis and characterization of selenium nanoparticles by Acinetobacter junii and its antibacterial activityAsian Nano Forum Conference (ANFC2015)جزیره کیشپوستر1393بله
13941103Protective Effect of Glucosamine against Serum/Glucose Deprivation-Induced PC12 Cells InjuryFirst International and 9th National Biotechnology Congress of Islamic Rebublic of Iranتهرانپوستر1394بله
14941056GANKYRIN ONCOPROTEIN EXPRESSION IN DRUG-RESISTANT AND -SENSITIVE HUMAN OVARIAN AND GASTRIC CANCER CELL LINESASEAN Congress on Medical Biotechnology and Molecular Biosciences 2015بانکوکپوستر1394بله
15940760جداسازی و تعیین خصوصیات سلول های بنیادی مزانشیمی از خون منستروال به عنوان یک منبع با دسترسی آسان و غیرتهاجمیکنگره بین المللی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختیمشهدپوستر1394خير
16940658ترمیم زخم های مزمن با واسطه سلول های بنیادی مزانشیمی: ضرورت، فواید، و محدودیت هاکنگره سلول های بنیادی و پزشکی شناختیمشهدپوستر1394خير
17933320Study of chitinase production by native bacterial strains from Caspian Sea8th National Congress of BiotechnologyTehranپوستر1392خير
18931324A survey on attitude of postgraduate students toward the importance of bioethics education in basic sciences departments of faculty of medicine, Mashhad University of Medical Sciences15th National Congress of Medical Educationyazdپوستر1393بله
19930670Protective effects of glucosamine hydrochloride against AAPH induced hemolysisدوازدهمین کنگره سم شناسی ایرانساریپوستر1392خير
2092693Optimization of production, Purification and Characterization of Chitinase from Aeromonas PTCC 169113th Iranian Congress of Biochemistery& 5th International Congress of Biochemistry & Molecular Biologyیزدپوستر1392خير
2192644High frequency of NPY polymorphism in Iran and its association with coronary artery disease79th European Atherosclerosis Society CongressSwedenپوستر1390خير
2292643Preparation, characterization and evaluation of moisturizing effect of liposomes containing N-acetylglucosamine13th Iranian Pharmaceutical Sciences Congressاصفهانپوستر1391بله
2392630Bioethical Issues in Biotechnology Researches12th Iranian Pharmaceutical Science Congress (IPSC2010IRANپوستر1389بله
2492628تولید انتخابی 2-استامیدو-2-دزوکسی-D- گلوکز توسط هیدرولیز آنزیمی کیتین11 th Iranian Congress of Biochemistryقزوینسخنرانی1389بله
2592627colorectal adenocarcinomaCorrelation of membranous epidermal growth factor receptor immunoreactivity with the clinicopathological features inThe 1st International Student Congress on Cell and Molecular Medicine (ISCCMM 2011)شیرازپوستر1389خير
2692625بررسی تولید آنزیم کیتیناز توسط سویه جدید باکتریایی Aeromonas hydrophila FN1007th National Congress of BiotechnologyIRANپوستر1390بله
2792616The effect of Glucosamine on scopolamine induced spatial learning and memory deficits in ratsThe first Conference of Research in Health DevelopmentIRANسخنرانی1390بله
2892615Investigation of Factors Affecting on the Activity and Stability of chitinase from Aeromonas sp. PTCC1691the 2010 International Conference on Biotechnology and Food ScienceIndiaسخنرانی1388بله
2992611Association of 1128T>C Neuropeptide Y gene polymorphism with dyslipidemia in patients with coronary artery disease4th International Congress of Molecular MedicineTurkeyسخنرانی1390بله
30925118No association of p73 G4C14-to-A4T14 at exon 2 genetic polymorphism with the risk of breast cancer in an Iranian populationThe 6th International Congress of Clinical Laboratory and Clinicتهرانپوستر1392بله
3192369No association between Neuropeptide Y T1128C polymorphism and hypertension in Iranian patients with coronary artery disease4th Regional Conference on Molecular MedicinePenang, Malaysiaسخنرانی1390بله
32922199اخلاق زیستی در نانوبیوتکنولوژیهشتمین همایش ملی بیوتکنولوژی و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی ایرانتهرانپوستر1392بله
33922198مقاومت نانوباکتری های جدا شده ازسنگ های ادراری در برابر تابش چشمه نوترونهشتمین همایش بیوتکنولوژی و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی ایرانتهرانسخنرانی1392بله
34921333Association of 1267A>G Heat Shock Protein Gene Polymorphism with Dislipidemia in Patients with Coronary Artery Disease13th ICB & 5th ICBMBیزدپوستر1392خير
35921331Association of -592C>AInterleukin- 10Gene Polymorphism with Dislipidemia in Patients with Coronary Artery Disease13th Iranian Congress of Biochemistry and 5th International Congress of Biochemistry and Molecularیزدپوستر1392خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
1695طراحی پرایمر به زبان ساده (راهنمای نظری و عملی)1393تالیف
21280بهینه سازی کاربردی واکنش زنجیره ای پلی مراز (PCR)1396تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری
19908فلوشیپ پژوهشی سطح 21396
29683فلوشیپ پژوهشی سطح 11396

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه