مریم  فرقانی راد

 فعالیت های پژوهشی

 

مریم فرقانی راد

در دانشگاه علوم پزشکی مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): مریم فرقانی راد رسته پژوهشگر : هیات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : دندانپزشک متخصص
رشته تخصصی : اندودنتیکس دانشکده/محل خدمت : دانشکده دندانپزشکی
پست الکترونیک : ForghaniradM@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1941256مقایسه میزان شکست فایل های دو سیستم چرخشی ProTaper Universal و Neolixطی آماده سازی کانال های شبیه سازی شده با انحنای شدیدمجریپایان یافتهبلي
2941068مقایسه میزان جابجایی کانال های شبیه سازی شده با انحنای شدید پس از آماده سازی با دو سیستم چرخشی ProTaper Universal و Neolixمجریپایان یافتهبلي
3931223تاثیر پیش درمانی با ایبوپروفن و دگزامتازون بر میزان موفقیت بلاک عصب آلوئولار تحتانی بر روی دندان های با پالپیت غیر قابل برگشت علامت دار مجریپایان یافتهبلي
4920965بررسی آزمایشگاهی تغییر رنگ دندان به دنبال کاربرد سیلرهای با بیس سیلیکات کلسیممجریپایان یافتهبلي
5920409ارزیابی آزمایشگاهی دقت آپکس لوکیتور در اندازه گیری طول کانال های C-shapeمجریپایان یافتهبلي
6910878بررسی آزمایشگاهی تأثیر ضد میکروبی غلظت های متفاوت هیپو کلریت سدیم بر روی میکروب انتروکوکوس فکالیس در دندان های شیری نکروزهمجریپایان یافتهخير
7910211بررسی ریزنشت باکتریال سیلرهای MTA-fill apex و iRoot-SPمجریپایان یافتهبلي
8910154مقایسه ی تغییر ایجاد شده در pH توسط Calcium Enriched Mixture و هیدروکسید کلسیم در نقایص تحلیلی شبیه سازی شده در سطح ریشهمجریپایان یافتهبلي
9900877: بررسی اثر چند فرآورده پروفیلاکتیک در پیشگیری از دمینرالیزاسیون مینا در محیط آزمایشگاهی و در بیماران6-12 ساله دارای ضایعات White spotمجریپایان یافتهخير
10900672ارزیابی استحکام باند میکروتنسایل در کامپوزیت نانوفیلد و کامپوزیت با پایه silorane با روشهای قرارگیری مختلف در حفره مجریپایان یافتهبلي
11900619ارزیابی ریزنشت در کامپوزیت نانوفیلد و کامپوزیت با پایه silorane در روشهای قرارگیری لایه ای و snowplow و توده ایمجریپایان یافتهخير
1286669بررسی میزان تطابق عوامل دنتین باندینگ و سیلر AH26 با عاج با استفاده از میکروسکوپ الکترونیمجریپایان یافتهبلي
13910281بررسی هیستولوژیک تاثیر سامانه دارورسانی آهسته رهش دگزامتازون بر پوشش مستقیم پالپ و پالپوتومی سطحی با MTA در دندانهای پرمولر انسان ( یک مطالعه کارآزمایی بالینی)همکارپایان یافتهبلي
14910094مقایسه اثر سه ماده رمینرالیزه کننده بر روی ریزسختی ضایعه اولیه مینایی در دندانهای شیری: یک مطالعه آزمایشگاهیهمکارپایان یافتهبلي
1587097مقایسه آزمایشگاهی دقت دو اپکس یاب الکترونیک (Foramatron V و Ipex ) در تعیین طول کانالهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1963386Comparison of Effect of Oral Premedication with Ibuprofen or Dexamethasone on Anesthetic Efficacy of Inferior Alveolar Nerve Block in Patients with Irreversible Pulpitis: A Prospective, Randomized, Controlled, Double-blind Study.MedlineThe Bulletin of Tokyo Dental College1396مسئول
2962831Effect of a passive sonic irrigation system on elimination of Enterococcus faecalis from root canal systems of primary teeth, using different concentrations of sodium hypochlorite: An in vitro evaluationPMCJournal of dental research, dental clinics, dental prospects1396اول
3962720Histological Evaluation of the Effect of Platelet-rich Plasma on Pulp Regeneration in Nonvital Open Apex Teeth: An Animal StudyMedlineThe journal of contemporary dental practice1396پنجم
4960406Comparison of the shaping characteristics of Neolix and Protaper Universal systems in preparation of severely-curved simulated canalsPMCJournal of clinical and experimental dentistry1396اول
5960267The association between condylar bone changes revealed in cone beam computed tomography and clinical dysfunction index in patients with or without temporomandibular joint disorders.ISIORAL SURGERY ORAL MEDICINE ORAL PATHOLOGY ORAL RADIOLOGY1396مسئول
6953766Laboratory Evaluation of Fracture and Deformation in ProTaper Universal and Neoniti Rotary FilesChemical Abstractمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1395مسئول
7953765Evaluation of Conventional Radiography and an Electronic Apex Locator in Determining the Working Length in C-shaped CanalsPMCIranian endodontic journal1395مسئول
8953157In vitro evaluation of tooth discolouration induced by mineral trioxide aggregate Fillapex and iRoot SP endodontic sealersISIAUSTRALIAN ENDODONTIC JOURNAL1395اول
9952634Immunohistological Evaluation of Revascularized Immature Permanent Necrotic Teeth Treated by Platelet-Rich Plasma: An Animal InvestigationISIcell journal1395سوم
10942879The efficacy of laser-assisted in-office bleaching and home bleaching on sound and demineralized enamelPMCLaser Ther.1394مسئول
11942636Evaluating Resin-Dentin Bond by Microtensile Bond Strength Test:Effects of Various Resin Composites and Placement TechniquesPMCThe Open Dentistry Journal1394مسئول
12940915Conservative treatment of an invaginated maxillary lateral incisor with a C-shaped canal using cone-beam computed tomographyPMCIranian Endodontic Journal1394اول
13935556Immunohistochemical evaluation of fibronectin and tenascin following direct pulp capping with mineral trioxide aggregate, platelet-rich plasma and propolis in dogs’ teethPMCIranian Endodontic Journal1394مسئول
14935298Accessory tongue: Classification and report of a case.ISIInternational Journal of Pediatric Otorhinolaryngology1394پنجم
15935050Assessment of Root Perforation within Simulated Internal Resorption Cavities Using Cone-beam Computed Tomography.ISIJournal of endodontics1394مسئول
16933984A Review on Vital Pulp Therapy in Primary TeethPMCIRANIAN ENDODONTIC JOURNAL1393مسئول
17933922Fracture Resistance and Failure Mode of Endodontically Treated Premolars Restored with Different Adhesive RestorationsISCJournal of Dental Materials and Techniques1393مسئول
18933773Comparison of pH Changes Induced by Calcium Enriched Mixture and Those of Calcium Hydroxide in Simulated Root Resorption DefectsISIjournal of endodontics1393اول
19932631In Vitro Evaluation of Apical Microleakage of MTA Fillapex, iRoot SP and AH-PlusChemical Abstractمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1393اول
20932629Bacterial Leakage Assessment for Different Types of Resin-Based Dental Restorations Applied Using Various Placement MethodsISCjournal of Dental Materials and Techniques1393مسئول
21932213Effect of the smear layer on apical seals produced by two calcium silicate-based endodontic sealers.ISIjournal of oral science1393مسئول
22930257New Approaches in Vital Pulp Therapy in Permanent TeethPMCiranian endodontic journal1392مسئول
2392466Effect of calcium hydroxide premedication on the marginal adaptationof calcium‑enriched mixture cement apical plugPMCdental research journal1391چهارم
24922660Apexogenesis and revascularization treatment procedures for two traumatized immature permanent maxillary incisors: a case reportPMCrestorative dentistry and endodontics1392اول
25922497The Clinical Effectiveness of Various Adhesive Systems: An 18-Month EvaluationISIOperative Dentistry1391سوم
26922442Effect of MTA and Portland Cement on Fracture Resistance of DentinPMCjournal of Dental Research, Dental Clinics, Dental Prospects1392اول
27922441Vital Pulp Therapy with Three Different Pulpotomy Agents in Immature Molars: A Case ReportPMCiranian endodontic journal1392دوم
28922152RESIDUAL DENTIN THICKNESS OF BIFURCATED MAXILLARY PREMOLARS FOLLOWING TWO POST SPACE PREPARATION METHODSPMCIranian Endodontic Journal1392مسئول
29922113Shaping Ability of Nickel-Titanium Rotary Instruments in Curved Root CanalsPMCiranian endodontic journal1392سوم
30922112Effect of different air-drying time on the microleakage of single-step self-etch adhesivesPMCrestorative dentistry and endodontics1392مسئول
31921956Evaluation of Periodontal Indices Following Use of Two Incision Techniques in Apical SurgeryISCJournal of Dentall Materials and Techniques1392دوم
32921559Endodontic Treatment of a Maxillary Central Incisor with Two RootsPMCThe Journal of Contemporary Dental Practice,1392مسئول
3391527Effect of Surface Roughness and Materials Compositionon Biofilm FormationISIJournal of Biomaterials and Nanobiotechnology1391مسئول
3491319Clinical and radiographic evaluation of vital pulp therapy in open apex teeth with MTA and ZOEPMCThe New York state dental journal1391پنجم
3591015Comparison of the anaesthetic efficacy of and heart rate changes after periodontal ligament or intraossoeus X-Tip injection in mandibular molars: A randomized controlled clinical trialISIInternational Endodontic Journal1391دوم
3690939An in Vitro Evaluation of Coronal Microleakage Through Four Temporary Restorations by Dye PenetrationISCMedical Research Journal of Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences1390پنجم
3790662An in vitro evaluation of the accuracy of two electronic apex locators Foramatron V and Ipex in determining working lengthChemical AbstractJournal of Islamic Dental Association of Iran1390چهارم
3890316Effect of Previous Calcium Hydroxide Dressing on the Sealing Properties of the New Endodontic Cement Apical BarrierPMCEuropean journal of dentistry1390مسئول
3990273Osteoblastic cytokine response to gray and white mineral trioxide aggregatePMCIranian Endodontic Journal1390پنجم به بعد
4089739Microscopic evaluation of cleaning efficiency of three different rotary nickel-titanium instrumentsPMCIranian Endodontic Journal1389مسئول
4189738In vitro comparison of apical leakage in root canals obturated with 0.04 and 0.02 tapered gutta-perchaPMCIranian Endodontic Journal1389مسئول
4289071A rare case of multiple talon cusps in three siblingsPMCBraz Dent J1389سوم
4388619Evaluation of dentinal tubule penetration after the use of dentin bonding agent as a root canal sealerISIjournal of endodontics1388سوم
4488141vital bleaching of teracycline-stained teeth by using KTP laserPMCeuropean journal of dentistry1388سوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1963593بررسی آزمایشگاهی تغییر رنگ دندان به دنبال کاربرد سیلرهای با بیس کلسیم سیلیکاتپنجمین همایش انجمن اندودانتیستهای ایران شعبه خراسان رضویمشهدپوستر1396خير
2961595روشهای درمانی آپکسوژنزیس و ریواسکولاریزاسیون برای دو دندان ثنایای دایمی نابالغ ماگزیلا: ارایه مورداولین همایش بین المللی صدمات دندانی و دومین سمپوزیوم انجمن اندودنتیست های ایرانمشهدپوستر1394خير
3953686Effect of the smear layer on apical seals produced by two calcium silicate-based endodontic sealersFdipoznanپوستر1395خير
492636درمان اندودانتیکس در بیماران قلبی عروقیاولین کنگره بین المللی مراقبت های خاص در دندانپزشکیمشهدپوستر1391بله
592635تاثیر پوشش کلسیم هیدروکساید بر ویژگی سیل کنندگی سد آپیکالی اندودنتیک جدیدپانزدهمین کنگره سالانه انجمن اندودنتیست های ایرانهمدانسخنرانی1391بله

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ نوع کتابت
11049کتاب مرجع ملی اندودانتیکس1394تالیف بخشی از کتاب

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه