آرش  قلوبی
خلاصه عملکرد آرش  قلوبی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

آرش قلوبی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): آرش قلوبی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : فلوشیپ
رشته تخصصی : قلب و عروق دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : GholoobiA@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
پزشکیدکترای حرفه ای1379دانشگاه علوم پزشکی مشهد
قلب و عروقپزشک متخصص1386دانشگاه علوم پزشکی مشهد
اینترونشنال کاردیولوژیفلوشیپ1388دانشگاه علوم پزشکی ایران

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1970561ارزیابی اثر درمان با کلشی سین در بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد بدون صعود قطعهSTمجریدر دست اجرابلي
2970420بررسی عوامل مرتبط با بروز نفروپاتی ناشی از ماده حاجب در بیماران با سندروم کرونری حاد بدون صعود قطعه STکه تحت آنژیوگرافی و یا آنژیوپلاستی قرار می گیرندمجریدر دست اجرابلي
3960728بررسی اثر حجامت و اصلاح تغذیه بر علائم بالینی و فاکتورهای خونی بیماران مبتلا به آنژین پایدار قلبی مقاوم به درمانمجریدر دست اجرابلي
4960122بررسی عوامل خطر آترواسکلروز در بیماران مبتلا به درگیری زودرس عروق کرونر درمقایسه با سایر بیماران در بیماران بستری شده در بخش قلب بیمارستان امام رضا (ع)مجریدر دست اجرابلي
5950164بررسی اثر استفاده از نیتروگلیسرین داخل کرونری بر تخمین شدت و طول تنگی های عروق کرونر در آنژیوگرافی و یا انژیوپلاستی کرونرمجریپایان یافتهبلي
6940072بررسی تاثیرات آنولوپلاستی دریچه تریکوسپید باپروتز( رینگ) جدید محدب و زینی شکل بر شریان کرونر راستمجریپایان یافتهبلي
7921741بررسی امنیت انجام پذیری و پیامد بالینی خونرسانی سرخرگ کرونر راست توسط پیوند عروقی به شیوه کرونرو-کرونری در بیماران مراجعه کننده به بخش جراحی قلب بیمارستان امام رضا (ع) مشهد در سال 92مجریپایان یافتهبلي
8921441کارآزمایی عملی و برآورد امنیت عملیاتی کانولاسیون ورید Innominate در غالب جراحی CABG به روش تپنده و تحت حمایت گردشی (توسط دستگاه جایگزین قلب و ریه) و مقایسه نتایج با سیستم براورد ریسک EUROSCORE IIمجریپایان یافتهبلي
9920581بررسی آماده سازی از طریق القای ایسکمی غیر منطقه ای در پیشگیری از نفروپاتی ماده حاجب در بیمارانی که تحت آنژیوگرافی و / یا آنژیوپلاستی کرونر قرار می گیرندمجریپایان یافتهبلي
10900181ارتباط بین شدت کبد چرب سونوگرافیک با شدت درگیری عروق کرونرمجریپایان یافتهبلي
11980909تاثیر استفاده از پرستار رابط در بخش پست آنژیوگرافی بر وضعیت همودینامیک، اضطراب انتقال و رضایتمندی بیماران در انتقال به بخش آنژیوگرافیهمکاردر دست اجرابلي
12970706بررسی فراوانی علل نارسایی حاد قلبی در بیمارانی که با تشخیص نارسایی حاد قلبی جبران نشده در بخش قلب و عروق بیمارستان امام رضا در سال 1397 بستری شدندهمکارعقد قراردادبلي
13970521بررسی درگیری عروق کرونر در بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونر (Coronary artery disease) CAD با سابقه فامیلیهمکارعقد قراردادبلي
14970414بررسی عوامل موثر بر بروز پدیده no-Reflow در بیماران مبتلا سندرم حاد کرونری که تحت PCI قبل از ترخیص قرار گرفته اندهمکاردر دست اجرابلي
15970162بررسی تاثیر آماده سازی از طریق القای ایسکمی غیر منطقه ای بر پیامدهای قلبی عروقی در بیماران مبتلا به آنفارکتوس حاد میوکارد با صعود قطعه STهمکاردر دست اجراخير
16970026تاثیر آدنوزین داخل کرونری در پیشگیری از پدیده no-reflow در بیماران با انفارکتوس حاد میوکاردهمکارآماده طرح در شورا(پایان طرح)بلي
17961345بررسی ارتباط سطح سرمی ویتامین D با میزان شیوع و شدت درگیری عروق کرونر در مبتلایان به بیماری عروق کرونر زودرسهمکارعقد قراردادبلي
18960830بررسی ارتباط یافته های کاردیوگونومتری با یافته های اکوکاردیوگرافی ترانس توراسیک در بیمارن مبتلا به انفارکتوس میوکارد پس از انجام مداخله ی اولیه کرونری از طریق پوستهمکارپایان یافتهبلي
19960135تعیین یافته های کاردیوگنومتری قبل از ترخیص از بیمارستان در بیماران مبتلا به STEMI در پیش بینی نیاز به ICDهمکارپایان یافتهبلي
20960007بررسی ارتباط بین نسبت نوتروفیل به لنفوسیت و پلاکت به لنفوسیت با بیماری زودرس عروق کرونرهمکارپایان یافتهبلي
21951019بازتوانی بیماران پس از آنژیوپلاستی عروق کرونر و جراحی قلب در منزل با استفاده از کتابچه و اپلیکیشن موبایل: ارزیابی تاثیر مداخلات بر شاخص های کیفیت زندگیهمکاردر دست اجرابلي
22950907ارائه یک مدل جهت ایجاد تصمیم یار با هدف تعیین اندازه های ایده آل حلقه دریچه های تریکوسپید و میترالهمکارپایان یافتهبلي
23950044ارزیابی نقش strain دهلیز چپ در پیش گویی انسداد پروگزیمال شریان سیرکمفلکس چپهمکارپایان یافتهخير
24941656بررسی تاثیر کورکومین در پیشگیری از بروز کنتراست نفروپاتی در بیماران با نارسایی متوسط تا شدیدکلیه به دنبال آنژیوگرافی و یا آن‍‍ژیوپلاستی کرونریهمکارپایان یافتهبلي
25930516بررسی مقایسه ای نارسایی میترال متوسط در بیماران نارسایی قلب از دیدگاه اکوکاردیوگرافی در دو دسته ایسکمیک و غیر ایسکمیک و ارتباط با پیش آگهی 6ماهه در بخش قلب بیمارستان امام رضا(ع) مشهدهمکارپایان یافتهبلي
26930173بررسی ارتباط بین تغییرات همودینامیک، نوارقلبی و ضربان قلب پس از استرس با دی پریدامول با متغیرهای پرفیوژن و فانکشنال اسکن پرفیوژن میوکارد به روش Gated SPECTهمکارپایان یافتهبلي
27910027ارزیابی بیشینه دز پوست بیماران تحت تصویربرداریهای مداخله ای قلبی با استفاده از دزیمتر ترمولومینسانس در بیمارستان های امام رضا(ع) و جوادالائمه(ع) ، مشهدهمکارپایان یافتهبلي
28900578بررسی تاثیر طب سوزنی در کنترل آنژین قلبی مقاوم به درمان دارویی در بیماران با آنژیوگرافی عروق کرونر بازهمکارپایان یافتهبلي
2989165مقایسه فراوانی انترو ویروس ها در خون بیماران مبتلا به آنژین ناپایدار مراجعه کننده به بیمارستان های قائم(عج) و امام رضا(ع) با گروه کنترلهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1981473Investigating the Manifestation of Coronary Artery Disease and Determining the Role of Effective Factors in the Need for Pacemaker Insertion in These PatientsPMCOpen Access Macedonian Journal of Medical Sciences1398چهارم
2981258Arteriovenous Fistula Presented with Right Ventricular FailurescopusArchives of Cardiovascular Imaging1396پنجم
3980876Effect of remote ischemic Pre-conditioning on primary percutaneous coronary intervention outcomes: a randomized clinical trialCinahlElectronic Physician1398سوم
4974377CYP2C19 Genetic Polymorphism in the East of Iran: Its Association with the Severity and Pattern of Coronary Artery DiseaseISCJournal of Cardio-Thoracic Medicine1397چهارم
5973202Immediate Results of Percutaneous Mitral Balloon Valvuloplasty in Patients with Mitral StenosisISCJournal of Cardio-Thoracic Medicine1397پنجم
6963042The Relationship between Thrombolysis in Myocardial Infarction Frame Count and Fractional Flow Reserve in Patients with Moderate Coronary Stenosis Undergoing Coronary AngiographyChemical Abstractمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان1396اول و مسئول
7961475Comparison of the prevalence of enteroviruses in blood samples of patients with and without unstable anginaPMCARYA ATHEROSCLEROSIS1396مسئول
8961312The prognostic value of stress/rest gated myocardial perfusion SPECT in patients with known or suspected coronary artery diseaseISIIRANIAN JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE1396پنجم به بعد
9961000Effects of a 3D segmental prosthetic system for tricuspid valve annulus remodelling on the right coronary artery: a human cadaveric coronary angiography studyISIInteractive cardiovascular and thoracic surgery1396مسئول
10954142Myocardial bridging of the posterolateral branches of the right coronary arteryPMCARYA ATHEROSCLEROSIS1395اول و مسئول
11953975Relationship between gated myocardial perfusion SPECT findings and hemodynamic, electrocardiographic, and heart rate changes after Dipyridamole infusionISIThe international journal of cardiovascular imaging1396اول
12953527Anomalous Intercoronary Communication with Unidirectional Flow in the Absence of Obstructive Coronary Artery Disease: A Case ReportPMCThe Journal of Tehran University Heart Center1395اول و مسئول
13953496Acute Myocardial Infarction following Naltrexone Consumption a Case ReportPMCemergency1395دوم
14952952Anomalous Origin of the Right Coronary Artery from the Midportion of the Left Anterior Descending Artery: A Rare Coronary AnomalyPMCThe Journal of Tehran Heart Center1395اول و مسئول
15951162Anomalous Origin of Right Coronary Artery from Distal Left Circumflex Artery: A Very Rare Variant of Single Coronary Artery AnomalyISIinternational cardiovascular research journal1395اول و مسئول
16950927Cardiovascular Disease Risk Factors Profile in Individuals With Diabetes Compared With Non-Diabetic Subjects in North-East of IranISIiranian red crescent medical journal1395پنجم
17950171Left Brachiocephalic Vein Cannulation in Bicaval Venous DrainageISITexas Heart Institute Journal1395دوم
18942761Coronary Emboli in a Young Patient with Mechanical Aortic Valve: A Rare Cause of Acute Myocardial InfarctionISIInt Cardiovasc Res J.1394اول
19942489The Impact of Remote Ischemic Pre-Conditioning on Contrast-Induced Nephropathy in Patients Undergoing Coronary Angiography and Angioplasty: A Double-Blind Randomized Clinical TrialPMCElectronic Physician1394اول
20942391Single coronary artery anomaly: Report of an extremely rare variationPMCAsian Cardiovascular & Thoracic Annals1394اول
21940791Coronary disease in scleroderma; report of two casesindex copernicusJournal of Case Reports in Practice1394سوم
22934742Anomalous Origin of the Left Atrial Branch from the Left Main TrunkPMCThe Journal of Tehran University Heart Center1394اول و مسئول
23934628A Case of Metformin-Related Megaloblastic Anemia Presenting with PalpitationISCJournal of Patient Safety & Quality Improvement1394اول و مسئول
24933539Masked Ischemia on Myocardial Perfusion Imaging: A Case ExampleISCArchives of Cardiovascular Imaging1393اول و مسئول
25931260M-Guard Stent in Stemi Patients with High Thrombus Burden Lesions: A Prospective, Single Arm StudyISCJournal of Patient Safety & Quality Improvement1393مسئول
26930768Giant Cardiac Hydatid Cyst with Rare AdhesionsISIHellenic Journal of Cardiology1393پنجم
27930767What is The Next Step When a Non-Compliant Balloon Does Not Pass through a Freshly Deployed Stent?PMCThe Journal of Tehran University Heart Center1393اول
28930031Evaluation of Maximum Patient Skin Dose Arising from Interventional Cardiology Using Thermoluminescence Dosimeter in Mashhad, IranscopusIranian Journal of Medical Physics1392سوم
29930029Multiple coronary fistula formation associated with a huge left atrial thrombus in rheumatic mitral valve stenosisscopusJournal of Cardiology Cases1392اول
30930027Unique Echocardiographic Markers of Anomalous Origin of the Left Coronary Artery from the Pulmonary Artery (ALCAPA) in the AdultISIEchocardiography1392دوم
3191325entroviruses in acute miocardial infarctionISIiranian j publ health1391سوم
3289282Relationship between distribution of coronary artery lesions and renal artery stenosis in patients undergoing simultaneous coronary and renal angiographyPMCClinical Medicine Insights: Cardiology1389سوم
3388112cloning expression and purification of 10 kd culture filtrared protein (CFP-10) of Mycobacterium tuberculosis AFRICAN JOURNAL OF BIOTECNOLOGY 1388پنجم
3487219Relationship between coronary and renal artery disease and associated risk factors in hypertensive and diabetic patients undergoing coronary angiography ISIeurointervention1387مسئول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1982073Care of the patient in the Cath LabCASPIAN Meeting 2019مشهدسخنرانی1398بله
2982072STEMI with large thrombus in left anterior descending originIran CTO & Bifurcation Meeting 2019مشهدسخنرانی1398بله
3980705Beauty of the self-apposing stent in treating an ectatic and heavily thrombotic right coronary arteryEuroPCR 2019پاریسسخنرانی1398بله
4980704Case treatmentEuroPCR 2019پاریسسخنرانی1398بله
5980703STEMI with large thrombus in left anterior descending originEuroPCR 2019پاریسسخنرانی1398بله
6980355Bifurcation stenting with large size mismatch; what are the solutions?4th Clinical Cases in Complex Cardiovascular Therapy (CCCCT)شیرازسخنرانی1398بله
7970216Grader technique in difficult stent delivery3rd Congress Of Clinical Cases in Complex Cardiovascular Therapeuticsشیرازسخنرانی1397بله
8970215Diminutive RCA dissection is not so diminutive3rd Congress Of Clinical Cases in Complex Cardiovascular Therapeuticsشیرازسخنرانی1397بله
9964052Relationship between gated myocardial perfusion SPECT findings and hemodynamic, electrocardiographic, and heart rate changes after Dipyridamole infusion10th Middle East Cardiovascular Congress (MECC) Kish 2017کیشپوستر1396بله
10960639Non-culprit lesion PCI during STEMI became catastrophicEuroPCR 2017پاریسسخنرانی1396بله
11960328Strut separation after the proximal optimisation techniqueSecond Congress of Clinical Cases in Complex Cardiovascular Therapeuticsشیرازسخنرانی1396بله
12960327How to tackle heavy thrombus burden using a manual thrombo-aspiration catheterSecond Congress of Clinical Cases in Complex Cardiovascular Therapeuticsشیرازسخنرانی1396بله
13954441Safety of DOACs in Clinical Practice4th Iranian Cardiovascular Joint Congressتهرانسخنرانی1395بله
14954195ANOMALOUS INTERCORONARYCOMMUNICATION WITHUNIDIRECTIONAL FLOW IN THE ABSENCE OF OBSTRUCTIVE CORONARY ARTERY DISEASE:A CASE REPORTپنجمین کنگره بین المللی مشترک قلب و عروق ایرانتهرانپوستر1395بله
15954194ANOMALOUS ORIGIN OF THE RIGHT CORONARY ARTERY FROM THE MIDPORTIONOF THE LEFT ANTERIOR DESCENDING ARTERY: A RARE CORONARY ANOMALYپنجمین کنگره بین المللی مشترک قلب و عروق ایرانتهرانپوستر1395بله
16951876Anomalous Origin of Right Coronary Artery from Distal Left Circumflex Artery: A Very Rare Variant of Single Coronary Artery Anomaly18th International Congress on Cardiovascular updateتهرانپوستر1395بله
17951737The Impact of Remote Ischemic Pre-Conditioning on Contrast-Induced Nephropathy in Patients Undergoing Coronary Angiography and Angioplasty: A Double-Blind Randomized Clinical Trial8th International Razavi Cardiovascular Congressمشهدپوستر1395بله
18951736The Role of PCSK9 Inhibitors in Dyslipidemia Management8th International Razavi Cardiovascular Congressمشهدسخنرانی1395بله
19951130Pharmacologic reperfusion therapy in STEMIThe First Iranian Congress on Acute Coronary Syndromes (ICACS)تبریزسخنرانی1395بله
20950776A case of silent early stent thrombosis following primary PCIاولین همایش بین المللی مداخلات پیچیده قلبیشیرازسخنرانی1395بله
21950748The Impact of Remote Ischemic Pre-Conditioning on Contrast-Induced Nephropathy in Patients Undergoing Coronary Angiography and Angioplasty: A Double-Blind Randomized Clinical Trial4th Iranian Cardiovascular Joint Congressتهرانپوستر1394بله
22941456یافته های اکوکاردیوگرافیک در منشا غیر طبیعی شریان کرونر چپ از شریان ریوی در بزرگسالان9th middle east cardiovascular congressIstanbuleسخنرانی1394خير
23940660Anomalous Origin of the Left Atrial Branch from the Left Main Trunk17th National Congress on Cardiovascular Updateتهرانپوستر1394بله
24940292CAD Prognosis; Perspectives from Interventional CardiologyThe 7th Razavi International Cardiovascular Congressمشهدسخنرانی1394بله
25933370Relationship between Distribution of Coronary Artery Lesions and Renal Artery Stenosis in Patients Undergoing Simultaneous Coronary and Renal Angiography3rd International Congress on Cardiovascular Diseasesمشهدسخنرانی1393بله
26932331Multiple coronary fistula formation associated with a huge left atrial thrombus in rheumatic mitral valve stenosis16th National Congress On Cardiovascular Updateتهرانسخنرانی1393بله
27930854New Risk Models in the Assessment of Coronary Artery Disease Revascularization8Th Middle East Cardiovascular CongressIstanbulسخنرانی1392بله
28930769How to tackle heavy thrombus burden using a manual thrombo-aspiration catheter? Do it again and againEuroParisسخنرانی1393بله
29921649عدم برقراری مجدد جریان خون کرونر در زمان انجام آنژیوپلاستی اولیه در هر دو شریان نزولی قدامی چپ و سیرکومفلکس چپEuroPCR Congress 2012پاریسسخنرانی1391بله
30921119آناتومی و فیزیولوژی قلباولین کنگره بین المللی تصویربرداری غیر تهاجمی قلب و عروق ایرانمشهدسخنرانی1392بله
31921118خارج شدن یک استنت کارگذاری شده توسط وایر لنگر شدهEuroPCR Congress 2013پاریسسخنرانی1392بله
32921105درمان موفق پرولاپس وسیع مواد ترومبوتیک بوسیله استنت mesh coveredEuroPCR Congress 2013پاریسسخنرانی1392بله
33921104درمان موفق پرفوراسیون شریان ایلیاک خارجی بدنبال آنژیوپلاستی عروق کرونر بوسیله استنت CP coveredEuroPCR Congress 2013پاریسسخنرانی1392بله
34921103ارتباط بین بیماری عروق کرونر و کلیه و عوامل خطر مرتبط با آن در بیماران مبتلا به پر فشاری خون و دیابت که تحت آنژیوگرافی کرونر قرار می گیرندکنگره بین المللی بیماریهای عروق کرونرمشهدسخنرانی1392بله

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری
19932فلوشیپ پژوهشی سطح 21396
29774فلوشیپ پژوهشی سطح 11396
310045فلوشیپ پژوهشی سطح 31397

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه