عبداله  جوان رشیدی
خلاصه عملکرد عبداله  جوان رشیدی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

عبداله جوان رشیدی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): عبداله جوان رشیدی رسته پژوهشگر : غیرهیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : فاقد مرتبه علمی آخرین مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد
رشته تخصصی : آمار زیستی دانشکده/محل خدمت : دانشکده دندانپزشکی
پست الکترونیک : JavanRA1@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1940181بررسی کارایی هیپوانالژزیا در جراحی دندان عقل نهفته مندیبلمجریپایان یافتهخير
286633بررسی میزان استفاده از تکنولوژی اطلاعات و اینترنت در میان اساتید و دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهدمجریپایان یافتهبلي
3971365بررسی میزان 510 zinc finger protein در بزاق افراد مبتلا به لیکن پلان و افراد سالم به عنوان یک نشانگر جدیدهمکارعقد قراردادبلي
4971023بررسی میزان 510 zinc finger protein در بزاق افراد دارای کارسینوم سلول سنگفرشی دهان و افراد سالم به عنوان یک نشانگر جدید برای تشخیص کارسینوم سلول سنگفرشی در مراحل اولیههمکارعقد قراردادبلي
5970652میزان آگاهی دانشجویان سال ششم ،پرستاران بخش های کلینیکی و کارکنان خدماتی دانشکده دندانپزشکی مشهداز نحوه مدیریت پسماند های زیست پزشکی در سال 1397همکاردر دست اجراخير
6970610تعیین شیوع اکسپوژرهای جلدی ناشی از وسایل تیز دردندانپزشکان شاغل در بخش خصوصی شهر مشهد در سال 1397: یک مطالعه مقطعیهمکاردر دست اجراخير
7970563بررسی مقاومت به شکست دندان های پره مولر درمان ریشه شده و بازسازی شده با دو روش پست و کور ریختگی و CAD-CAM millingهمکاردر دست اجرابلي
8970562بررسی میزان اطلاعات دندان پزشکان شاغل در بخش خصوصی از نحوه جمع آوری , و انتقال پسماند های عفونی درمطب ها دندانپزشکی شهر مشهد در سال 1397: یک مطالعه مقطعیهمکاردر دست اجراخير
9970450تاثیر درناژ دستی لنف(MLD) به روش ودرز(Vodder’s technique)بر کاهش ادم پس از جراحی ارتوگناتیک دو فکهمکارپایان یافتهبلي
10970424تعیین میزان بیان پرفورین در مبتلایان به لیکن پلان دهانی و ارتباط آن با نمای بالینی ضایعاتهمکاردر دست اجرابلي
11970219بررسی بروز SOX2 در کارسینوم سلول سنگفرشی و دیسپلازی اپیتلیالی دهانهمکاردر دست اجرابلي
12970085بررسی میزان بروز ژن LAMP3 (CD208) در SCCهای دهانی با روش q-rt-PCR(Real-Time Quantitative Polymerase Chain Reaction)همکاردر دست اجرابلي
13961699بررسی ظرفیت تام آنتی اکسیدان بزاق و مقایسه آن با میزان کوتینین بزاق در افراد سیگاری و غیرسیگاریهمکاردر دست اجرابلي
14961578بررسی سطح کاتکول اُ متیل ترانسفراز ((COMT در بیماران دارای پارافانکشن شبانههمکاردر دست اجراخير
15961396بررسی بیان فاکتور رونویسی Oct-4 در مخاط دیسپلاستیک و کارسینوم سلول سنگفرشی دهانهمکاردر دست اجرابلي
16961336تاثیر میکرواستئوپرفوریشن (MOP) روی سرعت حرکت دندان. یک کارآزمایی بالینی تصادفیهمکاردر دست اجرابلي
17961100بررسی تاثیر دستگاه FotoSan LAD pen در درمان پریودنتیت مزمن: کارآزمایی بالینیهمکاردر دست اجرابلي
18960472بررسی High- Sensitivity C-reactive protein و irisin در بزاق بیماران مبتلا به انفارکتوس قلبی و تعیین ارتباط آن با میزان سرمی این پروتئین هاهمکارپایان یافتهبلي
19960240بررسی بروز cyclooxygenase 2 در درجات مختلف بیماری پریودنتال و افراد سالم به روش ایمونوهیستوشیمیهمکارپایان یافتهبلي
20960049بررسی بروز cyclooxygenase-2 در لیکن پلان با و بدون دیسپلازی به روش ایمونوهیستوشیمیاییهمکارپایان یافتهبلي
21960022ارزیابی میزان ثبات و انتقال استرس در ایمپلنت های دندانی کوتاه و استاندارد با پریوتست ( periotest )همکارپایان یافتهبلي
22951820بررسی اثر ضد میکروبی ماده دندانی Nano curcumin Pulpal Paste (NCPP) در مقایسه با (ZOE) Zinc oxide eugenol به روش MIC و MBC بر روی رشد شاخصهای باکتریال گرم منفی عفونتهای دندانیهمکاردر دست اجرابلي
23951819بررسی اثر ضد میکروبی ماده دندانی NanoCurcumin Pulpal Paste (NCPP) در مقایسه با (ZOE) Zinc oxide eugenol به روش MIC و MBC بر روی رشد شاخصهای باکتریال گرم مثبت عفونتهای دندانیهمکارپایان یافتهبلي
24951658بررسی ظهور فاکتورهمانندسازی RORγt و ژن Th-17 در افراد مبتلا به لیکن پلان های دهانی و پوستی به روش RT-PCR Real time و ارتباط با گلبولهای سفید خون محیطیهمکارپایان یافتهبلي
25951621بررسی یکساله خطاهای شایع تهیه رادیوگرافی داخل دهانی در دانشجویان دندانپزشکی مشهد در سال 1396همکارپایان یافتهبلي
26951471بررسی و مقایسه ی میزان فراوانی DNA ویروس پاپیلومای انسانی 16 و 18 بین کیست دنتی ژروس، آملوبلاستومای یونی کیستیک و آملوبلاستوما Solidهمکارپایان یافتهبلي
27951377بررسی علل و شیوع خارج سازی پیچ و پلاک در بیماران جراحی فک و صورت مراجعه کننده به بخش جراحی دانشکده دندانپزشکی مشهد و بیمارستان امدادی در سالهای 90-95همکارپایان یافتهبلي
28951230بررسی بیان Fibronectin در ژانت سل گرانولومای محیطی و مرکزی فکین و ژانت سل تومور استخوان به روش ایمنوهیستوشیمیهمکارپایان یافتهبلي
29951229بررسی بیان Tenascin در آملوبلاستوما، ادنتوژنیک کراتوسیست و دنتی ژروس کیست به روش ایمنوهیستوشیمیهمکارپایان یافتهبلي
30950614بررسی نمای تنوعات نرمال-آناتومیک غدد بزاقی اصلی توسط سونوگرافیهمکارپایان یافتهبلي
31950571بررسی تاثیر اسپلینت کردن اجزای قالبگیری در ایمپلنتهای زاویه دار با دو ارتفاع اتصال داخلی متفاوت بر صحت قالبگیری open-trayهمکارپایان یافتهبلي
32950072بررسی میزانInterleukin8 و CRP در مایع شیار لثه ای اطراف ایمپلنتهای دچار پری ایمپلنتیتیس و مقایسه آن با با مقادیر موجود در مایع شیار لثه اطراف ایمپلنتهای سالم به روش ELISAهمکارپایان یافتهبلي
33941381بررسی شیوع انواع ، علل و طرح درمان شکستگی های فک و صورت در بیماران بستری شده در بخش جراحی فک و صورت به بیمارستان امدادی شهید کامیاب مشهد در سال۱۳۹۳ و۱۳۹۴.همکارپایان یافتهبلي
34941292مقایسه تاثیر تزریق عضلانی متیل پردنیزولون در عضلات ماستر و گلوتئال در میزان درد, ادم وتریسموس پس از جراحی دندانهای مولر سوم نهفته فک پایین.همکارپایان یافتهبلي
35941242مقایسه اثرات کاربرد آمنیوتیک ممبران با ممبران کلاژن در بازسازی هدایت شده استخوان جراحی ایمپلنت دندانیهمکاردر دست اجراخير
36940904بررسی تاثیر تجویز 2 نوع آنتی بیوتیک سیستمیک بر میزان عفونت پس از جراحی دندان عقل نهفته در مقایسه با عدم تجویز آنتی بیوتیکهمکارپایان یافتهبلي
37940591بررسی ارتباط سطح سواد سلامت بیماران با شاخص تجربه پوسیدگیDMFT در بیماران مراجعه کننده به کلینیک های دندانپزشکی شهر مشهد در سال 1395همکارپایان یافتهبلي
38940361بررسی اثرات دهانشویه نانوداروی سینا کورکومین بر التهاب لثه در ژنژیویت مزمنهمکارپایان یافتهبلي
39940325بررسی میزان عمق نفوذ رزین و مقاومت به دمینرالیزاسیون به روش سختی سنجی در ضایعات پوسیدگی پروگزیمالی با روشهای مختلف آماده سازی سطحهمکارپایان یافتهبلي
40940318مقایسه میزان نفوذ داخل توبولی سیلرهای Nano Zno AH26 , وpulp canal sealer EWT با استفاده از میکروسکوپ الکترونیهمکارپایان یافتهبلي
41940277بررسی تغییرات راه تنفسی نازال بعد از جراحی لفورت با استفاده از رینومانومتری دربیماران کلاسIIIهمکارپایان یافتهبلي
42940197مقایسه میزان ریزسختی سطحی سمان(Z- Dent 8-AS) با سمانهای MTA، CEM و زونالین در زمان های متفاوتهمکارپایان یافتهبلي
43940098مقایسه اثر ضد میکروبی سه سیلر Nano ZNO , AH26 و Kerr pulp canal sealer EWTهمکارپایان یافتهبلي
44931716تاثیر آموزش عملی تکنیک Tube shift در تشخیص ساختارهای آناتومیک فکین در دانشجویان دندانپزشکیهمکارپایان یافتهبلي
45931633ارزیابی مورفولوژی کام نرم در بیماران با الگوهای اسکلتال ﮐﻼس I و II و III فکی در رادیوگرافی سفالومتری جانبی دیجیتالهمکارپایان یافتهبلي
46931595بررسی بروز آنژیوژنزیز و ماکروفاژ در کارسینوم سلول سنگفرشی و وروکوس کاسینوما و مخاط دیسپلاستیک دهان بوسیله ایمونوهیستوشیمیهمکارپایان یافتهبلي
47931542مقایسه موقعیت استخوان هیوئید در الگو های اسکلتال بوسیله رادیوگرافی سفالومتری جانبی دیجیتالهمکارپایان یافتهبلي
48931349ارزیابی ضخامت بافت نرم صورت در بیماران بالغ با الگوهای اسکلتال ﮐﻼس فکی I و II و III در رادیوگرافی سفالومتری جانبی دیجیتالهمکارپایان یافتهبلي
49930950بررسی رعایت اصول بهداشت اشعه در زمینه کاربرد رادیوگرافی های داخل دهانی در مشهد:1393همکارپایان یافتهبلي
50930800بررسی چهل ساله بیوپسی های دهانی - فکی در بچه ها و بالغین زیر 18 سال در دانشکده دندانپزشکی مشهد از 1393 -1353همکارپایان یافتهبلي
51930553ارزیابی کارایی و عوارض اینتروژن سگمنت خلفی ماگزیلا با استفاده از انکوریج اسکلتال (مینی پلیت) در درمان اپن بایت اسکلتالهمکارپایان یافتهبلي
52930528ارزیابی سطح سرمی سلنیوم، منیزیوم، سدیم، روی و مس در بیماران با اختلالات مفصل گیجگاهی فکیهمکارپایان یافتهبلي
53930501بررسی موقعیت و مشخصات آناتومیک فورامن و کانال کامی بزرگ در تصاویر CBCTدر شهر مشهد از سال 1388تا سال 1393همکارپایان یافتهبلي
54930470بررسی تفسیر رادیوگرافی های بایت وینگ برای درمان پوسیدگی های پروگزیمالی توسط دانشجویان، دندانپزشکان عمومی و دندانپزشکان متخصصهمکارپایان یافتهبلي
55930303بررسی کارآیی دهانشویه ی چای سبزبرپیشگیری ازبروزدرای ساکت به دنبال جراحی دندان عقل نهفته فک پایینهمکارپایان یافتهبلي
56922624سنجش میزان رضایتمندی ازعلمکرد کتابخانه دانشکده دندانپزشکی مشهد در سال 1392بر اساس ابزار لایب کوالهمکارپایان یافتهخير
57922278بررسی فراوانی 43 ساله ضایعات بدخیم غیر اپیتلیال سنگفرشی حفره دهان در بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندان پزشکی مشهدهمکارپایان یافتهبلي
58922277 بررسی فراوانی 43ساله ضایعات پیش بدخیم وبدخیم اپیتلیوم سنگفرشی دهان در بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی مشهدطی سالیان1350-1392همکارپایان یافتهبلي
59910043بررسی بیان پروتئین های فیبرونکتین و تناسین بعد از درمان پالپ زنده با استفاده از platelet rich plasma (PRP) و propolis در دندان سگ با اپکس بالغ به روش ایمنوهیستوشیمی همکارپایان یافتهبلي
60900764ارزیابی کلینیکی و رادیوگرافیک تغییرات عرضی ریج آلوئول با استفاده از Demineralized freeze-dried cancellous block allograftهمکارپایان یافتهبلي
61900730بررسی اثر ضد باکتریایی لیزر دیود در مقایسه با کلسیم هیدروکساید بر روی باکتری انتروکوک فکالیسهمکارپایان یافتهبلي
62900607مطالعه کلینیکی بررسی اثر تزریق موضعی دگزامتازون بر دردهای بعد از درمان ریشه دندانهمکارپایان یافتهبلي
63900539مقایسه میزان ریزنشت آپیکالی دو سیلر رایج با دو نوع سیلر اکسیدروی- اوژنول با ذرات نانوهمکارپایان یافتهخير
64900511بررسی خواص فیزیکومکانیکال ادهزیوهای آزمایشی سلف اچ حاوی درصدهای مختلف مونومر MDP- 10 به عاجهمکارپایان یافتهبلي
65900497بررسی هیستوپاتولوژیک اثر پانسمان نانو- پک بر روند بهبود زخم های جراحی به دنبال فلپ پریودنتال در مدل حیوانیهمکارپایان یافتهبلي
66900495بررسی هیستوپاتولوژیک اثر نخ بخیة حاوی نانوسیلور بر روند بهبود زخم های جراحی به دنبال فلپ پریودنتال در مدل حیوانیهمکارپایان یافتهبلي
67900363بررسی مقایسه ای میزان آگاهی از شیوه درمان اورژانسهای اندودونتیک در بین دندانپزشکان متخصص درمان ریشه و دندانپزشکان عمومی در سطح شهر مشهد در سال 91 -1390همکارپایان یافتهبلي
68900362کاربرد مینی اسکروها به عنوان انکوریج ارتودنتیک جهت رویش دندان ها ی نیش نهفته ی پالاتالی: میزان موفقیت بالینیهمکارپایان یافتهبلي
69900341بررسی تغییرات اکلوژن پس از قرارگیری پروتز ایمپلنت تک دندانی خلفی در فواصل زمانی مختلف با استفاده از سیستم آنالیز کامپیوتری TScan IIIهمکارپایان یافتهبلي
70900327تهیه گرانول سولفات کلسیم و بررسی هیستولوژیک و کلینیکال کاربرد آن در دیفکت استخوانی مدل حیوانیهمکارپایان یافتهبلي
71900322مقایسه استحکام خمشی و دقت ابعادی آکریلهای دنچر بیس آماده شده به 2 روش پختنی معمولی و SR Ivocapهمکارپایان یافتهبلي
72900321بررسی اثرات موتاژنیک (سیتوتوکسیک و ژنوتوکسیک) CEM در مقایسه با MTA همکارپایان یافتهخير
73900220بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد کارکنان مراکز بهداشت درمانی شهرستان نیشابور درباره سلامت دهان و دندان در سال 91-1390همکارپایان یافتهبلي
74900101ارزیابی ارتباط اکلوژنی دندانهای کانین با مولرهای شیری در کودکان 5-3 ساله شهر مشهدهمکارپایان یافتهبلي
75900093بررسی تأثیر فیبرین غنی شده با پلاکت (PRF) بر کاهش مشکلات پریودنتال پس از جراحی دندانهای عقل نهفته مندیبلهمکارپایان یافتهبلي
76900092بررسی دو روش جراحی سیستهای فکی در بروز عود مجدد در بیماران مبتلا ته سندرم گورلین در حمعیت ایرانی در دانشکده دندانپزشکی مشهد ( 1385 تا 1389) همکارپایان یافتهبلي
77900083بررسی تاثیر جراحی ارتوگناتیک دو فک همزمان در بیماران کلاس III بر مقاومت راههای هوایی وحجم های ریوی با استفاده از plethysmography Bodyهمکارپایان یافتهبلي
78900057بررسی کارایی استفاده از پیچ های قابل جذب در ثابت سازی پیوندهای آلوژن جهت اگمنتاسیون های ریج های آتروفیکهمکارپایان یافتهبلي
79900031مقایسه آزمایشگاهی ریزنشت آپیکالی کانالهای پرشده با سیستم هیروفیل و تراکم جانبی به روش فلوید فیلتریشنهمکارپایان یافتهبلي
8089959بررسی دقت گشتاور وارده از تورک رنچهای (Torque wrench) مستعمل در سیستم های مختلف ایمپلنتهمکارپایان یافتهبلي
8189888بررسی ظهور آنتی ژن لکوسیتی انسان نوع DRB1 (HLA-DRB1) در بیماران مبتلا به زخمهای آفتوز عود کننده دهانی در دانشکده دندانپزشکی مشهد به روش واکنش زنجیره ای پلی مراز از نوع پرایمر اختصاصی منفرد(SSP-PCR)همکارپایان یافتهبلي
8289589بررسی اثر کاربرد زیر لثه ای ژل کلرهگزیدین 5/1%همراه باجرمگیری و تسطیح سطح ریشه در بیماران پریودونتیت مزمنهمکارپایان یافتهبلي
8389561بررسی فراوانی ضایعات فکی غیر ادونتوژنیک همراه با تشکیل استخوان یا غضروف در مراجعین به بخش آسیب شناسی دانشکده دندانپزشکی مشهد از ابتدای تاسیس تا سال1389همکارپایان یافتهبلي
8489549مقایسه میزان بی حسی دندانهای مولر پایین با پولپیت حاد غیر قابل برگشت به روش مرسوم و Gow-gates به همراه انفیلتراسیون باکال یا لینگوالهمکارپایان یافتهبلي
8589541بررسی تغییرات کرست آلوئول پس از قرار دادن DFDBA و ممبران بین فلپ و استخوان بعد از قرار دادن ایمپلنت فوریهمکارپایان یافتهبلي
8689468مقایسه شاخص های رادیومورفومتریک مندیبل در رادیوگرافی پانورامیک بیماران مبتلا به پریودنتیت مزمن و افراد سالمهمکارپایان یافتهبلي
8789448بررسی‍ Cytomegalovirus, Epstein –Barr virus وHerpes simplex virus در مایع شیار لثه ای بیماران مبتلا به پریودونتیت مزمن به روش polymerase chain reactionهمکارپایان یافتهبلي
8889364بررسی تاثیر بیماری های پریودونتال بر سقط زودرس جنین در خانمهای باردار مبتلا به پریودونتیتهمکارپایان یافتهبلي
8989213بررسی دیدگاه فارغ التحصیلان دندانپزشکی در زمینه سرفصل های اموزشی گروه پریودنتولوژی مشهد در سال 1389همکارپایان یافتهبلي
9089179بررسی ارتباط بیماریهای پریودنتال با تغییرات Lipid- profile, CRP, FBS و CBCهمکارپایان یافتهبلي
9189128مقایسه آزمایشگاهی میزان نفوذ سیلر در توبولهای عاجی کانالهای کرودار پر شده با رزیلون و سیلر Epiphany با گوتاپرکا و سیلر AH-Plus به وسیله SEMهمکارپایان یافتهبلي
9289127مقایسه آزمایشگاهی سیل آپیکال کانالهای کرودار پرشده با رزیلون و سیلر Epiphany با گوتاپرکا و سیلر AH-Plus به روش Fluid filtrationهمکارپایان یافتهبلي
9389092ارزیابی شیوع از دست دادن دندانها (Tooth Loss) در شهرستان جاجرم از خراسان شمالی در سال 90-1389همکارپایان یافتهبلي
9489061بررسی اثر سوسپانسیون Nanosilver بر فعالیت ضد میکروبی ProRootMTA و NECهمکارپایان یافتهبلي
9588608بررسی تاثیر جراحی های ارتوگناتیک دو فک همزمان بر وضعیت تغذیه ای، آنتروپومتریک وبالانس اکسیدان وآنتی اکسیدان در سرمهمکارپایان یافتهبلي
9688577بررسی مقاومت به پوسیدگی دندان در حفرات کلاس پنج آماده سازی شده توسط فرز و لیزر Er:YAGهمکارپایان یافتهبلي
9788573بررسی مقایسه ای اثر تقارب کانال ریشه بر قابلیت شستشودهنده در حذف اسمیر لایر و دبری با استفاده از SEMهمکارپایان یافتهبلي
9888392بررسی نیازهای آموزشی دندانپزشکی ترمیمی از دیدگاه فارغ التحصیلانهمکارپایان یافتهبلي
9988363بررسی کلینیکی پارامترهای پریودنتال در ترمیم های صحیح دندانپزشکی مجاور لثههمکارپایان یافتهخير
10088349بررسی هیستولوژیک اثر لیزر کم توان برروی رشد کندیل طی جلو آوردن مندیبل توسط دستگاه Bite Jumping در خرگوشهمکارپایان یافتهبلي
10188230بررسی سی و هشت ساله تومورهای غدد بزاقی در مراجعین به بخش آسیب شناسی دانشکده دندانپزشکی مشهد طی سالیان 1388-1350 همکارپایان یافتهبلي
10288160مقایسه سیل اپیکالی MTA ،NEC بصورت ارتوگراید و رتروگراید در ریشه های قطع شدههمکارپایان یافتهبلي
10388096بررسی نظر اساتید و دانشجویان در مورد آزمون (DOPS) Direct Observation of Procedural Skills )آزمون مشاهده مستقیم مهارتهای عملی( در بخش ترمیمی دانشکده دندانپزشکی مشهدهمکارپایان یافتهخير
10488070بررسی دیدگاه دانشجویان دندانپزشکی مشهد درباره کیفیت آموزشهای تئوری درس ترمیمی نظری با کاربردی بودن آن در بخش ترمیمی در سال تحصیلی 1388-1387همکارپایان یافتهبلي
10588048بررسی تاثیر درمان با فلوراید موضعی قبل و بعد از ترمیم با کامپازیت رزین و گلاس یونومر بر ریزنشت لبه ایهمکارپایان یافتهخير
10688010بررسی آگاهی و آمادگی دندانپزشکان عمومی و متخصص در مورد فوریت های پزشکی در مطب دندانپزشکی در شهر مشهد در سال 1388-1389همکارپایان یافتهخير
10787909بررسی اثر درمانی تاکرولیموس موضعی 1/0% و تریامسینولون استوناید در پایه مخاط چسب 1/0% بر لیکن پلان دهانی اروزیو آتروفیکهمکارپایان یافتهبلي
10887892بررسی سفید کنندگی دندانها باکاربرد خمیر دندان جدید حاوی ازنهمکارپایان یافتهخير
10987865بررسی مقایسه ای فعالیت ضد میکروبی محلول های شستشودهنده کلرهگزیدین هیپوکلریت سدیم و یک ماده شستشودهنده(MUMS حاوی کلرهگزیدین) همکارپایان یافتهبلي
11087767بررسی گذشته نگر شاخص های سفالومتریک بافت نرم صورت در نوجوانان دارای اکلوژن نرمال در مشهدهمکارپایان یافتهبلي
11187757مقایسه کلینیکی اثرات جرم گیری و صاف کردن سطح ریشه با و بدون پادزیست آزیترومایسین در درمان پریودنتیت مزمنهمکارپایان یافتهبلي
11287674بررسی میزان بیماریهای پریودنتال با شاخص توده بدن (BMI)همکارپایان یافتهبلي
11387567بررسی هیستولوژیک پالپ دندان در پریودنتیت مزمن و پریودنتیت مهاجمهمکارپایان یافتهبلي
11487374مقایسه میزان تحلیل استخوان کرستال اطراف ایمپلنتهای Internal & External) 3I) یکسال بعد از بارگذاریهمکارپایان یافتهبلي
11587320ارزیابی سطح ایمونوگلوبولین A بزاقی در بیماران مبتلا به آفت دهانی و ارتباط آن با شاخص های بالینیهمکارپایان یافتهبلي
11687318بررسی مقایسه ای اثر خمیردندانهای گیاهی و شمیایی بر روی شاخص های لثه ای بیماران مبتلا به التهاب لثه(ژنژویت)همکارپایان یافتهبلي
11787285بررسی میزان موفقیت Lateral Ridge Augmentation با استفاده از اتوژنوس بون توسط فرزهای ترفاینهمکارپایان یافتهبلي
11887217بررسی مقایسه ای اثرات دهانشویه های نانو سیل و کلر هگزیدین0.2% بر التهاب لثه همکارپایان یافتهبلي
11987211بررسی تشخیصی بالینی اولیه - آسیب شناسی سرطان دهان در دانشکده دندانپزشکی مشهد از ابتدای تاسیس تا سال 1388همکارپایان یافتهبلي
12087081ارزیابی سلامت انساج اطراف mini screw به دنبال حرکات ارتودنسیهمکارپایان یافتهبلي
12187005تعیین دقت تکنیک سونوگرافی و رادیوگرافی پانورامیک در تعیین محل قرارگیری mental foramen در مقایسه با توموگرافی کامپیوتری اسپیرال برای تعیین محل جایگزاری ایمپلنتهمکارپایان یافتهخير
12286749بررسی یافته های بالینی ضایعات اگزوفیتیک محیطی در مراجعین به بخش بیماریهای دهان دانشکده دندانپزشکی مشهد از سال 83 تا 86همکارپایان یافتهخير
12386743بررسی اپیدمیولوژیک وضعیت مفصل گیجگاهی فکی در دانش آموزان 18-14 ساله شهر مشهدهمکارپایان یافتهبلي
12486589برر سی آزمایشگاهی تاثیر Tapering گوتای اصلی بر نشت آپیکالی کانالهمکارپایان یافتهبلي
12586536بررسی گذشته‌نگر پنج ساله موارد ابتلا به بدخیمی های دهان، فک و صورت در مراجعین به بخش بیماریهای دهان دانشکده دندانپزشکی مشهدهمکارپایان یافتهخير
12686521ارتباط بین فقدان یا کوچکی دندان لترال بالا با غیبت و تغییر اندازه دندانهای مولر سومهمکارپایان یافتهخير
12786483بررسی شاخص پوسیدگی دندانی دردانش آموزان 11-8 ساله در مدارس ابتدایی مشهد در سال 87-1386 همکارپایان یافتهخير
12886360بررسی میزان شیوع اورهنگ در ترمیم های آمالگام کلاسII انجام شده توسط دانشجویان بخش ترمیمی دانشکده دندانپزشکی مشهد در سال تحصیلی 86-87 همکارپایان یافتهبلي
12986322مقایسه آزمایشگاهی میزان سایش نسوج دندانی با و بدون ادهزیوهای محافظ توسط چند خمیر دندان رایج در بازار ایرانهمکارپایان یافتهخير
13086233بررسی بروز VEGF,CD31,Ki-67 در پیوژنیک گرانولوما و مقایسه آن با همانژیوما وجنجیویت بوسیله روش ایمونوهیستوشیمیهمکارپایان یافتهخير
13186101بررسی بروز Bcl-2 و TP53 در کارسینوم زگیلی ، کارسینوم سلول سنگفرشی وهیپرپلازی سودواپیتلیوماتوز در حفره دهان به روش ایمونوهیستوشیمی همکارپایان یافتهخير
13285445بررسی بالینی- آسیب شناسی آملوبلاستومای فکین در بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی مشهد طی 10 سال اخیرهمکارپایان یافتهخير
13385385مقایسه تأثیر دو روش مختلف شستشو در رفع پلاکهای میکروبی از سطح پلاکهای متحرک ارتودنسیهمکارپایان یافتهخير
13484455بررسی میکرومورفولوژی دندان شیری و دائمی اچ شده قبل و بعد از استفاده ژل فسفات فلوراید اسیدی توسط میکروسکوپ الکترونیهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1981736Comparing Training of 'Lasers in Dentistry' by Two Mobile-based and Booklet Approach Training Methods in Dentistry StudentsChemical Abstractمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1398چهارم
2973175Correlation Between Lower Third Molar Impaction Types and Mandibular Angle and Condylar Fractures: A Retrospective Study.ISIJournal of oral and maxillofacial surgery1397پنجم
3970182The evaluation and comparison of marginal adaptation in metal ceramic and all ceramic restorations fabricated by two methods: CAD/CAM and conventionalISCJournal of Dental Materials and Techniques1397سوم
4961940Evaluating the Accuracy of Tempromandibular Joint Panoramic Radiography in Condylar PositioningChemical Abstractمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1396پنجم
5961810Effect of Polyvinyl Siloxane Viscosity on Accuracy of Dental Implant ImpressionsPMCJournal of dentistry1395پنجم
6961090Evaluation of Serum Levels of Selenium, Magnesium, Sodium, Zinc, and Copper in Patients with Temporomandibular Joint DisorderChemical Abstractمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1396چهارم
7953809Comparison of Salivary Malondialdehyde (MDA) Levels in Patients with Chronic Periodontitis and Healthy CasesChemical Abstractمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1395پنجم
8940402Evaluation of Iatrogenic error in Root Canal Therapy Performed by Students of Mashhad Dental School 2011-2013ISCJ Mash Dent Sch1394سوم
992430Consistency Rates of Clinical and Histopathologic Diagnoses of Mucocutaneous Lesions in Oral CavityChemical Abstractمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1391پنجم
10921526Frequency of Non Odontogenic Lesions with Formation of Bone or Cartilage in Referral Patients to Mashhad Dental School from Dental School Foundation up to 2010ISCمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1392پنجم
11921489Consistency Rates of Clinical and Histopathologic Diagnoses of Mucocutaneous Lesions in Oral CavityISCمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1391پنجم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1980672بررسی شاخص های بهداشتی درمانی در کلینیک‌های عمومی و دندانپزشکی مشهد در سال 1396سومین همایش بین المللی و بیست و یکمین همایش ملی بهداشت محیط 3rd International and 21st National Conference On Environmental Healthزنجانپوستر1397خير
2963649مطالعات سینتیک و تعادل برای حذف نیکل از محلول های آبی توسط رزین تبادل یونی2nd International and 20th National Conference on Environmental Health and Sustainable Developmentیزدپوستر1396خير
3954282غلظت های فلزات سنگین در انواع برنج موجود در بازار مشهد و ارزیابی خطر سلامت انسانیاولین همایش بین المللی و نوزدهمین همایش ملی بهداشت محیط و توسعه پایدارتهرانپوستر1395خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه