فاطمه  مصفا
خلاصه عملکرد فاطمه  مصفا
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

فاطمه مصفا

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): فاطمه مصفا رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : بیوتکنولوژی دارویی دانشکده/محل خدمت : دانشکده داروسازی
پست الکترونیک : mosaffaF@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1960877بررسی اثر نانولیپوزوم های حاوی کروسین و هدفمند شده با پپتید m2 در القای تغییر فنوتیپی ماکروفاژهای توموری به وضعیت M1مجریدر دست اجرابلي
2951813بررسی میزان بیان ژن (MRP2)ABCC2 در نمونه های بیماران مبتلا به سرطان پستان مقاوم و حساس به تاموکسیفن و بررسی ارتباط آن با مشخصات کلینیکوپاتولوژیک بیمارانمجریدر دست اجراخير
3931342بررسی اثرات سایتوکاین های پیش التهابی و فاکتور رشد TGF β بر بروز مقاومت به داروی تاموکسیفن در سلولهای سرطانی پستان دارای گیرنده استروژنی و نقش فاکتورهای رونویسی NF-ҡB, Nrf2, PXR در بروز این تاثیراتمجریپایان یافتهبلي
4930521بررسی و مقایسه پروتئومیکسی مسیر های انتقال پیام TNF-α در رده سلولی سرطان پستان MCF-7 و مشتق مقاوم به میتوکسانترون آن (MCF-7/MX)مجریپایان یافتهبلي
5921853بررسی تغییرات در الگوی بیان DNA متیل ترانسفرازها و تأثیر آن در ایجاد مقاومت به تاموکسیفن در افراد مبتلا به سرطان پستانمجریپایان یافتهبلي
6921290بررسی اثرات استرادیول و سایتوکایتهای پیش التهابی بر ایجاد مقاومت به داروی تاموکسیفن در کشت سلولهای سرطانی پستان دارای گیرنده استروژنیمجریپایان یافتهبلي
7911152بررسی نقش (AKT) Protein Kinase B در میزان حساسیت به اثرات سیتوتوکسیک TNF-α در سلول های سرطان پستان (MCF-7) و مشتقات مقاوم به داروی آن (MCF-7/MX و (MCF-7/Adrمجریپایان یافتهبلي
8910583بررسی نقش گونه های فعال اکسیژن در سیگنالینگ تومور نکروزیز فاکتور آلفا در سلول های آدنوکارسینومای پستان MCF 7 و مشتق مقاوم به داروی آنمجریپایان یافتهبلي
9910465طراحی، سنتز و بررسی اثرات ضد سرطانی و مهارکنندگی توبولین آنالوگهای کینولینی فلاونها ( مشتقات2-آریل 6و7و8-تری متوکسی کینولین)مجریپایان یافتهبلي
10900866بررسی مسیرهای MAPK و متابولیسم ROS در سیگنالینگ TNF-α در سلول های آدنوکارسینومای پستان MCF-7 و نوع مقاوم به داروی میتوکسانترونمجریپایان یافتهبلي
11900666بررسی مهار ترانسپورترهای مقاومت چند داروئی توسط سزکویی ترپن کومارین های خالص شده چند گونه فرولامجریپایان یافتهبلي
12900106بررسی اثرات محافظتی عصاره ریشه گیاه Scutellaria litwinowii در برابر آسیب سلولی و آسیب DNA القا شده توسط استرس اکسیداتیو در فیبروبلاست های موشیمجریپایان یافتهبلي
13900105بررسی اثرات محافظتی عصاره ریشه گیاه Scutellaria lindbergii در برابر آسیب سلولی و آسیب DNA القا شده توسط استرس اکسیداتیو در فیبروبلاست های موشیمجریپایان یافتهبلي
14900099بررسی اثرات تماس طولانی مدت سایتوکاینهای پیش التهابی TNF-a,IL-6,IL-1B توام با 17-بتا استرادیول بر بیان mRNA و عملکرد ناقلین دخیل در مقاومت چند دارویی در سلولهای سرطان پستان دارای گیرنده های استروژنیمجریپایان یافتهبلي
15900017بررسی اثرات برون تنی مهار مقاومت دارویی یکسری دی هیدروپیریدینمجریپایان یافتهبلي
1689776بررسی اثرات محافظتی گلوکزآمین بر آسیب DNA ناشی از پراکسید هیدروژن در سلولهای تک هسته ای خون محیطیمجریپایان یافتهخير
1789669بررسی اثرات تماس طولانی مدت سایتوکاین های پیش التهابی IL-1β ، IL-6و TNF-α بر بیانmRNA و عملکرد ناقلین دخیل در مقاومت چند دارویی در سلول های سرطان پستانمجریپایان یافتهبلي
1889187بررسی اثر سیلایمارین در آسیب قلبی ناشی از تجویز تحت حاد آکرولئین در رتمجریپایان یافتهبلي
1988509مقایسه اثر کروسین و سافرانول زعفران با سیسپلاتین بر روی رشد سلولهای کشت شده کارسینوم سنگفرشی حفره دهانمجریپایان یافتهخير
2088475بررسی میزان متیلاسیون پروموتر ژن MGMT(O6- methyl guanine methyl transferase) به روش(methylation specific quantitative polymerase chain reaction) MSQPدر تومورهای مننژیوما رابطه آن با پارامترهای تشخیصی پاتولوژی مجریپایان یافتهبلي
21980621بررسی ارتباط بیان ژن های Notch4، Nicastrin، Sall4و Nodalبا بروز مقاومت به تاموکسیفن در بیماران مبتلا به سرطان پستانهمکارعقد قراردادبلي
22971675بررسی اثر Urolithin Aبر مسیرهای مقاوم کننده سلول به پرتودرمانی در رده سلولی سرطان کوکورکتال حساس و مقاوم به پرتودرمانی با تمرکز بر مسیرهای Akt ، ERKهمکاردر دست اجرابلي
23970740بررسی تاثیر پپتیدBrevinin-2R برالقای آپوپتوز،مهار رشد و افزایش سمیت سیس پلاتین در رده های سلولی سرطان تخمدان حساس و مقاوم به داروهمکاردر دست اجرابلي
24961945بررسی ارتباط پلی مورفیسم ژن Apolipoprotein A-IV و RANKL با میزان کلسیفیکاسیون عروق کرونر در بیماران مبتلا به بیماریهای عروق کرونرهمکاردر دست اجرابلي
25961258طراحی یک سیستم هوشمند تشخیصی درمانی برای سلول های سرطان پستان با استفاده از Aptamer-polymer-coated carbon nanodots و اپی روبیسینهمکاردر دست اجراخير
26960594بررسی اثر خاموش‌سازی ژن گانکیرین بر مهار مقاومت دارویی در سلول‌های سرطان پستان مقاوم به تاموکسی‌فنهمکاردر دست اجرابلي
27951719طراحی، سنتز و بررسی اثر سایتوتوکسیک و مهارکنندگی توبولین مشتقات جدید ایمیدازول-چالکونهمکارآماده طرح در شورا(پایان طرح)بلي
28950974طراحی، سنتز و مطالعه مشتقات بهبود یافته جدید پلی اتیلن گلایکول با هورمون رشد انسانی و بررسی خصوصیات و اثر بخشی آن در محیط های برون و درون تنی.همکاردر دست اجرابلي
29950833بررسی بیان مارکرهای سلولهای بنیادی SALL4 و LGR5 در بیماران مبتلا به سرطان سلول های سنگفرشی حنجره وارتباط آن با مشخصات کلینیکوپاتولوژیکال بیمارانهمکاردر دست اجرابلي
30950769طراحی، سنتز و بررسی اثر سایتوتوکسیک و مهارکنندگی توبولین مشتقات جدید کینولینیهمکارآماده طرح در شورا(پایان طرح)بلي
31950233بررسی بیان DNA متیل ترانسفرازها ( DNMT1, DNMT3a و DNMT3b) در بیماران مبتلا به سرطان سلول های سنگفرشی حنجره وارتباط آن با مشخصات کلینیکوپاتولوژیکال بیمارانهمکارپایان یافتهخير
32941766بررسی ارتباط بیان ژن های خودبازسازی nanog, oct4, sox2 با بروز مقاومت به تاموکسیفن در بیماران مبتلا به سرطان پستانهمکارپایان یافتهخير
33941541بررسی اثر گلوکزآمین بر مسیرهای مقاوم کننده سلول به دارو در رده های سلولی سرطان سینه،معده و تخمدان مقاوم'همکارپایان یافتهخير
34941507بررسی تغییرات در میزان بیان ژن گانکیرین در بیماران مبتلاء به سرطان پستان حساس به تاموکسیفن در مقایسه با افراد مقاومهمکارپایان یافتهخير
35941443بررسی اثر کروسین بر تکثیر لنفوسیت های انسانی و تعادل T helper1 و T helper2همکاردر دست اجرابلي
36940992تاثیر عصاره آبی زعفران و کروسین بر اثرات سمی پاراکوات بر روی لنفوسیتهای محیطی انسانهمکاردر دست اجراخير
37940740بررسی تاثیر کروسین در القای سوییچ فنوتایپی ماکروفاژها به وضعیت ضد التهابی M2همکارپایان یافتهبلي
38940566طراحی، سنتز و بررسی اثرات مشتقات کینولینی کتوپروفن به عنوان مهارکنندگان پمپ MRP2و MRP1همکارپایان یافتهبلي
39940556طراحی، سنتز و بررسی اثرات مشتقات جدید 6-متوکسی 2-آریل کینولینیل-4-ایل متانول به عنوان مهارکنندگان پمپ p-گلیکوپروتئین(pgp)همکارپایان یافتهبلي
40940249بررسی ارتباط پلی مورفیسم ژن PPAR- α با میزان کلسیفیکاسیون عروق کرونر در بیماران مبتلا به بیماریهای عروق کرونرهمکارپایان یافتهبلي
41931452طراحی و سنتز مشتقات1و4- دی هیدروپیریدین و بررسی اثر مهاری ترکیبات روی پمپ P-گلیکوپروتئین با استفاده از مطالعات نرم افزاری3D-QSARهمکارپایان یافتهبلي
42930078کار برد پپتید GP2به وسیله نانو لیپوزوم MPL به عنوان واکسن علیه سرطان پستان و بررسی پاسخ ایمنی واثرات ضد توموری آن درمدل موشی BALB/cهمکارپایان یافتهخير
43922610بررسی ایمنی ضد تومور پپتید AE37 مشتق شده از پروتئین HER2 با استفاده از نانو پارتیکل های سوپر لایتیک فاژ λF7 و نانولیپوزوم پپتید AE37 در موش BALB/cهمکارپایان یافتهبلي
44922608بررسی ایمنی ضد تومور پپتید E75 مشتق شده از پروتئین HER2 با استفاده از نانو پارتیکل های سوپر لایتیک فاژ λF7 و نانولیپوزوم پپتید E75 در موش BALB/cهمکارپایان یافتهبلي
45922593بررسی اثر دیابت بر توکسیکوکینتیک و توکسیکوژنتیک آکریل آمید در خرگوشهمکارپایان یافتهبلي
46911168سنتز و جداسازی DNA آپتامر اختصاصی علیه سلول های سرطان تخمدان مقاوم به سیسپلاتین به منظور انجام فتودینامیک تراپی هدفمندهمکارپایان یافتهبلي
47900361دارورسانی هدفمند به سلول های بنیادی سرطانی جداشده از C26 murine colon carcinoma با استفاده از نانولیپوزوم های دوکسوروبیسین هدفمند شده با آنتی بادیهای ضد CD133 و CD44 و EpCAMبصورت برون تن و درون تنهمکارپایان یافتهبلي
48900346بررسی تاثیر کروسین در بروز فنوتیپ مقاومت چند دارویی از طریق ترانسپورترهای دارویی MDR1، MRP1 و ABCG2همکارپایان یافتهخير
4988439انتقال هدفمند دانوروبیسین به سلول های رده T لوسمی حاد لمفوبلاستیک با استفاده از آپتامرهمکارپایان یافتهخير
5087890بررسی اثر نانولیپوزوم های حاوی siRNA MDR1 بر مقاومت دارویی در سلولهای سرطان پستان مقاوم به داکسوروبیسین (MCF-7/Adr)همکارپایان یافتهبلي
5187758بررسی اثرات آنتی ژنوتوکسیک امبلی فرون، هرنیارین و 7- ایزوپنتنیلوکسی کومارین به روش کامتهمکارپایان یافتهخير
5287672بررسی اثر میزان پگیلاسیون و اندازه ذره ای بر برهم کنش نانوسفرهای PLGA با ماکروفاژها در برون تن همکارپایان یافتهخير
5387660تاثیراریتروپویتین بر عملکرد پلاکتی در بیماران مبتلا به انفارکتوس حاد میوکارد با افزایش قطعة STهمکارپایان یافتهبلي
5487508مطالعه الگوی بیان PXR و میزان نوع فعال NF-ĸβ وارتباط آنها با بیان ژن BCRP تحت تاثیر IL-1β همکارپایان یافتهبلي
5587462بررسی اثرات آنتی ژنوتوکسیک دایورسین به روش کامتهمکارپایان یافتهبلي
5687286بررسی اثرات کورکومین (Curcumin ) بر اپپتوز ناشی از دوکسوروبیسین (Doxorubicin) در سلولهای ماهیچه ای قلب (H9C2) همکارپایان یافتهبلي
5785085بررسی تأثیر سایتوکاین‌های پیش التهابی (TNF?،? IL-1 و IL-6) بر بیان ژن و عملکرد ترانسپورتر دارویی BCRP (ABCG2) در سلولهای سرطان پستانهمکارپایان یافتهخير
5884305بررسی تاثیر عامل پیش التهابی IL-1B بر بیان ژن ترانسپورتر دارویی ABCBI در سلولهای سرطان پستانهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1981885Glucosamine Reverses P-Glycoprotein-Mediated Multidrug Resistance in the Daunorubicin-Resistant Human Gastric Cancer CellsISINutrition and cancer دوم
2981517MCF-7 and its Multidrug Resistant Variant MCF-7/ADR Overcome TNF Cytotoxicity through Prevention of Reactive Oxygen Species AccumulationscopusPharmaceutical Sciences1398مسئول
3974141Lambda bacteriophage nanoparticles displaying GP2, a HER2/neu derived peptide, induce prophylactic and therapeutic activities against TUBO tumor model in miceISIScientific reports1397پنجم به بعد
4973278Induction of Continuous Expression of Cyclooxygenase -2 in Human Breast Cancer Cell Line Using COX-2 cDNA Plasmid Transfectionscopusمجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران1396چهارم
5973008The viral approach to breast cancer immunotherapyISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1397پنجم
6972856Expression and clinicopathological significance of DNA methyltransferase 1, 3A and 3B in tamoxifen-treated breast cancer patientsISIGene1397مسئول
7972394crosstalk in cancer resistance and metastasisISICritical reviews in oncology/hematology1397سوم
8972100Anticancer activity of two novel quinoline compounds on human gastric cancer cellsChemical Abstractمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان1397دوم
9971833PAX2 expression is correlated with better survival in tamoxifen-treated breast carcinoma patientsISITISSUE & CELL1397دوم
10970986Altered DNA methyltransferases promoter methylation and mRNA expression are associated with tamoxifen response in breast tumorsISIJournal of cellular physiology1397دوم
11970058A nano-liposome vaccine carrying E75, a HER-2/neu-derived peptide, exhibits significant antitumour activity in miceISIJournal of drug targeting1397پنجم به بعد
12970041Comparison of Flow Cytometry and ELASA for Screening of Proper Candidate Aptamer in Cell-SELEX PoolISIAPPLIED BIOCHEMISTRY AND BIOTECHNOLOGY1396چهارم
13970014Immunogenicity and antitumor activity of the superlytic λF7 phage nanoparticles displaying a HER2/neu-derived peptide AE37 in a tumor model of BALB/c miceISICancer Letters1397پنجم به بعد
14964040Lambda phage nanoparticles displaying HER2-derived E75 peptide induce effective E75-CD8+ T responseISIImmunologic research1396پنجم به بعد
15963069Design, synthesis, and biological evaluation of 6-methoxy-2-arylquinolines as potential P-glycoprotein inhibitorsISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1396دوم
16962778Conjugated nanoliposome with the HER2/neu-derived peptide GP2 as an effective vaccine against breast cancer in mice xenograft modelISIPLOS ONE1396پنجم به بعد
17962740Evaluation of the Cytotoxic Activity of Crocin and Safranal, Constituents of Saffron, in Oral Squamous Cell Carcinoma (KB Cell Line)ISINutrition and cancer1396چهارم
18961612Nanoliposomes carrying HER2/neu-derived peptide AE36 with CpG-ODN exhibit therapeutic and prophylactic activities in a mice TUBO model of breast cancerISIImmunology letters1396چهارم
19961150The effect of mesoporous silica nanoparticles loaded with epirubicin on drug-resistant cancer cellsISInanomedicine journal1396سوم
20961124TNF-α exerts higher cytotoxic effect on MCF-7 multidrug resistant derivative, role of Akt activationMedlineBreast disease1394مسئول
21961123TNF-α exerts cytotoxic effects on multidrug resistant breast cancer MCF-7/MX cells via a non-apoptotic death pathwayISICytokine1396مسئول
22953695P-gp and BCRP inhibition induced by some new 1,4-Dihydropyridine and DihydropyrimidinesscopusInternational Journal of Bioinformatics Research and Applications1395دوم
23953659MiR 221/222 as New Players in Tamoxifen ResistanceISICURRENT PHARMACEUTICAL DESIGN1395سوم
24953455Inhibition of Akt phosphorylation attenuates resistance to TNF-α cytotoxic effects in MCF-7 cells, but not in their doxorubicin resistant derivativesISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1395مسئول
25952105protective effect of silymarin against chemical induced cardiotoxicityISIEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine1391چهارم
26951049Combined effects of PEGylation and particle size on uptake of PLGA particles by macrophage cellsChemical Abstractnanomedicine journal1394دوم
27950106Reactive Oxygen Species Mediate TNF-⍺ Cytotoxic Effects in the Multidrug-Resistant Breast Cancer Cell Line MCF-7/MXISIONCOLOGY RESEARCH AND TREATMENT1394مسئول
28943318Synthesis and biological evaluation of quinoline analogues of flavones as potential anticancer agents and tubulin polymerization inhibitorsISIEUROPEAN JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY1395سوم
29942877Modulation of Multidrug Resistance Protein 2 Efflux in the Cisplatin Resistance Human Ovarian Carcinoma Cells A2780/RCIS by esquiterpene CoumarinsISIPHYTOTHERAPY RESEARCH1394مسئول
30941691Targeting CD44 expressing cancer cells with anti-CD44 monoclonal antibody improves cellular uptake and antitumor efficacy of liposomal doxorubicinISIJournal of Controlled Release1394سوم
31935514Development of RNA aptamers as molecular probes for HER2+ breast cancer study using cell-SELEXISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1394چهارم
32935365Nanolipoparticles-mediated MDR1 siRNA delivery: preparation, characterization and cellular uptakeChemical AbstractNanomedicine Journal1393پنجم
33935193Reversal of P-glycoprotein mediated multidrug resistancein mCF7 adr cancer cells by seqiterpen cumarinesISIFitoterapia1394دوم
34935007Nanolipoparticles-mediated MDR1 siRNA delivery reduces doxorubicin resistance in breast cancer cells and silences MDR1 expression in xenograft model of human breast cancerISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1394پنجم
35934622Reversal of P-glycoprotein-mediated multidrug resistance in MCF-7/Adr cancer cells by sesquiterpene coumarinsISIFitoterapia1394دوم
36934550Single-walled carbon nanotubes functionalized with aptamer and piperazine polyethylenimine derivative for targeted siRNA delivery into breast cancer cellsISIInternational Journal of Pharmaceutics1393سوم
37932251Celecoxib Up Regulates the Expression of Drug Efflux Transporter ABCG2 in Breast Cancer Cell LinesISIIranian Journal of Pharmaceutical Research1393سوم
38932200Evaluating the effects of galbanic acid on hydrogen peroxide-induced oxidative DNA damage in human lymphocytesPMCAvicenna Journal of Phytomedicine1393سوم
39932199Protective effects of Scutellaria lindbergii root extract against oxidative-induced cell and DNA damage in mouse fibroblast-like cellsISIDrug Chem Toxicol1393مسئول
40932163Assessment of protective effects of glucosamine and N-acetyl glucosamine against DNA damage induced by hydrogen peroxide in human lymphocytesISIDrug and Chemical Toxicology1392مسئول
41930890In vitro protective effects of Scutellaria litwinowii root extract against H2O2-induced DNA damage and cytotoxicityPMCJournal of Complementary and Integrative Medicine1393مسئول
42930258Protective effects of aqueous and ethanol extracts of rosemary on H2O2-induced oxidative DNA damage in human lymphocytes by comet assayPMCJournal of complementary and integrative medicine1392سوم
43930128Pathodiagnostic parameters and evaluation of O⁶- methyl guanine methyl transferase gene promoter methylation in meningiomas.ISIGene1393پنجم به بعد
44921414protective effect of silymarin against acrolein induced cardiotoxicity in miceISIevidence base complementary and alternative medicine1391چهارم
4591164Diversin, from Ferula diversivittata protects human lymphocytes against oxidative stress induced by H(2)O(2)ISINatural product research1391پنجم
4691006Pro-inflammatory cytokines interleukin-1 beta, interleukin 6, and tumor necrosis factor-alpha alter the expression and function of ABCG2 in cervix and gastric cancer cellsISIMolecular and cellular biochemistry1391اول
4790453Protective Effects of Aqueous and Ethanolic Extracts of Portulaca oleracea L. Aerial Parts on H2O2-Induced DNA Damage in Lymphocytes by Comet AssayPMCJournal of Acupuncture and Meridian Studies1390دوم
4890032Tumor Necrosis Factor Alpha Induces Stronger Cytotoxicity in ABCG2-Overexpressing Resistant Breast Cancer Cells Compared with Their Drug-Sensitive Parental LineISIDNA and Cell Biology1390اول
4990028Farnesiferol A from Ferula persica and Galbanic Acid from Ferula szowitsiana Inhibit P-Glycoprotein-Mediated Rhodamine Efflux in Breast Cancer Cell LinesISIPlanta medica1390سوم
5090018Curcumin potentiates doxorubicin-induced apoptosis in H9c2 cardiac muscle cells through generation of reactive oxygen speciesISIFood and Chemical Toxicology 1390سوم
5189260Effect of Curcumin on Doxorubicin-induced Cytotoxicity in H9c2 Cardiomyoblast CellsISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1389سوم
5289200Targeted delivery of daunorubicin to T-cell acute lymphoblastic leukemia by aptamerISIJ Drug Target1389سوم
5389150Association of gastric cancer incidence with MDR1 gene polymorphism in an ethnic Iranian populationISIIndian journal of cancer1389چهارم
5489116Correlation Between PXR and ABCG2 Patterns of mRNA Expression in a MCF7 Breast Carcinoma Cell Derivative upon Induction by Proinflammatory CytokinesISIDNA Cell Biol1389چهارم
5588161auraptene from ferula szowitsiana protects human peripheral lymphocytes against oxidative stressISIPhytotherapy research1388دوم
5688016Evaluation of antigenotoxicity effects of umbelliprenin on human peripheral lymphocytes exposed to oxidative stress ISICell Biology and Toxicology1388دوم
5788001Association of C3435T single-nucleotide polymorphism of MDR1 gene with breast cancer in an Iranian population.ISIDNA Cell Biol.1388سوم
5887228Interleukin-1 beta and tumor necrosis factor-alpha increase ABCG2 expression in MCF-7 breast carcinoma cell line and its mitoxantrone-resistant derivative, MCF-7/MXISI Inflamm Res1388اول
5987084Antigenotoxic effects of the disulfide compound persicasulfide A (PSA) on rat lymphocytes exposed to oxidative stressISIPlanta medica1388دوم
6086393 Effect of particle size, compaction force and presence of aerosil 200 on the properties of matrices prepared from physical mixture of propranolol Hydrochloride and eudragit RS or RL scopusIranian Journal of basic medical sciences 1386دوم
6186052in vitro protective effects of satureja hortnsis L.essential oil and ethanolic extract on lymphocytes DNAscopusjournal of Medicinal plants1386دوم
6286015بررسی برون تنی محافظت DNA لکوسیتی توسط اسانس وعصاره اتانولی گیاه مرزهChemical Abstractفصلنامه گیاهان دارویی1386دوم
6385182Antigenotoxic effects of Satureja hortensis L. on rat lymphocytesISIArchives of Pharmacal Research1385اول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1981670بررسی نقش گونه های فعال اکسیژن در رده سلولی MCF-7 سرطان پستان در انسان و مشتقات مقاوم به داروی آن (MCF-7 / ADR و MCF-7 / MX) در پاسخ به TNF-α22nd Iranian Pharmacy Students Seminarزنجانسخنرانی1398خير
2981615In vitro protective effects of Scutellaria Litwinowii root extract agaunst H2O2 induced DNA damage and cytotoxicityچهارمین کنگره ملی گیاهان داروییتهرانپوستر1394بله
3981614Apoptotic Effects of Crocin and Safranal in Oral Squamous Cell Carcinoma (KB Cell Line)هشتمین کنگره ملی گیاهان داروییتهرانپوستر1398بله
4981613Inhibition of Akt phosphorilation attenuates resistance to TNF-a cytotoxic effects in MCF-7 cells, but not in its doxorubicin resistant derivativesچهاردهمین همایش علوم دارویی ایرانتهرانسخنرانی1394بله
5973372طراحی و بررسی بیولوژیک مشتقات 6 متوکسی آریل کینولین به عنوان مهارکننده P-GpIranian Pharmacy Students' Seminarاهوازپوستر1396خير
6970697Increased expression of Oct-4 promotes tamoxifen resistance in breast cancer patients• 21st International Symposium on Molecular Medicineبانکوکسخنرانی1397خير
7963263Significant improvement of cellular uptake and antitumor activity of liposomal doxorubicin by targeting with anti-CD44 monoclonal antibody in mice bearing C-26 colon carcinoma14th Iranian Pharmaceutical Sciences Conference and the First Symphony of Biopharmacy and PharmacokineticsTehranپوستر1394خير
8962523IInternational Tehran Breast Cancer Congress (9تهرانپوستر1396بله
9960829Evaluation of Crocin Modulatory Effect on Inflammatory Phenotype in Macrophagesششمین کنگره ملی گیاهان داروییتهرانپوستر1396بله
10960828TNF-α exerts cytotoxic effects on multidrug resistant breast cancer MCF-7/MX cells via a non-apoptotic death pathwayWest Asia Cancer Conferenceتهرانپوستر1395بله
11950056Aptamer mediated siRNA delivery to breast cancer cells using a novel nanocarrier composed of single-walled carbon nanotubes and polyethyleneimine3rd international congress on nanoscience and nanotechnologyاستانبولسخنرانی1394خير
12943119p-gp and BCRP inhibition induced by some new 1,4-dihydropyridine and dihydropyrimidinesIranian Pharmaceutical congressتهرانسخنرانی1394خير
13933062اثر کروسین و سافرانال زعفران بر روی رشد سلولهای کشت شده کارسینوم سنگفرشی حفره دهانIranian association of oral medicine.کرمانپوستر1393خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
1188سرطان پستان - با تمرکز بر ریز محیط تومور، سلول های بنیادی و متاستاز1390تالیف بخشی از کتاب
217راهنمای آزمایشگاهی بیولوژی مولکولی1388ترجمه

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه