معصومه  غریب
خلاصه عملکرد معصومه  غریب
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

معصومه غریب

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): معصومه غریب رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : آسیب شناسی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : Gharibm@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
پزشکیدکترای حرفه ای1389دانشگاه علوم پزشکی مشهد
پاتولوژیپزشک متخصص1393دانشگاه علوم پزشکی مشهد

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان
استادیار آموزشی گروه پاتولوژیبیمارستان امید- بیمارستان قائم (عج)1393/08/26

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1980481بررسی اپیدمیولوژیک و هیستوپاتولوژیک تومور های بدخیم سیستم اعصاب مرکزی در نمونه های ارجاع شده به بخش آسیب شناسی بیمارستان قائم(عج( در یک دوره 10 ساله بین سالهای 1388 تا 1397مجریدر دست اجرابلي
2970464بررسی میزان انفیلتراسیون لنفوسیتی داخل توموری در بیماران مبتلا به کارسینوم سلول سنگفرشی سر و گردنمجریدر دست اجرابلي
3961944بررسی میزان انفیلتراسیون لنفوسیتی داخل توموری در بیماران مبتلا به کارسینوم پستانمجریدر دست اجرابلي
4950385بررسی میزان عدم تطابق تشخیصی گزارشهای آسیب شناسی در نمونه های مشورتی ارجاع شده به بیمارستان امیدمجریپایان یافتهبلي
5941102بررسی فراوانی سندرم لینچ به کمک ایمنوهیستوشیمی در بیماران با سرطان اندومترمجریدر دست اجرابلي
6940473مقایسه تعداد کل لنف نود یافت شده با دو فیکساتیو کارنوی و فرمالین 10% در دم آگزیلری نمونه های ماستکتومی مدیفیه رادیکالمجریدر دست اجراخير
7940281بررسی بیان ایمونوهیستوشیمی E Cadherin در کارسینوم پاپیلاری تیروئید و ارتباط ان با لنف نود متاستاتیک گردنمجریپایان یافتهبلي
8940103بررسی میزان بیان ایمونوهیستوشیمی ALKدر کانسر غیر سلول کوچک ریه و ارتباط آنها بافاکتورهای کلینیکوپاتولوژیکمجریپایان یافتهبلي
988419بررسی همراهی پاپیلوما ویروس های انسانی و کراتوز سبورئیکمجریپایان یافتهبلي
10981331بررسی اثر درمانی ترهالوز در مدل درون‌تنی دیابتهمکاردر دست اجراخير
11980791مطالعه درون تنی اثر محافظت پرتوی عصاره ی حنا بر بافت پوست در پرتودرمانیهمکاردر دست اجرابلي
12980293بررسی ارزش تشخیصی یافته های ام ار ای در بیماران مبتلا به میوپاتی های التهابی ایدیوپاتیکهمکاردر دست اجرابلي
13980132بررسی فراوانی BK ویروس درسرطان مثانههمکاردر دست اجرابلي
14971282بررسیBK ویروس درسرطان پروستاتهمکاردر دست اجرابلي
15970872بررسی نتایج نئوادجوانت کموتراپی به منظور جراحی حفظ پستان در بیماران خانم مبتلا به سرطان پستان قابل عمل غیر متاستاتیکهمکاردر دست اجرابلي
16961826بررسی فراونی انتی IgG استرنژیلویید استرکوراریس در بیماران کاندید دریافت داروهای ایمنوساپرسیوهمکاردر دست اجرابلي
17961666بررسی بیان ایمونوهیستوشیمی مارکر 1NQO در کارسینوم سلول سنگفرشی سرویکس و ارتباط آن با فاکتورهای کلینیکو پاتولوژیکهمکاردر دست اجرابلي
18961197بررسی ویروس BK در بافت توموری و بافت اطراف تومور در سرطانهای معده و کولونهمکاردر دست اجرابلي
19961148بررسی نقش پیشگویی کننده ماکرو ار.ان.ای. miR-375 در مدیریت بیماران مبتلا به سرطان مریهمکارپایان یافتهبلي
20961117بررسی اپیدمیولوژیک و هیستوپاتولوژیک ضایعات خوش خیم سر وگردن در نمونه های ارجاع شده به بخش آسیب شناسی بیمارستانهای امام رضا(ع)و امید در یک دوره 10 ساله بین سالهای 86 تا 95همکاردر دست اجرابلي
21961106بررسی اپیدمیولوژیک و هیستوپاتولوژیک بدخیمیهای سر وگردن در نمونه های ارجاع شده به بخش آسیب شناسی بیمارستان امید در یک دوره 10 ساله بین سالهای 86 تا 95همکاردر دست اجرابلي
22961085بررسی ارتباط تغییرات سرمی Uncleaved cytokeratin-18 قبل و بعد از کموتراپی نئوادجوانت کانسر پستان با پاسخ پاتولوژیهمکارپایان یافتهبلي
23960692بررسی اثرات کروسین و PNU74654 به تنهایی و ترکیب با داروی 5FU بر مهار رشد سلولهای سرطانی کلورکتالهمکارپایان یافتهبلي
24960336بررسی نقش پروگنوستیک یک واریانت ژنتیکی rs1128503 در ژن MDR1 در بیماران مبتلا به سرطان پستان( مطالعه کوهورت)همکاردر دست اجراخير
25960335بررسی نقش پیشگویی کننده rs1128503 در ژن ABCB1/MDR1 در بیماران مبتلا به سرطان کولورکتالهمکاردر دست اجراخير
26960312بررسی تطابق بین یافته های سونوگرافیک و هیستولوژیک در ضایعات پستان که تحت core needle biopsy قرار می گیرند.همکارپایان یافتهبلي
27960275بررسی نقش rs1333049 در RNA غیر کدکننده انتی سنس ANRIL با بیماران مبتلا به سرطان پستانهمکارپایان یافتهبلي
28951813بررسی میزان بیان ژن (MRP2)ABCC2 در نمونه های بیماران مبتلا به سرطان پستان مقاوم و حساس به تاموکسیفن و بررسی ارتباط آن با مشخصات کلینیکوپاتولوژیک بیمارانهمکاردر دست اجراخير
29951756بررسی ارتباط بیان پروتئین انتقال دهنده ی سروتونین (SERT) در بیماران مبتلا به کهیر مزمن ایدیوپاتیک با افسردگی و استرس مزمنهمکارپایان یافتهبلي
30951741بررسی میزان انطباق نتایج ایمونوهیستوشیمی پروتئین های ER، PR، HER2 ، P53و KI67در نمونه های بافت توموری سرطان پستانهمکارپایان یافتهبلي
31951603بررسی بیان MiRNA 375 و MiRNA 21 در سرم بیماران سرطان معده در مقایسه با گروه کنترل مراجعه کننده به بیمارستان امید و امام رضا مشهدهمکارعقد قراردادخير
32951600بررسی بیان miRNA های 125-a، 145 و 155 و مارکرهای CD44, CD24 و ALDH1 در زیرگروههای اصلی سرطان پستان و ارتباط تغییرات بیان miRNA با وضعیت این مارکرها و پلی مورفیسم ژنهای مرتبط در جمعیت خراسانهمکاردر دست اجرابلي
33951037مشخص کردن ویژگی های سلولهای بنیادی سرطانی در زیرگروه های سرطان پستان و ارتباط آن با زمینه های ژنتیک در جمعیت خراسانهمکاردر دست اجراخير
34950995بررسی میزان حذف تومور با جراحی بعد از کمورادیوتراپی نئوادجوانت در آدنوکارسینوم های موضعاً پیشرفته پرگزیمال معده وارزیابی عوارض درمانهمکارپایان یافتهبلي
35950494ارزیابی تکرارپذیری و دقت تشخیص‌های تله سایتولوژی استاتیک در اسمیر‌های سرویکوواژینالهمکارپایان یافتهبلي
36941804بررسی بیان پروتئینهای خودبازسازی Nanog، OCT4، Sox2و انکوژنGankyrin در بیماران مبتلا به سرطان سلول های سنگفرشی حنجره وارتباط آن با مشخصات کلینیکوپاتولوژیکال بیمارانهمکاردر دست اجراخير
37941507بررسی تغییرات در میزان بیان ژن گانکیرین در بیماران مبتلاء به سرطان پستان حساس به تاموکسیفن در مقایسه با افراد مقاومهمکارپایان یافتهخير
38941479تعیین ارتباط گیرنده آندروژن با خصوصیات کلینیکوپاتولوژیک در بیماران مبتلا به سرطان پستان تریپل نگاتیوهمکارپایان یافتهبلي
39941302ارزیابی مسیرهای Wnt, Notch, MAPK و EMT در فرایند متاستاز سرطان پستان در بررسی همزمان بیان mRNA و miRNA با روش NGS جهت یافتن کاندیدهای جدید درمانی و تشخیصی مبتنی بر روشهای سیستم بیولوژیهمکاردر دست اجراخير
40941293بررسی ارتباط متیلاسیون پروموتور ژن MGMT در پاسخ به درمان با داروی Temozolomide در بیماران مبتلا به سرطان گلیوبلاستوما (Glioblastoma) از طریق روشهای نوین داده کاوی (data mining)، طبقه بندی با ناظر شامل درخت تصمیم (decision tree)، و بدون ناظر (clustering) و همچنین متا انالیز (meta analysis)همکارپایان یافتهبلي
41940936بررسی بیان ژن CASP8 در نمونه های بافتی تومورال و سالم در مبتلایان به سرطان پستانهمکارپایان یافتهبلي
42940540ارزیابی میزان موفقیت روش marker and wire localization در مارکر گذاری سرطان های پستان پیشرفته و لوکالهمکارپایان یافتهبلي
43940392مقایسه فراوانی موتاسیون ژن BRAF در بیماران مبتلا به تومورهای اپی تلیال سروز و موسینوز بدخیم تخمدان و بافت نرمال تخمدانهمکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1981759Methotrexate-based regimen as initial treatment of patients with idiopathic granulomatous mastitis.ISIBREAST JOURNAL چهارم
2981728Evaluation of Cyclooxygenase-2 Expression in Association with Clinical-Pathological Factors in Malignant MelanomaPMCIranian Journal of Pathology1398سوم
3973501Accuracy Assessment of Surgical Clip Marker/Wire Localization in Advanced Breast CancerISCreports of radiotherapy & oncology1396دوم
4972856Expression and clinicopathological significance of DNA methyltransferase 1, 3A and 3B in tamoxifen-treated breast cancer patientsISIGene1397سوم
5971833PAX2 expression is correlated with better survival in tamoxifen-treated breast carcinoma patientsISITISSUE & CELL1397سوم
6971775Metaplastic breast carcinoma with osseous remnant post standard treatment of invasive ductal carcinoma: case report and review of literaturescopusEuropean Journal of Oncology1397چهارم
7971401Primary duodenal malignant melanoma: A case reportPMCCaspian Journal of Internal Medicine1397دوم
8970223Clinical and prognostic value of the C-Met/HGF signaling pathway in cervical cancer.ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1397پنجم
9970222The 9p21 locus as a potential therapeutic target and prognostic marker in colorectal cancer.ISIPharmacogenomics1397اول
10963844Unilateral renal Primitive Neuroectodermal Tumor (PNET)ISIInternational Journal of Cancer Management1396سوم
11963774Downregulation of Caspase 8 in a group of Iranian breast cancer patients - A pilot studyPMCJOURNAL OF THE EGYPTIAN NATIONAL CANCER INSTITUTE1396پنجم
12961726Clinical Significance and Prognosis Value of Wnt Signaling Pathway in Cervical CancerISIJournal of Cellular Biochemistry1396پنجم به بعد
13961397Genetic susceptibility in cervical cancer: From bench to bedsideISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1396پنجم به بعد
14960775The diagnostic value of TTF1, P63, HMWK [34βE12], CK7, and CD56 immunostaining in classification of lung carcinomaPMCIranian Journal of Pathology1396مسئول
15953449Intracranial Mesenchymal Chondrosarcoma: Case Report and Review of LiteratureISIGalen Medical Journal1395دوم
16952734Expression of BCL2L12 in acute leukemia patients: Potential association with clinical and prognostic factorsISCjournal of basic research in medical sciences1395پنجم
17952733A complicated course of acute viral induced pharyngitis, icteric hepatitis, acalculous cholecystitis, and skin rashPMCcase reports in medicine1395مسئول
18950948Idiopathic granulomatous mastitis: Long-discussed but yet-to-be-knownISIAutoimmunity1395سوم
19942557نداردscopusمجله زنان، مامایی و نازایی ایران1394مسئول
20940833The Comparison Between the Complications after Two Surgical Techniques of Esophageal Cancerindex copernicusJournal of Cardio-Thoracic Medicine1393پنجم به بعد
21935582In Reply: to Comments on Treatment for and clinical characteristics of granulomatous mastitisISIObstetrics & Gynecology1394چهارم
22934558Treatment for and clinical characteristics of granulomatous mastitisISIObstetrics and Gynecology1394چهارم
23921445No Evidence of Human Papillomaviruses in Non-genital Seborrheic KeratosisPMCIndian journal of dermatology1392پنجم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1982084The Evaluation of Tumor Infiltrating Lymphocytes in Breast CancerThe 21st Annual Congress and the 4th International Congress of Pathology and Laboratory Medicineتهرانسخنرانی1398بله
2982036When Extra-Parotid Warthin Tumor Becomes A Diagnostic ChallengeThe 21st Annual Congress and the 4th International Congress of Pathology and Laboratory Medicineتهرانپوستر1398بله
3982035توبرکولوز تستیس با تقلید تومور: گزارش موردیThe 21st Annual Congress and the 4th International Congress of Pathology and Laboratory Medicineتهرانپوستر1398بله
4981001میوپاتی التهابیبیست وششمین کنگره نورولوژی والکتروفیزیولوژی بالینی ایرانتهرانسخنرانی1398بله
5973196بررسی میزان بیان ایمونوهیستوشیمی ALK در کانسر غیر سلول کوچک ریه و ارتباط آن با فاکتورهای کلینیکوپاتولوژیکThe 20th Annual Conference and 3rd International Conference on Pathology and Laboratory Medicineتهرانپوستر1397بله
6963425بررسی میزان بیان CD133و CD56/NCAM در تومور ویلمز و ارتباط آنها با فاکتورهای پروگنوستیکThe 19th Annual Conference and the 2nd International Conference on Pathology and Laboratory Medicineتهرانپوستر1396بله
7953882Gankyrin: a novel gene that promotes tamoxifen resistance in breast cancer patients” 14th World Cancer ConventionDubaiسخنرانی1395خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
12126سرطان تخمدان1397تالیف
21339آموزه های سرطان پستان1396تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری
19668فلوشیپ پژوهشی سطح 31396
29569فلوشیپ پژوهشی سطح 11394
39472فلوشیپ پژوهشی سطح 21395

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه