بهاره  فاضلی
خلاصه عملکرد بهاره  فاضلی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

بهاره فاضلی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): بهاره فاضلی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : ایمنی شناسی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : FazeliB@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
پزشکیدکترای حرفه ای1384دانشگاه علوم پزشکی مشهد
ایمونولوژیدکترا (Ph.D.)1391دانشگاه علوم پزشکی مشهد

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان
پزشک اورژانسبیمارستان 22 بهمن-نیشابور
پژوهشگرپژوهشکده بوعلی-میدان بوعلی
مسوول وب سایت پاسخ به بیمارانمرکز کامپیوتر-بیمارستان دکتر شیخ

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1980441بررسی روایی و پایایی ترجمه فارسی پرسشنامه اختصاصی کیفیت زندگی مبتلایان به بیماری عروق محیطیمجریدر دست اجرابلي
2980439بررسی سطح سرمی سیتوپلاسمیک آنتی نوتروفیل سیتوپلاسمیک آنتی بادی و پری نوکلئار آنتی نوتروفیل سیتوپلاسمیک آنتی بادی در مبتلایان به بیماری بورگر و مقایسه آن با گروه سیگاری سالممجریدر دست اجرابلي
3980437بررسی سطح سرمی پروتئین C و Sدر مبتلایان به بیماری بورگر در مقایسه با گروه کنترل سیگاری سالممجریدر دست اجرابلي
4980264مقایسه سطح سرمی sST2 بین دو گروه سیگاری سالم و بیماران مبتلا به بیماری بورگرمجریدر دست اجراخير
5971013بررسی سطح سرمی تالیوم، کادمیوم، آرسنیک و سرب در مبتلایان به بیماری بورگر و بررسی سطح فلزات با شدت علائم بیماریمجریدر دست اجراخير
6970440بررسی نسبت نوتروفیل به لنفوسیت به عنوان یک مارکر التهابی در بیماران مبتلا به تب مدیترانه ای:مرور نظام مند+متاانالیزمجریدر دست اجرابلي
7961484بررسی سطح سرمی آنتی کاردیولیپین آنتی بادی در مبتلایان به بیماری بورگر و ارتباط آن با پیش آگهی بیماریمجریپایان یافتهخير
8961453بررسی سطح سرمی کو آنزیم Q10 در مبتلایان به بیماری بورگر در مقایسه با گروه کنترل مرد سالممجریپایان یافتهبلي
9951598بررسی بیان ژن های TLR9 و RAGE در گره سمپاتیک مبتلایان به بیماری بورگر و بررسی ژن های 16srRNA و OmpB در بافت های عروقی این بیمارانمجریپایان یافتهبلي
10950660بررسی توالی نوکلئوتیدی ناحیه PACER ژن PTGS2(COX2) در مبتلایان به بیماری بورگر در مقایسه با ژن رفرانسمجریپایان یافتهبلي
11950207بررسی سطح سرمی نئوپترین در مبتلایان به بیماری بورگر در مقایسه با گروه کنترل مرد سالممجریپایان یافتهبلي
12950174بررسی سطح سرمی IL-33 و IL-32 در مبتلایان آنمیک بیماری بورگر در مقایسه با مبتلایان غیر آنمیکمجریپایان یافتهبلي
13950047بررسی میزان بیان ژن های TLR4، HMGB1 و OMPB تعیین نسبت بیان ژن TLR4 به HMGB1 در گره های سمپاتیک مبتلایان به بیماری بورگرمجریپایان یافتهبلي
14950002بررسی بیان ژن مارکر CD4 و CD8 در گره های سمپاتیک مبتلایان به ترومبوآنژئیت اوبلیترانس به روش Real-time PCRمجریپایان یافتهخير
15941842بررسی سطح سرمی آنتی بادی ضد اسپرم در بیماران مبتلا به بورگرمجریپایان یافتهخير
16941335بررسی سطح سرمی TLR4 و TLR2 در فاز حاد بیماری بورگر و مقایسه آن با فاز خاموش بیماری و گروه کنترل سیگاری سالممجریپایان یافتهخير
17941028طرح پایلوت بیماریابی ترومبوآنژئیت ابلیترانس در شهر مشهد 1394-95مجریپایان یافتهخير
18931295ارزیابی آنتی بادی علیه ریکتزیا ریکتزی و ریکتزیا تیفی در سرم مبتلایان به بیماری بورگرمجریپایان یافتهخير
19931269ارزیابی پلی مرفیسم ژن های 8000 T-->C ACE I/D, eNOS 894 G-->T, eNOS-786 T-->C, ET-1 PAI-15G>4G در مبتلایان به بیماری بورگرمجریپایان یافتهبلي
20921985بررسی سطح سرمی مولکول های وابسته به آپوپتوز FAS، FASL و TRAIL در بیماران مبتلا به HAM/TSP و مقایسه آن با افراد ناقل سالم ناشی از عفونت HTLV-Iمجریپایان یافتهخير
21900133بررسی آثار سرم بر سلول های اندوتلیال عروقی انسانی کشت شده و الگوی سایتوکاینی لکوسیتی موثر بر آنژیوژنز در مبتلایان به بیماری بورگرمجریپایان یافتهبلي
2284084تعیین میزان موفقیت ترک سیگار به روش گروه درمانی در بیماران مبتلا به بورگر در بیمارستان امام رضا(ع)مجریپایان یافتهخير
23980271مقایسه سطح سرمی نوتروفیل الاستاز و میلوپراکسیداز بین دو گروه سیگاری سالم و مبتلایان به بیماری بورگرهمکارعقد قراردادخير
24961500بررسی سطح سرمی IL-17 IL-22و IL-23 در مبتلایان آنمیک بیماری بورگر در مقایسه با مبتلایان غیر آنمیکهمکارپایان یافتهخير
25960944بررسی رابطه نسبت نوتروفیل و لنفوسیت به عنوان یک مارکر در بیماران اسپوندیلیت انکیلوزان :مرور نظامند+متاآنالیزهمکارپایان یافتهخير
26950482بررسی سطح سرمی نیتریت و نیترات و هم اکسیژناز1 در مبتلایان به بیماری بورگر و مقایسه آن با گروه سیگاری سالم همسان شده بر اساس سطح سرمی کوتینین و غیر سیگاری سالمهمکارپایان یافتهبلي
27940252بررسی اثرات کورکومین (ماده موثر زردچوبه) بر میزان بیان ژن وسطح سرمی TNF-a،TLR2،TLR4 دربیماران میلوپاتی ناشی از HTLV-1 / تروپیکال اسپاستیک پاراپرازی HAM/TSP) ) قبل و بعد از درمانهمکارپایان یافتهبلي
28931549بررسی سطح خونی پنتراکسین 3 و ارتباط آن با شدت بیماری در مبتلایان به آرتریت تاکایاسوهمکاردر دست اجراخير
29931368بررسی اثرات کورکومین ( ماده موثر زرد چوبه ) بر میزان بیان ژن های c-FLIP Caspase 10, Caspase 8, ، TAX ,HBZ و پرو وایرال لود HTLV-I در بیماران میلوپاتی ناشی از HTLV-I / تروپیکال اسپاستیک پاراپرازی HAM/TSP)) قبل و بعد از درمانهمکارپایان یافتهخير
30931044بررسی میزان بیان ژن IL-33 و نیز سطح پلاسمایی IL-33 و گیرنده محلول آن sST2R در بیماران مبتلا به HAM/TSP و ناقلین سالم HTLV-Iهمکارپایان یافتهبلي
31920667بررسی تاثیر اتولوگوس سرم تراپی برعلایم بالینی و تغییرات ایمو نولوژی آن درکهیر مزمن خود به خودیهمکارپایان یافتهبلي
3289130تاسیس مرکز ثبت و پیگیری بیماران مبتلا به ترومبوآنژئیت اوبلیترانس(بورگر) در دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1981939Visceral bed involvement in thromboangiitis obliterans: a systematic reviewMedlineVascular Health and Risk Management1398مسئول
2981938Vaso-nervorumitis: responsible for pain in Buerger's disease?PMCInternational Medical Case Reports Journal1398اول و مسئول
3981937Unexpected inflammation in the sympathetic ganglia in thromboangiitis obliterans: more likely sterile or infectious induced inflammation?PMCClinical and Molecular Allergy1398مسئول
4981936Antiphospholipid antibodies in Buerger's disease.ISITHROMBOSIS RESEARCH1398مسئول
5981935Angiogenesis induction in Buerger's disease: a disease management double-edged sword?ISIOrphanet journal of rare diseases1398اول و مسئول
6981897Assessment of T helper 17-associated cytokines in thromboangiitis obliteransISIJournal of Inflammation Research1398مسئول
7973251The Role of Endothelium in Physiological and Pathological States: New DataISIBioMed Research International1397دوم
8973210Thromboangiitis obliterans episode: autoimmune flare-up or reinfection?MedlineVascular Health and Risk Management1397مسئول
9972227How to Treat a Patient with Thromboangiitis Obliterans: A Systematic Review.ISIAnnals of vascular surgery1397اول
10970650The Status of Nitric Oxide and its Backup, Heme Oxygenase 1, in Thromboangiitis ObliteransPMCReports of Biochemistry and Molecular Biology1397مسئول
11963345Unexpected Inflammation in the Sympathetic Ganglia in Thromboangiitis ObliteransPMCINTERNATIONAL JOURNAL OF ANGIOLOGY1396مسئول
12960942Investigation of the Etiology of Anemia in Thromboangiitis Obliterans.PMCINTERNATIONAL JOURNAL OF ANGIOLOGY1395مسئول
13954017Modulatory effects of curcumin on apoptosis and cytotoxicity-related molecules in HTLV-1-associated myelopathy/tropical spastic paraparesis (HAM/TSP) patients.ISIBIOMEDICINE & PHARMACOTHERAPY1395دوم
14941209Rickettsia infection could be the missing piece of the Buerger;s disease puzzle.ISIINTERNATIONAL ANGIOLOGY1396اول
15941208Association of the five gene related endothelial cell dysfunction polymorphisms with Buerger's disease development and outcome.ISIinternational angiology1394دوم
16935501Triple Therapy with Prednisolone, Pegylated Interferon and Sodium Valproate Improves Clinical Outcome and Reduces Human T-Cell Leukemia Virus Type 1 (HTLV-1) Proviral Load, Tax and HBZ mRNA Expression in Patients with HTLV-1-Associated Myelopathy/Tropical Spastic ParaparesisISINeurotherapeutics1394پنجم
17934774Mechanisms of Thrombosis, Available Treatments and Management Challenges Presented by Thromboangiitis Obliterans.ISICurrent medicinal chemistry1394اول و مسئول
18931908A disease-specific activity score for Thromboangiitis obliteransISIVascular1393اول
19931903Does a species of rickettsia play a role in the pathophysiology of buerger's disease?PMCVascular1391اول
20924708Sera of patients with thromboangiitis obliterans activated cultured human umbilical vein endothelial cells (HUVECs) and changed their adhesive properties.ISIInternational Journal of Rheumatic Diseases1392اول
21924063Need for changes in clinical criteria for diagnosing Buerger's disease.ISIVascular1392اول و مسئول
22924062Hyperhomocysteinemia as a consequence of life style among patients suffering from thromboangiitis obliterans.ISIInternational Angiology1392اول و مسئول
23924061Is Rickettsia the key to solving the puzzle of Buerger's disease?ISIVascular1392اول و مسئول
24922301Investigation of the expression of mediators of neovascularization from mononuclear leukocytes in thromboangiitis obliteransISIVascular1392اول
2591885Oxidative and antioxidative pathways might contribute to thromboangiitis obliterans pathophysiologyISIvascular1391مسئول
2690858Natural history definition and a suggested clinical approach to Buerger's disease: a case-control study with survival analysisISIVascular1390اول
2790470Trace elements and toxic heavy metals play a role in Buerger's disease and atherosclerotic peripheral arterial occlusive diseaseISIInternational angiology1390مسئول
2890085A review on thromboangiitis obliterans pathophysiology: thrombosis and angiitis, which is to blame?ISIVascular 1390اول
2989417Buerger s disease as an indicator of socioeconomic development in different societies, a cross-sectional descriptive study in the North-East of IranISIArchives of Medical Science1389مسئول
3087100برخورد با زخم های مزمن عروقی(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1387سوم
3186559Thrombophlebitis migrans as a footprint of Buerger's disease: a prospective-descriptive study in north-east of IranISICLINICAL RHEUMATOLOGY1386مسئول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
11912Thromboangiitis Obliterans, in VAS European Book on Angiology/Vascular Medicine1397تالیف بخشی از کتاب

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری
110190کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهاول1398

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه