علی  خامسی پور
خلاصه عملکرد علی  خامسی پور
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

علی خامسی پور

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): علی خامسی پور رسته پژوهشگر : هیات علمی سایر دانشگاه ها و موسسات
مرتبه علمی : دانشیار آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : ایمنی شناسی دانشکده/محل خدمت : دانشگاه علوم پزشکی تهران
پست الکترونیک : Khamesipour_ali@yahoo.com

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1931617بررسی نقش درمانی ترکیب موضعی سدیم کلروزوم (NaClO2) در درمان بیماری سالک لوپوئیدمجریپایان یافتهبلي
2930460بررسی تاثیر استفاده از دستگاه thermomed(ترموتراپی موضعی) در درمان ضایعات سالک آنتروپونوتیک در مقایسه با درمان گلوکانتیم داخل ضایعه هفتگی به صورت مطالعه پایلوت در بیمارستان امام رضا(ع)مشهدمجریپایان یافتهبلي
3900548مطالعه دو سوکور فاز 3 اثربخشی نانولیپوزومهای موضعی حاوی پارومومایسین در درمان ضایعه سالک با عامل L. major. ،دمجریپایان یافتهخير
4900050تولید فرآورده موضعی لیپوزومی آمفوتریسین بی برای درمان سالک نوع شهری با عامل لیشمانیا تروپیکا و ارزیابی فاز 2-1مجریپایان یافتهخير
588260مطالعه پیلوت کارآزمایی بالینی نانو لیپوزومهای موضعی پارومومایسین برای درمان سالک با عامل L. tropicaمجریپایان یافتهخير
687671تهیه، بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی نانوایمونولیپوزومهای حاوی آنتی ژن لیشمانیا و ارزیابی میزان مصونیت زائی و پاسخ ایمنی علیه آن در مدل موشیمجریپایان یافتهخير
787156بررسی روند ایجاد ضایعه و نوع پاسخ ایمنی ایجاد شده در موش های تلقیح شده با انگل زنده لیشمانیوز ماژور همراه با نانو ذرات LPD حاوی ‍CpG ODNمجریپایان یافتهخير
886783مطالعه پیلوت کارآزمایی بالینی نانو لیپوزومهای موضعی گلوکانتیم برای درمان سالک نوع شهری با عامل L. tropicaمجریپایان یافتهخير
985079ارزشیابی استفاده از کاغذ واتمن (FTA cards) به روش PCR(واکنش زنجیره پلیمراز)در تعیین گونه های لیشمانیا در مقایسه با نمونه های تهیه شده از گستره مستقیم و کشتمجریپایان یافتهخير
10960780تولید صنعتی، تعیین خصوصیات و انجام آزمونهای پایداری بر اساس ICH واکسن نانولیپوزومی حاوی آنتی ژن SLA و انجام کارآزمایی بالینی فاز 1 علیه لیشمانیازیس (نیماد)همکاردر دست اجراخير
11950698فرمولاسیون و تعیین خصوصیات فیزیکوشیمیایی نانولیپوزومهای کاتیونی حاوی پپتیدPEPCK و بررسی پاسخ ایمنی ایجاد شده در مدل موشی لیشمانیاهمکارپایان یافتهخير
12941087کارآزمایی بالینی تصادفی دو سوکور اثر بخشی نانولیپوزومهای حاوی آمفوتریسین B موضعی همراه با مگلومین آنتی مونات در درمان ضایعه سالک با عامل L.tropica (فاز3)همکارپایان یافتهخير
13910626بررسی تاثیر فاکتورهای موثر در فرمولاسیون نانولیپوزومهای حاوی آنتی ژنهای محلول لیشمانیا بر روی میزان برداشت سلولهای دندریتیک مشتق شده از سلولهای مغز استخوان موش همکارپایان یافتهبلي
14910480فرمولاسیون، تعیین خصوصیات فیزیکوشیمیایی و بررسی پاسخ ایمنی ایجاد شده توسط نانوذرات ایسکوم حاوی آنتی ژن لیشمانیا درمدل موشیهمکارپایان یافتهبلي
15900750تهیه، تعیین ویژگی ها و بررسی پاسخ ایمنی ایجاد شده توسط نانوذرات کیتوزان و تری متیل کیتوزان حاوی آنتی ژن تام لیشمانیای لیز شده (WLL) و آنتی ژن محلول لیشمانیا (SLA) در مدل موشیهمکارپایان یافتهبلي
16900736ایمن سازی موشهای BALB/c علیه لیشمانیوز با استفاده از نانولیپوزومهای کاتیونی DDAB حاوی آنتی ‍‍ژنهای انگل لیشمانیا و ادجوانت TDBهمکارپایان یافتهخير
17900698بهینه سازی روش تهیه ی نانو لیپوزوم های حاوی آنتی ژنهای محلول انگل لیشمانیا (SLA) و تعیین خصوصیات فیزیکوشیمیایی آنههمکارپایان یافتهبلي
1889493بررسی تاثیر حضور پلیمر پلی اتیلن گلیکول بر روی خواص فیزیکوشیمیایی و ایمنی زایی نانولیپوزومهای کاتیونی حاوی آنتی ژن های محلول لیشمانیاهمکارپایان یافتهبلي
1989312فراوانی جداسازی گونه های مختلف لیشمانیا از زخم بهبود نیافته بیماران سالکی پس از یک دوره درمان با گلوکانتیمهمکارپایان یافتهبلي
2089286تهیه RNA آپتامر علیه بیو مارکرهای اختصاصی فاز عفونت زای انگل لیشمانیا ماژور به روش Cell SELEXهمکارپایان یافتهبلي
2189051فرمولاسیون و تعیین خصوصیات فیزیکوشیمیایی ویروزوم های حاوی آنتی ژن لیشمانیا و بررسی پاسخ ایمنی ایجاد شده در مدل موشی همکارپایان یافتهبلي
2288528تهیه، تعیین ویژگیها و بررسی پاسخ ایمنی ایجاد شده توسط نانولیپوزومهای حاوی آنتی ژن تام لیشمانیای لیز شده و ادجوانت MPL در مدل موشیهمکارپایان یافتهبلي
2388527ایمن سازی موشهای BALB/c علیه لیشمانیوز با استفاده از نانولیپوزومهای حاوی آنتی ژنهای محلول انگل لیشمانیا و ادجوانت MPLهمکارپایان یافتهبلي
2488506بررسی برون تنی میزان هدف گیری نانوایمونولیپوزومهای حاوی آنتی ژن لیشمانیا به سلولهای دندریتیک انسانیهمکارپایان یافتهخير
2587764فرمولاسیون، تعیین خصوصیات و بررسی کارآیی نانولیپوزومهای حاوی کورکومین برای درمان موضعی ضایعه پوستی لیشمانیوز در مدل موشیهمکارپایان یافتهبلي
2687669تهیه، بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی نانولیپوزومهای حاوی آنتی ژن لیشمانیا و اولیگودزوکسی نوکلئوتید های CpG دارای اسکلت فسفودی استر (PO-CpG ODN) و ارزیابی میزان مصونیت زائی و پاسخ ایمنی علیه آن در مدل موشیهمکارپایان یافتهبلي
2787386بررسی اثر سیلیمارین بر پاسخ دهی انگل L.major به داروی گلوکانتیم همکارپایان یافتهبلي
2887159تهیه، تعیین خصوصیات و بررسی کارآیی نانوپارتیکلهای لیپیدی جامد (SLN) و نانو لیپوزوهای موضعی حاوی مایلتفوسین برای درمان لیشمانیوز پوستی در مدل موشی BALB/cهمکارپایان یافتهبلي
2986585فرمولاسیون، تعیین خصوصیات و بررسی کارآیی نانولیپوزومهای موضعی حاوی گلوکانتیم تهیه شده با استئاریل آمین برای درمان لیشمانیوز پوستی در مدل موشی BALB/cهمکارپایان یافتهخير
3086399فرمولاسیون و تعیین ویژگیهای نانولیپوپارتیکلهای حاوی آمفوتریسین Bتهیه شده با دی استیگماسترول- فسفاتیدیل کولین و بررسی خصوصیات ضد لیشمانیا و ضد قارچیهمکارپایان یافتهخير
3185083فرمولاسیون، تعیین خصوصیات و بررسی اثر بخشی اشکال لیپوزومی و ترانسفرزومی موضعی پارومومایسین برای درمان لیشمانیوز پوستی ناشی از L.major در مدل موشیهمکارپایان یافتهخير
3284411تهیه نانوپارتیکلهای LPD حاوی rgp63 (recombinant major surface glycoprotein of Leishmania ) و rLmaCIN (recombinant Leishmania major class I nucleases ) به عنوان واکسن لیشمانیوز همکارپایان یافتهخير
3383305بررسی میزان ایمنی زایی میکروسفرهای آلژینات و PLGA حاوی لیشمانیا ماژور اتوکلاو شده ALM همراه با ادجوانهای ساپونین کیلایا QS و CpG-ODN در مدل موشیهمکارپایان یافتهخير
3483152فرمولاسیون، تعیین خصوصیات و بررسی کارایی بالینی فرم لیپوزومی موضعی آمفوتریسین B برای درمان لیشمانیوز پوستی همکارپایان یافتهخير
3582026بررسی گونه های عامل سالک در استان خراسانهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1981241Development of topical liposomes containing miltefosine for the treatment of Leishmania major infection in susceptible BALB/c miceISIActa tropica1398پنجم
2981238Evaluation of Immune Response against Leishmaniasis in BALB/c Mice Immunized with Cationic DOTAP/DOPE/CHOL Liposomes Containing Soluble Leishmania major AntigensISIIRANIAN JOURNAL OF PARASITOLOGY1397سوم
3970588Cationic liposomes formulated with a novel whole Leishmania lysate (WLL) as a vaccine for leishmaniasis in murine modelISIImmunobiology1397پنجم به بعد
4962587PEGylation of cationic liposomes encapsulating soluble Leishmania antigens reduces the adjuvant efficacy of liposomes in murine modelISIPARASITE IMMUNOLOGY1396چهارم
5943282The role of ISCOMATRIX bilayer composition to induce a cell mediated immunity and protection against leishmaniasis in BALB/c miceISIThe Iranian Journal of Basic Medical Sciences1394چهارم
6934919Effects of combined therapy with silymarin and glucantime on Leishmaniasis induced by Leishmania major in BALB/c miceISIDrug Research1393پنجم
7934107The efficacy of hydro alcoholic extract of Seidlitzia rosmarinus on experimental zoonotic cutaneous leishmaniasis lesions in murine modelPMCAvicenna Journal of Phytomedicine1393سوم
891673The role of liposome size on the type of immune response induced in BALB/c mice against leishmaniasis: rgp63 as a model antigenISIExperimental Parasitology1391دوم
991225Liposomal SLA co-incorporated with PO CpG ODNs or PS CpG ODNs induce the same protection against the murine model of leishmaniasisISIVaccine1391سوم
1091099Treatment of cutaneous lesion of 20 years' duration caused by leishmanizationPMCIndian Journal of Dermatology1391اول
1190705Cationic liposomes containing soluble Leishmania antigens (SLA) plus CpG ODNs induce protection against murine model of leishmaniasisISIParasitology Research1390سوم
1290324Comparison of efficacy of intralesional injection of meglumine antimoniate once-weekly with twice-weekly in the treatment of anthroponotic cutaneous leishmaniasis in Mashhad: a randomized clinical trialindex copernicusDermatology and Cosmetic1390مسئول
1390158Alginate microspheres encapsulated with autoclaved Leishmania major (ALM) and CpG-ODN induced partial protection and enhanced immune response against murine model of leishmaniasisISIExperimental parasitology1390سوم
1490009Immunization against leishmaniasis by PLGA nanospheres encapsulated with autoclaved Leishmania major (ALM) and CpG-ODNISIParasitology research1390دوم
1589611Immunization against leishmaniasis by PLGA nanospheres loaded with an experimental autoclaved Leishmania major (ALM) and Quillaja saponinsISITropical biomedicine1389چهارم
1688293the role of liposomal cpg odn on the course of l.major infection in balb/c miceISIiranian j parasitol1388مسئول
1787004Coencapsulation of CpG oligodeoxynucleotides with recombinant Leishmania major stress-inducible protein 1 in liposome enhances immune response and protection against leishmaniasis in immunized BALB/c miceISICLINICAL AND VACCINE IMMUNOLOGY 1387مسئول
1886646Leishmania major: Immune response in BALB/c mice immunized with stress-inducible protein 1 encapsulated in liposomes ISIEXPERIMENTAL PARASITOLOGY 1386سوم
1986555The role of CpG ODN in enhancement of immune response and protection in BALB/c mice immunized with recombinant major surface glycoprotein of Leishmania (rgp63) encapsulated in cationic liposomeISIVaccine1386سوم
2085214Immune response and protection assay of recombinant major surface glycoprotein of Leishmania (rgp63) reconstituted with liposomes in BALB/c miceISIVACCINE1385پنجم به بعد

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه