عباس  حیدری
خلاصه عملکرد عباس  حیدری
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

عباس حیدری

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): عباس حیدری رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استاد آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : پرستاری دانشکده/محل خدمت : دانشکده پرستاری و مامایی
پست الکترونیک : heidarya@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
پرستاریکارشناسی1370دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
آموزش پرستاری داخلی و جراحیکارشناس ارشد 1373دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران
پرستاریدکترا (Ph.D.)1383دانشگاه علوم پزشکی تبریز

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان
عضو هیات علمیدانشگاه علوم پزشکی سبزوار1373/12/251385/05/29
عضو هیات علمیدانشگاه علوم پزشکی مشهد1385/05/29
رئیس دانشکده پرستاری و مامایی مشهددانشگاه علوم پزشکی مشهد1385/05/29

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1971503بررسی نقاط عطف تاریخی در توسعه پرستاری ایران: پژوهش تاریخیمجریدر دست اجراخير
2971422مقایسه تأثیر حمایت بر اساس مدل آموزش روانی و مدل مراقبت پیگیر بر رضایتمندی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی و مراقب اصلی آنها از ارائه خدمات سلامت روانمجریدر دست اجراخير
3971305بررسی میزان رضایتمندی بیماران مبتلا به اختلالات روانپزشکی از ارائه خدمات مراقبت¬های سلامت در بیمارستان روانپزشکی ابن سینا، مشهدمجریدر دست اجراخير
4970917بررسی ویژگی‌های روانسنجی نسخه فارسی مقیاس رضایتمندی دانشجویان پرستاری در ارتباط با برنامه های پرستاریمجریدر دست اجراخير
5970764بررسی ویژگی‌های روانسنجی نسخه فارسی 'ابزار ارزیابی تیم اورژانس (TEAM )'مجریدر دست اجراخير
6970751ارزیابی نقادانه ابزارهای سنجش نیازها در بیماران مبتلا به سرطان با ابزار Cosminمجریدر دست اجراخير
7970703بررسی ویژگی های روانسنجی نسخه فارسی فرم کوتاه ابزار نیازهای برآورده نشده بیماران سرطانی (SUNS-SF)مجریدر دست اجراخير
8970661بررسی ویژگی‌های روانسنجی 'پرسشنامه استیگما نسبت به اختلالات روانپزشکی در ارائه دهندگان مراقبت سلامت' و بومی سازی آنمجریدر دست اجراخير
9970119بررسی وضعیت رعایت معیارهای استروب در گزارش مطالعات مرتبط با تعیین پیش آگهی بیماران بستری در آی سی یومجریپایان یافتهخير
10961649فرآیند مراقبت از بیماران چاق بستری در بیمارستان و ارائه مدل مراقبتیمجریدر دست اجرابلي
11961238تجارب زیسته مراقبین خانوادگی بیماران با اختلال شخصیت مرزی: ارایه برنامه مراقبتیمجریدر دست اجرابلي
12961126ارزیابی کیفیت گزارش مطالعات مرور نظام مند و فراتحلیل اقدامات پرستاری انجام شده توسط محققین ایرانیمجریپایان یافتهخير
13960129بررسی رابطه پریشانی اخلاقی و جهت گیری مذهبی در پرستارانمجریپایان یافتهخير
14960116تبیین فرایند مراقبت از سالمند بستری در بخش مراقبت ویژه و طراحی یک مدل نظریمجریدر دست اجرابلي
15960067بررسی رضایتمندی شغلی پرستاران از طرح تحول نظام سلامت در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1396مجریپایان یافتهخير
16951689مقایسه هوش اخلاقی دانشجویان پرستاری سال اول و سال آخرمجریپایان یافتهخير
17951619بررسی ارتباط بین ارزشهای حرفه ای، عزت نفس و رضایتمندی دانشجویان پرستاریمجریپایان یافتهخير
18950850ﺑﺮرﺳی کیفیت متدولوژی تحقیق و ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻻت گرندد تئوری ﻣﻨﺘﺸﺮه در ﻣﺠﻼت ﭘﺮﺳﺘﺎری- ﻣﺎﻣﺎیی ایرانمجریپایان یافتهخير
19950808مرور نقادانه کیفیت گزارش مطالعات مقطعی در زمینه بیماری ایسکمیک قلبی منتشر شده در مجلات پرستاری ایران براساس بیانیه STROBEمجریپایان یافتهخير
20950477بررسی ارتباط بین عوامل درمانی با تبعیت از رژیم درمانی در بیماران دیابتی نوع دو شهر مشهدمجریپایان یافتهخير
21941530درک تجارب مراقبتی مادران با کودک مبتلا به نارسایی مزمن کلیه تحت همودیالیز و طراحی یک برنامه حمایتیمجریپایان یافتهبلي
22941123مرور نقادانه نحوه گزارش مطالعات کار آزمایی بالینی منتشر شده در مجلات پرستاری ایران از سال 2010 (1389) به بعد بر اساس معیارهای CONSORTمجریپایان یافتهخير
23940884تبیین درک پرستاران شاغل در بخش مراقبت ¬های ویژه از نقش یونبفرم در هویت حرفه ای پرستاریمجریپایان یافتهخير
24940781بررسی میزان رعایت معیارهای اخلاق حرفه ای در عملکرد پرستاران از دیدگاه مادران کودکان بستری مجریپایان یافتهخير
25940300ارزیابی نقادانه خلاصه مقالات ارائه شده در کنگره های ملی و بین المللی پرستاری- مامایی سالهای 93-89 از نظر کیفیت محتوایی- نگارشیمجریپایان یافتهخير
26940193تأثیر شأن درمانی برسطح امید و شان انسانی بیماران مبتلا به افسردگی اساسیمجریپایان یافتهخير
27931582تبیین فرآیند تبعیت از رژیم درمانی در مبتلایان به تالاسمی ماژور: طراحی مدل تجویزیمجریپایان یافتهبلي
28931294بررسی نقادانه رعایت ملاحظات اخلاقی در مطالعات پرستاری منتشر شده در مجلات علمی – پژوهشی پرستاری ایران طی سال 1393مجریپایان یافتهخير
29930631طراحی و تعیین ویژگیهای روان سنجی پرسشنامه پیش بینی شایستگی پرستاری: یک مطالعه ترکیبیمجریپایان یافتهبلي
30930043تبیین موانع استقلال عمل در پرستاری: یک مطالعه تحلیل محتوای کیفیمجریپایان یافتهخير
31922857توسعه مفهوم مراقبت در آموزش پرستاری: تدوین برنامه درسی کارشناسی پرستاریمجریپایان یافتهبلي
32922648تبیین فرایند یادگیری زدایی در پرستاری و ارائه مدلی برای آموزش مداوم پرستارانمجریپایان یافتهبلي
33922379مواجهه با رنج در بیماران تحت تهویه مکانیکی بستری در بخش مراقبت های ویژه و ارائه یک مدل مراقبتیمجریپایان یافتهبلي
34922230توسعه مفهوم سلامت معنوی در پرستاری: طراحی و روان سنجی ابزار سنجش سلامت معنوی در بیمارانمجریپایان یافتهبلي
35922126تبیین فرآیند همکاری میان رشته ای پرستاران و پزشکان بالینی و ارائه مدلمجریپایان یافتهبلي
36921750تبیین فرهنگ تریاژ در پرستاران بخش اورژانس: مطالعه مردم نگاریمجریپایان یافتهبلي
37921593بررسی نقادانه روش ارزیابی روایی و پایایی ابزارهای مورد استفاده در مطالعات منتشر شده در مجلات علمی- پژوهشی پرستاری ایران، سال 1391مجریپایان یافتهخير
38921487درک تجربیات زیسته مددجویان با اختلال روانپزشکی از انگ: یک تحقیق فنومنولوژیمجریپایان یافتهبلي
39921304بررسی فرآیند داوری دست‌نوشته‌های علمی ارسالی به مجلات علمی پژوهشی دانشگاه علم پزشکی مشهدمجریپایان یافتهخير
40920345بررسی صحت متدولوژی مقالات مداخله ای آموزش پزشکی، منتشر شده در مجلات مصوب داخلی از ابتدای سال 1384 تا سال 1392مجریپایان یافتهخير
41920309بررسی رفتارهای غیرمدنی پرستاران در تعامل با یکدیگر در بیمارستانهای منتخب تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهدمجریپایان یافتهخير
42920297تبیین فرهنگ مهاجرین افغانستانی در مواجهه با بیماری؛ طراحی و روان سنجی ابزار رفتار جستجوی سلامت بر مبنای رویکرد ترکیبی متوالی اکتشافیمجریپایان یافتهبلي
43920074تبیین تجارب زیسته مدرسین پرستاری تازه کار در ایفای نقش حرفه ای خود و طراحی یک برنامه توانمند سازیمجریپایان یافتهبلي
44911320فرهنگ اقتصاد مراقبت سلامت در پرستاران بخش های مراقبت ویژه بیمارستانهامجریپایان یافتهبلي
45911181مفهوم مراقبت: یک مرور یکپارچهمجریپایان یافتهخير
46911160بررسی پایائی سیستم های تریاژ بخش اورژانس به روش فراتحلیلمجریپایان یافتهخير
47911159تحلیل شغلی پرستارتریاژ: روش دلفیمجریپایان یافتهخير
48910922بررسی علل رد مقالات مجلات علمی- پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در طول یکسالمجریپایان یافتهخير
49910798مقایسه ابزارهای نقد مطالعات کیفی در ارزیابی قوت مقالات پدیدار شناسی رشته پرستاریمجریپایان یافتهخير
50910627بررسی سهم پرستاران ایران در تولید دانش در یک دهه (2002-2011) مجریپایان یافتهخير
51900582بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد کارکنان پرستاری در خصوص اقتصاد مراقبت در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1390مجریپایان یافتهخير
52900581بررسی دانش، نگرش و عملکرد پرستاران و ماماهای شاغل در بیمارستان های منتخب شهر مشهد در رابطه با عملکرد مبتنی برشواهدمجریپایان یافتهخير
53900555بررسی وضعیت انتشار و کیفیت مقالات پرستاری ایرانی چاپ شده در مجلات معتبر بین المللی در طی سالهای 2000 تا 2010مجریپایان یافتهخير
54900554کیفیت چکیده مقالات فارسی مجلات مصوب پرستاری ایران طی سالهای 1388 و 1389مجریپایان یافتهخير
55900553بررسی درک پرستاران از ارتباط جو اخلاقی و رفتارهای اخلاقی پرستاران در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1391مجریپایان یافتهبلي
56900550تجارب زیسته مادران در مراقبت از کودکان مبتلا به گستره اختلال اوتیسم: طراحی و آزمون یک مدل مراقبتیمجریپایان یافتهبلي
57900348بررسی وضعیت ارائه چارچوب مطالعه در مقالات منتشر شده در مجلات پرستاری معتبر داخلی و خارجی طی سال 2012مجریپایان یافتهخير
58900318تجربه پرستاران از مراقبت برای بیماران با فرهنگها و زبانهای متفاوت مجریپایان یافتهخير
59900316مقایسه کیفیت خلاصه مقالات اصیل ساختار یافته و ساختار نیافته مجلات پرستاری و مجلات پزشکیمجریپایان یافتهخير
6089969بررسی تاثیر برنامه آموزشی- توجیهی بر خودپنداره حرفه ای دانشجویان مقطع کارشناسی پرستاریمجریپایان یافتهبلي
6189762مقایسه تکنیک تمرین مقاومتی عضلات دمی با اسپیرومتری انگیزشی در بهبود عملکرد تنفس بیماران مزمن انسدادی ریهمجریپایان یافتهبلي
6289428تبیین فرایند ارتباط استاد و دانشجو در آموزش بالینی پرستاریمجریپایان یافتهبلي
6389424چالشهای پیش روی پرستاری از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی مشهد در سال 90مجریپایان یافتهخير
6489235تحلیل محتوای کمی مقالات پرستاری مامایی چاپ شده در مجلات علوم پزشکی کشور در سال 88مجریپایان یافتهخير
6588196بررسی فراوانی بستری مجدد و عوامل مرتبط با آن در بیماران قلبی مراجعه کننده به بیمارستانهای منتخب شهر مشهدمجریپایان یافتهبلي
6688105بررسی تاثیر اجرای تئوری شناختی- اجتماعی «بندورا» بر ترک اعتیاد در مددجویان مراجعه کننده به کلینیک ترک اعتیاد بیمارستان امام رضا (ع) مشهدمجریپایان یافتهخير
6788016تأثیر اجرای برنامه پرسپتورشیپ در بر صلاحیت بالینی دانشجویان سال آخر کارشناسی پرستاریمجریپایان یافتهخير
6887295بررسی ارتباط درک شناختی خودپنداره با تبعیت از رژیم درمانی در مبتلایان به نارسایی قلب مراجعه کننده به بیمارستانهای قائم(عج) و امام رضا (ع) شهر مشهدمجریپایان یافتهبلي
6986288بررسی تاثیر یخ درمانی بر التهاب مخاط دهان ناشی از شیمی درمانی ترکیبیمجریپایان یافتهبلي
7086281بررسی مقایسه ای میزان آگاهی و عملکرد پزشکان و پرستاران در خصوص رعایت بهداشت دست و عوامل مرتبط با آن در بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد در استان خراسان رضوی- 1386مجریپایان یافتهخير
71980255طراحی و تعیین ویژگی های روانسنجی مقیاس سنجش سبک زندگی ارتقاءدهنده سلامت در بیماران مبتلا به سرطان کولورکتالهمکاردر دست اجرابلي
72971489تجربه زیسته 'مادران نزدیک به مرگ' و طراحی یک برنامه حمایتی با استفاده از مدل منطقیهمکاردر دست اجرابلي
73960947طراحی و رواسازی پرسشنامه توان مراقبتی خانواده کودکان مبتلا به بیماری مادرزادی قلبی بر مبنای تجارب آنها : یک مطالعه ترکیبیهمکاردر دست اجرابلي
74941375تبیین تجارب پرستاران از مراقبت در منزل- ارائه برنامه ارتقاء کیفیتهمکاردر دست اجرابلي
75941223تجارب زیسته دانشجویان کارشناسی پرستاری درارتباط با مشغولیت تحصیلی در آموزش پرستاریهمکاردر دست اجرابلي
76940864بهبود فرآیند مستند سازی مراقبت های پرستاری در بخش اورژانس بیمارستان 22 بهمن نیشابور- یک مطالعه اقدام پژوهیهمکارپایان یافتهبلي
77940519تجربه زیسته زنان ایرانی از باورها و رفتارهای نقش جنسیتی در بارداری: یک مطالعه اتنوفنومنولوژیهمکارپایان یافتهخير
78931512تجارب پرستاران در مراقبت از بیماران با تشخیص مرگ مغزی و ارائه یک مدل حمایتی برای پرستارانهمکارپایان یافتهبلي
79910379تبیین فرایند مدیریت زندگی در رانندگان کامیون مسافت طولانیهمکارپایان یافتهبلي
80910142بررسی میزان ناراحتی درک شده و عوامل ایجاد کننده ناراحتی در بیماران بستری در بخش های مراقبت وی‍ژه بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکارپایان یافتهخير
8189429تبیین فرآیند آموزش پرستاری بهداشت جامعه در عرصههمکارپایان یافتهبلي
8287096بررسی سروپروالانس عفونت با ویروسهای HBV ، HCV ، HIV و HTLVI در بیماران ترومائی بستری شده در بیمارستان امداد شهید کامیاب مشهد -1386همکارپایان یافتهخير
8386189بررسی تاثیر وضعیت نیمه نشسته بر عوارض ضمن همودیالیزهمکارپایان یافتهخير
8485418بررسی کیفیت ارایه خدمات آموزش بیمار در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی مشهد و ارایه مدل ارتقای سلامت _1385همکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1980617Explanation of the Lived Experiences of Patients with Psychiatric Disorders on the Consequences of Stigma in Mental Health CentersscopusEvidence based Care Journal1398اول
2980580Perceived Challenges Faced by Nurses in Home Health Care Setting: A Qualitative StudyPMCInternational journal of community based nursing and midwifery1398سوم
3980343The Provision of Palliative Care for Non cancer Patients With Advanced Disease: Equity Does MatterISIAmerican Journal of Hospice and Palliative Medicine اول
4980285The Challenges of Clinical Engagement of Nursing Students in IranPMCIranian Journal of Nursing and Midwifery Research1398سوم
5973967Concept Analysis of Non-Technical Skills in Cardiopulmonary Resuscitation: Use of Hybrid ModelSID/Iranmedex/Magiranمجلة انجمن آنستزیولوژی و مراقبت‌های ویژه ایران1397اول
6973723Basic Needs of Mothers with Children Undergoing Hemodialysis:A Meta--synthesis of Qualitative StudiesscopusEvidence based Care Journal1397سوم
7972564The workload of Nursing: A concept analysis using walker and avant approachISCمجله بالینی پرستاری و مامایی1396اول
8972544Quantitative content analysis of published nursing-midwifery articles in Iranian medical journalsSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه1397دوم
9972478Student-related factors affecting academic engagement: A qualitative study exploring the experiences of Iranian undergraduate nursing students.PMCElectronic Physician1397سوم
10972331Moral Distress in Nursing and Its Contributors in the Context of IranCinahlHealth, Spirituality and Medical Ethics1397اول
11972234Pediatric home health care: a missing position in Iranian health care systemCinahlInternational Journal of Caring Sciences1397سوم
12972173Culture of Productivity in clinical care: A qualitative studyISCمدیریت سلامت1397اول
13972161Study of the Status of STROBE's criteria in the reports of studies related to the prognosis of patients admitted to intensive care unitISCمجلة انجمن آنستزیولوژی و مراقبت‌های ویژه ایران1396اول
14971937Explaining nurses' experiences of caring for brain dead patients: a content analysisPMCElectronic Physician1397سوم
15971874Improving Nursing Care Documentation in Emergency Department: A Participatory Action Research Study in IranPMCOpen access Macedonian journal of medical sciences1397سوم
16971718Health-Seeking Behavior of Afghan Women Immigrants: An Ethnographic StudyISIJournal of transcultural nursing1397مسئول
17971378Iranian mothers' Experiences with Children Undergoing Hemodialysis: A Hermeneutic Phenomenological StudyISIJournal of pediatric nursing1397مسئول
18971278The nursing challenges of caring for brain-dead patients: A qualitative studyISINURSING AND MIDWIFERY STUDIES1397سوم
19971236“Immersion in an ocean of psychological tension:” The voices of mothers with children undergoing hemodialysisPMCIranian journal of nursing and midwifery research1397دوم
20971067Exploration of nurses' perception about professionalism in home care nursing in Iran: a qualitative studyPMCElectronic Physician1397سوم
21970731Enclosed in the synergistic rings of suffering: The experience of conscious patients under mechanical ventilation in the intensive care unit of the causes of sufferingPMCElectronic Physician1397مسئول
22970068Ethical challenges in nursing professionISCمجله بالینی پرستاری و مامایی1397اول
23964474Psychological Therapies: The Missing Link in Improving Treatment Adherence in Patients with β-thalassemia MajorscopusIranian Journal of Blood and cancer1396سوم
24964466Nurses’ perception of nursing services documentation barriers: a qualitative approachscopuselectronic journal of general medicine1396سوم
25964465An appraisal of qualitative articles on cardiovascular disease in Persian-language scientific journalsSID/Iranmedex/Magiranپرستاری قلب و عروق1396اول
26964197CRITICAL APPRAISAL OF THE APPLICABILITY OF CONTINUOUS CARE MODEL IN THE CARE OF CHRONIC PATIENTSCinahlمجله دانشکده پرستاری و مامائی ارومیه1396اول
27963894Inductive and Deductive: Ambiguous Labels in Qualitative Content AnalysisISIThe Qualitative Report1396پنجم
28963852Exploring Iranian β-Thalassemia major patients’ perception of barriers and facilitators of adherence to treatment: A qualitative studyPMCElectronic Physician1396سوم
29963750Evaluating the Quality of Trial Reports in Iranian Nursing JournalsISCمجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی1396اول
30963439Pain in β-thalassemia major patients: an important yet neglected issue.PMCThe Korean journal of pain1396دوم
31962661Regular Reminding of the Potential Serious Complications of Poor Adherence to Treatment: A Strategy for Improving Treatment Adherence in Beta-Thalassemia Major PatientsISIInternational Journal of Pediatrics1396دوم
32962016Examining the Correctness of the Articles written in the field of Veterans' Quality of Life– A Mini-review Articlescopusمجله طب نظامی1396اول
33962004Mental challenges of nurses in the face of unlearning situations in hospitals: A qualitative studyPMCElectronic Physician1396اول
34961816Reducing propofol injection pain by pretreatment with tramadol and butorphanol: Are they safe?PMCJournal of anaesthesiology, clinical pharmacology1396چهارم
35961805Faculty-Student Caring Interaction in Nursing Education: An Integrative ReviewPMCJournal of caring sciences1396مسئول
36961801The Elixir of Visiting: A Qualitative Study on the Experiences of Conscious Mechanically Ventilated Patients in Intensive Care Units Regarding Visiting Family MembersscopusEvidence based Care Journal1396مسئول
37961444Exploration of the process of Interprofessional collaboration among nurses and physicians in IranPMCElectronic Physician1396مسئول
38961320Nurses’ Experiences of Caring for Patients with Different Cultures in Mashhad, IranPMCIranian journal of nursing and midwifery research1396دوم
39961114Developing the concept of caring in nursing educationPMCElectronic Physician1396مسئول
40961112Critical Appraisal of Published Qualitative Research Papers in the Field of Nursing Management by Iranian authors: A cross-sectional StudyISIActa Facultatis Medicae Naissensis1396اول
41960349The Effect of Spiritual Intelligence Training on Job Satisfaction of Psychiatric NursesPMCIranian Journal of Psychiatry1395اول
42954279Development of Islamic Spiritual Health Scale (ISHS)ISIJOURNAL OF THE PAKISTAN MEDICAL ASSOCIATION1395مسئول
43954270Black Shadow of Stigma: Lived Experiences of Patients with Psychiatric Disorders on the Consequences of StigmaISIIranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences1396اول
44953963The Effect of Dignity Therapy on Perceived Dignity in Patients With Major Depression DisorderPMCNURSING AND MIDWIFERY STUDIES1395مسئول
45953460Critical Appraisal of the Validity and Reliability of the Quantitative Studies Published in Iranian Nursing JournalsISCFuture of Medical Education Journal1395اول
46953456Effect of critical thinking training on the psychiatric nurses’ job satisfactionISCJournal of Research & Health1395اول
47953190Development and Psychometric Assessment of Islamic Spiritual Health Scale for Muslim Patients Based On Islam TeachingsISCنشریه پژوهش پرستاری ایران1395دوم
48953189Critically evaluation widely published newspapers in relation to nursing in 1392ISCمجله تحقیقات نظام سلامت حکیم1395اول
49953185Phenomenography: A Missed Method in Medical ResearchISIActa Facultatis Medicae Naissensis1395مسئول
50953184Nonemergent Patients in the Emergency Department: An Ethnographic StudyISITRAUMA MONTHLY1395مسئول
51952115Concept Analysis of Spiritual Health Based on Islamic TeachingsISCنشریه پرستاری ایران1394مسئول
52951727The reliability of the manchester triage system: a meta-analysisMedlineJournal of evidence-based medicine1396سوم
53951394Oral cryotherapy for preventing chemotherapy induced oral mucositis: An effective but yet neglected strategyISIJOURNAL OF CANCER RESEARCH AND THERAPEUTICS1396مسئول
54951233Critical realism: an important philosophical perspective for nursing researcheSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه1394مسئول
55951165Spiritual Health in Nursing From the Viewpoint of IslamISIIranian Red Crescent Medical Journal1395اول
56951093Iranian Novice Nursing Faculty Experiences on Their New Roles in Relation to IT LiteracyMedlineStudies in Health Technology and Informatics(Nursing Informatics)1395دوم
57950905Road life perspectives and experiences among Iranian truck drivers: A qualitative studyISIActa Facultatis Medicae Naissensis1395سوم
58950894Is nurses’ professional competence related to their personality and emotional intelligence? A cross-sectional studyPMCJournal of Caring Sciences1395اول
59950791The Role Descriptions of Triage Nurse in Emergency Department: A Delphi StudyPMCscientifica1395چهارم
60950573Afghan refugees' experience of Iran’s health service deliveryscopusInternational Journal of Human Rights in Healthcare1395اول
61950372Principle-based concept analysis: Caring in nursing educationPMCElectron Physician1395مسئول
62950371The Effect of Dignity Therapy on Hope in Patients with Major Depression Disorderسایر سایت‏های تخصصیGlobal Journal of Health Science1395مسئول
63950369How likely is for a nurse student to become a competent nurse? A protocol for scale development and validation using a mixed methods studyISIACTA FACULTATIS MEDICAE NAISSENSIS1394اول
64950326Assessment of trustworthiness of published qualitative articles in Iranian websites in 1392ISCمجله پژوهش پرستاری1394اول
65943229Challenges of Transcultural Caring Among Health Workers in Mashhad-Iran: A Qualitative StudyPMCGlobal Journal of Health Science1394مسئول
66942869Intensive Care Nurses' Belief Systems Regarding the Health Economics: a Focused EthnographyPMCGlobal Journal of Health Science1395اول
67942867A Concept Analysis of Nursing ResponsibilityISCمجله بالینی پرستاری و مامایی1394اول
68942773Critical Appraisal of the Ethical Considerations’ Reports in Nursing Studies Published by Iranian Nursing JournalsSID/Iranmedex/Magiranنشریه پرستاری ایران1394اول
69942671Resource Management among Intensive Care Nurses: An Ethnographic studyPMCMateria Socio-Medica1394اول
70942650Quality assemment of abstracts in massage therapy articles published by nursesسایر سایت‏های تخصصیمجله علوم مراقبتی نظامی1394اول
71942610Comparing the Executive Process of Iranian and British Nursing Doctoral Dissertationسایر سایت‏های تخصصیمجله سلامت و مراقبت1393اول
72942366Stigma in Health Systems: A Review ArticleSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام1394اول
73941321Professionalization of Nursing: Barriers and FacilitatorsChemical AbstractThe International Journal of Review in Life Sciences1393اول
74940926Academic Engagement Concept and its Affecting Factors in Medical Education: A Review StudySID/Iranmedex/Magiranگامهای توسعه در آموزش پزشکی1394اول
75940795Awareness and performance of Iranian nurses with regard to health economics: A cross-sectional studyPMCNorth American Journal of Medical Sciences1394اول
76940399The publication status and general quality of internationally published articles by Iranian nursing scholarISCJournal of Nursing and Midwifery Sciences1394اول
77940174The Multidimensional Nature of Relationships: The Perceptions of Iranian Nursing Students and Educators of the Student-Educator RelationshipISIThe journal of nursing research1394اول
78940173Severity of stigma in psychiatric patients in Mashhad, 2013index copernicusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین1394اول
79940172Truck drivers' experiences and perspectives regarding factors influencing traffic accidents: a qualitative studyISIAmerican Association of Occupational Health Nurses1394سوم
80940171A review of the clinical interdisciplinary collaboration among nurses and physiciansISIOpen Journal of Nursing1394مسئول
81940170The reliability of the Australasian Triage Scale: a meta-analysisPMCWorld Journal of Emergency Medicine1394دوم
82940124The reliability of the Canadian triage and acuity scale: Meta-analysisPMCNorth American Journal of Medical Sciences1394دوم
83940040Design of psychometric assessment questionnaire to determine the causes of discomfort among patients admitted to the intensive care unitCinahlفصلنامه مراقبت مبتنی بر شواهد1394دوم
84935576Challenges in facing organ donation request of the family of brain-dead patients: a qualitative analysisCinahlفصلنامه مراقبت مبتنی بر شواهد1393سوم
85935319Nursing developments in Iran during World Wars I & II: A historical studyISCJournal of Nursing and Midwifery Sciences1394اول
86935301Evaluating the Incivility between staff nurses and matrons employed in IranscopusJournal of Acta Facultatis Medicae Naissensis1394اول
87935279Vaccination learning experience of nursing students: a grounded theory study.ISIJournal of educational evaluation for health professions1394سوم
88934707Clinical Interdisciplinary Collaboration Models and Frameworks from Similarities to Differences: A Systematic ReviewPMCGlobal Journal of Health Science1394دوم
89934540Spiritual Journey in Mothers' Lived Experiences of Caring for Children With Autism Spectrum DisordersPMCGlobal Journal of Health Science1394اول
90934539Lived Experiences of Iranian Novice Nursing Faculty in Their Professional RolesPMCGlobal Journal of Health Science1394اول
91934378Comparing inspiratory resistive muscle training with incentive spirometry on rehabilitation of COPD patientsISIRehabilitation Nursing1394اول و مسئول
92934377Thematic Analysis of Nursing MSc Theses: a Necessity to Improve the Quality of Nursing Postgraduate Courses(Emro (IMEMRمجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی1394اول
93934376Assessment of nursing MSc theses and their levels of evidence(Emro (IMEMRمجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی1393اول
94934374Mental illness stigma: A concept analysisISCمراقبتهای نوین، فصلنامه علمی پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند1393اول
95934373Quality of Reporting of Nursing and Midwifery Cohort Studies According to the STROBE Statementscopusحیات، مجله دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران1393اول
96934196Reliability of the Emergency Severity Index: Meta-analysis.PMCSultan Qaboos University medical journal1393دوم
97933902Relationship between Awareness of Disease and Adherence to Therapeutic Regimen among Cardiac Patients.PMCInt J Community Based Nurs Midwifery.1393اول
98933570Barriers to and Facilitators of Research Utilization among Iranian Nurses: A Literature ReviewPMCJournal of Caring Sciences1393اول
99932981A Study of Iranian Nurses’ and Midwives’ Knowledge, Attitudes, and Implementation of Evidence-Based Practice: The Time for Change Has ArrivedISIWorldviews on Evidence-Based Nursing1393اول
100932701Teaching methods in community health nursing clerkships: Experiences of health care staff in IranPMCJ Educ Eval Health Prof.1393سوم
101931973Pender’s health promotion model in medical researchISIJournal of Pakistan Medical Association1393اول
102931971The Effect of an Educational-Orientation Program upon Professional Self-Concept of Undergraduate Nursing Students(Emro (IMEMRمجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی1393اول
103930938The causes and solutions of the theory and practice gap from nursing education view point: A review articleISCمجله توسعه آموزش در علوم پزشکی زنجان1393اول
104930883Challenges Ahead of Emergency Medical Technician Graduates in the Workplace in IranPMCJournal of Allied Health1393اول
105930882Caring Concept: An Integrative ReviewISCمجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه1393اول
106930316Iranian nursing contribution to scientific production in late decade (2003-2012) inWeb of Science DatabaseISCفصلنامه مدیریت ارتقای سلامت1393مسئول
107930315Study of burnout and its related workplace factors in nursing faculty members of Khorasan Razavi province, 1391ISCفصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار1393اول
108930313Is gastric residual volume monitoring in critically ill patients receiving mechanical ventilation an evidence-based practicePMCIndian Journal of Critical Care Medicine1393اول
109930304Can Family History Be Used As a Predictor in Patients with Suspected Acute Appendicitis at the Emergency DepartmentPMCBulletin of Emergency Trauma1393اول
11092537The Nursing Students Perception of the Community Health Nursing Training: A Grounded Theory Study.ISILife Science Journal1391سوم
111924986Seeking a progressive relationship for learning: A theoretical scheme about the continuity of student-educator relationship in clinical nursing educationPMCJapan Journal of Nursing Science1392مسئول
112924969Student-educator relationship in clinical nursing education: Qualitative content analysisISCفصلنامه پرستاری داخلی - جراحی1392مسئول
113924911The Methodological Accuracy in Interventional Medical Education Articles Published in Approved Iranian Journals from 2005 to 2013index copernicusگامهای توسعه در آموزش پزشکی1392اول
114924632The effect of Bandura's social-cognitive theory implementation on addiction quitting of clients referred to addiction quitting clinicsPMCIranian Journal of Nursing and Midwifery Research1392اول
115924488Role of quality of care and treatment in faciliting decision making and consent to organ donation in brain dead family: a qualitative studyEmbaseJournal of Evidence-based Care 1392سوم
116924408Supportive Relationship: Experiences of Iranian Students and Teachers concerning Student-Teacher Relationship in Clinical Nursing EducationPMCIranian Journal of Nursing and Midwifery Research1392اول
117923689The process of community health nursing clinical clerkship: A grounded theoryPMCIranian Journal of Nursing and Midwifery Research1392سوم
118923095Educational challenges ahead of nursing from the perspective of faculty members of Mashhad University of Medical SciencesISCJ. Adv Med&Prof1392اول
119922808The Effect of Preceptorship Program on Clinical Skills of Undergraduate Nursing Students(Emro (IMEMRمجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی1392اول
120922077Symbolic Interactionism in Grounded Theory: A Viewpoint for Explainingthe Student-Educator Relationship in Clinical Nursing Educationindex copernicusفصلنامه تحقیقات کیفی در علوم سلامت1391اول
121921935experience of brain dead family who candidate for organ request: a qualitative studyISCاخلاق و تاریخ پزشکی1390سوم
122921909Factors Influencing Organ Donation Decisions by brain death patients families: a qualitative studySID/Iranmedex/Magiranپایش1391سوم
123921764The Relationship Between Lifestyle and Essential Hypertension in Sabzevar, Iranindex copernicusفصلنامه علمی ‌ـ ‌پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار1383مسئول
12491728The Prevalence of Hypertension in urban population of SabzevarISCفصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار1387سوم
12591727Validity and Reliability of the Bramson’s Quit Addiction Self-Efficacy QuestionnaireISCفصلنامه پژوهشی حکیم1391چهارم
12691726Exploring families' experiences of an organ donation request after brain deathISINursing Ethics1391سوم
12791725The comparison of clinical signs and symptoms presentation in men and women with myocardial infarction attending in Mashhad hospitals of Imam Reza and GhaemISCفصلنامه پرستاری داخلی- جراحی1391سوم
12891723Challenges of Community Health Nursing Education in IranISCInternational Journal of Community Based Nursing and Midwifery1391دوم
12991617The Relationship Between Self-concept and Adherence to Therapeutic Regimens in Patient With Heart FailureISIJournal of cardiovascular Nursing1390مسئول
13091411Effect of Oral Cryotherapy on Combination Chemotherapy-induced Oral Mucositis: A Randomized Clinical Trialindex copernicusMiddle East Journal of Cancer1391اول
13191297Nursing's position in health care delivery system in IranISCپژوهش پرستاری1391اول
13291162The Effect of Continuing Education Program on Nurses’ Documentation CompetencySID/Iranmedex/MagiranEvidence Based Care1391سوم
13391023Exploring the Needs and Perceptions of Iranian Families Faced with Brain Death News and Request to Donate Organ: A Qualitative StudyPMCInternational Journal of Organ Transplantation Medicine1391سوم
13490772The role of Self-concept Mode of Roy’s Adaptation Model on adherence of diet regimen in heart failure patientsindex copernicusOfogh-e-Danesh Journal1390مسئول
13590667Studying the Effect of Entonox Gas on the APGAR of the NeonatesISCJournal of Rafsenjan University of Medical Sciences1390سوم
13690653Experiencing brain death diagnosis by patients' family members and organ donation: a qualitative studyindex copernicusIranian Journal of Medical Ethics and History of Medicine1390سوم
13790544A comparative study on effect of e-learning and instructor-led methods on nurses’ documentation competencyPMCIranian Journal of Nursing and Midwifery Research1390مسئول
13890302The Frequency of Rehospitalization and Its Contributing Factors in Patient with Cardiovascular Diseases Hospitalized in Selected Hospitals in Mashhad In 2010index copernicusOfogh-e-Danesh Journal1390اول
13990197The Relationship Between Self-concept and Adherence to Therapeutic Regimens in Patients With Heart FailureISIThe Journal of cardiovascular nursing1390مسئول
14088730Frequency of Cerebral Damage in CT Scans of Patients Admitted to CT Scan Center of Emdad Hospital in Sabzevar, IranSID/Iranmedex/Magiranعلمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار1388دوم
14188729Study of the Quality of Life of Nurses in Sabzevar Hospitals, IranSID/Iranmedex/Magiranفصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار1388سوم
14288675The Influence of Semi-Fowler's Position on Hemodialysis Complicationsعلمی پژوهشی ایندکس نشدهمجله علمی_ پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی مشهد 1388سوم
14387614Study of the Risk Factors in Suicide Cases Admitted to Vase’ee Emergency Clinic in Sabzevar, IranSID/Iranmedex/Magiranفصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار1387چهارم
14487613The Role of Nurses in Pain Management of Coronary Heart Diseases in Sabzevar, Iranindex copernicusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان1387اول
14585135بررسی عادت های مطالعه در دانشجویان دانشکده علوم پزشکی سبزوار SID/Iranmedex/Magiranمجله دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار 1385اول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1981712بازنگری برنامه درسی کارشناسی پرستاری مبتنی بر مفهوم مراقبت در آموزش پرستاریهمایش مراقبت مبتنی بر شواهد در پرستاری و ماماییمشهدپوستر1398خير
2981542مواجهه با رنج در بیماران تحت تهویه مکانیکی بستری در بخش مراقبت های ویژه و ارائه یک مدل مراقبتیهمایش مراقببت مبتنی بر شواهد در پرستاری و ماماییمشهدپوستر1398خير
3973357ارزیابی کیفیت گزارش کارآزمایی های تصادفی شده منتشر شده در مجلات پرستاری ایران بر اساس معیار کنسورتهمایش دبیران مجلات علوم پزشکی ایرانمشهدپوستر1397بله
4973356ارزیابی نقادانه کیفیت گزارش مطالعات مقطعی در زمینه بیماریهای ایسکمیک قلبی منتشر شده در مجلات پرستاری ایران براساس بیانیه STROBEهمایش دبیران مجلات علوم پزشکی ایرانمشهدپوستر1397بله
5973353ارزیابی نقادانه کیفیت گزارش مطالعات مرور نظام مند و فراتحلیل مرتبط با اقدامات پرستاریهمایش دبیران مجلات علوم پزشکی ایرانمشهدسخنرانی1397بله
6972988بررسی علل رد مقالات در مجلات علوم پزشکی مشهد در طول یکسالهمایش دبیران مجلات علوم پزشکی ایرانمشهدپوستر1397خير
7971070کاربرد انتروپولوژی در مراقبت در منزلکنگره انسان شناسی زیستیمشهدپوستر1397خير
8971069Barriers to timely nursing care of acute infections in home care model: a qualitative studyدومین کنگره بین المللی استراتژیهای پیشگیری برای عفونتهای مرتبط با مراقبت از بیمارمشهدپوستر1397خير
9970295ارتباط پرستار-بیمار در مراقبت درمنزل- مرور سیستاتیکپنجمین کنگره ملی و دومین جشنواره آموزش بیمارو خودمراقبتیتهرانپوستر1396خير
10970292بررسی هزینه اثربخشی مراقبت درمنزل به عنوان رویکرد نوین سیستمهای سلامت در مقایسه با مراقبت در بیمارستاناولین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتیمشهدسخنرانی1395خير
11960092تشخیص مرگ مغزی با بالین یا تستهای آزمایشگاهی پیشرفتهکنگره بین المللی آزمایشگاه و بالینتهرانپوستر1395خير
12954141Iranian Novice Nursing Faculty Experiences on Their New Roles in Relation to IT Literacy13th International Congress in Nursing InformaticsGenevaپوستر1395خير
13950210NO TITLE IN FARSIInternational Congress of Transplantation & Implantationمشهدپوستر1394خير
14950209no title in FarsiInternational Congress of Transplantation & Implantationmashhadپوستر1394خير
15942862بررسی نقادانه وضعیت گزارش ملاحظات اخلاقی در مطالعات پرستاری منتشر شده در مجلات پرستاری ایران طی سال 1393سومین کنگره اخلاق پرستاریتهرانسخنرانی1394بله
16941827ابزار سنجش سلامت معنوی در پرستاری جامعه ایران اسلامیچهاردهمین کنگره سراسری انجمن مدیکال انکولوژی و هماتولوژی ایران و کنگره پرستاری سرطانمشهدسخنرانی1394خير
17941826سلامت معنوی در پرستاری جامعه ایران اسلامیچهاردهمین کنگره سراسری انجمن مدیکال انکولوژی و هماتولوژی ایران و کنگره پرستاری سرطانمشهدپوستر1394خير
18940937تجارب مراقبتی مادران کودکان مبتلا به گستره اختلال اوتیسم: یک مطالعه پدیدارشناسیسومین همایش کشوری تحقیقات کیفی در علوم سلامتیاسوجسخنرانی1394بله
19935323Understanding the needs of novice nurse educators during transition to their academic role: a thematic analysisICN 2015 conference: global citizen, global nursingسئولپوستر1394بله
20935322Spiritual Transcendence: Mothers' care experiences of children with autism spectrum disordersICN 2015 conference: global citizen, global nursingسئولپوستر1394بله
21935321Health seeking behaviors of afghan refugee women: an ethnographic studyICN 2015 conference: global citizen, global nursingسئولپوستر1394بله
22935320Centrality of helping relationship in clinical nursing education: A grounded theory of student-teacher relationshipICN 2015 conference: global citizen, global nursingSeoulسخنرانی1394بله
23932979Technology-based self-care: A cost-effective and feasible strategy for promoting self-care among patients with chronic diseaseپنجمین همایش سراسری راهکار های ارتقای سلامت و چالش ها با محوریت خودمراقبتیساریسخنرانی1393بله
24932978مقایسه تکنیک تمرین مقاومتی عضلات دمی با اسپیرومتری انگیزشی در بهبود عملکرد تنفس بیماران مزمن انسدادی ریهپنجمین همایش سراسری راهکار های ارتقای سلامت و چالش ها با محوریت خودمراقبتیساریپوستر1393بله
25932811Lived experiences of Iranian novice nursing faculties to plan empowerment programs5th International nurse education conferenceNoordwijkerhoutپوستر1393خير
26932360تجربه زیسته مدرسین پرستاری تازه کار در ایفای نقشهای حرفه ای خودپانزدهمین کنگره کشوری آموزش پزشکییزدپوستر1393خير
27922810Relationship between spirituality and success of cardiopulmonary resuscitation in Hajj pilgrimsThe 2nd Cardiac Nursing CongressMashhadسخنرانی1392بله
28922809مقایسه تاثیر دو روش آموزش الکترونیک و سخنرانی بر کسب صلاحیت گزارش نویسی پرستاراندوازدهمین همایش کشوری آموزش پزشکیمشهدپوستر1390بله

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
11882راهنمای بالینی پرستاری1388تالیف بخشی از کتاب
2173اصول مراقبتهای پرستاری در CCU1385تالیف
3172تئوری های انگیزش و کاربرد آن در نظام سلامت1388تالیف
4171تئوری ها و تئوری پردازان پرستاری1385ترجمه و تالیف
5115تئوری‌ها و تئوری‌پردازان پرستاری1388تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری
19955کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهاول1397
29214کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهاول1395
39157کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهاول1393

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه