مجتبی  ابریشمی
خلاصه عملکرد مجتبی  ابریشمی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

مجتبی ابریشمی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): مجتبی ابریشمی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : فلوشیپ
رشته تخصصی : چشم پزشکی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : AbrishamiMO@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1971252بررسی عوارض و عوامل همراه اندوفتالمیت و نتایج بینایی حاصل از آن در مرکز چشم پزشکی خاتم الانبیا مشهد بین سالهای 92-97مجریدر دست اجراخير
2911039تهیه و ارزیابی درون تنی (In Vivo) نانو ذرات جامد لیپیدی (SLN) حاوی دیکلوفناک به دنبال تزریق داخل ویترهمجریپایان یافتهخير
3900002تهیه و ارزیابی درون تنی (In Vivo) نانو لیپوزومهای حاوی ملفالان به دنبال تزریق داخل ویترهمجریپایان یافتهخير
489166شناسایی پاتوژنهای عامل اندوفتالمیت با استفاده از PCRمجریپایان یافتهخير
588726اندازه گیری مقادیر انحرافات پنهان و ذخایر فیوژنی قبل و بعد از جراحی رفراکتیو به روش (PRK) Photorefractive Keratectomyمجریپایان یافتهخير
688708مقایسه نتایج درمانی، آناتومیک و عملکرد بینایی فتورفراکتیو کراتکتومی به دو روش اصلاح اسفریک و اصلاح با کمک جبهه موجمجریپایان یافتهبلي
786738بررسی میزان علاقه و آشنایی دانشجویان پزشکی(کارورز) دانشگاه علوم پزشکی مشهد با احیاء قلبی تنفسی (CPR) در سال1387مجریپایان یافتهخير
886463مقایسه عمق اتاق قدامی و حقیقی به دنبال عمل جراحی کاتاراکت با لنز داخل چشمی مورشر در بیمارستان چشم خاتم الانبیا ( ص) مشهد در سال 86مجریپایان یافتهخير
985451بررسی گذشته نگر موارد لنفوم هوچکین و مرور آسیب شناسی آنها در بیماران بیمارستانهای امام رضا (ع) ، قائم (عج) ، امید و دکتر شیخ مشهد در فاصله سالهای 1379- 1385 مجریپایان یافتهخير
10980570نظام ثبت بیماران با ترومای نافذ چشمی خراسان بزرگهمکاردر دست اجراخير
11980504مقایسه سونوگرافی دیامتر عصب اپتیک در بیماران نوریت اپتیک و نوروپاتی ایسکمیک قدامی غیرآرتریتی عصب اپتیکهمکارعقد قراردادبلي
12971796تهیه، تعیین خصوصیات و ارزیابی ذرات آهسته رهش PLGA حاوی دگزامتازون و بواسیزومب به منظور دارورسانی در چشم در مدل حیوانی خرگوشهمکاردر دست اجرابلي
13971571نظام ثبت معاینات چشمی در نوزادان نارسهمکاردر دست اجراخير
14971570سیستم ثبت اطلاعات بیماران مبتلا به تحلیل رفتگی های ارثی شبکیه چشم در مشهدهمکاردر دست اجراخير
15971241بررسی تغییرات OCT آنژیوگرافی در بیماران تیروئید افتالموپاتی و مقایسه آن با افراد سالمهمکارآماده طرح در شورا(پایان طرح)بلي
16971128بررسی بالینی اندوفتالمیت در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان خاتم الانبیاء از دی 1397 تا خرداد 1399.همکاردر دست اجرابلي
17960978مقایسه میزان آسیب شبکیه در درمان macular hole closure با دو روش برداشتن ILM با pinch وscraperهمکارپایان یافتهبلي
18960678بررسی درازمدت نتایج کراس لینکینگ از نظر اناتومیکی و بینایی در بیماران مبتلا به کراتوکونوس مرکز چشم پزشکی خاتم الانبیاءهمکاردر دست اجراخير
19960463بررسی پلی مورفیسم های دومین های فعال ژن VEGFدر ارتباط با پاسخ به درمان تزریق داخل ویتره اواستین در بیماران رتینوپاتی دیابتی دارای ادم ماکولاهمکاردر دست اجرابلي
20950414تولید و ارزیابی نانولیپوزوم های وانکومایسین پس از تزریق داخل ویتره در خرگوش های آلبینوهمکارپایان یافتهبلي
21900427بررسی ابعاد دیسک اپتیک و موقعیت مرکز ماکولا نسبت به دیسک اپتیک در جمعیت مشهدهمکارپایان یافتهبلي
2289005بررسی سطح سرمی 25 هیدروکسی ویتامین D با مراحل رتینوپاتی دیابتی در بیماران دیابتی نوع 2همکارپایان یافتهخير
2388255بررسی رابطه بین دانسیته عروق ملتحمه و اپی اسکلرا و شدت رتینوپاتی دیابتیکهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1981853Effect of night work on image quality of optical coherence tomography angiographyPMCJournal of Current Ophthalmology اول
2981232Optical coherence tomography angiography in best vitelliform macular dystrophyPMCJournal of current ophthalmology مسئول
3981040Screening for HydroxychloroquineAssociated Retinopathy: A ReviewISIJournal of Clinical and Diagnostic Research1398مسئول
4974037Efficacy of adjuvant topical timolol–dorzolamide with intravitreal bevacizumab injection in diabetic macula edema: A contralateral eye studyPMCJournal of current ophthalmology1398مسئول
5974001Multimodal imaging in posterior microphthalmosPMCJournal of current ophthalmology1398مسئول
6973856Comparison of mechanical debridement and trans-epithelial myopic photorefractive keratectomy: A contralateral eye studyPMCJournal of current ophthalmology1398سوم
7971422Endothelial cell changes after photorefractive keratectomy with graded usage of mitomycin CISIINTERNATIONAL OPHTHALMOLOGY1397مسئول
8970678Consequences of inadvertent intravitreal Mitomycin C injectionPMCInternational Journal of Retina and Vitreous1396مسئول
9962435Long-term complications of sulfur mustard poisoning: retinal electrophysiological assessment in 40 severely intoxicated Iranian veteransPMCInternational journal of retina and vitreous1395مسئول
10962302Distribution of different sized ocular surface vessels in diabetics and normal individualsPMCJournal of ophthalmic & vision research1396چهارم
11960560Normative values and contralateral comparison of anterior chamber parameters measured by Pentacam and its correlation with corneal biomechanical factorsPMCSAUDI JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY1395مسئول
12952457Solid Lipid Nanoparticles Improve the Diclofenac Availability in Vitreous after Intraocular InjectionPMCJournal of drug delivery1395اول
13952139Preparation and in vivo evaluation of nanoliposomes containing melphalan after intravitreal injection in albino rabbitsscopusJournal of Pharmaceutical Investigation1395چهارم
14950030Stereoacuity after photorefractive keratectomy in myopiaPMCJournal of Current Ophthalmology1394مسئول
15942747Sulfur Mustard Exposure and Non-Ischemic Central Retinal Vein OcclusionSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی1394مسئول
16940261Higher titers of anti-Chlamydia pneumoniae IgG in diabetic retinopathy: a cross-sectional studyPMCDiabetes/metabolism research and reviews1393سوم
17935040The effects of multi-sensory stimulation on the facial expression of neonates during eye examinations for retinopathy of prematurity screeningscopusJournal of Babol University of Medical Sciences1394چهارم
18934672PCR detection and identification of bacterial contaminants in ocular samples from post-operative endophthalmitisPMCJournal of Clinical and Diagnostic Research1394سوم
19934178Angle kappa measurements: Normal values in healthy iranian population obtained with the orbscan iiscopusranian Red Crescent Medical Journal1393چهارم
20934103Intravitreal Clindamycin in the Treatment of Unresponsive Zone One Toxoplasmic Chorioretinitis: A Case ReportISIIran Red Crescent Med J.1393مسئول
21933397Branch Retinal Artery Occlusion in a Patient with Patent Foramen OvalePMCJOURNAL OF OPHTHALMIC AND VISION RESEARCH1392سوم
22931906Knowledge of Iranian Medical Interns Regarding Cardio-Pulmonary ResuscitationPMCTrauma Mon1391دوم
23931821Heterophoria and Fusional Reserves Changes after Photorefractive Keratectomy for MyopiascopusIranian Journal of Ophthalmology1393پنجم
24931478Efficacy of extended-release oral diclofenac in postoperative pain management after photorefractive keratectomy.ISIJournal of Ocular Pharmacology and Therapeutics1392مسئول
25931265Normative Values and Contralateral Comparison of Anterior Chamber Depth Measured by Orbscan II in an Iranian PopulationChemical AbstractJournal of Ocular Diseases and Therapeutics1392مسئول
26930838White-to-white corneal diameter: normal values in healthy Iranian population obtained with the Orbscan IIISIInternational journal of ophthalmology1393مسئول
27924609Distribution of normal superficial ocular vessels in digital images.ISIContact Lens and Anterior Eye1392
28922976Incidence and Risk Factors of Retinopathy of Prematurity in Mashhad,Northeast IranISIIran Red Crescent Med 1391مسئول
2992008Angle kappa changes after photorefractive keratectomy for myopiaISIInt Ophthalmol1392مسئول
3091438Effects of Chalazion Excision on Ocular AberrationsISICORNEA 1391سوم
3190732The corneal volume and biomechanical corneal factors: Is there any correlation?ISIJournal of Research in Medical Sciences1390مسئول
3290311Serum Prolactin Level and Diabetic Retinopathy in Type 2 Diabetesindex copernicusJournal of diabetes & metabolism1390سوم
3390224Rapid and Sustained Resolution of Serous Retinal Detachment in Sturge-Weber Syndrome after Single Injection of Intravitreal BevacizumabISIOcular Immunology and Inflammation1390سوم
3490157Infectious scleritis after subtenon triamcinolone acetonide injectionISIOcular immunology and inflammation1390مسئول
3590090Therapeutic Effects of High-Dose Intravenous Prednisolone in Methanol-Induced Toxic Optic NeuropathyISIJournal of Ocular Pharmacology and Therapeutics1390دوم
3689681تظاهرات چشمی HTLV-1SID/Iranmedex/Magiranمجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی1389دوم
3789615Discrepancy between actual and theoretical anterior chamber depth in patients with Morcher posterior chamber intraocular lensISI Iranian Journal of Ophthalmology1389دوم
3888556visual function following treatment of optic neuritisISIiranian red crescent medical journal1388مسئول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1973052Simultaneous Bilateral Vitrectomy for Bilateral Acute Endophthalmitis after Intravitral Bevacizumab Injectionبیست و هشتمین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایرانتهرانپوستر1397بله
2973051Efficacy of Adjuvant Topical Timolol-Dorzolamide with Intravitreal Bevacizumab Injection in Diabetic Macular Edema: Contralateral Eye Studyبیست و هشتمین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایرانتهرانسخنرانی1397بله
3973050Optical Coherence Tomography Angiography of Retinal Artery Occlusionبیست و هشتمین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایرانتهرانسخنرانی1397بله
4972523Efficacy of adjuvant topical timolol-dorzolamide with intravitreal bevacizumab injection in diabetic macular edema: Contralateral eye pilot studyhttp://www.escrs.org/vienna2018/viennaپوستر1397بله
5972522Successful treatment of traumatic rhegmatogenous retinal detachment associated with retinal dialysis and large macular hole by scleral buckling: A case reportEuropean Society of Cataract and Refractive Surgeons (ESCRS)viennaسخنرانی1397بله
6972521Neurotrophic corneal ulcer recurrence following topical tetracaine abuse in a one eyed patientEuropean Society of Cataract and Refractive Surgeons (ESCRS)viennaسخنرانی1397بله
7972520Efficacy of corneal cooling on postoperative pain management after photorefractive keratectomy: a contralateral eye randomised clinical tEuropean Society of Cataract and Refractive Surgeons (ESCRS)viennaسخنرانی1397بله
8942926تهیه، تعیین خصوصیات و ارزیابی درون تن نانوذرات لیپیدی جامد حاوی دیکلوفناک بعد از تزریق داخل چشمی1st International Gazi Pharma Symposiumآنتالیاپوستر1394خير
9934135Idiopathic Retina Vasculitis, Aneurysms and Neuroretinitis (IRAVAN) Syndrom: A case reportبیست و یکمین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایرانتهرانپوستر1390بله

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
1797Neglected Tropical Diseases - Middle East and North Africa Neglected Tropical Diseases(Trachoma)1393تالیف
2753Trachoma ( یک فصل از کتاب بین المللی Neglected Tropical Diseases - Middle East and North Africa)1393تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری
19989فلوشیپ پژوهشی سطح 11397
210114فلوشیپ پژوهشی سطح 21398

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه