زهرا  طیرانی نجاران
خلاصه عملکرد زهرا  طیرانی نجاران
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

زهرا طیرانی نجاران

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): زهرا طیرانی نجاران رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : دانشیار آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : فارماکولوژی دانشکده/محل خدمت : دانشکده داروسازی
پست الکترونیک : TayaraniNZ@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1960882بررسی اثرات محافظتی استفاده همزمان سلولهای بنیادی مشتق از پالپ دندان انسان و G-CSF در آسیب عصبی ناشی ازهیپوکسی بر روی رده سلولیُSHSY5Y.مجریدر دست اجرابلي
2951766بررسی مکانیسم اثرات ویتامین K2 در مقابله با ROSو آپوپتوز القا شده ناشی از آمیلوئید بتا در سلول های PC12 به عنوان مدل invitro آلزایمرمجریپایان یافتهخير
3951667تعیین مکانیسم اثرات سلکوکسیب، ایندومتاسین وایبوپروفن در مقابله باROS واپوپتوز القا شده توسط 6-هیدروکسی دوپامین در سلول¬های PC12مجریپایان یافتهخير
4951441بررسی اثر سلولهای بنیادی مشتق از پالپ دندان انسان بر رده سلولهای آدنوکارسینومای کولورکتال caco2 و SW48مجریدر دست اجرابلي
5950779بررسی اثر زعفران و اجزا آن کروسین، کروستین و سافرانال بر فرایند تمایز به ادیپوسیت در سلول های بنیادی مشتق از بافت چربی انسانمجریپایان یافتهبلي
6950757اثرات محافظتی کنجد (Sesamum indicum) و اجزاء آن سزامین و سزامولین بر آپپتوز و تولید گونه های فعال اکسیژن ناشی از 6-هیدروکسی دوپامین در سلولهای PC-12مجریپایان یافتهبلي
7941607اثرات محافظتی عصاره های دو گونه Lavandula شامل Lavandula stoechas L. و Lavandula officinallis L. بر آپپتوز و تولید گونه های فعال اکسیژن ناشی از 6-هیدروکسی دوپامین در سلولهای PC-12مجریپایان یافتهبلي
8941543بررسی هم افزایی اثر سمیت متفورمین بر داروی شیمی درمانی پروکاربازین در رده های سلولی لنفومRAJI و Ramosمجریپایان یافتهبلي
9941232بهینه سازی تمایز سلولهای بنیادی مزانشیمی پالپ دندان انسان به سلول استخوان ساز به کمک ژل دگزامتازونمجریپایان یافتهخير
10931772بررسی مکانیسم اثرات محافظتی زعفران، کروسین و سافرانال بر آسیب سلول های PC12 ناشی آملوئید بتامجریپایان یافتهبلي
11931688بررسی اثر سمیت فنی توئین بر تکثیر سلولهای مزانشیمی دندان انسان و تمایز آن به بافت استخوانیمجریپایان یافتهبلي
12931552بررسی اثر سمیت سلولی مشتقات بنزو ] [fآزولن -1-اون مرتبط با پودوفیلوتوکسینمجریپایان یافتهخير
13931442سنتز و تعیین اثر سمیت سلولی مشتقات ایمینی بر رده های سلول سرطانی MCF7 و PC3 وAGS و B16F10مجریپایان یافتهبلي
14931346بررسی اثرات حفاظتی زعفران، کروسین و سافرانال بر سلولهای اندوتلیال آئورت گاو BAE در مدل استرس اکسیداتیومجریپایان یافتهخير
15931072تعیین اثر سمیت سلولی نانومیسلهای پلیمری مخلوط دوسه تاکسل با استفاده از دی بلاک کوپلیمرهای پلی کاپرولاکتون- پلی اتیلن گلیکول و پلی لاکتیک اسید – پلی اتیلن گلیکول بر رده های سلول سرطانی MCF7 و PC3 وAGS و B16F10مجریپایان یافتهخير
16931055غربالگری عصاره متانولی و فراکسیون ها ی جدا شده از گیاهان اندمیک استان چهار محال و بختیاری از لحاظ اثر سیتوتوکسیک بر روی رده های سلولی PC3و MCF-7مجریپایان یافتهبلي
17930775بررسی تاثیر سیتوتوکسیک و آپوپتوز عصاره متانولی، فراکسیون ها و ترکیبات خالص جدا شده از Salvia chloroleuca Rech.f. & Aellen بر سلولهای سرطانی پستان و پروستاتمجریپایان یافتهبلي
18930209بررسی اثرات آنتی اکسیدان و فعالیت آنتی ملانوژنیک با مهار فعالیت تیروزیناز عصاره های حاصل از میوه های نارس دو زیرگونه بنه (پسته وحشی) Pistacia atlantica Desf. شامل P. atlantica subsp. kurdica وP. atlantica subsp. mutica و پوسته خارجی میوه Pistacia vera در رده سلولی ملانوما B16F1مجریپایان یافتهبلي
19922760بررسی اثرات آنتی اکسیدان و فعالیت آنتی ملانوژنیک با مهار فعالیت تیروزیناز عصاره Viola odorata در رده سلولی ملانوما B16F1مجریپایان یافتهبلي
20922188تعیین اثر سمیت سلولی پلی اکسو متال (X= P, Si) [X2W18Cd4(H2O)2O68]12- و[P2W18Zn2Cd2(H2O)2O68]12- و[P2W18Zn4(H2O)2O68]12- و [P2W18Co4(H2O)2O68]10-و[P2W18Mn4(H2O)2O68]10- و [SiW9V3O39] 7- بر رده های سلول سرطانی MCF7 و PC3 وAGS و B16F10مجریپایان یافتهبلي
21921668بررسی مکانیسم اثرات محافظتی عصاره آبی Viola odorata بر آسیب سلول های PC12 ناشی از محرومیت سرم/گلوکزمجریپایان یافتهبلي
22921253بررسی اثر سیتوتوکسیک وآپپتوز سلولی اسانس های 6 گونه Artemisia شامل(A. kopetdaghensis, turanica, A. turcomanica, A. fragranse, A. khorassanica, A. seberi) A.بر روی رده های سلولی DU145، MCF-7 و PC3مجریپایان یافتهبلي
23911212بررسی اثر بیس فسفونات ها بر تمایز سلولهای مزانشیمی دندان انسان به بافت استخوانیمجریپایان یافتهبلي
24910966بررسی پروتئومیکس الگوی تمایز سلولهای مزانشیمی مشتق از پالپ دندان انسان به بافت استخوانی/غضروفی: آنالیز تفاوت در بیان و شناسائی پروتئین هامجریپایان یافتهخير
25910875بررسی اثرات انتی اکسیدان و فعالیت آنتی ملانوژنیک با مهار فعالیت تیروزیناز عصاره های مختلف اندام های هوایی گونه های مختلف Nepeta در رده سلولی ملانوما B16F1مجریپایان یافتهبلي
26910789استخراج، خالص سازی و تعیین ساختمان سزکوئی ترپن لاکتون های چند گونه از جنس Cousinia ، سنتز مشتقات آمین آنها و بررسی سمیت سلولی آنهامجریپایان یافتهبلي
27910453بررسی مکانیسم اثرات محافظتی عصاره متانولی ریشه گیاه شیرین بیان ,carbenoxolone بر آسیب سلولهای PC12 ناشی از محرومیت سرم/گلوکزمجریپایان یافتهخير
28910255بررسی مکانیسم اثرات محافظتی عصاره های آبی و اتانولی برگ گیاه به لیمو و ماده موثره ان verbascoside بر آسیب سلول های PC12 ناشی از محرومیت سرم/گلوکزمجریپایان یافتهخير
29910239بررسی تاثیر آپوپتوتیک عصاره متانولی و فراکسیون ها ی جدا شده از Scutellaria pinnatifida A. Hamiltمجریپایان یافتهبلي
30910238بررسی تاثیر آپوپتوتیک عصاره ها و فراکسیون های مختلف اندام هوایی 3 گونه درمنه (Artemisia biennis. Artemisia turanica. Artemisia ciniformis)مجریپایان یافتهبلي
31900745شناسایی و تعیین ساختمان مواد مؤثره سایتوتوکسیک 20 نمونه بیولوژیک ایران بر اساس استراتژی غربالگری و جداسازی هدفمند (Bio-guided fractionation)مجریپایان یافتهخير
3288252بررسی سمیت سلولی ناشی از 40 ترکیب هتروسیکل جدید بر رده های سلولی سرطانی HeLa، MCF-7، HepG2مجریپایان یافتهخير
3387769بررسی سمیت سلولی و فراکسیون های حاصل از leuto-crolla Scutellaria (بشقابی عشق آبادی) بر رده های سلولی سرطانی خون K562 و HL60مجریپایان یافتهخير
3487553بررسی سمیت سلولی و مکانیسم اثر آپوپتوتیک فراکسیون دی کلرومتانی حاصل از litwinowii Scutellaria بومی خراسان) بشقابک خراسانی) بر رده های سلول سرطانی خون K562 و HL60مجریپایان یافتهبلي
3586574بررسی سمیت سلولی ناشی از دو گونه Scutellaria بومی خراسان بر رده های سلولی سرطانی و نرمال در محیط آزمایشگاهیمجریپایان یافتهخير
36970924بررسی اثر عصاره هیدروالکلی زعفران و کروسین بر سمیت ایجاد شده با کادمیوم کلراید در سلولهای ریوی نرمال (MRC-5)و سلولهای سرطانی ریه A549))همکاردر دست اجرابلي
37970850مقایسه اثرات محافظتی استفاده همزمان سلولهای بنیادی مشتق از پالپ دندان و سلول های بنیادی مشتق چربی ازانسان در آسیب عصبی ناشی ازهیپوکسی بر روی رده سلولیSHSY5Yهمکاردر دست اجراخير
38961138تاثیر عصاره هیدروالکلی خرفه و یکی از اجزای آن کامپفرول بر سمیت القا شده با پاراکوات بر روی لنفوسیتهای محیطی انسانهمکاردر دست اجراخير
39961039مقایسه اثر آنتی اکسیدانی، سیتوتوکسیک و آپپتوز سلولی اسانس و هیدرولا(عرق) حاصل از گیاه نعناء، آویشن شیرازی، میوه گیاه زیره سیاه کرمانی و زیره سبز و ارزیابی کمی و کیفی ترکیبات شیمیایی با استفاده از گاز کروماتوگرافی طیف سنجی جرمیهمکاردر دست اجرابلي
40960960بررسی اثر سمیت سلولی و آنتی اکسیدانی و شناسایی متابولیت های ثانویه (Metabolic profiling) بر اساس LC/ESIMSMS عصاره های چهارگیاه ترخون، تره، بادرشبو و شاهی و تعیین میزان کل ترکیبات فنلی و فلاونوئیدی آنها به روش اسپکتروسکوپی و HPLCهمکاردر دست اجرابلي
41960816طراحی ، سنتز و بررسی فعالیت یک سری جدید از مشتقات تیازولیدیندیون برای درمان دیابتهمکاردر دست اجرابلي
42960162تهیه نانوذرات لیپیدی جامد(SLN) و حامل های لیپیدی نانو(NLC) حاوی Sepiwhite و بررسی اثرات آنتی اکسیدان و فعالیت آنتی ملانوژنیک با مهار فعالیت تیروزیناز در رده سلولی ملانوما B16F1همکاردر دست اجرابلي
43951831اثرات محافظتی دارچین (Cinnamomum zeylanicum ) و اسانس آن و سینام آلدهید بر آپپتوز و تولید گونه های فعال اکسیژن ناشی از 6-هیدروکسی دوپامین در سلولهای PC-12همکارپایان یافتهبلي
44951467سنتز و بررسی اثر مشتقات جدید بنزو[c] اکریدین-دی اون به عنوان ترکیبات ضد سرطانهمکارپایان یافتهبلي
45950959سنتز نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن پوشش داده شده با اوراپتن و بررسی سمیت سلولی آن¬ها روی رده¬های سلولی سرطانیهمکارپایان یافتهبلي
46950763استخراج، خالص سازی و تعیین ساختمان ترکیبات دو گونه از جنس Salvia و بررسی خواص سمیت سلولی آن هاهمکارآماده طرح در شورا(پایان طرح)بلي
47941749بررسی اثرات ضدمیکروبی، آنتی‌اکسیدانی و سمیت سلولی فراکسیون‌های مختلف عصاره متانولی ریشه گیاه Onosma longilobumهمکارپایان یافتهبلي
48931663مقایسه اثر آنتی اکسیدانی، سیتوتوکسیک و آپپتوز سلولی اسانس و هیدرولا(عرق) حاصل از میوه گیاه رازیانه و ارزیابی کمی و کیفی ترکیبات شیمیایی با استفاده از گاز کروماتوگرافی طیف سنجی جرمیهمکارپایان یافتهبلي
49931658تهیه فرآورده درمانی- آرایشی چشمی جهت درمان ریزش مژه برگرفته از متون طب سنتیهمکارپایان یافتهبلي
50931390خالص سازی و تعیین ساختمان مطلق فضایی اپیمرهای آلوپکورون از گیاه تلخه بیان (Sophora pachycarpa) و بررسی قدرت اثر و مسیرهای سیگنالینگ سلولیهمکارپایان یافتهبلي
51930705استخراج، خالص سازی و تعیین ساختمان ترکیبات گونه های جنس Helichrysum و بررسی سمیت سلولی آن هاهمکارپایان یافتهبلي
52930379تهیه نانوذرات لیپیدی جامد(SLN) وحاملهای با پایه لیپیدی نانو(NLC)حاوی اوراپتن وبررسی خصوصیات، اثرات ضد التهابی، آنتی تیروزینازی و مرطوب کنندگی آنهمکارپایان یافتهبلي
53922734بررسی اثر پرگابالین بر روند تکاملی عصبی با استفاده از سلولهای بنیادی جنین موشیهمکارپایان یافتهخير
54921664سنتز نانو ذرات مغناطیسی اکسید آهن پوشش داده شده با گالبانیک اسید و بررسی سمیت سلولی آنها روی رده های سلول های سرطانی پروستات PC-3 و LNCaP و DU-145همکارپایان یافتهبلي
55921271بررسی سمیت سلولی و القای آپپتوز توسط اسانس حاصل از اندامهای هوایی گونه های Nepeta شامل N. cataria، N.binaludensis و N. glomerulosa، بر رده های سلولی سرطان، پروستات (PC3)، (DU-145) و پستان (MCF-7) همکارپایان یافتهبلي
56911004جداسازی خالص سازی و تعیین ساختمان آلکالوئیدهایdrug-like از چند گونه گیاه از خانوادهFumariaceae و بررسی رابطه ساختمان اثر سمیت سلولی آنهاهمکارپایان یافتهبلي
57910557بررسی اثر عصاره گیاه گزنه (urtica dioica) در درمان رینیت آلرژیک دائمیهمکارپایان یافتهبلي
58910331بررسی اثر عصاره آبی- الکلی بنفشه و فراکسیون های آن بر پرولیفراسیون و آپوپتوز ردۀ سلول های N2a و MCF7همکارپایان یافتهبلي
59900966بررسی مکانیسم اثرات محافظتی taxodione بر آسیب سلول های PC12 ناشی از محرومیت سرم/گلوکزهمکارپایان یافتهبلي
60900926بررسی مکانیسم القای آپوپتوز توسط نئوبایکالئین اسکوتلاریا در سلول سرطانی HL60همکارپایان یافتهخير
61900852بررسی سمیت سلولی و القای آپوپتوز عصاره تام و ترکیبات دی ترپن کینونی جداسازی شده از perovskia abrotanoides بر رده های سلولی MCF-7 و TCC 5637همکارپایان یافتهخير
6289719بررسی سمیت سلولی ناشی از Vincetoxicum pumilum بر رده سلولی سرطانی و نرمال در محیط آزمایشگاهیهمکارپایان یافتهبلي
6389694بررسی تاثیر ضد سرطان عصاره متانولی، فراکسیون ها و ترکیبات خالص جدا شده از Salvia chorassanica Bunge بر سلولهای سرطانی از طریق مهار رشد سلولی، القای آپوپتوز و توقف سیکل سلولیهمکارپایان یافتهبلي
6489681بررسی تاثیر ضد سرطان عصاره متانولی، فراکسیون ها و ترکیبات خالص جدا شده از دو گونه آرتمیزیای بومی ایران (Artemisia armeniaca, Artemisia incana) بر سلولهای سرطانی از طریق مهار رشد سلولی، القای آپوپتوز و توقف سیکل سلولیهمکارپایان یافتهبلي
6589514بررسی سمیت سلولی ناشی از Salvia chlorleucea بر رده سلولی سرطانی و نرمال در محیط آزمایشگاهیهمکارپایان یافتهبلي
6689299بررسی سمیت سلولی و آپوپتوز ناشی از ترکیبات سنتتیک مشتقات پرنیله آن بر رده سلولی سرطان پستان MCF-7 همکارپایان یافتهخير
6789272بررسی سمیت سلولی و القا اپوپتوز ناشی از گیاه Lavandula angustifolia در رده های سلولی سرطان پستان(MCF-7) و سرویکسHeLa)) در مقایسه با سلول نرمال(لنفوسیت خون محیطی)همکارپایان یافتهبلي
6889241بررسی سمیت سلولی و القا آپوپتوز ناشی از ریشه گیاه Rheum turkestanicum در رده های سلولی پستان (MCF7) و سرویکس(Hela)همکارپایان یافتهبلي
6988589بررسی سمیت سلولی ناشی از Salvia chorassanica Bunge بر رده سلولی سرطانی و نرمال در محیط آزمایشگاهیهمکارپایان یافتهبلي
7088406بررسی اثرات محافظتی عصاره گیاه بشقابک خراسانی بر آسیب سلول های PC12 ناشی از محرومیت سرم/گلوکزهمکارپایان یافتهبلي
7188327بررسی مکانیسم سمیت سلولی والقا اپپتوز ناشی از نوسکاپین در رده سلولی HepG2: نقش رادیکال آزادهمکارپایان یافتهخير
7287868بررسی اثرات عسل طبیعی (natural honey) بر روی رشد رده سلول های سرطانی پستان (MCF-7) و مرگ پیش بینی شده سلولی (apoptosis)همکارپایان یافتهخير
7386325بررسی سمیت سلولی واپپتوز ناشی از نوسکاپین در رده سلولی Hepg2همکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1981136Absolute configuration and anti-cancer effect of prenylated flavonoids and flavonostilbenes from Sophora pachycarpa: Possible involvement of Wnt signaling pathwayISIBioorganic chemistry1398چهارم
2981135Potent Cytotoxic Natural Flavonoids: The Limits of Perspective.ISICurrent pharmaceutical design1397مسئول
3981128Docetaxel-Loaded Mixed Micelles and Polymersomes Composed of Poly (caprolactone)-Poly (ethylene glycol) (PEG-PCL) and Poly (lactic acid)-Poly (ethylene glycol) (PEG-PLA): Preparation and In-vitro Characterization.ISIIRANIAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL RESEARCH1397دوم
4981059Analysis of the essential oils of five Artemisia species and evaluation of their cytotoxic and proapoptotic effects.ISIMini reviews in medicinal chemistry1398اول
5981058A comparative study of the cytotoxic and pro-apoptotic properties of Nepeta binaloudensisISILETTERS IN DRUG DESIGN & DISCOVERY1398مسئول
6980528Antimicrobial and cytotoxic activity of extracts from Salvia tebesana Bunge and Salvia sclareopsis Bornm cultivated in IranISIPhysiology and Molecular Biology of Plants سوم
7980303Synthesis and biological evaluation of novel benzo[c]acridine‐diones as potential anticancer agents and tubulin polymerization inhibitorsISIArchiv der Pharmazie1398پنجم
8980204HPLC-Based Activity Profiling for Antiprotozoal Compounds in the Endemic Iranian Medicinal Plant Helichrysum oocephalumISIJournal of natural products سوم
9980020Celecoxib, indomethacin and ibuprofen prevent 6-hydroxydopamine-induced PC12 cell death through the inhibition of NFκB and SAPK/JNK pathwaysISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1398دوم
10980019A new tricyclic abietane diterpenoid from Salvia chloroleuca and evaluation of cytotoxic and apoptotic activitiesISIBRAZILIAN JOURNAL OF PHARMACOGNOSY1397مسئول
11973976Galbanic Acid-Coated Fe3O4 Magnetic Nanoparticles with Enhanced Cytotoxicity to Prostate Cancer CellsISIPlanta medica1397سوم
12973405Safranal protects against beta-amyloid peptide-induced cell toxicity in PC12 cells via MAPK and PI3 K pathwaysISIMetabolic brain disease مسئول
13973339Anti-melanogenesis and anti-tyrosinase properties of Pistacia atlantica subsp. mutica extracts on B16F10 murine melanoma cellsPMCResearch in Pharmaceutical Sciences1397مسئول
14973332Synthesis of nano HA/βTCP mesoporous particles using a simple modifiation in granulation methodISIMaterials Science and Engineering: C1397سوم
15972355In vitro assessment of alendronate toxic and apoptotic effects on human dental pulp stem cellsISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1397سوم
16972334The Role of SAPK/JNK Pathway in the Synergistic Effects of Metformin and Dacarbazine on Apoptosis in Raji and Ramos Lymphoma CellsISICurrent molecular pharmacology1397مسئول
17972106Growth inhibition and apoptosis induction by vincetoxicum pumilum Decne. On HL-60 and K562 leukemic cell linesISIJundishapur Journal of Natural Pharmaceutical Products1395اول
18972105Anti-Melanogenic Activity of Different Extracts from Aerial Parts of Nepeta glomerulosa on Murine Melanoma B16F10 CellsscopusIranian Journal of Pharmaceutical Sciences1396مسئول
19971770The role of statins in Alzheimer's diseaseعلمی پژوهشی ایندکس نشدهمجله فیزیولوژی و فارموکولوژی ایران1397دوم
20971769Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) action in Parkinson's diseaseعلمی پژوهشی ایندکس نشدهمجله فیزیولوژی و فارموکولوژی ایران1397مسئول
21971761Scutellaria: Debates on the anticancer property.ISIBiomedicine & pharmacotherapy1397مسئول
22971760Vitamin K2 protects PC12 cells against Aβ (1-42) and H2O2-induced apoptosis via p38 MAP kinase pathway Nutritional neuroscience دوم
23971737Cytotoxic diterpene quinones from Salvia tebesana Bunge.ISIFitoterapia1397سوم
24971553Synthesis and biological evaluation of benzo[b]furo[3,4-e][1,4]diazepin-1- one derivatives as anti-cancer agentsISIBioorganic chemistry1397دوم
25970648Preparation, characterization, and optimization of auraptene-loaded solid lipid nanoparticles as a natural anti-inflammatory agent: In vivo and in vitro evaluationsISICOLLOIDS AND SURFACES B-BIOINTERFACES1397پنجم به بعد
26970429Central nervous system diseases and Scutellaria: a review of current mechanism studies.ISIBiomedicine & pharmacotherapy1397مسئول
27970414Evaluation of Antioxidant and Anti-Melanogenic Activity of Different Extracts of Aerial Parts of N. Sintenisii in Murine Melanoma B16F10 CellsISIIRANIAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL RESEARCH1396مسئول
28970388ROS-scavenging and anti-tyrosinase properties of crocetin on B16F10 murine melanoma cells.ISIANTI-CANCER AGENTS IN MEDICINAL CHEMISTRY1397مسئول
29970358Protective effects of saffron and its active components against oxidative stress and apoptosis in endothelial cells.ISIMicrovascular Research1397مسئول
30970339Rupestrines A-D, alkaloids from the aerial parts of Corydalis rupestrisISIBIOORGANIC CHEMISTRY1396چهارم
31970112Synergistic and Defensive Properties of Emblica officinalis, Terminalia chebula, and Terminalia bellerica Extracts Against Serum/Glucose Deprivation-Induced PC12 Cells DeathISIJundishapur Journal of Natural Pharmaceutical Products1396سوم
32963882Effect of zoledronate, a third-generation bisphosphonate, on proliferation and apoptosis of human dental pulp stem cells.ISICanadian journal of physiology and pharmacology1396سوم
33963338Cytotoxic and apoptotic effects of root extract and tanshinones isolated from Perovskia abrotanoides KarISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1396چهارم
34962935Phytochemical evaluation and antioxidant activity of essential oil, and aqueous and organic extracts of Artemisia dracunculusISIJundishapur Journal of Natural Pharmaceutical Products1395چهارم
35961410Ginseng in Dermatology: A Review.ISICurrent Pharmaceutical Design1396مسئول
36960813Cytotoxic Properties of Three Isolated Coumarin-hemiterpene Ether Derivatives from Artemisia armeniaca Lam.ISIIRANIAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL RESEARCH1395مسئول
37960746Inhibitory effects of different fractions of Nepeta satureioides on melanin synthesis through reducing oxidative stressPMCRESEARCH IN PHARMACEUTICAL SCIENCES1396مسئول
38960121Design, synthesis and biological evaluation of novel coumarin-based benzamides as potent histone deacetylase inhibitors and anticancer agentsISIEuropean Journal of Medicinal Chemistry1396چهارم
39954442Cytotoxic and apoptotic effects of different extracts of Artemisia biennis willd. On K562 and HL-60 cell linesISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1395اول
40954380New Document on Smallpox VaccinationPMCJOURNAL OF ACUPUNCTURE AND MERIDIAN STUDIES1395اول
41954309Anti-melanogenic activity of Viola odorata different extracts on B16F10 murine melanoma cellsISIiranian journal of basic medical sciences1395مسئول
42952379A new document of herpes simplex virus report in Islamic traditional medicine.ISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1394مسئول
43952377Effects of Biebersteinia multifida hydro-ethanol extract on proliferation and apoptosis of human prostate cancer and human embryonic kidney cells.PMCAVICENNA JOURNAL OF PHYTOMEDICINE1395مسئول
44952262Growth Inhibition and Apoptosis Induction of Essential Oils and Extracts of Nepeta cataria L. on Human Prostatic and Breast Cancer Cell Lines.MedlineASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION1395مسئول
45951747Tyrosinase inhibitory properties of phenylpropanoid glycosides and flavonoids from Teucrium polium L. var. gnaphalodesISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1395پنجم به بعد
46951370Evaluation of antioxidant and anti-melanogenic activities of different extracts from aerial parts of Nepeta binaludensis Jamzad in murine melanoma B16F10 cellsISIiranian journal of basic medical sciences1395اول و مسئول
47943211Cytotoxic evaluation of different fractions of Salvia chorassanica Bunge on MCF-7 and DU 145 cell linesPMCRes Pharm Sci.1394مسئول
48943155Highly Oxygenated Sesquiterpene Lactones from Cousinia aitchisonii and their Cytotoxic Properties: Rhaserolide Induces poptosis in Human T Lymphocyte (Jurkat) Cells via the Activation of c-Jun N-terminal Kinase PhosphorylationISIPHYTOTHERAPY RESEARCH1394دوم
49941474Comparative analysis of the cytotoxic effect of 7-prenyloxycoumarin compounds and herniarin on MCF-7 cell linePMCAVICENNA JOURNAL OF PHYTOMEDICINE1393مسئول
50941400Growth inhibition and apoptosis induction of Scutellaria luteo-coerulea on leukemia cancer cell lines K562 and HL-60PMCavecina journal of phytomedicine1393مسئول
51934557Pyrimidooxadiazine and triazolopyrimidooxadiazine derivatives: Synthesis and cytotoxic evaluation in human cancer cell linesISIRussian Journal of Bioorganic Chemistry1393مسئول
52933961Growth inhibition and apoptosis induction by Scutellaria pinnatifida A. Ham. on HL-60 and K562 leukemic cell linesISIEnvironmental Toxicology and Pharmacology1393مسئول
53932753Protective effect of Nigella sativa and thymoquinone on serum/glucose deprivation-induced DNA damage in PC12 cells.PMCAvicenna Journal of Phytomedicine1391پنجم به بعد
54932751Synthesis and cytotoxicity assessment of 2-(4-Fluorophenyl)-N-halophenylacetamide derivatives as anticancer agentsChemical AbstractJournal of Reports In Pharmaceutical Sciences1392سوم
55932745Cytotoxic and Apoptotic Effects of Extracts of Artemisia ciniformis Krasch. and Popov ex Poljakov on K562 and HL-60 Cell Lines.ISIAsian Pacific Journal of Cancer Prevention1393اول
56932744Anti-apoptotic Effect of Taxodione on Serum/Glucose Deprivation-Induced PC12 Cells DeathISICell Mol Neurobiol1393مسئول
57932727In-vitro evaluation of cytotoxic and apoptogenic properties of sophora pachycarpaISIIranian Journal of Pharmaceutical Research1393مسئول
58932725In vitro anti-proliferative and apoptotic activity of different fractions of Artemisia armeniacaISIBrazilian Journal of Pharmacognosy1392مسئول
59932724Cytotoxic and apoptotic effects of different extracts of Artemisia turanica Krasch. on K562 and HL-60 cell lines.ISIThe Scientific World Journal1392اول
60932364Viola tricolor induces apoptosis in cancer cells and exhibits antiangiogenic activity in chicken chorioallantoic membraneISIBioMed Research International1393پنجم
61930641Comparative Studies of Cytotoxic and Apoptotic Properties of Different Extracts and the Essential Oil of Lavandula angustifolia on Malignant and Normal CellsISINutrition and Cancer1392اول
6292888Antiemetic activity of volatile oil from Menthaspicata and M. piperita in chemotherapy-induced nausea and vomitingPMCEcancermedicalscience1392اول
6392887Cytotoxic and apoptogenic properties of three isolated diterpenoids from Salvia chorassanica through bioassay-guided fractionationISIFood and Chemical Toxicology1392اول
6492393Cancer and its Treatment in Main Ancient Books of Islamic Iranian Traditional Medicine (7th to 14th Century ADISIIranian Red Crescent Medical Journal1390چهارم
65923289Growth inhibition and apoptosis induction of Salvia chloroleuca on MCF-7 breast cancer cell lineISIIranian Journal of Pharmaceutical Research1391اول
669232832-(4-Fluorophenyl)-N-phenylacetamide derivatives as anticancer agents: synthesis and in vitro cytotoxicity evaluationISIIranian Journal of Pharmaceutical Research1392
67923282assessment of 2-(4-Fluorophenyl)-N-halophenylacetamide derivatives as anticancer agentsChemical AbstractJournal of Reports In Pharmaceutical Sciences1391
68923258Acetylcholinesterase Inhibitors Promote Angiogenesis in Chick Chorioallantoic Membrane and Inhibit Apoptosis of Endothelial CellsPMCInternational Journal of Alzheimer's Disease1392چهارم
69923244Cytotoxic and anti-proliferative effects of different extracts of Artemisia turanica Krasch. on K562 and HL-60 cell linesISIThe Scientific World Journal1392اول و مسئول
70923020Cytotoxic and Apoptotic Potential of Rheum turkestanicum Janisch Root Extract on Human Cancer and Normal CellsISIIJPR1392پنجم
7192233Apoptosis induction of Salvia chorassanica root extract on human cervical cancer cell lineISIIranian Journal of Pharmaceutical Research1391مسئول
72921247In-vitro Antimicrobial Activities of Some Iranian ConifersISIIRANIAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL RESEARCH1391سوم
7391339Protective Effect of Scutellaria litwinowii Extract on Serum/Glucose-Deprived Cultured PC12 Cells and Determining the Role of Reactive Oxygen SpeciesPMC 1391دوم
7491206Wogonin and neobaicalein from Scutellaria litwinowii roots are apoptotic for HeLa cellsISIRevista Brasileira de Farmacognosia1391اول
7590542The effect of ovarian hormone deletionon the analgesic effect of morphine in ratsISCJournal of North Khorasan University of Medical Sciences1390دوم
7690541Scutellaria litwinowii Induces Apoptosis Through Both Extrinsic and Intrinsic Apoptotic Pathways in Human Promyelocytic Leukemia CellsISINutrition and Cancer1390اول
7790490The effects of olibanum administered to methimazole-treated dams during lactation on learning and memory of offspring ratsISINatural Product Research1390چهارم
7890407The effect of chronic administration of L-arginine and L-NAME on morphine-induced antinociception in ovariectomized ratsISI Indian Journal of Pharmacology1390دوم
7990357Study of cytotoxic properties of Rosa damascena extract in human cervix carcinoma cell lineSID/Iranmedex/MagiranAvicenna Journal of Phytomedicine1390سوم
8090288Different Effects of L-arginine on morphine tolerance in sham and ovariectomized female miceISIJournal of Zhejiang University. Science. B1390پنجم
8190202Analyzing cytotoxic and apoptogenic properties of scutellaria litwinowii root extract on cancer cell linesISIEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine1390اول
8290061Antitumor activity of novel pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-onesISIDrug Chem Toxicol1390دوم
8390016Different responses of nitric oxide synthase inhibition on morphine-induced antinociception in male and female ratsPMCpathophysiology1390دوم
8489298Synthesis of New Derivatives of 3-Aryl-1,5-dimethyl-1H-[1,2,4]triazolo[4 ,3 :1,2]pyrimido[4,5-e][1,3,4]oxadiazines as Potential Antiproliferative AgentsISIJournal of Heterocyclic Chemistry 1389پنجم به بعد
8589252Review of the Essential Oil Composition of Iranian LamiaceaeISIJournal of Essential Oil Research 1389چهارم
8689197Protective Effect of Nigella sativa Extract and Thymoquinone on Serum/Glucose Deprivation-Induced PC12 Cells DeathISIcell mol neurobiol1389دوم
8789101Study of high glucose-induced toxicity and reactive oxygen species production and the protective effect of saffron extract in PC12 cellsscopusJournal of Zanjan University of Medical Sciences and Health Services 1389اول
8889100Synthesis and anticancer evaluation of new derivatives of 3-phenyl-1,5-dimethyl-1H-[1,2,4]triazolo[4’,3’:1,2]pyrimido[4,5-e][1,3,4]oxadiazineISIJournal of Chemical Research1389پنجم به بعد
8988165growth inhibitory effect of scutellaria lindbergii in human cancer cell linesISIFood and Chemical Toxicology1388اول
9088162antiviral activity of obtained extracts from different parts of cupressus sempervirens againts herpes simplex virus type 1ISIiranian journal of basic medical sciences1388دوم
9188160study of noscapine- induced cell death in hepatocellular carcinoma cell linescopuspharmacologyonline1388اول
9288133Neuroprotective effect of Nigella sativa hydro alcoholic extract on serum/glucose deprivation induced PC12 cells deathscopusPhysiology and Pharmacology- مجله فیزیولوژی و فارماکولوژی 1388اول
9388087Protective effect of saffron extract and crocin on reactive oxygen species-mediated high glucose-induced toxicity in PC12cellsISIcell mol neurobiol1388دوم
9487709Apoptosis: from Signalling Pathways to Therapeutic ToolsscopusIranian Journal of Basic Medical Sciences1387دوم
9587578Effect of L-arginine, the nitric oxide precursor, on morphine tolerance in ovariectomized ratsscopuspharmacologyonline1388پنجم به بعد
9687206Apoptosis: from Signalingn Pathways to Theraputic ToolsChemical AbstractIranian Journal of Basic Medical Sciences1387دوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1972727Evaluation of antioxidant and antimelanogenic activity of different extracts of aerial parts of N. sintenisii by preventing tyrosinase activity in murine melanoma B16F10 cellsچهارمین گنکره ملی گیاهان داروییتهرانپوستر1394خير
2972726غربالگری و جداسازی ترکیبات فعال گونه هایی از Salvia، Ferula و Artemisia به منظور کشفف داروهای ضد سرطانInternational Congress on Natural Productsمشهدپوستر1392خير
3972724بررسی ترکیبات موجود در اسانس سه گونه درمنه و مطالعه اثرات سمیت سلولی آنها روی رده های سلولی سرطانینوزدهمین سمینار دانشجویان داروسازی سراسر کشورشیرازسخنرانی1394خير
4972701استخراج و خالص سازی ترکیبات فعال حاصل از گیاه Helichrysum oocephalum با خاصیت ضد انگلی به کمک روش مبتنی بر کروماتوگرافی با کارکرد بالابیست و یکمین سمینار دانشجویان داروسازی سراسر کشوراهوازسخنرانی1396خير
5971762بررسی علمی گیاهان دارویی مورد استفاده در درمان آلوپسی در کتاب قانون ابن سینانخستین کنگره دانشجویی داروسازی و طب ایرانیتهرانپوستر1397خير
6970831نقش سیستم پیام رسان MAPK در اثر آنتی اکسیدانی اسانس زعفران و سافرانال بر روی رده ی سلولی اندوتلیال آئورت گاوی به عنوان یک مدل برون تن در بیماری های قلبی-عروقیبیستمین سمینار دانشجویان داروسازی سراسر کشورتهرانسخنرانی1396خير
7964211Anti-melanogenic activity of Viola odorata different extracts on B16F10 murine melanoma cellsدومین کنگره بین المللی و بیست و سومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانچابهارپوستر1396خير
8962659Alendronate Induces Toxic and Apoptotic Effects on Dental Pulp Stem Cellsچهاردهمین همایش سراسری سم شناسیشیرازپوستر1396خير
9950637Study on apoptogenic and cytotoxic activity of Biebersteinia multifida on DU 145 and PC3 cell lines1st international nastaran cancer symposiumمشهدپوستر1394خير
10950628بررسی اثر سمیت سلولی و القای آپوپتوز نه گیاه بر رده‌ی سلولی انسانی سرطان پستان MCF-711th International Breast Cancer Congressتهرانسخنرانی1394خير
11950393Growth Inhibition and Apoptosis Induction of Essential Oils and Extracts of Nepeta cataria on Human Prostatic and Breast Cancer Cell LinesThe 8th APOCP regional conferenceتهرانپوستر1395خير
12950177بررسی اثر آنتی اکسیدان و آنتی ملانوژنز عصاره های مختلف اندام های هوایی N. binaludensis از طریق مهار آنزیم تیروزیناز در رده سلولی ملانومای موشیچهارمین کنگره ملی گیاهان داروییتهرانپوستر1394خير
13943418Docetaxel loaded mixed micelles and polymerosomes composed of poly caprolactone- poly ethylene glycol (PEG-PCL) and poly lactic acid – poly ethylene glycol (PEG-PLA) block copolymers: Preparation, optimization and in vitro characterizationinternational congress on nanostructuresکیشپوستر1394خير
14933751Different isolation methods of dental pulp stem cellsIn the 2nd Annual Congress of Stem Cells and Applicationمشهدپوستر1393خير
15933443Cytotoxic and apoptogenic properties of three isolated compounds from Artemisia spp. through bioassay-guided fractionationدر بیست و یکمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانتبریزپوستر1392بله
16933442Potential use of dental pulp stem cell in clinical and laboratory studiesIn the 2nd Annual Congress of Stem Cells and Application 22 -23 May 2014مشهدپوستر1393بله
17924801Protective Effect of Nigella Sativa and Thymoquinon on Serum/Glucose Deprivation-Induced DNA Damage in PC12 CellsThe 1st International Student Congress on cell and molecular medicineشیرازپوستر1389خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
1534مفردات پزشکی.شیمی گیاهی.گیاهان دارویی(جلد اول) تالیف: ژان برونتون ترجمه: امامی، س. الف، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد.1391ترجمه
2523. Cytotoxic Plants: Potential Uses in Prevention and Treatment of Cancer1391تالیف
3522The History of Islamic Medicine at a Glance.1392تالیف
4521سرطان و درمان آن در کتابهای باستان قدیم پزشکی طب سنتی ایران (قرن هجدهم میلادی میلادی)1391تالیف
5349کشت سلولی کاربردی1392تالیف
61134Essential Oils in Food Preservation,Flavor and Safety1396تالیف بخشی از کتاب
71011کاربرد بالینی طب گیاهی، جلد سوم: درمان سرطان1394ترجمه

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان
1377فراورده درمانی-آرایشی چشمی جهت درمان ریزش مژه1397/05/0396252nf>, بی بی صدیقه فضلی بزاز , شیوا گل محمدزاده , سیدابوالقاسم سجادی طبسی , بهجت جوادی , زهرا سبحانی , زهرا طیرانی نجاران

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری
19121کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهدوم1392

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه