جمال  کسائیان
خلاصه عملکرد جمال  کسائیان
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

جمال کسائیان

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): جمال کسائیان رسته پژوهشگر : غیرهیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : فاقد مرتبه علمی آخرین مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد
رشته تخصصی : گیاه شناسی دانشکده/محل خدمت : دانشکده داروسازی
پست الکترونیک :

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1910148استخراج، خالص سازی و تعیین ساختمان آلکالوئیدهای موجود در گیاه شاتره Fumaria vaillantii Loisel. و بررسی اثرات سمیت سلولی آنهاهمکارپایان یافتهبلي
287657بررسی تنوع ژنتیکی و تنوع اجزاء اسانس گونه‌های افدرای بومی ایران با استفاده از تکنیکهای RAPD و GCMSهمکارپایان یافتهخير
387625بررسی ارتباط پلی مورفیسم ژن AT1R (آنژیوتانسین II تیپ یک) با ACS (سندروم حاد عروق کرونر)همکارپایان یافتهبلي
487478بررسی ارتباط پلی مورفیسم A>-30G در پروموتور ژن گلوکوکیناز با چاقیهمکارپایان یافتهخير
586543بررسی اثرات ضد قارچی میکروارگانیسم کیتینولیتیک1Aeromonas sp.JKهمکارپایان یافتهخير
686542بررسی ارتباط پلی مورفیسم ژن AT1 R (آنژیوتانسین II تیپ یک) با سندرم متابولیکهمکارپایان یافتهخير
786472بررسی ارتباط پلی مورفیسم ژن AT1R (آنژیوتانسین II تیپ یک) با بیماری عروق کرونری بر اساس آنژیوگرافی در بیماران کاندیدای آنژیوگرافی وآنژیوپلاستیهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1970516:PHYTOESTROGENS AND THE POLYCYSTIC OVARY SYNDROME A SYSTEMATIC REVIEW OF CLINICAL EVIDENCE AND LABORATORY FINDINGSISIFARMACIA1397دوم
2942877Modulation of Multidrug Resistance Protein 2 Efflux in the Cisplatin Resistance Human Ovarian Carcinoma Cells A2780/RCIS by esquiterpene CoumarinsISIPHYTOTHERAPY RESEARCH1394اول
3924836Synthesis, biosynthesis and biological activities of galbanic acid – A reviewISIpharmaceutical biology1392اول
4924832Sesquiterpene lactones from Ferula oopoda and their cytotoxic propertiesISIJ Asian Nat Prod Res1392اول
590895Expression of Drug Pump Protein MRP2 in Lipopolysaccharide-Treated Rats and its Impact on the Disposition of AcetaminophenISIIranian Journal of Pharmaceutical Research1390چهارم
690366Quantitative LC analysis of Methotrexate and its application in pharmacokinetic study of drug in rat serum samplesISIPharmacologyonline1390دوم
790151Molecular characterization and RAPD analysis of Juniperus species from IranISIGenetics and Molecular Research1390مسئول
890019Association of angiotensin II type 1 receptor gene A1166C polymorphism with the presence of diabetes mellitus and metabolic syndrome in patients with documented coronary artery disease ISI European Journal of Internal Medicine1390پنجم
989243Association between 45T/G polymorphism of adiponectin gene and coronary artery disease in an Iranian populationISIScientificWorldJournal1389پنجم
1089112Association between angiotensin II type 1 receptor gene polymorphism and metabolic syndrome in a young female Iranian populationISIArchives of medical research1389پنجم
1186603 Composition, Antimycotic and Antibacterial of Zizphora clinopodioides Lam. Essential Oil from Iran scopus Journal of Essential Oil Bearing Plants 1386پنجم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه