فاطمه  سلطانی
خلاصه عملکرد فاطمه  سلطانی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

فاطمه سلطانی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): فاطمه سلطانی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : بیوتکنولوژی دارویی دانشکده/محل خدمت : دانشکده داروسازی
پست الکترونیک : SoltaniF@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1951062طراحی و ساخت نانوسامانه چند عملکردی به منظور انتقال دوکسوروبیسین و پپتید SMAC بصورت هدفمند شده با آپتامر bivalent به سلولهای سرطانیمجریدر دست اجراخير
2941171بررسی اثرات محافظت سلولی و ژنی عصاره های مختلف فراورده برگرفته از طب سنتی 'قرص افسنتین' علیه آسیب اکسیداتیو در سلولهای HepG2مجریپایان یافتهبلي
3940579بررسی اثر ژنوتوکسیستی مرتبط با پرواکسیدانتی کوئرستین بر روی سلولهای NIH3T3 در حضور فلزات دو ظرفیتیمجریپایان یافتهخير
4931675سنتز و بررسی فعالیت سورفاکتانتهای کاتیونیک مبتنی بر توالی های پپتیدی عملکردی به عنوان نانوحامل های انتقال ژنمجریپایان یافتهخير
5931537تهیه، تعیین خصوصیات و بررسی کارایی انتقال ژن نانوکمپلکس های هدفمند شده متشکل از لیپوزوم-پروتامین با وزن مولکولی پایین اصلاح شده-پلاسمیدمجریدر دست اجرابلي
689188کلونینگ٬ بیان و تعیین خصوصیات یک پروتئین همجوش تشکیل شده ازتوالی دیمر از هیستون H1 و لیگاند گیرنده Her-2 به عنوان حامل هدفمند انتقال ژنمجریپایان یافتهخير
787262ساخت بیولوژیکی و تعیین خصوصیات یک سیستم انتقال ژن تشکیل شده از دو واحد تکراری از هیستونH1 و پپتید هدفمند سرطان پستانمجریپایان یافتهبلي
8961464انتقال ژن اینترلوکین 12 به سلول بنیادی با استفاده از حامل هیدروکسی آپاتیت و دندرایمر پامام اصلاح شده با پپتید نفوذ کننده به سلول و استفاده از این سلول بنیادی مهندسی شده جهت درمان سرطان کولون در مدل موشیهمکاردر دست اجراخير
9960803طراحی و تهیه سیستم هالوسیلیکای هدفمند شده با هیالورونیک اسید و متشکل از PNA و آپتامر FOXM-1 برای انتقال دوکسوروبیسین به سلول سرطانیهمکاردر دست اجرابلي
10960726طراحی و سنتز سیستم هدفمند شده با فولات به منظور ژن درمانی و دارو-رسانی همزمان به سلولهای سرطانی با استفاده از اریگامی آپتامر- پپتید ‌نوکلئیک‌اسید پوشیده شده با کیتوزانهمکاردر دست اجراخير
11960615سنتز سیلیکاهای پگیله دندریکی با منافذ فیبری حاوی دوکسوروبیسین و shRNA بر علیه survivin و هدفمند شده با آپتامر جهت درمان موثر سرطان کولون: ارزیابی برون و درون تنیهمکارپایان یافتهخير
12950846طراحی ، سنتز و بررسی سمیت سلولی آنالوگ های 6 تایی پپتید SMAC به عنوان آنتاگونیست های پروتئین های مهارکننده آپوپتوز (IAPs) و مطالعات اثرات سینرژیستی آن ها به همراه دوکسوروبیسین در سامانه های پلیمری هدفمند شده با PNC-27همکاردر دست اجرابلي
13950722طراحی و ساخت یک نانوحامل پپتیدی نوترکیب حاوی توالی های برگرفته از پروتامین هدفمند شده با آپتامر به منظور ژن رسانی به سلول های سرطان پستانهمکاردر دست اجرابلي
14940606طراحی، سنتز و بررسی اثر مشتقات 2-آریل بنزو[h] کینولین و 2-آریل تتراهیدر بنزو[h] کینولین به عنوان ترکیبات سیتوتوکسیکهمکارپایان یافتهبلي
15930723طراحی و ساخت گیرنده آنتی ژنی کایمریک سلول T برای هدف گیری مارکر Epcam بر روی سلول های توموریهمکارپایان یافتهخير
16921731کلونینگ و بیان مشتق جدیداستافیلوکیناز SAK-RGD-TTIدر مخمر پیشیا پاستوریس و تعیین خصوصیات ترمبولیتیک آنهمکارپایان یافتهبلي
1787758بررسی اثرات آنتی ژنوتوکسیک امبلی فرون، هرنیارین و 7- ایزوپنتنیلوکسی کومارین به روش کامتهمکارپایان یافتهخير
1887462بررسی اثرات آنتی ژنوتوکسیک دایورسین به روش کامتهمکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1980823Comparison of expression optimization of new derivative of staphylokinase (SAK-2RGD-TTI) with the rSAKISIBiotechnology progress1398مسئول
2980292Design, Synthesis, and In Vitro Evaluation of Low Molecular Weight Protamine (LMWP)-Based Amphiphilic Conjugates as Gene Delivery Carriers.ISIAAPS PharmSciTech1397مسئول
3973510Design, synthesis and biological evaluation of novel benzo- and tetrahydrobenzo-[h]quinoline derivatives as potential DNAintercalating antitumor agentsISIEuropean Journal of Medicinal Chemistry1397پنجم
4970127Aptamer-based biosensors and nanosensors for the detection of vascular endothelial growth factor (VEGF): A reviewISIBiosensors and Bioelectronics1397پنجم
5964383MUC1 aptamer-targeted DNA micelles for dual tumor therapy using doxorubicin and KLA peptideISINANOMEDICINE-NANOTECHNOLOGY BIOLOGY AND MEDICINE1396مسئول
6963840Gold nanoparticle should understand protein corona for being a clinical nanomaterialISIJournal of Controlled Release1396چهارم
7962589Comparison study of the effect of alkyl-modified and unmodified PAMAM and PPI dendrimers on solubility and antitumor activity of crocetinISIARTIFICIAL CELLS NANOMEDICINE AND BIOTECHNOLOGY1396اول
8962337Evaluation of Neuroprotective Effect of AlthaeaOfficinalis Flower Aqueous and Methanolic Extracts against H2O2-Induced Oxidative Stress in PC12 CellsscopusIranian Journal of Pharmaceutical Sciences1395مسئول
9960590High-level expression of a biologically active staphylokinase in Pichia pastorisISIPREPARATIVE BIOCHEMISTRY & BIOTECHNOLOGY1396مسئول
10952120Nanoparticles application in high sensitive aptasensor designISITRAC-TRENDS IN ANALYTICAL CHEMISTRY1395دوم
11951969Recent Advances in Immunoliposome-Based Cancer TherapyEmbasecurrent pharmacology reports1395دوم
12951968In Silico and In Vitro Evaluation of Cytotoxic Activities of Farnesiferol C and Microlobin on MCF-7, HeLa and KYSE Cell LinesMedlineDrug research1395مسئول
13951205Synthetic and biological vesicular nano-carriers designed for gene deliveryISICURRENT PHARMACEUTICAL DESIGN1394اول
14935543Protective effects of flavonoids against microbes and toxins: The cases of hesperidin and hesperetin.ISILife sciences1394مسئول
15934242Antioxidant and Anti-Inflammatory Properties of the Citrus Flavonoids Hesperidin and Hesperetin: An Updated Review of their Molecular Mechanisms and Experimental ModelsISIPhytotherapy Research1393سوم
16934187Molecular mechanisms behind the biological effects of hesperidin and hesperetin for the prevention of cancer and cardiovascular diseasesISILife Sciences1393سوم
17932163Assessment of protective effects of glucosamine and N-acetyl glucosamine against DNA damage induced by hydrogen peroxide in human lymphocytesISIDrug and Chemical Toxicology1392دوم
18932057Neuropharmacological properties and pharmacokinetics of the citrus flavonoids hesperidin and hesperetin – A mini-reviewISILife Sciences1393سوم
19925089Antigenotoxic activities of the natural dietary coumarins umbelliferone, herniarin and 7-isopentenyloxy coumarin on human lymphocytes exposed to oxidative stressISIDrug and chemical toxicology1393چهارم
2091685Development of a novel histone H1-based recombinant fusion peptide for targeted non-viral gene deliveryISIInternational Journal of Pharmaceutics1391اول
2191164Diversin, from Ferula diversivittata protects human lymphocytes against oxidative stress induced by H(2)O(2)ISINatural product research1391چهارم
2288161auraptene from ferula szowitsiana protects human peripheral lymphocytes against oxidative stressISIPhytotherapy research1388اول
2388016Evaluation of antigenotoxicity effects of umbelliprenin on human peripheral lymphocytes exposed to oxidative stress ISICell Biology and Toxicology1388اول
2487084Antigenotoxic effects of the disulfide compound persicasulfide A (PSA) on rat lymphocytes exposed to oxidative stressISIPlanta medica1388سوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1980290طراحی، سنتز و ارزیابی وزیکولهای شبه لیپوزومی به عنوان حامل انتقال ژنSLAS EUROPE 2018بروکسلپوستر1397بله
2962791Design, synthesis and biological evaluation of novel benzo-[h]quinoline-4-carboxamide as antitumor agentsپانزدهمین همایش علوم دارویی ایرانهمدانپوستر1396خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
1835تولید و ارزیابی فراورده های پپتیدی وپروتئینی1394تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه