مجید  خزاعی

 فعالیت های پژوهشی

 

مجید خزاعی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): مجید خزاعی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استاد آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : فیزیولوژی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : khazaeim@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1960958اثرداروی PNU74654 بر رشد تومور و سطح بافتی فاکتور رشد اندوتلیوم عروقی در مدل حیوانی سرطان سینهمجریدر دست اجراخير
2960710بررسی اثر نانوفرم کورکومین بر فرایندهای وابسته به مسیرهای رشد وتکثیر سلولی mTOR-PI3K-AKT و Wnt/β-catenin در کانسر کولورکتالمجریدر دست اجراخير
3960330اثر نانوفرم کورکومین به تنهایی یا همراه با 5- فلورواوراسیل بر رشد تومور در سرطان پستانمجریدر دست اجراخير
4951764اثر کروسین بر پیشگیری از فیبروز در مدل تجربی کولیتمجریدر دست اجراخير
5951405اثر فرم فیتوزومال کورکومین بر رشد تومور و آنژیوژنز در مدل حیوانی سرطان کولورکتالمجریدر دست اجرابلي
6951050اثر کروسین در پیشگیری و درمان کولیت تجربی در موشهای C57BL6مجریپایان یافتهبلي
7950832تغییرات فیبروتیک بافت کبد و کلیه و فاکتورهای التهابی و استرس اکسیداتیو در مدل تجربی التهاب مزمن: اثر تیموکینونمجریپایان یافتهخير
8950083بررسی اثر آگونیست های گیرنده¬ی PPAR-γ در اختلال حافظه ناشی از لیپوپلی ساکارید در موش¬ صحراییمجریدر دست اجرابلي
9941566اثر التهاب مزمن بر آنژیوژنز و تغییرات سطح سرمی و بافتی فاکتورهای مؤثر بر آنژیوژنز در مدل Hindlimb Ischemia در راتمجریپایان یافتهخير
10941425اثر التهاب مزمن بر آنژیوژنز قلبی و تغییرات سطح سرمی و بافتی فاکتورهای مؤثر بر آنژیوژنز در راتمجریپایان یافتهخير
11940840بررسی اثر عصاره هیدروالکلی سیاه دانه بر تغییرات هیستولوژیک قلب و سطح سرمی و بافتی فاکتورهای التهابی و استرس اکسیداتیو در مدل تجربی التهاب ناشی از لیپوپلی ساکارید در راتمجریپایان یافتهخير
12940755اثر تیموکینون براسیب اکسیداتیو مغزی و اختلالات رفتاری القا شده بوسیله لیپوپلی ساکارید در رتمجریپایان یافتهبلي
13940085مقایسه اثر عصاره آبی – الکلی تخم خرفه، ویتامین C و ویتامین E بر پارامتر های بیوشیمیایی، همودینامیک و عملکردی در بافت قلب موش صحرایی مبتلا به تیروتوکسیکوز تحت بالینیمجریپایان یافتهبلي
14931783بررسی اثر زعفران بر رگ زایی قلب با تاکید بر خصوصیات هیستوپاتولوژی و سطح فاکتورهای آنژیوژنیک در دو مدل آسیب قلبی ناشی از انسداد شریان کرونر و هیپرتروفی ناشی از افزایش فشار خون در رات نرمجریدر دست اجراخير
15931769بررسی نقش هسته های میخی شکل (Cuneiform) و تگمنتوم پلی مغز (Pedunculopontine Tegmentum) در کنترل فشار خون و تعداد ضربان قلب در مدل تجربی شوک هموراژیک در موش صحراییمجریپایان یافتهخير
16931641 اثر تیموکینون بر فیبروز و نفوذپذیری بافت قلب و سطح سرمی و بافتی فاکتورهای التهابی و استرس اکسیداتیو در مدل تجربی التهاب ساب کلینیکال ناشی از لیپوپلی ساکاریدمجریپایان یافتهبلي
17931597اثر کاپتوپریل بر تغییرات هیستولوژیک قلب و سطح سرمی و بافتی فاکتورهای التهابی و استرس اکسیداتیو در مدل تجربی التهاب ناشی از لیپوپلی ساکارید در راتمجریپایان یافتهخير
18961061شناسایی عوامل زیستی پیش آگهی و پیش بینی کننده جدید در بیماران مبتلا به سرطان متاستاتیک سرطان کولورکتال - NIMAD (طرح نیماد)همکاردر دست اجراخير
19951824مکانیسم اثر محافظتی کروسین بر التهاب و تکثیر سلولی در مدل حیوانی کولیتهمکاردر دست اجرابلي
20951541اثر عصاره آبی-الکلی زنجبیل بر تغییرات ناشی از کاردیومیوپاتی دیابتی در موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسینهمکاردر دست اجرابلي
21951406بررسی تاثیر تارگت تراپی مهارگر دارویی Rigosertib بر سرطان کولورکتالهمکاردر دست اجرابلي
22951226نقش سیستم سروتونرژیک هسته میخی شکل بر پاسخهای قلبی عروقی در هیپوتانسیون ناشی از هموراژی و تداخل اثر آن با سیستم اوپیوئیدی در موش صحراییهمکاردر دست اجرابلي
23950938بررسی اثر سیاه دانه بر اختلال عملکرد کبدی و کلیوی ناشی از لیپوپلی ساکاریدهمکارپایان یافتهخير
24941721بررسی اثر عصاره آبی-الکلی بارهنگ بر استرس اکسیداتیو و پارامترهای التهابی ناشی از آدریامایسین درکلیه موش صحراییهمکارپایان یافتهبلي
25941719بررسی اثر عصاره شکر تیغال و تخم گشنیز بر پارامترهای قلبی عروقی در موشهای پر فشارخون القا شده بوسیله فلودروکورتیزونهمکاردر دست اجرابلي
26941553بررسی اثر تیموکینون بر فاکتورهای التهابی و استرس اکسیداتیو در مدل تجربی التهاب ریه ناشی از لیپوپلی ساکاریدهمکاردر دست اجراخير
27941509بررسی اثر کاپتوپریل بر فاکتورهای التهابی و استرس اکسیداتیو در مدل تجربی التهاب ریه ناشی از لیپوپلی ساکاریدهمکاردر دست اجراخير
28941420بررسی نقش گیرنده اوپیوئیدی مو(µ) در هسته میخی شکل (Cuneiform) بر کنترل فشار خون و تعداد ضربان قلب در مدل تجربی شوک هموراژیک در موش صحراییهمکاردر دست اجراخير
29941385بررسی اثر آمینوگوانیدین بر اختلالات رفتاری القا شده بوسیله لیپوپلی ساکارید در موش صحراییهمکارپایان یافتهخير
30941089بررسی اثر مهار گیرنده¬ی AT1 آنژیوتانسین-2 در اختلال حافظه ناشی از لیپوپلی ساکارید در موش¬ صحرایی نرهمکاردر دست اجرابلي
31931592بررسی اثرات تیروکسین و T3 معکوس (rT3) بر حافظه و فاکتورهای بیوشیمیایی در مدل آلزایمر در رتهمکاردر دست اجرابلي
3289586اثر مهار آنزیم مبدل آنژیوتانسین بر سطح سرمی فاکتور رشد اندوتلیوم عروقی، نیتریک اکساید، بیان ژنی VCAM-1 و رابطه آن با نفوذپذیری اندوتلیوم آئورت در راتهای نر نرموکلسترولمی و هایپرکلسترولمیهمکارپایان یافتهخير
3386297بررسی نقش نیتریک اکساید در تحمل به مرفین در موشهای صحرایی تخمدان برداری شده همکارپایان یافتهخير
34960929بررسی اثر فراکسیونهای اتیل استات ، و آبی عصاره هیدروالکلی عناب بر پارامترهای قلبی عروقی در موشهای پر فشار القا شده بوسیله آنژیوتانسین2ناظردر دست اجرابلي
35960879اثر ویتامین E بر عملکرد کبد و کلیه موش های صحرایی دارای کم کاری تیروئیدناظردر دست اجراخير
36960419بررسی اثر بیش تمرینی و ورزش متوسط بر حافظه و یادگیری در موش های صحراییناظردر دست اجرابلي
37960108بررسی اثر ویتامین C و سیاهدانه بر معیارهای استرس اکسیداتیو کلیوی در موش صحرایی دارای کم کاری تیروئید در دوره نوزادی و رشد القا شده بوسیله پروپیل تیویوراسیلناظردر دست اجراخير
38951330بررسی نقش نیتریک اکساید سنتاز القایی در اختلال حافظه موش¬های صحرایی ، ناشی از سمیت با نانوذرات تیتانیوم دی¬اکساید در دوران رشدناظردر دست اجرابلي
39951089بررسی و مقایسه اثر Visnagin و مشتق متوکسی آن خلین، بر تمایز لنفوسیت های انسانی و تعادل Th1 و Th2ناظردر دست اجراخير
40950983بررسی اثر بازتوانی (ورزش¬های استقامتی و مقاومتی) بر علائم تنفسی، شاخص¬های عملکرد ریه و برخی میانجی¬های التهابیناظردر دست اجرابلي
41941094بررسی اثرات ورزش بر اختلال حافظه ایجاد شده در موش های صحرایی مبتلا به آسم تجربیناظرپایان یافتهبلي
42940997بررسی اثر آتورواستاتین بر معیارهای التهابی و اکسیداتیو خون موش های صحرایی آسمی مبتلا به هایپرلیپیدمی (افزایش چربی های خون)ناظردر دست اجرابلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1964117Renoprotective Effect of Nigella sativa against Cisplatin-induced Nephrotoxicity and Oxidative Stress in RatMedlineSaudi journal of kidney diseases and transplantation1396چهارم
2963936Clinical Studies on the Effect of Saffron in Different Diseasesscopusمجله دانشکده پزشکی اصفهان1396مسئول
3963795Therapeutic potency of heat-shock protein-90 pharmacological inhibitors in the treatment of gastrointestinal cancer, current status and perspectives.ISIJournal of pharmacy and pharmacology1396مسئول
4963768Therapeutic potency of pharmacological adenosine receptor agonist/antagonist in angiogenesis, current status and perspectives.ISIJOURNAL OF PHARMACY AND PHARMACOLOGY1396دوم
5963523Saffron against Components of Metabolic Syndrome: Current Status and ProspectiveISIJOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY1396مسئول
6963321Therapeutic potentials of adenosine receptors agonists and antagonists in colitis; Current status and perspectivesISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1397سوم
7963320Genetic variation in the DNA repair pathway as a potential determinant of response to platinum-based chemotherapy in breast cancerISIJournal of cellular physiology1397اول
8963319Adenosine: An endogenous mediator in the pathogenesis of gynecological cancerISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1397پنجم به بعد
9963317Targeting tumor microenvironment as a potential therapeutic approach in colorectal cancer: rational and progressISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1397اول
10963017Targeting the RAS signaling pathway as a potential therapeutic target in the treatment of colorectal cancerISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1396مسئول
11963016The therapeutic potential of targeting the BRAF mutation in patients with colorectal cancer.ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1396اول
12963015Genetic variants as potential predictive biomarkers in advanced colorectal cancer patients treated with oxaliplatin-based chemotherapy.ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1396پنجم
13963012Role of adenosine signaling in the pathogenesis of breast cancerISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1396پنجم
14963011Therapeutic potential of novel formulated forms of curcumin in the treatment of breast cancer by the targeting of cellular and physiological dysregulated pathwaysISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1396اول
15962970The Therapeutic Potential of Targeting Tumor Microenvironment in Breast Cancer: Rational Strategies and Recent ProgressISIjournal of cellular biochemistry1396اول
16962787Thymoquinone protects the rat kidneys against renal fibrosisPMCRESEARCH IN PHARMACEUTICAL SCIENCES1396مسئول
17962612Thymoquinone restores liver fibrosis and improves oxidative stress status in a lipopolysaccharide-induced inflammation model in ratsPMCAVICENNA JOURNAL OF PHYTOMEDICINE1396مسئول
18962177Effect of Angiotensin‑converting Enzyme Inhibitor on Cardiac Fibrosis and Oxidative Stress Status in Lipopolysaccharide‑induced Inflammation Model in RatsPMCINTERNATIONAL JOURNAL OF PREVENTIVE MEDICINE1396مسئول
19962176Role of Curcumin in Prevention and Treatment of Colorectal Cancer: The Mechanismsscopusمجله دانشکده پزشکی اصفهان1396مسئول
20962111Therapeutic Potential of Curcumin in Breast Cancer: From Basic Research to Clinical ApplicationsISCreports of radiotherapy & oncology1394مسئول
21961399Targeting stroma in pancreatic cancer: Promises and failures of targeted therapies.ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1396اول
22961298C-Met as a potential target for the treatment of gastrointestinal cancer: Current status and future perspectives.ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1396اول
23961170Interferon-Mediated Tumor Resistance to Oncolytic VirotherapyISIJOURNAL OF CELLULAR BIOCHEMISTRY1396سوم
24961101Therapeutic Potential of Targeting Wnt/β-Catenin Pathway in Treatment of Colorectal Cancer: Rational and Progress.ISIjournal of cellular biochemistry1396اول
25961002The Therapeutic Potential of PI3K/Akt/mTOR Inhibitors in Breast Cancer: Rational and ProgressISIjournal of cellular biochemistry1396اول
26960280The effects of thymoquinone on hippocampal cytokine level, brain oxidative stress status and memory deficits induced by lipopolysaccharide in ratsISICytokine1396پنجم به بعد
27960203Ghrelin did not change coronary angiogenesis in diet-induced obese miceISICELLULAR AND MOLECULAR BIOLOGY1395اول
28954526Therapeutic Potential of Curcumin in Treatment of Pancreatic Cancer: Current Status and Future PerspectivesISIjournal of cellular biochemistry1396مسئول
29954499Effect of crocin on inflammatory bowel diseasesscopusمجله دانشکده پزشکی اصفهان1395مسئول
30954259The effect of Nigella sativa on inflammation-induced myocardial fibrosis in male ratsPMCresearch in pharmaceutical sciences1395مسئول
31953970The theoretical methods of medical training after Islam and compare it with new methods of teachingSID/Iranmedex/Magiranطب و تزکیه1395اول و مسئول
32953083From obesity to cancer: a review on proposed mechanismsISICELL BIOCHEMISTRY AND FUNCTION1395دوم
33953006The effects of captopril on lipopolysaccharide induced learning and memory impairments and the brain cytokine levels and oxidative damage in rats.ISILIFE SCIENCES1395پنجم
34952926Myocardial capillary density after neuropeptide Y antagonist administration in normal and high‑fat diet C57BL6 micePMCadvanced biomedical research1395مسئول
35952792Lipopolysaccharide-Induced Spatial Memory and Synaptic Plasticity Impairment Is Preventable by CaptoprilPMCadvances in medicine1395پنجم به بعد
36952660Co-administration of walnut (Juglans regia) prevents systemic hypertension induced by long-term use of dexamethasone: a promising strategy for steroid consumersISIPHARMACEUTICAL BIOLOGY1395سوم
37951414Inflammation and angiogenesis: role of inflammatory cells and mediiatorsscopusمجله دانشکده پزشکی اصفهان1395مسئول
38950855Effect of Resistance Training on Capillary Density Around Slow and Fast Twitch Muscle Fibers in Diabetic and Normal RatsPMCAsian J Sports Med1394دوم
39950854Chronic Low-Grade Inflammation: Etiology and its Effectsscopusمجله دانشکده پزشکی اصفهان1395مسئول
40950796Adipokines and their role in chronic kidney diseasesChemical AbstractJournal of Nephropharmacology1395اول و مسئول
41950491Obesity and Inflammation: role of adipokinesscopusمجله دانشکده پزشکی اصفهان1395اول
42942638Neuropharmacological effects of Nigella sativaPMCAvicenna Journal of Phytomedicine1394دوم
43941949Inflammation in metabolic syndrome: role of adipose tissuescopusمجله دانشکده پزشکی اصفهان1394اول
44940380Serum inflammatory markers in obese mice: Effect of ghrelinPMCAdvanced Biomedical Research1394اول
45940022Effect of peroxisome proliferator-activated receptor γ on inflammatory markersscopusARYA Atherosclerosis1394اول و مسئول
46935083Effect of blockade of neuropeptide Y receptor on aortic intima-media thickness and adipose tissue characteristics in normal and obese miceISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1394مسئول
47934960Effect of Blocking of Neuropeptide Y Y2 Receptor on Tumor Angiogenesis and Progression in Normal and Diet-Induced Obese C57BL/6 MicePMCGlobal Journal of Health Science1394مسئول
48934796Leptin and its cardiovascular effects: Focus on angiogenesisPMCAdvanced biomedical research1394مسئول
49934497Gamma-secretase inhibitor does not modulate angiogenesis in colon adenocarcinoma in obese miceISIBratisl Lek Listy1393اول و مسئول
50933979Effect of aminoguanidine on cardiovascular responses and survival time during blood loss: A study in normotensive and deoxycorticosterone acetate‑salt hypertensive ratsPMCInternational Journal of Applied and Basic Medical Research1393مسئول
51933971Systemic administration of ghrelin did not restore angiogenesis in hindlimb ischemia in control and diet-induced obese miceISIBratisl Lek Listy1393مسئول
52933663Moderate replacement of carbohydrates by dietary fats affects features of metabolic syndrome: A randomized crossover clinical trialISINutrition1393سوم
53933622Effect of Peroxisome Proliferator-Activated Receptors on Cardiac Remodeling in Normal and Diabetic Ratsscopusمجله دانشکده پزشکی اصفهان1393مسئول
54933604Moderate exercise attenuates caspase-3 activity, oxidative stress, and inhibits progression of diabetic renal disease in db/db miceISIAmerican Journal of Physiology-Renal Physiology1388دوم
55933603THE EFFECT OF ASPIRIN ON SERUM VASCULAR ENDOTHELIAL GROWTH FACTOR AND NITRIC OXIDE CONCENTRATION IN HIGH-CHOLESTEROL FED RABBITSChemical AbstractARYA Atherosclerosis1386اول و مسئول
56933601A new equation for calculation of colloid osmotic pressure based on serum total protein concentration and UV-light absorptionعلمی پژوهشی ایندکس نشدهCurrent Anaesthesia & Critical Care1387اول و مسئول
57933600Coronary Vascular and Aortic Endothelial Permeability During Estrogen Therapy: A Study in DOCA-Salt Hypertensive Ovariectomized RatsISIPhysiological Research1383اول و مسئول
58933588Exercise restores endothelial function independently of weight loss or hyperglycaemic status in db/db miceISIDiabetologia1387سوم
59933587The effects of diethyldithiocarbamate, a SOD inhibitor, on endothelial function in sedentary and exercised db/db micePMCPathophysiology1387اول
60933586DO L-ARGININE AND L-NAME ALTER CORONARY VASCULAR AND AORTIC ENDOTHELIAL PERMEABILITY IN NORMAL- AND HIGHCHOLESTEROL- FED RATSPMCARYA Atherosclerosis Journal1386اول و مسئول
61933585Long-Term Effect of Enhanced External Counterpulsation on Endothelial Function in the Patients with Intractable AnginaISIHeart, Lung and Circulation1387مسئول
62933583Effect of Exercise on Augmented Aortic Vasoconstriction in the db/db Mouse Model of Type-II DiabetesISIPhysiological research1387اول
63933581Oestrogen Promotes Coronary Angiogenesis even under Normoxic ConditionsISIBasic & Clinical Pharmacology & Toxicology1387چهارم
64933579ESTROGEN ATTENUATES FATTY STREAK FORMATION IN CORONARY ARTERIES OF CHOLESTEROL-FED DIABETIC MALE RABBITSعلمی پژوهشی ایندکس نشدهMedical Journal of Islamic World Academy of Sciences1385اول و مسئول
65933578INDUCIBLE NITRIC OXIDE SYNTHASE MODULATES ANGIOGENESIS IN ISCHEMIC HINDLIMB OF RATISIBiomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub1388چهارم
66933576The pharmacology of particulate matter air pollution-induced cardiovascular dysfunctionISIPharmacology & Therapeutics1386دوم
67933575Reduction in Risk of Myocardial Infarction, Stroke, and Death from Cardiovascular Causes. Focus on RampirilPMCClinical Medicine: Therapeutics1388اول
68933574Serum level of vascular endothelial growth factor is increased by estrogen replacement therapy in normotensive and DOCA–Salt hypertensive ovariectomized ratsISIClinica Chimica Acta1385اول و مسئول
69933573Sulfaphenazole treatment restores endothelium-dependent vasodilation in diabetic miceISIVascular Pharmacology1387پنجم به بعد
70933553The effects of aerobic exercises on the serum oxidized LDL and total antioxidant capacity in non-active menPMCCVD Prevention and Control1387مسئول
71933548The effect of estrogen on serum nitric oxide concentrations in normotensive and DOCA Salt hypertensive ovariectomized ratsISIClinica Chimica Acta1383مسئول
72933547The effect of hypertension on serum nitric oxide and vascular endothelial growth factor concentrations. A study in DOCA-Salt hypertensive ovariectomized ratsISIRegulatory Peptides1385اول و مسئول
73933546Vascular endothelial function in health and diseasesPMCPathophysiology1387اول
74933543Evaluation of Medical Students' Satisfaction Toward the Physiology Exam Using Educational Pictures and Movies in comparison with Multiple Choice Tests Isfahan University of Medical SciencesSID/Iranmedex/Magiranتوسعه آموزش جندی شاپور1393اول و مسئول
75933542Effect of Peroxisome Proliferator-Activated Receptor Agonists on Serum Inflammatory Markers in Diabetic RatsEmbaseمجله دانشکده پزشکی اصفهان1393اول و مسئول
76933541Alterations of plasma nitric oxide, vascular endothelial growth factor, and soluble form of its receptor (sFlt‑1) after resistance exercise: An experimental studyPMCAdvanced Biomedical Research1393مسئول
77933207Changes of serum angiogenic biomarkers and their correlations with serum leptin concentrationISIBRATISLAVA MEDICAL JOURNAL-BRATISLAVSKE LEKARSKE LISTY1393مسئول
78933206Acute effects of vinegar intake on some biochemical risk factors of atherosclerosis in hypercholesterolemic rabbitsISILipids in Health and Disease1389پنجم
79933205Effect ofModerate-Intensity Exercise on Plasma C-Reactive Protein and Aortic Endothelial Function in Type 2 DiabeticMiceISIMediators of Inflammation1389دوم
80933204Effect of acute and chronic hypertension on short- and long-term spatial and avoidance memory in male ratsPMCPathophysiology1389سوم
81933203Coronary angiogenesis during experimental hypertension: is it reversible?ISIJournal of Research in Medical Sciences1390مسئول
82933202Leptin promotes melanoma tumor growth in mice related to increasing circulating endothelial progenitor cells numbers and plasma NO productionISIJournal of Experimental & Clinical Cancer Research1390چهارم
83933201The effect of maintenance and reversal of DOCA-Salt hypertension on extravasation of macromolecules and serum nitric oxide concentration in male ratsPMCPathophysiology1391اول و مسئول
84933200Ovarian Autotransplantation without Vascular Pedicle on the Region of the Neck in Female Ratsscopusمجله دانشکده پزشکی اصفهان1390مسئول
85933199Effects of Integrating Physiology Lessons to Clinical and Para-Clinical Findings on Medical Students' Attitude and Motivation toward Physiology LessonSID/Iranmedex/Magiranمجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی1389اول و مسئول
86933198Medical Students' Viewpoints toward Clinical Physiology Presentation in Isfahan University of Medical SciencesSID/Iranmedex/Magiranمجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی1389اول و مسئول
87933197Effect of hypertension and its reverse on serum nitric oxide concentration and vascular permeability in two-kidney one-clip hypertensive ratsISIGeneral Physiology and Biophysics1390مسئول
88933196RESTORATION OF ANGIOGENESIS BY ENALAPRIL IN DIABETIC HINDLIMB ISCHEMC RATSISIBiomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub1390مسئول
89933195Angiogenesis in Health and Disease: Role of Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF)سایر سایت‏های تخصصیمجله دانشکده پزشکی اصفهان1391مسئول
90933194Role of GW0742 A PPARβ/δ Agonist on Coronary Angiogenesis in Control and Diabetic Ratsscopusمجله دانشکده پزشکی اصفهان1390مسئول
91933193Effect of Rosiglitazone on Coronary Angiogenesis in Diabetic and Control Ratsscopusمجله دانشکده پزشکی اصفهان1391مسئول
92933190Effects of diabetes on myocardial capillary density and serum angiogenesis biomarkers in male ratsISIClinics1390اول و مسئول
93933186Effects of hypertension on hemodynamic response and serum nitrite concentration during graded hemorrhagic shock in ratsISIJournal of Research in Medical Sciences1390مسئول
94933185Effects of Iron and Vitamin E on Endothelial Permeability of Aorta and Coronary Arteries in Rabbits on a High-Cholesterol Dietscopusمجله دانشکده پزشکی اصفهان1390اول و مسئول
95933184Protective Role of Selective Nitric Oxide Synthase Inhibitor for Treatment of Decompensated Hemorrhagic Shock in Normotensive and Hypertensive RatsPMCInternational Journal of Preventive Medicine1391اول و مسئول
96933183Acute phase reactant dynamics and incidence of microvascular dysfunctions in type 2 diabetes mellitusscopusjournal of research in medical sciences1390اول و مسئول
97933182Effect of chronic L-Arginine supplementation on aortic fatty streak formation and serum nitric oxide concentration in normal and high-cholesterol fed rabbitsISIActa Physiologica Hungarica1391اول
98933181Changes of plasma angiogenic factors during Chronic resistance exercise in Type I Diabetic RatsISIPakistan Journal of Medical Sciences1391مسئول
99933180Effects of a Moderately-Restricted Carbohydrate Diet on Cardiovascular Risk Factors among Women with Metabolic Syndromescopusمجله دانشکده پزشکی اصفهان1391سوم
100933179Obesity and AngiogenesisSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشکده پزشکی اصفهان1391مسئول
101933178Leptin Enhances Melanoma Tumor Growth by Increasing Endothelial Progenitor Cellsسایر سایت‏های تخصصیمحله دانشکده پزشکی اصفهان1391چهارم
102933177Morphine and Angiogenesis in Hypertensive AnimalsISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1391اول و مسئول
103933176Fenofibrate, a Peroxisome Proliferator-Activated Receptor α, Improves Myocardial Capillary Density in Diabetic RatsPMCJournal of Pakistan Medical Association1391مسئول
104933175The Effects of Resistance Training on Plasma Angiogenic Factors in Normal Ratsسایر سایت‏های تخصصیمجله دانشکده پزشکی اصفهان1391مسئول
105933174Effects of Losartan on Capillary Density in Cardiac Musclesof Diabetic Ratsscopusمجله دنشکده پزشکی اصفهان1391مسئول
106933173Role of peroxisome proliferator-activated receptor β agonist on angiogenesis in hindlimb ischemic diabetic ratsPMCJournal of Diabetes and Its Complications1391اول و مسئول
107933172Pan-PPAR Agonist, Bezafibrate, Restores Angiogenesis in Hindlimb Ischemia in Normal and Diabetic RatsPMCInternational Journal of Peptides1391اول و مسئول
108933171Effect of L-Arginine and L-NAME on coronary angiogenesis in male diabetic ratsISIJournal of Research in Medical Sciences1391اول و مسئول
109933170Role of Exogenous Nitric Oxide Donor in Treatment of Decompensated Hemorrhagic Shock in Normotensive and Hypertensive RatsISIJournal of Biomedicine and Biotechnology1391اول و مسئول
110933169Role of fenofibrate in restoring angiogenesis in diabetic and control hind limb ischemic ratsISIGeneral Physiology and Biophysics1391مسئول
111933168Chronic Low-grade Inflammation after Exercise: ControversiesISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1391اول و مسئول
112933167Effect of experimentally induced metabolic acidosis on aortic endothelial permeability and serum nitric oxide concentration in normal and high-cholesterol fed rabbitsISIArchives of Medical Science1391اول و مسئول
113933166Hemodynamic responses and serum nitrite concentration during uncontrolled hemorrhagic shock in normotensive and hypertensive ratsISIBiomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub1391اول و مسئول
114933165Experimentally-Induced Metabolic Acidosis Does not Alter Aortic Fatty Streak Formation in High-Cholesterol Fed RabbitsISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1391اول و مسئول
115933164A Review on Angiogenesis and Its AssaysISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1391مسئول
116933163Myocardial capillary density in normal and diabetic male rats: Effect of bezafibratePMCResearch in Pharmaceutical Sciences1392اول و مسئول
117933162The Effects of L-Arginine (the Precursor of Nitric Oxide) and L-NAME (Nitric Oxide Synthase Inhibitor) on Coronary Angiogenesis in Normal Ratsscopusمجله دانشکده پزشکی اصفهان1390اول و مسئول
118933161Imbalance of Angiogenesis in Diabetic Complications: The MechanismsPMCInternational Journal of Preventive Medicine1391مسئول
119933158Rosiglitazone enhances neovascularization in diabetic rat ischemic hindlimb modelISIBiomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub1391اول و مسئول
120933157Serum Assymetric dimethyl arginine concentrations in two models of experimentally induced hypertensionChemical AbstractISRN hypertension1392مسئول
121933155Effects of DAPT on Serum Vascular Endothelial Growth Factor and Its Soluble Receptor in Obese BALB/C Micescopusمجله دانشکده پزشکی اصفهان1392مسئول
122933154Correlations between Serum Leptin and Nitric Oxide Concentrations in Obese and Control BALB/c Micescopusمجله دانشکده پزشکی اصفهان1392مسئول
123933151Systemic Ghrelin Administration Alters Serum Biomarkers of Angiogenesis in Diet-Induced Obese MicePMCInternational Journal of Peptides1392اول و مسئول
124933149Effect of Resistance Training on Plasma Nitric Oxide and Asymmetric Dimethylarginine Concentrations in Type I Diabetic RatsPMCInternational Journal of Preventive Medicine1392مسئول
125933148Evaluation of the coronary angiogenesis during DOCA-salt induced hypertension and its reversal to normal in ratISIPakistan journal of medical sciences1392مسئول
126933146The relationship between inflammatory markers, angiogenesis, and obesityPMCARYA Atherosclerosis1392مسئول
127933145Changes of Serum Inflammatory Markers after Gamma-Secretase Inhibitor Administration Micescopusمجله دانشکده پزشکی اصفهان1392اول و مسئول
128933144The effect of L‑arginine and L‑NAME on myocardial capillary density in normal ratsPMCAdvanced Biomedical Research1392اول و مسئول
129933143Diabetic retinopathy and vascular endothelial growth factorISIJournal of Research in Medical Sciences1392اول و مسئول
130933142Ghrelin Does not Alter Aortic Intima-Media Thickness and Adipose Tissue Characteristics in Control and Obese MiceISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1392مسئول
131933141Comparative Effects of Carbohydrate versus Fat Restriction on Serum Levels of Adipocytokines, Markers of Inflammation, and Endothelial Function among Women with the Metabolic Syndrome: A Randomized Cross-Over Clinical TrialISIAnnals of nutrition and metabolism1392چهارم
132933140Ghrelin does not modulate angiogenesis in matrigel plug in normal and diet-induced obese miceISIJournal of Research in Medical Sciences1392مسئول
133933139Effect of DAPT, a gamma secretase inhibitor, on tumor angiogenesis in control micePMCAdvanced Biomedical Research1392مسئول
134933138Limbs’ postischemic revascularization is not improved by losartan treatment in diabetic ratsPMCENDOCRINE REGULATIONS1393مسئول
13591937Comparing the long-term retention of a physiology course for medical students with the traditional and problem-based learningISI: Advances in Health Sciences Education1391سوم
13690915Changes of serum nitric oxide concentration in different stages of traumatic brain edemaSID/Iranmedex/MagiranModern Care, Scientific Quarterly of Birjand Nursing and Midwifery Faculty1390مسئول
13789529Predisposing Factors for nephrolithiasis and nephrocalcinosis in Cystic FibrosisISIIranian Journal of Pediatrics 1389سوم
13889167The effect of L-arginine on Morris water maze tasks of ovariectomized ratsISIActa Physiol Hung1389پنجم
13989119The effect of chronic administration of L-arginine on the learning and memory of estradiol-treated ovariectomized rats tested in the morris water mazeISIClinics (Sao Paulo)1389

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1963367درمان با لوزارتان نتوانست رگزایی در اندام تحتانی پس از ایسکمی را بهبود بخشد.اولین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی و بیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانکاشانپوستر1394خير
2962221Growth suppression of breast cancer and oxidant/antioxidant balance by curcuminInternational congress of nutrition: from laboratory research to clinical studiesمشهدپوستر1396خير
3962220Saffron as a natural food coloring and flavoring agent elicits potent anti-tumor propertiesInternational congress of nutrition: from laboratory research to clinical studiesمشهدپوستر1396خير
4962219Crocus sativus as a natural coloring and flavouring attenuates colitis-induced colorectal carcinogenesisInternational congress of nutrition: from laboratory research to clinical studiesمشهدپوستر1396خير
5962218Curcumin synergistically enhances the anti-proliferative activity of 5-Fu through Wnt/PI3K pathway in MCF-7 cell lineInternational congress of nutrition: from laboratory research to clinical studiesمشهدپوستر1396خير
6962217liposome encapsulated curcumin antagonizes growth, cell cycle progression and migration induced by thrombin through AMP kinase in breast cancerInternational congress of nutrition: from laboratory research to clinical studiesمشهدپوستر1396خير
7962216Synergistic inhibitory effect of curcumin nanoform and chemotherapy agents on development of colon cancer In vivoInternational congress of nutrition: from laboratory research to clinical studiesمشهدپوستر1396خير
8962215the antitumor effect of crocin on breast cancerInternational congress of nutrition: from laboratory research to clinical studiesمشهدپوستر1396خير
9962214Crocin synergistically enhances the anti-proliferative activity of 5-FU through Wnt/PI3K pathway in a mouse model of colitis-associated colon cancerInternational congress of nutrition: from laboratory research to clinical studiesمشهدپوستر1396خير
10962213antioxidative properties of thymoquinone in chronic lipopolysaccharide exposure in male ratsInternational congress of nutrition: from laboratory research to clinical studiesمشهدپوستر1396خير
11961631The Benefcial Effect of Aminoguanidine on Lipopolysaccharide -Induced Memory Impairment and Neuro-Inflammation in RatsNeuroinflammation congress and student festival of neuroscienceمشهدپوستر1396خير
12940590درمان با لوزارتان نتوانست رگ زایی در اندام تحتانی پس از ایسکمی را بهبود ببخشداولین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی و بیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانکاشانپوستر1394بله
13940589تجویز سیستمیک گرلین نمی تواند سبب بهبود رگزایی در ایسکمی اندام تحتانی در موشهای کنترل و چاق گردد.اولین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی و بیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانکاشانپوستر1394بله
14940588انالاپریل غلظت سرمی نیتریک اکسید در موشهای صحرایی دیابتی را افزایش میدهداولین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی و بیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانکاشانپوستر1394بله
15940587اثر آگونیستهای مختلف گیرنده فعال کننده تکثیر پراکسی زوم ها بر سطح سرمی فاکتورهای التهابی در موش های دیابتیاولین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی و بیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانکاشانسخنرانی1394بله

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ نوع کتابت
1893فیزیولوژی پزشکی (ویژه دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی)1389تالیف
21433فیزیولوژی بالینی برای دانشجویان پزشکی1396تالیف و گردآوری
31141مبانی فیزیولوژی و بیوشیمی غدد درون ریز1394تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه