بشری  حسن زمانی
خلاصه عملکرد بشری  حسن زمانی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

بشری حسن زمانی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): بشری حسن زمانی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : فوق تخصص
رشته تخصصی : نفرولوژی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : HasanzamaniB@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1951507بررسی ارتباط افزایش فشار پولمونر قبل از پیوند کلیه با اختلال اولیه عملکرد کلیه پیوندیمجریپایان یافتهبلي
2951506مقایسه شیوع و ریسک فاکتورهای کلسیفیکاسیون دریچه ای در بیماران دیالیز صفاقی و همودیالیزمجریپایان یافتهبلي
3951292مقایسه شیوع خارش در بیماران دیالیز صفاقی نسبت به همودیالیزمجریپایان یافتهبلي
4951143بررسی شیوع و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی عفونت ادراری در دریافت کننده پیوند کلیهمجریآماده طرح در شورا(پایان طرح)خير
5941328بررسی فراوانی علائم گوارشی در بیماران دیالیز صفاقیمجریپایان یافتهبلي
6922412بررسی ارتباط بین عفونت سیتومگالوویروس و رد پیوند حاد در بیماران پیوندکلیهمجریپایان یافتهخير
7980182طراحی و اجرای سامانه ثبت اطلاعات بیماران دیالیز خونی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکارعقد قراردادخير
8970806ثبت اطلاعات Vascular Access بیماران دیالیزی و بالقوه دیالیزی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکاردر دست اجراخير
9970349بررسی طیف بیماریهای گلومرولی بر اساس نتایج بیوپسی کلیه در بیماران شهر مشهد در سالهای 1395-1397همکاردر دست اجرابلي
10961608بررسی میزان رسوب گلومرولی آنتی بادی IgG4 و آنتی بادی علیه فسفولیپاز A2 رسپتور در نوع اولیه و ثانویه نفروپاتی مامبرانوهمکاردر دست اجرابلي
11960351سنجش سواد سلامت شهروندان حاشیه شهر مشهدهمکاردر دست اجراخير
12911290بررسی ارتباط سرولوژی هپاتیت E با آزمونهای عملکرد کلیه وکبد دربیماران با کلیه پیوندیهمکارپایان یافتهبلي
1389651مقایسه متغیرهای اسپیرومتری دربیماران دیالیزخونی وصفاقیهمکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1983672The relationship between anemia and Kt/V index in patients undergoing continuous ambulatory peritoneal dialysis and hemodialysisISIJournal of Renal Injury Prevention1398اول
2983671The relationship between phosphorus level and peak oxygen uptake in hemodialysis patients awaited for renal transplantationISIJournal of Renal Injury Prevention1398اول
3981565Impact of allopurinol on metabolic acidosis in patients with chronic kidney disease; a randomized controlled -trialISIJournal of Renal Injury Prevention1398سوم
4981410The relationship between proteinuria and severity of fibrosis in renal transplant patientsChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1397اول و مسئول
5961921Relationship Between Vitamin D Deficiency and Metabolic Syndrome in Renal Transplant Patients in Mashhad, IranscopusShiraz E Medical Journal1395پنجم به بعد
6960186Comparison of Blended and Lecture Teaching Methods on Satisfaction in Introduction to Clinical Medical Students (Pathophysiology Level)ISCFuture of Medical Education Journal1395اول و مسئول
7950989The effect of cytomegalovirus infection on acute rejection in kidney transplanted patientsPMCjournal of renal injury prevention1395اول و مسئول
8942765evaluation of relationship between anemia and VO2 max in hemodialysis patients waiting for renal transplantChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1394اول و مسئول
990380Changes in Body Fluid Composition Before and Early after Renal Transplantation and comparing it with Normal Persons Chemical AbstractMedical Journal of Mashad University of Medical Sciences1390پنجم به بعد
1089465Comparison of Quality of Life between Hemodialysis and Peritoneal Dialysis Patients in Imam Reza and Ghaem Hospital Dialysis Centers in Mashhad(Emro (IMEMRMedical Journal of Mashad University of Medical Sciences1389پنجم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1973237فراوانی علایم گوارشی در بیماران تحت دیالیز صفاقیICNU2018تهرانپوستر1397بله
2973236مقایسه کیفیت خواب در بیماران قبل و بعد از پیوند کلیهICNU2018تهرانپوستر1397بله
3973059Evaluation of the Effects of allopurionl on metabolic acidosis in patients with CKDTHE 4th Congress of Nephrology and Urologyتهرانپوستر1397خير
4971301P bacterial urinary tract infection and antibiotic susceptibility pattern in renal transplant reciepients55th ERA-EDTA CONGRESS FACTS AND FIGURESکپنهاگپوستر1397بله
5971273کاربردسلول های بنیادی درنارسایی حادکلیهسومین سمپوزیوم سلول های بنیادی وپزشکی بازساختی دراورولوژی ونفرولوژیکرمانشاهسخنرانی1396بله
6963741The Relationship between the amount of proteinuria and fibrosis in kidney transplant recipientsسومین کنگره اورولوژِی ونفرولوژیکیشپوستر1396خير
7963722Prevalence and Antibiotic Susceptibility Pattern of bacterial Urinary Tract Infection in Renal Transplant Recipientsسومین کنگره نفرولوژی واورولوژیکیشپوستر1396بله
8963720The relationship between the type of rejection and fibrosis in kidney transplant reciepientsسومین کنگره نفرولوژی واورولوژیکیشپوستر1396بله
9963701Association of obesity and serum FGF21 levels in kidney transplant patientsسومین کنگره نفرولوژی واورولوژیکیشسخنرانی1396خير
10960734The incidence of Acute Cellular and Antibody Mediated R ejection in Episode of Kidney TransPlant Rejection3rd International Congress of Organ Transplantation and 16th International Congress of Nephrology, Dialysis, and Transplantationشیرازسخنرانی1396بله
11960733Prevalencea nd Risk Factors of Proteinuria After Kidney Transplantation3rd International Congress of Organ Transplantation and 16th International Congress of Nephrology, Dialysis, and Transplantationشیرازپوستر1396بله
12960720effect of Dipyridamol on serum and urinary phosphate in sporadic adult onset Osteomalacia,case report3rd International Congress of Organ Transplantation and 16th International Congress of Nephrology, Dialysis, and Transplantationشیرازپوستر1396خير
13942767عفونت سل خارج ریوی در بیماران پیوند کلیه: گزارش مشاهده ایکنگره بین المللی پیوند اعضا و کنگره جراحی خراسانمشهدپوستر1394بله
14942611ارتباط سطح هموگلوبین و کراتینین سرم با میزان عوارض و مرگ و میر داخل بیمارستانی در بیماران مبتلا به انفارکتوس حاد میوکاردپانزدهمین کنگره بین المللی نفرولوژی، دیالیز و پیوندمشهدپوستر1394خير
15941938بررسی ارتباط بین عفونت سیتومگالوویروس و رد پیوند حاد در بیماران پیوندکلیهکنگره بین المللی پیوند اعضاء و کنگره جراحی خراسانمشهدسخنرانی1394بله
16932571evaluation of free water excertion capacity of renal transplant patients with clearance methoodsThe 14th Congress of the Middle East Society for Organ Transplantation and the 5th Middle East Transplant Gamesاستانبولپوستر1393خير
17932550Association of Uric Acid and Metabolic syndrome in renal transplant recipients-single center studyThe 14th Congress of the Middle East Society for Organ Transplantation and the 5th Middle East Transplant Gamesاستانبولسخنرانی1393خير
18932546assessment of correlation of renal fraction excretion of sodium with spirometric and gasometric parameters in COPD patients14th intrnational congress of nephrology, dialysis and transplantationاصفهانپوستر1392خير
19932541prevalence of CMV infection in kidney transplant pationts of Montaserie Hospital14th intrnational congress of nephrology, dialysis and transplantationاصفهانپوستر1392خير
20932540evaluation of correlation of high sensitive CRP with bioelectrical impedance parameters in patients undergoing hemodialysis14th intrnational congress of nephrology, dialysis and transplantationاصفهانپوستر1392خير
21932535relationship between 25-hydroxy vitamin D with hemoglobin and erythropoietin index in hemodialysis patients14th intrnational congress of nephrology, dialysis and transplantationاصفهانپوستر1392خير
22932532pneumocystis jirovecii (carini) pneumonia (PCP) and cytomegalovirus co-infection in renal transplant recipient: a case report14th congress of the middle east society for organ transplantationاستامبولپوستر1393خير
23932526the validity of evaluation of previous exposure with cmv virus in kidney transplant candidates and deceased donors14th congress of the middle east society for organ transplantationاستامبولپوستر1393خير
24932525safety and effectivness of ezetimibe in kidney transplant recipients with hypercholesterolemla14th congress of the middle east society for organ transplantationاستامبولپوستر1393خير
25931638Relationship Between Anemia and Peak Oxygen Uptake in Hemodialysis Patients Waiting Renal Transplantation14th International Congress of Nephrology, Dialysis and Transplantation—Poster Presentationsاصفهانپوستر1392بله
26930568Prevalence Of CMV Infection In Kidney Transplant Patients of Montaserie HospitalInternational Congress of Nephrology, Dialysis, and Transplantation Isfahan 2014 th- انجنمن نفرولوژی ایراناصفهانپوستر1392خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
1685راهکارهای پیشگیری از عوارض پیوند کلیه1394تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری
19664فلوشیپ پژوهشی سطح 31396
29463فلوشیپ پژوهشی سطح 21395
39368فلوشیپ پژوهشی سطح 11394

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه