شهرزاد  محمدزاده لاری
خلاصه عملکرد شهرزاد  محمدزاده لاری
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

شهرزاد محمدزاده لاری

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): شهرزاد محمدزاده لاری رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : فوق تخصص
رشته تخصصی : بیماریهای ریه دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : larish@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1950122بررسی اثر کورکومین نانومیسل خوراکی بر بهبود FEV1 و کیفیت زندگی در مبتلایان به آسم برونشیال غیر آتوپیکمجریپایان یافتهبلي
2940733بررسی تبادل گازهای آلوئولی و عملکرد ریه در بیماران مبتلا به دیابت تیپ دومجریپایان یافتهبلي
3940344بررسی عوامل موثر بر بروز دیلیریوم در بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویژه داخلیمجریپایان یافتهبلي
4940275بررسی روایی و پایایی نسخه فارسی ابزار مشاهده ای درد در مراقبت ویژه (CPOT ) جهت ارزیابی درد در بیماران تحت تهویه مکانیکیمجریپایان یافتهبلي
5931519بررسی ارتباط اندکس های هماتولوژیک و SPEI (اندکس شدت ترومبوامبولی ریوی) دربیماران مبتلا به ترومبوامبولی ریویمجریپایان یافتهخير
6931221بررسی ارتباط پارامترهای آزمون فعالیت قلبی ریوی با داده های حاصل از کاتتریزاسیون قلبی در بیماران کاندید پیوند قلبمجریپایان یافتهبلي
7922726اعتبارسنجی و کالیبراسیون مدل شاخص شدت ترمبوآمبولی ریه (PESI) و پیش بینی مورتالیته و موربیدیته آمبولی 3 ماهه در بیماران بستری مشکوک به ترمبوز وریدی و آمبولی ریهمجریپایان یافتهبلي
8920883بررسی ارتباط پرهوائی دینامیک و تحمل فعالیت با شدت بیماری انسدادی مزمن ریه بر اساس تقسیم بندی2011 GOLDمجریپایان یافتهبلي
9920073: بررسی یافته های برونکوسکوپی فیبر اپتیک دربیماران مبتلا به کیست هیداتیک ریوی پاره شدهمجریپایان یافتهخير
10910790بررسی ارتباط میزان حرکات دیافراگم در سونوگرافی با شدت بیماری در بیماران مبتلا به بیماری انسدادی مزمن ریه دروضعیت پایدارمجریپایان یافتهبلي
11910537بررسی اختلالات همراه بالینی بیماران مبتلا به افزایش فشار خون ریه و ارتباط انها با عملکرد بطن راستمجریپایان یافتهخير
12910378تعیین مقادیر مرجع آزمون راه رفتن در 6 دقیقه (6MWT ) در جمعیت سالم شهر مشهدمجریپایان یافتهبلي
13910022ارزیابی ارتباط عوامل مرتبط با عملکرد ریوی با کیفیت زندگی دربیماران اسکلرودمی منتشرمجریپایان یافتهبلي
14900691بررسی کیفیت زندگی بر اساس پرسشنامه CAT در جانبازان شیمیایی مبتلا به بیماری انسدادی مزمن ریه و ارتباط آن با شدت بیماری ریویمجریپایان یافتهبلي
15900658بررسی مقایسه ای سطح پلورال فاکتور رشد اندوتلیال (VEGF) در پلورال افیوژنهای اگزوداتیو و ترانزوداتیومجریپایان یافتهبلي
16900534ارزیابی سیستم آموزش الکترونیکی در دانشجویان MPH پزشک خانوادهمجریپایان یافتهخير
1789899بررسی ارتباط سطح سرمی ویتامین D (25 OH D ) با متغیرهای عملکرد ریه در بیماری انسدادی مزمن ریه (COPD) مجریپایان یافتهبلي
1889894بررسی اثرات بیماری تخمدان پلی کیستیک بر میزان عملکرد ریهمجریپایان یافتهبلي
1989456بررسی فراوانی سندرم متابولیک درجانبازان شیمیایی مبتلا به عوارض تاخیری ریوی ناشی از گاز خردل و ارتباط آن با عوامل التهابی سرمیمجریپایان یافتهبلي
2089413بررسی ارتباط سطوح سرمی آدیپونکتین و لپتین با یافته های اسپیرومتری در جانبازان شیمیایی مبتلا به بیماری انسدادی مزمن ریه در وضعیت پایدارمجریپایان یافتهبلي
2188677بررسی فراوانی سندرم متابولیک در بیماران مبتلا به بیماری انسدادی مزمن ریه و ارتباط آن با عوامل التهابی سرممجریپایان یافتهبلي
2288628بررسی ارتباط سطح سرمی Pro Brain Natriuretic Peptid (Pro-BNP) با میزان فشار شریان ریوی در بیماران اسکلرودرمی محدودمجریپایان یافتهبلي
2386607بررسی ارتباط سطح hs - CRP و انترلوکین 6 سرمی با شدت بیماری در جانبازان شیمیایی مبتلا به بیماری انسدادی مزمن ریهمجریپایان یافتهبلي
24951537فراوانی علل پلورال افیوژن اگزوداتیو ناشناخته با روش پلوروسکوپی مدیکالهمکارپایان یافتهبلي
25950624بررسی پولمونری فانکشن تست در بیماران مبتلا به آمیوتروفیک لترال اسکلروزیس و ارتباط آن با علایم بیماریهمکارپایان یافتهبلي
26950333بررسی تأثیردرمان با اسپیرونولاکتون در عملکرد بطن راست در بیماران با پولموناری هایپر تنشن گروه 1همکارپایان یافتهبلي
27950239تعیین میزان انطباق بین نتایج پاتولوژیک حاصل از TTNB ( بیوپسی سوزنی از طریق قفسه سینه) و بیوپسی جراحی در بیماری های پارانشیمال تومورال و غیر تومورال ریههمکاردر دست اجرابلي
28950227بررسی ارتباط بین متغیر های پریودنتال با شدت بیماری در مبتلایان به COPDهمکارپایان یافتهبلي
29941836بررسی شیوع دیابت در بیماران مبتلا به سلهمکارپایان یافتهخير
30940322بررسی ارتباط بین مقاومت عروق ریوی با مرحله بندی بیماران مبتلا به COPD پایدارهمکارپایان یافتهبلي
31931250بررسی اثر مقایسه ای بتادین با بلوئومایسین در پلوروزیس شیمیایی تجمعات مایع بدخیم پلورهمکارپایان یافتهبلي
32930308بررسی ارتباط فانکشن ریه با ضخامت انتیما مدیای کاروتید در بیماران مبتلا به بیماری مزمن انسدادی ریههمکارپایان یافتهبلي
33921045فراوانی سندرم پای بیقرار و بررسی عوامل مرتبط در بیماران با بیماری انسدادی مزمن ریههمکارپایان یافتهخير
34920968ارزیابی تاثیر درمانی آلبندازول به تنهایی و یا همراه با عمل جراحی در بیماران مبتلا به کیست هیداتید ریه و کبدهمکارپایان یافتهخير
35920067مقایسه سمیت و نتایج زیبایی رادیوتراپی پستان به روش مرسوم و رادیوتراپی پستان تسریع شده با و بدون بوست در مبتلایان به کانسر پستانهمکارپایان یافتهبلي
36910804بررسی جراحی دکورتیکاسیون و پلورکتومی بر روی عملکرد ریه و دیامتر قفسه سینه ی نا متفارن در بیماران با آمپیم فاز فیبروزهمکارپایان یافتهبلي
37910697بررسی توراکوسکوپی در بیوپسی از ضایعات منتشر ریههمکارپایان یافتهبلي
38910599بررسی فراوانی بیان آنتی ژن سرطان بیضه ای (MAGE-1) در نمونه های بافت سرطان ریه با استفاده از روش ایمونوهیستوشیمیهمکارپایان یافتهخير
39910245بررسی بیوپسی غدد لنفاوی پیش اهنگ به کمک Tc-99m-Phytate در بیماران با سرطان کانسرغیرسلول کوچک ریه(NSCLC)همکارپایان یافتهبلي
40901098مقایسه تاثیر دو روش آموزش حضوری توسط درمانگر و پمفلت های آموزشی در بیماران مبتلا به آسم آلرژیک جهت کنترل بیماری بر اساس علائم بالینیهمکارپایان یافتهبلي
41901037بررسی ارزش تشخیصی میکرو RNA های mir-483-5p، mir-146a و mir-29a در افتراق بیماران مبتلا به سل فعال از افراد سالمهمکارپایان یافتهبلي
4289593بررسی ارتباط بین کسر دفعی کلیوی سدیم با متغیرهای اسپیرومتری و گازومتری در بیماران انسدادی مزمن ریههمکارپایان یافتهبلي
4389275بررسی مقایسه ای متغیرهای گاز خون شریانی در بیماران با تشدید بیماری انسدادی مزمن ریه با و بدون ادمهمکارپایان یافتهبلي
4489089مقایسه اضطراب و افسردگی بیماران با آسم برونشیال، بیماری انسدادی مزمن ریوی و سل ریویهمکارپایان یافتهبلي
4589070بررسی ارزش تشخیصی تست کوانتی فرون _ تی بی _ گلد ) (QuantiFeron _ TB_ Gold) در بیماران پنومونی مزمن سلی و غیر سلیهمکارپایان یافتهبلي
4688832بررسی ارتباط بین ظرفیت انتشار منوکسیدکربن (DLCO) با امتیاز بندی واریک در HRCT ریه در بیماران مبتلا به اسکلروز منتشر سیستمیکهمکارپایان یافتهبلي
4788663بررسی ارتباط بین نسبت آلبومین به کراتی نین ادرار با متغیرهای اسپیرومتری و گازومتری در بیماران بیماری انسدادی مزمن ریههمکارپایان یافتهبلي
4887696نظر سنجی از دستیاران دوره های تخصصی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهددر مورد علل انتخاب رشته تحصیلی در سال تحصیلی 87-88همکارپایان یافتهخير
4983056بررسی اسپروی سلیاک در بیماران مبتلا به دیابت تیپ 1 مراجعه کننده به مرکز بیمارستان قائم (عج) شهرستان مشهد سال 1383همکارپایان یافتهخير
5082108بررسی پاسخ درمانی به داروی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس در یبوست عادتیهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1981064Sentinel Node Mapping in Non-small Cell Lung Cancer Using an Intraoperative Radiotracer TechniquePMCAsia Oceania Journal of Nuclear Medicine & Biology1398پنجم به بعد
2980142Surgical Treatment of Pulmonary AspergillomaISCJournal of Cardio-Thoracic Medicine1397چهارم
3972955Albendazole therapy in human lung and liver hydatid cysts: A 13-year experience.ISICLINICAL RESPIRATORY JOURNAL1396دوم
4972535The relationship between periodontal variables and disease severity in Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) patientsISCJournal of Advanced Periodontology & Implant Dentistry1397دوم
5971179The effect of iodopovidone versus bleomycin in chemical pleurodesisMedlineAsian Cardiovascular and Thoracic Annals1397پنجم به بعد
6964389Cystic Lung Disease in a Young ManISCJournal of Cardio-Thoracic Medicine1396مسئول
7963491Association of Pulmonary Function Tests and Serum Vitamin D Levels in Asthmatics With Vitamin D DeficiencyISICrescent Journal of Medical and Biological Sciences1396پنجم
8961091Early Effectiveness of Noninvasive Positive Pressure Ventilation on Right Ventricular Function in Chronic Obstructive Pulmonary Disease Subjects with Acute Hypercapnic Respiratory FailureISCJournal of Cardio-Thoracic Medicine1396اول
9950631Assessment of Thyroid Function in Idiopathic Pulmonary HypertensionPMCRes Cardiovasc Med1394چهارم
10950257evaluating related factors with sputum smear negation at the end of the second month of tuberculosis treatmentChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1394پنجم به بعد
11941334Evaluation of E-learning System to the Performance of Family Medicine MPH (Master of Public Health) Studentsindex copernicusFuture of Medical Education Journal1394دوم
12941333Metabolic Syndrome in Chemical Warfare Patients with Chronic Obstructive Pulmonary DiseaseISCJournal of Cardio-Thoracic Medicine1393اول
13941331The Impact of Treatment on Serum Level of Procalcitonin in Patients with Active Pulmonary TuberculosisISCJournal of Cardio-Thoracic Medicine1393دوم
14940413Evaluation of the diagnostic values of pleural fluid procalcitonin in transudates and exudates pleural effusionsPMCJournal of Chemical and Pharmaceutical Research1394پنجم به بعد
15935224The Evaluation of Diastolic Hypertention in Sleep Overlap SyndromeISCJournal of Cardio-Thoracic Medicine1393سوم
16935220Expression of Epidermal Growth Factor Receptor and the association with Demographic and Prognostic Factors in Patients with Non-small Cell Lung CancerISCJournal of Cardio-Thoracic Medicine1394چهارم
17935218Spirometric Parameters: Hemodialysis Compared to Peritoneal DialysisISCJournal of Cardio thoracic Medicine1394پنجم به بعد
18935043Sentinel node mapping for intra-thoracic malignancies: systematic review of the best available evidenceChemical AbstractReviews in Clinical Medicine1394پنجم
19933889Choosing a Medical Specialty: Factors Considered by Iranian General PractitionersEmbaseFuture of Medical Education Journal1393دوم
20933326I mproving communication between the physician and the COPD patient: an evaluation of the utility of the COPD Assessment Test in primary carePMCPatient Related Outcome Measures1393اول و مسئول
21932971Primary malignant lymphoma of the breastindex copernicusMedical Journal of the Islamic Republic of Iran1375پنجم
22931545Evaluation of body mass index & albumin in patients with COPDSID/Iranmedex/MagiranMEDICAL JOURNAL OF MASHHAD UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES FALL 2008 , Volume 51 , Number 3; Page(s) 155 To 1581387پنجم به بعد
23931543MALIGNANT LYMPHOMA OF THE UTERUS: REPORT OF A CASE AND LITERATURE REVIEWPMCMedical Iournal of the Islamic Republic of Iran1378پنجم
24931521PRIMARY TUMORS AND CYSTS OF THE MEDIASTINUM IN KHORASAN, NORTH EAST OF IRANISIIRANIAN RED CRESCENT MEDICAL JOURNAL (IRCMJ) JANUARY 2001 , Volume 3 , Number 21380پنجم به بعد
25931506Extramedullary hematopoiesis with spinal cord compression in beta-thalassemia intermediaISIEur J Intern Med. 2005 Dec;16(8):596-7.1384مسئول
26931440The Relationship between Diaphragmatic Movements in Sonographic Assessment and Disease Severity in Patients with Stable Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD)SID/Iranmedex/MagiranJournal of Cardio-Thoracic Medicine1393دوم
27931439The Relationship between Serum Pro-Brain Natriuretic Peptide (Pro-BNP) Levels and Pulmonary Arterial Hypertension (PAH) in Patients with Limited SclerodermaSID/Iranmedex/MagiranJ Cardiothorac Med. 2014; 2(3): 181-1861393دوم
28931438The effects of atorvastatin on mustard-gas-exposed patients with chronic obstructive pulmonary disease: A randomized controlled trialISIJ Res Med Sci. Feb 2014; 19(2): 99–1051392مسئول
29931432The Assessment of Undergraduate Medical Students’ Satisfaction Levels With the Objective Structured Clinical ExaminationISIIRANIAN RED CRESCENT MEDICAL JOURNAL1393مسئول
30931424The Role of Octreotate Scan in Discrimination of Solitary Pulmonary NodulePMCWorld Journal of Nuclear Medicine/Vol 13/Issue 1/January 20141392پنجم به بعد
31930638Renal Fractional Excretion of Sodium in Relation to Arterial Blood Gas and Spirometric Parameters in Chronic Obstructive Pulmonary Diseaseindex copernicusJournal of Cardio-Thoracic Medicine1393پنجم
32930637The Assessment of Health-Related Quality of Life in Scleroderma-Interstitial Lung DiseaseISCJournal of Cardio-Thoracic Medicine1393اول
33924700Lipid Profile Status in Mustard Lung Patients and Its Relation to Severity of Airflow ObstructionSID/Iranmedex/MagiranJCTM1392مسئول
34923536The Significance of BODE (BMI, Obstruction, Dyspnea, Exercise) Index in Patients with Mustard Lungindex copernicusJournal of Cardio-Thoracic Medicine1392اول
35923535The Diagnostic Values of Protein to Lactate Dehyrogenase Ratio in Serum and Pleural Fluid in Exudate Pleural Effusionsindex copernicusJournal of Cardio-Thoracic Medicine1392دوم
36923533COPD Assessment Test (CAT): Simple tool for evaluating quality of life of chemical warfare patients with chronic obstructive pulmonary disease.ISIClinical Respiratory journal1392اول
37923260Evaluation of Osteoporosis in Patients with Non-alcoholic Liver Cirrhosisscopusگوارش1391پنجم به بعد
38922894The serum levels of adiponectin and leptin in mustard lung patients.ISIHum Exp Toxicol1392مسئول
39922302Correlation of Urinary Albumin Creatinine Ratio with Gasometric Parameters in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD)Chemical Abstract 1392پنجم
4092042The study of Mycobacterium tuberculosis in Iranian patients with lung cancerISIJundishapur Journal of Microbiology1392پنجم به بعد
4191765A Case Report of Pegylated Interferon and Bronchiolitis Oblitrans with Organizing PneumoniascopusGovaresh1391مسئول
4291762The Relationship between COPD Assessment Test (CAT) Scores and Severity of Airflow Obstruction in Stable COPD PatientsscopusTanaffos1391مسئول
4390878The management of bronchus intermedius complications after lung transplantation: A retrospective studyISIJournal of cardiothoracic surgery1390مسئول
4490105Level of Eosinophil Cationic Protein in Sputum of Chemical Warfare VictimsISIIranian Journal of Basic Medical Sciences 1390چهارم
4589673Obesity hypoventilation syndrome (OHS) and extreme lower limbs deep vein thrombosis (DVT) with heparin induced thrombocytopenia (HIT) and warfarin related cutaneous necrosisSID/Iranmedex/Magiranمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل1389سوم
4689437Interleukin-6 and airflow limitation in chemical warfare patients with chronic obstructive pulmonary diseasePMCInt J Chron Obstruct Pulmon Dis 1389دوم
4788599Right paratracheal air cyst (tracheal diverticulum).ISIRespir Care1388چهارم
4888235Anemia in COPD patients and its relation to serum levels of erythropoietinscopustanaffos1388مسئول
4988181Highly sensitive C-reactive protein levels in Iranian patients with pulmonary complication of sulfur mustard poisoning and its correlation with severity of airway diseasesISIhuman and experimental toxicology1388مسئول
5087339بررسی اثر قرص لاکتوباسیل اسیدوفیلوس در درمان یبوست عادتی در بالغین مراجعه کننده به درمانگاه گوارش بیمارستان قائم(عج) مشهد(مطالعه پایلوت)index copernicusگوارش1387پنجم به بعد
5187178شاخص توده بدنی و آلبومین سرم در بیماران مبتلا به بیماری مزمن انسدادی ریه(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1387پنجم به بعد
5286651The effect of fresh frozen plasma in severe closed head injuryISIClinical Neurology and Neurosurgery1386سوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1971372بررسی دقت تشخیصی لنفوسینتی گرافی در بیماران با کانسر ریه از نوع NSCLC18th Iranian Congress of Nuclear Medicine (ICNM2014)تهرانسخنرانی1393خير
2961180بررسی اثر تهویه مکانیکی غیرتهاجمی با فشار مثبت بر عملکرد بطن راست در بیماران با بیماری انسدادی ریوی و نارسایی حاد تنفسی هایپرکاپنیکAmerican Thoracic Society 2016San Fransiscoپوستر1395بله
3941379Accuracy of sentinel node biopsy by 99mTc-phytate in patients with non-small cell lung carcinoma29TH EACTS Annual meetingآمستردامسخنرانی1394خير
4932669The Assessment of Health-Related Quality Of Life in Scleroderma- Interstitial Lung Disease8th Annual Congress of Iranian Rheumatology Associationتهرانپوستر1393خير
5923205The role of interventional pulmonology in the management of bronchus intermedius (BI) complications after lung transplantationInternational congress of endoscopy and minimally invasive surgeryمشهدسخنرانی1391خير
6923172بررسی دقت تشخیصی بیوپسی غدد لنفاوی پیش اهنگ به کمک 99mTc antimony sulfide colloid در بیماران با سرطان مری37 امین کنگره علمی سالانه جامعه جراحان ایران(جراحی توراکس)تهرانسخنرانی1392خير
792172Comparative evaluation of CA-125, CA 19-9, CA 15-3 and CEA in exudative benign and malignant pleural effusionکنگره اروپایی ریهبارسلنا - اپانیا 1389خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه