روشنک  سالاری
خلاصه عملکرد روشنک  سالاری
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

روشنک سالاری

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): روشنک سالاری رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : کنترل دارو دانشکده/محل خدمت : دانشکده طب سنتی
پست الکترونیک : SalariR@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان
مسئول داروخانه دانشکده طب سنتی و مکملدانشکده طب سنتی و مکمل - دانشگاه علوم پزشکی مشهد1394/04/09
معاونت پژوهشی دانشکده طب سنتی و مکملدانشکده طب سنتی و مکمل- دانشگاه علوم پزشکی مشهد1395/08/10

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1971678بررسی سبب شناسی و مکانیسم ایجاد سنگ کلیه از دیدگاه طب ایرانی و ارزیابی بالینی اثر عصاره ی ریزوم گیاه ثیل و دانه گیاه حب القلت بر سنگ کلیهمجریدر دست اجرابلي
2960901بررسی متابولیتهای ثانویه موجود در عصاره ی میوه گیاه تاجریزی و استانداردسازی آن به روشهای GC، HPLC، اسپکتروفتومتری UV/Visibleمجریدر دست اجراخير
3951587مقایسه اثر گزنه، طب سوزنی و درمان تلفیقی آنها، بر گرگرفتگی دوره یائسگیمجریپایان یافتهبلي
4950601بررسی انکباب بر پایه منابع طب ایرانی و طراحی و ساخت دستگاه انکبابمجریپایان یافتهبلي
5950153تبیین گاستروپارزی دیابتی از دیدگاه طب ایرانی و بررسی اثر صمغ بنه بر علائم بالینی بیماران مبتلا به گاستروپارزیمجریپایان یافتهبلي
6940692مقایسه فرمولاسیون لیپوزومال موضعی گیاه ختمی با پماد های کورتون (هیدروکورتیزون استات (1%)یا تریامسینولون) در کنترل علائم اگزما آتوپیمجریپایان یافتهخير
7910354انکپسولاسیون بربرین در ساکارومیسز سرویزیه به عنوان حاملی نوین و آنالیز میکروکپسول های حاصله برای استفاده به منظور سیستم نگهدارنده ای طبیعی در صنایع غذایی و داروییمجریپایان یافتهبلي
888380ارزیابی روش های مختلف سنتز نانو ذرات سولفید نقره جهت استفاده به عنوان دزانفکتانت سطحی جدید و مقایسه آن با نانو ذرات نقرهمجریپایان یافتهبلي
9971221ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﺛﺮ فراورده طب ایرانی بر پایه خرنوب و طب سوزنی ﺑﺮ ﻓﺮاﺳﻨﺞ ﻫﺎی اﺳﭙﺮم، ﺑﺮﺧﯽ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ و ﻣﯿﺰان ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎی ﺟﻨﺴﯽ در ﻣﺮدان مبتلا بهﻧﺎﺑﺎروری اﯾﺪﯾﻮﭘﺎﺗﯿﮏ:ﮐﺎرآزﻣﺎﯾﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ یک ﺳﻮ ﮐﻮر ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺷﺪههمکاردر دست اجرابلي
10970811تدابیر موثر در تسهیل زایمان از دیدگاه طب ایرانی و بررسی اثر خطمی و عسل در تسهیل زایمانهمکاردر دست اجرابلي
11970776مقایسه‌ مخاط چسب حاوی سیاهدانه (nigella sativa) 5% با مخاط چسب حاوی کورتیکواستروئید بر لیکن پلان اروزیو-آتروفیک دهانی: کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده سه سویه کورهمکاردر دست اجرابلي
12970693مقایسه اثر پماد کندر و لانولین بر بهبود شقاق و شدت درد نوک پستانهمکارپایان یافتهبلي
13970248مطالعه علل التهاب (آماس)در طب ایرانی و اثرات عصاره هیدروالکلی گیاه خرفه به تنهایی و بهمراه پردنیزولون در مدل التهابی آرتریت روماتوئید القا شده با CFA در موش بزرگ (رت): بررسی بافت شناسی، و اثرات ضد التهابی و ضد اکسیدانیهمکاردر دست اجرابلي
14970161بررسی تاثیر ژل پوست انار بر عملکرد جنسی زنان در سنین باروریهمکارپایان یافتهبلي
15961943بررسی تاثیر پمادکتان بر بهبود زخم سزارینهمکاردر دست اجرابلي
16961764بررسی اثر کرم بارهنگ بر شدت درد و ترمیم زخم اپی زیاتومی در زنان نخست زاهمکاردر دست اجرابلي
17960900مطالعه کارایی درمان فتوداینامیک در حضور Galegine بر روی یک رده سلولی ملانومای انسانی (DFW )همکاردر دست اجرابلي
18960861بررسی اثر گل راعی بر اشتهای افراد دچار چاقی و اضافه وزنهمکاردر دست اجراخير
19960852بررسی اثر گزنه و مقایسه آن با پلاسبو بر گرگرفتگی دوره یائسگیهمکاردر دست اجراخير
20960790تبیین اسباب سرطان در طب ایرانی و بررسی اثر عصاره ی پیاز عنصل بر سایتوتوکسیسیته، آپوپتوز، مهاجرت و پرولیفراسیون دو رده ی سلولی سرطان پستان (MCF7 و MDA-MB231)همکارپایان یافتهبلي
21960752تاثیرمصرف آب آلبالو بر کیفیت خواب سالمندانهمکارپایان یافتهبلي
22960434بررسی اثر ماساژ و مالش موضعی روغن بنفشه بر شدت خارش در بیماران همودیالیزیهمکارپایان یافتهبلي
23951739مقایسه درمان طب تلفیقی (طب سوزنی، گیاه هوفاریقون و درمان استاندارد) با درمان استاندارد در کاهش وزن: یک کارآزمایی بالینی کنترل دار تصادفی شدههمکاردر دست اجرابلي
24951450تاثیر استنشاق اسانس بادرنجبویه بر خستگی و کیفیت خواب مادران نوزادان نارس در بخش مراقبت ویژه نوزادانهمکارپایان یافتهبلي
25950899بررسی بیماری میگرن از دیدگاه طب سنتی ایرانی، و بررسی تاثیر فراورده طب سنتی بر میگرن همراه با سوء هاضمه عملکردیهمکارپایان یافتهبلي
26950785بررسی اثر فراورده طب سنتی بر میزان موفقیت تلقیح داخل رحمی اسپرم(IUI)همکارپایان یافتهبلي
27941768تبیین چاقی از منظر طب سنتی ایرانی و مقایسه ی اثربخشی بسته های درمانی طب سنتی با طب کلاسیک در درمان اضافه وزنهمکارپایان یافتهبلي
28941503بررسی اثر فرآورده غذایی و آموزه‏های رفتاری مبتنی بر طب سنتی ایران بر بهبود عملکرد جنسی بانوان در سنین باروریهمکارپایان یافتهبلي
29940957بررسی آسم بر پایه منابع طب سنتی ایرانی وتعیین اثربخشی فرآورده ترکیبی از گیاه بارهنگ و صمغ بادام بر علائم بالینی و آزمونهای تنفسی در بیماران مبتلا به آسم مقاوم به درمان های رایجهمکارپایان یافتهبلي
30910223بررسی اثر سینرژیسمی تیموکینون و متیل گزانتین ها(کافئین و تئوفیلین) بر فعالیت ضد میکربی جنتامایسین در برابر استافیلوکوک آرئوس و سودومونا آئروژینوزا در محیط برون تنیهمکارپایان یافتهبلي
31910193بررسی برهم کنش همزمان پردنیزولون و رانیتیدن با آلبومین سرم انسانی(HSA)همکارپایان یافتهخير
32900862بررسی تاثیر فرایند پخت بر میزان سرب و کادمیوم در برنجهمکارپایان یافتهخير
33900249مقایسه پایداری فرم محلول و لیپوزومال هیدروکینون در محیط آبیهمکارپایان یافتهخير
34900154ارزیابی اثرات مهاری عصاره آبی و الکلی زعفران و مواد موثره آن (کروسین و سافرانال) برآنزیم منوآمین اکسیداز سرم گاوهمکارپایان یافتهبلي
3589685بررسی تاثیر میکروسفرهای حاوی آزیترومایسین بر بیوفیلم های استافیلوکوکوس اپیدرمیدیسهمکارپایان یافتهخير
3687898مقایسه اثر زرده تخم مرغ با پماد نیتروگلیسرین 2/. درصد در درمان فیشر حاد همکارپایان یافتهخير
3786724بررسی اثر فرم لیپوزومی موضعی آزیترومایسین در درمان لیشمانیوز پوستی حادهمکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1981710The effect of pomegranate peel gel on orgasm and sexual satisfaction of women in reproductive age: A triple-blind، randomized, controlled clinical trialscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1398سوم
2981677Curcumin effects on myeloperoxidase, interleukin-18 and matrix metalloproteinase-9 inflammatory biomarkers in patients with unstable angina: A randomized clinical trialPMCAVICENNA JOURNAL OF PHYTOMEDICINE1398سوم
3981190The Effect of Massage and Topical Violet Oil on the Severity of Pruritus and Dry Skin in Hemodialysis Patients: A Randomized Controlled TrialISIComplementary Therapies in Medicine1398دوم
4980928A novel vaporizer to release volatile substances from aromatic plantsscopusJournal of Advanced Pharmacy Education & Research1398مسئول
5980499Herbal medicines for suppressing appetite: A systematic review of randomized clinical trialsISIComplementary Therapies in Medicine1398پنجم به بعد
6980384The effect of a natural vaginal product based on honey on the success of intrauterine insemination (IUI) in infertility treatmentPMCAVICENNA JOURNAL OF PHYTOMEDICINE1398پنجم به بعد
7980330Urtica dioica in comparison with placebo and acupuncture: A new possibility for menopausal hot flashes: A randomized clinical trialISIComplementary therapies in medicine1398دوم
8980023Evaluation of the effect of camel milk in comparison with standard medicinal therapy on asthma patients:a parallel clinical trialCinahlElectronic Physician1397پنجم
9973066Pistacia atlantica Desf. A review of its traditional uses, phytochemicals and pharmacologyMedlineJournal of medicine and life1397مسئول
10973065Camel milk could be helpful in the treatment of asthmaISITraditional Medicine Research1397مسئول
11972580Skin inflammatory reactions to capsaicin in rheumatoid arthritis patients compared to healthy controlsPMCAVICENNA JOURNAL OF PHYTOMEDICINE1397دوم
12971730Effect of Pistacia atlantica kurdica gum on diabetic gastroparesis symptoms: a randomized, triple-blind placebo-controlled clinical trialPMCElectronic Physician1397دوم
13971300STUDY OF THE CHANGES ON LEAD AND CADMIUM LEVELS IN RICE UNDER THE INFLUENCE OF COOKING PROCESSISICarpathian Journal of Food Science and Technology1396مسئول
14971264Medicinal herbs in the treatment of pruritus based on Iranian medicine referencesISCپوست و زیبایی1397مسئول
15971239Comparing the efficacy of therapeutic packages in Persian Medicine with Classical Medicine in overweight patients: a randomized clinical trialPMCElectronic Physician1397سوم
16971209Effects of a food product (based on Daucus carota) and education based on traditional Persian medicine on female sexual dysfunction: a randomized clinical trial.PMCElectronic Physician1397چهارم
17971180Measurement of Methanol and Ethanol Contents in Most Commonly Used Herbal Distillates Produced by Three Famous BrandsISIIranian Journal of Public Health1397مسئول
18970898Comparing the Effect of Psyllium Seed on Gastroesophageal Reflux Disease With Oral Omeprazole in Patients With Functional ConstipationMedlineJournal of evidence-based integrative medicine1397دوم
19970886Musculoskeletal manifestations of sarcoidosis: A review articleMedlineCurrent rheumatology reviews1398دوم
20970497Herbal and Animal Derived Remedies for Obstructive Pulmonary Disease (Asthma and Chronic Obstructive Pulmonary Disease): A Review StudyISIJournal of Research in Medical and Dental Science1397سوم
21970162Life Style Management of Pediatric Obesity based on Traditional Persian Medicine: A Narrative ReviewISIInternational Journal of Pediatrics1397پنجم
22970156The relationship between the six principles of preserving health with seasons from the perspective of traditional Persian medicineSID/Iranmedex/Magiranمجله طب سنتی اسلام و ایران1396دوم
23964413The Role of Digestive Disorders in Melasmaسایر سایت‏های تخصصیTRADITIONAL AND INTEGRATIVE MEDICINE1396مسئول
24964407The Association of socio-demographic problems on Marital Instability between women with sexual dysfunction and general population in Mashhad- Iran 2017: A Case- Control StudyISIWORLD FAMILY MEDICINE JOURNAL1396پنجم
25964300The Relationship Between Herbal Anticoagulants and MelasmaEmbaseJournal of Skin and Stem Cell1395مسئول
26964276A brief overview of the treatment of joint pain in Persian medicineISCفصلنامه تاریخ پزشکی1395مسئول
27963548Are Traditional Remedies Useful in Management of Fibromyalgia and Chronic Fatigue Syndrome? A Review Study.MedlineJournal of evidence-based complementary & alternative medicine1396دوم
28963271A review of effective herbal medicines in controlling menopausal symptomsPMCElectronic Physician1396مسئول
29962814A review of medicinal herbs with estrogenic, progesteronic, and testosteronic propertiesscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1395اول
30961652Traditional approaches to improve the quality of life in older women, evidence-based (a systematic review)SID/Iranmedex/Magiranسالمند شناسی1396دوم
31961513Urtica dioica Combination Therapy with Acupuncture May Be Effective in Controlling Hot Flushes in Menopausal Womenindex copernicusInternational journal of recent scientific research1396مسئول
32961425Gastrointestinal symptoms associated with gastroesophageal reflux disease, and their relapses after treatment with proton pump inhibitors: A systematic reviewPMCElectronic Physician1396دوم
33961163An Evidence Based Review on Integrative Medicine in Weight ControlISCفصلنامه طب مکمل دانشکده پرستاری - مامایی اراک1396چهارم
34961120Dietary nutrients in preventing cardiovascular diseases: a narrative reviewindex copernicusreviews in clinical medicine1396مسئول
35961019Acupuncture in the treatment of infantile colic: a systematic reviewindex copernicusreviews in clinical medicine1396دوم
36960472Evaluating the clinical efficacy of Guggulu resin on constipation: A randomised clinical trialscopusAdvances in Integrative Medicine1395مسئول
37953595A Viewpoint on the Leaky Gut Syndrome to Treat Allergic Asthma: A Novel OpinionMedlineJournal of evidence-based complementary & alternative medicine1396سوم
38953463A review of medicinal herbs with similar properties of estrogen, progesterone and testosteronescopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1395اول
39953364Atopic dermatitis and the therapeutic methods: a literature reviewChemical Abstractreviews in clinical medicine1395مسئول
40953008Efficacy of egg yolk and nitroglycerin ointment as treatments for acute anal fissures: A randomized clinical trial studyPMCelectronic physician1395دوم
41951634Herbal Medicines for the Management of Irritable Bowel Syndrome: A Systematic ReviewPMCelectronic physician1395سوم
42951392Pharmacological treatment of chronic constipation: a literature reviewChemical Abstractreviews in clinical medicine1395اول
43951231Study of diuretics from the perspective of Iranian traditional medicineISCفصلنامه تاریخ پزشکی1395مسئول
44950011Psyllium seed may be effective in the treatment of gastroesophageal reflux disease (GERD) in patients with functional constipationscopusJournal of Medical Hypotheses and Ideas1394مسئول
45943010A brief Survey on Etiology and Management of Common Problems in Pregnancy Based on Traditional Persian MedicineISITransylvanian Review1394سوم
46940710Characterization of Encapsulated Berberine in Yeast Cells of Saccharomyces cerevisiaeISIIranian Journal of Pharmaceutical Research1394اول
47931356THERMODYNAMIC STUDY OF THE INTERACTION OF RANITIDINE AND PREDNISOLONE WITH HUMAN SERUM ALBUMIN USING FLUORESCENCE SPECTROSCOPYindex copernicusInternational Journal of Recent Scientific Research1393چهارم
48930086New aspects of Saccharomyces cerevisiae as a 3 novel carrier for berberinePMCDARU Journal of Pharmaceutical Sciences1392اول
49921632Antileishmania activity of liposomal clarithromycin against leishmania major promastigotes.ISIIran J Basic Med Sci1391پنجم به بعد
5091468Lidocaine Cyclodextrin complex Ophthalmic Drop, a New Topical Anesthetic ChoiceISIIranian Red Crescent Medical Journal1391سوم
5190706Probing the Interaction of Human Serum Albumin with Ciprofloxacin in the Presence of Silver Nanoparticles of Three Sizes: Multi-Spectroscopic and Zeta Potential InvestigationISIThe journal of physical chemistry. B1390سوم
5290574Efficacy of Topical Liposomal Amphotericin B versus Intralesional Meglumine Antimoniate (Glucantime) in the Treatment of Cutaneous LeishmaniasisPMCJournal of Parasitology Research1390پنجم به بعد
5390468Standardizing the Bactericidal Activities of Silver Nanoparticles Made By Electrochemical Reduction and Comparing It with Deconex 53 InstrumentISIIranian Journal of Pharmaceutical Research1390چهارم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1981032مروری بر اثرات دارویی بنه در متون طب ایرانی و مطالعات جدیدکنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتیمشهدپوستر1396خير
2974169مشکلات عمده ادغام و اجرای طب ایرانی در ساختار نظام سلامت کشور ایرانهمایش طب سنتی ایرانی یک دهه فعالیت آکادمیک نقد گذشته ، افق آیندهمشهدپوستر1397خير
3973929گذری بر درمان خارش بر پایه منابع طب ایرانیهمایش ملی «طب سنتی ایرانی، یک دهه فعالیت آکادمیک: نقد گذشته، افق آینده»مشهدپوستر1397خير
4973690گذری بر گیاهان دارویی موثر در درمان خارش بر پایه منابع طب ایرانینخستین کنگره دانشجویی داروسازی و طب ایرانیتهرانپوستر1397خير
5972953مروری بر اثرات گیاه گزنه در درمان دیابتنخستین کنگره ملی و نمایشگاه بین المللی گیاهان دارویی و راهکارهای طب ایرانی موثر بر دیابتمشهدپوستر1397خير
6972952بررسی پروتئین های شبه انسولینی در گیاهان دارویینخستین کنگره ی ملی و نمایشگاه بین المللی گیاهان دارویی و راهکارهای طب ایرانی موثر بر دیابتمشهدپوستر1397بله
7972937گیاه رزماری در طب ایرانی و طب مدرنکنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتیمشهدپوستر1396بله
8972553بررسی اثرات ضد دیابتی گیاه گالگانخستین کنگره ملی و نمایشگاه بین المللی گیاهان دارویی و راهکارهای طب ایرانی موثر بر دیابتمشهدپوستر1397خير
9970169مروری بر گیاهان دارویی موثر در درمان خارشکنفرانس بین المللی علوم کشاورزی ،گیاهان دارویی و طب سنتیمشهدسخنرانی1396خير
10963509Investigation of the best Saccharomyces cerevisiae growth conditionاولین همایش بین المللی فرآورده های حلالمشهدپوستر1396بله
11963508Measurement of Methanol and Ethanol Contents of Herbal Distillates in Mashhadاولین همایش بین المللی فرآورده های حلالمشهدپوستر1396بله
12960659ویژگی های دارویی شربت رضوینظام سلامت در اسلام با تاکید بر آموزه های رضویمشهدسخنرانی1396بله
13960520دعا و سلامتیهمایش نظام سلامت در اسلام با تاکید بر آموزه های رضویمشهدپوستر1396بله
14960460سلامت معنوی گمشده ای پیدا در آموزه های سلامت بخش اسلامنظام سلامت در اسلام با تاکید بر آموزه های رضویمشهدپوستر1396خير
15954299مداخلات دارویی و تغذیه ای پیشنهادی طب سنتی ایران در کاهش تهوع دوران بارداریپنجمین همایش طلای سبزتهرانسخنرانی1395خير
16954298بربرین انکپسوله شده در مخمر ساکارومیسز سرویزیهپنجمین همایش طلای سبزتهرانپوستر1395بله
17954297حلتیت اولئوگوم رزینی موثر برای درد مفصل: مطالعه ای مروری بر مبنای طب سنتی ایرانیپنجمین همایش طلای سبزتهرانپوستر1395بله
18954296دارورسانی استنشاقی در طب ایرانی ' انکباب'پنجمین همایش طلای سبزتهرانپوستر1395خير
19954295مروری بر گیاهان دارویی با خواص استروژنی، پروژسترونی و تستوسترونیپنجمین همایش طلای سبزتهرانسخنرانی1395خير
20950850رینیت آلرژیک از چشم انداز طب سنتیسومین همایش بین المللی ایمونولوژی، آسم و آلرژیمشهدپوستر1395بله
21940773آیا اسفرزه بر ریفلاکس گاستروازوفاژیال در مقایسه با امپرازول خوراکی در بیماران مبتلا به یبوست فانکشنال موثر است؟اولین کنگره بین المللی طب مکمل و جایگزینlمشهدسخنرانی1394خير
22940742معرفی یک شکل دارویی جدید از بربریناولین کنگره ی بین المللی طب مکمل و جایگزینمشهدپوستر1394بله
23940741بررسی تداخلات متیل گزانتین ها، تیموکینون و جنتامایسین با استافیلوکوک آرئوس و سودوموناس آئروژینوزاشانزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایرانتهرانپوستر1394بله

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
1991تجزیه داروها1391ترجمه
21652کلیاتی در مورد کنترل کیفیت، غربالگری، سمیت و قوانین مربوط به گیاهان دارویی1396تالیف و گردآوری

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان
1359فرمولاسیون کپسول عصاره گل راعی در درمان چاقی1397/07/2896996nf>, منیرسادات صاحبکار خراسانی , مهدی یوسفی , حمیدرضا بهرامی طاقانکی , هدا عزیزی , محمد صفریان , راحله کارگزار , روشنک سالاری
2342دستگاه رها ساز اسانس گیاهان معطر با فناوری بدون پره و همزن برای استنشاق(انکباب)1397/01/1895403nf>, مهدی یوسفی , سید محمدحسین بحرینی طوسی , حمیدرضا قربانزاده , مجید جعفری نژادبجستانی , روشنک سالاری , آمنه سازگارنیا
3327کپسول عصاره گزنه در درمان گرگرفتگی و کاهش علائم دوران یائسگی1397/01/1995443nf>, هدا عزیزی , روشنک سالاری , راحله کارگزار , مهدی یوسفی , منیرسادات صاحبکار خراسانی
428فرمولاسیونی جدید از بربرین به شکل انکپسوله شده در مخمر ساکارومیسز سرویزیه به عنوان حاملی نوین برای استفاده در صنایع دارویی و غذایی nf>, روشنک سالاری , امید رجبی , بی بی صدیقه فضلی بزاز , زهرا خشیارمنش
5252فرمولاسیون کرم موضعی و لیپوزومال گیاه ختمی در کنترل علائم اگزما nf>, روشنک سالاری , فرحزاد جباری آزاد , محمد محمدزاده شبستری , حمیدرضا قربانزاده , محمدرضا نورس
6243فرمولاسیون کپسول سقز در درمان گاستروپارزی دیابتی1396/12/0695091nf>, روشنک سالاری , فاطمه محجوب , مهدی یوسفی , کامبیز اخوان رضایت , آزاده ساکی
7200فرآیند ساخت فرمولاسیون کرم موضعی لیپوزومال گیاه خرزهره در کنترل دردهای مفصلی1395/09/1590625nf>, روشنک سالاری , مهدی یوسفی
8162استفاده از مخمر ساکاروميسز سرويزيه به عنوان سامانه دارورساني در صنايع دارويي و غذايي1392/07/0880704nf>, زهرا خشیارمنش , روشنک سالاری , امید رجبی , بی بی صدیقه فضلی بزاز

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری
19609فلوشیپ پژوهشی سطح 11396

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری
19803کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهاول1396

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه