مریم  صاحباری
خلاصه عملکرد مریم  صاحباری
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

مریم صاحباری

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): مریم صاحباری رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : دانشیار آخرین مدرک تحصیلی : فوق تخصص
رشته تخصصی : روماتولوژی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : SahebariM@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1970039بررسی میزان ابتلا به بیماری های پریودنتال در میان مبتلایان به لوپوس تازه تشخیص داده شده وارتباط آن با فعالیت بیماریمجریدر دست اجرابلي
2961829مقایسه بیان ژن رسپتور آلفا گلوکوکورتیکوئید در بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتوی سیستمیک تازه تشخیص داده شده وافراد شاهد سالممجریدر دست اجرابلي
3951778اثر ویتامین D بر میزان دوز موثر داروی هیدروکسی کلروکین با بررسی میزان بیان TLR3,7,8,9 در PBMC های بیماران لوپوس اریتماتوز سیستمیکمجریدر دست اجراخير
4950173بررسی تاثیر آلاینده های هوای بر فعالیت بیماری لوپوس درشهرستان مشهد در سال 95مجریپایان یافتهبلي
5941508بررسی ANAو ANA پروفایل و ارتباط آن با بروز بیماری های خودایمن در یک مطالعه کوهورت شهر مشهدمجریدر دست اجراخير
6941468بررسی تاثیر پروبیوتیک های لاکتوباسیلوس دلبروکی و بیفیدوباکتریوم بر سلولهای Th17 و ملکولهای مربوطه در PBMC های بیماران لوپوس اریتماتوز سیستمیکمجریپایان یافتهخير
7941442بررسی تاثیر ایمونومدولاتوری ویتامین D بر سلولهای تک هسته ای خون محیطی افراد سالم و بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئیدمجریپایان یافتهخير
8940868مقایسه perfusion SPECT scan Brain در بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتوی سیستمیک با اختلال عملکرد شناختی و مبتلایان به لوپوس اریتماتوی سیستمیک بدون درگیری عصبی-روانیمجریپایان یافتهبلي
9940466بررسی ارتباط بین ضخامت غضروف تروکلئار فمور در سونوگرافی با شدت علائم بالینی در بیماران مبتلا به استئوآرتریت اولیه مفصل زانومجریپایان یافتهبلي
10931755بررسی اثر داروی Raloxifene برفعالیت بیماری آرتریت روماتوئید در بیماران سنین منوپوز و میزان جلوگیری از استئوپروز (کاهش دانسیته استخوانی) ناشی از مصرف گلوکوکورتیکوئید در این بیمارانمجریدر دست اجرابلي
11931702بررسی میزان بیان miRNA های miR-146a وmiR-155 و miR-125a و ارتباط آنها با سلولهای T تنظیمی دربیماران لوپوس اریتماتوز سیستمیک تحت درمان در مقایسه با افراد بیمار درمان نشده و افراد سالم.مجریپایان یافتهخير
12931130بررسی و مقایسه ی اختلالات خواب در بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتوی سیستمیک تازه تشخیص داده شده با گروه شاهدمجریپایان یافتهبلي
13930672بررسی تاثیر ویتامین D بر میزان بیان TLR3-7-8-9 در PBMC های بیماران لوپوس اریتماتوز سیستمیکمجریپایان یافتهبلي
14930490بررسی میزان فراوانی گروه های مختلف خونی در بین بیماران با لوپوس و روماتویید آرتریتمجریپایان یافتهبلي
15930210بررسی فراوانی مصرف اوپیوم واوپیوئیدهای شایع جهت کنترل درد در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید و آرتریت های سرونگاتیو(اسپوندیلیت آنکیلوزان ،آرتریت راکتیو، آرتریت پسوریازیس)مجریپایان یافتهبلي
16911241سنجش کمی مایکوپلاسما پنومونیه درمایع مفصلی بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید و مقایسه آن با بیماران استئوآرتریت مجریپایان یافتهبلي
17911067بررسی تاثیر ایمونومدولاتوری بربرین بر بیان ژن سایتوکاین های پیش التهابی TNF-α و IL-1β توسط سلولهای تک هسته ای خون محیطی افراد سالم و بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید مجریپایان یافتهبلي
18910737تاثیر پروبیوتیک ها بر فنوتیپ سلولهای دندریتیک در بیماران لوپوس اریتماتوز سیستمیکمجریپایان یافتهخير
19910503بررسی مارکرهای اتوایمیون در ناقلین HTLV-I، در مقایسه با افراد بدون عفونت HTLV-Iمجریپایان یافتهبلي
20910420بررسی سطح سرمی LL37 و Anti-LL37 در بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتوز سیستمیک و ارتباط آن با بالانس پراکسیدانت-آنتی اکسیدانتمجریپایان یافتهبلي
21910277تعیین سطح سرمی HSP-27و hs CRPدربیماران بهجت وارتباط آن بایووئیت دربیمارانمجریپایان یافتهبلي
22910274بررسی ارتباط سطح هپسیدین سرم با فعالیت بیماری در افراد مبتلا به آرتریت روماتوئیدمجریپایان یافتهخير
23901107بررسی ارتباط حوادث نورولوژیک با نوع و تیتر آنتی بادیهای آنتی فسفولیپیدمجریپایان یافتهبلي
24900961نقش پلی مورفیسم ژن PTPN22(T/C 1858 (در لوپوس اریتماتوی سیستمیک و مقایسه آن با کنترل سالممجریدر دست اجراخير
25900941بررسی ارتباط بین علائم بالینی و سونوگرافیک در بیماران مبتلا به استئوآرتریت دردناک مزمن و اولیه مفصل زانومجریپایان یافتهبلي
26900662تاثیر ویتامین D برآثار آپوپتوتیک هورمونهای استروژن، پروژسترون، پرولاکتین در لنفوسیت های بیماران لوپوس اریتماتوز سیستمیکمجریپایان یافتهخير
27900491مقایسه پلی مورفیسم ژن رسپتورهای درد TRPV1 در بیماران مبتلا به آرتریت روماتویید با افراد سالممجریپایان یافتهخير
28900313بررسی اثر تحریکی - التهابی کپسیسین بر پوست بیماران مبتلا به لوپوس و مقایسه آن با گروه شاهد سالم و بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئیدمجریپایان یافتهبلي
2989782تاثیر ویتامین 1,25(OH)2 D3 بر سلولهای Treg و Th17 و سیتوکاین های مربوطه در بیماران لوپوس اریتماتوز سیستمیکتاثیر ویتامین 1,25(OH)2 D3 بر سلولهای Treg و Th17 و سیتوکاین های مربوطه در بیماران لوپوس اریتماتوز سیستمیکمجریپایان یافتهخير
3089738بررسی فراوانی سندرم متابولیک در بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتوس سیستمیک در مقایسه با افراد سالممجریپایان یافتهبلي
3189630مقایسه میزان آلودگی به ویروس HTLV1 در مبتلایان به سارکوئیدوز و آرتریت سارکوئیدی در مقایسه با گروه کنترل سالممجریپایان یافتهبلي
3289592بررسی ارتباط سطح سرمی هورمون ملاتونین وTNFα با فعالیت بیماری آرتریت روماتوئیدمجریپایان یافتهبلي
3389355ارزیابی سطح سرمی عناصر کمیاب (مس– روی و سلنیوم) در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید و ارتباط آن با میزان فعالیت بیماری آرتریت روماتوئیدمجریپایان یافتهبلي
3489292ارزیابی ارتباط سطح سرمی عناصر کمیاب مس، روی و سلنیوم در بیماران مبتلا به لوپوس سیستمیک اریتماتوس با میزان فعالیت بیماری لوپوسمجریپایان یافتهبلي
3589153بررسی اثر تحریکی- التهابی پوست بیماران به مبتلا آرتریت روماتویید در مراحل مختلف فعالیت بیماری در تماس با کپسیسین و مقایسه با افراد سالممجریپایان یافتهبلي
3688763بررسی تاثیر آتروواستاتین در درمان پدیده رینود در زمینه بیماری اسکلروزسیستمیکمجریپایان یافتهبلي
3788246بررسی تاثیر عصاره های آبی و اتانولی کلاله زعفران در مدل رتی آرتریت القا شده با ادجوان کامل فروندمجریپایان یافتهبلي
3887835بررسی ارتباط سطح سرمی ویتامین(OH)D 25 با فعالیت بیماری آرتریت روماتوئید در خراسان رضویمجریپایان یافتهبلي
3987823بررسی ارتباط سطح سرمی HSP -70 و آنتی بادی ضد آن در بیماران با و بدون یووئیت مبتلا به بهجتمجریپایان یافتهبلي
4087696نظر سنجی از دستیاران دوره های تخصصی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهددر مورد علل انتخاب رشته تحصیلی در سال تحصیلی 87-88مجریپایان یافتهخير
4187609بررسی ارتباط سطح سرمی 25 هیدروکسی کله کلسیفرول ویتامین(OH)D 25 با فعالیت بیماری لوپوسمجریپایان یافتهبلي
4287582بررسی ارتباط بیماری لوپوس اریتماتوس سیستمیک با آلودگی به ویروس انسانی لنفوسیتTتیپ1 (HTLV1) در خراسانمجریپایان یافتهبلي
4387229بررسی ارتباط بین سطح سرمی high sensitive CRP(hs-CRP) با میزان فعالیت بیماری لوپوس اریتماتوس سیستمیکمجریپایان یافتهخير
4486197بررسی آنتی بادیهای ضد سیتوپلاسم نوتروفیل در مبتلایان به بیماری استیلمجریپایان یافتهخير
4585077بررسی ارتباط سطح سرمی sFas و میزان فعالیت بیماری لوپوس اریتماتوزمجریپایان یافتهخير
46971937بررسی نتایج عمل جراحی کوردکمپرشن به روشmultiple drilling با یا بدون استفاده ازآلوگرفت فیبولا در درمان (Avascular Hip Necrosis(AVN غیر تروماتیکهمکاردر دست اجرابلي
47971799بررسی انواع علایم بالینی و یافته های سرولوژیکی بیماران با سندرم آنتی فسفولیپید در مراجعین به بیمارستان قائم (عج) و کلینیک های روماتولوژی اموزشی مشهد از سال 1388 تا 1397همکاردر دست اجرابلي
48971795بررسی همراهی کانسر و بیماری های روماتیسمی در ده سال گدشته در بیمارستان های آموزشی شهر مشهد و کلینیک های سرپایی روماتولوژی)از سال 1387 تا 1397)همکاردر دست اجرابلي
49971735بررسی قابلیت پاسخگویی و کمترین تغییرات قابل تشخیص در پرسشنامه ارزیابی سلامتی - شاخص ناتوانی جهت تعیین سطح بیماری در افراد مبتلا به آرتریت روماتوئیدهمکاردر دست اجراخير
50971546بررسی تغییر سطح سرمیsurvivin در بیماران مبتلا به earlyآرتریت روماتوییدتحت درمان داروهای conventional DMARD و ارتباط ان با فعالیت بیماریهمکاردر دست اجرابلي
51970364بررسی ارتباط یافته های سونوگرافی زانو با میزان فعالیت بیماری آرتریت روماتویید در بیماران بر اساس اندکس US-7همکاردر دست اجرابلي
52961827بررسی شاخص های کلینیکی پریودنتال در مبتلایان به آرتریت روماتوییدهمکاردر دست اجرابلي
53961740بررسی سرولوژیکی توکسوکاریازیس در افراد مبتلاء به آرتریت روماتوئید ( Rheumatoid arthritis) در مراجعین به مراکز آموزشی درمانی/بیمارستان های مشهد در سال 1397همکاردر دست اجراخير
54961668تاثیر ویتامین c در کاهش میزان درد بیماران با استئوآرتریت دستهمکاردر دست اجراخير
55961667بررسی اثرات داروهای مهار کننده TNF آلفا بر هورمون های جنسی در مردان مبتلا به بیماری های سرونگاتیواسپوندیلوارتروپاتیهمکاردر دست اجراخير
56961423بررسی فراوانی آنتی بادی علیه Anti TNFα در بیماران مبتلا به بیماریهای التهابی روده مصرف کننده داروی اینفلیکسیمبهمکارپایان یافتهبلي
57960954بررسی تاثیر پروبیوتیک های لاکتوباسیلوس رامنوزوس و لاکتوباسیلوس دلبروکی بر میزان بیان میکرو RNA های miR-9 و miR-106 و ارتباط آن با سلولهای Treg و میزان آپوپتوزیس در PBMC های بیماران لوپوس اریتماتوز سیستمیکهمکاردر دست اجراخير
58951602اندازه گیری سطح سرمی soluble LAG-3 در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید در مقایسه با افراد سالم و ارتباط آن با شدت بیماریهمکارپایان یافتهبلي
59951444بررسی تاثیر پروبیوتیک های لاکتوباسیلوس دلبروکی و لاکتوباسیلوس رامنوزوس بر سلول های T تنظیمی , و ملکولهای مربوطه در PBMCs بیماران SLE در مقایسه باگروه کنترلهمکارپایان یافتهبلي
60951036بررسی تاثیر افتراقی سرم بیماران SLE حاوی آنتی بادی های ضد DNA و ضد RNA بر بیان ژن های TLR2, TLR3, TLR4, TLR7, TLR9 در PBMC های افراد طبیعیهمکارپایان یافتهخير
61951035بررسی تاثیر افتراقی سرم بیماران SLE حاوی آنتی بادی های ضد DNA و ضد RNA بر بیان ژن های سلول های Treg در PBMC های افراد طبیعی.همکارپایان یافتهخير
62950837بررسی و مقایسه کیفیت زندگی بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتوی سیستمیک با افراد سالم جامعههمکاردر دست اجرابلي
63950824سنجش کمی هلیکوباکتر پیلوری به روش PCR درمایع مفصلی بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید و مقایسه آن با بیماران استئوآرتریتهمکارپایان یافتهبلي
64950823سنجش کمی ویروس هرپس سیمپلکس به روش PCR در مایع مفصلی بیماران آرتریت روماتوئید و مقایسه آن با بیماران استئوآرتریتهمکارپایان یافتهبلي
65941773تعیین تاثیر الاینده های هوایی بر فعالیت بیماری ارتریت روماتوییددر شهر مشهد در سال 95همکارپایان یافتهبلي
66940309بررسی تاثیر پروبیوتیک های لاکتوباسیلوس رامنوزوس و لاکتوباسیلوس پاراکازئی بر میزان بیان میکرو RNA های miR146a و miR125a وmiR155 و miR181a و miR31در PBMC های بیماران لوپوس اریتماتوز سیستمیکهمکارپایان یافتهخير
67931504بررسی نتایج درمانی در بیماران مبتلا به ماستیت ایدیوپاتیک پستان مراجعه کننده به بیمارستانهای قائم و امید و امام رضا ( ع ) بین سالهای 1388-1393 همکارپایان یافتهبلي
68930895بررسی تاثیر پروبیوتیک ها بر تغییر فنوتایپ لنفوسیتهای T از طریق ایجاد DC های تولرژنیک در بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتوز سیستمیکهمکارپایان یافتهبلي
69930673بررسی تاثیر ویتامین D بر میزان بیان میکرو RNA های miR146a و miR125a وmiR155 و miR181a در PBMC های بیماران لوپوس اریتماتوز سیستمیکهمکارپایان یافتهبلي
70930543بررسی اثر کورکومین خوراکی درفعالیت بیماری مبتلایان به آرتریت روماتوئید (کارآزمایی بالینی تصادفی دوسو کور )همکارپایان یافتهبلي
71922799ارزیابی میزان همبستگی پروتئین ماتریکس اولیگومریک غضروفی سرم (COMP )با شدت تخریب غضروفی در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید و مقایسه آن با آنتی بادی سرمی ضد ببتید حلقوی سیترولینه (Anti-ccp ( در یک مطالعه مقطعیهمکارپایان یافتهبلي
72922765بررسی میزان بیان miRNA های miR-146a وmiR-155 وmiR-181a و ارتباط آنها با سلولهای T تنظیمی دربیماران لوپوس اریتماتوز سیستمیکهمکارپایان یافتهخير
73922751تعیین میزان بیان TLR3,7,8,9 و ارتباط آن با پروفایل اتو انتی بادی ها دربیماران لوپوس اریتماتوز سیستمیکهمکارپایان یافتهخير
74920586تاثیر شراب حلال رضوی بر درد و سطح اسید اوریک بیماران نقرسهمکاردر دست اجراخير
75920249بررسی ارزش آزمون پوستی توبرکولین درتشخیص سل نهفته در بیمارانی که درمعرض سرکوب ایمنی قرار دارند و بررسی تاثیر داروهای سرکوبگر ایمنی برنتایج آنهمکارپایان یافتهبلي
76911161بررسی مقایسه ای MRI و Brain Perfusion SPECT در بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتوی سیستمیک با و بدون در گیری عصبی - روانیهمکاردر دست اجراخير
77911079ارزیابی سطح پلاسمایی sHLA-G و IL-10 در بیماران مبتلا به لوپوس و آرتریت روماتوئیدهمکارپایان یافتهخير
78911015بررسی اثر افزودن ویتامین D به رژیم درمانی استاندارد هپاتیت c ( پگ اینترفرون به همراه ریباویرین) برپاسخ ویرولوژیک زودرس ( EVR )همکارپایان یافتهبلي
79910976تاثیر افتراقی پروبیوتیک ها برپروفایل سیتوکاینی سلولهای دندریتیک در بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتوز سیستمیک،روماتوئیدآرتریت و افراد طبیعیهمکارپایان یافتهخير
80910537بررسی اختلالات همراه بالینی بیماران مبتلا به افزایش فشار خون ریه و ارتباط انها با عملکرد بطن راستهمکارپایان یافتهخير
81910276بررسی ارتباط سطح سرمی پروتئین کربونیل با فعالیت بیماری در افراد مبتلا به آرتریت روماتوئیدهمکارپایان یافتهخير
82910162بررسی پیش آگهی بیماران مبتلا به نوروپاتی واسکولیتی مراجعه کننده به بخش اعصاب و روماتولوژی بیمارستان قائمهمکارپایان یافتهبلي
83910022ارزیابی ارتباط عوامل مرتبط با عملکرد ریوی با کیفیت زندگی دربیماران اسکلرودمی منتشرهمکارپایان یافتهبلي
84900631مقایسه سطح سرمی رزیستین در بیماران مبتلا به لوپوس و شاهد و بررسی ارتباط آن با فعالیت بیماری لوپوسهمکارپایان یافتهبلي
85900486بررسی ارتباط آنتی آلفا-اکتینین آنتی بادی با نفریت لوپوسیهمکارپایان یافتهبلي
86900439بررسی میزان فیوژن در ناحیه لومبوساکرال در زنان مبتلا به استئوپنی و استئوپروز در سنین پس از یائسگی در بخش جراحی اعصاب بیمارستان امدادی مشهد که تحت عمل جراحی فیوژن پوسترولترال ناحیه لومبوساکرال قرار گرفته اندهمکارپایان یافتهبلي
87900386بررسی سطح آدیپونکتین در سرم و مایع مفصل بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید و مقایسه آن با بیماران استئوآرتریتهمکارپایان یافتهبلي
88900312بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم پروموتر ژن IL-18 با ابتلا به بیماری لوپوس اریتماتو سیستمیکهمکارپایان یافتهبلي
8989936بررسی ارتباط عفونت HTLV1 و بیماری بهجتهمکارپایان یافتهبلي
9089899بررسی ارتباط سطح سرمی ویتامین D (25 OH D ) با متغیرهای عملکرد ریه در بیماری انسدادی مزمن ریه (COPD) همکارپایان یافتهبلي
9189832بررسی اثر درمانی و عوارض داروی اینفلیکسیماب(Infliximab) بر آرتریت روماتوئید مقاوم به درمان با داروهای به خاموشی برنده بیماری DMARD))همکارپایان یافتهبلي
9289676بررسی تراکم معدنی استخوان در خانمهای یائسه طی دوره 5 سال اول بعد یائسگی مراجعه کننده به مرکز آموزشی- پژوهشی- درمانی بیمارستان امام رضا(ع) در سالهای1391-1389همکارپایان یافتهبلي
9389532بررسی نتایج ورتبروپلاستی از راه جلد در بیماران ایرانی مبتلا به شکستگی استئوپروتیک مهرههمکارپایان یافتهبلي
9489490بررسی ارتباط بیماری سارکوئیدوز با HLA-DRB1 در بیماران شمال شرق ایرانهمکارپایان یافتهخير
9589237بررسی اثرات آتورواستاتین بر روی الگوی چربی و فعالیت بالینی بیماری آرتریت روماتوئیدهمکارپایان یافتهبلي
9688734تعیین هاپلوتیپ های HLA class I و HLA class II در بیماران لوپوس اریتماتوز سیستمیکهمکارپایان یافتهخير
9788628بررسی ارتباط سطح سرمی Pro Brain Natriuretic Peptid (Pro-BNP) با میزان فشار شریان ریوی در بیماران اسکلرودرمی محدودهمکارپایان یافتهبلي
9888357تاثیر داروی اینفلیکسی‌ماب بر درمان اسپوندیلیت آنکیلوزان مقاوم به درمانهمکارپایان یافتهخير
9988111مقایسه سطح مارکر Anti ccp anti cyclic citrullinated peptide در سرم و مایع مفصل بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئیدهمکارپایان یافتهخير
10088093تعیین ارتباط بین نتایج سونوگرافی و مطالعات الکترودیاگنوستیک در بیماران مبتلا به سندرم تونل کارپهمکارپایان یافتهبلي
10187815ارتباط سطح سرمی ویتامین D 25(OH) با فعالیت بیماری التهابی روده(IBD)همکارپایان یافتهبلي
10287722بررسی ادراری لیپوکالین IIدر بیماران مبتلا به لوپوس و ارتباط آن با فعالیت نفریت لوپوسیهمکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1983350Evaluation of clinical symptoms and sonographic characteristics of femoral trochlear cartilage in primary knee osteoarthritisISCJournal of Emergency Practice and Trauma1398پنجم
2983347Evaluation of Mean Platelet Volume in Rheumatoid Arthritis patients and its association with severity of the diseaseSID/Iranmedex/MagiranRheumatology Research چهارم
3983346Comparison of the Therapeutic Effects of Rivaroxaban Versus Warfarin in Antiphospholipid Syndrome: A Systematic ReviewISIArchives of Rheumatology مسئول
4982706Casual effect of methotrexate+ etanercept/infliximab on survival of patients with rheumatoid arthritisPMCPragmatic and observational research1398دوم
5982244HTLV-1 seroprevalance in sarcoidosis. A clinical and laboratory study in northeast of IranISIInternational journal of rheumatic diseases1397مسئول
6980490Efficacy of Acceptance and Commitment Therapy in Reducing Disappointment, Psychological Distress, and Psychasthenia among Systemic lupus erythematosus (SLE) PatientsPMCIranian Journal of Psychiatry1398اول
7980422Real-time PCR of Mycoplasma pneumoniae in Synovial Fluid of Rheumatoid Arthritis and Osteoarthritis Patientsعلمی پژوهشی ایندکس نشدهAnnals of Arthritis and Clinical Rheumatology1397اول
8980421Preoperative Evaluation and Management of Patients Receiving Biologic Therapies (A Systematic Review)PMCArchives of Bone and Joint Surgery1398دوم
9980055A Study on Association Between Protein Carbonyl and Anti-cyclic Citrullinated Peptide Antibody in Rheumatoid Arthritis: Introducing a New Supplementary BiomarkerPMCIndian journal of clinical biochemistry چهارم
10973703Subtypes of Antiphospholipid Antibodies in Neurologic Disorders: An Observational StudyMedlineCurrent rheumatology reviews1397اول و مسئول
11973631Selenium and Autoimmune Diseases : A Review ArticleMedlineCurrent rheumatology reviews1398اول
12973484Is there any association between human T-lymphotropic virus type 1 (HTLV-1) infection and Behcet’s disease?SID/Iranmedex/MagiranRheumatology Research1397سوم
13973483The importance of synovial adiponectin values in patients with rheumatoid arthritis in comparison with osteoarthritisSID/Iranmedex/MagiranRheumatology Research1397دوم
14973361Serum hepcidin level and rheumatoid arthritis disease activityPMCEuropean Journal of Rheumatology1398اول
15972935The Relationship Between Systemic Lupus Erythematosus Activity and Persistent Positive Antiphospholipid AntibodiesMedlineCurrent rheumatology reviews1397دوم
16972580Skin inflammatory reactions to capsaicin in rheumatoid arthritis patients compared to healthy controlsPMCAVICENNA JOURNAL OF PHYTOMEDICINE1397مسئول
17972244Generation of tolerogenic dendritic cells using Lactobacillus rhamnosus and Lactobacillus delbrueckii as tolerogenic probioticsISIjournal of cellular biochemistry1397چهارم
18971831Comparison of Vitamin D Serum Values between Rheumatoid Arthritis and Lupus Populations: An Observational StudyPMCThe open rheumatology journal1397اول
19971612Serum trace element concentrations and disease activity in rheumatoid arthritis. Journal of TraceISIBiological trace element research1395اول
20971515Lactobacillus rhamnosus and Lactobacillus delbrueckii ameliorate the expression of miR-155 and miR-181a in SLE patientsISIJournal of Functional Foods1397پنجم
21971251نقش ریز مغذیها در فعالیت بیماری آرتریت روماتوییدscopusمجله دانشکده پزشکی اصفهان1393مسئول
22971244Human leukocyte antigen-DRB1 alleles in patients with sarcoidosis from Northeast IranSID/Iranmedex/MagiranRheumatology Research1397دوم
23970886Musculoskeletal manifestations of sarcoidosis: A review articleMedlineCurrent rheumatology reviews1398سوم
24970111Vitamin E and autoimmune diseases: a narrative reviewindex copernicusreviews in clinical medicine1397دوم
25970110Brain Single Photon Emission Computed Tomography Scan (SPECT) and Functional MRI in Systemic Lupus Erythematosus Patients with Cognitive Dysfunction: A Systematic ReviewPMCAsia Oceania Journal of Nuclear Medicine & Biology1397اول
26963990Relationship between cartilage oligomeric matrix protein (COMP) and rheumatoid arthritis severityPMCElectronic Physician1396پنجم به بعد
27963289Clinical & immunological characteristics in systemic lupus erythematosus patientsISIThe Indian journal of medical research1396سوم
28962724Vitamin D3 Alters the Expression of Toll-like Receptors in Peripheral Blood Mononuclear Cells of Patients With Systemic Lupus ErythematosusISI...journal of cellular biochemistry1396سوم
29962437High Sensitive CRP in Behcet Disease With and Without Uveitis Compared With Idiopathic Uveitis: A Cross-Sectional StudyISICRESCENT JOURNAL OF MEDICAL AND BIOLOGICAL SCIENCES1396اول
30961680A phase III, randomized, two-armed, double-blind, parallel, active controlled, and non-inferiority clinical trial to compare efficacy and safety of biosimilar adalimumab (CinnoRA (R)) to the reference product (Humira (R)) in patients with active rheumatoid arthritisISIArthritis Research and Therapy1396پنجم به بعد
31961661High-resolution ultrasonography of cross-sectional area of median nervecompared with electro-diagnostic study in carpal-tunnel syndromSID/Iranmedex/MagiranRheumatology Research1396اول
32961345Cathelicidin (LL-37) and its correlation with pro-oxidant, antioxidant balance and disease activity in systemic lupus erythematosus: a cross-sectional human studyISILUPUS1396اول
33954335Resistin In Systemic Lupus Erythematosus: Correlation with Disease Activity and Inflammatory MarkersscopusShiraz E Medical Journal1395چهارم
34952931Association between clinical and sonographic synovitis in patients with painful knee osteoarthritisISIInternational journal of rheumatic diseases1396مسئول
35952560Serum alpha–actinin antibody status in systemic lupus erythematosus and its potential in the diagnosis of lupus nephritisPMCcaspian journal of internal medicine1395پنجم
36951775Metabolic syndrome in lupus patients in northeast of Iran, and their lifestyle habitsPMCcaspian journal of internal medicine1395مسئول
37951696Favorable Pregnancy Outcomes in a Patient with Takayasu’s Arteritis: A Case ReportCinahljournal of midwifery and reproductive health1394سوم
38951574The effect of statins in treatment of Raynaud’s phenomenon in scleroderma: a case seriesCinahlJournal of Case Reports in Practice1395اول
39951170Adipokines: Resistin and Systemic Rheumatic DiseasesChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1394سوم
40950757Vitamin D in Standard HCV Regimen (PEG-Interferon Plus Ribavirin) Its Effect on the Early Virologic Response Rate: A Clinical TrialEmbaseRazavi International Journal of Medicine1395پنجم به بعد
41950675Expression of T Helper 17 and Regulatory T Cell Cytokines and Molecules in Glomerulonephritis Class IV Systemic Lupus ErythematosusISIIRANIAN JOURNAL OF KIDNEY DISEASES1395چهارم
42942218Immunomodulatory vitamin D effects on regulatory T-cells and cytokines in an in vitro study on patients with systemic lupus erythematosusISIFood and Agricultural Immunology1395دوم
43940754Clinical and epidemiological manifestation of 100 patients with sarcoidosis and sarcoid arthritisSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1394دوم
44940750Influence of 1 Alpha, 25-Dihydroxyvitamin D3 on T Helper 17 Cells and Related Cytokines in Systemic Lupus Erythematosus.ISIIranian Society of Immunology and Allergy1394مسئول
45940749Serum Trace Element Concentrations in Rheumatoid Arthritis.ISIBiological Trace Element Research1394اول
46940391Role of the trace elements in rheumatoid arthritisscopusمجله دانشکده پزشکی اصفهان1393مسئول
47935274Pro-oxidant- Antioxidant Balance (PAB) in Rheumatoid Arthritis and its Relationship to Disease ActivityPMCCurrent Rheumatology Reviews1394اول
48935272Evaluation of the incidence of discoid lupus erythematosus in patients with systemic lupus erythematosus and its relationship to disease activity.ISIJournal of cutaneous medicine and surgery1393پنجم به بعد
49935094Immunoglobulin G4-Related Disease in the Head and Neck: Two Case Reports and Literature ReviewISIArch Rheumatol1394دوم
50933889Choosing a Medical Specialty: Factors Considered by Iranian General PractitionersEmbaseFuture of Medical Education Journal1393اول
51933516Association between Serum HSP27 in Behcet’s Disease Patients, with and without Uveitis.Chemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1393مسئول
52932736Vasculitic peripheral neuropathyChemical AbstractReviews in Clinical Medicine1392سوم
53932734Nasu-Hakola disease as suspected cause for bone disease and dementia.ISIJ Clin Rheumatol.1393اول و مسئول
54932557Multiple Right and Left Pulmonary Arteries and Subdivisions of Inferior Mesenteric Artery Aneurysms in Behcet’s Disease Case: A Rare Clinical PresentationPMCOman Medical Journal1393پنجم به بعد
55932022Inhibitory effect of Crocus sativus L. ethanol extract on adjuvant-induced arthritisISIFood and Agricultural Immunology1393دوم
56931838Association between serum trace element concentrations and the disease activity of systemic lupus erythematosus.ISILupus1393اول
57931439The Relationship between Serum Pro-Brain Natriuretic Peptide (Pro-BNP) Levels and Pulmonary Arterial Hypertension (PAH) in Patients with Limited SclerodermaSID/Iranmedex/MagiranJ Cardiothorac Med. 2014; 2(3): 181-1861393سوم
58931229Correlation between serum 25(OH)D values and lupus disease activity: an original article and a systematic review with meta-analysis focusing on serum VitD confounders.ISILUPUS1393مسئول
5993122125(OH) vitamin D serum values and rheumatoid arthritis disease activity (DAS28ESR)PMCCaspian journal of internal medicine1393اول
60931110Morning melatonin serum values do not correlate with disease activity in rheumatoid arthritis: a cross-sectional study.ISIRheumatology international.1392مسئول
61924932Bone Densitometry in Patients with Osteomalacia: is it valuable?PMCClin Casese Minner Bone Meta1392چهارم
62923466Multiple Artery Aneurysms as the First Presentation of Behçet Disease.ISIJournal of Clinical Rheumatology1392اول
63923465T Lymphocyte Apoptosis in Systemic Lupus Erythematosus PatientsISIIranian journal of basic medical science1392چهارم
64923464Association between Serum 25 (OH) Vitamin D Concentrations and Inflammatory Bowel Diseases (IBDs) ActivityPMCThe Medical journal of Malaysia1391مسئول
65923063Association of IL-10 gene polymorphisms and Human T lymphotropic virus type I-associated myelopathy/tropical spastic paraparesis in North-Est Iran(Mash-had).ISIIranian journal of basic medical science1391سوم
66923057Association of Urinary Lipocalin-2 with Lupus NephritisISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1392سوم
67921707Human T-lymphotropic virus type 1 prevalence in northeastern Iran, Sabzevar: an epidemiologic-based study and phylogenetic analysis.ISIAIDS Research and Human Retroviruses1391پنجم به بعد
68921620Vitamin D Receptor (VDR) Gene BsmI Polymorphisms in Lupus Nephritisscopusمجله دانشکده پزشکی اصفهان1389پنجم
69921619Unusual reason for chronic musculoskeletal painISIIndian Pediatric1391اول و مسئول
70921543Is there any Association Between Human Lymphotropic Virus Type I (HTLV-I) Infection and Systemic Lupus Erythematosus?ISIIran J Basic Med Sci1391مسئول
71921538Stronger Correlation between Interleukin 18 (IL-18) and Soluble Fas (sFas) in Lupus Nephritis Compared with Mild LupusPMCISRN Rheumatology1391مسئول
72921532Diagnostic yield of heat shock protein 70 (HSP-70) and antiHSP-70 in Behcet induced uveitisISIScandinavian Journal of Immunology1392اول
7392145Hyperferritinemia: A possible marker for diagnosis of systemic lupus erythematosus?ISILife Science Journal1392دوم
7492139Devic Syndrome: Can Antiphospholipid Antibodies Be a Factor?ISIJournal of Clinical Rheumatology1391مسئول
7591694Superiority of laterally elevated wedged insoles to neutrally wedged insoles in medial knee osteoarthritis symptom reliefISIInternational Journal of Rheumatic Diseases1392سوم
7691132Association between metabolic syndrome, BMI, and serum vitamin D concentrations in rheumatoid arthritisISIClinical rheumatology1391مسئول
7790899Does searching for Antineutrophil cytoplasmic antibodies help with the diagnosis of Adult-onset Still's Disease?ISIRheumatology international1391مسئول
7890877Correlation between serum concentrations of soluble Fas (CD95/Apo-1) and IL-18 in patients with systemic lupus erythematosusISIRheumatology international1390اول
7990842Inhibitory effect of aqueous extract of Saffron (Crocus sativus L.) on adjuvant-induced arthritis in Wistar ratscopusPharmacologyonline1390اول
8090818Osteomalacia can still be a point of attention to celiac diseasePMCClinical cases in mineral and bone metabolism1390اول و مسئول
8190680I HIBITORY EFFECT OF AQUEOUS EXTRACT OF SAFFRO (CROCUS SATIVUS L.) O ADJUVA TI DUCED ARTHRITIS I WISTAR RATscopusPharmacologyonline1390اول
8290463Is there any correlation between high sensitive CRP and disease activity in systemic lupus erythematosus?ISILupus1390مسئول
8390182Investigation of the association between metabolic syndrome and disease activity in rheumatoid arthritisISITheScientificWorldJournal1390اول
8490179A case report of unusual vasculitic reaction after methocarbamol injectionPMCActa medica Iranica1390اول و مسئول
8589630Comparison of serum ferritin level between patients with systemic lupus erythematosus, rheumatoid arthritis and osteoarthritis index copernicusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین 1389چهارم
8689628Evaluation of patients with chronic gouty arthritisindex copernicusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین 1389مسئول
8789287Lack of association of vitamin D receptor gene BsmI polymorphisms in patients with systemic lupus erythematosusISIRheumatol Int1389پنجم
8889163Development of systemic lupus erythematosus in a patient with hypoparathyroidism: a case report and review of the literatureISIInt J Rheum Dis1389مسئول
8988704Correlation between Serum Levels of Soluble Fas (CD95/Apo-1) with Disease Activity in Systemic Lupus Erythematosus Patients in Khorasan, IranISIArchives of Iranian Medicine1388اول
9088627Linear scleroderma in assochation with melorheostosisISIjournal of clinical reumathology1388دوم
9188555vitamin D receptor gene BSMI polymorphisms in systemic lupus erythematosus and healthy subjectsindex copernicusJQUMS1388پنجم
9288509مقایسه پلی مورفیسم BSMI ژن گیرنده ویتامین D در بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتوزسیستمیک با افراد سالمindex copernicusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین1388پنجم
9388490Correlation between Serum Levels of Soluble Fas (CD95/Apo-1) and Active Major Organ Damages in Systemic Lupus Erythematosus PatientsChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی اصفهان1388اول
9488474گزارش یک مورد آمیلوئیدوز اولیه به دنبال گاماپاتی تک دودمانی با اهمیت نامشخصindex copernicusمحله دانشکده پزشکی اصفهان1388مسئول
9588148Primary Amyloidosis and a Case ReportChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی اصفهان 1388مسئول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1983388بررسی ارتباط بیماری لوپوس اریتماتوس سیستمیک با آلودگی به ویروس انسانی لنفوسیت T تیپ یک (HTLV1) در خراسانچهارمین کنگره سالیانه انجمن روماتولوژی ایرانتهرانپوستر1389خير
2982463Evaluation of Mean Platelet Volume in patients with Rheumatoid Arthritis and its association with severity of the disease13th Annual Congress of Iranian Rheumatology Associationتهرانپوستر1398خير
3973549بررسی سطح سرمی soluble LAG-3 در بیماران آرتریت روماتوئیددوازدهمین کنگره روماتولوژی ایرانکیشپوستر1397خير
4972641Effect of Lactobacillus rhamnosus and Lactobacillus delbrueckii on the expression levels of miR-181a and miR-155 in the PBMCs of systemic lupus erythematosus patients14th International Congress of Immunology and Allergy (ICIA2018) in Tehran, from April 26-28, 2018تهرانسخنرانی1397خير
5970177Trpv1 receptor activity in lupuslupus 2018doseldorfپوستر1397بله
6970175Acceptance and commitment therapy in lupus, a case control studylupus 2018doseldorfپوستر1397بله
7970043Incidence of Vasculitis in Hospitalized Lupus Patientslupus 2018doseldorfپوستر1397خير
8960866بررسی بین یافته های بالینی و سونوگرافیک سینوویت در مبتلایان به استئوآرتریت اولیه و دردناک زانوEuropean congress of Radiologyوینپوستر1395خير
9960219Association with Autoantibodies Profile in Systemic Lupus Erythematosus Patients3th International Congress of Immuonology, Asthma and Allergy The First Symposium of Food and Drug Allergyمشهدپوستر1395خير
10960218Determination of Vitamin D Effects on the Expression of miR125a and miR181a on PBMCs of patients with Systemic Lupus Erythematous3rd International Congress of Immunology, Ashma and Allergyمشهدپوستر1395خير
11960217Influence of Vitamin D3 on The Expression of TLR7 and TLR9 in Patients with Systemic lupus Erythematosus3rd International Congress of Immunology, Ashma and Allergyمشهدپوستر1395خير
12953446Effects of vitamin D on Th17 cells and related cytokines in systemic lupus erythematosus patientsداوزدهمین کنگره ایمونولوژی و آلرژی ایرانتهرانپوستر1393خير
13952949Multiple Right and Left Pulmonary Arteries and Subdivisions of Inferior Mesenteric Artery Aneurysms in Behcet’s Disease Case3th International Congress of Immunology,Asthma and Allergy (& First Food Allergy Symposiumمشهدپوستر1395خير
14952094Role of MicroRNAs in Tuning Regulatory T Cells in Systemic Lupus Erythematosus3th International Congress of Immuonology, Asthma and Allergy The First Symposium of Food and Drug Allergyمشهدپوستر1395خير
15951700Correlation of TLRs with autoantibodies profile in systemic lupus erythematosus patientsInternational Congress of Immunology (ICI 2016)ملبورن- استرالیاپوستر1395خير
16951695Correlation of miR-146a and miR-155 with regulatory T cell in Systemic Lupus Erythematosus patientsInternational Congress of Immunology (ICI 2016)ملبورن- استرالیاپوستر1395خير
17950701Proinflammatory Cytokines in Patients suffering from Systemic lupus erythematosus3th International Congress of Immuonology, Asthma and Allergyمشهدسخنرانی1395خير
18941880Association between serum levels of 25(OH) VitD and systemic lupus erythematosus activityThe 5th Annual Congress of Iranian Rheumatology Association & the First International Rheumatology Congress of Iran 2011مشهدپوستر1390بله
19941745بررسی خصوصیات بالینی و اپیدمیولوژیک 100بیمار مبتلا به سارکوئیدوز و آرتریت سارکوئیدیبیست و ششمین کنگره جامعه پزشکان متخصص داخلیتهرانپوستر1394خير
20941268Prevalence of blood groups among patients with systemic lupus erythematous and rheumatoid arthritis9th Annual Congress of Iranian Rheumatology Associationاصفهانپوستر1394خير
21941266Serum Cartilage Oligomeric Matrix Protein is a Predictor Biomarker of Severity and Joint Damage in Rheumatoid Arthritis9th Annual Congress of Iranian Rheumatology Associationاصفهانسخنرانی1394خير
22941260The correlation of cathelicidin IL-37 with pro-oxidant Antioxidant Balance (PAB) in systemic Lupus erythematosus.9th Annual Congress of Iranian Rheumatology Associationاصفهانسخنرانی1394بله
23932743Autoantibodies to small RNAs and clinical manifestations in systemic lupus erythematosus patientsThe 12th International Congress of Immunology and Allergy of Iranتهرانپوستر1393خير
24932742Effects of vitamin D on regulatory T cells and related cytokines in lupus erythematosus patients.The 12th International Congress of Immunology and Allergy of Iranتهرانسخنرانی1393خير
25932741Anti-dsDNA, Anti-chromatin and Anti-histone antibodies Your abstract number: 2119The 12th International Congress of Immunology and Allergy of Iranتهرانپوستر1393خير
26932738Disease activity, organ involvement, and autoimmune parameters in systemic lupus Erythematosus.The 12th International Congress of Immunology and Allergy of Iranتهرانپوستر1393خير
27932676Skin Reaction To Capsaicin In Rheumatoid Arthritis (RA) Patients Compared With Healthy Controls8th Annual Congress of Iranian Rheumatology Associationتهرانپوستر1393بله
28932666Detection of Synovial Fluid Anti-CCP Antibody is Helpful in Diagnosis of Rheumatoid Arthritis, Particularly in Early and Monoarticular Cases8th Annual Congress of Iranian Rheumatology Associationتهرانپوستر1393خير
29930910Anti-dsDNA, Anti-chromatin and Anti-histone antibodies in systemic lupus erythematosus12th International Congress of Immunology & Allergyتهرانپوستر1393خير
30930909Autoantibodies to small RNAs and clinical manifestations in systemic lupus erythematosus patients12th International Congress of Immunology & Allergyتهرانپوستر1393خير
31930908Disease activity, organ involvement, and autoimmune parameters in systemic lupus erythematosus12th International Congress of Immunology & Allergyتهرانسخنرانی1393خير
32924930Effect of Vitamin D on regulatory T cells and related cytokines in lupus erythematosus patientsThe 15th International Congress of ImmonologyMilanپوستر1392خير
33924264Does Vitamin D affects Regulatory and Th17 cells in patients with systemic lupus erythematosus.The 5 th Annual Congress Of Iranian Rheumatology Association & The First International Rheumatology of Iranمشهدسخنرانی1390خير
34924261CD4+ CD25+ FOXP3+Regulatory T cells in systemic lupus erythematosus patientsThe 11 th International Congress Of Immunology& Allergy of Iranتهرانپوستر1391خير
35924258Immunomodulatory effects of Vit D on patients with Systemic lupus erythematosusThe 11 th International Congress Of Immunology& Allergy of Iranتهرانسخنرانی1391خير
36924227Effects of Vitamin D on Th17 cells and related cytokines in lupus erythematosus patientsThe 15 th International Congress Of Immunologyمیلان-ایتالیاپوستر1392خير
37924225Effects of Vitamin D on regulatory T cells in lupus patientsThe 15 th International Congress Of Immunologyمیلان-ایتالیاپوستر1392خير
389242241,25 Dihydroxy Vitamin D modulatory effects in patients with systemic lupus erythematosusThe 15 th International Congress Of Immunologyمیلان-ایتالیاپوستر1392خير
39923834بررسی ارتباط بین سطح سرمی HSP70 و انتی بادیهای ضد آن در بیماران با و بدون یووئیت مبتلا به بیماری بهجتThe 6th Annals congress of Rheumatology Associationتهرانپوستر1391خير
40923553بررسی ارتباط بین سطح سرمی HSP70 و آنتی بادی های ضد آن در بیماران با و بدون یوویت مبتلا به بهجتششمین کنگره سالیانه انجمن روماتولوژی ایرانتهرانپوستر1391خير
41922702Presenil dementia with multiple fractures in distal of appendicular skeleton due to cystic lesion: Nasu-Hakola syndrome2nd Symposium of the Asia Pacific League of Associations for Rheumatology. The APLAR SymposiumBali, Indonesiaسخنرانی1392بله
42922701Serum Value of cathelicidin (LL37) in lupus patients and healthy controls, a comparison with lupus markers too2nd Symposium of the Asia Pacific League of Associations for Rheumatology. The APLAR SymposiumBali, Indonesiaسخنرانی1392بله
43921625بررسی ارتباط بین سطح سرمی HSP70 و آنتی بادیهای ضد آن در بیماران با و بدون یووئیت مبتلا به بیماریهای بهجتششمین کنگره سالیانه انجمن روماتولوژی ایرانتهرانپوستر1391خير
44921624بررسی ارتباط آنتی آلفا اکتینین آنتی بادی با نفریت لوپوسیششمین کنگره سالیانه انجمن روماتولوژی ایرانتهرانپوستر1391خير
45921622هموژتزی شدید و ندول های متععد ریوی، از تشخیص بهجت تا فوت بیمارششمین کنگره سالیانه انجمن روماتولوژی ایرانتهرانپوستر1391خير
46921621بررسی تغییرات سطح سرمی هپسیدین و نقش آن در پاتوژنز آنمی در بیماارن مبتلا به آرتریت روماتوئیدThe 6th Annual Congress of Iran Rheumatology Associationتهرانپوستر1391بله

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری
19979کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهاول1397
29154کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهاول1393
39113کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهاول1392
49046کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهدوم1391

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه