آذر  حسینی
خلاصه عملکرد آذر  حسینی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

آذر حسینی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): آذر حسینی رسته پژوهشگر : هیات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : فارماکولوژی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : HoseiniAZ@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1971654بررسی اثر ضد التهابی نانو ترانس سینامالدهید بر میزان سمیت LPS در سلول های بنیادی عصبیمجریدر دست اجرابلي
2971630بررسی اثرات سایتوتوکسیک، آپپتوژنیک عصاره هیدروالکلی میوه و دانه گواوا (Psidium guajava) بر رده سلولی گلایوبلاستوم مولتی فرم (U87)مجریدر دست اجرابلي
3971248بررسی اثر محافظتی عصاره میوه سپستان(Cordiamyxa) در جلوگیری از سمیت ناشی از H2O2 در سلولهای اندوتلیال آئورت (BAE-1مجریدر دست اجرابلي
4970973بررسی عصاره ریشه ریواس (Rheum turkestanicum) در پیشگیری از آنفارکتوس میوکارد ناشی از ایزوپرنالین در موش صحراییمجریدر دست اجرابلي
5970924بررسی اثر عصاره هیدروالکلی زعفران و کروسین بر سمیت ایجاد شده با کادمیوم کلراید در سلولهای ریوی نرمال (MRC-5)و سلولهای سرطانی ریه A549))مجریدر دست اجرابلي
6970644بررسی اثر محافظتی عصاره ریشه ریواس (Rheum turkestanicum) بر سمیت عصبی ناشی از مت آمفتامین در سلول های SH-SY5Yمجریدر دست اجراخير
7970640بررسی اثر محافظتی عصاره ریشه ریواس (Rheum turkestanicum) و امودین علیه استرس اکسیداتیو استرس ناشی از H2O2 در سلولهای اندوتلیال (BAE-1)مجریدر دست اجرابلي
8960820بررسی اثر حفاظتی خرفه (Portulaca oleracea) و کامفرول در سمیت ناشی از دوکسوروبیسین در میوکاردیوسیتهامجریدر دست اجرابلي
9951404بررسی مکانیسم اثرات سایتوتوکسیک، آپپتوژنیک صمغ باریجه بر رده سلولی گلایوبلاستوم مولتی فرم (U87)مجریپایان یافتهخير
10951305بررسی اثرات خواب آوری عصاره آبی- الکلی دانه و اندامهای هوایی (میوه، برگ و ساقه) داتورا استرامونیوم نیگرا و فراکسیونهای آن در موش سوریمجریپایان یافتهخير
11941050بررسی اثر محافظتی عصاره ریشه ریواس (Rheum turkestanicum) درجلوگیری از سمیت کلیوی ناشی از جنتامایسین و سمیت کلیوی-کبدی کلرور جیوه در موش صحراییمجریپایان یافتهخير
12941027بررسی اثر سایتوتوکسیک رزین باریجه (Ferrula gummosa gum) بر میزان آپوپتوز و تمایز رده های سلولی لوکمی حاد پرومیلوئیدی( HL60, NB4)مجریپایان یافتهخير
13940304بررسی اثر محافظتی عصاره هیدروالکلی ریشه گیاه باریجه (Ferula gummosa Boiss) بر آسیب سلول های PC12 و Neuro2a ناشی از گلوتاماتمجریپایان یافتهخير
14940178بررسی اثرات عصاره رئوم تورکستانیکوم (Rheum turkestanicum) بر میزان گلوکز، لیپیدهای سرم و استرس اکسیداتیو در رت های دیابتی شده توسط استرپتوزوسینمجریپایان یافتهخير
15931337بررسی تاثیر عصاره گیاه Capparis spinosa بر سمیت ناشی از دوکسوروبیسین در سلولهای قلبی H9C2مجریپایان یافتهخير
16930887بررسی تاثیر عصاره گیاه چای ترش بر سمیت ناشی از دوکسوروبیسین در سلولهای قلبی H9C2مجریپایان یافتهخير
17930740بررسی اثر محافظتی گیاه چای ترش بر آسیب سلول های PC12ناشی از محرومیت سرم/گلوکزمجریپایان یافتهخير
18930385بررسی اثرات خواب آوری عصاره آبی- الکلی نپتا و فراکسیونهای آن در موش سوریمجریپایان یافتهخير
19930033بررسی تاثیر ترکیب گیاهی "سیاه دانه،زنجفیل و شیرین بیان" بر کاهش سمیت ناشی از آدریامایسین در سلولهای قلبی H9C2مجریپایان یافتهخير
20922350بررسی اثر مشتقات کاربوستریل سیلوستاماید بر سمیت قلبی ناشی از دوکسوروبیسین بصورت درون تن و برون تنمجریپایان یافتهبلي
21921360بررسی سمیت سلولی و القای آپپتوز ناشی از عصاره گیاه کلم قرمز (Red Cabbage) در رده سلولهای سرطانی سرویکسHeLa)) و پستان (MCF-7)مجریپایان یافتهخير
22921133بررسی اثرات خواب آوری عصاره آبی- الکلی و فراکسیونهای کاهوی وحشی در موش سوریمجریپایان یافتهخير
23910730بررسی اثر سافرانال بر استرس اکسیداتیو القاء شده توسط پراکسید هیدروژن در سلولهای قلبی H9C2 مجریپایان یافتهخير
24910555مقایسه قابلیت تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی جدا شده از بافت چربی موش های صحرایی دیابتی با سالممجریپایان یافتهخير
2587425بررسی مقایسه قدرت اثر و شدت اثر مشتقات سیلوستاماید در سیستم های قلب و عروق و متابولیک در شرایط برون تنی و درون تنی و تعیین نسبت همبستگی این اثرات با مهار PDEمجریپایان یافتهبلي
26980174بررسی اثر عصاره هیدروالکلی ریشه ریواس ترکمنی (Rheum turkestanicum) در کارسینومای هپاتوسلولار القاء شده در موش صحراییهمکاردر دست اجرابلي
27970943بررسی اثر روغن دانه انار در پیشگیری از سمیت کلیوی و قلبی ناشی از تاکرولیموس در رتهمکاردر دست اجراخير
28961670بررسی سمیت سلولی و القای آپوپتوز ناشی از عصاره هیدروالکلی اندام هوایی درمنه ترکی و رادیوتراپی بر روی سلول های سرطانی هلاهمکاردر دست اجراخير
29960667بررسی سمیت حاد و تحت حاد گیاه ریواس ترکمنی (Rheum turkestanicum) در موش صحراییهمکارپایان یافتهخير
30960293بررسی اثر محافظتی عصاره ریشه ریواس (Rheum turkestanicum) درجلوگیری از سمیت عصبی ناشی از آکریل آمید در مدل درون تنی و برون تنیهمکاردر دست اجراخير
31951195بررسی اثرات خواب آوری عصاره آبی- الکلی گلرنگ و فراکسیونهای آن در موش سوریهمکاردر دست اجراخير
32951194بررسی اثرات خواب آوری عصاره آبی – الکلی اقحوان (بابونه گاوی) و فراکسیون های آن در موش سوریهمکارپایان یافتهخير
33950804مطاللعه پایلوت تاثیر روغن عنصل در میکروماستیا (کوچکی سایز پستان) در یک مطالعه بالینی تصادفی دو سو کورهمکاردر دست اجراخير
34950776بررسی اثر محافظتی بربرین بر آسیب سلولی ناشی از هیپرگلیسمی در سلولهای بنیادی بافت چربیهمکارپایان یافتهخير
35950316بررسی اثرات یک ترکیب گیاهی شامل خارخاسک، تخم خار مریم، تخم شنبلیله و دارچین بر میزان قند خون بیماران مبتلا به دیابت نوع 2همکاردر دست اجراخير
36941697بررسی اثرات نوروپروتکتیو اورولیموس در مدل بیماری آلزایمر ناشی از استرپتوزوسین در رتهمکارپایان یافتهبلي
37941336بررسی اثر آنتی آپپتوتیک اسید رزمارینیک در سلول های بنیادی مزانشیمی بافت چربیهمکارپایان یافتهخير
38941144بررسی اثر عصاره هیدرو الکلی ریشه ریواس (Rheum turkestanicum) بر میزان آپوپتوز و تمایز رده های سلولی لوکمی حاد پرومیلوئیدی( HL60, NB4)همکارپایان یافتهخير
39941056بررسی اثر آنتی اکسیدانتی عصاره ریشه ریواس (Rheum turkestanicum)در پیشگیری از سمیت کلیوی ناشی از سیس پلاتین و هگزاکلروبوتادی ان در رتهمکارپایان یافتهخير
40931185بررسی همراهی بین میزان بیان و هاپلوتایپ های CASP8 با پیش آگهی و پاسخ به درمان سرطان پستانهمکارپایان یافتهبلي
41931050بررسی اثر محافظتی گلوکزآمین بر آسیب سلول های PC12ناشی از محرومیت سرم/گلوکزهمکارپایان یافتهخير
42930747بررسی سمیت سلولی و القای آپوپتوز ناشی از گیاه کرفس کوهی (کلوس) و رادیوتراپی بر روی رده سلول سرطانی Helaهمکارپایان یافتهخير
43930652تاثیر روغن دانه انار بر مکانیسم های حفاظتی و تعادل اکسیدانت/ آنتی اکسیدانت در قلب و کلیه در رت های دیابتی شده توسط استرپتوزوسیهمکارپایان یافتهبلي
44930632بررسی نرم افزاری (in silico) و برون تن ) in vitro ( اثرات مهاری هتروسیکلیک های خانواده پیریمیدو سیانوآکریلات و 2-کلرو3-کربالدئید کینولین ها، برفعالیت تیروزین کینازی FLT3 وحشی و موتانت فعال ITDهمکارپایان یافتهبلي
45930511بررسی اثر سلولهای بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی بیان کننده فاکتور رشد فیبروبلاستی-1 بر آلودینیا و هایپر آلژزیای ناشی از درد نوروپاتی مزمن در رت همکارپایان یافتهبلي
46922786بررسی سمیت سلولی و آپوپتوز ناشی از المزارتان در رده های سلولی MCF-7 و Hela (نقش NF?B)همکارپایان یافتهبلي
47920088بررسی ارتباط بین اثرات آپوپتوتیک مشتقات سیلوستاماید و فعالیت سیستمهای سیگنالینگ وابسته به نوکلئوتیدهای حلقوی در رده های سلولیMcF7 و Helaهمکارپایان یافتهبلي
48910812بررسی اثر روغن دانه انار بر استرس اکسیداتیو القاء شده توسط پراکسید هیدروژن در سلول های قلبی H9C2 همکارپایان یافتهخير
49901177 بررسی اثر لینالول بر آپپتوز ناشی از القاء ایسکمی در سلول های PC12 همکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
19823483‐Acetyl‐11‐keto‐β‐boswellic acid attenuated oxidative glutamate toxicity in neuron‐like cell lines by poptosis inhibitionISIJournal of cellular biochemistry سوم
2982274Crocin Protects Cardiomyocytes against LPS-Induced InflammationISIPharmacological Reports1398مسئول
3982157cytotoxic effects and radiosensitizing potential of Artemisia kopetdaghensis extract in human cervical cancel HeLa cellsCinahlElectronic Physician1398دوم
4982060Rheum turkestanicum Induced Apoptosis Through ROS Without a Differential Effect on Human Leukemic CellsISIJundishapur Journal of Natural Pharmaceutical Products1398مسئول
5981548EVEROLIMUS, A MAMMALIAN TARGET OF RAPAMYCIN INHIBITOR, AMELIORATED STREPTOZOTOCIN-INDUCED LEARNING AND MEMORY DEFICITS VIA NEUROCHEMICAL ALTERATIONS IN MALE RATSISIEXCLI journal1397پنجم
6981398The effect of Hydro-Alcoholic Extract of Plantago Major on Indomethacin-Induced Gastric Ulcer in RatsISCافق دانش1397پنجم
7981111Beneficial effects of Thymus vulgaris extract in experimental autoimmune encephalomyelitis: Clinical, histological and cytokine alterationsISIBIOMEDICINE & PHARMACOTHERAPY1397پنجم به بعد
8981046Tanacetum parthenium enhances pentobarbital-induced sleeping behaviorsPMCAVICENNA JOURNAL OF PHYTOMEDICINE پنجم به بعد
9981011Cytotoxic effects of auraptene in a human malignant glioblastoma cell linePMCAVICENNA JOURNAL OF PHYTOMEDICINE1398پنجم به بعد
10981007Pharmacological properties of Rheum turkestanicum JanischPMCHeliyon1398مسئول
11980065Evaluation of Rheum Turkestanicum in Hexachlorobutadien-Induced Renal ToxicityMedlineDrug research1398مسئول
12974011Pharmacokinetic Properties of Saffron and its Active ComponentsISIEuropean journal of drug metabolism and pharmacokinetics1397اول
13973997Saffron (Crocus sativus) petal as a new pharmacological target: A reviewISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1397اول
14973655Reno-protective effect of Rheum turkestanicum against gentamicin-induced nephrotoxicityISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1397مسئول
15973603Rheum turkestanicum reduces glutamate toxicity in PC12 and N2a cell linesISIFolia Neuropathologica1397مسئول
16972637Short-term in vitro exposure to crocetin promotes apoptosis in human leukemic HL-60 cells via intrinsic pathwayISIACTA POLONIAE PHARMACEUTICA1397چهارم
17972438Protective effect of Rheum turkestanicum root against mercuric chloride-induced hepatorenal toxicity in ratsPMCAVICENNA JOURNAL OF PHYTOMEDICINE1397اول
18972035Synergistic Effects of Ferula gummosa and Radiotherapy to Induce Cytotoxicity in the HeLa Cell LinePMCAVICENNA JOURNAL OF PHYTOMEDICINE1397پنجم به بعد
19971841Evaluation of the Sleep-Prolonging Effects of Lagenaria vulgaris and Cucurbita pepo Extractson Pentobarbital-Induced Sleep and Possible Mechanisms of ActionISIMEDICINA-LITHUANIA1397چهارم
20971043Protective effect of Rheum turkestanicum against cisplatin by reducing oxidative stress in kidney tissuePMCJournal of Pharmacy And Bioallied Sciences1397اول
21970623Antidotal or protective effects of Curcuma longa (turmeric) and its active ingredient, curcumin, against natural and chemical toxicities: A reviewISIBIOMEDICINE & PHARMACOTHERAPY1396اول
22970505Cuscuta campestris induces apoptosis by increasing reactive oxygen species generation in human leukemic cellsPMCAVICENNA JOURNAL OF PHYTOMEDICINE1397دوم
23970053Hypnotic effect of red cabbage (Brassica oleracea) on pentobarbital-induced sleep in micePMCJournal of Pharmacy And Bioallied Sciences1396اول
24964023Reversal of Doxorubicin-induced Cardiotoxicity by Using Phytotherapy: A ReviewPMCJournal of Pharmacopuncture1396اول
25963967Protective effects of glucosamine and its acetylated derivative on serum/glucose deprivation-induced PC12 cells death: Role of reactive oxygen speciesPMCRESEARCH IN PHARMACEUTICAL SCIENCES1397سوم
26963430Effects of standardized extract of Ferula gummosa root on glutamate-induced neurotoxicityISIFolia Neuropathologica1396مسئول
27963392Effect of berberine on the viability of adipose tissue-derived mesenchymal stem cells in nutrients deficient condition.ISINATURAL PRODUCT RESEARCH1396مسئول
28963143Ferula gummosa gum induces apoptosis via ROS mechanism in human leukemic cellsISICELLULAR AND MOLECULAR BIOLOGY1396مسئول
29962036Fibroblast Growth Factor Type 1 (FGF1)-Overexpressed Adipose-Derived Mesenchaymal Stem Cells (AD-MSCFGF1) Induce Neuroprotection and Functional Recovery in a Rat Stroke ModelISIStem Cell Reviews and Reports1396پنجم به بعد
30961490The Evaluation and Comparing of Cytotoxic Effects of Ferula Gummosa Gum, Scutellaria Lindbergii, Kelussia Odoratissima and Artemisia Kopetdaghensis Extracts on ACHN Cell LineISIIRANIAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL RESEARCH1396اول
31961288The Role of ROS and NF-κB Pathway in Olmesartan Induced-toxicity in HeLa and Mcf-7 Cell LinesISIBiomedicine & pharmacotherapy1396دوم
32961160Epigallocatechin-3-gallate promotes apoptosis in human breast cancer T47D cells through down-regulation of PI3K/AKT and TelomeraseISIPharmacological Reports1396دوم
33960944Protective Effect of Hibiscus Sabdariffa on Doxorubicin-induced Cytotoxicity in H9c2 Cardiomyoblast CellsISIIRANIAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL RESEARCH1396اول
34960857Novel cilostamide analogs, phosphodiesterase 3 inhibitors, produce positive inotropic but differential lusitropic and chronotropic effects on isolated rat atriaISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1396اول
35960281Potentiating effects of Perovskia abrotanoides Karel. on pentobarbital-induced sleepPMCAvicenna Journal of Phytomedicine1396دوم
36954158Kelussia odoratissima potentiates cytotoxic effects of radiation in HeLa cancer cell linePMCAvicenna Journal of Phytomedicine1395اول
37953961Effects of Streptozotocin-Induced Diabetes on Proliferation and Differentiation Abilities of Mesenchymal Stem Cells Derived from Subcutaneous and Visceral Adipose Tissues.ISIExperimental and clinical endocrinology & diabetes1395مسئول
38953770Effects of pomegranate seed oil on oxidative stress markers, serum biochemical parameters and pathological findings in kidney and heart of streptozotocin-induced diabetic ratsISIRENAL FAILURE1395سوم
39953408Protective effect of pomegranate seed oil against H2O2 -induced oxidative stress in cardiomyocytesPMCAvicenna Journal of Phytomedicine1395دوم
40953372Effects of a standardized extract of Rheum turkestanicum Janischew root on diabetic changes in the kidney, liver and heart of streptozotocin-induced diabetic ratsISIBiomedicine & Pharmacotherapy1395اول
41952271Protective effects of peel and seed extracts of Citrus aurantium on glutamate-induced cytotoxicity in PC12 cell lineISIFOLIA NEUROPATHOLOGICA1395اول
42951588Angiotensin II receptor antagonist olmesartan and NF-kappaB inhibitor as cytotoxic and apoptotic agents in MCF-7 human cell lineISIJOURNAL OF CHEMOTHERAPY1395دوم
43951279Capparis spinosa reduces Doxorubicin-induced cardio-toxicity in cardiomyoblast cellsPMCavicenna journal of phytomedicine1395مسئول
44951226PROTECTIVE EFFECT OF POMEGRANATE SEED OIL AGAINST MERCURIC CHLORIDE-INDUCED HEPATOTOXICITY IN RATISIActa Poloniae Pharmaceutica1395دوم
45950603Toxicity evaluation of hydroalcoholic extract of Ferula gummosa rootISIREGULATORY TOXICOLOGY AND PHARMACOLOGY1395مسئول
46950559PROTECTIVE EFFECT OF LACTUCA SERRIOLA ON DOXORUBICIN-INDUCED TOXICITY IN H9C2 CELLSISIActa Poloniae Pharmaceutica1395اول و مسئول
47950558Protective effect of Rheum turkestanikum root against doxorubicin-induced toxicity in H9c2 cellsISIREVISTA BRASILEIRA DE FARMACOGNOSIA-BRAZILIAN JOURNAL OF PHARMACOGNOSY1395اول و مسئول
48943340The Effect of Apium Graveolens on Doxorubicicin-Induced Toxicity in H9c2 Cardiomyoblastsscopusمجله دانشگاه علوم پزشکی زنجان1395مسئول
49943339Hypnotic Effect of Nepeta glomerulosa on Pentobarbital-Induced Sleep in miceISIJundishapur J Nat Pharm Prod1394اول
50942882Ctotoxic and apoptogenic effects of Perovskia abrotanoides flower extract on MCF-7 and HeLa cell linesPMCAvicenna Journal of Phytomedicine1395چهارم
51941649Synergistic, cytotoxic and apoptotic activities of olmesartan with NF-κB inhibitor against HeLa human cell lineISIToxicology Mechanisms and Methods1394دوم
52941017Cytotoxicity evaluation of extracts and fractions of five marine sponges from the Persian Gulf and HPLC fingerprint analysis of cytotoxic extractsPMCAsian Pacific Journal of Tropical Biomedicine1394چهارم
53940638Protective effect of pomegranate seed oil against cisplatin-induced nephrotoxicity in ratISIRenal Failure1394چهارم
54940592Effect of saffron on liver metastases in patients suffering from cancers with liver metastases: A randomized, double blind, placebo-controlled clinical trialPMCAvicenna journal of phytomedicine1394اول
55940119The Evaluation of the Effects of Hydro-Alcoholic Extract of Brassica oleracea (Red Cabbage) on Growth Inhibition and Apoptosis Induction in Breast Cancer Cell Line MCF-7scopusThe Iranian Journal of Obstetics gynecology and Infertility1394مسئول
56935494Pancreatic beta cell protection/regeneration with phytotherapyISIBrazilian Journal of Pharmaceutical Sciences1393اول
57935334A review on the effects of Allium sativum (Garlic) in metabolic syndromeISIJOURNAL OF ENDOCRINOLOGICAL INVESTIGATION1394اول
58934819Cancer therapy with phytochemicals: evidence from clinical studies.PMCAvicenna journal of phytomedicine1394اول
59934714Protective effect of Hibiscus sabdariffa against serum/glucose deprivation-induced PC12 cells injuryPMCAvicenna journal of phytomedicine1394دوم
60934611Combination of Nigella sativa with Glycyrrhiza glabra and Zingiber officinale augments their protective effects on doxorubicin-induced toxicity in h9c2 cells.ISIIranian journal of basic medical sciences1393اول
61932574Potentiating effects of Lactuca serriola on pentobarbital-induced sleepindex copernicusRESEARCH OPINIONS IN ANIMAL & VETERINARY SCIENCES1393اول
62932078Protective effect of pomegranate seed oil against mercuric chloride-induced nephrotoxicity in ratISIRenal Failure1393پنجم
63924047Protective Effect of Pomegranate Seed Oil Against Acute Toxicity of Diazinon in Rat KidneyISIIranian Journal of Pharmaceutical Research1392پنجم
6491300Differential Metabolic Effects of Novel Cilostamide Analogs, Methyl Carbostiryl Derivatives,on Mouse and Hyperglycemic RatISIiranian journal basic medical sciences1391
6590880Inotropic and chronotropic effects of new cilostamide derivatives on isolated rat atriascopusPhysiology and Pharmacology1390اول
6688581 Design, synthesis and pharmacological evaluation of 6-hydroxy-4-methylquinolin-2(1H)-one derivatives as inotropic agentsISIJOURNAL OF ENZYME INHIBITION AND MEDICINAL CHEMISTRY 1388پنجم
6788149design synthesis and biological evaluation of 6-(benzyloxy)-4-methylquinolin-2(1H)-on derivatives as PDE3 inhibitors ISIbioorganic & medicinal chemistry1388پنجم به بعد
6886428Effect of Salvia leriifolia Benth. root extracts on ischemia-reperfusion in rat skeletal muscle.ISIBMC Complement Altern Med1386دوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1981218ریواس ترکمنی سمیت ناشی از گلوتامات را در سلولهای PC12 , N2a را کاهش می دهدسومین کنگره بین المللی التهاب سیستم عصبی و سومین فستیوال دانشجویی علوم اعصابمشهدپوستر1398بله
2980082Potentiating effects of Perovskia abrotanoides Karel. on pentobarbital-induced sleepدومین کنگره بین المللی و دهمین همایش ملی نوروژنتیک ایرانمشهدپوستر1396خير
3952033Effect of diabetes on proliferation and differentiation abilities of mesenchymal stem cells isolated from subcutaneous and visceral adipose tissue7th Asian Association for the Study of Diabetes (AASD) Scientific Meeting and Annual Scientific Meeting of the Hong Kong Society of Endocrinology, Metabolism and Reproductionهنگ کنگپوستر1394خير
4941103Protective Effect of Glucosamine against Serum/Glucose Deprivation-Induced PC12 Cells InjuryFirst International and 9th National Biotechnology Congress of Islamic Rebublic of Iranتهرانپوستر1394خير
5933761Management of mood and anxiety with medicinal plants14th International Forum on Mood and Anxiety DisordersViennaپوستر1393خير
6933619بررسی اثر تقویت کنندگی نپتا بر میزان خواب ایجاد شده توسط پنتوباربیتالسومین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینیتهرانسخنرانی1393خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
1579دستنامه فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال1392ترجمه

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری
110073فلوشیپ پژوهشی سطح 11398

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری
19226کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهاول1395

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه