محمدناصر  شافعی
خلاصه عملکرد محمدناصر  شافعی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

محمدناصر شافعی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): محمدناصر شافعی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : فیزیولوژی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : ShafeiMN@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1971516بررسی نقش نیتریک اکساید ناحیه پشتی- جانبی ماده خاکستری دور قناتی (dlPAG) بر عملکرد سیستم قلبی- عروقی در موش صحراییمجریدر دست اجراخير
2971251بررسی اثر سیستم گاباارژیک بخش پشتی جانبی ماده خاکستری دور قناتی بر فعالیتهای قلبی عروقی در موش صحراییمجریدر دست اجراخير
3970889بررسی اثرات عصاره آبی - الکلی گیاه آب بشقابی بر پاسخهای قلبی عروقی در موشهای پرفشار القا شده توسط آنژیوتانسینⅡمجریدر دست اجراخير
4961930نقش تجویز لیپوپلی ساکارید در ماده خاکستری دورقناتی بر پاسخهای قلبی عروقی در موش صحراییمجریدر دست اجراخير
5961512بررسی نقش گیرنده اوپیوئیدی در هسته تگمنتوم پلی مغز بر پارامترهای قلبی عروقی در مدل تجربی هیپوتانسیون هموراژیک در موش صحراییمجریدر دست اجراخير
6961199بررسی اثر عصاره های هیدرو الکلی گلبرگ و پرچم زعفران بر فشار خون و ضربان قلب در موشهای پر فشار حاد ناشی از آنژیوتانسین2 و L-NAMEمجریپایان یافتهخير
7961175تاثیر فراکسیونهای اتیل استات و آبی عصاره هیدروالکلی عناب بر فعالیتهای قلبی عروقی در هیپرتانسیون ناشی از L-NAMEمجریپایان یافتهخير
8960929بررسی اثر فراکسیونهای اتیل استات ، و آبی عصاره هیدروالکلی عناب بر پارامترهای قلبی عروقی در موشهای پر فشار القا شده بوسیله آنژیوتانسین2مجریپایان یافتهبلي
9951517شناسایی مواد موثره گیاه قره قاط خراسانی (R. khorassanicum) و بررسی فراکسونهای اتیل استات و n- hexan آن برپارامترهای قلبی عروقی درموشهای پرفشار القا شده بوسیله آنژیوتانسین 2 و L-NAMEمجریپایان یافتهخير
10951397بررسی اثر پیشگیری کننده عصاره هیدرو الکلی عناب بر فشار خون و ضربان قلب در موشهای پر فشار القا شده بوسیله آنژیوتانسین2 و L-NAMEمجریپایان یافتهخير
11951226نقش سیستم سروتونرژیک هسته میخی شکل بر پاسخهای قلبی عروقی در هیپوتانسیون ناشی از هموراژی و تداخل اثر آن با سیستم اوپیوئیدی در موش صحراییمجریدر دست اجرابلي
12941420بررسی نقش گیرنده اوپیوئیدی مو(µ) در هسته میخی شکل (Cuneiform) بر کنترل فشار خون و تعداد ضربان قلب در مدل تجربی شوک هموراژیک در موش صحراییمجریپایان یافتهخير
13941208بررسی اثر عصاره هیدروالکلی گیاه قره قاط خراسانی (Ribes khorassanicum) بر پارامترهای قلبی- عروقی در موشهای پرفشار حاد القا شده بوسیله آنژیوتانسین2 و L-NAMEمجریپایان یافتهبلي
14931769بررسی نقش هسته های میخی شکل (Cuneiform) و تگمنتوم پلی مغز (Pedunculopontine Tegmentum) در کنترل فشار خون و تعداد ضربان قلب در مدل تجربی شوک هموراژیک در موش صحراییمجریپایان یافتهخير
15931725بررسی اثر عصاره هیدرو الکلی گل محمدی بر پارامترهای قلبی- عروقی در موشهای پرفشار القا شده بوسیله آنژیوتانسینIIمجریپایان یافتهخير
16931399بررسی اثر کاپتوپریل بر اختلالات رفتاری القا شده بوسیله لیپوپلی ساکاریدمجریپایان یافتهبلي
17931398بررسی اثر عصاره هیدروالکلی سیاه دانه بر اختلالات رفتاری القا شده بوسیله لیپو پلی ساکارید در موش صحراییمجریپایان یافتهبلي
18931252بررسی نقش سیستم گابا ارژیک هسته تگمنتوم پلی مغز بر عملکرد مرکزی سیستم قلبی عروقی در موش صحراییمجریپایان یافتهبلي
19930952اثر آگونیست های PPAR-γ بر اختلال حافظه ناشی از هایپوتیروئیدیسم در موش های صحراییمجریپایان یافتهبلي
20930630بررسی اثر ویتامین C بر اختلال حافظه فرزندان ناشی از کم کاری تیروئید در دوره شیر دهیمجریپایان یافتهخير
21922834بررسی اثر عصاره هیدور الکلی زعفران و کروسین برفشار خون و ضربان قلب در موشهای مبتلا به پر فشاری حاد ناشی از آنژیوتانسین2مجریپایان یافتهبلي
22922758بررسی نقش نیتریک اکساید هسته تگمنتوم پلی مغز بر پاسخهای قلبی - عروقی در موش صحرایی بیهوشمجریپایان یافتهخير
23921842بررسی اثر عصاره آبی- اتانولی سیاه دانه و تیموکینون بر آسیب کلیوی در مدل انسداد یکطرفه حالب در موش صحراییمجریپایان یافتهبلي
24921586بررسی نقش هسته های میخی شکل و تگمنتوم پلی مغز بر پاسخهای قلبی عروقی ناشی از تحریک رفلکس شیمیایی در موش صحراییمجریپایان یافتهبلي
25921568نقش نیتریک اکسید نورونی و القایی در اختلال حافظه ای القا شده بوسیله لیپوپلی ساکارید ( LPS ) در موش های صحرایی نرمجریپایان یافتهبلي
26921386بررسی اثر عصاره ی آبی الکلی سیاه دانه بر اختلال یادگیری و حافظه ناشی از کم کاری تیروئید در دوره نوزادی و رشد در موش صحرایی مجریپایان یافتهبلي
27900894بررسی نقش سیستم کولینرژیک هسته peduncle pontine tegmentum بر فعالیت قلبی- عروقی در موش صحراییمجریپایان یافتهخير
28900840بررسی اثر عصاره آبی الکلی تخم سیاهدانه بر انقباض ناشی از فنیل افرین و کلرور پتاسیم در آئورت ایزوله موش صحراییمجریپایان یافتهخير
29900559بررسی تاثیر عصاره آبی – الکلی کلپوره برهیپرتانسیون القا شده بوسیله آنژیوتانسین II در موش صحراییمجریپایان یافتهخير
30900458بررسی اثرات قلبی عروقی سیستم کولینرژیک هسته میخی شکل در موش صحرایی بی هوشمجریپایان یافتهخير
31900426بررسی اثر عصاره هیدرو الکلی گل محمدی بر فشار خون و ضربان قلب در موشهای با فشار خون طبیعی و پرفشار حاد القا شده بوسیله فنیل افرین و L-NAMEمجریپایان یافتهخير
32900198بررسی اثر فراکسیون های عصاره آبی الکلی سیاه دانه و تیموکینون بر آپوپتوز سلولهای سرطانی کلیه انسان رده ACHNمجریپایان یافتهبلي
3389793اثر افزایش فشار خون بر نفوذ پذیری سد خونی- مغزی و حافظه فضایی موش صحرایی مجریپایان یافتهبلي
3489714بررسی اثر عصاره هیدروالکلی سیاه دانه بر پرفشاری ناشی از آنژیوتانسین II در موش صحراییمجریپایان یافتهخير
3589574بررسی اثر عصاره هیدروالکلی سیاه دانه بر ترجیح مکانی القا شده بوسیله مرفین در موش صحراییمجریپایان یافتهخير
3688752بررسی نقش سیستم نیترارژیک هسته میخی شکل بر تنظیم فشار خون و ضربان قلب در موش صحراییمجریپایان یافتهخير
37970139بررسی اثر والپرویک اسید برپاسخ های قلبی عروقی در مدل صرعی کیندلینگهمکاردر دست اجراخير
38961376بررسی اثرات مهاری کندر و مواد موثره آن، بوسولیک اسید و اینسنسول استات بر اختلال حافظه ناشی از لیپوپلی ساکارید در موش صحراییهمکاردر دست اجرابلي
39961367بررسی اثر عصاره آبی- الکلی رازیانه و آنتول بر نفروپاتی دیابتی در موش های صحرایی نر نژاد ویستارهمکاردر دست اجرابلي
40960609بررسی اثر عصاره هیدروالکلی آویشن شیرازی و کارواکرول روی سمیت مغزی، قلبی و کبدی ناشی از آدریامایسین در موش صحرایی نرهمکارپایان یافتهخير
41960364بررسی اثر دوزهای مختلف عصاره هیدروالکلی عناب بر آسیب اکسیداتیو بافت مغز ناشی از آدریامایسین در موش صحراییهمکارپایان یافتهخير
42960321بررسی اثر عصاره هیدروالکلی عناب بر سمیت کبدی ناشی از آدریامایسین در موش صحراییهمکارپایان یافتهخير
43960320: بررسی اثر عصاره عناب بر کاردیوتوکسیسیتی ناشی از دوکسوروبیسین موش صحراییهمکارپایان یافتهخير
44960199تعیین اثر پیشگیرانه عصاره آویشن شیرازی و کارواکرول روی آسیب کبدی ناشی از استامینوفن در موش صحراییهمکارپایان یافتهخير
45951371بررسی اثر عصاره آویشن شیرازی و کارواکرول روی آسیب کلیوی ناشی از آدریامایسین در موش صحراییهمکارپایان یافتهخير
46951330بررسی اثر مهار کننده نیتریک اکساید سنتاز القایی، امینوگوانیدین بر آسیب نورونی فرزندان ناشی از سمیت با نانو ذرات تیتانیوم دی اکساید در دوران بارداریهمکارپایان یافتهبلي
47950905بررسی سردی در طب ایرانی و بررسی تاثیر کاهو ، هندوانه و هویج بر سرعت هدایت عصبی و حافظه رتهمکارپایان یافتهبلي
48950083بررسی اثر آگونیست های گیرنده¬ی PPAR-γ در اختلال حافظه ناشی از لیپوپلی ساکارید در موش¬ صحراییهمکارپایان یافتهبلي
49941721بررسی اثر عصاره آبی-الکلی بارهنگ بر استرس اکسیداتیو و پارامترهای التهابی ناشی از آدریامایسین درکلیه موش صحراییهمکارپایان یافتهبلي
50941719بررسی اثر عصاره شکر تیغال و تخم گشنیز بر پارامترهای قلبی عروقی در موشهای پر فشارخون القا شده بوسیله فلودروکورتیزونهمکارپایان یافتهبلي
51941089بررسی اثر مهار گیرنده¬ی AT1 آنژیوتانسین-2 در اختلال حافظه ناشی از لیپوپلی ساکارید در موش¬ صحرایی نرهمکارآماده طرح در شورا(پایان طرح)بلي
52940755اثر تیموکینون براسیب اکسیداتیو مغزی و اختلالات رفتاری القا شده بوسیله لیپوپلی ساکارید در رتهمکارپایان یافتهبلي
53931731بررسی اثر عصاره آبی-الکلی بارهنگ بر پروتئینوری و آسیب بافتی ناشی از آدریامایسین درکلیه موش صحراییهمکارپایان یافتهبلي
54921349بررسی اثر توام عصاره های هیدروالکلی زردچوبه و سیاهدانه بر پروتئینوری و استرس اکسیداتیو ناشی از آدریامایسین در کلیه موش صحراییهمکارپایان یافتهبلي
55911031بررسی تفاوت اثر ملاتونین بر تشنج القا شده بوسیله پنتیلن تترازول و آسیب اکسیداتیو مغزی بین موشهای صحرایی تخمدان برداری شده و سالمهمکارپایان یافتهبلي
56900855بررسی اثر ضد دردی عصاره های مختلف اندام هوایی گشنیزهمکارپایان یافتهخير
5789518بررسی اثر عصاره هیدروالکلی سیاه دانه بر اختلال حافظه بدنبال تشنج القا شده بوسیله PTZ در موش صحراییهمکارپایان یافتهخير
5889511بررسی اثر اتساعی بومادران (Achillea millefollium ) بر گیرنده های کولینرژیکی زنجیره تراشه خوکچه هندیهمکارپایان یافتهخير
5988736بررسی اثر عصاره زعفران و سافرانال بر تغییرات ریه خوکچه های هندی مبتلا به آسم تجربی و اثر عصاره زعفران و کروسین بر اختلالات حافظه و پاسخهای گلیوزیس در موشهای صحرائی مبتلا به آلزایمرهمکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1981676Inducible nitric oxide inhibitor aminoguanidine,ameliorated oxidative stress, interleukin-6 concentration and improved brain-derivedISIThe journal of maternal-fetal & neonatal medicine1398چهارم
2981563Effects of PPAR-c agonist, pioglitazone on brain tissues oxidative damage and learning and memory impairment in juvenile hypothyroid ratsISIInternational Journal of Neuroscience1398چهارم
3981374Beneficial Cardiovascular Effects of Hydroalcoholic Extract from Crocus Sativus in Hypertension Induced by Angiotensin IIPMCJOURNAL OF PHARMACOPUNCTURE1398مسئول
4981057The effects of PPAR-γ agonist pioglitazone on hippocampal cytokines, brain-derived neurotrophic factor, memory impairment, and oxidative stress status in lipopolysaccharidetreated ratsISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1398پنجم به بعد
5980953Thymoquinone alleviates renal interstitial fibrosis and kidney dysfunction in rats with unilateral ureteral obstructionISIPHYTOTHERAPY RESEARCH1398چهارم
6980568Long‑Term Administration of Ziziphus jujuba Extract Attenuates Cardiovascular Responses in Hypertensive Rats Induced by AngiotensinIIISIAncient Science of Life1396مسئول
7980564The Effects of Inactivation of Pedunculopontine Tegmental Nucleus by Cobalt (II) Chloride on Cardiovascular Responses in Hemorrhagic Hypotensive RatsPMCBasic and Clinical Neuroscience1398مسئول
8980089Renoprotective Effect of Plantago major Against Proteinuria and Apoptosis Induced by Adriamycin in RatPMCJournal of Pharmacopuncture1397چهارم
9974289Memory enhancing effect of Nigella Sativa hydro-alcoholic extract on lipopolysaccharide-induced memory impairment in ratsISIDrug and chemical toxicology1398پنجم به بعد
10974178Effect of Plantago major extract on doxorubicin-induced nephropathy in ratISIPhysiology and Pharmacology1397پنجم
11973626The Preventive Effects of Standardized Extract of Zataria multiflora and Carvacrol on AcetaminophenInduced Hepatotoxicity in RatPMCJOURNAL OF PHARMACOPUNCTURE1397پنجم
12973396The standardized extract of Nigella sativa and its major ingredient, thymoquinone, ameliorates angiotensin II-induced hypertension in ratsMedlineJournal of basic and clinical physiology and pharmacology1397مسئول
13973173Effect of Intrapertonal Injection of Crocin on Cardiovascular Parameters in Angiotensin II- Induced Hypertensive RatsISCافق دانش1397مسئول
14973017Preventive effect of hydroalcoholic extract of Rosa damascena on cardiovascular parameters in acute hypertensive rats induced by angiotensinIIPMCInternational journal of preventive medicine1397مسئول
15972163Effects of Zataria multiflora Extract and Carvacrol on Doxorubicin-Induced Oxidative Stress in Rat BrainscopusPharmaceutical Sciences1397چهارم
16971807GABAA receptor in the Pedunculopontine tegmental (PPT) nucleus: Effects on cardiovascular systemISIPharmacological Reports1397مسئول
17971679Nigella sativa extract is a potent therapeutic agent for renal inflammation, apoptosis, and oxidative stress in a rat model of unilateral ureteral obstructionISIPHYTOTHERAPY RESEARCH1397سوم
18971268Feeding Vitamin C during Neonatal and Juvenile Growth Improves Learning and Memory of RatsMedlineJournal of dietary supplements1397پنجم
19970744The effects of vitamin E on brain derived neurotrophic factor, tissues oxidative damage and learning and memory of juvenile hypothyroid ratsISIMetabolic brain disease1397سوم
20970431Angiotensin receptor blocker, losartan ameliorates neuroinflammation and behavioral consequences of lipopolysaccharide injectionISILife Sciences1397پنجم به بعد
21970060Protective effects of Nigella sativa on synaptic plasticity impairment induced by lipopolysaccharideISIVeterinary Research Forum1396پنجم به بعد
22964371Evaluation of nicotinic receptor of pedunculopontine tegmental nucleus in central cardiovascular regulation in anesthetized ratISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1397مسئول
23964308Protection Against Doxorubicin-induced Nephropathy by Plantago major in RatISIIranian journal of kidney diseases1396سوم
24964250Doxorubicin-induced renal inflammationin in rat: Protective role of Plantago majorPMCAVICENNA JOURNAL OF PHYTOMEDICINE1397چهارم
25964235Protective effects of long-term administration of Ziziphus jujuba fruit extract on cardiovascular responses in L-NAME hypertensive ratsPMCAVICENNA JOURNAL OF PHYTOMEDICINE1397مسئول
26963281Mixed Hydroalcoholic Extracts of Nigella sativa and Curcuma longa Improves Adriamycin-Induced Renal Injury in RatMedlineSaudi journal of kidney diseases and transplantation1396دوم
27961735Role of the Nitrergic System of the Cuneiform Nucleus in Cardiovascular Responses in Urethane-Anesthetized Male RatsPMCIRANIAN JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES1396مسئول
28961276Cardiovascular effects of nitrergic system of the pedunculopontine tegmental nucleus in anesthetized ratsISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1396اول و مسئول
29961262Crocin prevents acute angiotensin II-induced hypertension in anesthetized ratsPMCAVICENNA JOURNAL OF PHYTOMEDICINE1396اول
30960681Thymoquinone ameliorates renal damage in unilateral ureteral obstruction in ratsISIPHARMACOLOGICAL REPORTS1396پنجم به بعد
31960411The effects of vitamin C on hypothyroidism-associated learning and memory impairment in juvenile ratsISIMETABOLIC BRAIN DISEASE1396چهارم
32953368The effects of Nigella sativa extract on hypothyroidism-associated learning and memory impairment during neonatal and juvenile growth in ratsISINUTRITIONAL NEUROSCIENCE1395سوم
33953006The effects of captopril on lipopolysaccharide induced learning and memory impairments and the brain cytokine levels and oxidative damage in rats.ISILIFE SCIENCES1395پنجم به بعد
34952792Lipopolysaccharide-Induced Spatial Memory and Synaptic Plasticity Impairment Is Preventable by CaptoprilPMCadvances in medicine1395چهارم
35950702Interaction of central Angiotensin II and estrogen on systolic blood pressure in female DOCA-salt treated ratsPMCAdvanced Biomedical Research1395مسئول
36950331Feeding of Nigella sativa during neonatal and juvenile growth improves learning and memory of ratsPMCJournal of Traditional and Complementary Medicine1393چهارم
37942637The effects of Nigella sativa on sickness behavior induced by lipopolysaccharide in male Wistar ratsISIAvicenna Journal of Phytomedicine1394چهارم
38942633Adriamycin-induced oxidative stress is prevented by mixed hydro-alcoholic extract of Nigella sativa and Curcuma longa in rat kidneyChemical AbstractAvicenna Journal of Phytomedicine1394دوم
39942512Neuronal nitric oxide synthase has a role in the detrimental effects of lipopolysaccharide on spatial memory and synaptic plasticity in ratsISIPharmacological Reports1394سوم
40941230The Effects of Vitamin C on Adriamycin-Induced Hypercholesterolemia in RatscopusCurrent Nutrition & Food Science1394سوم
41940645The effects of L‑arginine on spatial memory and synaptic plasticity impairments induced by lipopolysaccharidePMCAdvanced Biomedical Research1393دوم
42940489Effect of total hydroalcholic extract of Nigella sativa and its n-hexane and ethyl acetate fractions on ACHN and GP-293 cell linesPMCJournal of Traditional and Complementary Medicine1393سوم
43940446Lipopolysaccharide-induced memory impairment in rats is preventable using 7-nitroindazoleISIArquivos de neuro-psiquiatria1394دوم
44940434Cardiovascular Activities of Cholinergic System of Pedunculopontine Tegmentum Nucleus in Rats: A Linguistic Method for Mining Time Series Dataindex copernicusIranian Journal of Medical Informatics1394چهارم
45940433Effect of hydro-alcoholic extract of Rosa damascena on cardiovascular responses in normotensive ratISIAvicenna Journal of Phytomedicine1394مسئول
46935446Effects of melatonin and theanine administration on pentylenetetrazole-induced seizures and brain tissue oxidative damage in ovariectomized ratsISITurkish Journal of Medical Sciences1394سوم
47934676The analgesic effects of different extracts of aerial parts of Coriandrum Sativum in micePMCInternational Journal of Biomedical Science1394چهارم
48934340The Effects of Nigella Sativa Hydro-alcoholic Extract on Memory and Brain Tissues Oxidative Damage after Repeated Seizures in RatsISIIranian Journal of Pharmaceutical Research1394پنجم به بعد
49934263Determination of allelopathic potential in some medicinal and wild plant species of Iran by dish pack methodISITHEORETICAL AND EXPERIMENTAL PLANT PHYSIOLOGY1393چهارم
50934110effect of aqueus fraction of rosa damascena on oleum comtractile response of guinea pigsPMCajp1391سوم
51934079effect of aqueos fraction of Rosa damascene on ileum contractile response of guinea pigsPMCAvicenna journal of phytomedicine1392سوم
52933531The Effects of Hydroalchoholic Extract of Teucrium polium L. on Hypertension Induced by Angiotensin II in RatsPMCInternational Journal of Preventive Medicine1393دوم
53932643Evaluation of antidepressant effect of ethanolic extract of Rosa damascena using forced swimming testChemical AbstractAvicenna Journal of Phytomedicine1390سوم
54930549Involvement of β-adrenergic receptor of nucleus tractus solitarius in changing of baroreflex sensitivity by estrogen in female ratsPMCAdvanced Biomedical Research1392مسئول
5592752The effect of increased blood pressure induced by phenylephrine on Morris water maze tasks in male and female ratsISCمجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی1391سوم
56925142Effect of aqueous fraction of Nigella sativa on percentage of live cells in human renal carcinoma cell line (ACHN) and normal human renal epithelial cells (GP-293)ISCمجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی1392مسئول
57924317Investigation of apoptosis in a canine model of chronic heart failure induced by tachycardia.ISIActa Physiologica Hungarica1392سوم
58922612نداردscopusکومش1381اول و مسئول
59922611Nigella sativa extract affects conditioned place preference induced by morphine in ratsPMCAncient Science of Life1391سوم
60922606Pharmacological study of cholinergic system on cardiovascular regulation in the cuneiform nucleus of ratISINeuroscience letters1392اول و مسئول
61922387The effect of hydro-ethanolic extract of Achillea millefollium on muscarinic receptors of guinea pig tracheal smooth muscleISIIndian journal of pharmacology1391پنجم
62921823Antitussive Effect of Rosa damascena in Guinea pigsscopusIranian Journal of Pharmaceutical Research1382اول
63921563Effect of aqueous fraction of Rosa damascena on ileum contractile response of guinea pigsChemical AbstractAvicenna Journal of Phytomedicine1392مسئول
6491420PHARMACOLOGIC BRONCHODILATION RESPONSE TO SALBUTAMOL IN COPD PATIENTSISIIndian Journal of Medical Sciences1389چهارم
6591353GLUTAMATE INJECTION INTO THE CUNEIFORM NUCLEUS IN RAT, PRODUCES CORRELATED SINGLE UNIT ACTIVITIES IN THE KOLLIKER-FUSE NUCLEUS AND CARDIOVASCULAR RESPONSESISINeuroscience1391مسئول
6691321Role of cuneiform nucleus in regulation of sympathetic vasomotor tone in ratsPMCPathophysiology1391اول و مسئول
6791283Single unit activities of the Kolliker-Fuse nucleus correlate with cardiovascularISI 1391دوم
6890620Evaluation of antidepressant effect of ethanolic extract of Rosa damascenaindex copernicusAvicenna Journal of Phytomedicine1390مسئول
6990607The inactivation effect of Kolliker—Fuse nucleus on long cardiovascular response of L- glutamate in cuneiform nucleus in ratsISCJournal of North Khorasan University of Medical Sciences1390مسئول
7090490The effects of olibanum administered to methimazole-treated dams during lactation on learning and memory of offspring ratsISINatural Product Research1390دوم
7190360Antidepressant-like effect of aqueous extract from Rosa damascena in miceSID/Iranmedex/MagiranAvicenna Journal of Phytomedicine1390مسئول
7290297Effect of Reversible Inactivation of the Kolliker Fuse Nucleus on Basal Blood Pressure and Heart Rate in Anesthetized RatscopusBasic and Clinical Neuroscience1390اول
7390225Pharmacological Effects of Rosa DamascenaISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1390دوم
7490015Effect of glutamate stimulation of the cuneiform nucleus on cardiovascular regulation in anesthetized rats: Role of the pontine Kolliker-Fuse nucleusISIBrain research1390اول
7588795The role of non-NMDA receptor of glutamate in cuneiform nucleus on cardiovascular response in anesthetized ratsscopusPharmacologyonline1388اول
7687626Effect of Aqueous-ethanol Extract from Crocus sativus saffron on Guinea-pig Isolated Heart ISIphytotherapy research 1387دوم
7787621Airway responses to salbutamol after exposure to chemical warfareISIRespirology1387سوم
7886513Effects of angiotensin II and captopril on rewarding properties of morphineISI Indian J Exp Biol1386چهارم
7986484the effects of angiotensin II and captopril on expression of morphine withdrawal signs in ratISIiranian journal of pharmaceutical research1386چهارم
8085250Effects of hydro-ethanolic extract of berberis vulgaris fruit on rabbit isolated heartscopusDaru1385دوم
8185246Effect of cuneiformis nucleus inactivation by lidocaine microinjection on the analgesic response of morphine in ratsscopusIranian Biomedical Journal1385دوم
8284094Effect of aqueous and macerated extracts from Nigella sativa on guinea pig isolated heart activityISIpharmazie1384دوم
8384044effect of agueous extract from Nigella sativa L. on guinea pig isolated heart PMCIndian Journal of Expermental Biology 1384اول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1980994The Neural Function of Cuneiform Nucleus in NonHypovolemic and Hypovolemic Hypotensive Rats: Single Unit RecordingThe 3rd International Neuroinflammation Congress & The 3rd Student Festival of Neuroscienceمشهدپوستر1398خير
2971055Renoprotective Effect of Plantago Major Against Proteinuria and Kidney Damage Induced by Adriamycinهفتمین کنگره ملی گیاهان داروییشیرازپوستر1397خير
3964310Thymoquinone Suppresses the Renal Renin-Angiotensin System in a Rat Model of Unilateral Ureteral Obstruction2nd International and 23rd Iranian Congress of Physiology and Pharmacologyچابهارسخنرانی1396خير
4964130Modulation of Apoptosis and Inflammation by Thymoquinone and Angiotensin II inhibition in a Rat Model of Unilateral Ureteral Obstructionدومین کنگره بین المللی و بیست و سومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانچابهارپوستر1396خير
5962319Effect of L-arginine on lipopolysaccharide induced brain tissue oxidative stressپنجمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینیتهرانپوستر1395خير
6962316بررسی اثر توام عصاره های هیدروالکلی زردچوبه و سیاهدانه بر پروتئینوری و آسیب اکسیداتیو ناشی از آدریامایسین در کلیه موش صحرایییست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران و اولین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانکاشانپوستر1394خير
7962314اثر عصاره عناب بر پارامترهای قلبی عروقی پایه در موشهای صحرایی نورموتانسیوتغذیه : از تحقیقات علوم پایه تا مداخلات بالینیمشهدپوستر1396خير
8961965Nigella sativa Extract Improves Unilateral Ureteral Obstruction-Induced Kidney Dysfunction through Angiotensin II Inhibition in the Ratتغذیه از تحقیقات علوم پایه تا مداخلات بالینیمشهدپوستر1396خير
9961964Nigella sativa Extract Ameliorates Kidney Function via Renin-Angiotensin System Blockade in a Rat Model of Unilateral Ureteral Obstructionتغذیه : از تحقیقات علوم پایه تا مداخلات بالینیمشهدسخنرانی1396خير
10952159Feeding of nigella sativa extract on learning and memory during neonatal and juvenile growth in ratsاولین کنگره بین المللی و بیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژیکاشانپوستر1394خير
11952137The effects of ascorbic acid administration during lactation on learning and memory in offspring's ratsپوستر در دومین کنگره بین المللی علوم اعصاب پایه و بالینی ایران – تهران 1392تهرانپوستر1392خير
12942515L-arginine prevented spatial learning and memory impairment induced by lipopolysaccharideچهارمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینیتهرانسخنرانی1394خير
13942230Effect of hydroethanolic extract of Achillea millefolium on muscarinic receptors of guinea pig tracheal smooth muscleاولین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی و بیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانکاشانپوستر1394خير
14941909اثرات ضد دردی عصاره های مختلف بخش های هوایی گشنیز(Coriandrum sativum)چهارمین همایش طلا سبزتهرانپوستر1394خير
15941899Evaluation the effect of hydroalchoholic extract of Crocus sativus on acute hypertension induced by angiotensin IIبیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانکاشانسخنرانی1394بله
16941804آمینوگوانیدین اثرات مضر لیپوپلی ساکارید را بر یادگیری ، حافظه و تقویت طولانی مدت درموش صحرایی بهبود می دهدبیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانکاشانپوستر1394خير
17941667بررسی اثر فراکسیون آبی سیاه دانه بر مورفولوژی و آپوپتوز در سلول های ACHN و GP-293چهارمین کنگره ملی گیاهان داروییتهرانپوستر1394خير
18925149Effect of n-Hexane and ethyl acetate fractions of nigella sativa (N. sativa) on percentage of cell viability and apoptosis in human renal carcinoma cell line (ACHN)بیست و یکمین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانتبریزپوستر1392خير
19925146Effect of dichloromethane fraction of nigella sativa on percentage of live cells in human renal carcinoma cell line (ACHN) compared to normal human renal epithelial cells (GP-293)بیست و یکمین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانتبریزپوستر1392خير
20922587اثر عصاره آبی-الکلی کلپوره بر تغییرات ضربان قلب در پرفشاری حاد ایجاد شده توسط آنژیوتانسینبیست ویکمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانتبریزپوستر1392خير
21922586اثر محافظتی عصاره آبی الکلی کلپوره بر پرفشاری ناشی از آنزیوتانسین II در موش صحرائیبیست و یکمین کتگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانتبریزپوستر1392خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری
19924فلوشیپ پژوهشی سطح 21396
29760فلوشیپ پژوهشی سطح 11396
310037فلوشیپ پژوهشی سطح 31397

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه