ملیکا  احتشام قرایی
خلاصه عملکرد ملیکا  احتشام قرایی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

ملیکا احتشام قرایی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): ملیکا احتشام قرایی رسته پژوهشگر : غیرهیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : فاقد مرتبه علمی آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : فارماکوگنوزی دانشکده/محل خدمت : دانشکده داروسازی
پست الکترونیک : EhteshamM1@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1960814طراحی، سنتز و بررسی بیولوژیک مشتقات جدید کینولین به عنوان مهار کنندگان هیستون داستیلاز و عوامل ضد سرطانهمکاردر دست اجرابلي
2960813طراحی، سنتز و بررسی اثر بیولوژیک مشتقات جدید چالکونی و ایندولین-2-ان به عنوان مهارکنندگان HDAC و VEGFR2همکاردر دست اجرابلي
3951719طراحی، سنتز و بررسی اثر سایتوتوکسیک و مهارکنندگی توبولین مشتقات جدید ایمیدازول-چالکونهمکاردر دست اجرابلي
4950769طراحی، سنتز و بررسی اثر سایتوتوکسیک و مهارکنندگی توبولین مشتقات جدید کینولینیهمکاردر دست اجرابلي
5941541بررسی اثر گلوکزآمین بر مسیرهای مقاوم کننده سلول به دارو در رده های سلولی سرطان سینه،معده و تخمدان مقاوم'همکارپایان یافتهخير
6941443بررسی اثر کروسین بر تکثیر لنفوسیت های انسانی و تعادل T helper1 و T helper2همکاردر دست اجرابلي
7941171بررسی اثرات محافظت سلولی و ژنی عصاره های مختلف فراورده برگرفته از طب سنتی 'قرص افسنتین' علیه آسیب اکسیداتیو در سلولهای HepG2همکارپایان یافتهبلي
8940740بررسی تاثیر کروسین در القای سوییچ فنوتایپی ماکروفاژها به وضعیت ضد التهابی M2همکارپایان یافتهبلي
9940606طراحی، سنتز و بررسی اثر مشتقات 2-آریل بنزو[h] کینولین و 2-آریل تتراهیدر بنزو[h] کینولین به عنوان ترکیبات سیتوتوکسیکهمکارپایان یافتهبلي
10940566طراحی، سنتز و بررسی اثرات مشتقات کینولینی کتوپروفن به عنوان مهارکنندگان پمپ MRP2و MRP1همکارپایان یافتهبلي
11940556طراحی، سنتز و بررسی اثرات مشتقات جدید 6-متوکسی 2-آریل کینولینیل-4-ایل متانول به عنوان مهارکنندگان پمپ p-گلیکوپروتئین(pgp)همکارپایان یافتهبلي
12921290بررسی اثرات استرادیول و سایتوکایتهای پیش التهابی بر ایجاد مقاومت به داروی تاموکسیفن در کشت سلولهای سرطانی پستان دارای گیرنده استروژنیهمکارپایان یافتهبلي
13911152بررسی نقش (AKT) Protein Kinase B در میزان حساسیت به اثرات سیتوتوکسیک TNF-α در سلول های سرطان پستان (MCF-7) و مشتقات مقاوم به داروی آن (MCF-7/MX و (MCF-7/Adrهمکارپایان یافتهبلي
14910960طراحی، سنتز و بررسی اثرات سمیت سلولی و مهارکنندگی توبولین مشتقات بتا- استامیدو –بتا-آریل پروپیون همکارپایان یافتهبلي
15910959طراحی، سنتز و بررسی اثرات ضد سرطانی و مهارکنندگی توبولین مشتقات اکسازینوکینولین-3-اون و اکسازینونفتالن-3-اونهمکارپایان یافتهبلي
16910583بررسی نقش گونه های فعال اکسیژن در سیگنالینگ تومور نکروزیز فاکتور آلفا در سلول های آدنوکارسینومای پستان MCF 7 و مشتق مقاوم به داروی آنهمکارپایان یافتهبلي
17910465طراحی، سنتز و بررسی اثرات ضد سرطانی و مهارکنندگی توبولین آنالوگهای کینولینی فلاونها ( مشتقات2-آریل 6و7و8-تری متوکسی کینولین)همکارپایان یافتهبلي
18900106بررسی اثرات محافظتی عصاره ریشه گیاه Scutellaria litwinowii در برابر آسیب سلولی و آسیب DNA القا شده توسط استرس اکسیداتیو در فیبروبلاست های موشیهمکارپایان یافتهبلي
19900105بررسی اثرات محافظتی عصاره ریشه گیاه Scutellaria lindbergii در برابر آسیب سلولی و آسیب DNA القا شده توسط استرس اکسیداتیو در فیبروبلاست های موشیهمکارپایان یافتهبلي
20900099بررسی اثرات تماس طولانی مدت سایتوکاینهای پیش التهابی TNF-a,IL-6,IL-1B توام با 17-بتا استرادیول بر بیان mRNA و عملکرد ناقلین دخیل در مقاومت چند دارویی در سلولهای سرطان پستان دارای گیرنده های استروژنیهمکارپایان یافتهبلي
2189669بررسی اثرات تماس طولانی مدت سایتوکاین های پیش التهابی IL-1β ، IL-6و TNF-α بر بیانmRNA و عملکرد ناقلین دخیل در مقاومت چند دارویی در سلول های سرطان پستانهمکارپایان یافتهبلي
2288505بررسی سمیت سلولی فراکسیونهای عصاره متانولی ریشه گیاه نوروزک (salvia lerrifolia ) بر روی دو رده سلولهای سرطانی انسانیهمکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1962740Evaluation of the Cytotoxic Activity of Crocin and Safranal, Constituents of Saffron, in Oral Squamous Cell Carcinoma (KB Cell Line)ISINutrition and cancer1396دوم
2962337Evaluation of Neuroprotective Effect of AlthaeaOfficinalis Flower Aqueous and Methanolic Extracts against H2O2-Induced Oxidative Stress in PC12 CellsscopusIranian Journal of Pharmaceutical Sciences1395چهارم
3961173Essential oil diversity and molecular characterization of Ephedra species using RAPD analysisISIRESEARCH JOURNAL OF PHARMACOGNOSY1396اول
4961124TNF-α exerts higher cytotoxic effect on MCF-7 multidrug resistant derivative, role of Akt activationMedlineBreast disease1394پنجم به بعد
5961123TNF-α exerts cytotoxic effects on multidrug resistant breast cancer MCF-7/MX cells via a non-apoptotic death pathwayISICytokine1396چهارم
6953455Inhibition of Akt phosphorylation attenuates resistance to TNF-α cytotoxic effects in MCF-7 cells, but not in their doxorubicin resistant derivativesISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1395پنجم به بعد
7943368Satureja hortensis L. Methanolic Extract and Essential Oil Exhibit Antitumor ActivityISIJOURNAL OF ESSENTIAL OIL BEARING PLANTS1394دوم
8935198Wear properties and toxicity of cyanoacrilate nanocomposite with SiO2 prepared for dentistryISCMajlesi Journal of Materials Engineering1392پنجم
9935196Investigation Of Nano SiO2 impact on Mechanical and Biocompatibility Properties of Cyanoacralate based Nanocomposites for Dental ApplicationISIInternational Journal of Adhesion and Adhesives1393چهارم
10932199Protective effects of Scutellaria lindbergii root extract against oxidative-induced cell and DNA damage in mouse fibroblast-like cellsISIDrug Chem Toxicol1393اول
1190289Antiviral and antimicrobial activity of Thymus transcaspicus essential oilscopusPharmacologyonline 1390چهارم
1289242Evaluation of anti phage CP51 effect of euphorbia myrcinites extract by a plaque reduction assayscopusPharmacologyonline 1389چهارم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1981614Apoptotic Effects of Crocin and Safranal in Oral Squamous Cell Carcinoma (KB Cell Line)هشتمین کنگره ملی گیاهان داروییتهرانپوستر1398خير
2962523IInternational Tehran Breast Cancer Congress (9تهرانپوستر1396خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه