جواد  ملک زاده
خلاصه عملکرد جواد  ملک زاده
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

جواد ملک زاده

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): جواد ملک زاده رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : مربی آخرین مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد
رشته تخصصی : آموزش پرستاری دانشکده/محل خدمت : دانشکده پرستاری و مامایی
پست الکترونیک : malekzadehj@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1980012بررسی تاثیر بسته ABCDE بر روی همودینامیک و خطر بروز عوارض بیماران تحت تهویه مکانیکیمجریدر دست اجرابلي
2971101بررسی تاثیر به کارگیری کیت سریع تروپونین بر شاخص های زمانی و خطاهای تریاژ درمراجعین با با شکایت درد قفسه سینه به بخش اورژانس بیمارستان فارابی مشهدمجریدر دست اجرابلي
3961541بررسی تأثیر توهم بصری بازتاب آینه های مختلف بر شدت درد ناشی از ورود سوزن به فیستول شریانی وریدی بیماران تحت درمان همودیالیزمجریپایان یافتهبلي
4961216مقایسه تاثیر آموزش الکترونیک از طریق شبکه اجتماعی و نرم افزار تلفن همراه برخودمراقبتی و HbA1C بیماران مبتلا به دیابت نوع دومجریعقد قراردادبلي
5951655مقایسه تاثیر برنامه آموزشی بازتوانی قلبی به دو روش مولتی مدیا و حضوری بر خودکارآمدی و شاخص های اسپیرومتری بیماران تحت جراحی گرافت عروق کرونرمجریپایان یافتهبلي
6950528بررسی ارتباط میزان تطابق با سلامت معنوی در دریافت کنندگان پیوند کلیهمجریپایان یافتهبلي
7940033مقایسه شاخص های جداسازی در پیش بینی نتیجه جداسازی از دستگاه تهویه مکانیکی در بیماران بستری در بخش های آی سی یومجریپایان یافتهخير
8931782بررسی اثر استفاده از رسپیرومتر در حین احیا بر کیفیت احیاء قلبی ریوی نوزادان و بروز پنوموتوراکس مجریپایان یافتهخير
9931739تاثیر مد تنفسی تهویه با رهاسازی فشار راه هوایی بر فشار داخل مغزی و هایپوکسمی بیماران دچار صدمات تروماتیک مغزیمجریپایان یافتهبلي
10931711تاثیر هایپراینفلیشن ریه به روش دستی بر عملکرد ریوی و آتلکتازی در بیماران جراحی شده و تحت حمایت لوله تیمجریپایان یافتهبلي
11930444تأثیر مد تهویه با رهاسازی فشار راه‌هوایی بر پارامترهای همودینامیک بیماران بعد از جراحی بای‌پس عروق کرونر مجریپایان یافتهبلي
12920717مقایسه تاثیر دو روش احیای قلبی- ریوی همراه با فشار شکمی متناوب و احیای قلبی- ریوی رایج بر میزان دی اکسید کربن انتهای بازدمی و بقای 24 ساعته بیماران دچار ایست قلبی-تنفسیمجریپایان یافتهبلي
13911158بررسی مقایسه ای تأثیر شستشوی ناحیه دستیابی عروقی در همودیالیز توسط بیمار با بتادین اسکراب و صابون بر بروز التهاب و عفونت آن ناحیهمجریپایان یافتهبلي
14911144اثر اجرای مقیاس پیش بیمارستانی سکته مغزی سینسیناتی بر تریاژ تلفنی پرستاران اعزام کننده در مرکز ارتباطات فوریتهای پزشکیمجریپایان یافتهبلي
15910587تاثیر استفاده از گوش بند و ماسک چشمی در طی شب بر کیفیت خواب، اضطراب و بروز دلیریوم بیماران بخش مراقبت های ویژه بیمارستان های امام رضا(ع) و قائم(عج) شهر مشهدمجریپایان یافتهخير
16910142بررسی میزان ناراحتی درک شده و عوامل ایجاد کننده ناراحتی در بیماران بستری در بخش های مراقبت وی‍ژه بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهدمجریپایان یافتهخير
1789568تاثیر اجرای دستورالعمل مدون تحویل نوبت کاری پرستاری بر عملکرد مراقبتی پرستاران در حوزه ایمنی بیماران بستری در بخشهای مراقبت ویژهمجریپایان یافتهبلي
1889150بررسی ارتباط درصد اکسیژن دمی و درجه حرارت با فشار کاف لوله تراشه بیماران تحت تهویه مکانیکیمجریپایان یافتهبلي
1988812تاثیر آموزش الگوی خود مراقبتی اورم به دانشجویان پرستاری بر عملکرد بالینی آنها و رضایت بیمارانمجریپایان یافتهبلي
20971319بررسی تاثیر ارسال پیامک مدیریت صحنه بر استرس درک شده و رضایتمندی مراقبین بیماران روانپزشکی تماس گیرنده با اورژانس 115شهر مشهدهمکاردر دست اجرابلي
21970323بررسی تاثیر ارزیابی میزان دی اکسید کربن انتهای بازدمی بر خطای تریاژ و شاخص های زمانی مقیاس نمایه وخامت اورژانس در مراجعین با شکایت تنگی نفس مشکوک به نارسایی قلبی در بخش اورژانسهمکاردر دست اجرابلي
22961391بررسی تاثیر پیک فلومتری بازدمی بر شاخص های زمانی و خطای تریاژ در بیماران با نارسائی مزمن انسدادی ریه با شکایت تنگی نفس مراجعه کننده به بخش اورژانس بیمارستان امام رضا (ع)همکارپایان یافتهبلي
23951302ارزیابی صلاحیت بالینی پرستاران بخش مراقبت های ویژه بیمارستان امام رضا مشهد به روش خودارزیابیهمکارپایان یافتهخير
24951022تاثیر آموزش مدیریت استرس بر اضطراب و تاب آوری کارکنان فوریت های پزشکیهمکارپایان یافتهبلي
25941752ﺗﺎﺛیر اجرای برنامه طراحی شده پایش درد بیماران دچار کاهش سطح هوشیاری بر عملکرد پرستاران در تشخیص و کنترل درد در بخش مراقبت های ویژههمکارپایان یافتهبلي
26941529طراحی و اعتبار سنجی ابزار سنجش تاب اوری پرسنل فوریت پزشکی : یک مطالعه ترکیبی اکتشافی متوالیهمکارپایان یافتهخير
27940822بررسی مقایسه ای تآثیر زمان ارزیابی دو معیار FOUR و GCS درپیشگویی پیامد بیماران با آسیب مغزی ناشی از تروماهمکارپایان یافتهبلي
28940201بررسی تطابق دروس رشته فوریتهای پزشکی با نیازها ی شغلی از دید شاغلین این حرفه در دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1394همکارپایان یافتهبلي
29930938تاثیر بازخورد کاپنوگرافی در حین احیاء قلبی بر ماندگاری مهارت های سایکوموتور احیاگرانهمکارپایان یافتهبلي
30921855مقایسه تاثیر دو روش گزارشگری ضبط ویدیویی و کارگاه آموزشی بر کیفیت احیاء نوزاد و پیامدهای کوتاه مدت احیاءهمکارپایان یافتهبلي
31921564بررسی تأثیر اجرای پروتکل زمان آرام بر شاخص‌های فیزیولوژیک نوزادان نارس همکارپایان یافتهبلي
32920889بررسی تاثیر اجرای برنامه توسعه فردی احیای قلبی ریوی بر ابعاد توانایی های مدیریتی و اقدامات مراقبتی صلاحیت بالینی پرستاران تازه کارهمکارپایان یافتهبلي
33920079تبیین نیازهای حمایتی خانواده های بیماران مبتلا به صدمات مغزی همراه با کاهش سطح هوشیاری بستری در بخش مراقبت های ویژه: یک مطالعه کیفیهمکارپایان یافتهخير
34911157بررسی مقایسه ای تاثیر تهویه حمایت فشاری و تهویه حمایت فشاری با حجم مطمئن بر جداسازی از تهویه مکانیکی در بیماران بعد از عمل جراحی قلبهمکارپایان یافتهبلي
35911143طراحی و ارزیابی سامانه ی رایانه ای فرآیند پرستاریهمکارپایان یافتهخير
36910915بررسی تاثیراجرای پروتکل مدون ایجاد زمان آرام بر کیفیت خواب بیماران بخش مراقبت های ویژه همکارپایان یافتهبلي
37910262تأثیر برنامه ارزیابی و مدیریت درد پس از عمل جراحی بر مصرف داروهای مسکن و رضایتمندی بیمارانهمکارپایان یافتهبلي
38910091بررسی اثر بازخورد کاپنوگرافی حین احیای قلبی ریوی بر بازگشت جریان خون خود بخودیهمکارپایان یافتهبلي
39900687بررسی تأثیر رفع موانع قابل اصلاح در آموزشهای بالینی بر عملکرد دانشجویان کارآموز در بخش های مراقبت های ویژه آی سی یوهمکارپایان یافتهبلي
4088490استاندارد سازی دفعات انجام مهارت های بالینی منتخب پرستاری بر اساس منحنی یادگیریهمکارپایان یافتهبلي
4188428مقایسه تاثیر آموزش‌ به روش‌ شبیه‌ سازی‌ وآموزش با استفاده از فیلم ویدئویی بر مهارت‌ دانشجویان کارشناسی ارشد مامایی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در انجام احیاء نوزاد بلافاصله و 1 ماه بعد از برنامه آموزشیهمکارپایان یافتهخير
4286047بررسی تاثیر دو روش گزارش نویسی مشکل مدار وسنتی بر ویژگیهای گزارش پرستاریهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1980414Comparison between Emergency Severity Index plus peak flow meter and Emergency Severity Index in the dyspneic patients with chronic obstructive pulmonary disease: A randomized clinical trialPMCTurkish Journal of Emergency Medicine1398دوم
2973774The design and psychometric evaluation of the emergency medical services resilience scale (EMSRS)ISIInternational Emergency Nursing1397سوم
3973745effect of capnography feedback during CPR on return of spontaneous circulationChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1397چهارم
4973093Comparison between CROP and Rapid Shallow Breathing index as predictors of weaning in predicting the outcome of discontinuation from mechanical ventilation in ICU patientsChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1397دوم
5971973The Effect of Stress Management Training on Anxiety and Resilience of Emergency Medical StaffISCروان پرستاری1397سوم
6971354Comparison of the Effects of Media-based and Face-to-face Cardiac Rehabilitation Training Programs on Self-efficacy in Patients Undergoing Coronary Artery Bypass GraftingscopusEvidence based Care Journal1397مسئول
7970658Causes of dysfunctional ventilator y weaning response after cardiac sure-greySID/Iranmedex/Magiranپرستاری قلب و عروق1396چهارم
8970422A quasi-experimental study of the effect of teaching Orem’s self-care model on nursing students’ clinical performance and patient satisfactionPMCNURSING OPEN1397اول
9964334Relationship between resilience and personality traits in paramedicsISIINTERNATIONAL JOURNAL OF EMERGENCY SERVICES1396سوم
10963702Relationship between Coping and Spiritual Health in Renal Transplant RecipientsscopusEvidence based Care Journal1396سوم
11962557Recognizing Sudden Cardiac Arrest May Require More Than Two Questions during Telephone Triage: Developing a Complementary Checklist.PMCBulletin of emergency and trauma1396سوم
12962280-Hour survival after cardiopulmonary resuscitation is reduced in patients with diabetes mellitus24PMCJournal of Cardiovascular and Thoracic Research1396مسئول
13961844The Effect of Implementation of a Pain Monitoring Protocol on the Pain Intensity in the Intensive Care Unit Semiconscious PatientsscopusEvidence based Care Journal1396سوم
14961242Investigating the Compliance of Emergency Medicine Technician Curriculum with Job Requirements from the Viewpoint of the Workers at Mashhad University of Medical Sciences in 2015ISCFuture of Medical Education Journal1396چهارم
15960702Comparative Assessment of Time-related GCS and FOUR Scores Evaluation in Predicting Outcome in TBI Patientsscopusمجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران1396چهارم
16960272Comparison of the Effects of Three Different Counting Methods on Cardiopulmonary Resuscitation Quality and Rescuer FatigueCinahlEvidence-based Care Journal1396اول
17953598Effect of Airway Pressure Release Ventilation Mode on Intracranial Pressure and Cerebral Hemodynamic in patients with Traumatic Brain Injuriesscopusمجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران1395اول
18953573Survey of the Relationship Between End Tidal CO2 and Return of Spontaneous Circulation During Cardiopulmonary ResuscitationISCمجله پژوهش پرستاری ایران1395مسئول
19953402Comparison of the Effects of Video-assisted Debriefing and Educational Workshops on the Quality of Neonatal ResuscitationCinahlEvidence based Care Journal1394چهارم
20952568Syllabus Revision Based on Kern Model in the Anatomical Topics for Students of Pre-Hospital Emergency Carein Gonabad University of Medical Sciences, 2014Chemical AbstractWorld Journal of Medical Sciences1395پنجم به بعد
21952466Effect of Lung Manual Hyperinflation (MHI) on Oxygenation of Patients Following Abdominal Surgery and T-Tube SupportCinahlEvidence Based Care Journal1395اول
22951274The Effect of Heparin Density in Blood Sampling on the Results of Arterial Blood GasesSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار1384اول و مسئول
23950865Effect of implementation of Quiet Time Protocol on sleep quality of patients in Intensive Care UnitISCفصلنامه پرستاری داخلی و جراحی1395سوم
2495080624 Hour Survival Rate and its Determinants in Patients with Successful Cardiopulmonary Resuscitation in Ghaem Hospital of MashhadSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور1394مسئول
25950794Effect of airway pressure release ventilation on arterial blood gases after coronary artery bypass graftscopusمجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران1395اول
26950625A Comparison of the Effect of Interposed Abdominal Compression Cardiopulmonary Resuscitation and Standard Cardiopulmonary Resuscitation Methods on End-tidal CO2 and the Return of Spontaneous Circulation Following Cardiac Arrest: A Clinical TrialISIACADEMIC EMERGENCY MEDICINE1395مسئول
27940053Evaluation Neonatal Resuscitation Skills Of Nursing and Midwifery Students Using Objective structured Clinical Examination(OSCE)SID/Iranmedex/MagiranJounal Of Midwifery & Reproductive Health1394اول
28940041Comparison of the effect of rinsing the vascular access site for hemodialysis with Betadine scrub and soap by patient on the frequency and onset of local inflammation and infectionCinahlفصلنامه مراقبت مبتنی بر شواهد1393اول
29940040Design of psychometric assessment questionnaire to determine the causes of discomfort among patients admitted to the intensive care unitCinahlفصلنامه مراقبت مبتنی بر شواهد1394سوم
30935552The effect of Cincinnati Prehospital stroke scale on telephone triage of stroke patients: Evidence-based practice in emergency medical servicesISIInternational Journal of Evidence-Based Healthcare1394اول
31933718Effect of Empowering Caregivers of Children with Cancer Undergoing Chemotherapy on Their Adherence to Preventive Health Recommendations for Oral UlcerCinahlفصلنامه مراقبت مبتنی بر شواهد1393پنجم
32931412Comparison of the effect of pressure support ventilation and volume assured pressure support ventilation on weaning patients off mechanical ventilation after cardiac surgeryCinahlفصلنامه علمی پژوهشی مراقبت مبتنی بر شواهد1393چهارم
33924543A STANDARDIZED SHIFT HANDOVER PROTOCOL: IMPROVING NURSES’ SAFE PRACTICE IN THE AREA OF MEDICATION AND INTRAVENOUS LINE IN INTENSIVE CARE UNITSISCمجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه1392اول
34924542A Standardized Shift Handover Protocol: Improving Nurses’ Safe Practice in Intensive Care Unitsindex copernicusJournal of caring Sciences1392اول
35923449Effectiveness of cognitive- behavior therapy based on religious teachings on feelings of hopelessness, feelings of worthlessness and feelings of dissatisfaction from life in NursesSID/Iranmedex/Magiranمدیریت ارتقاء سلامت1392چهارم
36922580How many Times of Intramuscular Injection and Intravenous Catheter Insertion is Essential for Learning?Developing Standards according to the Learning CurvesISCمجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی1392دوم
37921508Relationship between inspiratory oxygen fraction and temperature in mechanically ventilated patients with endotracheal tube cuff pressureSID/Iranmedex/MagiranJournal of Police Medicine1391دوم
3891465NURSING HANDOVER WRITTEN GUIDELINE IMPLEMENTATION: A WAY TO IMPROVE SAFE PERFORMANCE OF NURSES IN INTENSIVE CARE UNITSSID/Iranmedex/MagiranEVIDENCE BASED CARE1391مسئول
3990916The effect of teaching Orem self-care model on nursing students communication performance in clinical setting SID/Iranmedex/MagiranModern Care, Scientific Quarterly of Birjand Nursing and Midwifery Faculty1390اول
4087711تاثیر خارج کردن هوای سرنگ درجه حرارت و تاخیر در اندازه گیری نمونه خون بر نتایج گازهای خون شریانیعلمی پژوهشی ایندکس نشدهدانشکده پرستاری و مامایی مشهد1387اول و مسئول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1974244The emergency paramedics' viewpoints on the compliance of their curriculum with job requirementsAMEE 2018Baselپوستر1397خير
2973386بازنگری سر فصل درس اناتومی رشته فوریت پزشکی مقطع کارشناسی ناپیوسته دانشگاه علوم پزشکی گناباد براساس مدل کرنهمایش پژوهشی سالیانه دانشگاه علوم پزشکی سمنانسمنانپوستر1393خير
3972753تدوین استاندارد برای دفعات انجام مهارت بالینی پرستاری بر اساس منحنی یادگیریدوازدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکیمشهدپوستر1390خير
4972751ارتقای آموزش مهارتهای بالینی راهی برای ارتقای کیفیت مراقبت پرستاریارتقای حرفه ای پرستاری و مامایی: چالشها و راهکارهاشیرازپوستر1390خير
5924610DEVELOPING STANDARDS FOR SKILL PERFORMANCE TIMES IN NURSING CLINICAL EDUCATION PROGRAM ACCORDING TO LEARNING CURVETerends in Medical Educaionکوالا لامپورپوستر1390خير
6924607تسهیل ارزشیابی آموزشی از طریق تدوین استاندارد برای دفعات انجام مهارت های بالینی در آموزش پرستاریهمایش سراسری رویکردهای نوین ارزشیابی آموزشی در علوم پزشکیمشهدسخنرانی1389خير
7924603آموزش مبتنی بر شواهد از طریق استاندارد سازی دفعات انجام مهارت های بالینی منتخب پرستاری بر اساس منحنی یادگیریهمایش سراسری مراقبت مبتنی بر شواهدمشهدسخنرانی1389خير
8924570استانداردسازی دفعات انجام مهارتهای تعویض پانسمان و انفوزیون مایعات وریدی بر اساس منحنی یادگیریهمایش ملی پژوهش های کاربردی در ارتقاء سلامتخوراسگان اصفهانسخنرانی1392خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
11759انتوباسیون- داروهای بیهوشی-اکسیژن درمانی1396تالیف
21486ابزار آموزشی تریاژ اورژانس بر پایه مقیاس تریاژ استرالیا1395ترجمه
31227رویکردی جامع بر اکسیژن درمانی1390تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه