امیرحسین  صاحبکار
خلاصه عملکرد امیرحسین  صاحبکار
خلاصه عملکرد

 فعاليت هاي پژوهشي

 

امیرحسین صاحبکار

در دانشگاه علوم پزشکي مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح هاي تحقيقاتي
طرح هاي تحقيقاتي
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره هاي پژوهشي
دوره هاي پژوهشي
جشنواره ها
جشنواره ها
رزومه انگليسي
رزومه انگليسي
علوم پزشکي مشهد
علوم پزشکي مشهد
پروفايل در SCUPOS
پروفايل در SCOPUS
پروفايل در ISI
پروفايل در ISI
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در ORCID
پروفايل در ORCID
 پروفايل در ResearchGate
پروفايل در ResearchGate
پروفايل در پاب مد
پروفايل در پاب مد
پروفايل در مدليب
پروفايل در مدليب

اطلاعات کلي
hide/show

نام و نام خانوادگي (فارسي): امیرحسین صاحبکار رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمي : استادیار آخرين مدرک تحصيلي : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصي : بیوتکنولوژی دارویی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونيک : SahebkarA@mums.ac.ir

سوابق تحصيلي
hide/show

رشته تحصيلي/ تخصصي درجه‌تحصيلي سال دريافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلي
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاريخ شروع تاريخ پايان

سوابق پژوهشي


طرح هاي تحقيقاتي
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان سمت وضعيت طرح پايان نامه
1961927ارزیابی قابلیت تعدیل Efflux کلسترول از ماکروفاژها توسط لیپویروتئین با دانسیته بالا و microRNA های تنظیم کننده ی آن در افراد مبتلا به هایپرکلسترولمی خانوادگیمجریدر دست اجراخير
2961924بررسی اثر فرمولاسیون لیپوزومی DOPC/DOPS حاوی آتورواستاتین بر سایتوکاین‌های التهابی و ضد التهابی در شرایط برون تنیمجریدر دست اجراخير
3961865فرمولاسیون، تهیه و تعیین ویژگی نانولیپوزوم های دوکسوروبیسین متصل به پپتید 4N1K و بررسی اثر ضد توموری آن ها در مدل درون تنیمجریدر دست اجراخير
4961582بررسی تغییرات لیپیدوم در بیماران دچار تنگی مجدد رگ پس از آنژیوپلاستی عروق کرونرمجریدر دست اجراخير
5960908بررسی اثرات آنتی آترواسکلروتیک ترهالوز در مدل حیوانیمجریپایان یافتهخير
6960817بررسی اثر پروتئین CD47 و پپتید مشتق از آن بر میزان برداشت ماکروفاژی، تجمع در بافت تومور، و اثرات ضد توموری برون تنی و درون تنی فرم نانولیپوزومی داروی دوکسوروبیسینمجریدر دست اجرابلي
7960659بررسی اثرات آنتی آتروسکلروتیک کورکومین فیتوزومال در مدل حیوانیمجریدر دست اجراخير
8960220بررسی اختلالات لیپیدوم و سطح سایتوکاین های التهابی در افراد مبتلا به هایپرکلسترولمی خانوادگیمجریدر دست اجراخير
9951606تهیه و تعیین خصوصیات نانولیپوزوم های حاوی فسفاتیدیل گلیسرول و بررسی اثرات درمانی، توزیع بافتی، سمیت حاد و سمیت مزمن در مدل های حیوانیمجریدر دست اجراخير
10950871سنتز، تعیین خصوصیات و تهیه فرمولاسیون نانولیپوزومال مشتقات فلوئورینه کورکومینوئیدی و بررسی اثرات آنتی توموری بصورت برون تنی و درون تنی در مدل های تومور ملانوما و کلورکتالمجریدر دست اجرابلي
11950810تهیه, تعیین ویژگیها و بررسی اثرات ضد توموری نانولیپوزومهای نیکلوزامید بصورت درون تنی و برون تنیمجریپایان یافتهخير
12950809تهیه, تعیین ویژگیها و بررسی اثرات ضد توموری نانولیپوزومهای پیروینیوم پاموات بصورت درون تنی و برون تنیمجریپایان یافتهخير
13950708ارزیابی قابلیت تعدیل Efflux کلسترول از ماکروفاژ و microRNA های تنظیم کننده آن، استرس اکسیداتیو و سطح بیان ژن های التهابی عروق توسط لیپوپروتئین های با دانسیته بالا در بیماران دچار تنگی مجدد رگ پس از آنژیوپلاستی عروق کرونرمجریدر دست اجرابلي
14941784بررسی اثرات درمانی ترکیب کورکومین – پیپرین بر میزان تجمع چربی کبدی و اختلالات متابولیک در مبتلایان به کبد چرب غیرالکلیمجریپایان یافتهبلي
15941727تهیه و تعیین خصوصیات نانولیپوزوم های آنیونی و بررسی اثرات درمانی در مدل حیوانی دیس لیپیدمی و آترواسکلروزمجریپایان یافتهخير
16941726بررسی اثر ایمونوتراپی با استفاده از نانولیپوزوم‌های متصل به پپتید آنتی‌ژنیک PCSK9 بر سرطان سینه و سرطان کلون در مدل درون‌تنیمجریپایان یافتهخير
17941672بررسی اثر ایمونوتراپی با استفاده از نانولیپوزوم های متصل شده به اپی‌توپ‌های ایمونوژنیک پروتئین PCSK9 در مدل درون‌تنی دیابتمجریپایان یافتهخير
18941624تهیه و تعیین خصوصیات نانولیپوزوم‌های حاوی فسفاتیدیل کولین، فسفاتیدیل گلیسرول و فسفاتیدیل سرین، و بررسی اثر کاهندگی CRP سرم در مدل درون تنیمجریپایان یافتهخير
19941606بررسی اثر کورکومین بر روی فاکتورهای التهابی و لیپید پروفایل بیماران سندرم حاد کرونری بدون صعود قطعه ST (NSTE-ACS)مجریدر دست اجرابلي
20941295بررسی اثر ضد توموری چهار ترکیب فورموله شده کورکومین در مدل های دو بعدی و سه بعدی سلول های سرطانی هپاتوسلولارمجریپایان یافتهبلي
21941240بررسی اثر سمیت سلولی و مکانیسم اثر ترکیب کورکومین در سلولهای سرطانی MCF-7 سرطان سینهمجریپایان یافتهخير
22941239بررسی اثر کورکومین بر سطح تری گلیسرید ناشتا در مبتلایان هیپرتری گلیسریدمیمجریدر دست اجراخير
23941200تهیه و تعیین خصوصیات نانولیپوزوم های حاوی فسفاتیدیل سرین و بررسی اثرات درمانی در مدل خرگوش هایپرکلسترولمیکمجریدر دست اجراخير
24931700بررسی اثر کورکومین بر سطح برخی سایتوکاین های التهابی و ضد التهابی موجود در گردش خون بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلیمجریپایان یافتهخير
25931678بررسی اثر کورکومین بر سطح برخی مولکولهای چسبنده سلول موجود در گردش خون بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلیمجریدر دست اجراخير
26931646بررسی تغییرات مولکول های چسبندگی سلول در بیماران مبتلا به تومورهای جامد پس از درمان با کمپلکس فسفولیپیدی کورکومینمجریدر دست اجراخير
27930941بررسی تغییرات سایتوکین های پیش التهابی و ضد التهابی در بیماران مبتلا به تومورهای جامد پس از درمان با فرم فیتوزومال کورکومین مجریدر دست اجراخير
28930762بررسی پتانسیل درمانی سلولهای بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی بیان کننده پروتئین 10 القا شونده توسط اینترفرون گاما در ملانومای متاستاتیک ریه در موش C57BL/6مجریپایان یافتهخير
29930592بررسی اثر مکمل درمانی با کورکومین بر سطح سرمی پروتئین Fetuin-B در افراد چاقمجریپایان یافتهخير
30930165بررسی و مقایسه اثر کورکومین ساده و کمپلکس کورکومین فسفولیپیدی بر سطح سرمی PAB در بیماران مبتلا به سندروم متابولیکمجریپایان یافتهبلي
31930164بررسی و مقایسه اثر کورکومین ساده و کمپلکس کورکومین فسفولیپیدی برتیتر آنتی بادی علیه پروتئین شوک حرارتی 27 در افراد مبتلا به سندرم متابولیکمجریپایان یافتهبلي
32930160تهیه و تعیین خصوصیات ذره ای پراکندگی های جامد کورکومین و ترانس - رزوراترول در پلیمر پلی وینیل پیرولیدون با هدف افزایش قابلیت انحلالمجریپایان یافتهخير
33922728تهیه و بررسی اثرات مهار کنندگی آتروسکلروز و پایین آورندگی چربی خون نانولیپوزوم های آنیونی غیر هدفمند و ایمونولیپوزوم های آنیونی هدفمند شده علیه آپولیپوپروتئین B-100 در موش های ناک اوت شده از نظر رسپتور LDL (LDLr-/-)مجریپایان یافتهخير
34922497بررسی اثرکمپلکس کورکومین-فسفولیپید بر سطح آپولیپوپروتئین A،آپولیپوپروتئینB، لیپوپروتئین(a)و آدیپونکتین دربیماران مبتلا به سندرم متابولیکمجریپایان یافتهبلي
35921815تهیه و تعیین خصوصیات فرم نانولیپوزومی داروی سلکوکسیب و بررسی اثرات ضد توموری آن به صورت in vitro وin vivo.مجریپایان یافتهبلي
36921312بررسی و مقایسه اثر کورکومین ساده و کورکومین اصلاح فرمولاسیون شده بر عوامل خطر بیماری های قلبی- عروقی در افراد مبتلا به سندرم متابولیکمجریپایان یافتهبلي
3789158تهیه و بررسی نانولیپوزومهای کونژوگه با آنتی بادی علیه آپولیپوپروتئین B100 به عنوان یک عامل درمانی جهت کاهش سطح LDL سرممجریپایان یافتهبلي
3885030تعیین اثر سیمواستاتین بر سطح پروتئینهای شوک حرارتی 60 ، 65 و 70 و آنتی بادی ها در افراد دارای ریسک فاکتورهای بیماریهای عروق کرونریمجریپایان یافتهخير
39970296تهیه نانو لیپوزوم های حاوی هسپریدین و بررسی اثرات ضد توموری درمان ترکیبی آن به همراه داروی دوکسوروبیسین در موشهای BALB/c دارای تومورهمکارعقد قراردادبلي
40961884ارزیابی نقش تشخیصی بیان miRNA های (miR-16, miR-10b ,miR-21) درنمونه سرم بیماران مبتلایان به کبد چرب غیر الکی در مقایسه با گروه کنترل.همکاردر دست اجرابلي
41961515بررسی اثربخشی محصولات روزانه کم چرب غنی شده با ویتامین دی نانو انکپسوله بر روی نشانگرهای بیوشیمیایی عملکرد کبدی، بیماریهای کلیوی و قلب و عروق در بزرگسالان: یک مطالعه مداخله ای کنترل شدههمکارعقد قراردادخير
42961449شناسایی و بررسی عملکرد میکروRNAهای موثر بر بیان ژن های دخیل در آترواسکلروز و بهینه سازی انتقال میکروRNAها به سلول توسط Cell Penetrating Peptidesهمکاردر دست اجرابلي
43961281تهیه و بررسی خصوصیات نانوذرات لیپید/کلسیم/ فسفات (LCP) محتویsiRNA علیه mRNA-ApoB100 و بررسی اثرات پایین آورندگی چربی خون و مهار آتروسکلروز در مدل حیوانیهمکاردر دست اجراخير
44961170بررسی اثر درمانی کورکومین و کروسین در بیماران مبتلا به عوارض چشمی ناشی از پرکاری تیروییدهمکارعقد قراردادبلي
45960996تعیین میزان حساسیت داروهای ضدقارچی درایزوله های آسپرژیلوسی بدست آمده از نمونه های بالینی بیماران مشهد توسط روش میکرودایلوشن در سال 97-96همکارعقد قراردادبلي
46960816طراحی ، سنتز و بررسی فعالیت یک سری جدید از مشتقات تیازولیدیندیون برای درمان دیابتهمکاردر دست اجرابلي
47960786تهیه و تعیین خصوصیات نانولیپوزوم های محتویsiRNA علیه PCSK9 mRNA و بررسی اثرات پایین آورندگی چربی خون در مدل حیوانیهمکاردر دست اجرابلي
48960443بررسی مکانیسم های مولکولی اثربخشی کورکومین و کروسین بر لیپیدهای سرم در افراد دارای چاقی شکمیهمکاردر دست اجراخير
49951825شناسایی و تایید واریانت های ژنتیکی در هایپرکلسترولمی خانوادگی درکوهورت Mashhad studyهمکاردر دست اجرابلي
50951405اثر فرم فیتوزومال کورکومین بر رشد تومور و آنژیوژنز در مدل حیوانی سرطان کولورکتالهمکارپایان یافتهبلي
51951214مطالعه اختلالات آترواسکلروز قلبی-مغزی عروقی فاز دوم در شهر مشهدهمکاردر دست اجراخير
52951110مطالعه همگروهی آینده نگر سازمانی دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکاردر دست اجراخير
53950952فرمولاسیون و تعیین ویژگیهای نانولیپوزوم های حاوی کورکومین تارگت شده با پپتید GE11 وبررسی اثرات ضدتوموری به صورت درون تن و برون تنهمکاردر دست اجرابلي
54950678بررسی اثر کورکومین روی سطح عناصر کمیاب مس و روی و تستهای عملکردی کبد در افراد مبتلا به سندرم متابولیکهمکارپایان یافتهبلي
55941684بررسی عملکرد HDL (HDL functionality) در ارزیابی بیماران قلبی عروقیهمکاردر دست اجرابلي
56941678بکارگیری الگوریتم های داده کاوی جهت بررسی عوامل مرتبط شامل دریافتهای غذایی و عناصر کمیاب با میزان تاثیر پذیری مکمل یاری ویتامینDهمکارپایان یافتهبلي
57941656بررسی تاثیر کورکومین در پیشگیری از بروز کنتراست نفروپاتی در بیماران با نارسایی متوسط تا شدیدکلیه به دنبال آنژیوگرافی و یا آن‍‍ژیوپلاستی کرونریهمکارپایان یافتهبلي
58940938بررسی مکانیسم بیوشیمیایی ضد التهابی ترکیب کورکومین در تنظیم خواص التهابی پروتئین ترومبین در سلول های اندو تلیال رگیهمکارپایان یافتهبلي
59940908بررسی اثر سمیت سلولی ترکیب کورکومین به تنهایی و بصورت توام با داروی جمستابین در رده سلولی MIAPaCa2 سرطان پانکراسهمکارپایان یافتهخير
60940789ارزیابی ریسک ابتلا به سرطان پستان ازطریق بررسی واریانتهای جایگاه (LOC643714 /TNRC9 ,TOX3) جهت آنالیز هاپلوتیپ و همراهی آن با پاسخ به درمان و بیان پروتئینهمکاردر دست اجرابلي
61940492تهیه و تعیین خصوصیات نانولیپوزوم های متصل شده به اپی توپ های ایمونوژنیک پروتئین PCSK9 جهت استفاده به عنوان واکسن و بررسی پاسخ ایمنی همورال، اثرات پایین آورندگی چربی خون و مهار آتروسکلروز در مدل حیوانیهمکاردر دست اجرابلي
62931533بررسی ارتباط پلی مورفیسم های موثر (rs:662,rs:705379,rs:854560)و(rs:5882) ژن های پارااکسوناز-1(PON1) وCETP با فعالیت سرمی آنزیم ها و نیز تغییرات فعالیت سرمی آنزیم ها بدنبال مصرف کورکومین فیتوزومال در افراد مبتلا به سندرم متابولیک ومقایسه آن با افراد سا لمهمکارپایان یافتهبلي
63931330 بررسی و مقایسه اثر کورکومین و کمپلکس کورکومین-فسفولیپیدی جذب افزاشده بر سطح سرمی ویتامین E در افراد مبتلا به سندرم متابولیکهمکارپایان یافتهخير
64930940بررسی نقش پلی¬مورفیسم ژنی و آنتی¬بادی پروت‍‍ئین شوک حرارتی 27 در پیشگویی ناتوانی و مرگ و میر ناشی از حوادث جدید عروق کرونرهمکارپایان یافتهبلي
65930868بررسی تاثیر متدهای رادیو فرکانسی و اولتراسونیک کویتیشن بر سطح سرمی آنتی بادی علیه پروتئین شوک حرارتی 27 و پروفایل لیپیدی در افراد دارای اضافه وزنهمکارپایان یافتهبلي
66922545بررسی اثر کروسین بر تعادل پرواکسیدان-آنتی اکسیدان(PAB) و ارتباط آن باافسردگی و اضطراب در افراد مبتلا به سندرم متابولیکهمکارپایان یافتهبلي
67922312بررسی و مقایسه اثر کورکومین ساده و کورکومین اصلاح فرمولاسیون شده برمیزان کلستریل استر ترانسفر پروتئین در افراد مبتلا به سندرم متابولیکهمکارپایان یافتهبلي
68922227سنتز و مشخصه یابی نانوذرات سریا نشاندار شده با تکنسیوم و بررسی توزیع حیاتی آن در موشهمکارپایان یافتهخير
69922222بررسی اثرکمپلکس کورکومین-فسفولیپید بر سطح سرمی مولکولهای چسبنده در بیماران مبتلا به سندرم متابولیکهمکارپایان یافتهبلي
70922179بررسی اثرات کورکومین اصلاح فرمولاسیون شده بر میزان فعالیت آنزیم پاراکسوناز1 و در بیماران مبتلا به سندرم متابولیکهمکارپایان یافتهبلي
71920924تهیه، شناسایی و بررسی خواص هیدروژل حاوی کورکومینهمکارپایان یافتهبلي
72910965بررسی اثر کپسول کورکومین بر غلظت سرمی لیپوپروتئین A و کاتپسین D در افراد چاقهمکارپایان یافتهبلي
73910602تهیه، تعیین خصوصیات و بررسی کارآیی نانوپارتیکلهای لیپیدی جامد(SLN) حاوی فیناستراید در دارورسانی به فولیکول مو همکارپایان یافتهخير
74900967بررسی تاثیر کورکومین بر روی تغییر سطح سایتوکاین های سرم خون در افراد مبتلا به سندرم متابولیکهمکارپایان یافتهخير
7588313تعیین اثر کورکومین بر تیتر آنتی بادی علیه پروتئین شوک حرارتی 27، سطح بالانس اکسیدان و آنتی اکسیدان و سطح آنتی بادی ضدLDL oxidized در افراد چاقهمکارپایان یافتهخير
7688013سنتز و بررسی اثرات درون تنی امبلی پرنین در پیشگیری از سرطانهمکارپایان یافتهخير
7787849استخراج، خالص‌سازی و تعیین ساختمان سزکویی ترپن کومارین‌های موجود در ریشه کمای بینالودی (Ferula flabelliloba) و آنالیز ترکیبات فرار میوه با GC/MSهمکارپایان یافتهخير
7887296شناسایی پلی سولفیدهای فرار اندامهای هوایی و ریشه گیاه کمای هزار مسجد (Ferula latisecta)همکارپایان یافتهخير
7987179بررسی میزان رضایتمندی دانشجویان و اساتید هنگام ارائه دروس در سطح دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان نمايه نام نشريه سال چاپ نفر چندم مقاله
1972911The role of paraoxonase in cancer.ISISeminars in cancer biology مسئول
2972819Behçet’s disease: An immunogenetic perspectiveISIJournal of cellular physiology مسئول
3972656Curcumin nanofibers for the purpose of wound healingISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY پنجم به بعد
4972624The Yin and Yang of carbon nanomaterials in atherosclerosis biotechnology advances مسئول
5972575Gene therapy in cardiovascular diseases: A review of recent updatesISIjournal of cellular biochemistry1397مسئول
6972562Prevalence of combined and noncombined dyslipidemia in an Iranian population.MedlineJournal of clinical laboratory analysis1397مسئول
7972496Prooxidant-antioxidant balance in Iranian veterans exposed to mustard gas and its correlation with biochemical and hematological parameters. Drug and chemical toxicology پنجم
8972433Overview of the current status of familial hypercholesterolaemia care in over 60 countries - The EAS Familial Hypercholesterolaemia Studies Collaboration (FHSC).ISIATHEROSCLEROSIS1397پنجم به بعد
9972432Effect of purslane on blood lipids and glucose: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Phytotherapy research پنجم
10972427A Systematic Review on Prevention and Treatment of Nipple Pain and Fissure: Are They Curable?PMCJournal of pharmacopuncture1397پنجم به بعد
11972424Atherosclerosis and immunity: A perspective. Trends in cardiovascular medicine پنجم
12972423Application of nanotechnology to improve the therapeutic benefits of statins. Drug discovery today پنجم به بعد
13972422Epicardial adipose tissue and cardiovascular diseases. International journal of cardiology سوم
14972421Introducing the 'Drucebo' effect in statin therapy: a systematic review of studies comparing reported rates of statin-associated muscle symptoms, under blinded and open-label conditions. Journal of cachexia, sarcopenia and muscle پنجم به بعد
15972420The effect of statin therapy on endoplasmic reticulum stress.ISIPharmacological Research1397مسئول
16972419Effects of curcumin on hypoxia-inducible factor as a new therapeutic target.ISIPharmacological Research1397مسئول
17972418Curcumin as an anti-inflammatory agent: Implications to radiotherapy and chemotherapy. JOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY پنجم به بعد
18972417Update on pathological platelet activation in coronary thrombosis. Journal of cellular physiology چهارم
19972416Insulin resistance: Review of the underlying molecular mechanisms. Journal of cellular physiology چهارم
20972415Therapeutic use of curcumin-encapsulated and curcumin-primed exosomes. Journal of cellular physiology پنجم
21972414The most reliable surface marker for the identification of colorectal cancer stem-like cells: A systematic review and meta-analysis. Journal of cellular physiology چهارم
22972413Phytochemistry, traditional uses and pharmacological profile of rose hip: A review. Current pharmaceutical design پنجم
23972412PCSK9 and neurocognitive function: Should it be still an issue after FOURIER and EBBINGHAUS results?ISIJournal of clinical lipidology1397دوم
24972301The promise of stem cell markers in the diagnosis and therapy of epithelial dysplasia and oral squamous cell carcinomaISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1397دوم
25972297Modulation of heat shock proteins by statinsISIPharmacological Research1397مسئول
26972293Comparative evaluation of the safety and efficacy of recombinant FVIII in severe hemophilia A patientsPMCJournal of pharmacopuncture1397پنجم به بعد
27972292The Role of efferocytosis in Autoimmune DiseasesISIFrontiers in immunology1397مسئول
28972291Antibiotic Resistance of Helicobacter pylori in Iranian Children:A Systematic Review and Meta-AnalysisISIMicrobial drug resistance1397چهارم
29972290Measuring performance on the Healthcare Access and Quality Index for 195 countries and territories and selected subnational locations: a systematic analysis from the Global Burden of Disease Study 2016ISILANCET1397پنجم به بعد
30972289Effect of statins on toll-like receptors: a new insight to pleiotropic effectsISIPHARMACOLOGICAL RESEARCH1397مسئول
31972288Effect of ursodeoxycholic acidon glycemic markers: A systematic review and meta-analysis of clinical trialsISIPharmacological research1397دوم
32972286MicroRNAs and Type 2 Diabetes Mellitus: molecular mechanisms and the effect of antidiabetic drug treatmentISIMETABOLISM1397مسئول
33972283The effect of fasting or calorie restriction on autophagy induction: a review of the literatureISIAgeing Research Reviews1397چهارم
34972282Growth Factors and Neuroglobin in Astrocyte Protection Against Neurodegeneration and Oxidative Stress Molecular Neurobiology پنجم به بعد
35972281(E)-Nicotinaldehyde O-Cinnamyloxime, a Nicotine Analog, Attenuates Neuronal Cells Death Against Rotenone-Induced Neurotoxicity Molecular neurobiology پنجم به بعد
36972246Macrophage plasticity, polarization and function in health and diseaseISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1397مسئول
37972245Inhibition of Intercellular Communication between Prostate Cancer Cells by a Specific Anti-STEAP-1 Single Chain Antibody Anti-Cancer Agents in Medicinal Chemistry دوم
38972244Generation of tolerogenic dendritic cells using Lactobacillus rhamnosus and Lactobacillus delbrueckii as tolerogenic probioticsISIjournal of cellular biochemistry1397پنجم به بعد
39972182The regulatory role of curcumin on platelet functionsISIjournal of cellular biochemistry1397مسئول
40972156The efficacy of metformin compared with insulin in regulating blood glucose levels during gestational diabetes mellitus: A randomized clinical trial JOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY پنجم به بعد
41972155Fenofibrate improves renal function by amelioration of NOX‐4, IL‐18, and p53 expression in an experimental model of diabetic nephropathyISIJournal of cellular biochemistry1397مسئول
42972045The immunomodulatory role of probiotics in allergy therapy JOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY مسئول
43972044The clinical importance of CD4+CD7− in human diseases Journal of cellular physiology مسئول
44971971Topical propolis improves wound healing in patients with diabetic foot ulcer: a randomized controlled trialISINatural product research1397پنجم به بعد
459719045'-adenosine monophosphate (AMP)-activated protein kinase a potential target for disease prevention by curcuminISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1397مسئول
46971834S1P promotes migration, differentiation and immune regulatory activity in amniotic-fluid-derived stem cellsISIEUROPEAN JOURNAL OF PHARMACOLOGY1397پنجم به بعد
47971731PPAR-α Agonist Improves Hyperglycemia-Induced Oxidative Stress in Pancreatic Cells by Potentiating Antioxidant Defense SystemMedlineDrug research1397سوم
48971722Bioautography detection of antimicrobial compounds from the essential oil of salvia pachystachysscopusCurrent Bioactive Compounds1396پنجم به بعد
49971715The versatile role of curcumin in cancer prevention and treatment: A focus on PI3K/AKT pathway.ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1397مسئول
50971714Induction of strong immune response against a multicomponent antigen of Mycobacterium tuberculosis in BALB/c mice using PLGA and DOTAP adjuvant.ISIAPMIS1397دوم
51971713Paraoxonase-1 activity in patients with cancer: A systematic review and meta-analysis.ISICritical reviews in oncology/hematology1397سوم
52971712High density lipoprotein cholesterol and cancer: Marker or causative?ISIProgress in Lipid Research1397پنجم
53971711Cholesterol-Lowering Nutraceuticals Affecting Vascular Function and Cardiovascular Disease Risk.ISICurrent cardiology reports1397سوم
54971710Anionic nanoliposomes reduced atherosclerosis progression in Low Density Lipoprotein Receptor (LDLR) deficient mice fed a high fat diet.ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1397مسئول
55971709Manipulating macrophage polarization and function using classical HDAC inhibitors: Implications for autoimmunity and inflammation.ISICRITICAL REVIEWS IN ONCOLOGY HEMATOLOGY1397مسئول
56971708Prevalence of candidemia and associated candida subtypes following severe sepsis in non-neutropenic critically ill patients.MedlineActa bio-medica1397پنجم به بعد
57971707Investigation of the efficacy of generic and brand-name salmeterol/fluticasone combination in the management of asthma: a randomized comparative trial.MedlineActa bio-medica1397مسئول
58971706The Role of Nutraceuticals in Statin Intolerant Patients.ISIJOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF CARDIOLOGY1397پنجم به بعد
59971705Evidence of curcumin and curcumin analogue effects in skin diseases: A narrative review. Journal of cellular physiology مسئول
60971704Stem cell- and gene-based therapies as potential candidates in Alzheimer's therapy. Journal of cellular biochemistry پنجم به بعد
61971703Analgesic and sedative agents used in the intensive care unit: A review. Journal of cellular biochemistry مسئول
62971702Sodium-glucose cotransporter 2 inhibitors and inflammation in chronic kidney disease: Possible molecular pathways. JOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY پنجم
63971701Monocyte-to-HDL-cholesterol ratio as a prognostic marker in cardiovascular diseases.ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1397مسئول
64971700Demethoxycurcumin: A naturally occurring curcumin analogue with antitumor properties. JOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY پنجم به بعد
65971690Study of serum bactericidal and splenic activity of Total-OMP- CagA combination from Brucella abortus and Helicobacter pylori in BALB/c mouse modelISIMicrobial pathogenesis1397مسئول
66971612Serum trace element concentrations and disease activity in rheumatoid arthritis. Journal of TraceISIBiological trace element research1395چهارم
67971596Phytosomal curcumin inhibits tumor growth in colitis-associated colorectal cancer.ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1397پنجم به بعد
68971515Lactobacillus rhamnosus and Lactobacillus delbrueckii ameliorate the expression of miR-155 and miR-181a in SLE patientsISIJournal of Functional Foods1397پنجم به بعد
69971513Effect of Crocin on Antibody Titers to Heat-Shock Protein 27 in Subjects with Metabolic SyndromeMedlineCurrent clinical pharmacology1396پنجم به بعد
70971509The importance of stool DNA methylation in colorectal cancer diagnosis: A meta-analysis.ISIPloS one1397چهارم
71971482Autophagy induction by trehalose: Molecular mechanisms and therapeutic impactsISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1397مسئول
72971452The effects of curcumin and a modified curcumin formulation on serum Cholesteryl Ester Transfer Protein concentrations in patients with metabolic syndrome: A randomized, placebo-controlled clinical trialPMCAVICENNA JOURNAL OF PHYTOMEDICINE1397چهارم
73971413The effects of curcumin and a modified curcumin formulation on serumCholesteryl Ester Transfer Protein concentrations in patients with metabolic syndrome: A randomized, placebo-controlled clinical trialPMCAVICENNA JOURNAL OF PHYTOMEDICINE1397چهارم
74971373Evaluation of serum Asymmetric Dimethyl Arginine concentrations in coronary artery disease patients without traditional cardiovascular risk factorsMedlineActa bio-medica1397سوم
75971336Evaluation of serum cathepsin D concentrations in coronary artery diseaseMedlineIndian Heart Journal1397پنجم به بعد
76971241Turmeric (curcuma longa) and its major constituent as nontoxic and safe substancesISIPHYTOTHERAPY RESEARCH1397دوم
77971135Distribution and variability of n-alkanes in waxes of conifersISIJournal of Forestry Research چهارم
78971054Evaluation of the effects of curcumin in patients with metabolic syndromescopusComparative Clinical Pathology1397مسئول
79971044Phytosomal-curcumin antagonizes cell growth and migration, induced by thrombin through AMP-Kinase in breast cancer.ISIJournal of cellular biochemistry1397پنجم به بعد
80970808comparison of obesity and some cardiovascular risk factors between male employees of gas refinery, petrochemical plant, and non-industrial workplacesISCIranian Journal of Health Sciences1396پنجم به بعد
81970634Recombinant Protein Expression in Escherichia coli (E.coli): What We Need to KnowISICurrent pharmaceutical design1396مسئول
82970576Appropriateness of statin prescription in the elderlyISIEUROPEAN JOURNAL OF INTERNAL MEDICINE1397پنجم
83970565Curcuminoids Plus Piperine Modulate Adipokines in Type 2 Diabetes MellitusPMCCURRENT CLINICAL PHARMACOLOGY1396مسئول
84970403Vascular endothelial growth factor: An important molecular target of curcumin.ISICritical reviews in food science and nutrition مسئول
85970401Enzymes involved in tumor-driven angiogenesis: A valuable target for anticancer therapy. Seminars in Cancer Biology چهارم
86970399MicroRNA: A novel target of curcumin in cancer therapyISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1397سوم
87970398Curcumin: A natural modulator of immune cells in systemic lupus erythematosus.ISIAutoimmunity Reviews1396مسئول
88970395Curcumin as an Adjunct Therapy and microRNA Modulator in Breast CancerISICURRENT PHARMACEUTICAL DESIGN1396مسئول
89970394Epigallocatechin-3-gallate enhances differentiation of acute promyelocytic leukemia cells via inhibition of PML-RARα and HDAC1.ISIPhytotherapy research1396مسئول
90970387Encapsulation challenges, the substantial issue in solid lipid nanoparticles characterization.ISIjournal of cellular biochemistry1397پنجم به بعد
91970385Effects of orlistat on blood pressure: a systematic review and meta-analysis of 27 randomized controlled clinical trials.ISIJOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY OF HYPERTENSION1396اول
92970384Medicinal plants and bioactive natural compounds in the treatment of non-alcoholic fatty liver disease: A clinical review.ISIPharmacological Research1397مسئول
93970383The novel role of pyrvinium in cancer therapyISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1397مسئول
94970382Effect of fibrates on glycemic parameters: A systematic review and meta-analysis of randomized placebo-controlled trials. مسئول
95970380Obesity intervention programs among adolescents using social cognitive theory: a systematic literature review.ISIHealth education research1396چهارم
96970377Oxidative burden in familial hypercholesterolemia.ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1397مسئول
97970375Therapeutic application of multipotent stem cellsISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1397دوم
98970373The therapeutic potential of human adipose-derived mesenchymal stem cells producing CXCL10 in a mouse melanoma lung metastasis model.ISICANCER LETTERS1397مسئول
99970372Improvement of endothelial function by pitavastatin: a meta-analysis.ISIExpert Opinion on Pharmacotherapy1397مسئول
100970369Efferocytosis in atherosclerotic lesions: Malfunctioning regulatory pathways and control mechanismsISIPHARMACOLOGY & THERAPEUTICS1397مسئول
101970368Gender Differences in Epidemiology, Pathophysiology, and Treatment of HypertensionISICurrent Atherosclerosis Reports1396مسئول
102970367Prevalence of bacterial vaginosis in pregnant and non-pregnant Iranian women: a systematic review and meta-analysis.ISIArchives of Gynecology and Obstetrics1397پنجم
103970366Cytokine networks and their association with Helicobacter pylori infection in gastric carcinomaISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1397چهارم
104970364Protective effects of curcumin against doxorubicin-induced toxicity and resistance: A reviewISICRITICAL REVIEWS IN ONCOLOGY HEMATOLOGY1396مسئول
105970358Protective effects of saffron and its active components against oxidative stress and apoptosis in endothelial cells.ISIMicrovascular Research1397سوم
106970357Crocin improves renal function by declining Nox-4, IL-18, and p53 expression levels in an experimental model of diabetic nephropathy.ISIJournal of cellular biochemistry1397مسئول
107970353Elevated serum uric acid levels are associated with endothelial dysfunction in HIV patients receiving highly-active antiretroviral therapy.ISIATHEROSCLEROSIS1397پنجم به بعد
108970352PPAR Agonists and Metabolic Syndrome: An Established Role?ISIInternational journal of molecular sciences1397سوم
109970348Prosarcopenic Effects of Statins May Limit Their Effectiveness in Patients with Heart FailureISITRENDS IN PHARMACOLOGICAL SCIENCES1397پنجم
110970334Stable and sustained release liposomal formulations of celecoxib: In vitro and in vivo anti-tumor evaluationISIInternational Journal of Pharmaceutics1397دوم
111970329Dickkopf homolog 3 (DKK3): A candidate for detection and treatment of cancers?ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1397مسئول
112970276Molecular aspects of hypercholesterolemia treatment: current perspectives and hopesISIAnnals of medicine1397سوم
113970173Curcumin in heart failure: A choice for complementary therapy?ISIPharmacological research1397مسئول
114970164Curcumin: a natural pan-HDAC inhibitor in cancer.ISICurrent Pharmaceutical Design1396مسئول
115970163Ellagic acid: A logical lead for drug development?ISICurrent Pharmaceutical Design1396مسئول
116970160Evaluation of the effects of Iranian propolis on the severity of post operational-induced peritoneal adhesion in ratsISIBiomedicine & Pharmacotherapy1396پنجم به بعد
117970159Nanoliposomes as the adjuvant delivery systems in cancer immunotherapyISIJournal of cellular physiology1397مسئول
118970122Effect of soy isoflavone supplementation on plasma lipoprotein(a) concentrations: A meta-analysisISIJOURNAL OF CLINICAL LIPIDOLOGY1396مسئول
119970121The impact of argan oil on plasma lipids in humans: Systematic review and meta-analysis of randomized controlled trialsISIPHYTOTHERAPY RESEARCH1396مسئول
120970090β-Amyrin, the cannabinoid receptors agonist, abrogates mice brain microglial cells inflammation induced by lipopolysaccharide/interferonγ and regulates Mφ1/Mφ2 balancesISIBiomedicine & Pharmacotherapy1397پنجم
121970077Neurocognitive performance after PCSK9 inhibitor therapy: Current state of the evidenceISIJOURNAL OF NEUROSCIENCE RESEARCH1397مسئول
122970050MicroRNAs: New Therapeutic Targets for Familial Hypercholesterolemia?ISIClinical reviews in allergy & immunology1397مسئول
123964240Curcumin, hemostasis, thrombosis, and coagulationISIJournal of cellular physiology1397مسئول
124964041Association of genetic polymorphisms of PON1 and CETP with the presence of metabolic syndrome; the effects of genotypes on their serum activity and concentrationsscopusEgyptian Journal of Medical Human Genetics1396پنجم به بعد
125964023Reversal of Doxorubicin-induced Cardiotoxicity by Using Phytotherapy: A ReviewPMCJournal of Pharmacopuncture1396مسئول
126963662Effects of Allopurinol on Endothelial Function: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Placebo-Controlled Trials.ISIDrugs1396مسئول
127963661Endothelial and cardiac progenitor cells for cardiovascular repair: A controversial paradigm in cell therapyISIPharmacology & therapeutics1396دوم
128963660Crocin potentiates antioxidant defense system and improves oxidative damage in liver tissue in diabetic ratsISIBiomedicine & pharmacotherapy1396مسئول
129963659NLRP3 inflammasome: Its regulation and involvement in atherosclerosisISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1396چهارم
130963658Anti-tumor effects of crocetin and related molecular targets.ISIJournal of cellular physiology1396مسئول
131963657Protective effects of curcumin against aflatoxicosis: A comprehensive reviewISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1397مسئول
132963558Lipoprotein(a): A missing culprit in the management of athero-thrombosis?ISIJournal of Cellular Physiology1397مسئول
133963554PCSK9 and infection: A potentially useful or dangerous association?ISIJournal of cellular physiology1397مسئول
134963529TGF-β and Th17 Cells Related Injuries in Patients with Sulfur Mustard Exposure.ISIJournal of cellular physiology1397مسئول
135963519Kaempferol increases apoptosis in human acute promyelocytic leukemia cells and inhibits multidrug resistance genesISIJournal of Cellular Biochemistry1396مسئول
136963515Telomere Length Is Associated With Cardiometabolic Factors in US AdultsISIAngiology1396سوم
137963504Nanoparticles as new tools for inhibition of cancer angiogenesis.ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1397پنجم
138963381Effect of Magnesium Supplementation on Plasma C-reactive Protein Concentrations: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled TrialsISICURRENT PHARMACEUTICAL DESIGN1396دوم
139963332Biosensors for the Detection of Environmental and Urban PollutionsISIJOURNAL OF CELLULAR BIOCHEMISTRY1396سوم
140963220Altered Expression of MicroRNAs in Rheumatoid Arthritis.ISIjournal of cellular biochemistry1396مسئول
141963168A review on symptoms, treatments protocols, and proteomic profile in sulfur mustard-exposed victims.ISIJOURNAL OF CELLULAR BIOCHEMISTRY1396مسئول
142963167Evaluation of BAG3 levels in healthy subjects, hypertensive patients, and hypertensive diabetic patients.ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1396پنجم به بعد
143963166Hepatitis C virus and proprotein convertase subtilisin/kexin type 9: a detrimental interaction to increase viral infectivity and disrupt lipid metabolism.ISIJournal of cellular and molecular medicine1396پنجم به بعد
144963165P-407-induced Mouse Model of Dose-controlled Hyperlipidemia and Atherosclerosis: 25 Years Later.ISIJOURNAL OF CARDIOVASCULAR PHARMACOLOGY1396سوم
145963164Curcuminoids Lower Plasma Leptin Concentrations: A Meta-analysis.ISIPHYTOTHERAPY RESEARCH1396مسئول
146963163The effects of cinnamon supplementation on blood lipid concentrations: A systematic review and meta-analysis.ISIJournal of clinical lipidology1396سوم
147963162The regulation and importance of monocyte chemoattractant protein-1.ISICurrent opinion in hematology1396دوم
148963158Emerging enzymatic targets controlling angiogenesis in cancer: preclinical evidence and potential clinical applications.ISIMedical oncology1396چهارم
149963157The Genetic Spectrum of Familial Hypercholesterolemia (FH) in the Iranian Population.ISIScientific reports1396پنجم به بعد
150963124Potential Utility of N-acetylcysteine for Treating Mustard LungISICritical reviews in eukaryotic gene expression1396مسئول
151963091Interleukin-22 in human inflammatory diseases and viral infectionsISIAutoimmunity Reviews1396مسئول
152962972THE RELATIONSHIP BETWEEN SERUM LEVELS OF FIBROBLAST GROWTH FACTOR 21 AND DIABETIC RETINOPATHYISIEXCLI JOURNAL1396سوم
153962959Therapeutic effects of curcumin in inflammatory and immune-mediated diseases: A nature-made jack-of-all-trades?ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1396مسئول
154962958Evaluation the ethno-pharmacological studies in Iran during 2004-2016: A systematic reviewISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1396چهارم
155962957Promising anti-tumor properties of bisdemethoxycurcumin: A naturally occurring curcumin analogueISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1396مسئول
156962956MicroRNAs: Potential candidates for diagnosis and treatment of colorectal cancerISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1396سوم
157962954Novel circulating biomarkers for non-alcoholic fatty liver disease: A systematic reviewISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1396اول و مسئول
158962953MicroRNA: Relevance to stroke diagnosis, prognosis, and therapyISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1396چهارم
159962909Effect of crocin, a carotenoid from saffron, on plasma cholesteryl ester transfer protein and lipid profile in subjects with metabolic syndrome: A double blind randomized clinical trialPMCARYA ATHEROSCLEROSIS1396پنجم به بعد
160962882Oxidative Stress Induces Renal Failure: A Review of Possible Molecular Pathways.ISIJournal of cellular biochemistry1397مسئول
161962851HDL functionality in type 1 diabetesISIAtherosclerosis1396مسئول
162962848Saffron in the treatment of depression, anxiety and other mental disorders: current evidence and potential mechanisms of actionISIJournal of Affective Disorders1396مسئول
163962839Enhanced Entrapment and Improved in Vitro Controlled Release of N-Acetyl Cysteine in Hybrid PLGA/Lecithin Nanoparticles Prepared Using a Nanoprecipitation/Self-Assembly MethodISIJOURNAL OF CELLULAR BIOCHEMISTRY1396پنجم
164962836Implantation Window and AngiogenesisISIJOURNAL OF CELLULAR BIOCHEMISTRY1396سوم
165962824Effects of Curcumin and Curcumin-Phospholipid Complex on the Serum Pro-oxidant-Antioxidant Balance in Subjects with Metabolic SyndromeISIPHYTOTHERAPY RESEARCH1396مسئول
166962766Recent perspectives on the role of nutraceuticals as cholesterol-lowering agentsISICurrent opinion in lipidology1396دوم
167962737Cadmium-induced toxicity is rescued by curcumin: A reviewISIBioFactors1396مسئول
168962724Vitamin D3 Alters the Expression of Toll-like Receptors in Peripheral Blood Mononuclear Cells of Patients With Systemic Lupus ErythematosusISI...journal of cellular biochemistry1396پنجم به بعد
169962466Curcumin and Lung Cancer: the Role of microRNAsISICurrent Pharmaceutical Design1396مسئول
170962456The impact of saffron (Crocus sativus) supplementation on visual function in patients with dry age-related macular degenerationISIITALIAN JOURNAL OF MEDICINE1396پنجم به بعد
171962405HDL functionality in familial hypercholesterolemia: Effects of treatment modalities and pharmacological interventionsISIDrug discovery today1396مسئول
172962188Comparison of Clinical Outcomes Between Genders Following Anti-hypertensive Therapy: A Meta-AnalysisISICURRENT MEDICINAL CHEMISTRY1396مسئول
173962174The effects of crocin on the symptoms of depression in subjects with metabolic syndromeISIADVANCES IN CLINICAL AND EXPERIMENTAL MEDICINE1396دوم
174962160Olfactory loss management in view of Avicenna: Focus on neuroprotective plantsISICurrent pharmaceutical design1395سوم
175962080Higher prevalence of metabolic syndrome among male employees of a gas refinery than in their counterparts in nonindustrial environmentsISIAsian Biomedicine1396پنجم به بعد
176962079Global, regional, and national under-5 mortality, adult mortality, age-specific mortality, and life expectancy, 1970-2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016.ISILANCET1396پنجم به بعد
177962078The renaissance of lipoprotein(a): Brave new world for preventive cardiology?ISIPROGRESS IN LIPID RESEARCH1396سوم
178962077Lipid-lowering nutraceuticals in clinical practice: position paper from an International Lipid Expert Panel.ISINUTRITION REVIEWS1396پنجم به بعد
179962076Characterization of clarithromycin-resistant Helicobacter pylori strains in Iran: A systematic review and meta-analysis.ISIJournal of Global Antimicrobial Resistance1396دوم
180962074Curcumin as a potential candidate for treating hyperlipidemia: A review of cellular and metabolic mechanisms.ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1396مسئول
181962073Impact of Statin Therapy on Plasma MMP-3, MMP-9, and TIMP-1 Concentrations: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Placebo-Controlled Trials.ISIANGIOLOGY1396مسئول
182962072Biological and pharmacological evaluation of dimethoxycurcumin: A metabolically stable curcumin analogue with a promising therapeutic potential.ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1396مسئول
183962071The role of various peroxisome proliferator-activated receptors and their ligands in clinical practice.ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1396دوم
184962070Ocular Effects of Sulfur Mustard and Therapeutic Approaches.ISIjournal of cellular biochemistry1396سوم
185961891Statistical vs clinical significance: A matter of debate for orlistat treatmentISIPharmacological Research1396اول و مسئول
186961842Curcuminoids modify lipid profile in type 2 diabetes mellitus: A randomized controlled trialISIComplementary Therapies in Medicine1396مسئول
187961831Curcumin: A Naturally Occurring Modulator of Adipokines in DiabetesISIJournal of Cellular Biochemistry1396مسئول
188961820Effects of tibolone on fibrinogen and antithrombin III: A systematic review and meta-analysis of controlled trials.ISIPharmacological Research1396دوم
189961813Antibody Drug Conjugates for Cancer Therapyscopusمجله دانشگاه علوم پزشکی بابل1396مسئول
190961777Diagnostic and Therapeutic Potential of Exosomes in Cancer: The Beginning of a New Tale؟ISIJournal of Cellular Physiology1396دوم
191961740Lipid lowering nutraceuticals in clinical practice: position paper from an International Lipid Expert PanelISIArchives of Medical Science1396پنجم به بعد
192961721Curcumin and Endothelial Function: Evidence and Mechanisms of Protective EffectsISICurrent Pharmaceutical Design1396مسئول
193961632THE IMPACT OF STRESS ON BODY FUNCTION: A REVIEWISIEXCLI JOURNAL1396مسئول
194961565Effect of dipeptidyl peptidase-4 inhibitors on circulating tumor necrosis factor-α concentrations: A systematic review and meta-analysis of controlled trials.ISIJOURNAL OF DIABETES AND ITS COMPLICATIONS1396مسئول
195961500Natural products with anti-inflammatory and immunomodulatory activities against autoimmune myocarditisISIPharmacological Research1396مسئول
196961422Natural Products as the Integral Part of the Therapy?ISICURRENT PHARMACEUTICAL DESIGN1396چهارم
197961419Phytochemical Analysis and Cytotoxicity Evaluation of Kelussia odoratissima Mozaff.MedlineJAMS Journal of Acupuncture and Meridian Studies1396مسئول
198961417Regulatory effects of berberine on microRNome in Cancer and other conditions.ISICritical reviews in oncology/hematology1396مسئول
199961415Comparison of honey and dextrose solution on post-operative peritoneal adhesion in rat model.ISIBiomedicine & pharmacotherapy1396پنجم به بعد
200961413Anti-Atherosclerotic Effects of Vitamins D and E in Suppression of Atherogenesis.ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1396مسئول
201961412A Review on the Pharmacology and Toxicology of Steviol Glycosides Extracted from Stevia rebaudiana.ISICurrent Pharmaceutical Design1396مسئول
202961411Medicinal Plants for the Treatment of Asthma: A Traditional Persian Medicine Perspective.ISICurrent Pharmaceutical Design1396دوم
203961410Ginseng in Dermatology: A Review.ISICurrent Pharmaceutical Design1396سوم
204961409Sulfur Mustard-Induced Ocular Injuries: Update on Mechanisms and Management.ISICurrent Pharmaceutical Design1396مسئول
205961406Is There a Role for Curcumin Supplementation in the Treatment of Non-Alcoholic Fatty Liver Disease? The Data Suggest Yes.ISICurrent Pharmaceutical Design1396مسئول
206961405Pomegranate Consumption and Blood Pressure: A Review.ISICurrent Pharmaceutical Design1396سوم
207961404Curcumin as a multifaceted compound against human papilloma virus infection and cervical cancers: A review of chemistry, cellular, molecular, and preclinical features.ISIBioFactors1396مسئول
208961370The Effects of Tamoxifen on Plasma Lipoprotein(a) Concentrations: Systematic Review and Meta-AnalysisISIDRUGS1396اول
209961349Medicinal plants targeting cardiovascular diseases in view of AvicennaISICurrent Pharmaceutical Design1396چهارم
210961319PCSK9 at the crossroad of cholesterol metabolism and immune function during infectionsISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1396پنجم
211961223PCSK9 and diabetes: is there a link?ISIDRUG DISCOVERY TODAY1396مسئول
212961219Naturally occurring anti-cancer agents targeting EZH2ISICANCER LETTERS1396مسئول
213961215Response letter: Management of statin-induced myopathies: Much demands and still (almost) empty hands!ISIJOURNAL OF CACHEXIA SARCOPENIA AND MUSCLE1396اول
214961179Evaluation of the pharmacoeconomics of drugs used for the treatment of long-term complications of sulfur mustardISIITALIAN JOURNAL OF MEDICINE1396مسئول
215961169Cells, Scaffolds and Their Interactions in Myocardial Tissue RegenerationISIJOURNAL OF CELLULAR BIOCHEMISTRY1396پنجم
216961168Effect of ezetimibe on plasma adipokines: a systematic review and meta-analysisISIBRITISH JOURNAL OF CLINICAL PHARMACOLOGY1396مسئول
217961096Statins, haemostatic factors and thrombotic riskISICURRENT OPINION IN CARDIOLOGY1396دوم
218961063Exosomes: Nanoparticulate tools for RNA interference and drug deliveryISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1396مسئول
219961060Preventing cardiovascular heart disease: Promising nutraceutical and non-nutraceutical treatments for cholesterol managementISIPHARMACOLOGICAL RESEARCH1396چهارم
220961051Serum levels of lead, mercury and cadmium in relation to coronary artery disease in the elderly: A cross-sectional study.ISICHEMOSPHERE1396پنجم
221961049Effect of orlistat on plasma lipids and body weight: A systematic review and meta-analysis of 33 randomized controlled trials.ISIPharmacological Research1396اول
222961046Identification and biological activity of the volatile compounds of Glycyrrhiza triphylla Fisch. & C.A.Mey.ISIMicrobial Pathogenesis1396پنجم
223961043Regulation of PCSK9 by nutraceuticalsISIPHARMACOLOGICAL RESEARCH1396مسئول
224961007Lipid-modifying effects of krill oil in humans: systematic review and meta-analysis of randomized controlled trialsISINUTRITION REVIEWS1396دوم
225960972The most prevalent side effects of pegylated liposomal doxorubicin monotherapy in women with metastatic breast cancer: a systematic review of clinical trialsISICANCER GENE THERAPY1396پنجم به بعد
226960819TRPV1 gene polymorphisms in patients with diabetes compared with healthy individualsscopusComparative Clinical Pathology1396پنجم
227960792Raloxifene Lowers Plasma Lipoprotein(a) Concentrations: a Systematic Review and Meta-analysis of Randomized Placebo-Controlled TrialsISICARDIOVASCULAR DRUGS AND THERAPY1396مسئول
228960786Efficacy and Safety of Phytosomal Curcumin in Non-Alcoholic Fatty Liver Disease: A Randomized Controlled TrialMedlineDRUG RESEARCH1396مسئول
229960784Effects of Curcumin on Serum Vitamin E Concentrations in Individuals with Metabolic SyndromeISIPHYTOTHERAPY RESEARCH1396مسئول
230960748Effects of combined prokinetic administration on gastric emptying in critically ill patientsISIARAB JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY1395پنجم به بعد
231960692Mode of action of berberine on lipid metabolism: A new-old phytochemical with clinical applications?ISICURRENT OPINION IN LIPIDOLOGY1396اول
232960682HDL abnormalities in familial hypercholesterolemia: Focus on biological functionsISIPROGRESS IN LIPID RESEARCH1396مسئول
233960611Curcumin and treatment of melanoma: The potential role of microRNAsISIBIOMEDICINE & PHARMACOTHERAPY1396مسئول
234960607Lipoprotein(a) Levels in Patients With Abdominal Aortic Aneurysm: A Systematic Review and Meta-AnalysisISIANGIOLOGY1395دوم
235960589THE ROLE OF MAGNESIUM SULFATE IN THE INTENSIVE CARE UNITISIEXCLI JOURNAL1395پنجم به بعد
236960548Effect of magnesium supplementation on lipid profile: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trialsISIEUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL PHARMACOLOGY1396سوم
237960467Imaging techniques: new avenues in cancer gene and cell therapyISICANCER GENE THERAPY1395پنجم به بعد
238960421Isolation, identification, and characterization of cancer stem cells: A review.ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1396پنجم
239960416Tolerogenic probiotics: potential immunoregulators in Systemic Lupus ErythematosusISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1396چهارم
240960188Comparison of clinical outcomes between bioresorbable vascular stents versus conventional drug-eluting and metallic stents: a systematic review and meta-analysis.ISIEuroIntervention1395سوم
241960087Adapting the ICRP model to predict regional deposition of the pharmaceutical aerosols inhaled through DPIs and nebulizersISIJOURNAL OF DRUG DELIVERY SCIENCE AND TECHNOLOGY1395سوم
242960086Hyssop (Hyssopus officinalis L.): a potential treatment for mustard lungscopusFocus on Alternative and Complementary Therapies1394اول و مسئول
243960085Volatile composition, antimicrobial, cytotoxic and antioxidant evaluation of the essential oil from Nepeta sintenisii Bornm.ISIINDUSTRIAL CROPS AND PRODUCTS1395چهارم
244960084Serum levels of fibroblast growth factor 21 in type 2 diabetic patientsISIACTA ENDOCRINOLOGICA-BUCHAREST1395پنجم به بعد
245960083Effect of aloe vera and pantoprazole on Gastroesophageal reflux symptoms in mustard gas victims: A randomized controlled trialscopusPharmaceutical Sciences1395مسئول
246960081The effect of Portulaca oleracea (purslane) seeds on hemoglobin levels in adolescent girls with iron deficiency anemia: a randomized comparative trialscopusComparative Clinical Pathology1395پنجم
247960080Effects of curcumin on HDL functionality.ISIPharmacological research1396مسئول
248960079Lipoprotein(a) and inflammation: A dangerous duet leading to endothelial loss of integrity.ISIPharmacological Research1396پنجم به بعد
249960078The potential role of mitochondrial ATP synthase inhibitory factor 1 (IF1) in coronary heart disease: a literature review.ISILipids in health and disease1395پنجم
250960077Comparison of the effects of fibrates versus statins on plasma lipoprotein(a) concentrations: a systematic review and meta-analysis of head-to-head randomized controlled trials.ISIBMC MEDICINE1395اول و مسئول
251960076Curcumin: A potentially powerful tool to reverse cisplatin-induced toxicity.ISIPHARMACOLOGICAL RESEARCH1395مسئول
252960074PCSK9 inhibitors in sepsis: a new potential indication?ISIEXPERT OPINION ON INVESTIGATIONAL DRUGS1395مسئول
253960073Pooling and expanding registries of familial hypercholesterolaemia to assess gaps in care and improve disease management and outcomes: Rationale and design of the global EAS Familial Hypercholesterolaemia Studies Collaboration.ISIATHEROSCLEROSIS SUPPLEMENTS1395پنجم به بعد
254960072Phytosomal curcumin: A review of pharmacokinetic, experimental and clinical studies.ISIBIOMEDICINE & PHARMACOTHERAPY1395مسئول
255960071Antioxidant effects of curcuminoids in patients with type 2 diabetes mellitus: a randomized controlled trial.ISIINFLAMMOPHARMACOLOGY1395مسئول
256960070Impact of curcumin on the regulation of microRNAs in colorectal cancer.ISIEXPERT REVIEW OF GASTROENTEROLOGY & HEPATOLOGY1395مسئول
257960069Curcumin: An effective adjunct in patients with statin-associated muscle symptoms?ISIJOURNAL OF CACHEXIA SARCOPENIA AND MUSCLE1395اول و مسئول
258960067Curcumin use in pulmonary diseases: State of the art and future perspectives.ISIPHARMACOLOGICAL RESEARCH1395دوم
259960066Effects of pomegranate juice on blood pressure: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials.ISIPHARMACOLOGICAL RESEARCH1395اول
260960065Neutralizing human recombinant antibodies against herpes simplex virus type 1 glycoproteins B from a phage-displayed scFv antibody library.ISILIFE SCIENCES1395پنجم به بعد
261960064Novel approaches toward the generation of bioscaffolds as a potential therapy in cardiovascular tissue engineering.ISIINTERNATIONAL JOURNAL OF CARDIOLOGY1395مسئول
262960063Effects of pentoxifylline on inflammatory markers and blood pressure: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials.ISIJOURNAL OF HYPERTENSION1395اول
263960062Systematic Review and Meta-analysis of Flibanserin's Effects and Adverse Events in Women with Hypoactive Sexual Desire DisorderISICURRENT DRUG METABOLISM1395پنجم به بعد
264960059A Systematic Review and Meta-Analysis of Controlled Trials on the Effects of Statin and Fibrate Therapies on Plasma Homocysteine Levels.ISICURRENT MEDICINAL CHEMISTRY1395اول
265960058Curcumin as a natural regulator of monocyte chemoattractant protein-1.ISICYTOKINE & GROWTH FACTOR REVIEWSCYTOKINE1395مسئول
266960057Uric acid and bone mineral density in postmenopausal osteoporotic women: the link lies within the fat.ISIOSTEOPOROSIS INTERNATIONAL1395پنجم
267960056Effect of Sibutramine on plasma C-Reactive Protein, Leptin and Adiponectin concentrations: A systematic review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials.ISICurrent Pharmaceutical Design1395مسئول
268960055Impact of statin therapy on plasma vitamin D levels: A systematic review and meta-analysis.ISICurrent Pharmaceutical Design1395اول
269960054Curcumin: An Effective Inhibitor of Interleukin-6ISICurrent Pharmaceutical Design1395مسئول
270960052Impact of statin therapy on plasma leptin concentrations: a systematic review and meta-analysis of randomized placebo-controlled trials.ISIBRITISH JOURNAL OF CLINICAL PHARMACOLOGY1395اول
271960051Impact of statin therapy on plasma resistin and visfatin concentrations: A systematic review and meta-analysis of controlled clinical trials.ISIPHARMACOLOGICAL RESEARCH1395اول
272960050Curcumin as a MicroRNA Regulator in Cancer: A Review.ISIREVIEWS OF PHYSIOLOGY, BIOCHEMISTRY AND PHARMACOLOGY1395مسئول
273960049Efficacy of Statin Therapy in Pulmonary Arterial Hypertension: A Systematic Review and Meta-Analysis.ISISCIENTIFIC REPORTS1395سوم
274960048Effect of curcumin on circulating interleukin-6 concentrations: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials.ISIPHARMACOLOGICAL RESEARCH1395مسئول
275960047Urinary albumin-to-creatinine ratio is associated with endothelial dysfunction in HIV-infected patients receiving antiretroviral therapy.ISISCIENTIFIC1395پنجم به بعد
276960046Adjunctive Therapy with Curcumin for Peptic Ulcer: a Randomized Controlled Trial.MedlineDRUG RESEARCH1395مسئول
277960045A PRISMA-compliant systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials investigating the effects of statin therapy on plasma lipid concentrations in HIV-infected patients.ISIPHARMACOLOGICAL RESEARCH1395پنجم به بعد
278960044Simvastatin Treatment Does Not Affect Serum Vitamin D Concentrations in Patients with Dyslipidemia: A Randomized Double-blind Placebo-controlled Cross-over Trial.PMCInternational journal of preventive medicine1395سوم
279960043Efficacy of Elaeagnus Angustifolia extract in the treatment of knee osteoarthritis: a randomized controlled trial.ISIEXCLI JOURNAL1394مسئول
280960042A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials on the effects of magnesium supplementation on insulin sensitivity and glucose control.ISIPHARMACOLOGICAL RESEARCH1395دوم
281960041Lipid-modifying effects of nutraceuticals: An evidence-based approach.ISINUTRITION1395اول
282960040Fibrate therapy and flow-mediated dilation: A systematic review and meta-analysis of randomized placebo-controlled trials.ISIPHARMACOLOGICAL RESEARCH1395اول
283960039Effects of supplementation with curcumin on serum adipokine concentrations: A randomized controlled trial.ISINUTRITION1395مسئول
284960037Treatment of Non-alcoholic Fatty Liver Disease with Curcumin: A Randomized Placebo-controlled Trial.ISIPHYTOTHERAPY RESEARCH1395پنجم به بعد
285960036Impact of Statin Therapy on Plasma Uric Acid Concentrations: A Systematic Review and Meta-Analysis.ISIDRUGS1395پنجم
286960035Difluorinated Curcumin: A Promising Curcumin Analogue with Improved Anti-Tumor Activity and Pharmacokinetic Profile.ISICURRENT PHARMACEUTICAL DESIGN1395مسئول
287960034MicroRNA-33 Inhibition: A Potential Adjunct to Statin TherapyISICURRENT VASCULAR PHARMACOLOGY1395اول و مسئول
288960033The effects of a nutraceutical combination on plasma lipids and glucose: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials.ISIPHARMACOLOGICAL RESEARCH1395مسئول
289960031Curcumin Lowers Serum Lipids and Uric Acid in Subjects With Nonalcoholic Fatty Liver Disease: A Randomized Controlled Trial.ISIJOURNAL OF CARDIOVASCULAR PHARMACOLOGY1395مسئول
290960030Systematic review and meta-analysis deciphering the impact of fibrates on paraoxonase-1 status.ISIMETABOLISM1395اول
291960029Efficacy of probiotic supplementation on quality of life and pulmonary symptoms due to sulfur mustard exposure: a randomized double-blind placebo-controlled trial.ISIDRUG AND CHEMICAL TOXICOLOGY1395مسئول
292960028Effect of Dipeptidyl Peptidase-4 Inhibitors on Plasma Adiponectin: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials.ISICURRENT MEDICINAL CHEMISTRY1395اول
293960027Effects of statin therapy on augmentation index as a measure of arterial stiffness: A systematic review and meta-analysis.ISIINTERNATIONAL JOURNAL OF CARDIOLOGY1395اول
294960026Does vitamin D supplementation alter plasma adipokines concentrations? A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials.ISIPHARMACOLOGICAL RESEARCH1395سوم
295960025Curcumin downregulates human tumor necrosis factor-α levels: A systematic review and meta-analysis ofrandomized controlled trials.ISIPharmacological Research1395اول
296960024Impact of statin therapy on plasma levels of plasminogen activator inhibitor-1. A systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials.ISITHROMBOSIS AND HAEMOSTASIS1395اول
297960023Lipoprotein(a) Levels in Patients With Abdominal Aortic Aneurysm.ISIANGIOLOGY1395دوم
298960022Developing role of microRNA-33 in lipid metabolism and atherosclerosisISICURRENT OPINION IN LIPIDOLOGY1395اول
299960021Immunology of Chronic Obstructive Pulmonary Disease and Sulfur Mustard Induced Airway Injuries: Implications for Immunotherapeutic Interventions.ISICURRENT PHARMACEUTICAL DESIGN1395مسئول
300960020Nigella sativa (black seed) effects on plasma lipid concentrations in humans: A systematic review and meta-analysis of randomized placebo-controlled trials.ISIPHARMACOLOGICAL RESEARCH1395اول
301960019Curcumin: A Natural Multitarget Treatment for Pancreatic Cancer.ISIINTEGRATIVE CANCER THERAPIES1395اول و مسئول
302960018Effect of monoclonal antibodies to PCSK9 on high-sensitivity C-reactive protein levels: a meta-analysis of 16 randomized controlled treatment arms.ISIBRITISH JOURNAL OF CLINICAL PHARMACOLOGY1395اول
303960017Antioxidant Activity of Heracleum persicum Fruit Extract: Evidence from a Randomized Controlled Trial.PMCJournal of dietary supplements1395مسئول
304960016Analgesic Efficacy and Safety of Curcuminoids in Clinical Practice: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials.ISIPAIN MEDICINE1395اول و مسئول
305960015Improvement of plasma adiponectin, leptin and C-reactive protein concentrations by orlistat: a systematic review and meta-analysis.ISIBRITISH JOURNAL OF CLINICAL PHARMACOLOGY1395مسئول
306960014The impact of statin therapy on plasma levels of von Willebrand factor antigen. Systematic review and meta-analysis of randomised placebo-controlled trials.ISITHROMBOSIS AND HAEMOSTASIS1394اول
307960013Statin therapy and plasma free fatty acids: a systematic review and meta-analysis of controlled clinical trials.ISIBRITISH JOURNAL OF CLINICAL PHARMACOLOGY1395اول
308960012A systematic review and meta-analysis of the impact of Spirulina supplementation on plasma lipid concentrations.ISICLINICAL NUTRITION1395دوم
309960011Opinion Paper: Phytosome: A Fatty Solution for Efficient Formulation of Phytopharmaceuticals.PMCRecent patents on drug delivery and formulation1394مسئول
310960010Opinion Paper: Nanotechnology: A Successful Approach to Improve Oral Bioavailability of Phytochemicals.PMCRecent patents on drug delivery and formulation1394مسئول
311954380New Document on Smallpox VaccinationPMCJOURNAL OF ACUPUNCTURE AND MERIDIAN STUDIES1395سوم
312954017Modulatory effects of curcumin on apoptosis and cytotoxicity-related molecules in HTLV-1-associated myelopathy/tropical spastic paraparesis (HAM/TSP) patients.ISIBIOMEDICINE & PHARMACOTHERAPY1395چهارم
313953207Deciphering biological characteristics of tumorigenic subpopulations in human colorectal cancer reveals cellular plasticityISIJOURNAL OF RESEARCH IN MEDICAL SCIENCES1395سوم
314952971Improvement of hypertension, endothelial function and systemic inflammation following short-term supplementation with red beet (Beta vulgaris L.) juice: a randomized crossover pilot studyISIJOURNAL OF HUMAN HYPERTENSION1395سوم
315952970Auraptene and Its Role in Chronic DiseasesISIAdvances in experimental medicine and biology1395مسئول
316952969The effect of curcumin (Curcuma longa L.) on circulating levels of adiponectin in patients with metabolic syndromescopusComparative Clinical Pathology1395مسئول
317952966Effect of extended-release niacin on plasma lipoprotein(a) levels: A systematic review and meta-analysis of randomized placebo-controlled trialsISIMETABOLISM-CLINICAL AND EXPERIMENTAL1395اول
318952965Lipid profile changes after pomegranate consumption: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trialsISIPHYTOMEDICINE1395اول
319952964Effects of supplementation with pomegranate juice on plasma C-reactive protein concentrations: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trialsISIPHYTOMEDICINE1395اول
320952963Exosomes as nanocarriers for siRNA delivery: Paradigms and challengesISIArchives of Medical Science1395مسئول
321952962Modulation of microRNAs by curcumin in pancreatic cancerISIClinical Nutrition1395مسئول
322952618Curcumin: A new candidate for melanoma therapy?ISIINTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER1395مسئول
323952616Circulating microRNA-192 as a diagnostic biomarker in human chronic lymphocytic leukemia.ISICANCER GENE THERAPY1395چهارم
324952546Evaluation of the efficacy of a polyherbal mouthwash containing Zingiber officinale, Rosmarinus officinalis and Calendula officinalis extracts in patients with gingivitis: A randomized double-blind placebo-controlled trialISICOMPLEMENTARY THERAPIES IN CLINICAL PRACTICE1394اول
325952544Effects of curcumin on serum cytokine concentrations in subjects with metabolic syndrome: A post-hoc analysis of a randomized controlled trialISIBIOMEDICINE & PHARMACOTHERAPY1395مسئول
326952543Impact of statin therapy on plasma adiponectin concentrations: A systematic review and meta-analysis of 43 randomized controlled trial armsISIAtherosclerosis1395اول
327952542A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials investigating the effects of supplementation with Nigella sativa (black seed) on blood pressureISIJournal of hypertension.1395اول
328952541Evaluation of the efficacy of Withania somnifera (Ashwagandha) root extract in patients with obsessive-compulsive disorder: A randomized double-blind placebo-controlled trialISIComplementary Therapies in Medicine1395پنجم به بعد
329952540Piperine and Its Role in Chronic Diseases.ISIAdvances in experimental medicine and biology1395مسئول
330952539Ellagic Acid and Its Role in Chronic DiseasesISIAdvances in experimental medicine and biology1395مسئول
331952538Therapeutic effects of Aloe spp. in traditional and modern medicine: A review.ISIBiomedicine & Pharmacotherapy1395چهارم
332952433Angiographic findings after supplementation with Heracleum persicum extract: Results of a randomized controlled trialPMCHeart views : the official journal of the Gulf Heart Association1394مسئول
333952421Therapeutic effects of Aloe spp. in traditional and modern medicine: A reviewISIBIOMEDICINE & PHARMACOTHERAPY1395چهارم
334952113Evaluation of Total Phenolic Content and Antioxidant Activity in Ten Selected Mahaleb (Prunus mahaleb L.) GenotypesISCInternational Journal of Horticultural Science and Technology1394چهارم
335951706Clinical evaluation of the effects of supplementation with curcuminoids on serum fetuin-B concentrations in obese subjectsscopusComparative Clinical Pathology1395مسئول
336951494The Protective Role of Phenolic Compounds Against Doxorubicin-induced Cardiotoxicity: A Comprehensive ReviewISInutrition and cancer1395سوم
337951312Role of microRNAs in the Therapeutic Effects of Curcumin in Non-Cancer DiseasesISIMolecular Diagnosis & Therapy1395مسئول
338951169THE RELATIONSHIP BETWEEN SEROLOGY OF HEPATITIS E VIRUS WITH LIVER AND KIDNEY FUNCTION IN KIDNEY TRANSPLANT PATIENTSISIEXCLI JOURNAL1395چهارم
339950969Effect of crocin extracted from saffron on pro-oxidant–anti-oxidant balance in subjects with metabolic syndrome: A randomized, placebo-controlled clinical trialISIEuropean Journal of Integrative Medicine1395پنجم به بعد
340950543Melissa officinalis L. - A review of its traditional uses, phytochemistry and pharmacologyISIJournal of Ethnopharmacology1395دوم
341950529Serum anti-HSP27 antibody titers in patients with metabolic, with or without diabetes mellitusscopuscomparative clinical pathology1395پنجم
342950125Boron neutron capture therapy: Moving toward targeted cancer therapyISIJOURNAL OF CANCER RESEARCH AND THERAPEUTICS1395دوم
343950120Epi-drugs and Epi-miRs: Moving beyond current cancer therapies.ISICurrent cancer drug targets1395دوم
344950119Circulating microRNAs in Hepatocellular Carcinoma: Potential Diagnostic and Prognostic BiomarkersISICurrent pharmaceutical design1395دوم
345950118PiggyBac as a novel vector in cancer gene therapy: current perspectiveISICANCER GENE THERAPY1394اول و مسئول
346950117Application of Mesenchymal Stem Cells in Melanoma: A Potential Therapeutic Strategy for Delivery of Targeted AgentsISICURRENT MEDICINAL CHEMISTRY1394اول و مسئول
347943265THE EFFECT OF COLD APPLICATION AND LAVENDER OIL INHALATION IN CARDIAC SURGERY PATIENTS UNDERGOING CHEST TUBE REMOVALISIEXCLI JOURNAL1394پنجم به بعد
348943107Supplementation with coenzyme Q10 reduces plasma lipoprotein(a) concentrations but not other lipid indices: A systematic review and meta-analysis.ISIPHARMACOLOGICAL RESEARCH1394اول
349943042Lipids, blood pressure and kidney update 2014ISIPHARMACOLOGICAL RESEARCH1394چهارم
350943000Short-term Curcuminoid Supplementation for Chronic Pulmonary Complications due to Sulfur Mustard Intoxication: Positive Results of a Randomized Double-blind Placebo-controlled Trial.ISIDrug research.1394مسئول
351942999Topical cyclosporine a for treatment of dry eye due to chronic mustard gas injury.PMCJournal of ophthalmic & vision research.1393پنجم به بعد
352942997Relationship between serum resistin concentrations with metabolic syndrome and its components in an Iranian population.PMCDiabetes & metabolic syndrome1394پنجم
353942992Mustard lung and COPD: common features and treatment?ISILANCET RESPIRATORY MEDICINE1394اول و مسئول
354942991Comparative trial of Aloe vera/olive oil combination cream versus phenytoin cream in the treatment of chronic wounds.ISIJOURNAL OF WOUND CARE1394مسئول
355942990Effect of garlic on plasma lipoprotein(a) concentrations: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled clinical trialsISINUTRITION1394اول
356942986Statin therapy and plasma cortisol concentrations: A systematic review and meta-analysis of randomized placebo-controlled trials.ISIPharmacological Research1394اول
357942985Environmental Toxicant Exposure and Cancer: The Role of Epigenetic Changes and Protection by Phytochemicals.ISICurrent Pharmaceutical Design1394مسئول
358942984Chlorella vulgaris: A Multifunctional Dietary Supplement with Diverse Medicinal Properties.ISICurrent Pharmaceutical Design1394مسئول
359942983Optimized curcumin formulations for the treatment of Alzheimer's disease: A patent evaluation.ISIJOURNAL OF NEUROSCIENCE RESEARCH1394مسئول
360942982Efficacy and Safety of Evacetrapib for Modifying Plasma Lipids: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials.ISICurrent pharmaceutical design1394اول
361942981Interleukin-6: A Critical Cytokine in Cancer Multidrug Resistance.ISISource of the Document Current Pharmaceutical Design1394مسئول
362942980MicroRNA-34a and its target genes: Key factors in cancer multidrug resistance.ISICurrent Pharmaceutical Design1394مسئول
363942978Head-to-head comparison of statins versus fibrates in reducing plasma fibrinogen concentrations: A systematic review and meta-analysisISIPharmacological Research1394اول
364942976Autophagic activation: A key piece of the puzzle for the curcumin-associated cognitive enhancementISIJournal of Psychopharmacology1394اول و مسئول
365942975Efficacy and safety of Aloe vera syrup for the treatment of gastroesophageal reflux disease: a pilot randomized positive-controlled trial.ISIJournal of Traditional Chinese Medicine1394مسئول
366942973Statin impact on disease activity and C-reactive protein concentrations in systemic lupus erythematosus patients: A systematic review and meta-analysis of controlled trials.ISIAutoimmun Rev1394اول
367942972Impact of L-carnitine on plasma lipoprotein(a) concentrations: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials.PMCScientific reports.1394دوم
368942876Can Small Chemical Modifications of Natural Pan-inhibitors Modulate the Biological Selectivity? The Case of Curcumin Prenylated Derivatives Acting as HDAC or mPGES‑1 InhibitorsISIJournal of natural products.1394چهارم
369942726Chemical analysis and biological activities of Cupressus sempervirens var. horizontalis essential oilsISIPharm Biol1391چهارم
370942629Paresthesia: A Review of Its Definition, Etiology and Treatments in View of the Traditional MedicineISICurrent Pharmaceutical Design1394دوم
371942370MicroRNAs as potential diagnostic and prognostic biomarkers in melanomaISIEuropean Journal of Cancer1394چهارم
372942271Effect of statin therapy on paraoxonase-1 status: A systematic review and meta-analysis of 25 clinical trialsISIPROGRESS IN LIPID RESEARCH1394مسئول
373941692Statin therapy and plasma vitamin E concentrations: A systematic review and meta-analysis of randomized placebo-controlled trialsISIAtherosclerosis1394اول
374941605Sleep changes following statin therapy: a systematic review and meta-analysis of randomized placebo-controlled polysomnographic trials.ISIArchives of medical science1394سوم
375941591A Triage Model for Chemical Warfare Casualties.PMCTrauma monthly1394پنجم
376940749Serum Trace Element Concentrations in Rheumatoid Arthritis.ISIBiological Trace Element Research1394چهارم
377940747Therapeutic potential of negatively charged liposomes for atherosclerotic vascular disease: Reverse delivery of cholesterol cargo from atheroma to liverISIJournal of Liposome Research1394اول و مسئول
378940699Familial hypercholesterolaemia: A global call to armsISIAtherosclerosis1394پنجم به بعد
379940560Ameliorative effects of Nigella sativa on dyslipidemia.ISIJ Endocrinol Invest.1394دوم
380940556PLASMA URIC ACID CONCENTRATIONS ARE REDUCED BY FENOFIBRATE: A SYSTEMATIC REVIEW AND META-ANALYSIS OF RANDOMIZED PLACEBO-CONTROLLED TRIALS.ISIPharmacological Research1394مسئول
381940554Impact of statin therapy on coronary plaque composition: a systematic review and meta-analysis of virtual histology intravascular ultrasound studies.ISIBMC Medicine1394سوم
382940550Impact of Supplementation with Curcuminoids on Systemic Inflammation in Patients with Knee Osteoarthritis: Findings from a Randomized Double-Blind Placebo-Controlled TrialISIDrug Research1393مسئول
383940549Effects of Curcuminoids-Piperine Combination on Systemic Oxidative Stress, Clinical Symptoms and Quality of Life in Subjects with Chronic Pulmonary Complications Due to Sulfur Mustard: A Randomized Controlled TrialPMCJournal of Dietary Supplements1394مسئول
384940548Antioxidant and anti-inflammatory effects of curcuminoid-piperine combination in subjects with metabolic syndrome: A randomized controlled trial and an updated meta-analysisISIClinical Nutrition1394مسئول
385940547Effect of statin therapy on plasma proprotein convertase subtilisin kexin 9 (PCSK9) concentrations: A systematic review and meta-analysis of clinical trialsISIDiabetes, Obesity and Metabolism1394اول
386940546Mitigation of Systemic Oxidative Stress by Curcuminoids in Osteoarthritis: Results of a Randomized Controlled TrialPMCJournal of Dietary Supplements1394مسئول
387940545Does statin therapy reduce plasma VEGF levels in humans? A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trialsISIMetabolism: Clinical and Experimental1394اول
388940544Efficacy and safety of a biogeneric recombinant human erythropoietin in the management of chemotherapy-induced anemia: a randomized double-blind active-comparator trialscopusComparative Clinical Pathology1394مسئول
389940516Document Inhibition of protein glycation by essential oils of branchlets and fruits of Juniperus communis subsp. hemisphaericaPMCResearch in Pharmaceutical Sciences1393چهارم
390940513Simultaneous determination of rosmarinic acid, salvianolic acid B and caffeic acid in Salvia leriifolia Benth. root, leaf and callus extracts using a high-performance liquid chromatography with diode-array detection techniqueISIJournal of Liquid Chromatography & Related Technologies1393پنجم به بعد
391940510Rosemary oil vs minoxidil 2% for the treatment of androgenetic alopecia: a randomized comparative trialPMCSkinmed1393چهارم
392940509A randomized comparative trial on the efficacy and safety of generic granisetron, kytril and metoclopramide in the prevention of postoperative nausea and vomiting in patients undergoing ophthalmic surgeryscopusPharmaceutical Sciences1393مسئول
393940508Effects of supplementation with green tea catechins on plasma C-reactive protein concentrations: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trialsISINutrition1394دوم
394940504Tibolone decreases Lipoprotein(a) levels in postmenopausal women: A systematic review and meta-analysis of 12 studies with 1009 patientsISIAtherosclerosis1394دوم
395940412Association between statin use and plasma d-dimer levels: A systematic review and meta-analysis of randomised controlled trialsISIThrombosis and Haemostasis1394اول
396940306Tocopheryl Phosphate as a Bioactive Derivative of Vitamin E: A Review of the LiteraturePMCJournal of Dietary Supplements1394مسئول
397940218A randomized controlled trial of 6-week Chlorella vulgaris supplementation in patients with major depressive disorder.ISIComplementary therapies in medicine1394مسئول
398940140Phylogenetic Analysis of Selected Menthol-Producing Species Belonging to the Lamiaceae FamilyISINucleosides, Nucleotides and Nucleic Acids1394سوم
399940138Clinical evaluation of the anti-inflammatory effects of Heracleum persicum fruitsscopusComparative Clinical Pathology1393مسئول
400935551Statin therapy reduces plasma endothelin-1 concentrations: A meta-analysis of 15 randomized controlled trialsISIAtherosclerosis1394دوم
401935542Statin therapy and plasma coenzyme Q10 concentrations-A systematic review and meta-analysis of placebo-controlled trials.ISIPharmacological research1394پنجم به بعد
402935527Challenges in the treatment of hypertriglyceridemia: Glass half empty or half full?ISIExpert Review of Clinical Pharmacology1394اول
403935496Serum Metabolomic Profiling of Sulfur Mustard-Exposed Individuals Using 1 HNuclear Magnetic Resonance Spectroscopy.ISIBasic & clinical pharmacology & toxicology1394پنجم به بعد
404935373Malondialdehyde-Modified LDL IgG Antibody Levels and Indices of Cardiac Function in Valvular Heart and Coronary Artery Disease Patients.ISIMedical principles and practice1394پنجم به بعد
405935264Oral health status among Iranian veterans exposed to sulfur mustard: A case-control studyPMCJournal of Clinical and Experimental Dentistry1394مسئول
406935259Effects of flaxseed supplements on blood pressure: A systematic review and meta-analysis of controlled clinical trialISIClinical Nutrition1394دوم
407935030Anti-cancer products from marine sponges: Progress and promise.PMCRecent patents on drug delivery & formulation1394مسئول
408934993Lipid-modifying effects of adjunctive therapy with curcuminoids-piperine combination in patients with metabolic syndrome: results of a randomized controlled trial.ISIComplementary therapies in medicine1393مسئول
409934967Lack of efficacy of resveratrol on C-reactive protein and selected cardiovascular risk factors - Results from a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trialISIInternational Journal of Cardiology1394اول
410934918Effect of sour tea (Hibiscus sabdariffa L.) on arterial hypertension: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials.ISIJournal of hypertension1394دوم
411934877A systematic review and meta-analysis of the effect of statins on plasma asymmetric dimethylarginine concentrations.ISIScientific reports1394دوم
412934839Serum osteopontin concentrations in relation to coronary artery diseaseISIArchives of Medical Research1393چهارم
413934792Lipid profile and glucose changes after supplementation with astaxanthin: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trialsISIArchives of Medical Science1394دوم
414934771Chemical composition and in vitro efficacy of essential oil of seven Artemisia species against ESBL producing multidrug-resistant Escherichia coliISIJournal of Essential Oil-Bearing Plants1394پنجم به بعد
415934698Investigation of the efficacy of generic and brand-name tiotropium bromide in the management of chronic obstructive pulmonary disease: A randomized comparative trialISISaudi Pharmaceutical Journal1394مسئول
416934686Effects of Quercetin Supplementation on Lipid Profile: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials.ISICritical reviews in food science and nutrition1395اول و مسئول
417934634Analysis of vitamin D levels in patients with and without statin-associated myalgia - A systematic review and meta-analysis of 7 studies with 2420 patientsISIINTERNATIONAL JOURNAL OF CARDIOLOGY1393دوم
418934602An investigation of the effects of curcumin on anxiety and depression in obese individuals: A randomized controlled trial.ISIChinese journal of integrative medicine1394دوم
419934595Anti-hyperglycemic and anti-hyperlipidemic effects of Vaccinium myrtillus fruit in experimentally induced diabetes (antidiabetic effect of Vaccinium myrtillus fruit)ISIJournal of the Science of Food and Agriculture1394سوم
420934560The protective effects of Ziziphus vulgaris L. Fruits on biochemical and histological abnormalities induced by diabetes in ratsPMCJournal of Complementary and Integrative Medicine1393پنجم به بعد
421934556Impact of fibrate therapy on plasma plasminogen activator inhibitor-1: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trialsISIAtherosclerosis1394اول
422934555Apolipoprotein B-100-targeted negatively charged nanoliposomes for the treatment of dyslipidemiaISIColloids and Surfaces B: Biointerfaces1394اول
423934532Evaluation of a biosimilar recombinant alpha epoetin in the management of anemia in hemodialysis patientsISISaudi Pharmaceutical Journal1394مسئول
424934228The promise of curcumin-phosphatidylcholine complex for cardiometabolic diseases: more than just 'more curcumin'ISINATURAL PRODUCT RESEARCH1393اول و مسئول
425934227Dual effect of curcumin in preventing atherosclerosis: the potential role of pro-oxidant-antioxidant mechanismsISINATURAL PRODUCT RESEARCH1393اول و مسئول
426934211Effect of curcuminoids on oxidative stress: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trialsISIJournal of Functional Foods1394اول
427934209Investigation of the Efficacy of Adjunctive Therapy with Bioavailability-Boosted Curcuminoids in Major Depressive DisorderISIPHYTOTHERAPY RESEARCH1393چهارم
428934208Effects of Supplementation with Heracleum persicum Fruit Extract on Serum Lipids in Patients Undergoing Coronary Angiography: A Pilot TrialISIPHYTOTHERAPY RESEARCH1393چهارم
429934087Effects of supplementation with curcuminoids on serum copper and zinc concentrations and superoxide dismutase enzyme activity in obese subjectsISITrace Elements and Electrolytes1393پنجم
430933981Effects of coenzyme Q10 on statin-induced myopathy: A meta-analysis of randomized controlled trialsISIMayo Clinic Proceedings1393سوم
431933869Phytochemical Analysis of Satureja hortensis L. Essential Oil from IranISIAnalytical Chemistry Letters1392مسئول
432933865Chemical Composition of the Essential Oil of Thymus vulgaris L. Grown in IranISIJournal of Essential Oil Bearing Plants1393مسئول
433933778Barberry Administration and Pro-Oxidant–Antioxidant Balance in Patients With Metabolic SyndromeISIIRANIAN RED CRESCENT MEDICAL JOURNAL1393دوم
434933629Efficacy and safety of Dorocontin® versus Sustac® in the treatment of stable Angina Pectoris: A randomized, double-blind comparative trialPMCScientia Pharmaceutica1393مسئول
435932921Chemical composition, antibacterial activity, and cytotoxicity of essential oil from Nepeta ucrainica L. spp. kopetdaghensisISIIndustrial Crops and Products1393چهارم
436932810بررسی شیوع هپاتیتB و هپاتیتC در بیماران مراجعه کننده به مرکز بهداشت استان همدان ایران: یک مطالعه اپیدمیولوژیک بیماری های عفونی بین سال های 2004 و 2007ISIAsian Biomedicine1392چهارم
437932660A simple and effective approach for the treatment of dyslipidemia using anionic nanoliposomes.ISIColloids and Surfaces B: Biointerfaces1393اول
438932509Simvastatin Treatment is not Associated with Changes in Serum Concentrations of Heat Shock Proteins -60 and -70 in Patients with DyslipidemiascopusPharmaceutical sciences1393پنجم
439932342Investigation of the effect of short-term supplementation with curcuminoids on circulating small dense low-density lipoprotein concentrations in obese dyslipidemic subjects: A randomized double-blind placebo-controlled cross-over trialPMCARYA Atheroscler1393سوم
440931197Recent advances in pharmacotherapy for hypertriglyceridemiaISIProgress in Lipid Research1393اول و مسئول
441931047Managing recalcitrant hypercholesterolemia in patients on current best standard of care: Efficacy and safety of novel pharmacotherapiesISIClinical Lipidology1393اول و مسئول
442930861Proteomic screening of molecular targets of crocinISIDaru1392پنجم
443930718Curcuminoid Treatment for Knee Osteoarthritis: A Randomized Double-Blind Placebo-Controlled TrialISIPhytotherapy research : PTR1393مسئول
444930584Myrtus communis Essential Oil for The Treatment of Hemorrhoids: A Randomized Double-Blind Double-Dummy Parallel-Group Comparative StudyscopusTurkish Journal of Pharmaceutical Sciences1393سوم
445930550Glutathione-S-Transferase M1 and T1 Null Genotypes Are Associated with Hypertension Risk: A Systematic Review and Meta-Analysis of 12 StudiesISICurrent Hypertension Reports1393مسئول
446930361Proprotein convertase subtilisin/kexin type 9: A plausible link between serum resistin levels and cardiovascular eventsISIAngiology1392
447930360Low-Density Lipoprotein is a Potential Target for Curcumin: Novel Mechanistic InsightsISIBASIC AND CLINICAL PHARMACOLOGY AND TOXICOLOGY1392اول و مسئول
448930359Biochemical and histopathological study of the anti-hyperglycemic and anti-hyperlipidemic effects of cornelian cherry (Cornus mas L.) in alloxan-induced diabetic ratsPMCJournal of complementary & integrative medicine1393مسئول
449930358EFFECT OF L-CARNITINE SUPPLEMENTATION ON CIRCULATING C-REACTIVE PROTEIN LEVELS: A SYSTEMATIC REVIEW AND META-ANALYSISISIJournal of Medical Biochemistry1394اول و مسئول
450930167Circulating Levels of Proprotein Convertase Subtilisin Kexin Type 9 are Elevated by Fibrate Therapy: A Systematic Review and Meta-analysis of Clinical Trials.ISICardiology in Review1392
451930166Drimane-type sesquiterpene coumarins from Ferula gummosa fruits enhance doxorubicin uptake in doxorubicin-resistant human breast cancer cell linePMCJournal of Traditional and Complementary Medicine1393مسئول
452930022Effect of niacin on endothelial function: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trialsISIVascular Medicine1392اول و مسئول
453930021A Systematic Review and Meta-Analysis of the Effects of Pycnogenol on Plasma LipidsISIJournal of cardiovascular pharmacology and therapeutics1393اول و مسئول
454930010Oil stability index and biological activities of Achillea biebersteinii and Achillea wilhelmsii extracts as influenced by various ultrasoundintensitiesISIIndustrial Crops and Products1393مسئول
455930009Role of selective peroxisome proliferator-activated receptor modulators in managing cardiometabolic disease: tale of a roller-coasterISIDIABETES OBESITY & METABOLISM1393اول
456930008Adjuvant Therapy with Bioavailability-Boosted Curcuminoids Suppresses Systemic Inflammation and Improves Quality of Life in Patients with Solid Tumors: A Randomized Double-Blind Placebo-Controlled TrialISIPhytotherapy Research1393مسئول
45792974investigation of the effect of high dairy diet on body mass index and body fat in overweigth and obese childerenPMCIndian journal of pediatrics1389دوم
45892623Optimum duration of perioperative antibiotic therapy in patients with acute non-perforated appendicitis: a prospective randomized trialISIAsian Biomedicine1391پنجم
459924985Investigation of the effects of curcumin on serum cytokines in obese individuals: A randomized controlled trialISIThe Scientific World Journal1392دوم
460924838Curcuminoids Modulate Pro-Oxidant– Antioxidant Balance but not the Immune Response to Heat Shock Protein 27 and Oxidized LDL in Obese IndividualsISIPHYTOTHERAPY RESEARCH1392اول
461924716Clinical investigation of the acute effects of pomegranate juice on blood pressure and endothelial function in hypertensive individualsPMCArya atherosclerosis1392
462924702Beyond anti-PCSK9 therapies: The potential role of resistin inhibitorsISINature Reviews Cardiology1392
463924701Antioxidant effects of bioavailability-enhanced curcuminoids in patients with solid tumors: A randomized double-blind placebo-controlled trialISIJournal of Functional Foods1392
464924640Curcuminoids for the management of hypertriglyceridaemiaISINature Reviews Cardiology1392
465924635New peroxisome proliferator-activated receptor agonists: potential treatments for atherogenic dyslipidemia and non-alcoholic fatty liver disease.ISIExpert Opinion on Pharmacotherapy1392
466924389Investigation of Serum Oxidized Low-Density Lipoprotein IgG Levels in Patients with Angiographically Defined Coronary Artery DiseasescopusInternational Journal of Vascular Medicine1392پنجم به بعد
46792393Cancer and its Treatment in Main Ancient Books of Islamic Iranian Traditional Medicine (7th to 14th Century ADISIIranian Red Crescent Medical Journal1390دوم
468923462Investigation of serum substance P status in patients with chronic pruritic skin lesions due to sulfur mustard: a cross-sectional study.ISICutaneous and Ocular Toxicology1392مسئول
469923445Investigation of the Effects of Chlorella Vulgaris Supplementation in Patients with Non-Alcoholic Fatty Liver Disease: A Randomized Clinical TrialISIHepatogastroenterology1391
470923412Chemical analysis and biological activities of Cupressus sempervirens var. horizontalis essential oils.ISIPharmaceutical Biology1391مسئول
471923288Glucokinase gene promoter -30G>A polymorphism: a cross-sectional association study with obesity, diabetes Mellitus, hyperlipidemia, hypertension and metabolic syndrome in an Iranian hospital.ISIRevista de Nutrição1391پنجم
472923287Investigation of the lipid-modifying and antiinflammatory effects of cornus MAS L. Supplementation on dyslipidemic children and adolescents.ISIPediatric Cardiology1392مسئول
473923276Nigella sativa L. improves lipid profile and prevents atherosclerosis: Evidence from an experimental study on hypercholesterolemic rabbitsISIJournal of Functional Foods1391مسئول
474923275Clinical Evaluation of Blood Pressure Lowering, Endothelial Function Improving, Hypolipidemic and Anti-Inflammatory Effects of Pomegranate Juice in Hypertensive Subjects.ISIPhytotherapy Research1391مسئول
475923273Antihyperlipidemic Effects of Sesamum indicum L. in Rabbits Fed a High-Fat DietISIScientificWorldJournal1392
476923272Essential oils from the fruits and leaves of Juniperus sabina possess inhibitory activity against protein glycation and oxidative stress an in vitro phytochemical investigationISIJournal of Essential Oil Research1391سوم
477923269Validation of a high-performance liquid chromatography method for the determination of pyridostigmine in plasmaISIAsian Biomedicine1392
478923268A survey on saffron in major Islamic traditional medicine booksISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1391مسئول
479923264Investigation of the effectiveness of Syzygium aromaticum, Lavandula angustifolia and Geranium robertianum essential oils in the treatment of acute external otitis: A comparative trial with ciprofloxacinISIJ Microbiol Immunol Infect1391
480923238Effect of recombinant human IFNγ in the treatment of chronic pulmonary complications due to sulfur mustard intoxication.ISIJournal of Immunotoxicology1392پنجم به بعد
481923237Are Curcuminoids Effective C-Reactive Protein-Lowering Agents in Clinical Practice? Evidence from a Meta-Analysis.ISIPhytotherapy research1393اول و مسئول
482923236Association of single nucleotide polymorphisms in the gene encoding platelet endothelial cell adhesion molecule-1 with the risk of myocardial infarction: a systematic review and meta-analysis.ISIThrombosis Research1392اول و مسئول
483923235Serum levels of interleukins 2, 4, 6, and 10 in veterans with chronic sulfur mustard-induced pruritus: a cross-sectional study.PMCSkinmed1392
484923191Effects of resveratrol supplementation on plasma lipids: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trialsISINutrition Reviews1392اول و مسئول
485923190Head-to-head comparison of fibrates versus statins for elevation of circulating adiponectin concentrations: a systematic review and meta-analysis.ISIMetabolism1392
486923189A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials investigating the effects of curcumin on blood lipid levelsISIClinical Nutrition1392اول و مسئول
487922564New LDL-Cholesterol Lowering Therapies: Pharmacology, Clinical Trials, and Relevance to Acute Coronary Syndromes.ISIClinical Therapeutics1392اول و مسئول
488922563New Therapies Targeting apoB Metabolism for High-Risk Patients with Inherited Dyslipidaemias: What Can the Clinician Expect?ISICardiovascular Drugs and Therapy1392اول و مسئول
489922136Fibrate therapy and circulating adiponectin concentrations:A systematic review and meta-analysis of randomized placebo-controlled trialsISIAtherosclerosis1392مسئول
49092183Does PPARγ2 Gene Pro12Ala Polymorphism Affect Nonalcoholic Fatty Liver Disease Risk? Evidence from a Meta-AnalysisISIDNA and Cell Biology1392مسئول
49192179Fat lowers fat: purified phospholipids as emerging therapies for dyslipidemia.ISIBiochimica et Biophysica Acta (BBA) - Molecular and Cell Biology of Lipids1392اول و مسئول
492921661Medicinal Plants for the Treatment of Uterus Inflammation: Implications from Iranian Folk MedicinePMCJournal of Acupuncture and meridian Studies1391اول و مسئول
493921651Cytotoxic activities of phytochemicals from Ferula species.ISIDaru1392
494921418Atorvastatin Therapy Is Not Associated with Slowing the Progression of Aortic Stenosis: Findings of a Randomized Controlled TrialISIClinical Laboratory1392مسئول
495921357Investigation of the Effects of Chlorella vulgaris Supplementation on the Modulation of Oxidative Stress in Apparently Healthy SmokersISIClinical Laboratory1392مسئول
496921096Affinity-based target deconvolution of safranalISIDaru1391پنجم
497921001Hypotensive activity of auraptene, a monoterpene coumarin from Citrus sppISIPharmaceutical Biology1392سوم
49891850Maternal and neonatal serum concentrations of zinc and copper in preterm delivery: an observational studyISITrace Elements and Electrolytes1391پنجم به بعد
49991684Impact of Adjunctive Therapy with Chlorella vulgaris Extract on Antioxidant Status, Pulmonary Function, and Clinical Symptoms of Patients with Obstructive Pulmonary DiseasesPMCScientia Pharmaceutica1391مسئول
50091679Zataria multiflora Boiss. (Shirazi thyme)-An ancient condiment with modern pharmaceutical usesISIjournal of Ethnopharmacology1391دوم
50191675Investigation of the Efficacy of a Biogeneric Recombinant Human Erythropoietin Alfa in the Management of Renal Anemia in Patients on Hemodialysis: A Multi-center Clinical TrialISIClin. Lab1391مسئول
50291516A randomized controlled trial on the anti-inflammatory effectsof curcumin in patients with chronic sulphur mustard-inducedcutaneous complicationsISIAnnals of Clinical Biochemistry1391مسئول
50391499Why it is necessary to translate curcumin into clinical practice for the prevention and treatment of metabolic syndrome?ISIBIOFACTORS1391اول و مسئول
50491497Improvement of sulphur mustard-induced chronic pruritus, quality of life and antioxidant status by curcumin: results of a randomised, double-blind, placebo-controlled trialISIBritish Journal of Nutrition1391مسئول
50591478Investigation of the Efficacy of a Biogeneric Recombinant HumanErythropoietin Alfa in the Correction of Post-Transplantation Anemia:A Randomized Comparative Trial with EprexISIClinical Laboratory1391مسئول
50691450Effects of statin therapy on serum trace element status in dyslipidemic patients: results of a randomized placebo-controlled cross-over trialISIclinical laboratory1391پنجم به بعد
50791448Relationship between levels of IFNγ, TNFα, and TGFβ and pruritus in sulfur mustard-exposed veteransISIJournal of Immunotoxicology1392پنجم
50891441Effect of Prenatal Selenium Supplementationon on Cord Blood Selenium and Lipid ProfileISIPediatrics & Neonatology1391پنجم به بعد
50991306investigation of optimal extraction antioxidant and antimicrobial activities of achillea biebersteinii and A.wilhelmsiiISIpharmaceutical biology1391سوم
51091305antimicrobia and antioxidant activities of methanol dichloromethane and ethyl acetates of scutellaria lindbergii rech lISIchiang mia j sci1391پنجم به بعد
51191266Effects of Supplementation with Curcuminoids on Dyslipidemia in Obese Patients: A Randomized Crossover Trial.ISIPhytother Res1391دوم
51291207Efficacy of Aloe vera/olive oil cream versus betamethasone cream for chronic skin lesions following sulfur mustard exposure: a randomized double-blind clinical trialISICutaneous and Ocular toxicology1391مسئول
51391175Tear total protein analysis in patients with late sulfur mustard-induced ocular complications: a cross-sectional studyISICutaneous and ocular toxicology1391سوم
51491072Investigation of antioxidant and anti-glycation properties of essential oils from fruits and branchlets of Juniperus oblongaISIRevista Brasileira de Farmacognosia1391پنجم به بعد
51591027A herbal cream consisting of Aloe vera, Lavandula stoechas, and Pelargonium roseum as an alternative for silver sulfadiazine in burn managementISIAsian Biomedicine1391پنجم به بعد
51690864Investigation of the effects of Chlorella vulgaris as an adjunctive therapy for dyslipidemia: Results of a randomised open-label clinical trialISI Nutrition & Dietetics1390پنجم به بعد
51790799Efficacy and Safety of Immunotherapy with Interferon-Gamma in the Management of Chronic Sulfur Mustard-Induced Cutaneous Complications: Comparison with Topical Betamethasone 1%ISIThe Scientific World Journal1390دوم
51890793Effect of Ginger on Acute and Delayed Chemotherapy-Induced Nausea and Vomiting: A Pilot, Randomized, Open-Label Clinical TrialISIIntegr Cancer Ther1391سوم
51990747Volatile Constituents of the Genus Ferula (Apiaceae): A ReviewISIJournal of Essential Oil Bearing Plants1390مسئول
52090739Serum vitamin E concentration in Iranian population with angiography defined coronary artery diseaseISIAsian biomedicine1390پنجم به بعد
52190654Antioxidant and antimicrobial activity of methanol, dichloromethane, and ethyl acetate extracts of Scutellaria litwinowiiISIScienceAsia1390پنجم
52290580Management of sulfur mustard-induced chronic pruritus: a review of clinical trialsISICutaneous and Ocular Toxicology1391مسئول
52390547Baicalin as a potentially promising drug for the management of sulfur mustard induced cutaneous complications: A review of molecular mechanismsISICutaneous and Ocular Toxicology1391اول و مسئول
52490528A randomized, double-blind, placebo-controlled trial on the efficacy and tolerability of sertraline in Iranian veterans with post-traumatic stress disorderISIPsychological medicine1390سوم
52590480Serum zinc and copper status in Iranian patients with pemphigus vulgarisISIInternational journal of dermatology1390پنجم به بعد
52690477Prooxidant-antioxidant balance in stroke patients and 6-month prognosisISIClinical Laboratory 1390پنجم به بعد
52790454A cross-sectional study of the association between heat shock protein 27 antibody titres, pro-oxidant-antioxidant balance and metabolic syndrome in patients with angiographically-defined coronary artery diseaseISIClinical Biochemistry1390اول
52890403Citrus auraptene: A potential multifunctional therapeutic agent for nonalcoholic fatty liver diseaseISIAnnals of hepatology1390مسئول
52990349Metabolic improvement by telmisartan beyond angiotensin receptor blockade: role of adipokinesISIArquivos brasileiros de endocrinologia e metabologia1390مسئول
53090338Changes in Plasma Level of Heat Shock Protein 27 After Acute Coronary SyndromeISIAngiology1390دوم
53190313A Randomized Comparative Trial on the Therapeutic Efficacy of Topical Aloe vera and Calendula officinalis on Diaper Dermatitis in ChildrenISIThe ScientificWorld Journal1390پنجم به بعد
53290286Antioxidant activities of Juniperus foetidissima essential oils against several oxidative systemsISIRevista Brasileira de Farmacognosia/Brazilian Journal of Pharmacognosy1390پنجم به بعد
53390246Antibacterial efficacy of lytic bacteriophages against antibiotic-resistant Klebsiella speciesISIThe Scientific World Journal1390پنجم به بعد
53490182Investigation of the association between metabolic syndrome and disease activity in rheumatoid arthritisISITheScientificWorldJournal1390پنجم به بعد
53590019Association of angiotensin II type 1 receptor gene A1166C polymorphism with the presence of diabetes mellitus and metabolic syndrome in patients with documented coronary artery disease ISI European Journal of Internal Medicine1390سوم
53690013Potential benefits of supplementation with auraptene in cystic fibrosisISIClinical Nutrition1390اول و مسئول
53790010Serum antibody titers against heat shock protein 27 are associated with the severity of coronary artery diseaseISICell Stress Chaperones1390پنجم به بعد
53890001Simvastatin Therapy Reduces Prooxidant-Antioxidant Balance: Results of a Placebo-Controlled Cross-Over TrialISILipids1390پنجم به بعد
53989795Evaluation of Maternal selenium supplementation on the Level of Oxidative Stress and Incidences of Outcomes in newbornsISIIranian Red Crescent Medical Journal1389پنجم به بعد
54089576screenin of acetycholinestesterase inhibitory activity of terpenoid and coumarin derivatives from the genus ferulascopusPharmacologyonline 1389پنجم
54189419association between angiotensin II type-1 receptor A1166C polymorphism and the presence of angiographically-defined coronary artery disease in an iranian populationISIAsian Biomedicine 1389پنجم به بعد
54289416Cancer Chemoprevention by 7-Prenyloxycoumarins: A Role for 5-Lipoxygenase Inhibition?ISIIntegrative Cancer Therapies1389اول و مسئول
54389412Neuroprotective effects of resveratrol: Potential mechanismsISINeurochemistry International1389مسئول
54489387The Effect of Maternal Selenium Supplementation on Pregnancy Outcome and the Level of Oxidative Stress in NeonatesISIIranian Red Crescent Medical Journal1389پنجم به بعد
54589384diversivittatin, a new phenylpropanoid derivative from the roots of ferula diversivittataISIchemistry of natural compounds1389سوم
54689364Qualitative Analysis of the Hydro-distilled Essential Oil of Ferula latisecta Rech. f. and Aell. Roots from IranISIjournal of essential oil bearig plants1389اول
54789355SELENIUM SUPPLEMENTATION AND THE INCIDENCE OF PREECLAMPSIA IN PREGNANT IRANIAN WOMEN: A RANDOMIZED, DOUBLE-BLIND, PLACEBO-CONTROLLED PILOT TRIALISITaiwanese Journal of Obstetrics & Gynecology 1389پنجم
54889347Antiviral activities of aerial subsets of Artemisia species against Herpes Simplex virus type 1 (HSV1) in vitroISIAsian Biomedicine 1389پنجم
54989340Neonatal hypernatremia and dehydration in infants receiving inadequate breastfeedingISIAsia Pacific Journal of Clinical Nutrition 1389پنجم به بعد
55089337Molecular mechanisms for curcumin benefits against ischemic injuryISIFertility and Sterility1389مسئول
55189307Biological activities of essential oils from the genus ferulaISIasian biomedicine1389اول
55289293Results of a Randomized,Open-Label,Clinical Trial Investigating the Effects of Supplementation with Heracleum persicum Extract as an Adjunctive Therapy for DyslipidemiaISITHESCIENTIFICWORLDJOURNAL1389پنجم
55389261Potential mechanisms behind (-)-epigallocatechin-3-gallate protection against cerebral ischemic injuryISIJournal of Neuroscience Research1389مسئول
55489243Association between 45T/G polymorphism of adiponectin gene and coronary artery disease in an Iranian populationISIScientificWorldJournal1389پنجم به بعد
55589193Serum High-Sensitivity C-Reactive Protein and Heat Shock Protein 27 Antibody Titers in Patients With Stroke and 6-Month PrognosisISIAngiology1389پنجم به بعد
55689161Simvastatin treatment reduces heat shock protein 60, 65, and 70 antibody titers in dyslipidemic patients: A randomized, double-blind, placebo-controlled, cross-over trialISIClin Biochem1389پنجم به بعد
55789144Prooxidant-antioxidant balance in pregnancy: a randomized double-blind placebo-controlled trial of selenium supplementationISIJournal of perinatal medicine1389چهارم
55889138Effect of supplementation with selenium on postpartum depression: a randomized double-blind placebo-controlled trialISIJ Matern Fetal Neonatal Med1389پنجم به بعد
55989112Association between angiotensin II type 1 receptor gene polymorphism and metabolic syndrome in a young female Iranian populationISIArchives of medical research1389پنجم به بعد
56089044Phosphatidylcholine-Rich Nanoliposomes: Potential Tools for Serum C-Reactive Protein Reduction?ISICardiovascular Drugs and Therapy 1389اول و مسئول
56189029Potential efficacy of ginger as a natural supplement for nonalcoholic fatty liver diseaseISIWorld J Gastroenterol1389مسئول
56288611 Determination of Prooxidant-Antioxidant Balance After Acute Coronary Syndrome Using a Rapid Assay: A Pilot StudyISIAngiology1388چهارم
56388297new sesquiterpene coumarines from the roots of ferula flabellilobaISIpharmaceutical biology1388سوم
56488240Badrakemonin, a New Eremophilane-Type Sesquiterpene from the Roots Of Ferula badrakema Kos.-Pol.ISIIranian Journal of Pharmaccutical research1388سوم
56588210Selenium supplementation and premature (pre-labour) rupture of membranes: a randomised double-blind placebo-controlled trialPMCJournal of obstetrics and gynaecology1388چهارم
56688204Association between serum interleukin-6 levels and severity of perinatal asphyxiaISIAsian biomedicine 1388پنجم به بعد
56788194EVALUATION of cytotoxicity and anticonvulsant of some Iranian medicinal Ferula species.ISIPharmaceutical Biology1388
56888193Cancer chemopreventive activity of diversion from Ferula diversivittata in vitro and in vivoISIPhytomedicine1388
56988176prevalence of obesity and its association with socioeconomic factors in elderly iranian form razavi-khorasan provinceISIthe scientific world journal1388پنجم به بعد
57088175newly detected hypertension in an iranian population:an epidemiological studyISIasian biomedicine1388پنجم به بعد
57188147investigation of the effect of high dairy diet on body mass index and body fat in overweight and obese childrenISIindian journal of pediatrics1388دوم
57288067Cancer chemopreventive activity of the prenylated coumarin, umbelliprenin, in vivoISIEUROPEAN JOURNAL OF CANCER PREVENTION1388دوم
57388066Evaluation of antioxidant anti-inflammatory and lipoxygenase inhibitory activities of the prenylated coumarin umbellipreninISIDaru1388سوم
57488048Synthesis and purification of 7-prenyloxycoumarins and herniaarin as bioactive natural coumarinsISIiranian journal of biomedical sciences1388دوم
57588002sesquiterpene coumarins from the fruits of ferula badrakemascopuspharmaceutical biology1388سوم
57687665Chemical Composition of the Fruit oil of Ferula flabelliloba ISIJournal of Essential oil Bearing Plants 1387سوم
57787651Antibody titres to heat shock protein 27 are elevated in patients with acue coronary syndromeISIInternational journal of Experimental pathology1387دوم
57887583Antiemetic activity of different extracts from the aerial parts of thymus transcaspicus klokovscopuspharmacologyonline1388سوم
57987257Sulfur Containing Compounds in the Volatile Oil of Ferula latisecta Rech. f. & Aell. LeavesISIJOURNAL OF ESSENTIAL OIL BEARING PLANTS1388چهارم
58087256Identification of Essential Oil Components of Ferula badrakema Fruits by GC-MS and C-13-NMR Methods and Evaluation of its Antimicrobial Activity ISIJOURNAL OF ESSENTIAL OIL BEARING PLANTS1388دوم
58187233Effect of a high dairy diet on serum antibody titers to heat shock protein 27 in overweight and obese childrenISI IRANIAN JOURNAL OF PEDIATRICS 1388سوم
58286581An investigation of the relationship between serum Vitamin E status and Coronary Risk Factors in dyslipidaemicChemical AbstractIranian journal of Basic Medical Sciences1386دوم

مقالات ارائه شده در همايش
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1971900میزان سطح سرمی آنتی بادی ضد پروتئین شوک حرارتی 27 در مبتلایان به هایپرتریگلیسریدمی تنها و افراد سالم در جمعیت ایراندهمین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایرانتهرانسخنرانی1396خير
2971898بررسی ارتباط میان آنتی بادی ضد پروتئین شوک حرارتی 27 در گردش با پرفشاری خون در بیماران غیر مبتلا به بیماری قلبی عروقیدهمین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایرانتهرانپوستر1396خير
3970285بررسی تاثیر عصاره برگ گیاه کنگرفرنگی (ALE) بر روی پروفایل چربی و شاخص های قندی در بیماری کبد چرب غیر الکلیاولین همایش سراسری بیماریهای تیروئید و سندروم متابولیکمشهدپوستر1397خير
4963880Curcumin based Chemical Sensors for Ion DetectionThe first International Congress of " Nutrition: from Laboratory Research to Clinical Studies" (NLRCS)مشهدپوستر1396خير
5963878Association of plasma lipoprotein (a) levels with Cardiovascular DiseaseThe first International Congress of " Nutrition: from Laboratory Research to Clinical Studies" (NLRCS)مشهدپوستر1396خير
6963301Curcumin oleoresin inhibits cell growth and migratory properties of breast cancer cells through inhibition of NF-kB pathwayESMO Asia Congress Singapore, 16–19 December 2016کوالالامپورپوستر1395خير
7963300Molecular mechanisms involved in the synergistic interaction of novel formulated curcumin with gemcitabine in pancreatic cancer cellsESMO Asia Congress Singapore, 16–19 December 2016کوالالامپورپوستر1395خير
8962358Saffron in the treatment of depression and anxiety: current evidence and potential mechanisms of actionتغذیه : از تحقیقات علوم پایه تا مداخلات بالینیمشهدپوستر1396خير
9962331The effects of curcumin on CVD risk factors in patients with metabolic syndromeNLRCS Intenational congressمشهدپوستر1396خير
10962311Phytochemical Analysis and Cytotoxicity Evaluation of Kelussia Odoratissima Mozaffششمین همایش دانشجویان تحصیلات تکمیلی و دومین همایش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهدمشهدسخنرانی1394خير
11962221Growth suppression of breast cancer and oxidant/antioxidant balance by curcuminInternational congress of nutrition: from laboratory research to clinical studiesمشهدپوستر1396خير
12962217liposome encapsulated curcumin antagonizes growth, cell cycle progression and migration induced by thrombin through AMP kinase in breast cancerInternational congress of nutrition: from laboratory research to clinical studiesمشهدپوستر1396خير
13960263novel formulated form of curcumin in combination with gemcitabine inhibit cell growth in pancreatic cancerthe first international clinical oncology congressتهرانپوستر1395خير
14950285بررسی و مقایسه اثر کورکومین بر سطح سرمی ویتامین E در افراد مبتلا به سندرم متابولیکدومین کنفرانس ملی پزشکی مولکولی در درمان بیماری هاتهرانپوستر1394خير
15950284بررسی اثر مکمل درمانی با کورکومین بر سطح Fetuin-B در افراد چاقدومین کنفرانس ملی پزشکی مولکولی در تشخیص و درمان بیماری هاتهرانپوستر1394خير
16943051Lack of Efficacy for Atorvastatin Therapy in Aortic Stenosis: A One-Year Follow-Up Trial3rd World Heart Failure CongressISTANBULپوستر1392خير
17943048ANALGESIC EFFICACY AND SAFETY OF CURCUMINOIDS IN CLINICAL PRACTICE: A SYSTEMATIC REVIEW AND META-ANALYSIS OF RANDOMIZED CONTROLLED TRIALSWorld Congress of the Osteoarthritis-Research-Society-International (OARSI) on OsteoarthritisSeattleپوستر1394بله
18943047ASSOCIATION BETWEEN STATIN USE AND PLASMA D-DIMER LEVELS - A SYSTEMATIC REVIEW AND META-ANALYSIS OF RANDOMIZED CONTROLLED TRIALS83rd Congress of the European-Atherosclerosis-Society (EAS)Glasgowپوستر1394بله
19943046A SYSTEMATIC REVIEW AND META-ANALYSIS OF THE IMPACT OF SPIRULINA SUPPLEMENTATION ON PLASMA LIPID CONCENTRATIONS83rd Congress of the European-Atherosclerosis-Society (EAS)Glasgowپوستر1394بله
20943045A SYSTEMATIC REVIEW AND META-ANALYSIS ON THE EFFECT OF STATINS ON PLASMA ASYMMETRIC DIMETHYLARGININE CONCENTRATIONS83rd Congress of the European-Atherosclerosis-Society (EAS)Glasgowپوستر1394بله
21943044LACK OF EFFICACY OF RESVERATROL ON CARDIOVASCULAR PARAMETERS? RESULTS FROM A SYSTEMATIC REVIEW AND META-ANALYSIS OF RANDOMIZED CONTROLLED TRIALS83rd Congress of the European-Atherosclerosis-Society (EAS)Glasgowپوستر1394بله
22943043EFFECT OF SOUR TEA (HIBISCUS SABDARIFFA L.) ON ARTERIAL HYPERTENSION: A SYSTEMATIC REVIEW AND META-ANALYSIS OF RANDOMIZED CONTROLLED TRIALS83rd Congress of the European-Atherosclerosis-Society (EAS)Glasgowپوستر1394بله
23943041EFFECT OF CURCUMINOIDS ON OXIDATIVE STRESS: A SYSTEMATIC REVIEW AND META-ANALYSIS OF RANDOMIZED CONTROLLED TRIALS83rd Congress of the European-Atherosclerosis-Society (EAS)Glasgowپوستر1394بله
24943040STATIN THERAPY REDUCES PLASMA ENDOTHELIN-1 CONCENTRATIONS: A META-ANALYSIS OF 15 RANDOMIZED CONTROLLED TRIALS83rd Congress of the European-Atherosclerosis-Society (EAS)Glasgowپوستر1394بله
25943023Futility of supplementation with Coenzyme Q10 for statin-induced myopathy: an updated (2015) meta-analysis of randomized controlled trialsCongress of the European-Society-of-Cardiology (ESC)لندنپوستر1394بله
26943022Effects of supplementation with green tea catechins on plasma C-reactive protein concentrations: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trialsCongress of the European-Society-of-Cardiology (ESC)لندنپوستر1394بله
27943021Tibolone can decrease lipoprotein(a) concentrations in postmenopausal women: a systematic review and meta-analysis of controlled trialsCongress of the European-Society-of-Cardiology (ESC)لندنپوستر1394بله
28943020Impact of statin therapy on coronary plaque composition: a systematic review and meta-analysis of virtual histology-intravascular ultrasound studiesCongress of the European-Society-of-Cardiology (ESC)لندنپوستر1394خير
29943019Statin therapy reduces von Willebrand factor antigen levels: A systematic review and meta-analysis of randomized placebo-controlled trialsCongress of the European-Society-of-Cardiology (ESC)لندنپوستر1394بله
30921339Investigation of the effect of saffron (crucos sativus) on trace elements copper and zinc serum in patients with metabolic syndrom13th ICB & 5th ICBMBیزدپوستر1392خير

کتاب هاي چاپ شده
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان سال چاپ نوع کتابت
1865DIETARY INTERVENTION FOR ACUTE CORONARY SYNDROME1393تالیف
2521سرطان و درمان آن در کتابهای باستان قدیم پزشکی طب سنتی ایران (قرن هجدهم میلادی میلادی)1391تالیف
352روشهای جداسازس مواد موثره عصاره های طبیعی1389ترجمه
4341مروری بر تداخلات داروها و ریز مغذی ها (به تفکیک ویتامین ها، عناصر معدنی و اسیدهای آمینه)1388تالیف
5338اثرات متقابل گیاهان دارویی- داروها- مکمل ها1389تالیف

اختراعات
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان تاريخ ثبت شماره ثبت اسامي پديد آورندگان

دوره هاي پژوهشي
hide/show

رديف کد رهگيري نوع فعاليت سال برگزاري
19523فلوشیپ پژوهشی سطح 31395
29376فلوشیپ پژوهشی سطح 21393
39352فلوشیپ پژوهشی سطح 11392

جشنواره ها
hide/show

رديف کد رهگيري نوع فعاليت رتبه سال برگزاري
19212کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهاول1395
29134کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهاول1393
39104کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برجسته دانشگاهاول1392

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه