ملیحه  مقدم حسین ابادی
خلاصه عملکرد ملیحه  مقدم حسین ابادی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

ملیحه مقدم حسین ابادی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): ملیحه مقدم حسین ابادی رسته پژوهشگر : غیرهیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : فاقد مرتبه علمی آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی
رشته تخصصی : بیولوژی دانشکده/محل خدمت : پژوهشکده بوعلی
پست الکترونیک : MoghadamM1@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1961240بررسی ایمونوتراپی به روش زیرزبانی توسط آلرژن اوالبومین متصل شده به نانوذرات طلا متصل به آپتامر اختصاصی علیه سلول های دندریتیک در مدل موشیهمکاردر دست اجرابلي
2951743ساخت نانوپارتیکل مگنت سیلیکا متصل به استرپتاویدین جهت جداسازی سلولهای TCD4همکاردر دست اجراخير
3951684تولید DNA آپتامر ضد تولید DNA آپتامر ضد (hIL-17A)Human Interleukin 17A با هدف استفاده آتی در درمان پسوریازیسهمکاردر دست اجراخير
4941467بررسی کارایی ایمونوتراپی زیرزبانی آلرژن اوالبومین محبوس شده در نانوپارتیکل PLGA متصل به آپتامر ضد سلول های دندریتیکهمکاردر دست اجرابلي
5941437شناسایی و ساخت آپتامر علیه پروتئین نوترکیبTGF-βموشیهمکارپایان یافتهبلي
6941436شناسایی و ساخت آپتامر علیه پروتئین نوترکیب اینترلوکین- 2 (IL-2) موشیهمکارپایان یافتهبلي
7931684بررسی ایمونوتراپی به روش اپی کوتانئوس توسط نانو ذرات طلا متصل به آلرژن نوترکیب پروفیلین و آپتامراختصاصی ضد سلول های دندریتیک، در مدل موشیهمکاردر دست اجرابلي
8931176کلونینگ و بیان آلرژن شماره 1 سالسولا کالی(Sal k 1 ) در مخمر پیکیا پاستوریسهمکارپایان یافتهبلي
9930731بررسی سایز ذره PLGA بر روی پاسخ ایمنی مدل حیوانی آلرژی در ایمونوتراپی با آلرژن نوترکیب گرده سلمه (rChe a 3) محبوس شده در نانوپارتیکلهمکارپایان یافتهخير
10930579تولید TGF-βموشی نوترکیبهمکارپایان یافتهبلي
11930578تولید اینترفرون گاما موشی نوترکیبهمکارپایان یافتهخير
12930577تولید اینترلوکین 4 نوترکیب موشیهمکارپایان یافتهبلي
13930576تولید αTNF موشی نوترکیبهمکارپایان یافتهبلي
14930575تولیدIL2 موشی نوترکیبهمکارپایان یافتهبلي
15921283تولید کیت الیزا به منظور تشخیص سم دیازینونهمکارپایان یافتهبلي
16920506بررسی تاثیر آلودگی ترافیکی روی میزان بیان RNA و میزان تولید پروتئین های مربوط به آلرژن های گرده گیاه چنارهمکارپایان یافتهبلي
17900948تولید و بررسی ویژگیهای ایمونولوژیکی لاکتوکوکوس لاکتیس نوترکیب با قابلیت تولید آلرژن گرده گیاه علف شور ((sal k1 به عنوان یک واکسن زنده جهت درمان آلرژیهمکارپایان یافتهبلي
1889704طراحی الیزا ساندویچ برای اندازه گیری اختصاصی آلرژن کیتینازانگورهمکارپایان یافتهبلي
1989617بررسی باکتری پروبیوتیک بومی کشور (لاکتوباسیلوس پلانتاروم A7) و سوش پروبیوتیکی تجاری لاکتوکوکوس لاکتیس به عنوان سیستمهای ایمونوادجوانتی برای ایمونوتراپی زیر زبانی تیپ 1 آلرژیهمکارپایان یافتهخير
2088800کلون سازی و بیان پروتئین انتقال دهنده لیپید انگور در میزبان یوکاریوتیهمکارپایان یافتهخير
2188789بررسی تاثیر فرایندهای غیر حرارتی بر روی آلرژینیسیته آلرژن های اصلی در پستههمکارپایان یافتهبلي
2288452بیان آلرژن های نوترکیب انگور در تیره سلولی حشرههمکارپایان یافتهخير
2388449تولید و تخلیص آنتی بادی های مونوکلونال و پلی کلونال بر علیه آلرژن های اصلی انگور و طراحی آزمون الایزای ساندویچ برای سنجش آنها در ارقام مختلف انگورهمکارپایان یافتهخير
2488448ساخت پروبیوتیک نوترکیب با قابلیت تولید آلرژن گرده گیاه کنوپودیوم (cha2 )همکارپایان یافتهخير
2587615شناسایی،‮ ‬تعیین‮ ‬مشخصات‮ ‬مولکولی‮ و‮ تولید‮ پروتئین‮ ‬نوترکیب‮ ‬آلرژن‮ ‬های‮ ‬انگور‮ ‬و‮ ‬بررسی‮ ‬تأثیر‮ ‬سموم‮ ‬کشاورزی‮ ‬بر‮ ‬بروز‮ ‬یا‮ آلرژی‮ ‬زایی‮ ‬آنهاهمکارپایان یافتهبلي
2686347شناسائی، کلونینگ و تولید آلرژنهای نو ترکیب پسته و مطالعه مشخصات آنهاهمکارپایان یافتهخير
2786012کلونینگ، بیان و خالص سازی پروتئین TB10.4 از مایکو باکتریوم توبرکلوزیسهمکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1981550The Influence of Gamma Radiation Processing on the Allergenicity of Main Pistachio AllergensISIReports of Biochemistry and Molecular Biology1397سوم
2980313An Improved Method to Conjugation of KLH-Diazinonعلمی پژوهشی ایندکس نشدهOpen Access Journal of Toxicology1397چهارم
3972892Determination of Optimum Excipients for Platanus orientalis Pollen Extract by Accelerating Chemical Stability Test and Their Synergistic EffectPMCReports of Biochemistry and Molecular Biology1397چهارم
4972665Sublingual Immunotherapy with Sal k1 Expressing Lactococcus lactis Down-regulates Th2 Immune Responses in Balb/c MiceISIIRANIAN JOURNAL OF ALLERGY ASTHMA AND IMMUNOLOGY1397سوم
5972648Type IV chitinase quantification in four different grape cultivars (Vitis vinifera) in northeast of Iran by an indirect sandwich enzyme-linked immunosorbent assayISIJournal of immunoassay & immunochemistry دوم
6971733Production of Recombinant Protein of Salsola Kali (Sal k1) Pollen Allergen in Lactococcus LactisISIIranian Journal of Allergy Asthma and Immunology1397سوم
7964180Quantification of Pla or 3, a Platanus orientalis Allergen, Grown under Different Environmental Conditions, by Sandwich ELISAPMCReports of Biochemistry and Molecular Biology1395سوم
8964178Interaction Between Air Pollutants and Pollen Grains: The Role on the Rising Trend in AllergyPMCReports of Biochemistry and Molecular Biology1397چهارم
9962411Pulsed Dilution Method for the Recovery of Aggregated Mouse TNF-α.PMCReports of biochemistry & molecular biology1396سوم
10962379Impact of traffic-related air pollution on the expression of Platanus orientalis pollen allergensISIInternational journal of biometeorology1395سوم
11951174Cell-SELEX-based selection and characterization of a G-quadruplex DNA aptamer against mouse dendritic cellISIINTERNATIONAL IMMUNOPHARMACOLOGY1395اول
12942897Lung‐derived innate cytokines: new epigenetic targets of allergen‐specific sublingual immunotherapyISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1394پنجم به بعد
13940225Refolding process of cysteine-rich proteins: Chitinase as a modelChemical AbstractReports of Biochemistry & Molecular Biology1394اول
14934668The effects of WW2/WW3 domains of Smurf2 molecule on TGF-β signaling and arginase I gene expressionISICell biology international1393چهارم
15932884Identification and molecular characterization of the cDNA encoding Cucumis melo allergen, Cuc m 3, a plant pathogenesis - related proteinPMCReports of Biochemistry & Molecular Biology1393سوم
16923842Molecular cloning and expression of Cro s 1:an occupational allergen from saffron pollen (Crocus sativus)Chemical AbstractReports of Biochemistry & Molecular Biology1391چهارم
17922589The role of anti-CCD antibodies in grape allergy diagnosisChemical AbstractReports of Biochemistry & Molecular Biology1392چهارم
18921953Identification of a New Allergen from Amaranthus retroflexus Pollen, Ama r 2PMCAllergology International1390پنجم به بعد
19921808Cloning and expression of cyclophilin from Platanus orientalis pollens in Escherichia coliChemical AbstractReports of Biochemistry & Molecular Biology1391چهارم
2090178Diagnosis of Chenopodium album allergy with a cocktail of recombinant allergens as a tool for component-resolved diagnosisISIMolecular biology reports1390پنجم به بعد
2190020Cloning and Expression of Che a 1, the Major Allergen of Chenopodium album in Escherichia coliISIApplied Biochemistry and Biotechnology 1390سوم
2289528Molecular Cloning and Expression of Cucumisin (Cuc m 1), a Subtilisin-like Protease of Cucumis melo in Escherichia coliPMCAllergology International1389سوم
2388112cloning expression and purification of 10 kd culture filtrared protein (CFP-10) of Mycobacterium tuberculosis AFRICAN JOURNAL OF BIOTECNOLOGY 1388سوم
2488109cloning and expression of the allergen cro s 2 profilin from saffron(crocus sativus)ISIAllergol int1388دوم
2587642production and characterization of monoclonal antiboby against Saffron pollen profilin, Cro s2ISIIran J Immunol1387چهارم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه