امیرحسین  صاحبکار
خلاصه عملکرد امیرحسین  صاحبکار
خلاصه عملکرد

 فعاليت هاي پژوهشي

 

امیرحسین صاحبکار

در دانشگاه علوم پزشکي مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح هاي تحقيقاتي
طرح هاي تحقيقاتي
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
رزومه انگليسي
رزومه انگليسي
علوم پزشکي مشهد
علوم پزشکي مشهد
پروفايل در SCUPOS
پروفايل در SCOPUS
پروفايل در ISI
پروفايل در ISI
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در ORCID
پروفايل در ORCID
 پروفايل در ResearchGate
پروفايل در ResearchGate
پروفايل در پاب مد
پروفايل در پاب مد
پروفايل در مدليب
پروفايل در مدليب

اطلاعات کلي
hide/show

نام و نام خانوادگي (فارسي): امیرحسین صاحبکار رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمي : استادیار آخرين مدرک تحصيلي : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصي : بیوتکنولوژی دارویی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونيک : SahebkarA@mums.ac.ir

سوابق تحصيلي
hide/show

رشته تحصيلي/ تخصصي درجه‌تحصيلي سال دريافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلي
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاريخ شروع تاريخ پايان

سوابق پژوهشي


طرح هاي تحقيقاتي
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان سمت وضعيت طرح پايان نامه
1961582بررسی تغییرات لیپیدوم در بیماران دچار تنگی مجدد رگ پس از آنژیوپلاستی عروق کرونرمجریدر دست اجراخير
2960908بررسی اثرات آنتی آترواسکلروتیک ترهالوز در مدل حیوانیمجریپایان یافتهخير
3960817بررسی اثر پروتئین CD47 و پپتید مشتق از آن بر میزان برداشت ماکروفاژی، تجمع در بافت تومور، و اثرات ضد توموری برون تنی و درون تنی فرم نانولیپوزومی داروی دوکسوروبیسینمجریدر دست اجرابلي
4960659بررسی اثرات آنتی آتروسکلروتیک کورکومین فیتوزومال در مدل حیوانیمجریدر دست اجراخير
5960220بررسی اختلالات لیپیدوم و سطح سایتوکاین های التهابی در افراد مبتلا به هایپرکلسترولمی خانوادگیمجریدر دست اجراخير
6951606تهیه و تعیین خصوصیات نانولیپوزوم های حاوی فسفاتیدیل گلیسرول و بررسی اثرات درمانی، توزیع بافتی، سمیت حاد و سمیت مزمن در مدل های حیوانیمجریدر دست اجراخير
7950871سنتز، تعیین خصوصیات و تهیه فرمولاسیون نانولیپوزومال مشتقات فلوئورینه کورکومینوئیدی و بررسی اثرات آنتی توموری بصورت برون تنی و درون تنی در مدل های تومور ملانوما و کلورکتالمجریدر دست اجرابلي
8950810تهیه, تعیین ویژگیها و بررسی اثرات ضد توموری نانولیپوزومهای نیکلوزامید بصورت درون تنی و برون تنیمجریپایان یافتهخير
9950809تهیه, تعیین ویژگیها و بررسی اثرات ضد توموری نانولیپوزومهای پیروینیوم پاموات بصورت درون تنی و برون تنیمجریپایان یافتهخير
10950708ارزیابی قابلیت تعدیل Efflux کلسترول از ماکروفاژ و microRNA های تنظیم کننده آن، استرس اکسیداتیو و سطح بیان ژن های التهابی عروق توسط لیپوپروتئین های با دانسیته بالا در بیماران دچار تنگی مجدد رگ پس از آنژیوپلاستی عروق کرونرمجریدر دست اجرابلي
11941784بررسی اثرات درمانی ترکیب کورکومین – پیپرین بر میزان تجمع چربی کبدی و اختلالات متابولیک در مبتلایان به کبد چرب غیرالکلیمجریپایان یافتهبلي
12941727تهیه و تعیین خصوصیات نانولیپوزوم های آنیونی و بررسی اثرات درمانی در مدل حیوانی دیس لیپیدمی و آترواسکلروزمجریدر دست اجراخير
13941726بررسی اثر ایمونوتراپی با استفاده از نانولیپوزوم‌های متصل به پپتید آنتی‌ژنیک PCSK9 بر سرطان سینه و سرطان کلون در مدل درون‌تنیمجریآماده طرح در شورا(پایان طرح)خير
14941672بررسی اثر ایمونوتراپی با استفاده از نانولیپوزوم های متصل شده به اپی‌توپ‌های ایمونوژنیک پروتئین PCSK9 در مدل درون‌تنی دیابتمجریدر دست اجراخير
15941624تهیه و تعیین خصوصیات نانولیپوزوم‌های حاوی فسفاتیدیل کولین، فسفاتیدیل گلیسرول و فسفاتیدیل سرین، و بررسی اثر کاهندگی CRP سرم در مدل درون تنیمجریپایان یافتهخير
16941606بررسی اثر کورکومین بر روی فاکتورهای التهابی و لیپید پروفایل بیماران سندرم حاد کرونری بدون صعود قطعه ST (NSTE-ACS)مجریدر دست اجرابلي
17941295بررسی اثر ضد توموری چهار ترکیب فورموله شده کورکومین در مدل های دو بعدی و سه بعدی سلول های سرطانی هپاتوسلولارمجریپایان یافتهبلي
18941240بررسی اثر سمیت سلولی و مکانیسم اثر ترکیب کورکومین در سلولهای سرطانی MCF-7 سرطان سینهمجریپایان یافتهخير
19941239بررسی اثر کورکومین بر سطح تری گلیسرید ناشتا در مبتلایان هیپرتری گلیسریدمیمجریدر دست اجراخير
20941200تهیه و تعیین خصوصیات نانولیپوزوم های حاوی فسفاتیدیل سرین و بررسی اثرات درمانی در مدل خرگوش هایپرکلسترولمیکمجریدر دست اجراخير
21931700بررسی اثر کورکومین بر سطح برخی سایتوکاین های التهابی و ضد التهابی موجود در گردش خون بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلیمجریپایان یافتهخير
22931678بررسی اثر کورکومین بر سطح برخی مولکولهای چسبنده سلول موجود در گردش خون بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلیمجریدر دست اجراخير
23931646بررسی تغییرات مولکول های چسبندگی سلول در بیماران مبتلا به تومورهای جامد پس از درمان با کمپلکس فسفولیپیدی کورکومینمجریدر دست اجراخير
24930941بررسی تغییرات سایتوکین های پیش التهابی و ضد التهابی در بیماران مبتلا به تومورهای جامد پس از درمان با فرم فیتوزومال کورکومین مجریدر دست اجراخير
25930762بررسی پتانسیل درمانی سلولهای بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی بیان کننده پروتئین 10 القا شونده توسط اینترفرون گاما در ملانومای متاستاتیک ریه در موش C57BL/6مجریپایان یافتهخير
26930592بررسی اثر مکمل درمانی با کورکومین بر سطح سرمی پروتئین Fetuin-B در افراد چاقمجریپایان یافتهخير
27930165بررسی و مقایسه اثر کورکومین ساده و کمپلکس کورکومین فسفولیپیدی بر سطح سرمی PAB در بیماران مبتلا به سندروم متابولیکمجریپایان یافتهبلي
28930164بررسی و مقایسه اثر کورکومین ساده و کمپلکس کورکومین فسفولیپیدی برتیتر آنتی بادی علیه پروتئین شوک حرارتی 27 در افراد مبتلا به سندرم متابولیکمجریپایان یافتهبلي
29930160تهیه و تعیین خصوصیات ذره ای پراکندگی های جامد کورکومین و ترانس - رزوراترول در پلیمر پلی وینیل پیرولیدون با هدف افزایش قابلیت انحلالمجریپایان یافتهخير
30922728تهیه و بررسی اثرات مهار کنندگی آتروسکلروز و پایین آورندگی چربی خون نانولیپوزوم های آنیونی غیر هدفمند و ایمونولیپوزوم های آنیونی هدفمند شده علیه آپولیپوپروتئین B-100 در موش های ناک اوت شده از نظر رسپتور LDL (LDLr-/-)مجریپایان یافتهخير
31922497بررسی اثرکمپلکس کورکومین-فسفولیپید بر سطح آپولیپوپروتئین A،آپولیپوپروتئینB، لیپوپروتئین(a)و آدیپونکتین دربیماران مبتلا به سندرم متابولیکمجریپایان یافتهبلي
32921815تهیه و تعیین خصوصیات فرم نانولیپوزومی داروی سلکوکسیب و بررسی اثرات ضد توموری آن به صورت in vitro وin vivo.مجریپایان یافتهبلي
33921312بررسی و مقایسه اثر کورکومین ساده و کورکومین اصلاح فرمولاسیون شده بر عوامل خطر بیماری های قلبی- عروقی در افراد مبتلا به سندرم متابولیکمجریپایان یافتهبلي
3489158تهیه و بررسی نانولیپوزومهای کونژوگه با آنتی بادی علیه آپولیپوپروتئین B100 به عنوان یک عامل درمانی جهت کاهش سطح LDL سرممجریپایان یافتهبلي
3585030تعیین اثر سیمواستاتین بر سطح پروتئینهای شوک حرارتی 60 ، 65 و 70 و آنتی بادی ها در افراد دارای ریسک فاکتورهای بیماریهای عروق کرونریمجریپایان یافتهخير
36961515بررسی اثربخشی محصولات روزانه کم چرب غنی شده با ویتامین دی نانو انکپسوله بر روی نشانگرهای بیوشیمیایی عملکرد کبدی، بیماریهای کلیوی و قلب و عروق در بزرگسالان: یک مطالعه مداخله ای کنترل شدههمکارعقد قراردادخير
37961449شناسایی و بررسی عملکرد میکروRNAهای موثر بر بیان ژن های دخیل در آترواسکلروز و بهینه سازی انتقال میکروRNAها به سلول توسط Cell Penetrating Peptidesهمکاردر دست اجرابلي
38961281تهیه و بررسی خصوصیات نانوذرات لیپید/کلسیم/ فسفات (LCP) محتویsiRNA علیه mRNA-ApoB100 و بررسی اثرات پایین آورندگی چربی خون و مهار آتروسکلروز در مدل حیوانیهمکاردر دست اجراخير
39961170بررسی اثر درمانی کورکومین و کروسین در بیماران مبتلا به عوارض چشمی ناشی از پرکاری تیروییدهمکارعقد قراردادبلي
40960816طراحی ، سنتز و بررسی فعالیت یک سری جدید از مشتقات تیازولیدیندیون برای درمان دیابتهمکاردر دست اجرابلي
41960786تهیه و تعیین خصوصیات نانولیپوزوم های محتویsiRNA علیه PCSK9 mRNA و بررسی اثرات پایین آورندگی چربی خون در مدل حیوانیهمکاردر دست اجرابلي
42960443بررسی مکانیسم های مولکولی اثربخشی کورکومین و کروسین بر لیپیدهای سرم در افراد دارای چاقی شکمیهمکاردر دست اجراخير
43951825شناسایی و تایید واریانت های ژنتیکی در هایپرکلسترولمی خانوادگی درکوهورت Mashhad studyهمکاردر دست اجرابلي
44951405اثر فرم فیتوزومال کورکومین بر رشد تومور و آنژیوژنز در مدل حیوانی سرطان کولورکتالهمکارپایان یافتهبلي
45951214مطالعه اختلالات آترواسکلروز قلبی-مغزی عروقی فاز دوم در شهر مشهدهمکاردر دست اجراخير
46951110مطالعه همگروهی آینده نگر سازمانی دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکاردر دست اجراخير
47950952فرمولاسیون و تعیین ویژگیهای نانولیپوزوم های حاوی کورکومین تارگت شده با پپتید GE11 وبررسی اثرات ضدتوموری به صورت درون تن و برون تنهمکاردر دست اجرابلي
48950678بررسی اثر کورکومین روی سطح عناصر کمیاب مس و روی و تستهای عملکردی کبد در افراد مبتلا به سندرم متابولیکهمکارپایان یافتهبلي
49941684بررسی عملکرد HDL (HDL functionality) در ارزیابی بیماران قلبی عروقیهمکاردر دست اجرابلي
50941678بکارگیری الگوریتم های داده کاوی جهت بررسی عوامل مرتبط شامل دریافتهای غذایی و عناصر کمیاب با میزان تاثیر پذیری مکمل یاری ویتامینDهمکارپایان یافتهبلي
51941656بررسی تاثیر کورکومین در پیشگیری از بروز کنتراست نفروپاتی در بیماران با نارسایی متوسط تا شدیدکلیه به دنبال آنژیوگرافی و یا آن‍‍ژیوپلاستی کرونریهمکارپایان یافتهبلي
52940938بررسی مکانیسم بیوشیمیایی ضد التهابی ترکیب کورکومین در تنظیم خواص التهابی پروتئین ترومبین در سلول های اندو تلیال رگیهمکارپایان یافتهبلي
53940908بررسی اثر سمیت سلولی ترکیب کورکومین به تنهایی و بصورت توام با داروی جمستابین در رده سلولی MIAPaCa2 سرطان پانکراسهمکارپایان یافتهخير
54940789ارزیابی ریسک ابتلا به سرطان پستان ازطریق بررسی واریانتهای جایگاه (LOC643714 /TNRC9 ,TOX3) جهت آنالیز هاپلوتیپ و همراهی آن با پاسخ به درمان و بیان پروتئینهمکاردر دست اجرابلي
55940492تهیه و تعیین خصوصیات نانولیپوزوم های متصل شده به اپی توپ های ایمونوژنیک پروتئین PCSK9 جهت استفاده به عنوان واکسن و بررسی پاسخ ایمنی همورال، اثرات پایین آورندگی چربی خون و مهار آتروسکلروز در مدل حیوانیهمکاردر دست اجرابلي
56931533بررسی ارتباط پلی مورفیسم های موثر (rs:662,rs:705379,rs:854560)و(rs:5882) ژن های پارااکسوناز-1(PON1) وCETP با فعالیت سرمی آنزیم ها و نیز تغییرات فعالیت سرمی آنزیم ها بدنبال مصرف کورکومین فیتوزومال در افراد مبتلا به سندرم متابولیک ومقایسه آن با افراد سا لمهمکارپایان یافتهبلي
57931330 بررسی و مقایسه اثر کورکومین و کمپلکس کورکومین-فسفولیپیدی جذب افزاشده بر سطح سرمی ویتامین E در افراد مبتلا به سندرم متابولیکهمکارپایان یافتهخير
58930940بررسی نقش پلی¬مورفیسم ژنی و آنتی¬بادی پروت‍‍ئین شوک حرارتی 27 در پیشگویی ناتوانی و مرگ و میر ناشی از حوادث جدید عروق کرونرهمکاردر دست اجرابلي
59930883بررسی تاثیر کورکومین ساده و کمپلکس کورکومین- فسفولیپید بر روی تغییر سطح سایتوکاین های سرم خون در افراد مبتلا به سندرم متابولیکهمکاردر دست اجراخير
60930868بررسی تاثیر متدهای رادیو فرکانسی و اولتراسونیک کویتیشن بر سطح سرمی آنتی بادی علیه پروتئین شوک حرارتی 27 و پروفایل لیپیدی در افراد دارای اضافه وزنهمکارپایان یافتهبلي
61922545بررسی اثر کروسین بر تعادل پرواکسیدان-آنتی اکسیدان(PAB) و ارتباط آن باافسردگی و اضطراب در افراد مبتلا به سندرم متابولیکهمکارپایان یافتهبلي
62922312بررسی و مقایسه اثر کورکومین ساده و کورکومین اصلاح فرمولاسیون شده برمیزان کلستریل استر ترانسفر پروتئین در افراد مبتلا به سندرم متابولیکهمکارپایان یافتهبلي
63922227سنتز و مشخصه یابی نانوذرات سریا نشاندار شده با تکنسیوم و بررسی توزیع حیاتی آن در موشهمکارپایان یافتهخير
64922222بررسی اثرکمپلکس کورکومین-فسفولیپید بر سطح سرمی مولکولهای چسبنده در بیماران مبتلا به سندرم متابولیکهمکارآماده طرح در شورا(پایان طرح)بلي
65922179بررسی اثرات کورکومین اصلاح فرمولاسیون شده بر میزان فعالیت آنزیم پاراکسوناز1 و در بیماران مبتلا به سندرم متابولیکهمکارپایان یافتهبلي
66920924تهیه، شناسایی و بررسی خواص هیدروژل حاوی کورکومینهمکارپایان یافتهبلي
67910965بررسی اثر کپسول کورکومین بر غلظت سرمی لیپوپروتئین A و کاتپسین D در افراد چاقهمکارپایان یافتهبلي
68910602تهیه، تعیین خصوصیات و بررسی کارآیی نانوپارتیکلهای لیپیدی جامد(SLN) حاوی فیناستراید در دارورسانی به فولیکول مو همکارپایان یافتهخير
69900967بررسی تاثیر کورکومین بر روی تغییر سطح سایتوکاین های سرم خون در افراد مبتلا به سندرم متابولیکهمکارپایان یافتهخير
7088313تعیین اثر کورکومین بر تیتر آنتی بادی علیه پروتئین شوک حرارتی 27، سطح بالانس اکسیدان و آنتی اکسیدان و سطح آنتی بادی ضدLDL oxidized در افراد چاقهمکارپایان یافتهخير
7188013سنتز و بررسی اثرات درون تنی امبلی پرنین در پیشگیری از سرطانهمکارپایان یافتهخير
7287849استخراج، خالص‌سازی و تعیین ساختمان سزکویی ترپن کومارین‌های موجود در ریشه کمای بینالودی (Ferula flabelliloba) و آنالیز ترکیبات فرار میوه با GC/MSهمکارپایان یافتهخير
7387296شناسایی پلی سولفیدهای فرار اندامهای هوایی و ریشه گیاه کمای هزار مسجد (Ferula latisecta)همکارپایان یافتهخير
7487179بررسی میزان رضایتمندی دانشجویان و اساتید هنگام ارائه دروس در سطح دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان نمايه نام نشريه سال چاپ نفر چندم مقاله
1972045The immunomodulatory role of probiotics in allergy therapy JOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY مسئول
2972044The clinical importance of CD4+CD7− in human diseases Journal of cellular physiology مسئول
3971971Topical propolis improves wound healing in patients with diabetic foot ulcer: a randomized controlled trialISINatural product research1397پنجم به بعد
49719045'-adenosine monophosphate (AMP)-activated protein kinase a potential target for disease prevention by curcumin JOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY مسئول
5971834S1P promotes migration, differentiation and immune regulatory activity in amniotic-fluid-derived stem cellsISIEUROPEAN JOURNAL OF PHARMACOLOGY1397پنجم به بعد
6971731PPAR-α Agonist Improves Hyperglycemia-Induced Oxidative Stress in Pancreatic Cells by Potentiating Antioxidant Defense SystemMedlineDrug research1397سوم
7971722Bioautography detection of antimicrobial compounds from the essential oil of salvia pachystachysscopusCurrent Bioactive Compounds1396پنجم به بعد
8971715The versatile role of curcumin in cancer prevention and treatment: A focus on PI3K/AKT pathway.ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1397مسئول
9971714Induction of strong immune response against a multicomponent antigen of Mycobacterium tuberculosis in BALB/c mice using PLGA and DOTAP adjuvant.ISIAPMIS1397دوم
10971713Paraoxonase-1 activity in patients with cancer: A systematic review and meta-analysis.ISICritical reviews in oncology/hematology1397سوم
11971712High density lipoprotein cholesterol and cancer: Marker or causative?ISIProgress in Lipid Research1397پنجم
12971711Cholesterol-Lowering Nutraceuticals Affecting Vascular Function and Cardiovascular Disease Risk.ISICurrent cardiology reports1397سوم
13971710Anionic nanoliposomes reduced atherosclerosis progression in Low Density Lipoprotein Receptor (LDLR) deficient mice fed a high fat diet.ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1397مسئول
14971709Manipulating macrophage polarization and function using classical HDAC inhibitors: Implications for autoimmunity and inflammation.ISICRITICAL REVIEWS IN ONCOLOGY HEMATOLOGY1397مسئول
15971708Prevalence of candidemia and associated candida subtypes following severe sepsis in non-neutropenic critically ill patients.MedlineActa bio-medica1397پنجم به بعد
16971707Investigation of the efficacy of generic and brand-name salmeterol/fluticasone combination in the management of asthma: a randomized comparative trial.MedlineActa bio-medica1397مسئول
17971706The Role of Nutraceuticals in Statin Intolerant Patients.ISIJOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF CARDIOLOGY1397پنجم به بعد
18971705Evidence of curcumin and curcumin analogue effects in skin diseases: A narrative review. Journal of cellular physiology مسئول
19971704Stem cell- and gene-based therapies as potential candidates in Alzheimer's therapy. Journal of cellular biochemistry پنجم به بعد
20971703Analgesic and sedative agents used in the intensive care unit: A review. Journal of cellular biochemistry مسئول
21971702Sodium-glucose cotransporter 2 inhibitors and inflammation in chronic kidney disease: Possible molecular pathways. JOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY پنجم
22971701Monocyte-to-HDL-cholesterol ratio as a prognostic marker in cardiovascular diseases. JOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY پنجم به بعد
23971700Demethoxycurcumin: A naturally occurring curcumin analogue with antitumor properties. JOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY پنجم به بعد
24971690Study of serum bactericidal and splenic activity of Total-OMP- CagA combination from Brucella abortus and Helicobacter pylori in BALB/c mouse modelISIMicrobial pathogenesis1397مسئول
25971612Serum trace element concentrations and disease activity in rheumatoid arthritis. Journal of TraceISIBiological trace element research1395چهارم
26971596Phytosomal curcumin inhibits tumor growth in colitis-associated colorectal cancer.ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1397پنجم به بعد
27971515Lactobacillus rhamnosus and Lactobacillus delbrueckii ameliorate the expression of miR-155 and miR-181a in SLE patientsISIJournal of Functional Foods1397پنجم به بعد
28971513Effect of Crocin on Antibody Titers to Heat-Shock Protein 27 in Subjects with Metabolic SyndromeMedlineCurrent clinical pharmacology1396پنجم به بعد
29971509The importance of stool DNA methylation in colorectal cancer diagnosis: A meta-analysis.ISIPloS one1397چهارم
30971482Autophagy induction by trehalose: Molecular mechanisms and therapeutic impactsISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1397مسئول
31971452The effects of curcumin and a modified curcumin formulation on serum Cholesteryl Ester Transfer Protein concentrations in patients with metabolic syndrome: A randomized, placebo-controlled clinical trialPMCAVICENNA JOURNAL OF PHYTOMEDICINE1397چهارم
32971413The effects of curcumin and a modified curcumin formulation on serumCholesteryl Ester Transfer Protein concentrations in patients with metabolic syndrome: A randomized, placebo-controlled clinical trialPMCAVICENNA JOURNAL OF PHYTOMEDICINE1397چهارم
33971373Evaluation of serum Asymmetric Dimethyl Arginine concentrations in coronary artery disease patients without traditional cardiovascular risk factorsMedlineActa bio-medica1397سوم
34971336Evaluation of serum cathepsin D concentrations in coronary artery diseaseMedlineIndian Heart Journal1397پنجم به بعد
35971241Turmeric (curcuma longa) and its major constituent as nontoxic and safe substancesISIPHYTOTHERAPY RESEARCH1397دوم
36971054Evaluation of the effects of curcumin in patients with metabolic syndromescopusComparative Clinical Pathology1397مسئول
37971044Phytosomal-curcumin antagonizes cell growth and migration, induced by thrombin through AMP-Kinase in breast cancer.ISIJournal of cellular biochemistry1397پنجم به بعد
38970808comparison of obesity and some cardiovascular risk factors between male employees of gas refinery, petrochemical plant, and non-industrial workplacesISCIranian Journal of Health Sciences1396پنجم به بعد
39970634Recombinant Protein Expression in Escherichia coli (E.coli): What We Need to KnowISICurrent pharmaceutical design1396مسئول
40970576Appropriateness of statin prescription in the elderlyISIEUROPEAN JOURNAL OF INTERNAL MEDICINE1397پنجم
41970565Curcuminoids Plus Piperine Modulate Adipokines in Type 2 Diabetes MellitusPMCCURRENT CLINICAL PHARMACOLOGY1396مسئول
42970399MicroRNA: A novel target of curcumin in cancer therapyISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1397سوم
43970398Curcumin: A natural modulator of immune cells in systemic lupus erythematosus.ISIAutoimmunity Reviews1396مسئول
44970395Curcumin as an Adjunct Therapy and microRNA Modulator in Breast CancerISICURRENT PHARMACEUTICAL DESIGN1396مسئول
45970394Epigallocatechin-3-gallate enhances differentiation of acute promyelocytic leukemia cells via inhibition of PML-RARα and HDAC1.ISIPhytotherapy research1396مسئول
46970387Encapsulation challenges, the substantial issue in solid lipid nanoparticles characterization.ISIjournal of cellular biochemistry1397پنجم به بعد
47970385Effects of orlistat on blood pressure: a systematic review and meta-analysis of 27 randomized controlled clinical trials.ISIJOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY OF HYPERTENSION1396اول
48970384Medicinal plants and bioactive natural compounds in the treatment of non-alcoholic fatty liver disease: A clinical review.ISIPharmacological Research1397مسئول
49970383The novel role of pyrvinium in cancer therapyISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1397مسئول
50970382Effect of fibrates on glycemic parameters: A systematic review and meta-analysis of randomized placebo-controlled trials. مسئول
51970380Obesity intervention programs among adolescents using social cognitive theory: a systematic literature review.ISIHealth education research1396چهارم
52970377Oxidative burden in familial hypercholesterolemia.ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1397مسئول
53970375Therapeutic application of multipotent stem cellsISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1397دوم
54970373The therapeutic potential of human adipose-derived mesenchymal stem cells producing CXCL10 in a mouse melanoma lung metastasis model.ISICANCER LETTERS1397مسئول
55970372Improvement of endothelial function by pitavastatin: a meta-analysis.ISIExpert Opinion on Pharmacotherapy1397مسئول
56970368Gender Differences in Epidemiology, Pathophysiology, and Treatment of HypertensionISICurrent Atherosclerosis Reports1396مسئول
57970367Prevalence of bacterial vaginosis in pregnant and non-pregnant Iranian women: a systematic review and meta-analysis.ISIArchives of Gynecology and Obstetrics1397پنجم
58970366Cytokine networks and their association with Helicobacter pylori infection in gastric carcinomaISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1397چهارم
59970364Protective effects of curcumin against doxorubicin-induced toxicity and resistance: A reviewISICRITICAL REVIEWS IN ONCOLOGY HEMATOLOGY1396مسئول
60970358Protective effects of saffron and its active components against oxidative stress and apoptosis in endothelial cells.ISIMicrovascular Research1397سوم
61970357Crocin improves renal function by declining Nox-4, IL-18, and p53 expression levels in an experimental model of diabetic nephropathy.ISIJournal of cellular biochemistry1397مسئول
62970353Elevated serum uric acid levels are associated with endothelial dysfunction in HIV patients receiving highly-active antiretroviral therapy.ISIATHEROSCLEROSIS1397پنجم به بعد
63970352PPAR Agonists and Metabolic Syndrome: An Established Role?ISIInternational journal of molecular sciences1397سوم
64970348Prosarcopenic Effects of Statins May Limit Their Effectiveness in Patients with Heart FailureISITRENDS IN PHARMACOLOGICAL SCIENCES1397پنجم
65970334Stable and sustained release liposomal formulations of celecoxib: In vitro and in vivo anti-tumor evaluationISIInternational Journal of Pharmaceutics1397دوم
66970329Dickkopf homolog 3 (DKK3): A candidate for detection and treatment of cancers?ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1397مسئول
67970276Molecular aspects of hypercholesterolemia treatment: current perspectives and hopesISIAnnals of medicine1397سوم
68970173Curcumin in heart failure: A choice for complementary therapy?ISIPharmacological research1397مسئول
69970164Curcumin: a natural pan-HDAC inhibitor in cancer.ISICurrent Pharmaceutical Design1396مسئول
70970163Ellagic acid: A logical lead for drug development?ISICurrent Pharmaceutical Design1396مسئول
71970160Evaluation of the effects of Iranian propolis on the severity of post operational-induced peritoneal adhesion in ratsISIBiomedicine & Pharmacotherapy1396پنجم به بعد
72970159Nanoliposomes as the adjuvant delivery systems in cancer immunotherapyISIJournal of cellular physiology1397مسئول
73970122Effect of soy isoflavone supplementation on plasma lipoprotein(a) concentrations: A meta-analysisISIJOURNAL OF CLINICAL LIPIDOLOGY1396مسئول
74970121The impact of argan oil on plasma lipids in humans: Systematic review and meta-analysis of randomized controlled trialsISIPHYTOTHERAPY RESEARCH1396مسئول
75970090β-Amyrin, the cannabinoid receptors agonist, abrogates mice brain microglial cells inflammation induced by lipopolysaccharide/interferonγ and regulates Mφ1/Mφ2 balancesISIBiomedicine & Pharmacotherapy1397پنجم
76970077Neurocognitive performance after PCSK9 inhibitor therapy: Current state of the evidenceISIJOURNAL OF NEUROSCIENCE RESEARCH1397مسئول
77970050MicroRNAs: New Therapeutic Targets for Familial Hypercholesterolemia?ISIClinical reviews in allergy & immunology1397مسئول
78964240Curcumin, hemostasis, thrombosis, and coagulationISIJournal of cellular physiology1397مسئول
79964041Association of genetic polymorphisms of PON1 and CETP with the presence of metabolic syndrome; the effects of genotypes on their serum activity and concentrationsscopusEgyptian Journal of Medical Human Genetics1396پنجم به بعد
80964023Reversal of Doxorubicin-induced Cardiotoxicity by Using Phytotherapy: A ReviewPMCJournal of Pharmacopuncture1396مسئول
81963662Effects of Allopurinol on Endothelial Function: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Placebo-Controlled Trials.ISIDrugs1396مسئول
82963661Endothelial and cardiac progenitor cells for cardiovascular repair: A controversial paradigm in cell therapyISIPharmacology & therapeutics1396دوم
83963660Crocin potentiates antioxidant defense system and improves oxidative damage in liver tissue in diabetic ratsISIBiomedicine & pharmacotherapy1396مسئول
84963659NLRP3 inflammasome: Its regulation and involvement in atherosclerosisISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1396چهارم
85963658Anti-tumor effects of crocetin and related molecular targets.ISIJournal of cellular physiology1396مسئول
86963657Protective effects of curcumin against aflatoxicosis: A comprehensive reviewISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1397مسئول
87963558Lipoprotein(a): A missing culprit in the management of athero-thrombosis?ISIJournal of Cellular Physiology1397مسئول
88963554PCSK9 and infection: A potentially useful or dangerous association?ISIJournal of cellular physiology1397مسئول
89963529TGF-β and Th17 Cells Related Injuries in Patients with Sulfur Mustard Exposure.ISIJournal of cellular physiology1397مسئول
90963519Kaempferol increases apoptosis in human acute promyelocytic leukemia cells and inhibits multidrug resistance genesISIJournal of Cellular Biochemistry1396مسئول
91963515Telomere Length Is Associated With Cardiometabolic Factors in US AdultsISIAngiology1396سوم
92963504Nanoparticles as new tools for inhibition of cancer angiogenesis.ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1397پنجم
93963381Effect of Magnesium Supplementation on Plasma C-reactive Protein Concentrations: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled TrialsISICURRENT PHARMACEUTICAL DESIGN1396دوم
94963332Biosensors for the Detection of Environmental and Urban PollutionsISIJOURNAL OF CELLULAR BIOCHEMISTRY1396سوم
95963220Altered Expression of MicroRNAs in Rheumatoid Arthritis.ISIjournal of cellular biochemistry1396مسئول
96963168A review on symptoms, treatments protocols, and proteomic profile in sulfur mustard-exposed victims.ISIJOURNAL OF CELLULAR BIOCHEMISTRY1396مسئول
97963167Evaluation of BAG3 levels in healthy subjects, hypertensive patients, and hypertensive diabetic patients.ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1396پنجم به بعد
98963166Hepatitis C virus and proprotein convertase subtilisin/kexin type 9: a detrimental interaction to increase viral infectivity and disrupt lipid metabolism.ISIJournal of cellular and molecular medicine1396پنجم به بعد
99963165P-407-induced Mouse Model of Dose-controlled Hyperlipidemia and Atherosclerosis: 25 Years Later.ISIJOURNAL OF CARDIOVASCULAR PHARMACOLOGY1396سوم
100963164Curcuminoids Lower Plasma Leptin Concentrations: A Meta-analysis.ISIPHYTOTHERAPY RESEARCH1396مسئول
101963163The effects of cinnamon supplementation on blood lipid concentrations: A systematic review and meta-analysis.ISIJournal of clinical lipidology1396سوم
102963162The regulation and importance of monocyte chemoattractant protein-1.ISICurrent opinion in hematology1396دوم
103963158Emerging enzymatic targets controlling angiogenesis in cancer: preclinical evidence and potential clinical applications.ISIMedical oncology1396چهارم
104963157The Genetic Spectrum of Familial Hypercholesterolemia (FH) in the Iranian Population.ISIScientific reports1396پنجم به بعد
105963124Potential Utility of N-acetylcysteine for Treating Mustard LungISICritical reviews in eukaryotic gene expression1396مسئول
106963091Interleukin-22 in human inflammatory diseases and viral infectionsISIAutoimmunity Reviews1396مسئول
107962972THE RELATIONSHIP BETWEEN SERUM LEVELS OF FIBROBLAST GROWTH FACTOR 21 AND DIABETIC RETINOPATHYISIEXCLI JOURNAL1396سوم
108962959Therapeutic effects of curcumin in inflammatory and immune-mediated diseases: A nature-made jack-of-all-trades?ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1396مسئول
109962958Evaluation the ethno-pharmacological studies in Iran during 2004-2016: A systematic reviewISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1396چهارم
110962957Promising anti-tumor properties of bisdemethoxycurcumin: A naturally occurring curcumin analogueISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1396مسئول
111962956MicroRNAs: Potential candidates for diagnosis and treatment of colorectal cancerISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1396سوم
112962954Novel circulating biomarkers for non-alcoholic fatty liver disease: A systematic reviewISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1396اول و مسئول
113962953MicroRNA: Relevance to stroke diagnosis, prognosis, and therapyISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1396چهارم
114962909Effect of crocin, a carotenoid from saffron, on plasma cholesteryl ester transfer protein and lipid profile in subjects with metabolic syndrome: A double blind randomized clinical trialPMCARYA ATHEROSCLEROSIS1396پنجم به بعد
115962882Oxidative Stress Induces Renal Failure: A Review of Possible Molecular Pathways.ISIJournal of cellular biochemistry1397مسئول
116962851HDL functionality in type 1 diabetesISIAtherosclerosis1396مسئول
117962848Saffron in the treatment of depression, anxiety and other mental disorders: current evidence and potential mechanisms of actionISIJournal of Affective Disorders1396مسئول
118962839Enhanced Entrapment and Improved in Vitro Controlled Release of N-Acetyl Cysteine in Hybrid PLGA/Lecithin Nanoparticles Prepared Using a Nanoprecipitation/Self-Assembly MethodISIJOURNAL OF CELLULAR BIOCHEMISTRY1396پنجم
119962836Implantation Window and AngiogenesisISIJOURNAL OF CELLULAR BIOCHEMISTRY1396سوم
120962824Effects of Curcumin and Curcumin-Phospholipid Complex on the Serum Pro-oxidant-Antioxidant Balance in Subjects with Metabolic SyndromeISIPHYTOTHERAPY RESEARCH1396مسئول
121962766Recent perspectives on the role of nutraceuticals as cholesterol-lowering agentsISICurrent opinion in lipidology1396دوم
122962737Cadmium-induced toxicity is rescued by curcumin: A reviewISIBioFactors1396مسئول
123962724Vitamin D3 Alters the Expression of Toll-like Receptors in Peripheral Blood Mononuclear Cells of Patients With Systemic Lupus ErythematosusISI...journal of cellular biochemistry1396پنجم به بعد
124962466Curcumin and Lung Cancer: the Role of microRNAsISICurrent Pharmaceutical Design1396مسئول
125962456The impact of saffron (Crocus sativus) supplementation on visual function in patients with dry age-related macular degenerationISIITALIAN JOURNAL OF MEDICINE1396پنجم به بعد
126962405HDL functionality in familial hypercholesterolemia: Effects of treatment modalities and pharmacological interventionsISIDrug discovery today1396مسئول
127962188Comparison of Clinical Outcomes Between Genders Following Anti-hypertensive Therapy: A Meta-AnalysisISICURRENT MEDICINAL CHEMISTRY1396مسئول
128962174The effects of crocin on the symptoms of depression in subjects with metabolic syndromeISIADVANCES IN CLINICAL AND EXPERIMENTAL MEDICINE1396دوم
129962160Olfactory loss management in view of Avicenna: Focus on neuroprotective plantsISICurrent pharmaceutical design1395سوم
130962080Higher prevalence of metabolic syndrome among male employees of a gas refinery than in their counterparts in nonindustrial environmentsISIAsian Biomedicine1396پنجم به بعد
131962079Global, regional, and national under-5 mortality, adult mortality, age-specific mortality, and life expectancy, 1970-2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016.ISILANCET1396پنجم به بعد
132962078The renaissance of lipoprotein(a): Brave new world for preventive cardiology?ISIPROGRESS IN LIPID RESEARCH1396سوم
133962077Lipid-lowering nutraceuticals in clinical practice: position paper from an International Lipid Expert Panel.ISINUTRITION REVIEWS1396پنجم به بعد
134962076Characterization of clarithromycin-resistant Helicobacter pylori strains in Iran: A systematic review and meta-analysis.ISIJournal of Global Antimicrobial Resistance1396دوم
135962074Curcumin as a potential candidate for treating hyperlipidemia: A review of cellular and metabolic mechanisms.ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1396مسئول
136962073Impact of Statin Therapy on Plasma MMP-3, MMP-9, and TIMP-1 Concentrations: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Placebo-Controlled Trials.ISIANGIOLOGY1396مسئول
137962072Biological and pharmacological evaluation of dimethoxycurcumin: A metabolically stable curcumin analogue with a promising therapeutic potential.ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1396مسئول
138962071The role of various peroxisome proliferator-activated receptors and their ligands in clinical practice.ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1396دوم
139962070Ocular Effects of Sulfur Mustard and Therapeutic Approaches.ISIjournal of cellular biochemistry1396سوم
140961891Statistical vs clinical significance: A matter of debate for orlistat treatmentISIPharmacological Research1396اول و مسئول
141961842Curcuminoids modify lipid profile in type 2 diabetes mellitus: A randomized controlled trialISIComplementary Therapies in Medicine1396مسئول
142961831Curcumin: A Naturally Occurring Modulator of Adipokines in DiabetesISIJournal of Cellular Biochemistry1396مسئول
143961820Effects of tibolone on fibrinogen and antithrombin III: A systematic review and meta-analysis of controlled trials.ISIPharmacological Research1396دوم
144961813Antibody Drug Conjugates for Cancer Therapyscopusمجله دانشگاه علوم پزشکی بابل1396مسئول
145961777Diagnostic and Therapeutic Potential of Exosomes in Cancer: The Beginning of a New Tale؟ISIJournal of Cellular Physiology1396دوم
146961740Lipid lowering nutraceuticals in clinical practice: position paper from an International Lipid Expert PanelISIArchives of Medical Science1396پنجم به بعد
147961721Curcumin and Endothelial Function: Evidence and Mechanisms of Protective EffectsISICurrent Pharmaceutical Design1396مسئول
148961632THE IMPACT OF STRESS ON BODY FUNCTION: A REVIEWISIEXCLI JOURNAL1396مسئول
149961565Effect of dipeptidyl peptidase-4 inhibitors on circulating tumor necrosis factor-α concentrations: A systematic review and meta-analysis of controlled trials.ISIJOURNAL OF DIABETES AND ITS COMPLICATIONS1396مسئول
150961500Natural products with anti-inflammatory and immunomodulatory activities against autoimmune myocarditisISIPharmacological Research1396مسئول
151961422Natural Products as the Integral Part of the Therapy?ISICURRENT PHARMACEUTICAL DESIGN1396چهارم
152961419Phytochemical Analysis and Cytotoxicity Evaluation of Kelussia odoratissima Mozaff.MedlineJAMS Journal of Acupuncture and Meridian Studies1396مسئول
153961417Regulatory effects of berberine on microRNome in Cancer and other conditions.ISICritical reviews in oncology/hematology1396مسئول
154961415Comparison of honey and dextrose solution on post-operative peritoneal adhesion in rat model.ISIBiomedicine & pharmacotherapy1396پنجم به بعد
155961413Anti-Atherosclerotic Effects of Vitamins D and E in Suppression of Atherogenesis.ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1396مسئول
156961412A Review on the Pharmacology and Toxicology of Steviol Glycosides Extracted from Stevia rebaudiana.ISICurrent Pharmaceutical Design1396مسئول
157961411Medicinal Plants for the Treatment of Asthma: A Traditional Persian Medicine Perspective.ISICurrent Pharmaceutical Design1396دوم
158961410Ginseng in Dermatology: A Review.ISICurrent Pharmaceutical Design1396سوم
159961409Sulfur Mustard-Induced Ocular Injuries: Update on Mechanisms and Management.ISICurrent Pharmaceutical Design1396مسئول
160961406Is There a Role for Curcumin Supplementation in the Treatment of Non-Alcoholic Fatty Liver Disease? The Data Suggest Yes.ISICurrent Pharmaceutical Design1396مسئول
161961405Pomegranate Consumption and Blood Pressure: A Review.ISICurrent Pharmaceutical Design1396سوم
162961404Curcumin as a multifaceted compound against human papilloma virus infection and cervical cancers: A review of chemistry, cellular, molecular, and preclinical features.ISIBioFactors1396مسئول
163961370The Effects of Tamoxifen on Plasma Lipoprotein(a) Concentrations: Systematic Review and Meta-AnalysisISIDRUGS1396اول
164961349Medicinal plants targeting cardiovascular diseases in view of AvicennaISICurrent Pharmaceutical Design1396چهارم
165961319PCSK9 at the crossroad of cholesterol metabolism and immune function during infectionsISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1396پنجم
166961223PCSK9 and diabetes: is there a link?ISIDRUG DISCOVERY TODAY1396مسئول
167961219Naturally occurring anti-cancer agents targeting EZH2ISICANCER LETTERS1396مسئول
168961215Response letter: Management of statin-induced myopathies: Much demands and still (almost) empty hands!ISIJOURNAL OF CACHEXIA SARCOPENIA AND MUSCLE1396اول
169961179Evaluation of the pharmacoeconomics of drugs used for the treatment of long-term complications of sulfur mustardISIITALIAN JOURNAL OF MEDICINE1396مسئول
170961169Cells, Scaffolds and Their Interactions in Myocardial Tissue RegenerationISIJOURNAL OF CELLULAR BIOCHEMISTRY1396پنجم
171961168Effect of ezetimibe on plasma adipokines: a systematic review and meta-analysisISIBRITISH JOURNAL OF CLINICAL PHARMACOLOGY1396مسئول
172961096Statins, haemostatic factors and thrombotic riskISICURRENT OPINION IN CARDIOLOGY1396دوم
173961063Exosomes: Nanoparticulate tools for RNA interference and drug deliveryISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1396مسئول
174961060Preventing cardiovascular heart disease: Promising nutraceutical and non-nutraceutical treatments for cholesterol managementISIPHARMACOLOGICAL RESEARCH1396چهارم
175961051Serum levels of lead, mercury and cadmium in relation to coronary artery disease in the elderly: A cross-sectional study.ISICHEMOSPHERE1396پنجم
176961049Effect of orlistat on plasma lipids and body weight: A systematic review and meta-analysis of 33 randomized controlled trials.ISIPharmacological Research1396اول
177961046Identification and biological activity of the volatile compounds of Glycyrrhiza triphylla Fisch. & C.A.Mey.ISIMicrobial Pathogenesis1396پنجم
178961043Regulation of PCSK9 by nutraceuticalsISIPHARMACOLOGICAL RESEARCH1396مسئول
179961007Lipid-modifying effects of krill oil in humans: systematic review and meta-analysis of randomized controlled trialsISINUTRITION REVIEWS1396دوم
180960972The most prevalent side effects of pegylated liposomal doxorubicin monotherapy in women with metastatic breast cancer: a systematic review of clinical trialsISICANCER GENE THERAPY1396پنجم به بعد
181960819TRPV1 gene polymorphisms in patients with diabetes compared with healthy individualsscopusComparative Clinical Pathology1396پنجم
182960792Raloxifene Lowers Plasma Lipoprotein(a) Concentrations: a Systematic Review and Meta-analysis of Randomized Placebo-Controlled TrialsISICARDIOVASCULAR DRUGS AND THERAPY1396مسئول
183960786Efficacy and Safety of Phytosomal Curcumin in Non-Alcoholic Fatty Liver Disease: A Randomized Controlled TrialMedlineDRUG RESEARCH1396مسئول
184960784Effects of Curcumin on Serum Vitamin E Concentrations in Individuals with Metabolic SyndromeISIPHYTOTHERAPY RESEARCH1396مسئول
185960748Effects of combined prokinetic administration on gastric emptying in critically ill patientsISIARAB JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY1395پنجم به بعد
186960692Mode of action of berberine on lipid metabolism: A new-old phytochemical with clinical applications?ISICURRENT OPINION IN LIPIDOLOGY1396اول
187960682HDL abnormalities in familial hypercholesterolemia: Focus on biological functionsISIPROGRESS IN LIPID RESEARCH1396مسئول
188960611Curcumin and treatment of melanoma: The potential role of microRNAsISIBIOMEDICINE & PHARMACOTHERAPY1396مسئول
189960607Lipoprotein(a) Levels in Patients With Abdominal Aortic Aneurysm: A Systematic Review and Meta-AnalysisISIANGIOLOGY1395دوم
190960589THE ROLE OF MAGNESIUM SULFATE IN THE INTENSIVE CARE UNITISIEXCLI JOURNAL1395پنجم به بعد
191960548Effect of magnesium supplementation on lipid profile: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trialsISIEUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL PHARMACOLOGY1396سوم
192960467Imaging techniques: new avenues in cancer gene and cell therapyISICANCER GENE THERAPY1395پنجم به بعد
193960421Isolation, identification, and characterization of cancer stem cells: A review.ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1396پنجم
194960416Tolerogenic probiotics: potential immunoregulators in Systemic Lupus ErythematosusISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1396چهارم
195960188Comparison of clinical outcomes between bioresorbable vascular stents versus conventional drug-eluting and metallic stents: a systematic review and meta-analysis.ISIEuroIntervention1395سوم
196960087Adapting the ICRP model to predict regional deposition of the pharmaceutical aerosols inhaled through DPIs and nebulizersISIJOURNAL OF DRUG DELIVERY SCIENCE AND TECHNOLOGY1395سوم
197960086Hyssop (Hyssopus officinalis L.): a potential treatment for mustard lungscopusFocus on Alternative and Complementary Therapies1394اول و مسئول
198960085Volatile composition, antimicrobial, cytotoxic and antioxidant evaluation of the essential oil from Nepeta sintenisii Bornm.ISIINDUSTRIAL CROPS AND PRODUCTS1395چهارم
199960084Serum levels of fibroblast growth factor 21 in type 2 diabetic patientsISIACTA ENDOCRINOLOGICA-BUCHAREST1395پنجم به بعد
200960083Effect of aloe vera and pantoprazole on Gastroesophageal reflux symptoms in mustard gas victims: A randomized controlled trialscopusPharmaceutical Sciences1395مسئول
201960081The effect of Portulaca oleracea (purslane) seeds on hemoglobin levels in adolescent girls with iron deficiency anemia: a randomized comparative trialscopusComparative Clinical Pathology1395پنجم
202960080Effects of curcumin on HDL functionality.ISIPharmacological research1396مسئول
203960079Lipoprotein(a) and inflammation: A dangerous duet leading to endothelial loss of integrity.ISIPharmacological Research1396پنجم به بعد
204960078The potential role of mitochondrial ATP synthase inhibitory factor 1 (IF1) in coronary heart disease: a literature review.ISILipids in health and disease1395پنجم
205960077Comparison of the effects of fibrates versus statins on plasma lipoprotein(a) concentrations: a systematic review and meta-analysis of head-to-head randomized controlled trials.ISIBMC MEDICINE1395اول و مسئول
206960076Curcumin: A potentially powerful tool to reverse cisplatin-induced toxicity.ISIPHARMACOLOGICAL RESEARCH1395مسئول
207960074PCSK9 inhibitors in sepsis: a new potential indication?ISIEXPERT OPINION ON INVESTIGATIONAL DRUGS1395مسئول
208960073Pooling and expanding registries of familial hypercholesterolaemia to assess gaps in care and improve disease management and outcomes: Rationale and design of the global EAS Familial Hypercholesterolaemia Studies Collaboration.ISIATHEROSCLEROSIS SUPPLEMENTS1395پنجم به بعد
209960072Phytosomal curcumin: A review of pharmacokinetic, experimental and clinical studies.ISIBIOMEDICINE & PHARMACOTHERAPY1395مسئول
210960071Antioxidant effects of curcuminoids in patients with type 2 diabetes mellitus: a randomized controlled trial.ISIINFLAMMOPHARMACOLOGY1395مسئول
211960070Impact of curcumin on the regulation of microRNAs in colorectal cancer.ISIEXPERT REVIEW OF GASTROENTEROLOGY & HEPATOLOGY1395مسئول
212960069Curcumin: An effective adjunct in patients with statin-associated muscle symptoms?ISIJOURNAL OF CACHEXIA SARCOPENIA AND MUSCLE1395اول و مسئول
213960067Curcumin use in pulmonary diseases: State of the art and future perspectives.ISIPHARMACOLOGICAL RESEARCH1395دوم
214960066Effects of pomegranate juice on blood pressure: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials.ISIPHARMACOLOGICAL RESEARCH1395اول
215960065Neutralizing human recombinant antibodies against herpes simplex virus type 1 glycoproteins B from a phage-displayed scFv antibody library.ISILIFE SCIENCES1395پنجم به بعد
216960064Novel approaches toward the generation of bioscaffolds as a potential therapy in cardiovascular tissue engineering.ISIINTERNATIONAL JOURNAL OF CARDIOLOGY1395مسئول
217960063Effects of pentoxifylline on inflammatory markers and blood pressure: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials.ISIJOURNAL OF HYPERTENSION1395اول
218960062Systematic Review and Meta-analysis of Flibanserin's Effects and Adverse Events in Women with Hypoactive Sexual Desire DisorderISICURRENT DRUG METABOLISM1395پنجم به بعد
219960059A Systematic Review and Meta-Analysis of Controlled Trials on the Effects of Statin and Fibrate Therapies on Plasma Homocysteine Levels.ISICURRENT MEDICINAL CHEMISTRY1395اول
220960058Curcumin as a natural regulator of monocyte chemoattractant protein-1.ISICYTOKINE & GROWTH FACTOR REVIEWSCYTOKINE1395مسئول
221960057Uric acid and bone mineral density in postmenopausal osteoporotic women: the link lies within the fat.ISIOSTEOPOROSIS INTERNATIONAL1395پنجم
222960056Effect of Sibutramine on plasma C-Reactive Protein, Leptin and Adiponectin concentrations: A systematic review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials.ISICurrent Pharmaceutical Design1395مسئول
223960055Impact of statin therapy on plasma vitamin D levels: A systematic review and meta-analysis.ISICurrent Pharmaceutical Design1395اول
224960054Curcumin: An Effective Inhibitor of Interleukin-6ISICurrent Pharmaceutical Design1395مسئول
225960052Impact of statin therapy on plasma leptin concentrations: a systematic review and meta-analysis of randomized placebo-controlled trials.ISIBRITISH JOURNAL OF CLINICAL PHARMACOLOGY1395اول
226960051Impact of statin therapy on plasma resistin and visfatin concentrations: A systematic review and meta-analysis of controlled clinical trials.ISIPHARMACOLOGICAL RESEARCH1395اول
227960050Curcumin as a MicroRNA Regulator in Cancer: A Review.ISIREVIEWS OF PHYSIOLOGY, BIOCHEMISTRY AND PHARMACOLOGY1395مسئول
228960049Efficacy of Statin Therapy in Pulmonary Arterial Hypertension: A Systematic Review and Meta-Analysis.ISISCIENTIFIC REPORTS1395سوم
229960048Effect of curcumin on circulating interleukin-6 concentrations: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials.ISIPHARMACOLOGICAL RESEARCH1395مسئول
230960047Urinary albumin-to-creatinine ratio is associated with endothelial dysfunction in HIV-infected patients receiving antiretroviral therapy.ISISCIENTIFIC1395پنجم به بعد
231960046Adjunctive Therapy with Curcumin for Peptic Ulcer: a Randomized Controlled Trial.MedlineDRUG RESEARCH1395مسئول
232960045A PRISMA-compliant systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials investigating the effects of statin therapy on plasma lipid concentrations in HIV-infected patients.ISIPHARMACOLOGICAL RESEARCH1395پنجم به بعد
233960044Simvastatin Treatment Does Not Affect Serum Vitamin D Concentrations in Patients with Dyslipidemia: A Randomized Double-blind Placebo-controlled Cross-over Trial.PMCInternational journal of preventive medicine1395سوم
234960043Efficacy of Elaeagnus Angustifolia extract in the treatment of knee osteoarthritis: a randomized controlled trial.ISIEXCLI JOURNAL1394مسئول
235960042A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials on the effects of magnesium supplementation on insulin sensitivity and glucose control.ISIPHARMACOLOGICAL RESEARCH1395دوم
236960041Lipid-modifying effects of nutraceuticals: An evidence-based approach.ISINUTRITION1395اول
237960040Fibrate therapy and flow-mediated dilation: A systematic review and meta-analysis of randomized placebo-controlled trials.ISIPHARMACOLOGICAL RESEARCH1395اول
238960039Effects of supplementation with curcumin on serum adipokine concentrations: A randomized controlled trial.ISINUTRITION1395مسئول
239960037Treatment of Non-alcoholic Fatty Liver Disease with Curcumin: A Randomized Placebo-controlled Trial.ISIPHYTOTHERAPY RESEARCH1395پنجم به بعد
240960036Impact of Statin Therapy on Plasma Uric Acid Concentrations: A Systematic Review and Meta-Analysis.ISIDRUGS1395پنجم
241960035Difluorinated Curcumin: A Promising Curcumin Analogue with Improved Anti-Tumor Activity and Pharmacokinetic Profile.ISICURRENT PHARMACEUTICAL DESIGN1395مسئول
242960034MicroRNA-33 Inhibition: A Potential Adjunct to Statin TherapyISICURRENT VASCULAR PHARMACOLOGY1395اول و مسئول
243960033The effects of a nutraceutical combination on plasma lipids and glucose: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials.ISIPHARMACOLOGICAL RESEARCH1395مسئول
244960031Curcumin Lowers Serum Lipids and Uric Acid in Subjects With Nonalcoholic Fatty Liver Disease: A Randomized Controlled Trial.ISIJOURNAL OF CARDIOVASCULAR PHARMACOLOGY1395مسئول
245960030Systematic review and meta-analysis deciphering the impact of fibrates on paraoxonase-1 status.ISIMETABOLISM1395اول
246960029Efficacy of probiotic supplementation on quality of life and pulmonary symptoms due to sulfur mustard exposure: a randomized double-blind placebo-controlled trial.ISIDRUG AND CHEMICAL TOXICOLOGY1395مسئول
247960028Effect of Dipeptidyl Peptidase-4 Inhibitors on Plasma Adiponectin: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials.ISICURRENT MEDICINAL CHEMISTRY1395اول
248960027Effects of statin therapy on augmentation index as a measure of arterial stiffness: A systematic review and meta-analysis.ISIINTERNATIONAL JOURNAL OF CARDIOLOGY1395اول
249960026Does vitamin D supplementation alter plasma adipokines concentrations? A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials.ISIPHARMACOLOGICAL RESEARCH1395سوم
250960025Curcumin downregulates human tumor necrosis factor-α levels: A systematic review and meta-analysis ofrandomized controlled trials.ISIPharmacological Research1395اول
251960024Impact of statin therapy on plasma levels of plasminogen activator inhibitor-1. A systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials.ISITHROMBOSIS AND HAEMOSTASIS1395اول
252960023Lipoprotein(a) Levels in Patients With Abdominal Aortic Aneurysm.ISIANGIOLOGY1395دوم
253960022Developing role of microRNA-33 in lipid metabolism and atherosclerosisISICURRENT OPINION IN LIPIDOLOGY1395اول
254960021Immunology of Chronic Obstructive Pulmonary Disease and Sulfur Mustard Induced Airway Injuries: Implications for Immunotherapeutic Interventions.ISICURRENT PHARMACEUTICAL DESIGN1395مسئول
255960020Nigella sativa (black seed) effects on plasma lipid concentrations in humans: A systematic review and meta-analysis of randomized placebo-controlled trials.ISIPHARMACOLOGICAL RESEARCH1395اول
256960019Curcumin: A Natural Multitarget Treatment for Pancreatic Cancer.ISIINTEGRATIVE CANCER THERAPIES1395اول و مسئول
257960018Effect of monoclonal antibodies to PCSK9 on high-sensitivity C-reactive protein levels: a meta-analysis of 16 randomized controlled treatment arms.ISIBRITISH JOURNAL OF CLINICAL PHARMACOLOGY1395اول
258960017Antioxidant Activity of Heracleum persicum Fruit Extract: Evidence from a Randomized Controlled Trial.PMCJournal of dietary supplements1395مسئول
259960016Analgesic Efficacy and Safety of Curcuminoids in Clinical Practice: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials.ISIPAIN MEDICINE1395اول و مسئول
260960015Improvement of plasma adiponectin, leptin and C-reactive protein concentrations by orlistat: a systematic review and meta-analysis.ISIBRITISH JOURNAL OF CLINICAL PHARMACOLOGY1395مسئول
261960014The impact of statin therapy on plasma levels of von Willebrand factor antigen. Systematic review and meta-analysis of randomised placebo-controlled trials.ISITHROMBOSIS AND HAEMOSTASIS1394اول
262960013Statin therapy and plasma free fatty acids: a systematic review and meta-analysis of controlled clinical trials.ISIBRITISH JOURNAL OF CLINICAL PHARMACOLOGY1395اول
263960012A systematic review and meta-analysis of the impact of Spirulina supplementation on plasma lipid concentrations.ISICLINICAL NUTRITION1395دوم
264960011Opinion Paper: Phytosome: A Fatty Solution for Efficient Formulation of Phytopharmaceuticals.PMCRecent patents on drug delivery and formulation1394مسئول
265960010Opinion Paper: Nanotechnology: A Successful Approach to Improve Oral Bioavailability of Phytochemicals.PMCRecent patents on drug delivery and formulation1394مسئول
266954380New Document on Smallpox VaccinationPMCJOURNAL OF ACUPUNCTURE AND MERIDIAN STUDIES1395سوم
267954017Modulatory effects of curcumin on apoptosis and cytotoxicity-related molecules in HTLV-1-associated myelopathy/tropical spastic paraparesis (HAM/TSP) patients.ISIBIOMEDICINE & PHARMACOTHERAPY1395چهارم
268953207Deciphering biological characteristics of tumorigenic subpopulations in human colorectal cancer reveals cellular plasticityISIJOURNAL OF RESEARCH IN MEDICAL SCIENCES1395سوم
269952971Improvement of hypertension, endothelial function and systemic inflammation following short-term supplementation with red beet (Beta vulgaris L.) juice: a randomized crossover pilot studyISIJOURNAL OF HUMAN HYPERTENSION1395سوم
270952970Auraptene and Its Role in Chronic DiseasesISIAdvances in experimental medicine and biology1395مسئول
271952969The effect of curcumin (Curcuma longa L.) on circulating levels of adiponectin in patients with metabolic syndromescopusComparative Clinical Pathology1395مسئول
272952966Effect of extended-release niacin on plasma lipoprotein(a) levels: A systematic review and meta-analysis of randomized placebo-controlled trialsISIMETABOLISM-CLINICAL AND EXPERIMENTAL1395اول
273952965Lipid profile changes after pomegranate consumption: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trialsISIPHYTOMEDICINE1395اول
274952964Effects of supplementation with pomegranate juice on plasma C-reactive protein concentrations: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trialsISIPHYTOMEDICINE1395اول
275952963Exosomes as nanocarriers for siRNA delivery: Paradigms and challengesISIArchives of Medical Science1395مسئول
276952962Modulation of microRNAs by curcumin in pancreatic cancerISIClinical Nutrition1395مسئول
277952618Curcumin: A new candidate for melanoma therapy?ISIINTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER1395مسئول
278952616Circulating microRNA-192 as a diagnostic biomarker in human chronic lymphocytic leukemia.ISICANCER GENE THERAPY1395چهارم
279952546Evaluation of the efficacy of a polyherbal mouthwash containing Zingiber officinale, Rosmarinus officinalis and Calendula officinalis extracts in patients with gingivitis: A randomized double-blind placebo-controlled trialISICOMPLEMENTARY THERAPIES IN CLINICAL PRACTICE1394اول
280952544Effects of curcumin on serum cytokine concentrations in subjects with metabolic syndrome: A post-hoc analysis of a randomized controlled trialISIBIOMEDICINE & PHARMACOTHERAPY1395مسئول
281952543Impact of statin therapy on plasma adiponectin concentrations: A systematic review and meta-analysis of 43 randomized controlled trial armsISIAtherosclerosis1395اول
282952542A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials investigating the effects of supplementation with Nigella sativa (black seed) on blood pressureISIJournal of hypertension.1395اول
283952541Evaluation of the efficacy of Withania somnifera (Ashwagandha) root extract in patients with obsessive-compulsive disorder: A randomized double-blind placebo-controlled trialISIComplementary Therapies in Medicine1395پنجم به بعد
284952540Piperine and Its Role in Chronic Diseases.ISIAdvances in experimental medicine and biology1395مسئول
285952539Ellagic Acid and Its Role in Chronic DiseasesISIAdvances in experimental medicine and biology1395مسئول
286952538Therapeutic effects of Aloe spp. in traditional and modern medicine: A review.ISIBiomedicine & Pharmacotherapy1395چهارم
287952433Angiographic findings after supplementation with Heracleum persicum extract: Results of a randomized controlled trialPMCHeart views : the official journal of the Gulf Heart Association1394مسئول
288952421Therapeutic effects of Aloe spp. in traditional and modern medicine: A reviewISIBIOMEDICINE & PHARMACOTHERAPY1395چهارم
289952113Evaluation of Total Phenolic Content and Antioxidant Activity in Ten Selected Mahaleb (Prunus mahaleb L.) GenotypesISCInternational Journal of Horticultural Science and Technology1394چهارم
290951706Clinical evaluation of the effects of supplementation with curcuminoids on serum fetuin-B concentrations in obese subjectsscopusComparative Clinical Pathology1395مسئول
291951494The Protective Role of Phenolic Compounds Against Doxorubicin-induced Cardiotoxicity: A Comprehensive ReviewISInutrition and cancer1395سوم
292951312Role of microRNAs in the Therapeutic Effects of Curcumin in Non-Cancer DiseasesISIMolecular Diagnosis & Therapy1395مسئول
293951169THE RELATIONSHIP BETWEEN SEROLOGY OF HEPATITIS E VIRUS WITH LIVER AND KIDNEY FUNCTION IN KIDNEY TRANSPLANT PATIENTSISIEXCLI JOURNAL1395چهارم
294950969Effect of crocin extracted from saffron on pro-oxidant–anti-oxidant balance in subjects with metabolic syndrome: A randomized, placebo-controlled clinical trialISIEuropean Journal of Integrative Medicine1395پنجم به بعد
295950543Melissa officinalis L. - A review of its traditional uses, phytochemistry and pharmacologyISIJournal of Ethnopharmacology1395دوم
296950529Serum anti-HSP27 antibody titers in patients with metabolic, with or without diabetes mellitusscopuscomparative clinical pathology1395پنجم
297950125Boron neutron capture therapy: Moving toward targeted cancer therapyISIJOURNAL OF CANCER RESEARCH AND THERAPEUTICS1395دوم
298950120Epi-drugs and Epi-miRs: Moving beyond current cancer therapies.ISICurrent cancer drug targets1395دوم
299950119Circulating microRNAs in Hepatocellular Carcinoma: Potential Diagnostic and Prognostic BiomarkersISICurrent pharmaceutical design1395دوم
300950118PiggyBac as a novel vector in cancer gene therapy: current perspectiveISICANCER GENE THERAPY1394اول و مسئول
301950117Application of Mesenchymal Stem Cells in Melanoma: A Potential Therapeutic Strategy for Delivery of Targeted AgentsISICURRENT MEDICINAL CHEMISTRY1394اول و مسئول
302943265THE EFFECT OF COLD APPLICATION AND LAVENDER OIL INHALATION IN CARDIAC SURGERY PATIENTS UNDERGOING CHEST TUBE REMOVALISIEXCLI JOURNAL1394پنجم به بعد
303943107Supplementation with coenzyme Q10 reduces plasma lipoprotein(a) concentrations but not other lipid indices: A systematic review and meta-analysis.ISIPHARMACOLOGICAL RESEARCH1394اول
304943042Lipids, blood pressure and kidney update 2014ISIPHARMACOLOGICAL RESEARCH1394چهارم
305943000Short-term Curcuminoid Supplementation for Chronic Pulmonary Complications due to Sulfur Mustard Intoxication: Positive Results of a Randomized Double-blind Placebo-controlled Trial.ISIDrug research.1394مسئول
306942999Topical cyclosporine a for treatment of dry eye due to chronic mustard gas injury.PMCJournal of ophthalmic & vision research.1393پنجم به بعد
307942997Relationship between serum resistin concentrations with metabolic syndrome and its components in an Iranian population.PMCDiabetes & metabolic syndrome1394پنجم
308942992Mustard lung and COPD: common features and treatment?ISILANCET RESPIRATORY MEDICINE1394اول و مسئول
309942991Comparative trial of Aloe vera/olive oil combination cream versus phenytoin cream in the treatment of chronic wounds.ISIJOURNAL OF WOUND CARE1394مسئول
310942990Effect of garlic on plasma lipoprotein(a) concentrations: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled clinical trialsISINUTRITION1394اول
311942986Statin therapy and plasma cortisol concentrations: A systematic review and meta-analysis of randomized placebo-controlled trials.ISIPharmacological Research1394اول
312942985Environmental Toxicant Exposure and Cancer: The Role of Epigenetic Changes and Protection by Phytochemicals.ISICurrent Pharmaceutical Design1394مسئول
313942984Chlorella vulgaris: A Multifunctional Dietary Supplement with Diverse Medicinal Properties.ISICurrent Pharmaceutical Design1394مسئول
314942983Optimized curcumin formulations for the treatment of Alzheimer's disease: A patent evaluation.ISIJOURNAL OF NEUROSCIENCE RESEARCH1394مسئول
315942982Efficacy and Safety of Evacetrapib for Modifying Plasma Lipids: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials.ISICurrent pharmaceutical design1394اول
316942981Interleukin-6: A Critical Cytokine in Cancer Multidrug Resistance.ISISource of the Document Current Pharmaceutical Design1394مسئول
317942980MicroRNA-34a and its target genes: Key factors in cancer multidrug resistance.ISICurrent Pharmaceutical Design1394مسئول
318942978Head-to-head comparison of statins versus fibrates in reducing plasma fibrinogen concentrations: A systematic review and meta-analysisISIPharmacological Research1394اول
319942976Autophagic activation: A key piece of the puzzle for the curcumin-associated cognitive enhancementISIJournal of Psychopharmacology1394اول و مسئول
320942975Efficacy and safety of Aloe vera syrup for the treatment of gastroesophageal reflux disease: a pilot randomized positive-controlled trial.ISIJournal of Traditional Chinese Medicine1394مسئول
321942973Statin impact on disease activity and C-reactive protein concentrations in systemic lupus erythematosus patients: A systematic review and meta-analysis of controlled trials.ISIAutoimmun Rev1394اول
322942972Impact of L-carnitine on plasma lipoprotein(a) concentrations: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials.PMCScientific reports.1394دوم
323942876Can Small Chemical Modifications of Natural Pan-inhibitors Modulate the Biological Selectivity? The Case of Curcumin Prenylated Derivatives Acting as HDAC or mPGES‑1 InhibitorsISIJournal of natural products.1394چهارم
324942726Chemical analysis and biological activities of Cupressus sempervirens var. horizontalis essential oilsISIPharm Biol1391چهارم
325942629Paresthesia: A Review of Its Definition, Etiology and Treatments in View of the Traditional MedicineISICurrent Pharmaceutical Design1394دوم
326942370MicroRNAs as potential diagnostic and prognostic biomarkers in melanomaISIEuropean Journal of Cancer1394چهارم
327942271Effect of statin therapy on paraoxonase-1 status: A systematic review and meta-analysis of 25 clinical trialsISIPROGRESS IN LIPID RESEARCH1394مسئول
328941692Statin therapy and plasma vitamin E concentrations: A systematic review and meta-analysis of randomized placebo-controlled trialsISIAtherosclerosis1394اول
329941605Sleep changes following statin therapy: a systematic review and meta-analysis of randomized placebo-controlled polysomnographic trials.ISIArchives of medical science1394سوم
330941591A Triage Model for Chemical Warfare Casualties.PMCTrauma monthly1394پنجم
331940749Serum Trace Element Concentrations in Rheumatoid Arthritis.ISIBiological Trace Element Research1394چهارم
332940747Therapeutic potential of negatively charged liposomes for atherosclerotic vascular disease: Reverse delivery of cholesterol cargo from atheroma to liverISIJournal of Liposome Research1394اول و مسئول
333940699Familial hypercholesterolaemia: A global call to armsISIAtherosclerosis1394پنجم به بعد
334940560Ameliorative effects of Nigella sativa on dyslipidemia.ISIJ Endocrinol Invest.1394دوم
335940556PLASMA URIC ACID CONCENTRATIONS ARE REDUCED BY FENOFIBRATE: A SYSTEMATIC REVIEW AND META-ANALYSIS OF RANDOMIZED PLACEBO-CONTROLLED TRIALS.ISIPharmacological Research1394مسئول
336940554Impact of statin therapy on coronary plaque composition: a systematic review and meta-analysis of virtual histology intravascular ultrasound studies.ISIBMC Medicine1394سوم
337940550Impact of Supplementation with Curcuminoids on Systemic Inflammation in Patients with Knee Osteoarthritis: Findings from a Randomized Double-Blind Placebo-Controlled TrialISIDrug Research1393مسئول
338940549Effects of Curcuminoids-Piperine Combination on Systemic Oxidative Stress, Clinical Symptoms and Quality of Life in Subjects with Chronic Pulmonary Complications Due to Sulfur Mustard: A Randomized Controlled TrialPMCJournal of Dietary Supplements1394مسئول
339940548Antioxidant and anti-inflammatory effects of curcuminoid-piperine combination in subjects with metabolic syndrome: A randomized controlled trial and an updated meta-analysisISIClinical Nutrition1394مسئول
340940547Effect of statin therapy on plasma proprotein convertase subtilisin kexin 9 (PCSK9) concentrations: A systematic review and meta-analysis of clinical trialsISIDiabetes, Obesity and Metabolism1394اول
341940546Mitigation of Systemic Oxidative Stress by Curcuminoids in Osteoarthritis: Results of a Randomized Controlled TrialPMCJournal of Dietary Supplements1394مسئول
342940545Does statin therapy reduce plasma VEGF levels in humans? A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trialsISIMetabolism: Clinical and Experimental1394اول
343940544Efficacy and safety of a biogeneric recombinant human erythropoietin in the management of chemotherapy-induced anemia: a randomized double-blind active-comparator trialscopusComparative Clinical Pathology1394مسئول
344940516Document Inhibition of protein glycation by essential oils of branchlets and fruits of Juniperus communis subsp. hemisphaericaPMCResearch in Pharmaceutical Sciences1393چهارم
345940513Simultaneous determination of rosmarinic acid, salvianolic acid B and caffeic acid in Salvia leriifolia Benth. root, leaf and callus extracts using a high-performance liquid chromatography with diode-array detection techniqueISIJournal of Liquid Chromatography & Related Technologies1393پنجم به بعد
346940510Rosemary oil vs minoxidil 2% for the treatment of androgenetic alopecia: a randomized comparative trialPMCSkinmed1393چهارم
347940509A randomized comparative trial on the efficacy and safety of generic granisetron, kytril and metoclopramide in the prevention of postoperative nausea and vomiting in patients undergoing ophthalmic surgeryscopusPharmaceutical Sciences1393مسئول
348940508Effects of supplementation with green tea catechins on plasma C-reactive protein concentrations: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trialsISINutrition1394دوم
349940504Tibolone decreases Lipoprotein(a) levels in postmenopausal women: A systematic review and meta-analysis of 12 studies with 1009 patientsISIAtherosclerosis1394دوم
350940412Association between statin use and plasma d-dimer levels: A systematic review and meta-analysis of randomised controlled trialsISIThrombosis and Haemostasis1394اول
351940306Tocopheryl Phosphate as a Bioactive Derivative of Vitamin E: A Review of the LiteraturePMCJournal of Dietary Supplements1394مسئول
352940218A randomized controlled trial of 6-week Chlorella vulgaris supplementation in patients with major depressive disorder.ISIComplementary therapies in medicine1394مسئول
353940140Phylogenetic Analysis of Selected Menthol-Producing Species Belonging to the Lamiaceae FamilyISINucleosides, Nucleotides and Nucleic Acids1394سوم
354940138Clinical evaluation of the anti-inflammatory effects of Heracleum persicum fruitsscopusComparative Clinical Pathology1393مسئول
355935551Statin therapy reduces plasma endothelin-1 concentrations: A meta-analysis of 15 randomized controlled trialsISIAtherosclerosis1394دوم
356935542Statin therapy and plasma coenzyme Q10 concentrations-A systematic review and meta-analysis of placebo-controlled trials.ISIPharmacological research1394پنجم به بعد
357935527Challenges in the treatment of hypertriglyceridemia: Glass half empty or half full?ISIExpert Review of Clinical Pharmacology1394اول
358935496Serum Metabolomic Profiling of Sulfur Mustard-Exposed Individuals Using 1 HNuclear Magnetic Resonance Spectroscopy.ISIBasic & clinical pharmacology & toxicology1394پنجم به بعد
359935373Malondialdehyde-Modified LDL IgG Antibody Levels and Indices of Cardiac Function in Valvular Heart and Coronary Artery Disease Patients.ISIMedical principles and practice1394پنجم به بعد
360935264Oral health status among Iranian veterans exposed to sulfur mustard: A case-control studyPMCJournal of Clinical and Experimental Dentistry1394مسئول
361935259Effects of flaxseed supplements on blood pressure: A systematic review and meta-analysis of controlled clinical trialISIClinical Nutrition1394دوم
362935030Anti-cancer products from marine sponges: Progress and promise.PMCRecent patents on drug delivery & formulation1394مسئول
363934993Lipid-modifying effects of adjunctive therapy with curcuminoids-piperine combination in patients with metabolic syndrome: results of a randomized controlled trial.ISIComplementary therapies in medicine1393مسئول
364934967Lack of efficacy of resveratrol on C-reactive protein and selected cardiovascular risk factors - Results from a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trialISIInternational Journal of Cardiology1394اول
365934918Effect of sour tea (Hibiscus sabdariffa L.) on arterial hypertension: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials.ISIJournal of hypertension1394دوم
366934877A systematic review and meta-analysis of the effect of statins on plasma asymmetric dimethylarginine concentrations.ISIScientific reports1394دوم
367934839Serum osteopontin concentrations in relation to coronary artery diseaseISIArchives of Medical Research1393چهارم
368934792Lipid profile and glucose changes after supplementation with astaxanthin: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trialsISIArchives of Medical Science1394دوم
369934771Chemical composition and in vitro efficacy of essential oil of seven Artemisia species against ESBL producing multidrug-resistant Escherichia coliISIJournal of Essential Oil-Bearing Plants1394پنجم به بعد
370934698Investigation of the efficacy of generic and brand-name tiotropium bromide in the management of chronic obstructive pulmonary disease: A randomized comparative trialISISaudi Pharmaceutical Journal1394مسئول
371934686Effects of Quercetin Supplementation on Lipid Profile: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials.ISICritical reviews in food science and nutrition1395اول و مسئول
372934634Analysis of vitamin D levels in patients with and without statin-associated myalgia - A systematic review and meta-analysis of 7 studies with 2420 patientsISIINTERNATIONAL JOURNAL OF CARDIOLOGY1393دوم
373934602An investigation of the effects of curcumin on anxiety and depression in obese individuals: A randomized controlled trial.ISIChinese journal of integrative medicine1394دوم
374934595Anti-hyperglycemic and anti-hyperlipidemic effects of Vaccinium myrtillus fruit in experimentally induced diabetes (antidiabetic effect of Vaccinium myrtillus fruit)ISIJournal of the Science of Food and Agriculture1394سوم
375934560The protective effects of Ziziphus vulgaris L. Fruits on biochemical and histological abnormalities induced by diabetes in ratsPMCJournal of Complementary and Integrative Medicine1393پنجم به بعد
376934556Impact of fibrate therapy on plasma plasminogen activator inhibitor-1: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trialsISIAtherosclerosis1394اول
377934555Apolipoprotein B-100-targeted negatively charged nanoliposomes for the treatment of dyslipidemiaISIColloids and Surfaces B: Biointerfaces1394اول
378934532Evaluation of a biosimilar recombinant alpha epoetin in the management of anemia in hemodialysis patientsISISaudi Pharmaceutical Journal1394مسئول
379934228The promise of curcumin-phosphatidylcholine complex for cardiometabolic diseases: more than just 'more curcumin'ISINATURAL PRODUCT RESEARCH1393اول و مسئول
380934227Dual effect of curcumin in preventing atherosclerosis: the potential role of pro-oxidant-antioxidant mechanismsISINATURAL PRODUCT RESEARCH1393اول و مسئول
381934211Effect of curcuminoids on oxidative stress: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trialsISIJournal of Functional Foods1394اول
382934209Investigation of the Efficacy of Adjunctive Therapy with Bioavailability-Boosted Curcuminoids in Major Depressive DisorderISIPHYTOTHERAPY RESEARCH1393چهارم
383934208Effects of Supplementation with Heracleum persicum Fruit Extract on Serum Lipids in Patients Undergoing Coronary Angiography: A Pilot TrialISIPHYTOTHERAPY RESEARCH1393چهارم
384934087Effects of supplementation with curcuminoids on serum copper and zinc concentrations and superoxide dismutase enzyme activity in obese subjectsISITrace Elements and Electrolytes1393پنجم
385933981Effects of coenzyme Q10 on statin-induced myopathy: A meta-analysis of randomized controlled trialsISIMayo Clinic Proceedings1393سوم
386933869Phytochemical Analysis of Satureja hortensis L. Essential Oil from IranISIAnalytical Chemistry Letters1392مسئول
387933865Chemical Composition of the Essential Oil of Thymus vulgaris L. Grown in IranISIJournal of Essential Oil Bearing Plants1393مسئول
388933778Barberry Administration and Pro-Oxidant–Antioxidant Balance in Patients With Metabolic SyndromeISIIRANIAN RED CRESCENT MEDICAL JOURNAL1393دوم
389933629Efficacy and safety of Dorocontin® versus Sustac® in the treatment of stable Angina Pectoris: A randomized, double-blind comparative trialPMCScientia Pharmaceutica1393مسئول
390932921Chemical composition, antibacterial activity, and cytotoxicity of essential oil from Nepeta ucrainica L. spp. kopetdaghensisISIIndustrial Crops and Products1393چهارم
391932810بررسی شیوع هپاتیتB و هپاتیتC در بیماران مراجعه کننده به مرکز بهداشت استان همدان ایران: یک مطالعه اپیدمیولوژیک بیماری های عفونی بین سال های 2004 و 2007ISIAsian Biomedicine1392چهارم
392932660A simple and effective approach for the treatment of dyslipidemia using anionic nanoliposomes.ISIColloids and Surfaces B: Biointerfaces1393اول
393932509Simvastatin Treatment is not Associated with Changes in Serum Concentrations of Heat Shock Proteins -60 and -70 in Patients with DyslipidemiascopusPharmaceutical sciences1393پنجم
394932342Investigation of the effect of short-term supplementation with curcuminoids on circulating small dense low-density lipoprotein concentrations in obese dyslipidemic subjects: A randomized double-blind placebo-controlled cross-over trialPMCARYA Atheroscler1393سوم
395931197Recent advances in pharmacotherapy for hypertriglyceridemiaISIProgress in Lipid Research1393اول و مسئول
396931047Managing recalcitrant hypercholesterolemia in patients on current best standard of care: Efficacy and safety of novel pharmacotherapiesISIClinical Lipidology1393اول و مسئول
397930861Proteomic screening of molecular targets of crocinISIDaru1392پنجم
398930718Curcuminoid Treatment for Knee Osteoarthritis: A Randomized Double-Blind Placebo-Controlled TrialISIPhytotherapy research : PTR1393مسئول
399930584Myrtus communis Essential Oil for The Treatment of Hemorrhoids: A Randomized Double-Blind Double-Dummy Parallel-Group Comparative StudyscopusTurkish Journal of Pharmaceutical Sciences1393سوم
400930550Glutathione-S-Transferase M1 and T1 Null Genotypes Are Associated with Hypertension Risk: A Systematic Review and Meta-Analysis of 12 StudiesISICurrent Hypertension Reports1393مسئول
401930361Proprotein convertase subtilisin/kexin type 9: A plausible link between serum resistin levels and cardiovascular eventsISIAngiology1392
402930360Low-Density Lipoprotein is a Potential Target for Curcumin: Novel Mechanistic InsightsISIBASIC AND CLINICAL PHARMACOLOGY AND TOXICOLOGY1392اول و مسئول
403930359Biochemical and histopathological study of the anti-hyperglycemic and anti-hyperlipidemic effects of cornelian cherry (Cornus mas L.) in alloxan-induced diabetic ratsPMCJournal of complementary & integrative medicine1393مسئول
404930358EFFECT OF L-CARNITINE SUPPLEMENTATION ON CIRCULATING C-REACTIVE PROTEIN LEVELS: A SYSTEMATIC REVIEW AND META-ANALYSISISIJournal of Medical Biochemistry1394اول و مسئول
405930167Circulating Levels of Proprotein Convertase Subtilisin Kexin Type 9 are Elevated by Fibrate Therapy: A Systematic Review and Meta-analysis of Clinical Trials.ISICardiology in Review1392
406930166Drimane-type sesquiterpene coumarins from Ferula gummosa fruits enhance doxorubicin uptake in doxorubicin-resistant human breast cancer cell linePMCJournal of Traditional and Complementary Medicine1393مسئول
407930022Effect of niacin on endothelial function: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trialsISIVascular Medicine1392اول و مسئول
408930021A Systematic Review and Meta-Analysis of the Effects of Pycnogenol on Plasma LipidsISIJournal of cardiovascular pharmacology and therapeutics1393اول و مسئول
409930010Oil stability index and biological activities of Achillea biebersteinii and Achillea wilhelmsii extracts as influenced by various ultrasoundintensitiesISIIndustrial Crops and Products1393مسئول
410930009Role of selective peroxisome proliferator-activated receptor modulators in managing cardiometabolic disease: tale of a roller-coasterISIDIABETES OBESITY & METABOLISM1393اول
411930008Adjuvant Therapy with Bioavailability-Boosted Curcuminoids Suppresses Systemic Inflammation and Improves Quality of Life in Patients with Solid Tumors: A Randomized Double-Blind Placebo-Controlled TrialISIPhytotherapy Research1393مسئول
41292974investigation of the effect of high dairy diet on body mass index and body fat in overweigth and obese childerenPMCIndian journal of pediatrics1389دوم
41392623Optimum duration of perioperative antibiotic therapy in patients with acute non-perforated appendicitis: a prospective randomized trialISIAsian Biomedicine1391پنجم
414924985Investigation of the effects of curcumin on serum cytokines in obese individuals: A randomized controlled trialISIThe Scientific World Journal1392دوم
415924838Curcuminoids Modulate Pro-Oxidant– Antioxidant Balance but not the Immune Response to Heat Shock Protein 27 and Oxidized LDL in Obese IndividualsISIPHYTOTHERAPY RESEARCH1392اول
416924716Clinical investigation of the acute effects of pomegranate juice on blood pressure and endothelial function in hypertensive individualsPMCArya atherosclerosis1392
417924702Beyond anti-PCSK9 therapies: The potential role of resistin inhibitorsISINature Reviews Cardiology1392
418924701Antioxidant effects of bioavailability-enhanced curcuminoids in patients with solid tumors: A randomized double-blind placebo-controlled trialISIJournal of Functional Foods1392
419924640Curcuminoids for the management of hypertriglyceridaemiaISINature Reviews Cardiology1392
420924635New peroxisome proliferator-activated receptor agonists: potential treatments for atherogenic dyslipidemia and non-alcoholic fatty liver disease.ISIExpert Opinion on Pharmacotherapy1392
421924389Investigation of Serum Oxidized Low-Density Lipoprotein IgG Levels in Patients with Angiographically Defined Coronary Artery DiseasescopusInternational Journal of Vascular Medicine1392پنجم به بعد
42292393Cancer and its Treatment in Main Ancient Books of Islamic Iranian Traditional Medicine (7th to 14th Century ADISIIranian Red Crescent Medical Journal1390دوم
423923462Investigation of serum substance P status in patients with chronic pruritic skin lesions due to sulfur mustard: a cross-sectional study.ISICutaneous and Ocular Toxicology1392مسئول
424923445Investigation of the Effects of Chlorella Vulgaris Supplementation in Patients with Non-Alcoholic Fatty Liver Disease: A Randomized Clinical TrialISIHepatogastroenterology1391
425923412Chemical analysis and biological activities of Cupressus sempervirens var. horizontalis essential oils.ISIPharmaceutical Biology1391مسئول
426923288Glucokinase gene promoter -30G>A polymorphism: a cross-sectional association study with obesity, diabetes Mellitus, hyperlipidemia, hypertension and metabolic syndrome in an Iranian hospital.ISIRevista de Nutrição1391پنجم
427923287Investigation of the lipid-modifying and antiinflammatory effects of cornus MAS L. Supplementation on dyslipidemic children and adolescents.ISIPediatric Cardiology1392مسئول
428923276Nigella sativa L. improves lipid profile and prevents atherosclerosis: Evidence from an experimental study on hypercholesterolemic rabbitsISIJournal of Functional Foods1391مسئول
429923275Clinical Evaluation of Blood Pressure Lowering, Endothelial Function Improving, Hypolipidemic and Anti-Inflammatory Effects of Pomegranate Juice in Hypertensive Subjects.ISIPhytotherapy Research1391مسئول
430923273Antihyperlipidemic Effects of Sesamum indicum L. in Rabbits Fed a High-Fat DietISIScientificWorldJournal1392
431923272Essential oils from the fruits and leaves of Juniperus sabina possess inhibitory activity against protein glycation and oxidative stress an in vitro phytochemical investigationISIJournal of Essential Oil Research1391سوم
432923269Validation of a high-performance liquid chromatography method for the determination of pyridostigmine in plasmaISIAsian Biomedicine1392
433923268A survey on saffron in major Islamic traditional medicine booksISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1391مسئول
434923264Investigation of the effectiveness of Syzygium aromaticum, Lavandula angustifolia and Geranium robertianum essential oils in the treatment of acute external otitis: A comparative trial with ciprofloxacinISIJ Microbiol Immunol Infect1391
435923238Effect of recombinant human IFNγ in the treatment of chronic pulmonary complications due to sulfur mustard intoxication.ISIJournal of Immunotoxicology1392پنجم به بعد
436923237Are Curcuminoids Effective C-Reactive Protein-Lowering Agents in Clinical Practice? Evidence from a Meta-Analysis.ISIPhytotherapy research1393اول و مسئول
437923236Association of single nucleotide polymorphisms in the gene encoding platelet endothelial cell adhesion molecule-1 with the risk of myocardial infarction: a systematic review and meta-analysis.ISIThrombosis Research1392اول و مسئول
438923235Serum levels of interleukins 2, 4, 6, and 10 in veterans with chronic sulfur mustard-induced pruritus: a cross-sectional study.PMCSkinmed1392
439923191Effects of resveratrol supplementation on plasma lipids: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trialsISINutrition Reviews1392اول و مسئول
440923190Head-to-head comparison of fibrates versus statins for elevation of circulating adiponectin concentrations: a systematic review and meta-analysis.ISIMetabolism1392
441923189A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials investigating the effects of curcumin on blood lipid levelsISIClinical Nutrition1392اول و مسئول
442922564New LDL-Cholesterol Lowering Therapies: Pharmacology, Clinical Trials, and Relevance to Acute Coronary Syndromes.ISIClinical Therapeutics1392اول و مسئول
443922563New Therapies Targeting apoB Metabolism for High-Risk Patients with Inherited Dyslipidaemias: What Can the Clinician Expect?ISICardiovascular Drugs and Therapy1392اول و مسئول
444922136Fibrate therapy and circulating adiponectin concentrations:A systematic review and meta-analysis of randomized placebo-controlled trialsISIAtherosclerosis1392مسئول
44592183Does PPARγ2 Gene Pro12Ala Polymorphism Affect Nonalcoholic Fatty Liver Disease Risk? Evidence from a Meta-AnalysisISIDNA and Cell Biology1392مسئول
44692179Fat lowers fat: purified phospholipids as emerging therapies for dyslipidemia.ISIBiochimica et Biophysica Acta (BBA) - Molecular and Cell Biology of Lipids1392اول و مسئول
447921661Medicinal Plants for the Treatment of Uterus Inflammation: Implications from Iranian Folk MedicinePMCJournal of Acupuncture and meridian Studies1391اول و مسئول
448921651Cytotoxic activities of phytochemicals from Ferula species.ISIDaru1392
449921418Atorvastatin Therapy Is Not Associated with Slowing the Progression of Aortic Stenosis: Findings of a Randomized Controlled TrialISIClinical Laboratory1392مسئول
450921357Investigation of the Effects of Chlorella vulgaris Supplementation on the Modulation of Oxidative Stress in Apparently Healthy SmokersISIClinical Laboratory1392مسئول
451921096Affinity-based target deconvolution of safranalISIDaru1391پنجم
452921001Hypotensive activity of auraptene, a monoterpene coumarin from Citrus sppISIPharmaceutical Biology1392سوم
45391850Maternal and neonatal serum concentrations of zinc and copper in preterm delivery: an observational studyISITrace Elements and Electrolytes1391پنجم به بعد
45491684Impact of Adjunctive Therapy with Chlorella vulgaris Extract on Antioxidant Status, Pulmonary Function, and Clinical Symptoms of Patients with Obstructive Pulmonary DiseasesPMCScientia Pharmaceutica1391مسئول
45591679Zataria multiflora Boiss. (Shirazi thyme)-An ancient condiment with modern pharmaceutical usesISIjournal of Ethnopharmacology1391دوم
45691675Investigation of the Efficacy of a Biogeneric Recombinant Human Erythropoietin Alfa in the Management of Renal Anemia in Patients on Hemodialysis: A Multi-center Clinical TrialISIClin. Lab1391مسئول
45791516A randomized controlled trial on the anti-inflammatory effectsof curcumin in patients with chronic sulphur mustard-inducedcutaneous complicationsISIAnnals of Clinical Biochemistry1391مسئول
45891499Why it is necessary to translate curcumin into clinical practice for the prevention and treatment of metabolic syndrome?ISIBIOFACTORS1391اول و مسئول
45991497Improvement of sulphur mustard-induced chronic pruritus, quality of life and antioxidant status by curcumin: results of a randomised, double-blind, placebo-controlled trialISIBritish Journal of Nutrition1391مسئول
46091478Investigation of the Efficacy of a Biogeneric Recombinant HumanErythropoietin Alfa in the Correction of Post-Transplantation Anemia:A Randomized Comparative Trial with EprexISIClinical Laboratory1391مسئول
46191450Effects of statin therapy on serum trace element status in dyslipidemic patients: results of a randomized placebo-controlled cross-over trialISIclinical laboratory1391پنجم به بعد
46291448Relationship between levels of IFNγ, TNFα, and TGFβ and pruritus in sulfur mustard-exposed veteransISIJournal of Immunotoxicology1392پنجم
46391441Effect of Prenatal Selenium Supplementationon on Cord Blood Selenium and Lipid ProfileISIPediatrics & Neonatology1391پنجم به بعد
46491306investigation of optimal extraction antioxidant and antimicrobial activities of achillea biebersteinii and A.wilhelmsiiISIpharmaceutical biology1391سوم
46591305antimicrobia and antioxidant activities of methanol dichloromethane and ethyl acetates of scutellaria lindbergii rech lISIchiang mia j sci1391پنجم به بعد
46691266Effects of Supplementation with Curcuminoids on Dyslipidemia in Obese Patients: A Randomized Crossover Trial.ISIPhytother Res1391دوم
46791207Efficacy of Aloe vera/olive oil cream versus betamethasone cream for chronic skin lesions following sulfur mustard exposure: a randomized double-blind clinical trialISICutaneous and Ocular toxicology1391مسئول
46891175Tear total protein analysis in patients with late sulfur mustard-induced ocular complications: a cross-sectional studyISICutaneous and ocular toxicology1391سوم
46991072Investigation of antioxidant and anti-glycation properties of essential oils from fruits and branchlets of Juniperus oblongaISIRevista Brasileira de Farmacognosia1391پنجم به بعد
47091027A herbal cream consisting of Aloe vera, Lavandula stoechas, and Pelargonium roseum as an alternative for silver sulfadiazine in burn managementISIAsian Biomedicine1391پنجم به بعد
47190864Investigation of the effects of Chlorella vulgaris as an adjunctive therapy for dyslipidemia: Results of a randomised open-label clinical trialISI Nutrition & Dietetics1390پنجم به بعد
47290799Efficacy and Safety of Immunotherapy with Interferon-Gamma in the Management of Chronic Sulfur Mustard-Induced Cutaneous Complications: Comparison with Topical Betamethasone 1%ISIThe Scientific World Journal1390دوم
47390793Effect of Ginger on Acute and Delayed Chemotherapy-Induced Nausea and Vomiting: A Pilot, Randomized, Open-Label Clinical TrialISIIntegr Cancer Ther1391سوم
47490747Volatile Constituents of the Genus Ferula (Apiaceae): A ReviewISIJournal of Essential Oil Bearing Plants1390مسئول
47590739Serum vitamin E concentration in Iranian population with angiography defined coronary artery diseaseISIAsian biomedicine1390پنجم به بعد
47690654Antioxidant and antimicrobial activity of methanol, dichloromethane, and ethyl acetate extracts of Scutellaria litwinowiiISIScienceAsia1390پنجم
47790580Management of sulfur mustard-induced chronic pruritus: a review of clinical trialsISICutaneous and Ocular Toxicology1391مسئول
47890547Baicalin as a potentially promising drug for the management of sulfur mustard induced cutaneous complications: A review of molecular mechanismsISICutaneous and Ocular Toxicology1391اول و مسئول
47990528A randomized, double-blind, placebo-controlled trial on the efficacy and tolerability of sertraline in Iranian veterans with post-traumatic stress disorderISIPsychological medicine1390سوم
48090480Serum zinc and copper status in Iranian patients with pemphigus vulgarisISIInternational journal of dermatology1390پنجم به بعد
48190477Prooxidant-antioxidant balance in stroke patients and 6-month prognosisISIClinical Laboratory 1390پنجم به بعد
48290454A cross-sectional study of the association between heat shock protein 27 antibody titres, pro-oxidant-antioxidant balance and metabolic syndrome in patients with angiographically-defined coronary artery diseaseISIClinical Biochemistry1390اول
48390403Citrus auraptene: A potential multifunctional therapeutic agent for nonalcoholic fatty liver diseaseISIAnnals of hepatology1390مسئول
48490349Metabolic improvement by telmisartan beyond angiotensin receptor blockade: role of adipokinesISIArquivos brasileiros de endocrinologia e metabologia1390مسئول
48590338Changes in Plasma Level of Heat Shock Protein 27 After Acute Coronary SyndromeISIAngiology1390دوم
48690313A Randomized Comparative Trial on the Therapeutic Efficacy of Topical Aloe vera and Calendula officinalis on Diaper Dermatitis in ChildrenISIThe ScientificWorld Journal1390پنجم به بعد
48790286Antioxidant activities of Juniperus foetidissima essential oils against several oxidative systemsISIRevista Brasileira de Farmacognosia/Brazilian Journal of Pharmacognosy1390پنجم به بعد
48890246Antibacterial efficacy of lytic bacteriophages against antibiotic-resistant Klebsiella speciesISIThe Scientific World Journal1390پنجم به بعد
48990182Investigation of the association between metabolic syndrome and disease activity in rheumatoid arthritisISITheScientificWorldJournal1390پنجم به بعد
49090019Association of angiotensin II type 1 receptor gene A1166C polymorphism with the presence of diabetes mellitus and metabolic syndrome in patients with documented coronary artery disease ISI European Journal of Internal Medicine1390سوم
49190013Potential benefits of supplementation with auraptene in cystic fibrosisISIClinical Nutrition1390اول و مسئول
49290010Serum antibody titers against heat shock protein 27 are associated with the severity of coronary artery diseaseISICell Stress Chaperones1390پنجم به بعد
49390001Simvastatin Therapy Reduces Prooxidant-Antioxidant Balance: Results of a Placebo-Controlled Cross-Over TrialISILipids1390پنجم به بعد
49489795Evaluation of Maternal selenium supplementation on the Level of Oxidative Stress and Incidences of Outcomes in newbornsISIIranian Red Crescent Medical Journal1389پنجم به بعد
49589576screenin of acetycholinestesterase inhibitory activity of terpenoid and coumarin derivatives from the genus ferulascopusPharmacologyonline 1389پنجم
49689419association between angiotensin II type-1 receptor A1166C polymorphism and the presence of angiographically-defined coronary artery disease in an iranian populationISIAsian Biomedicine 1389پنجم به بعد
49789416Cancer Chemoprevention by 7-Prenyloxycoumarins: A Role for 5-Lipoxygenase Inhibition?ISIIntegrative Cancer Therapies1389اول و مسئول
49889412Neuroprotective effects of resveratrol: Potential mechanismsISINeurochemistry International1389مسئول
49989387The Effect of Maternal Selenium Supplementation on Pregnancy Outcome and the Level of Oxidative Stress in NeonatesISIIranian Red Crescent Medical Journal1389پنجم به بعد
50089384diversivittatin, a new phenylpropanoid derivative from the roots of ferula diversivittataISIchemistry of natural compounds1389سوم
50189364Qualitative Analysis of the Hydro-distilled Essential Oil of Ferula latisecta Rech. f. and Aell. Roots from IranISIjournal of essential oil bearig plants1389اول
50289355SELENIUM SUPPLEMENTATION AND THE INCIDENCE OF PREECLAMPSIA IN PREGNANT IRANIAN WOMEN: A RANDOMIZED, DOUBLE-BLIND, PLACEBO-CONTROLLED PILOT TRIALISITaiwanese Journal of Obstetrics & Gynecology 1389پنجم
50389347Antiviral activities of aerial subsets of Artemisia species against Herpes Simplex virus type 1 (HSV1) in vitroISIAsian Biomedicine 1389پنجم
50489340Neonatal hypernatremia and dehydration in infants receiving inadequate breastfeedingISIAsia Pacific Journal of Clinical Nutrition 1389پنجم به بعد
50589337Molecular mechanisms for curcumin benefits against ischemic injuryISIFertility and Sterility1389مسئول
50689307Biological activities of essential oils from the genus ferulaISIasian biomedicine1389اول
50789293Results of a Randomized,Open-Label,Clinical Trial Investigating the Effects of Supplementation with Heracleum persicum Extract as an Adjunctive Therapy for DyslipidemiaISITHESCIENTIFICWORLDJOURNAL1389پنجم
50889261Potential mechanisms behind (-)-epigallocatechin-3-gallate protection against cerebral ischemic injuryISIJournal of Neuroscience Research1389مسئول
50989243Association between 45T/G polymorphism of adiponectin gene and coronary artery disease in an Iranian populationISIScientificWorldJournal1389پنجم به بعد
51089193Serum High-Sensitivity C-Reactive Protein and Heat Shock Protein 27 Antibody Titers in Patients With Stroke and 6-Month PrognosisISIAngiology1389پنجم به بعد
51189161Simvastatin treatment reduces heat shock protein 60, 65, and 70 antibody titers in dyslipidemic patients: A randomized, double-blind, placebo-controlled, cross-over trialISIClin Biochem1389پنجم به بعد
51289144Prooxidant-antioxidant balance in pregnancy: a randomized double-blind placebo-controlled trial of selenium supplementationISIJournal of perinatal medicine1389چهارم
51389138Effect of supplementation with selenium on postpartum depression: a randomized double-blind placebo-controlled trialISIJ Matern Fetal Neonatal Med1389پنجم به بعد
51489112Association between angiotensin II type 1 receptor gene polymorphism and metabolic syndrome in a young female Iranian populationISIArchives of medical research1389پنجم به بعد
51589044Phosphatidylcholine-Rich Nanoliposomes: Potential Tools for Serum C-Reactive Protein Reduction?ISICardiovascular Drugs and Therapy 1389اول و مسئول
51689029Potential efficacy of ginger as a natural supplement for nonalcoholic fatty liver diseaseISIWorld J Gastroenterol1389مسئول
51788611 Determination of Prooxidant-Antioxidant Balance After Acute Coronary Syndrome Using a Rapid Assay: A Pilot StudyISIAngiology1388چهارم
51888297new sesquiterpene coumarines from the roots of ferula flabellilobaISIpharmaceutical biology1388سوم
51988240Badrakemonin, a New Eremophilane-Type Sesquiterpene from the Roots Of Ferula badrakema Kos.-Pol.ISIIranian Journal of Pharmaccutical research1388سوم
52088210Selenium supplementation and premature (pre-labour) rupture of membranes: a randomised double-blind placebo-controlled trialPMCJournal of obstetrics and gynaecology1388چهارم
52188204Association between serum interleukin-6 levels and severity of perinatal asphyxiaISIAsian biomedicine 1388پنجم به بعد
52288194EVALUATION of cytotoxicity and anticonvulsant of some Iranian medicinal Ferula species.ISIPharmaceutical Biology1388
52388193Cancer chemopreventive activity of diversion from Ferula diversivittata in vitro and in vivoISIPhytomedicine1388
52488176prevalence of obesity and its association with socioeconomic factors in elderly iranian form razavi-khorasan provinceISIthe scientific world journal1388پنجم به بعد
52588175newly detected hypertension in an iranian population:an epidemiological studyISIasian biomedicine1388پنجم به بعد
52688147investigation of the effect of high dairy diet on body mass index and body fat in overweight and obese childrenISIindian journal of pediatrics1388دوم
52788067Cancer chemopreventive activity of the prenylated coumarin, umbelliprenin, in vivoISIEUROPEAN JOURNAL OF CANCER PREVENTION1388دوم
52888066Evaluation of antioxidant anti-inflammatory and lipoxygenase inhibitory activities of the prenylated coumarin umbellipreninISIDaru1388سوم
52988048Synthesis and purification of 7-prenyloxycoumarins and herniaarin as bioactive natural coumarinsISIiranian journal of biomedical sciences1388دوم
53088002sesquiterpene coumarins from the fruits of ferula badrakemascopuspharmaceutical biology1388سوم
53187665Chemical Composition of the Fruit oil of Ferula flabelliloba ISIJournal of Essential oil Bearing Plants 1387سوم
53287651Antibody titres to heat shock protein 27 are elevated in patients with acue coronary syndromeISIInternational journal of Experimental pathology1387دوم
53387583Antiemetic activity of different extracts from the aerial parts of thymus transcaspicus klokovscopuspharmacologyonline1388سوم
53487257Sulfur Containing Compounds in the Volatile Oil of Ferula latisecta Rech. f. & Aell. LeavesISIJOURNAL OF ESSENTIAL OIL BEARING PLANTS1388چهارم
53587256Identification of Essential Oil Components of Ferula badrakema Fruits by GC-MS and C-13-NMR Methods and Evaluation of its Antimicrobial Activity ISIJOURNAL OF ESSENTIAL OIL BEARING PLANTS1388دوم
53687233Effect of a high dairy diet on serum antibody titers to heat shock protein 27 in overweight and obese childrenISI IRANIAN JOURNAL OF PEDIATRICS 1388سوم
53786581An investigation of the relationship between serum Vitamin E status and Coronary Risk Factors in dyslipidaemicChemical AbstractIranian journal of Basic Medical Sciences1386دوم

مقالات ارائه شده در همايش
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1971900میزان سطح سرمی آنتی بادی ضد پروتئین شوک حرارتی 27 در مبتلایان به هایپرتریگلیسریدمی تنها و افراد سالم در جمعیت ایراندهمین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایرانتهرانسخنرانی1396خير
2971898بررسی ارتباط میان آنتی بادی ضد پروتئین شوک حرارتی 27 در گردش با پرفشاری خون در بیماران غیر مبتلا به بیماری قلبی عروقیدهمین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایرانتهرانپوستر1396خير
3970285بررسی تاثیر عصاره برگ گیاه کنگرفرنگی (ALE) بر روی پروفایل چربی و شاخص های قندی در بیماری کبد چرب غیر الکلیاولین همایش سراسری بیماریهای تیروئید و سندروم متابولیکمشهدپوستر1397خير
4963880Curcumin based Chemical Sensors for Ion DetectionThe first International Congress of " Nutrition: from Laboratory Research to Clinical Studies" (NLRCS)مشهدپوستر1396خير
5963878Association of plasma lipoprotein (a) levels with Cardiovascular DiseaseThe first International Congress of " Nutrition: from Laboratory Research to Clinical Studies" (NLRCS)مشهدپوستر1396خير
6963301Curcumin oleoresin inhibits cell growth and migratory properties of breast cancer cells through inhibition of NF-kB pathwayESMO Asia Congress Singapore, 16–19 December 2016کوالالامپورپوستر1395خير
7963300Molecular mechanisms involved in the synergistic interaction of novel formulated curcumin with gemcitabine in pancreatic cancer cellsESMO Asia Congress Singapore, 16–19 December 2016کوالالامپورپوستر1395خير
8962358Saffron in the treatment of depression and anxiety: current evidence and potential mechanisms of actionتغذیه : از تحقیقات علوم پایه تا مداخلات بالینیمشهدپوستر1396خير
9962331The effects of curcumin on CVD risk factors in patients with metabolic syndromeNLRCS Intenational congressمشهدپوستر1396خير
10962311Phytochemical Analysis and Cytotoxicity Evaluation of Kelussia Odoratissima Mozaffششمین همایش دانشجویان تحصیلات تکمیلی و دومین همایش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهدمشهدسخنرانی1394خير
11962221Growth suppression of breast cancer and oxidant/antioxidant balance by curcuminInternational congress of nutrition: from laboratory research to clinical studiesمشهدپوستر1396خير
12962217liposome encapsulated curcumin antagonizes growth, cell cycle progression and migration induced by thrombin through AMP kinase in breast cancerInternational congress of nutrition: from laboratory research to clinical studiesمشهدپوستر1396خير
13960263novel formulated form of curcumin in combination with gemcitabine inhibit cell growth in pancreatic cancerthe first international clinical oncology congressتهرانپوستر1395خير
14950285بررسی و مقایسه اثر کورکومین بر سطح سرمی ویتامین E در افراد مبتلا به سندرم متابولیکدومین کنفرانس ملی پزشکی مولکولی در درمان بیماری هاتهرانپوستر1394خير
15950284بررسی اثر مکمل درمانی با کورکومین بر سطح Fetuin-B در افراد چاقدومین کنفرانس ملی پزشکی مولکولی در تشخیص و درمان بیماری هاتهرانپوستر1394خير
16943051Lack of Efficacy for Atorvastatin Therapy in Aortic Stenosis: A One-Year Follow-Up Trial3rd World Heart Failure CongressISTANBULپوستر1392خير
17943048ANALGESIC EFFICACY AND SAFETY OF CURCUMINOIDS IN CLINICAL PRACTICE: A SYSTEMATIC REVIEW AND META-ANALYSIS OF RANDOMIZED CONTROLLED TRIALSWorld Congress of the Osteoarthritis-Research-Society-International (OARSI) on OsteoarthritisSeattleپوستر1394بله
18943047ASSOCIATION BETWEEN STATIN USE AND PLASMA D-DIMER LEVELS - A SYSTEMATIC REVIEW AND META-ANALYSIS OF RANDOMIZED CONTROLLED TRIALS83rd Congress of the European-Atherosclerosis-Society (EAS)Glasgowپوستر1394بله
19943046A SYSTEMATIC REVIEW AND META-ANALYSIS OF THE IMPACT OF SPIRULINA SUPPLEMENTATION ON PLASMA LIPID CONCENTRATIONS83rd Congress of the European-Atherosclerosis-Society (EAS)Glasgowپوستر1394بله
20943045A SYSTEMATIC REVIEW AND META-ANALYSIS ON THE EFFECT OF STATINS ON PLASMA ASYMMETRIC DIMETHYLARGININE CONCENTRATIONS83rd Congress of the European-Atherosclerosis-Society (EAS)Glasgowپوستر1394بله
21943044LACK OF EFFICACY OF RESVERATROL ON CARDIOVASCULAR PARAMETERS? RESULTS FROM A SYSTEMATIC REVIEW AND META-ANALYSIS OF RANDOMIZED CONTROLLED TRIALS83rd Congress of the European-Atherosclerosis-Society (EAS)Glasgowپوستر1394بله
22943043EFFECT OF SOUR TEA (HIBISCUS SABDARIFFA L.) ON ARTERIAL HYPERTENSION: A SYSTEMATIC REVIEW AND META-ANALYSIS OF RANDOMIZED CONTROLLED TRIALS83rd Congress of the European-Atherosclerosis-Society (EAS)Glasgowپوستر1394بله
23943041EFFECT OF CURCUMINOIDS ON OXIDATIVE STRESS: A SYSTEMATIC REVIEW AND META-ANALYSIS OF RANDOMIZED CONTROLLED TRIALS83rd Congress of the European-Atherosclerosis-Society (EAS)Glasgowپوستر1394بله
24943040STATIN THERAPY REDUCES PLASMA ENDOTHELIN-1 CONCENTRATIONS: A META-ANALYSIS OF 15 RANDOMIZED CONTROLLED TRIALS83rd Congress of the European-Atherosclerosis-Society (EAS)Glasgowپوستر1394بله
25943023Futility of supplementation with Coenzyme Q10 for statin-induced myopathy: an updated (2015) meta-analysis of randomized controlled trialsCongress of the European-Society-of-Cardiology (ESC)لندنپوستر1394بله
26943022Effects of supplementation with green tea catechins on plasma C-reactive protein concentrations: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trialsCongress of the European-Society-of-Cardiology (ESC)لندنپوستر1394بله
27943021Tibolone can decrease lipoprotein(a) concentrations in postmenopausal women: a systematic review and meta-analysis of controlled trialsCongress of the European-Society-of-Cardiology (ESC)لندنپوستر1394بله
28943020Impact of statin therapy on coronary plaque composition: a systematic review and meta-analysis of virtual histology-intravascular ultrasound studiesCongress of the European-Society-of-Cardiology (ESC)لندنپوستر1394خير
29943019Statin therapy reduces von Willebrand factor antigen levels: A systematic review and meta-analysis of randomized placebo-controlled trialsCongress of the European-Society-of-Cardiology (ESC)لندنپوستر1394بله
30921339Investigation of the effect of saffron (crucos sativus) on trace elements copper and zinc serum in patients with metabolic syndrom13th ICB & 5th ICBMBیزدپوستر1392خير

کتاب هاي چاپ شده
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان سال چاپ نوع کتابت
1865DIETARY INTERVENTION FOR ACUTE CORONARY SYNDROME2014تالیف
2521سرطان و درمان آن در کتابهای باستان قدیم پزشکی طب سنتی ایران (قرن هجدهم میلادی میلادی)2012تالیف
352روشهای جداسازس مواد موثره عصاره های طبیعی1389ترجمه
4341مروری بر تداخلات داروها و ریز مغذی ها (به تفکیک ویتامین ها، عناصر معدنی و اسیدهای آمینه)1388تالیف
5338اثرات متقابل گیاهان دارویی- داروها- مکمل ها1389تالیف

اختراعات
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان تاريخ ثبت شماره ثبت اسامي پديد آورندگان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه