شهرزاد  محمدزاده لاری

 فعالیت های پژوهشی

 

شهرزاد محمدزاده لاری

در دانشگاه علوم پزشکی مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): شهرزاد محمدزاده لاری رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : پزشک فوق تخصص
رشته تخصصی : بیماریهای ریه دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : larish@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1950122بررسی اثر کورکومین خوراکی بر کنترل علائم تنفسی در مبتلایان به آسم برونشیالمجریدر دست اجرابلي
2940733بررسی تبادل گازهای آلوئولی و عملکرد ریه در بیماران مبتلا به دیابت تیپ دومجریپایان یافتهبلي
3940344بررسی عوامل موثر بر بروز دیلیریوم در بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویژه داخلیمجریدر دست اجرابلي
4940275بررسی روایی و پایایی نسخه فارسی ابزار مشاهده ای درد در مراقبت ویژه (CPOT ) جهت ارزیابی درد در بیماران تحت تهویه مکانیکیمجریدر دست اجرابلي
5931519بررسی ارتباط اندکس های هماتولوژیک و SPEI (اندکس شدت ترومبوامبولی ریوی) دربیماران مبتلا به ترومبوامبولی ریویمجریپایان یافتهخير
6931221بررسی ارتباط پارامترهای آزمون فعالیت قلبی ریوی با داده های حاصل از کاتتریزاسیون قلبی در بیماران کاندید پیوند قلبمجریپایان یافتهبلي
7922726اعتبارسنجی و کالیبراسیون مدل شاخص شدت ترمبوآمبولی ریه (PESI) و پیش بینی مورتالیته و موربیدیته آمبولی 3 ماهه در بیماران بستری مشکوک به ترمبوز وریدی و آمبولی ریهمجریپایان یافتهبلي
8920883بررسی ارتباط پرهوائی دینامیک و تحمل فعالیت با شدت بیماری انسدادی مزمن ریه بر اساس تقسیم بندی2011 GOLDمجریپایان یافتهبلي
9920073: بررسی یافته های برونکوسکوپی فیبر اپتیک دربیماران مبتلا به کیست هیداتیک ریوی پاره شدهمجریپایان یافتهخير
10910790بررسی ارتباط میزان حرکات دیافراگم در سونوگرافی با شدت بیماری در بیماران مبتلا به بیماری انسدادی مزمن ریه دروضعیت پایدارمجریپایان یافتهبلي
11910537بررسی اختلالات همراه بالینی بیماران مبتلا به افزایش فشار خون ریه و ارتباط انها با عملکرد بطن راستمجریپایان یافتهخير
12910378تعیین مقادیر مرجع آزمون راه رفتن در 6 دقیقه (6MWT ) در جمعیت سالم شهر مشهدمجریپایان یافتهبلي
13910022ارزیابی ارتباط عوامل مرتبط با عملکرد ریوی با کیفیت زندگی دربیماران اسکلرودمی منتشرمجریپایان یافتهبلي
14900692بررسی اثر بخشی زودرس تهویه مکانیکی غیر تهاجمی بر متغیرهای تهویه ای و سطح سرمی Pro-BNP NT-در نارسایی تنفسی هیپر کاپنیک.مجریدر دست اجرابلي
15900691بررسی کیفیت زندگی بر اساس پرسشنامه CAT در جانبازان شیمیایی مبتلا به بیماری انسدادی مزمن ریه و ارتباط آن با شدت بیماری ریویمجریپایان یافتهبلي
16900658بررسی مقایسه ای سطح پلورال فاکتور رشد اندوتلیال (VEGF) در پلورال افیوژنهای اگزوداتیو و ترانزوداتیومجریپایان یافتهبلي
17900534ارزیابی سیستم آموزش الکترونیکی در دانشجویان MPH پزشک خانوادهمجریپایان یافتهخير
1889899بررسی ارتباط سطح سرمی ویتامین D (25 OH D ) با متغیرهای عملکرد ریه در بیماری انسدادی مزمن ریه (COPD) مجریپایان یافتهبلي
1989894بررسی اثرات بیماری تخمدان پلی کیستیک بر میزان عملکرد ریهمجریپایان یافتهبلي
2089456بررسی فراوانی سندرم متابولیک درجانبازان شیمیایی مبتلا به عوارض تاخیری ریوی ناشی از گاز خردل و ارتباط آن با عوامل التهابی سرمیمجریپایان یافتهبلي
2189413بررسی ارتباط سطوح سرمی آدیپونکتین و لپتین با یافته های اسپیرومتری در جانبازان شیمیایی مبتلا به بیماری انسدادی مزمن ریه در وضعیت پایدارمجریپایان یافتهبلي
2288677بررسی فراوانی سندرم متابولیک در بیماران مبتلا به بیماری انسدادی مزمن ریه و ارتباط آن با عوامل التهابی سرممجریپایان یافتهبلي
2388628بررسی ارتباط سطح سرمی Pro Brain Natriuretic Peptid (Pro-BNP) با میزان فشار شریان ریوی در بیماران اسکلرودرمی محدودمجریپایان یافتهبلي
2486607بررسی ارتباط سطح hs - CRP و انترلوکین 6 سرمی با شدت بیماری در جانبازان شیمیایی مبتلا به بیماری انسدادی مزمن ریهمجریپایان یافتهبلي
25951537مقایسه پلوروسکوپی مدیکال با بیوپسی سوزنی پلور در تشخیص علت پلورال افو‍ژیون اگزوداتیو ناشناختههمکاردر دست اجرابلي
26951049بررسی ارتباط بین عملکرد شناختی با عوامل موثر برشدت بیماری در مبتلایان به بیماری انسدادی مزمن ریههمکاردر دست اجرابلي
27950624بررسی پولمونری فانکشن تست در بیماران مبتلا به آمیوتروفیک لترال اسکلروزیس و ارتباط آن با علایم بیماریهمکاردر دست اجرابلي
28950333بررسی تأثیردرمان با اسپیرونولاکتون در عملکرد بطن راست در بیماران با پولموناری هایپر تنشن گروه 1همکارعقد قراردادبلي
29950239تعیین میزان انطباق بین نتایج پاتولوژیک حاصل از TTNB ( بیوپسی سوزنی از طریق قفسه سینه) و بیوپسی جراحی در بیماری های پارانشیمال تومورال و غیر تومورال ریههمکارعقد قراردادبلي
30950227بررسي ارتباط بين متغير هاي پريودنتال با شدت بيماري در مبتلايان به COPDهمکارپایان یافتهبلي
31950200تعیین میزان ارتباطبین نتایج پاتولوژیک حاصل از بیوپسی سوزنی از طریق قفسه سینه با یافته های سی تی اسکن با رزولوشن بالای ریه در ضایعات ریویهمکارعقد قراردادبلي
32941836بررسی شیوع دیابت در بیماران مبتلا به سلهمکاردر دست اجراخير
33940322بررسی ارتباط بین مقاومت عروق ریوی با مرحله بندی بیماران مبتلا به COPD پایدارهمکارپایان یافتهبلي
34931250بررسی اثر مقایسه ای بتادین با بلوئومایسین در پلوروزیس شیمیایی تجمعات مایع بدخیم پلورهمکارپایان یافتهبلي
35930308بررسی ارتباط فانکشن ریه با ضخامت انتیما مدیای کاروتید در بیماران مبتلا به بیماری مزمن انسدادی ریههمکارپایان یافتهبلي
36921045فراوانی سندرم پای بیقرار و بررسی عوامل مرتبط در بیماران با بیماری انسدادی مزمن ریه همکاردر دست اجراخير
37920968ارزیابی تاثیر درمانی آلبندازول به تنهایی و یا همراه با عمل جراحی در بیماران مبتلا به کیست هیداتید ریه و کبدهمکارپایان یافتهخير
38920067مقایسه سمیت و نتایج زیبایی رادیوتراپی پستان به روش مرسوم و رادیوتراپی پستان تسریع شده با و بدون بوست در مبتلایان به کانسر پستانهمکارپایان یافتهبلي
39910804بررسی جراحی دکورتیکاسیون و پلورکتومی بر روی عملکرد ریه و دیامتر قفسه سینه ی نا متفارن در بیماران با آمپیم فاز فیبروزهمکارپایان یافتهبلي
40910697بررسی توراکوسکوپی در بیوپسی از ضایعات منتشر ریههمکارپایان یافتهبلي
41910599بررسی فراوانی بیان آنتی ژن سرطان بیضه ای (MAGE-1) در نمونه های بافت سرطان ریه با استفاده از روش ایمونوهیستوشیمیهمکارپایان یافتهخير
42910245بررسی بیوپسی غدد لنفاوی پیش اهنگ به کمک Tc-99m-Phytate در بیماران با سرطان کانسرغیرسلول کوچک ریه(NSCLC)همکارپایان یافتهبلي
43901098مقایسه تاثیر دو روش آموزش حضوری توسط درمانگر و پمفلت های آموزشی در بیماران مبتلا به آسم آلرژیک جهت کنترل بیماری بر اساس علائم بالینیهمکارپایان یافتهبلي
44901037بررسی ارزش تشخیصی میکرو RNA های mir-483-5p، mir-146a و mir-29a در افتراق بیماران مبتلا به سل فعال از افراد سالمهمکارپایان یافتهبلي
4589593بررسی ارتباط بین کسر دفعی کلیوی سدیم با متغیرهای اسپیرومتری و گازومتری در بیماران انسدادی مزمن ریههمکارپایان یافتهبلي
4689275بررسی مقایسه ای متغیرهای گاز خون شریانی در بیماران با تشدید بیماری انسدادی مزمن ریه با و بدون ادمهمکارپایان یافتهبلي
4789089مقایسه اضطراب و افسردگی بیماران با آسم برونشیال، بیماری انسدادی مزمن ریوی و سل ریویهمکارپایان یافتهبلي
4889070بررسی ارزش تشخیصی تست کوانتی فرون _ تی بی _ گلد ) (QuantiFeron _ TB_ Gold) در بیماران پنومونی مزمن سلی و غیر سلیهمکارپایان یافتهبلي
4988832بررسی ارتباط بین ظرفیت انتشار منوکسیدکربن (DLCO) با امتیاز بندی واریک در HRCT ریه در بیماران مبتلا به اسکلروز منتشر سیستمیکهمکارپایان یافتهبلي
5088663بررسی ارتباط بین نسبت آلبومین به کراتی نین ادرار با متغیرهای اسپیرومتری و گازومتری در بیماران بیماری انسدادی مزمن ریههمکارپایان یافتهبلي
5187696نظر سنجی از دستیاران دوره های تخصصی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهددر مورد علل انتخاب رشته تحصیلی در سال تحصیلی 87-88همکارپایان یافتهخير
5283056بررسی اسپروی سلیاک در بیماران مبتلا به دیابت تیپ 1 مراجعه کننده به مرکز بیمارستان قائم (عج) شهرستان مشهد سال 1383همکارپایان یافتهخير
5382108بررسی پاسخ درمانی به داروی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس در یبوست عادتیهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1964389Cystic Lung Disease in a Young ManISCJournal of Cardio-Thoracic Medicine1396مسئول
2963491Association of Pulmonary Function Tests and Serum Vitamin D Levels in Asthmatics With Vitamin D DeficiencyISICrescent Journal of Medical and Biological Sciences1396پنجم
3961091Early Effectiveness of Noninvasive Positive Pressure Ventilation on Right Ventricular Function in Chronic Obstructive Pulmonary Disease Subjects with Acute Hypercapnic Respiratory FailureISCJournal of Cardio-Thoracic Medicine1396اول
4950631Assessment of Thyroid Function in Idiopathic Pulmonary HypertensionPMCRes Cardiovasc Med1394چهارم
5950257evaluating related factors with sputum smear negation at the end of the second month of tuberculosis treatmentChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1394پنجم به بعد
6941334Evaluation of E-learning System to the Performance of Family Medicine MPH (Master of Public Health) Studentsindex copernicusFuture of Medical Education Journal1394دوم
7941333Metabolic Syndrome in Chemical Warfare Patients with Chronic Obstructive Pulmonary DiseaseISCJournal of Cardio-Thoracic Medicine1393اول
8941331The Impact of Treatment on Serum Level of Procalcitonin in Patients with Active Pulmonary TuberculosisISCJournal of Cardio-Thoracic Medicine1393دوم
9940413Evaluation of the diagnostic values of pleural fluid procalcitonin in transudates and exudates pleural effusionsPMCJournal of Chemical and Pharmaceutical Research1394پنجم به بعد
10935224The Evaluation of Diastolic Hypertention in Sleep Overlap SyndromeISCJournal of Cardio-Thoracic Medicine1393سوم
11935220Expression of Epidermal Growth Factor Receptor and the association with Demographic and Prognostic Factors in Patients with Non-small Cell Lung CancerISCJournal of Cardio-Thoracic Medicine1394چهارم
12935218Spirometric Parameters: Hemodialysis Compared to Peritoneal DialysisISCJournal of Cardio thoracic Medicine1394پنجم به بعد
13935043Sentinel node mapping for intra-thoracic malignancies: systematic review of the best available evidenceChemical AbstractReviews in Clinical Medicine1394پنجم
14933889Choosing a Medical Specialty: Factors Considered by Iranian General PractitionersEmbaseFuture of Medical Education Journal1393دوم
15933326I mproving communication between the physician and the COPD patient: an evaluation of the utility of the COPD Assessment Test in primary carePMCPatient Related Outcome Measures1393اول و مسئول
16932971Primary malignant lymphoma of the breastindex copernicusMedical Journal of the Islamic Republic of Iran1375پنجم
17931545Evaluation of body mass index & albumin in patients with COPDSID/Iranmedex/MagiranMEDICAL JOURNAL OF MASHHAD UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES FALL 2008 , Volume 51 , Number 3; Page(s) 155 To 1581387پنجم به بعد
18931543MALIGNANT LYMPHOMA OF THE UTERUS: REPORT OF A CASE AND LITERATURE REVIEWPMCMedical Iournal of the Islamic Republic of Iran1378پنجم
19931521PRIMARY TUMORS AND CYSTS OF THE MEDIASTINUM IN KHORASAN, NORTH EAST OF IRANISIIRANIAN RED CRESCENT MEDICAL JOURNAL (IRCMJ) JANUARY 2001 , Volume 3 , Number 21380پنجم به بعد
20931506Extramedullary hematopoiesis with spinal cord compression in beta-thalassemia intermediaISIEur J Intern Med. 2005 Dec;16(8):596-7.1384مسئول
21931440The Relationship between Diaphragmatic Movements in Sonographic Assessment and Disease Severity in Patients with Stable Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD)SID/Iranmedex/Magiranjournal of cardiothoracic medicine1393دوم
22931439The Relationship between Serum Pro-Brain Natriuretic Peptide (Pro-BNP) Levels and Pulmonary Arterial Hypertension (PAH) in Patients with Limited SclerodermaSID/Iranmedex/MagiranJ Cardiothorac Med. 2014; 2(3): 181-1861393دوم
23931438The effects of atorvastatin on mustard-gas-exposed patients with chronic obstructive pulmonary disease: A randomized controlled trialISIJ Res Med Sci. Feb 2014; 19(2): 99–1051392مسئول
24931432The Assessment of Undergraduate Medical Students’ Satisfaction Levels With the Objective Structured Clinical ExaminationISIIRANIAN RED CRESCENT MEDICAL JOURNAL1393مسئول
25931424The Role of Octreotate Scan in Discrimination of Solitary Pulmonary NodulePMCWorld Journal of Nuclear Medicine/Vol 13/Issue 1/January 20141392پنجم به بعد
26930638Renal Fractional Excretion of Sodium in Relation to Arterial Blood Gas and Spirometric Parameters in Chronic Obstructive Pulmonary Diseaseindex copernicusJournal of Cardio-Thoracic Medicine1393پنجم
27930637The Assessment of Health-Related Quality of Life in Scleroderma-Interstitial Lung DiseaseISCJournal of Cardio-Thoracic Medicine1393اول
28924700Lipid Profile Status in Mustard Lung Patients and Its Relation to Severity of Airflow ObstructionSID/Iranmedex/MagiranJCTM1392مسئول
29923536The Significance of BODE (BMI, Obstruction, Dyspnea, Exercise) Index in Patients with Mustard Lungindex copernicusJournal of Cardio-Thoracic Medicine1392اول
30923535The Diagnostic Values of Protein to Lactate Dehyrogenase Ratio in Serum and Pleural Fluid in Exudate Pleural Effusionsindex copernicusJournal of Cardio-Thoracic Medicine1392دوم
31923533COPD Assessment Test (CAT): Simple tool for evaluating quality of life of chemical warfare patients with chronic obstructive pulmonary disease.ISIClinical Respiratory journal1392اول
32923260Evaluation of Osteoporosis in Patients with Non-alcoholic Liver Cirrhosisscopusگوارش1391پنجم به بعد
33922894The serum levels of adiponectin and leptin in mustard lung patients.ISIHum Exp Toxicol1392مسئول
34922302Correlation of Urinary Albumin Creatinine Ratio with Gasometric Parameters in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD)Chemical Abstract 1392پنجم
3592042The study of Mycobacterium tuberculosis in Iranian patients with lung cancerISIJundishapur Journal of Microbiology1392پنجم به بعد
3691765A Case Report of Pegylated Interferon and Bronchiolitis Oblitrans with Organizing PneumoniascopusGovaresh1391مسئول
3791762The Relationship between COPD Assessment Test (CAT) Scores and Severity of Airflow Obstruction in Stable COPD PatientsscopusTanaffos1391مسئول
3890878The management of bronchus intermedius complications after lung transplantation: A retrospective studyISIJournal of cardiothoracic surgery1390مسئول
3990105Level of Eosinophil Cationic Protein in Sputum of Chemical Warfare VictimsISIIranian Journal of Basic Medical Sciences 1390چهارم
4089673Obesity hypoventilation syndrome (OHS) and extreme lower limbs deep vein thrombosis (DVT) with heparin induced thrombocytopenia (HIT) and warfarin related cutaneous necrosisSID/Iranmedex/Magiranمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل1389سوم
4189437Interleukin-6 and airflow limitation in chemical warfare patients with chronic obstructive pulmonary diseasePMCInt J Chron Obstruct Pulmon Dis 1389دوم
4288599Right paratracheal air cyst (tracheal diverticulum).ISIRespir Care1388چهارم
4388235Anemia in COPD patients and its relation to serum levels of erythropoietinscopustanaffos1388مسئول
4488181Highly sensitive C-reactive protein levels in Iranian patients with pulmonary complication of sulfur mustard poisoning and its correlation with severity of airway diseasesISIhuman and experimental toxicology1388مسئول
4587339بررسی اثر قرص لاکتوباسیل اسیدوفیلوس در درمان یبوست عادتی در بالغین مراجعه کننده به درمانگاه گوارش بیمارستان قائم(عج) مشهد(مطالعه پایلوت)index copernicusگوارش1387پنجم به بعد
4687178شاخص توده بدنی و آلبومین سرم در بیماران مبتلا به بیماری مزمن انسدادی ریه(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1387پنجم به بعد
4786651The effect of fresh frozen plasma in severe closed head injuryISIClinical Neurology and Neurosurgery1386سوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1961180بررسی اثر تهویه مکانیکی غیرتهاجمی با فشار مثبت بر عملکرد بطن راست در بیماران با بیماری انسدادی ریوی و نارسایی حاد تنفسی هایپرکاپنیکAmerican Thoracic Society 2016San Fransiscoپوستر1395بله
2941379Accuracy of sentinel node biopsy by 99mTc-phytate in patients with non-small cell lung carcinoma29TH EACTS Annual meetingآمستردامسخنرانی1394خير
3932669The Assessment of Health-Related Quality Of Life in Scleroderma- Interstitial Lung Disease8th Annual Congress of Iranian Rheumatology Associationتهرانپوستر1393خير
4923205The role of interventional pulmonology in the management of bronchus intermedius (BI) complications after lung transplantationInternational congress of endoscopy and minimally invasive surgeryمشهدسخنرانی1391خير
5923172بررسی دقت تشخیصی بیوپسی غدد لنفاوی پیش اهنگ به کمک 99mTc antimony sulfide colloid در بیماران با سرطان مری37 امین کنگره علمی سالانه جامعه جراحان ایران(جراحی توراکس)تهرانسخنرانی1392خير
692172Comparative evaluation of CA-125, CA 19-9, CA 15-3 and CEA in exudative benign and malignant pleural effusionکنگره اروپایی ریهبارسلنا - اپانیا 1389خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه