احسان  آریان
خلاصه عملکرد احسان  آریان
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

احسان آریان

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): احسان آریان رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : دانشیار آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : میکروبیولوژی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : AryanE@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
علوم آزمایشگاهیکارشناسی1378علوم پزشکی مشهد
میکروبشناسی پزشکیکارشناس ارشد 1381علوم پزشکی مشهد
باکتری شناسی پزشکیدکترا (Ph.D.)1388علوم پزشکی جندی شاپور

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1971040بررسی احتمال وجود مایکوباکتریوم های غیر سلی (NTM ) به عنوان عامل پریتونیت در بیماران دیالیز صفاقیمجریدر دست اجرابلي
2961176استاندارد سازی و اعتبارسنجی تست بومی طراحی شده برای شناسایی و افتراق گونه های شایع مایکوباکتریومی بر مبنای تکنیک LiPA با هدف تبدیل آن به محصولی کاربردی و روتین در آزمایشگاه های بالینی در راستای درمان منطقی بیمارانمجریدر دست اجرابلي
3951859ارزیابی مالاشیت گرین و مقایسه حساسیت آن با هیدروکسی نفتول بلو در تشخیص سریع و چشمی مایکوباکتریوم توبرکلوزیسمجریدر دست اجراخير
4941795بومی سازی و طراحی روشی بر مبنای Reverse-hybridization line probe assay (LiPA) به منظور تشخیص، شناسایی و افتراق سریع گونه های شایع مایکوباکتریومی جداشده از بیماران با هدف منطقی کردن شیوه درمانمجریپایان یافتهبلي
5931793ارزیابی بیومارکرهای جدید در تشخیص بیماری سلمجریپایان یافتهبلي
6931531مقایسه تاثیر دو سیستم چرخشیProtaper وwave oneدر حذف Enterococcus. Faecalis از کانال ریشه دندان به روش آزمایشگاهیمجریپایان یافتهبلي
7922599بررسی وجود و فراوانی(NTM) Nontuberculous Mycobacteria در محیط های ویژه بیمارستانی و تعیین تنوع گونه ای آنها به روش RFLPمجریپایان یافتهبلي
8922318اثر شست و شو دهنده کانال ریشه توسط endoactivator بر روی حیات انتروکوکوس فیکالیس درتوبولهای عاجی دندان های عفونی شده انسان به دنبال اینسترومنتیشن: به روش ازمایشگاهی مجریپایان یافتهبلي
9921957طراحی روشی جدید برای شناسایی آسان و مطمئن محصولات واکنش LAMP در یک سیستم بسته و مقایسه آن با روشهای شناسایی موجود، به منظور تشخیص سریع کمپلکس مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در نمونه های بالینیمجریپایان یافتهبلي
10921905تولید، تخلیص و ارزیابی کیفی IgY پلی کلونال علیه مایکوباکتریوم توبرکلوزیس با هدف کاربردهای آتی در تشخیص آزمایشگاهیمجریپایان یافتهبلي
11911322مقایسه مستقیم IS6110 و mpt64 در تشخیص کمپلکس مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در نمونه های بالینیمجریپایان یافتهبلي
12911236تشخیص افتراقی مایکوباکتریوم های غیر سلی به روش های مولکولی hsp65-PRA و rpoB-Sequencingمجریپایان یافتهبلي
13900991مقایسه دو روش جدید مشاهده میکروسکوپیک حساسیت ضد میکروبی (MODS) و روش نیترات ردوکتاز (NRA) با روش متداول در تعیین حساسیت ضد میکروبی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس به داروهای خط اول درمان بیماری سلمجریپایان یافتهبلي
14900986طراحی و استفاده از روشهای مولکولی جهت تشخیص آزمایشگاهی مایکوباکتریوم لپرهمجریپایان یافتهخير
15900984طراحی روش امپلیفیکاسیون ایزوترمال با واسطه لوپ (LAMP) برای ژن mpt64 ، و ارزیابی آن جهت تشخیص سریع کمپلکس مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در نمونه های بالینی در مقایسه با روش های متداول.مجریپایان یافتهبلي
1688760ارزیابی آزمایش اَمپلیفیکاسیون ایزوترمال با واسطة لوپ مبتنی بر IS6110 (IS6110-based LAMP) در تشخیص مستقیم و سریع کمپلکس مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در نمونه های خارج ریوی و مقایسة آن با تکنیک های متداولمجریپایان یافتهخير
1788643مقایسة سه روش(tuberculin skin test) TST، (QuantiFERON-TB GOLD In Tube test) GFT-GIT، و (ELISpot) T-SPOT.TB در تعیین عفونت نهفته با مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در پرسنلِ بیمارستانیِ در تماس با سل فعالمجریپایان یافتهخير
18980425بررسی الگوی مقاومت انتروکوک فکالیس به آمپی سیلین در عفونتهای بیمارستانی بیماران بستری بیمارستان های امام رضا (ع) و قائم در سال های 1397و 1398همکاردر دست اجرابلي
19980424بررسی الگوی مقاومت استافیلوکوکوس اورئوس به سیپروفلوکسازین در عفونتهای بیمارستانی بیماران بستری بیمارستان های امام رضا (ع) و قائم در سال های 1397و 1398همکاردر دست اجرابلي
20971591شناسایی الگوی مقاومت پسودوموناس آئروژینوزا جدا شده از عفونت های بیمارستانی در سال های 96 و 97 نسبت به آمینوگلیکوزید در مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی قائم (عج)همکاردر دست اجرابلي
21971590شناسایی الگوی مقاومت پسودوموناس آئروژینوزا جدا شده از عفونت های بیمارستانی در سال های 96 و 97 نسبت به کارباپنم ها در مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی قائم (عج)همکاردر دست اجرابلي
22971384بررسی تاثیر نانو کورکومین بر هلیکوباکتری پیلوری در شرایط آزمایشگاهیهمکاردر دست اجرابلي
23971259طراحی و ارزیابی نانو زیست حسگر الکتروشیمیایی مبتنی بر هیبریداسیونDNA برای تشخیص مایکوباکتریوم سیمیه در نمونه های بالینیهمکاردر دست اجرابلي
24971258طراحی و ارزیابی روشی جهت شناسایی کمپلکس مایکوباکتریوم توبرکلوزیس با استفاده از نانوزیست حسگر الکتروشیمیایی مبتنی بر هیبریداسیون DNAهمکاردر دست اجرابلي
25970468بررسی سرمی باکتری HelicobacterPyloriدر جمعیت 15 تا 35 ساله شهر مشهدهمکارپایان یافتهبلي
26970094طراحی و ساخت نانو زیست حسگر الکتروشیمیایی بر مبنایmicroRNA جهت تشخیص کیفی و کمی ویروس هرپس سیمپلکس انسانی تیپ1همکاردر دست اجرابلي
27970044طراحی و ساخت DNA-نانو زیست حسگر الکتروشیمیایی جهت اندازه گیری لودویروس هرپس سیمپلکس انسانی تیپ یکهمکاردر دست اجرابلي
28961610ارزیابی پروسه سانتریفوژکردن بر میزان رسوب مایکوباکتریوم ها در نمونه خلط به منظور تشخیص سل ریویهمکاردر دست اجراخير
29961213بررسی میزان سل نهفته با روشTuberculin Skin Test (TST) و QuantiFERON-TB Gold In tube (QFT) در کارکنان بهداشتی بخش های مربوط به سل و آزمایشگاه رفرانس سل شمال شرق کشور در بیمارستان شریعتی مشهدهمکاردر دست اجرابلي
30961187بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم های ژنتیکی CD209 و MCP-1 سلولهای دندریتیک و ماکروفاژ میزبان با میزان بروز سل ریویهمکاردر دست اجراخير
31960938بررسی چگونگی اثر اتوفاژی در روند تکثیر هرپس ویروس در دو رده سلولی HeLa و Be2-M17همکارپایان یافتهبلي
32960766بررسی اثر ضد میکروبی و میزان درد و تورم پس از درمان به دنبال استفاده از عصاره گیاه سیر(Allium Sativum L.) به عنوان شستشو دهنده کانال دندانهای نکروزه انسان : یک کار آزمایی بالینیهمکارپایان یافتهبلي
33960725بررسی سرمی انگل Toxoplasma gondii در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس (MS)همکارپایان یافتهبلي
34960724بررسی سرمی ویروس HIV در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس (MS)همکارپایان یافتهبلي
35960665بررسی سرمی ویروس HTLV-I/II در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس (MS)همکارپایان یافتهبلي
36960662بررسی سرواپیدمیولوژیک ویروس های هرپس سیمپلکس تیپ 1 و 2 در بیماران قلبی عروقی: یک مطالعه مورد-شاهدیهمکارپایان یافتهبلي
37960327بررسی فراوانی ویروس هپاتیت D در بیماران قلبی عروقیهمکارپایان یافتهبلي
38960187بررسی سرواپیدمیولوژیک ویروس هپاتیت C در بیماران قلبی عروقیهمکارپایان یافتهبلي
39960186بررسی فراوانی هپاتیت B در بیماران قلبی عروقیهمکارپایان یافتهبلي
40951720سنتز زیستی نانوذرات طلا با استفاده از عصاره Salvadora (درخت مسواک) و Rheum Turkestanicum (ریواس) و بررسی فعالیت ضد ویروسی ان بر روی ویروس هرپس انسانی تیپ یکهمکارپایان یافتهخير
41951634کلونینگ و تولید پروتئین UreA:VacA باکتری Helicobacter pylori بصورت مولکول نوترکیب با Fcγ2a از IgG2a موشـی در Pichia pastoris و بررسی ایمنی زایی آن در موشهمکاردر دست اجراخير
42951627ارزیابی نقش القا و مهار اتوفاژی در روند تکثیر ویروس هپاتیت C در رده سلولی Huh-7.5همکارپایان یافتهبلي
43951020بررسی فراوانی اتیولوژیک و الگوی مقاومت به آنتی بیوتیک در یوروپاتوژن های اکتسابی از جامعه در شهر مشهد در بازه زمانی 12 ماه (1397-1396)همکاردر دست اجراخير
44950877کلونینگ و تولید پروتئین NAP:HpaAباکتری هلیکوباکتر پیلوری بصورت مولکول نوترکیب با Fcγ2a از IgG موشـی در پیشیا پاستوریس و بررسی ایمنی زایی آن در موشهمکاردر دست اجرابلي
45950690راه اندازی ساز وکار و ارزیابی فنوتیپی و ژنوتیپی مقاومت مایکوباکتریوم های مقاوم به چند دارو نسبت به آمینوگلیکوزید های تزریقی در شمال شرق ایرانهمکارپایان یافتهبلي
46950363بررسی اثر نانوذرات اسپیون با پوشش کورکومین بر روی ویروس هپاتیت C در کشت سلولهمکارپایان یافتهبلي
47950352تعیین اثر پگ اینترفرون لود شده در نانو ذرات اکسید اهن در مقایسه با پگ اینترفرون لود نشده بر تکثیر ویروس هپاتیت Cهمکارپایان یافتهبلي
48950107بررسی فراوانی پاپیلوماویروس های انسانی در بین افراد مشکوک مراجعه کننده به آزمایشگاه های تشخیصی مشهد (در سالهای 1385 تا 1394 )همکارپایان یافتهخير
49941808وضعیت بیماری سل و شناسایی الگو و ارتباط اپیدمیولوژی جدایه های مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در انسان و دام در منطقه خراسان رضوی با استفاده از روشهای تایپینگ از قبیل Spoligotyping و PFGE و Whole genome sequencing و مشخص کردن راه های انتقال شایع در خراسان رضوی (مطالعه کوهورت)همکارپایان یافتهبلي
50940965ساخت نانوادجوانت های ISCOMATRIX و PLUSCOMو بررسی ایمنی زایی آنها هنگام تجویز همزمان با پروتئین فیوژن EsxS وHspX مایکوباکتریوم توبرکلوزیس از طریق بینی و زیر جلدی در موشهمکارپایان یافتهخير
51940849بررسی اثر مکمل یاری ویتامین D بر الگوی متیلاسیون ژن های مرتبط با دسترسی زیستی، پیام دهی و عملکرد ایمنی ویتامین Dهمکارپایان یافتهخير
52940112ارزیابی ارتباط نتایج روش های مختلف فنوتیپک وژنوتپیک شناسایی مقاومت استافیلوکوکوس اورئوس نسبت به متی سیلین با پاسخ به درمان در بیماران بستریهمکارپایان یافتهبلي
53930827طراحی پپتید ضدمیکروبی و بررسی اثرات ضد میکروبی و سیتوتوکسیسیته آنهمکارپایان یافتهخير
54930588طراحی و ساخت DNA واکسن با استفاده از فیوژن دو ژن hspX و tb10.4 مایکوباکتریوم توبرکلوزیسهمکارپایان یافتهبلي
55930587طراحی و ساخت DNA واکسن با فیوژن دو ژن pstS-3 و tb10.4 مایکوباکتریوم توبرکلوزیسهمکارپایان یافتهبلي
56930586جداسازی و کلونینگ ژن mpt64 مایکوباکتریوم توبرکلوزیس به منظور ساخت DNA واکسن کایمریک بیان کننده MPT64 و TB10.4همکارپایان یافتهبلي
57922597تهیه ، تعیین ویژگی ها و بررسی اثر بخشی سامانه ی پودر خشک ریوی نانوذرات آلبومین حاوی استرپتومایسین در درمان سلهمکارپایان یافتهبلي
58921818طراحی و ساخت DNAواکسن با فیوژن دو ژن Mtb32C و MPB51 مایکوباکتریوم توبرکلوزیسهمکارپایان یافتهبلي
59920182بررسی تاثیر آماده سازی فضای پست با پیزوریمر و وسایل گرم شده بر ریزنشت میکروبیال کانال های پر شده با رزیلون-اپیفانیهمکارپایان یافتهبلي
60910072تولید پروتئین HspX ESAT-6: از مایکوباکتریوم توبرکلوزیس به صورت مولکول نوترکیب متصل به Fcγ1 از IgG1 انسانی و α Fcγ2از IgG موشی، در Pichia pastoris و بررسی ایمنی زایی آنها در موش به منظور طراحی واکسن سلهمکارپایان یافتهبلي
61910071کلونینگ و تولید پروتئین HspX CFP-10: از باکتری مایکوباکتریوم توبرکلوزیس به صورت مولکول نوترکیب با Fcγ1 از IgG1 انسانی و α Fcγ2 از IgG موشـی، در Pichia pastoris و بررسی ایمنی زایی آنها در موشهمکارپایان یافتهبلي
62910070کلونینگ و تولید پروتئینESAT-6:CFP-10 از باکتری مایکوباکتریوم توبرکلوزیس به صورت مولکول نوترکیب با Fcγ1 از IgG1 انسانی و α Fcγ2 از IgG موشـی، در Pichia pastoris و بررسی ایمنی زایی آنها در موشهمکارپایان یافتهبلي
63910045کلونینگ و تولید پروتئین های Esat-6، HspX و Cfp-10 از باکتری مایکوباکتریوم توبرکلوزیس به صورت مولکول نوترکیب با Fcγ1از IgG1 انسانی و α Fcγ2 از IgG موشی در دو سیستم یوکاریوتی جانوری و مخمری به منظور ایجاد سیستم هدفمند عرضه آنتی ژن (Selective delivery and processing)و بررسی قدرت ایمنی زایی آنها در موش به منظور طراحی واکسن سلیهمکارپایان یافتهخير
6489427بررسی ژنهای مسئول مقاومت به بتا-لاکتام ها، در گونه های اسینتو باکتر جدا شده از نمونه های بالینی در بیمارستان قائم (عج) مشهد ؛ از اسفند 88 لغایت شهریور 89همکارپایان یافتهخير
6589422مطالعة ژنهای مسئول مقاومت به آمینوگلیکوزیدها و تتراسیکلین ها، در گونه های اسینتوباکتر جدا شده از نمونه های بالینی در بیمارستان قائم(عج) مشهد، از اسفند 88 لغایت اردیبهشت 90همکارپایان یافتهخير
6681043راه اندازی آزمایش PCR-RFLP برای تشخیص سریع کلامیدیا تراکوماتیس در بیمارستان قائمهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1983602Evaluation of autophagy induction and inhibition in the Huh7.5 cell line through flow cytometryISCArchives of Medical Laboratory Sciences1397دوم
2983379What is the best laboratory method for diagnosis of Herpes Simplex Virus in genital infections?ISCArchives of Medical Laboratory Sciences1397پنجم
3983035Prevalence and molecular characterization of Mycobacterium tuberculosis resistance to aminoglycosides in the Northeast of IranscopusACTA Microbiologica Hellenica1398دوم
4980795Streptomycin sulfate dry powder inhalers for the new tuberculosis treatment scheduleISIJournal of Drug Delivery Science and Technology1398چهارم
5980132The Effectiveness of Sonic-Activated Irrigation in Reducing Intratubular Enterococcus faecalisscopusIranian endodontic journal1397سوم
6980008Design and Construction of a Eukaryotic Cloning Vector Encoding the mpt51 Gene of Mycobacterium tuberculosisPMCReports of Biochemistry and Molecular Biology1398دوم
7974197Designing and Construction of a Cloning Vector Containing mpt64 Gene of Mycobacterium tuberculosisPMCTanaffos1397دوم
8973401Application of bacterial shuttle vectors in designing new vaccines against infectious diseases: brief reportscopusمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران1397دوم
9973161Autophagy Induction Plays Time-Dependent Role in Viral Load of HCV Infected Huh7.5 Cell LineISIIUBMB life1397سوم
10972904Designing and Construction of a Cloning Vector Encoding mtb32C and mpt51Fragments of Mycobacterium tuberculosis as a DNA Vaccine CandidatePMCIranian Journal of Pathology1397دوم
11972735Comparison of PEG Interferon Loaded and non-Loaded Iron Oxide Nanoparticles on Hepatitis C Virus Replication in Cell Culture SystemISCIranian Journal of Virology1396دوم
12970236The Antiviral Effects of Curcumin Nanomicelles on the Attachment and Entry of Hepatitis C VirusISCIranian Journal of Virology1396سوم
13963739Effect of amino acid substitution on biological activity of cyanophlyctin-B and brevinin-2RISIJournal of Molecular Structure1397سوم
14963365Prevalence of Methicillin-resistant Staphylococcus aureus and their antibiotic resistance patterns in patients hospitalized in Birjand-based Imam Reza HospitalISCمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند1396چهارم
15962558Isolation, cloning and molecular analysis of ag85a and tb10. 4 genes from Mycobacterium tuberculosisISCArchives of Medical Laboratory Sciences1395سوم
16960209Immune Responses Involved in Mycobacterium Tuberculosis InfectionChemical Abstractمجله دانشگاه علوم پزشکی قم1395دوم
17953932Design and construction of fusion genes hspX and tb10.4 from Mycobacterium tuberculosis in a cloning vectorscopusکومش1395دوم
18953669Mycobacterium tuberculosis HspX/EsxS Fusion Protein: Gene Cloning, Protein Expression, and Purification in Escherichia coliPMCReports of Biochemistry and Molecular Biology1396پنجم به بعد
19952420Loop-Mediated Isothermal Amplification as a Fast Noninvasive Method of Helicobacter pylori DiagnosisISIJournal of clinical laboratory analysis1395سوم
20952277MYCOBACTERIAL TYPE VII SECRETION SYSTEM: A POSSIBLE NOVEL TARGET FOR ANTI-TUBERCULOSIS DRUGSscopusPharmacologyonline1395مسئول
21950949Fc-based delivery system enhances immunogenicity of a tuberculosis subunit vaccine candidate consisting of the ESAT-6:CFP-10 complexISIMolecular BioSystems1395پنجم به بعد
22950868Design and Construction of a Cloning Vector Containing the hspX Gene of Mycobacterium tuberculosisPMCReports of biochemistry and molecular biology1395دوم
23943430SYBR green-based detection of Leishmania infantum DNA using peripheral blood samplesPMCJ Parasit Dis1394پنجم به بعد
24940401Vincent’s Angina in a 17-Year Old Girl With Emotional Stress: A Case ReportscopusArchives of Clinical Infectious Diseases1394مسئول
25940063Expression and Purification of the Recombinant Cytochrome P450 CYP141 Protein of Mycobacterium Tuberculosis as a Diagnostic Tool and Vaccine ProductionISIIranian Red Crescent Medical Journal1394پنجم به بعد
26935482A Survey on Aflatoxin M1 in Raw Milk of Fariman City, Khorasan Province, IranISCJundishapur Journal of Natural Pharmaceutical Products1394چهارم
27934998Limited genetic diversity and extensive antimicrobial resistance in clinical isolates of Acinetobacter baumannii in northeast-Iran.ISIJournal of medical microbiology1394پنجم به بعد
28934949Treatment with Bacteriophages of Experimentally-Infected Mice Caused by Antibiotic-Resistant Pseudomonas AeruginosaPMCIranian Journal of Medical Sciences1382چهارم
29932441High frequency of Helicobacter pylori DNA in drinking water in Kermanshah, Iran, during June–November 2012ISIJournal of Water and Health1393سوم
30931774Occult Hepatitis B Virus Among the Patients With Abnormal Alanine TransaminaseISIJundishapur Journal of Microbiology1393پنجم به بعد
31930564Development and Assessment of Loop-Mediated Isothermal Amplification (LAMP) Assay for the Diagnosis of Human Visceral Leishmaniasis in IranISIIranian Journal of Parasitology1392
32930534Clinical and epidemiological characteristics of children with Influenza a h1n1 in Khuzestan, Iran during July 2009-April 2010ISIJundishapur Journal of Microbiology1392مسئول
3392918study on mumps immunity among the immunized childrenBiological AbstractBiochem Cell Arch1389سوم
3492917Study on hepatitis C ... in AhwazBiological AbstractBiochem Cell Arch1389دوم
3592916Study on hepatitis B & D markers among the CIRRHOTIC Patients in Bushehr CityBiological AbstractBiochem Cell Arch1389
3692915Estimation of Hepatitis B & D infection among the cirrhotic patientsBiological AbstractBiochem Cell Arch1389دوم
3792914Determination of hepatitis C infection among the cirrhotic patients in Bushehr city, IranBiological AbstractBiochem Cell Arch1389دوم
38921259Clinical value of IS6110-based loop-mediated isothermal amplification for detection of Mycobacterium tuberculosis complex in respiratory specimensISIJOURNAL OF INFECTION1392اول و مسئول
3991529Controversy over the use of creatine as a safe dietary supplementISIFood and Chemical Toxicology1391سوم
4091399Toxic hepatitis in a group of 20 male body-builders taking dietary supplementsISIFood and Chemical Toxicology 1391سوم
4190697Potential of Mycobacterium tuberculosis resuscitation-promoting factors as antigens in novel tuberculosis sub-unit vaccinesISIMicrobes and Infection1390دوم
4290068Periplasmic expression and one-step purification of urease subunit B of Helicobacter pyloriISIWorld Journal of Microbiology & Biotechnology1390پنجم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1973616تولید، تخلیص، و تأیید کارائی آنتی توبرکلوزیس IgY باهدف استفاده در تست های تشخیصی2nd International Congress on Biomedicine ICB 2018تهرانپوستر1397بله
2973615جداسازی مایکوباکتریوم های غیر سلی از آب مصرفی در بخشهای بیمارستانی همودیالیز و سوختگی2nd International Congress on Biomedicine ICB 2018تهرانپوستر1397بله
3972943Designing of a method based on reverse-hybridization line probe assay (LiPA) for rapid detection of prevalent Mycobacterium species from clinical specimensthe 39th annual congress of the European Society of MycobacteriologyDresdenپوستر1397خير
4972869Investigation of the antiviral effects of curcumin nano particles at the early stage of hepatitis C infectionدهمین کنگره آزمایشگاه و بالینتهرانپوستر1396خير
5972866Investigation of the antiviral effects of curcumin nanomicelles on attachment and entry of hepatitis C infectionدهمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالینتهرانپوستر1396خير
6952579Visual detection of Mycobacterium tuberculosis by loop-mediated isothermal amplificationEuropean Respiratory Society 2016 International Congressلندنسخنرانی1395بله
7952577Enhanced diagnosis of tuberculosis using a dual gene target detection approachEuropean Respiratory Society 2016 International Congressلندنپوستر1395بله
8952575Molecular identification of nontuberculous mycobacteria isolated from patients in northeast IranEuropean Respiratory Society 2016 International Congressلندنپوستر1395بله
9941075DESIGNING AND CONSTRUCTION OF A CLONING VECTOR ENCODING MTB32C/MPT51 GENES OF MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS.16th international and Iranian Congress of Microbiologyتهرانپوستر1394خير
10941074DESIGNING AND CONSTRUCTION OF A CLONING VECTOR ENCODING MPT51 GENE OF MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS16th international and Iranian Congress of Microbiologyتهرانپوستر1394خير
11941071DESIGNING AND CONSTRUCTION OF A CLONING VECTOR ENCODING HSPX AND TB10.4 FUSION GENES OF MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS16th international and Iranian Congress of Microbiology.تهرانپوستر1394خير
12941070DESIGNING AND CONSTRUCTION OF A CLONING VECTOR CONTAINING MPT64 AND TB10.4 FUSION GENES OF MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS.16th international and Iranian Congress of Microbiologyتهرانپوستر1394خير
13941069DESIGNING AND CONSTRUCTION A CLONING VECTOR CONTAINING HSPX GENE OF MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS16th international and Iranian Congress of Microbiologyتهرانپوستر1394خير
14941068DESIGNING AND ONSTRUCTION OF A CLONING VECTOR CONTAINING PSTS-3 AND TB10.4 FUSION GENES OF MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS16th international and Iranian Congress of Microbiologyتهرانپوستر1394خير
15941067DESIGNING AND CONSTRUCTION OF A CLONING VECTOR CONTAINING PSTS-3 GENE OF MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS16th international and Iranian Congress of Microbiology.تهرانپوستر1394خير
16930802Prevalence and antibiogram of methicillin resistant Staphylococcus aureus (MRSA) isolates isolated from personnel and clinical samples of Shahrekord teaching Hospitals14th international Iranian congress of MicrobiologyTehranپوستر1392خير
1792922شناسایی و پاسخ ایمونولوژیک اپی توپ های اختصاصی لنفوسیتهای CD4+ T مشتق از زیر واحد B آنزیم اوره آز هلیکوباکتر پیلوریThe Second International Congress of Immunology, Asthma and AllergyTehranپوستر1391خير
1892921ارزیابی in silico برای تعیین نقاط داغ اتصالی HLA-DR و اپی توپ های زیر واحد B پروتئین اوره آز هلیکوباکتر پیلوری11th International Congress of Immunology & AllergyTehranپوستر1391خير
1992920مقایسه کارایی آزمایشات رهاسازی اینترفرون گاما در تشخیص سل نهفته در پرسنل بهداشتی-درمانی22nd European Respiratory Society Annual CongressViennaپوستر1391بله
2092919ارزش بالینی آزمایش IS6110-LAMP برای تشخیص مستقیم کمپلکس مایکوباکتریوم توبرکلوزیس20th European Respiratory Society Annual CongressBarcelonaپوستر1389بله

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
11879باکتری شناسی عملی(ویرایش دوم)1397تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان
1380کیت تشخیصی بر مبنای LiPA به منظور شناسایی سریع گونه های شایع مایکوباکتریوم1397/11/1097831nf>, مجتبی سنکیان , احسان آریان , زهرا مشکات , هادی لطفی , رضا کمالی کاخکی
2370کیت تشخیصی بیماری سل و افتراق آن از عفونت های (NTM Nontuberculous mycobacteria) با استفاده از شناسایی همزمان دو بیومارکر تشخیصی، به کمک تکنیک LAMP1397/10/2397679nf>, احسان آریان , هادی صفدری , علیرضا نشانی درخت بیدی , زهرا مشکات , مهسا صیادی

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری
19902فلوشیپ پژوهشی سطح 21396
29707فلوشیپ پژوهشی سطح 11396
310027فلوشیپ پژوهشی سطح 31397

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه