حمید  صادقیان
خلاصه عملکرد حمید  صادقیان
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

حمید صادقیان

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): حمید صادقیان رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : شیمی آلی دانشکده/محل خدمت : دانشکده علوم پیراپزشکی
پست الکترونیک : sadeghianh@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1980124سنتز مشتقات دی آلیل فنول و بررسی قدرت مهاری آنها بر فعالیت انزیم 15- لیپواکسیژناز انسانی و بررسی رابطه ساختمان-اثر آنهامجریدر دست اجراخير
2960670فرمولاسیون و ساخت محلول های فعال کننده و شستشودهنده دستگاه های تشخیص طبی کمی لومینسانس و بررسی کارآیی آنهامجریپایان یافتهخير
3950236مطالعه رابطه ساختمان-اثر مشتقات هیدروکسی3- استیل کومارین و اکسیم های مربوطه و بررسی قدرت مهاری آنها برفعالیت انزیم 15- لیپواکسیژنازمجریپایان یافتهخير
4940428بررسی شیوع ژنهای مقاوم به آنتی بیوتیک های خانواده آمینوگلیکوزید در باکتری آسینتوباکتر بومانی در برخی از مناطق ایرانمجریپایان یافتهخير
5931602بررسی اثر هم افزایی آنتی بیوتیک پنی سیلین با مشتقات 7- و 8- پرنیل اکسی بنزوپیرانون بر روی سویه استافیلوکوک اورئوس مقاوم به متی سیلینمجریپایان یافتهبلي
6931601بررسی اثر هم افزایی آنتی بیوتیک پنی سیلین با مشتقات پرنیله 5- و 6- منو هیدروکسی کومارین بر روی سویه استافیلوکوک اورئوس مقاوم به متی سیلین مجریپایان یافتهبلي
7931359بهینه سازی تولید نیمه صنعتی ترکیب دارویی جفیتینیبمجریپایان یافتهخير
8930710 طراحی پپتیدهای مداخله کننده با عمل پروتئین IdeR و ارزیابی آنها در مهار رشد باکتری مایکوباکتریوم توبرکلوزیس مجریپایان یافتهبلي
9922290تعیین نقش موقعیت نیتروژن های پیریمیدوبنزوتیازین بر مهار فعالیت آنزیم 15-لیپواکسیژنازمجریپایان یافتهخير
10921757روش جدید برای سنتز ترکیب دارویی توفاسیتینیبمجریپایان یافتهخير
11910502طراحی و سنتز مشتقات جدید 2 و 6- دی متوکسی آلیل بنزن به عنوان مهارکننده های آنزیم 15- لیپواکسیژناز1مجریپایان یافتهخير
12910070کلونینگ و تولید پروتئینESAT-6:CFP-10 از باکتری مایکوباکتریوم توبرکلوزیس به صورت مولکول نوترکیب با Fcγ1 از IgG1 انسانی و α Fcγ2 از IgG موشـی، در Pichia pastoris و بررسی ایمنی زایی آنها در موشمجریپایان یافتهبلي
13900479شناسایی پروتئین های بر هم کنش دهنده با SSAT-X و SSAT-1 در شرایط هیپوکسی و نورموکسی در رده سلول172Aمجریپایان یافتهبلي
14900150تعیین ساختمان سه بعدی ترکیب 4-متیل سیلوستامید با استفاده از تکنیک پراش اشعه X سینکروترونی بر نمونه پودریمجریپایان یافتهخير
1589302بررسی تاثیر مهارکنندگی مشتقات سنتزی پرنیل اکسی کومارین بر روی فعالیت آنزیم بتالاکتاماز جدا شده از استافیلوکوک اورئوس و انجام مطالعات رابطه ساختمان-اثر آنهامجریپایان یافتهخير
1689199سنتز مشتقات 11-Chloro-3-alkyl-3H-imidazo[4,5-a]acridine و بررسی قدرت آنتی باکتریال آنها بر روی سوش های مقاوم بیمارستانیمجریپایان یافتهخير
1789087طراحی و سنتز مشتقات پپتیدی سیکلودکسترین به عنوان عوامل افزایش دهنده محلولیت دوپامین در فاز چربیمجریپایان یافتهخير
1888820سنتز و بررسی قدرت مهاری فعالیت آنزیم 15- لیپواکسیژناز و مطالعه رابطه ساختمان-اثر مشتقات پرنیله هیدروکسی کومارینمجریپایان یافتهخير
1988817بررسی ژنوتیپ غالب ویروس هپاتیت دلتا به روش PCR-RFLP در افراد HDV مثبت مشهد سال 1390مجریپایان یافتهخير
2088210طراحی و سنتز مشتقات جدیدی از آلیل بنزن به عنوان مهار کننده های فعالیت آنزیم 15-لیپواکسیژناز بر اساس مطالعات داکینگ مولکولیمجریپایان یافتهخير
21960368بررسی اثر مصونیت بخشی فیوژن پروتئینEnv:Tax از ویروس HTLV-I به صورت مولکول نوترکیب متصل به 2α Fcγاز IgG موشی در مخمر Pichia pastoris به عنوان کاندید واکسن چند واحدیهمکاردر دست اجراخير
22951634کلونینگ و تولید پروتئین UreA:VacA باکتری Helicobacter pylori بصورت مولکول نوترکیب با Fcγ2a از IgG2a موشـی در Pichia pastoris و بررسی ایمنی زایی آن در موشهمکاردر دست اجراخير
23951414تولید پروتئین Ag85B-HspX از مایکوباکتریوم توبرکلوزیس به صورت مولکول نوترکیب متصل به Fcγ1 از IgG1 انسانی در Pichia pastoris و بررسی ایمنی زایی آنها در موشهمکارپایان یافتهبلي
24951030بررسی تاثیر آمیفوستین و متابولیت فعال آن WR-1065 در سمیت ایجاد شده با آکریل آمید به صورت درون تنی و برون تنیهمکارپایان یافتهبلي
25950895بررسی تاثیر آمیفوستین و متابولیت فعال آن WR-1065 در سمیت کبدی استامینوفن در رتهمکارپایان یافتهبلي
26950877کلونینگ و تولید پروتئین NAP:HpaAباکتری هلیکوباکتر پیلوری بصورت مولکول نوترکیب با Fcγ2a از IgG موشـی در پیشیا پاستوریس و بررسی ایمنی زایی آن در موشهمکاردر دست اجراخير
27950841بررسی اثر حفاظتی کروستین و برخی از مشتقات آن در سمیت عصبی ناشی از آکریل آمید در مدل های درون تنی و برون تنیهمکاردر دست اجرابلي
28940905تهیه صابون وخوراک دام از ضایعات کشتارگاه مرغ شهر بجنورد در سال1394همکارپایان یافتهبلي
29921957طراحی روشی جدید برای شناسایی آسان و مطمئن محصولات واکنش LAMP در یک سیستم بسته و مقایسه آن با روشهای شناسایی موجود، به منظور تشخیص سریع کمپلکس مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در نمونه های بالینیهمکارپایان یافتهبلي
30921682بررسی نرم افزاری داکینگ مولکولهای کوچک مهار کننده تیروزین کیناز انکوژن FLT3.همکارپایان یافتهخير
31920352شناسایی کمی و کیفی ترکیبات شیمیایی مومیایی و تعیین خلوص نمونه‏های موجود در بازار در مقایسه با نمونه‏هایی که مستقیماً از طبیعت جمع‏آوری شده‏است.همکارپایان یافتهخير
32910073کلونینگ و تولید پروتئین CFP10از باکتری مایکوباکتریوم توبرکلوزیس به صورت مولکول نوترکیب با Fcγ1از IgG1 انسانی و Fcγ2α از IgG موشی درپیشیا پاستوریس و بررسی قدرت ایمنی زایی آن در موشهمکارپایان یافتهبلي
33910071کلونینگ و تولید پروتئین HspX CFP-10: از باکتری مایکوباکتریوم توبرکلوزیس به صورت مولکول نوترکیب با Fcγ1 از IgG1 انسانی و α Fcγ2 از IgG موشـی، در Pichia pastoris و بررسی ایمنی زایی آنها در موشهمکارپایان یافتهبلي
34910069کلونینگ و تولید پروتئین ESAT-6 از باکتری مایکوباکتریوم توبرکلوزیس به صورت مولکول نوترکیب با Fcγ1از IgG1 انسانی و Fcγ2α از IgG موشی درپیشیا پاستوریس و بررسی قدرت ایمنی زایی آن در موشهمکارپایان یافتهبلي
35910016طراحی و ساخت واکسن DNA کدکننده HBHA - Mtb32c مایکوباکتریاییهمکارپایان یافتهبلي
36900401بررسی مقایسه ای اثرات انسولینوتروپیک و لیپولیتیک مشتقات سیلوستامید و همبستگی آنها با مهار آنزیم فسفودی استرازهمکارپایان یافتهبلي
37900291بررسی اثرات سمی ناقل دارویی hepta-(N-acetyl-LGL)-βCD بر رده سلولی PC-12همکارپایان یافتهبلي
38900118بررسی بیوانفورماتیکی و ساخت پروتئین انسانی و نوترکیب vOX2-CD200: FC1 در سیستم یوکاریوتیک و بررسی آثار ضد التهابی آن در مدلهای تجربیهمکارپایان یافتهبلي
3989596کلونیگ و بیان آنزیم 15 - لیپو اکسی‍ژناز انسانی و بررسی فعالیت آن در حضور استرهای اوژنولهمکارپایان یافتهخير
4088623تهیه و بررسی خصوصیات بیدهای کیتوزان و کیتوزان-کلاژن حاوی آنتی بیوتیک برای درمان عفونتهای استخوانی در مدل حیوانیهمکارپایان یافتهبلي
4187425بررسی مقایسه قدرت اثر و شدت اثر مشتقات سیلوستاماید در سیستم های قلب و عروق و متابولیک در شرایط برون تنی و درون تنی و تعیین نسبت همبستگی این اثرات با مهار PDEهمکارپایان یافتهبلي
4284273بررسی و تعیین فراوانی اسهال روتاویروسی در کودکان زیر 6 سال مراجعه کننده به اورژانس و کلینیک اطفال بیمارستان قائم(عج) مشهدهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1981522Synthesis, Characterization and Biological Evaluations of New Imidazo[4,5-a]Acridines as Potential Antibacterial AgentsISIPharmaceutical Chemistry Journal1398چهارم
2980022ISAba1/blaOXA-23-like family is the predominant cause of carbapenem resistance in Acinetobacter baumannii and Acinetobacter nosocomialis in IranISIInfection, genetics and evolution1398سوم
3974394Multi-spectroscopic and molecular modeling studies to reveal the interaction between propyl acridone and calf thymus DNA in the presence of histone H1: binary and ternary approachesISIJOURNAL OF BIOMOLECULAR STRUCTURE & DYNAMICS1397مسئول
4974190EFFECTS OF BEE VENOM ON ACTIVITY AND EXPRESSION OF 15-LIPOXYGENASE-1 IN HUMAN HT29 COLON CANCERISIActa Poloniae Pharmaceutica1397پنجم به بعد
5972399Diversity of aminoglycoside modifying enzymes and 16S rRNA methylasesin Acinetobacter baumannii and Acinetobacter nosocomialis species in Iran; wide distribution of aadA1 and armAISIInfection, genetics and evolution1397مسئول
6972053The importance of 15-lipoxygenase inhibitors in cancer treatmentISICancer metastasis reviews1397مسئول
79716487-Farnesyloxycoumarin Exerts Anti-cancer Effects on a Prostate Cancer Cell Line by 15-LOX-1 InhibitionISIARCHIVES OF IRANIAN MEDICINE1397دوم
8971647Changes in binding affinity between ofloxacin and calf thymus DNA in the presence of histone H1: Spectroscopic and molecular modeling investigationsISIJournal of Luminescence1397چهارم
9971008Design and synthesis of new esters of terpenoid alcohols as 15-lipoxygenase inhibitorsISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1397اول و مسئول
10971007Application of Magnetic Chicken Feather Powder-Cu to the Click Synthesis of 1,2,3-Triazoles Polycyclic Aromatic Compounds سوم
11971006A novel class of human 15-LOX-1 inhibitors based on 3-hydroxycoumarinISICHEMICAL BIOLOGY AND DRUG DESIGN1397مسئول
12971005Magnetically recoverable AlFe/Te nanocomposite as a new catalyst for the facile esterification reaction under neat conditionsISIAPPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY1396دوم
13970862Exposure to mephedrone during gestation increases the risk of stillbirth and induces hippocampal neurotoxicity in mice offspringISINeurotoxicology and teratology1397پنجم
14961164Design of peptides interfering with iron-dependent regulator (IdeR) and evaluation of Mycobacterium tuberculosis growth inhibitionISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1396مسئول
15960857Novel cilostamide analogs, phosphodiesterase 3 inhibitors, produce positive inotropic but differential lusitropic and chronotropic effects on isolated rat atriaISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1396سوم
16954319O-prenylated 3-carboxycoumarins as a novel class of 15-LOX-1 inhibitorsISIPloS one1395مسئول
17953930CFP10: mFcγ2 as a novel tuberculosis vaccine candidate increases immune response in mouseISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1395پنجم به بعد
189537385-farnesyloxycoumarin: a potent 15-LOX-1 inhibitor, prevents prostate cancer cell growthISIMedicinal Chemistry Research1395دوم
199531632 -Prenylated m-dimethoxybenzenes as potent inhibitors of15-lipo 2-Prenylated m-dimethoxybenzenes as potent inhibitors of 15-lipo-oxygenase: inhibitory mechanism and SAR studiesISIChemical Biology and Drug Design1395مسئول
20952728Cytotoxic and anticancer activities of an acridine derivative; 11-chloro-3-methyl-3H-imidazo[4,5-a]acridine on 5637 cellsISIMEDICINAL CHEMISTRY RESEARCH1395سوم
219521008-Farnesyloxycoumarin induces apoptosis in PC-3 prostate cancer cells by inhibition of 15-lipoxygenase-1 enzymatic activityISIANTI-CANCER DRUGS1395سوم
22952067MC2, a new phosphodiesterase-3 inhibitor with antilipolytic and hypolipidemic effects in normal and diabetic ratsISIInternational Journal of Diabetes in Developing Countries1394چهارم
23951171TiCl2·2H2O catalyzed one-pot synthesis of highly functionalized tetrahydropiperidines and evaluation of their antimicrobial activitiesISIHETEROCYCLIC COMMUNICATIONS1395سوم
24950967Construction of Mycobacterium tuberculosis ESAT-6 fused to human Fcγ of IgG1: To target FcγR as a delivery system for enhancementof immunogenicityISIGENE1395پنجم
25950949Fc-based delivery system enhances immunogenicity of a tuberculosis subunit vaccine candidate consisting of the ESAT-6:CFP-10 complexISIMolecular BioSystems1395چهارم
26943012Fused Mycobacterium tuberculosis multi-stage immunogens with an Fc-delivery system as a promising approach for the development of a tuberculosis vaccineISIInfection, genetics and evolution1395چهارم
2794293515-Lipoxygenase inhibitors: a patent reviewISIExpert opinion on therapeutic patents1394اول و مسئول
28940840APC targeting enhances immunogenicity of a novel multistage Fc-fusion tuberculosis vaccine in miceISIAppl Microbiol Biotechnol1394پنجم به بعد
29935257Complex formation between 2,9-dihydroxy-1,10-diphenoxy-4,7-dithiadecane and La3+, UO2 2+, Ce3+, and Y3+cations in acetonitrile-ethyl acetate binary media as studied by conductometryISIRussian Journal of General Chemistry1394چهارم
30934976Epidemiology and the agreement rate of serological tests in human brucellosis in North East of IranscopusArchives of Clinical Infectious Diseases1394اول
31934914Metabolic effects of newly synthesized phosphodiesterase-3 inhibitor 6-[4-(4-methylpiperidin-1-yl)-4-oxobutoxy]-4-methylquinolin-2(1H)-one on rat adipocytes.ISIDARU-JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES1393سوم
32934223Adlumiceine methyl ester, a new alkaloid from Fumaria vaillantiiISIJournal of Asian Natural Products Research1393پنجم
33934167Distribution of Hepatitis Delta Virus Genotypes in Mashhad, Northeast IranISIJundishapur Journal of Microbiology1393اول
34933454Structural properties of a viral orthologue of cellular CD200 protein: KSHV vOX2ISIVirology1393سوم
35931052Potent and selective inhibitors of class A b-lactamase: 7-prenyloxy coumarinsISIThe Journal of Antibiotics1393مسئول
36924343Evaluation of in vitro toxicity of peptide 3 (N-acetyl-Leu-Gly-Leu-COOH)-substituted-β- 4 cyclodextrin derivative, a novel drug carrier, in 5 PC-12 cellsISIdaru1392سوم
37924004Antibiotic Resistance Pattern of Hospital Isolates of Staphylococcus aureus in Mashhad-Iran During 2009 - 2011scopusArchives of Clinical Infectious Diseases1391سوم
38923593Determination of the Inhibitory Mechanism of Eugenyl Adamantate on 15-LipoxygenaseSID/Iranmedex/Magiranدوفصلنامه علوم پیراپزشکی و توانبخشی1391مسئول
39923459Synthesis of new derivatives of pyrimido[5,4-e][1,2,4]triazolo[3,4-b][1,3,4]thiadiazine and their enzyme inhibitory activity assessment on soybean 15-lipoxygenaseISIJournal of Chemical Research1391مسئول
40923311New Insight into the SAR of Pyrimido [4,5-b][1,4] Benzothiazines as 15-lipoxygenase InhibitorsISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1392مسئول
41923243A novel and efficient synthesis of pyrazolo[3,4-d]pyrimidine derivatives and the study of their anti-bacterial activityBiological AbstractChinese Chemical Letters1392مسئول
42923240Synthesis of new series of pyrimido[4,5-b][1,4] benzothiazines as 15-lipoxygenase inhibitors and study of their inhibitory mechanismISIMedicinal Chemistry Research1392مسئول
43921253Following juicer Mtanola گaah Plumbogo europaea L Barr Garچ Candida آلبیکانسSID/Iranmedex/Magiranفصلنامه تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1385چهارم
44921252Extraction and isolation of compounds sleeping petals Rosa damascena MillSID/Iranmedex/Magiranفصلنامه تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1385سوم
4591549Synthesis and SAR studies of mono O-prenylated coumarins as potent 15-lipoxygenase inhibitorsISIEuropean Journal of Medicinal Chemistry1391مسئول
4691548Synthesis and SAR studies of 3-allyl-4-prenyloxyaniline amides as potent 15-lipoxygenase inhibitorsISIBioorganic & Medicinal Chemistry1391مسئول
4791460Synthesis and SAR study of 4,5-diaryl-1H-imidazole-2(3H)-thione derivatives, as potent 15-lipoxygenase inhibitorsISIBioorganic & Medicinal Chemistry1391چهارم
4891300Differential Metabolic Effects of Novel Cilostamide Analogs, Methyl Carbostiryl Derivatives,on Mouse and Hyperglycemic RatISIiranian journal basic medical sciences1391
4990880Inotropic and chronotropic effects of new cilostamide derivatives on isolated rat atriascopusPhysiology and Pharmacology1390چهارم
509061511-Chloro-3-methyl-3H-imidazo[4,5-a]acridine (CMIA) as a potent and selective antimicrobial agent against clinical isolates of highly antibiotic-resistant Acinetobacter baumanniiISIMedicinal Chemistry Research1390مسئول
5190405Novel synthesis of Pyrimido[4,5- e] [1,3,4] thiadiazinesعلمی پژوهشی ایندکس نشدهInternational Journal of Heterocyclic Chemistry1390دوم
5290063Synthesis of new series of alpha-cyclodextrin esters as dopamine carrier moleculeISIBioorganic & Medicinal Chemistry1390مسئول
5390012Synthesis and SAR comparative studies of 2-allyl-4-methoxy-1-alkoxybenzenes as 15-lipoxygenase inhibitorsISIJournal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry1390مسئول
5489354Design and synthesis of a new series of amphiphilic peptide-b-cyclodextrins as phase transfer carriers for glucosamineISITetrahedron1389مسئول
5589331Design and synthesis of 2-phenoxynicotinic acid hydrazides as anti-inflammatory and analgesic agentsISIArchiv Der Pharmazie1389چهارم
5688149design synthesis and biological evaluation of 6-(benzyloxy)-4-methylquinolin-2(1H)-on derivatives as PDE3 inhibitors ISIbioorganic & medicinal chemistry1388مسئول
5788052Design, synthesis, and structure-activity relationship study of 5-amido-1-(2,4-dinitrophenyl)-1H-4-pyrazolecarbonitrils as DD-carboxypeptidase/penicillin-binding protein inhibitors with Gram-positive antibacterial activityISIMed chem res1388اول
5887641Polar secondary metabolites of Ferula persica roots ISIphytochemistry1386سوم
5987255Design and synthesis of 4-methoxyphenylacetic acid esters as 15-lipoxygenase inhibitors and SAR comparative studies of them ISIBIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY 1388اول و مسئول
6085151Design and synthesis of pyrimido[4,5-b][1,4]benzothiazine derivatives, as potent 15-lipoxygenase inhibitorsISIBioorg Med Chem1385
6185147sesquiterpene coumarins from ferula szowitsiana and in vitro antileishmanial activity of 7-prenyloxycoumarins against promastigotesISIphytochemistry1385پنجم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1970355Use of mephedrone during pregnancy induces neurotoxicity in offspring and increases the risk of stillbirth10th Congress of Toxicology in Developing Countriesبلگرادپوستر1397خير
2970170شناسایی مکانیسم مهاری اوژنیل آدمانتات بر آنزیم 15 لیپواکسیژناز12th Iranian congress of biochemistry and 4th International congress of biochemistry and molecular biologyمشهدپوستر1390خير
3952579Visual detection of Mycobacterium tuberculosis by loop-mediated isothermal amplificationEuropean Respiratory Society 2016 International Congressلندنسخنرانی1395خير
4942025سیکلودکسترین های پپتیدی آمفیفیلیک جدید به عنوان ناقلین دوپامین6th BBBB CONFERENCE ON PHARMACEUTICAL SCIENCESهلسینکیسخنرانی1394بله

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
1513پیشرفت های اخیر در سامانه های نوین دارو رسانی1392تالیف بخشی از کتاب

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان
1428فرآیند تولید کروسین بنفش و خالص از زعفران بوسیله ستون پر شده جاذب1397/07/0796830nf>, حمید صادقیان
2211فرمولاسیون محلولهای کالیبراسیون دستگاههای یونوگرام آزمایشگاههای تشخیص طبی nf>, حمید صادقیان , سید جمال علوی شاندیز
3210کیت اندازه گیری سریع و آسان یون سولفات به روش تیتراسیون حجمی nf>, حمید صادقیان , سید جمال علوی شاندیز

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری
19240کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهدوم1395
29168کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهسوم1393
39127کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهاول1392
4120کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاه

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه