مریم  محمودآبادی
خلاصه عملکرد مریم  محمودآبادی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

مریم محمودآبادی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): مریم محمودآبادی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : دانشیار آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : فیزیولوژی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : mahmoudabadym@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1971301بررسی اثر عصاره آبی الکلی برگ زیتون بر آسیب های ناشی از کاردیومیوپاتی دیابتی و اختلال حافظه ناشی از دیابت در رتهای دیابتی شده با استرپتوزوتوسینمجریدر دست اجرابلي
2961380بررسی اثر آمینوگوانیدین بر تغییرات فاکتورهای التهابی و استرس اکسیداتیو در مدل تجربی التهاب قلبی ناشی از لیپوپلی ساکارید درموش صحراییمجریپایان یافتهخير
3951541اثر عصاره آبی-الکلی زنجبیل بر تغییرات ناشی از کاردیومیوپاتی دیابتی در موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسینمجریپایان یافتهبلي
4951540بررسی اثر عصاره آبی-الکلی دارچین بر بیان ژنهای درگیر در هیپرتروفی ناشی از کاردیومیوپاتی دیابتی در قلب موشهای صحرائی دیابتی شده با استرپتوزوسینمجریدر دست اجراخير
5940828بررسی اثر عصاره آبی الکلی تخم شنبلیله بر استرس اکسیداتیو، آپوپتوز و بیان ژنهای Bax, BCl-2و ICAM-1 درقلب موشهای صحرائی دیابتی شده با آلوکسانمجریپایان یافتهبلي
6940111بررسی بیان ژنهای eNOS، iNOS، CXCR2،CCR1 ، CCR2 و استرس اکسیداتیو در آئورت موشهای BALB/c نر آلوده به HTLV-1مجریپایان یافتهبلي
7940107بررسی اثر عصاره آبی الکلی تخم شنبلیله بر بیان ژنهای eNOS، VCAM-1 و استرس اکسیداتیو ناشی از دیابت درآئورت موشهای صحرائی دیابتی شده با آلوکسانمجریپایان یافتهبلي
8931367بررسی اثر حفاظتی post-conditioning دارویی عصاره ی آبی-الکلی سیاهدانه برفعالیتهای عملکردی و آسیب استرس اکسیداتیو ناشی از ایسکمی-خونرسانی مجدد در قلب ایزوله موش صحراییمجریپایان یافتهبلي
9930677بررسی اثر عصاره ی آبی-الکلی کلپوره بر آپوپتوز ناشی از ایسکمی-خونرسانی مجدد در قلب ایزوله رتمجریپایان یافتهبلي
10922401بررسی اثر عصاره آبی الکلی کلپوره بر استرس اکسیداتیو ناشی از دیابت درآئورت و قلب موشهای صحرائی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین در مقایسه با متفورمینمجریپایان یافتهخير
11922333بررسی نقش آسپرین و عصاره آبی-الکلی برگ بید (Salix alba L. ) بر مسیرهای سیگنالینگAMPK و SREBP، و فاکتورهای موثر در التهاب در آئورت موشهای صحرایی نر هایپرکلسترولمیکمجریپایان یافتهبلي
12921745بررسی اثر عصاره آبی الکلی تخم کرفس بر انقباض ناشی از فنیل افرین و کلرور پتاسیم در آئورت ایزوله موش صحراییمجریپایان یافتهبلي
13920429بررسی اثر عصاره ی آبی-الکلی بومادران بر آسیب استرس اکسیداتیو ناشی از ایسکمی-خونرسانی مجدد در قلب ایزوله رتمجریپایان یافتهبلي
14910762بررسی اثر عصاره ی آبی-الکلی کلپوره بر عملکرد قلبی و آسیب استرس اکسیداتیو ناشی از ایسکمی-خونرسانی مجدد در قلب ایزوله رتمجریپایان یافتهبلي
15910570بررسی اثر عصاره آبی الکلی کلپوره بر پاسخ دهی انقباضی و اتساعی آئورت موشهای صحرایی نر دیابتی شده با استرپتوزوتوسین در مقایسه با متفورمینمجریپایان یافتهبلي
16900910بررسی اثر عصاره آبی الکلی تخم سیاهدانه و متفورمین بر پاسخ دهی انقباضی و اتساعی، آسیب اکسیداتیو و بیان ژنهای eNOS، VCAM-1، و LOX-1 درآئورت جدا شده موشهای صحرائی دیابتی شده با استرپتوزوتوسینمجریپایان یافتهبلي
17900559بررسی تاثیر عصاره آبی – الکلی کلپوره برهیپرتانسیون القا شده بوسیله آنژیوتانسین II در موش صحراییمجریپایان یافتهخير
1889586اثر مهار آنزیم مبدل آنژیوتانسین بر سطح سرمی فاکتور رشد اندوتلیوم عروقی، نیتریک اکساید، بیان ژنی VCAM-1 و رابطه آن با نفوذپذیری اندوتلیوم آئورت در راتهای نر نرموکلسترولمی و هایپرکلسترولمیمجریپایان یافتهخير
19980070بررسی اثرات عصاره آبی-الکلی زنجبیل بر اختلال یادگیری و حافظه ناشی از دیابت القا شده توسط استرپتوزوتوسین در در موش های صحراییهمکاردر دست اجراخير
20971894بررسی اثر عصاره آبی-الکلی دارچین بر بیان ژنهای LOX-1، NOX4 و SOD درآئورت موشهای صحرائی دیابتی شده با استرپتوزوسینهمکاردر دست اجرابلي
21970150بررسی اثر آنتی اکسیدانی عصاره آبی الکلی گیاه کاسنی در بافت قلب موشهای صحرائی دیابتی شدههمکارآماده طرح در شورا(پایان طرح)خير
22951219بررسی اثر عصاره آبی الکلی تخم شنبلیله بر اختلال حافظه و آسیب اکسیداتیو بافت مغز موشهای صحرائی دیابتی شده با استرپتوزوتوسینهمکارپایان یافتهخير
23951098بررسی اثر عصاره آبی-الکلی دارچین بر بیان ژنهای VCAM-1، VEGF و استرس اکسیداتیو ناشی از دیابت درآئورت موشهای صحرائی دیابتی شده با استرپتوزوسینهمکارپایان یافتهبلي
24950190بررسی اثر آسپرین، کاپتوپریل و آتورواستاتین بر عملکرد اندوتلیوم و استرس اکسیداتیو در آئورت موشهای صحرایی نر دیابتیهمکارپایان یافتهبلي
25950132بررسی اثر عصاره آبی الکلی کلپوره بر بیان ژنهای eNOS و VCAM-1 درآئورت موشهای صحرائی دیابتی شده با استرپتوزوسینهمکارپایان یافتهبلي
26900840بررسی اثر عصاره آبی الکلی تخم سیاهدانه بر انقباض ناشی از فنیل افرین و کلرور پتاسیم در آئورت ایزوله موش صحراییهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1982088Trigonella foenum-graceum seed (Fenugreek) hydroalcoholic extract improved the oxidative stress status in a rat model of diabetes-induced memory impairmentMedlineHormone Molecular Biology and Clinical Investigation1398پنجم به بعد
2973479Teucrium polium L. Improves Blood Glucose and Lipids and Ameliorates Oxidative Stress in Heart and Aorta of Diabetic RatsPMCInternational Journal of Preventive Medicine1397سوم
3972469Teucrium polium L. Improved Heart Function and Inhibited Myocardial Apoptosis in Isolated Rat Heart Following Ischemia-Reperfusion InjuryPMCJournal of pharmacopuncture1397اول
4972217HTLV-1 infection-induced motor dysfunction, memory impairment, depression, and brain tissues oxidative damage in female BALB/c miceISILife sciences1397پنجم به بعد
5972195Nigella sativa L. seed regulated eNOS, VCAM-1 and LOX-1 genes expression and improved vasoreactivity in aorta of diabetic ratISIJournal of ethnopharmacology1397سوم
6970577Teucrium polium improves endothelial dysfunction by regulating eNOS and VCAM-1 genes expression and vasoreactivity in diabetic rat aortaISIBiomedicine & Pharmacotherapy1397پنجم
7964205Extract from Teucrium polium L. Protects Rat Heart against Oxidative Stress Induced by Ischemic-reperfusion InjuryPMCAdvanced biomedical research1396اول
8963333Salix alba attenuated oxidative stress in the heart and kidney of hypercholesterolemic rabbitsPMCAVICENNA JOURNAL OF PHYTOMEDICINE1396دوم
9962998Teucrium polium-induced vasorelaxation mediated by endothelium-dependent and endothelium-independent mechanisms in isolated rat thoracic aortaPMCPharmacognosy Research1396مسئول
10962599Cardioprotective effects of Achillea wilhelmsii on the isolated rat heart in ischemia–reperfusionPMCJournal of Traditional and Complementary Medicine1396اول
11942878Nigella sativa seed decreases endothelial dysfunction in streptozotocin-induced diabetic rat aortaISIThe Avicenna Journal of Phytomedicine1394سوم
12942821Nigella Sativa Improve Redox Homeostasis in Heart and Aorta of Diabetic RatPMCCurrent Nutrition & Food Science1394سوم
13940328The effect of angiotensin-converting enzyme inhibition on inflammatory and angiogenic factors in hypercholesterolemiaISIPharmacological Reports1394اول
14935302The effects of hydroalcoholic extract of Nigella sativa seed on oxidative stress in hippocampus of STZ-induced diabetic ratsPMCAvicenna J Phytomed1394چهارم
15934781Comparison the Effect of Hydroalcholic Extract of Nigella Sativa L. Seed and Metformin on Blood Biochemical Parameters in Streptozotocin-Induced Diabetic RatsChemical Abstractافق دانش1393سوم
16934533Effects of neonatal capsaicin treatment on stress induced analgesia and hyperalgesia in Tail-Flick test in male ratsISINeurology Asia1393پنجم
17933531The Effects of Hydroalchoholic Extract of Teucrium polium L. on Hypertension Induced by Angiotensin II in RatsPMCInternational Journal of Preventive Medicine1393اول
18930624Endothelium-Independent Vasorelaxant Effects of Hydroalcoholic Extract from Nigella sativa Seed in Rat Aorta: The Roles of Ca2+ and K+ ChannelsISIBiomed Research International1393مسئول
19930019Mechanism of vasorelaxation induced by Achillea wilhelmsii in rat isolated thoracic aortaPMCAdvanced Biomedical Research1392مسئول
2092747The preventive effects of hydroalcoholic extract of saffron on hematological parameters of experimental asthmatic ratsPMCAvicenna Journal of Phytomedicine1392مسئول
2192715Ventricular-arterial uncoupling in heart failure with preserved ejection fraction after myocardial infarction in dogs - invasive versus echocardiographic evaluationISIBMC Cardiovascular Disorders1389پنجم
2292662Early increase in pulmonary vascular reactivity with overexpression of endothelin-1 and vascular endothelial growth factor in canine experimental heart failureISIExperimental physiology1386پنجم
2392661Cell therapy with autologous bone marrow mononuclear stem cells is associated with superior cardiac recovery compared with use of nonmodified mesenchymal stem cells in a canine model of chronic myocardial infarctionISIThe Journal of thoracic and cardiovascular surgery1388پنجم به بعد
2492604The preventive effect of Brassica napus L. oil on pathophysiological changes of respiratory system in experimental asthmatic ratPMCAvicenna Journal of Phytomedicine1391پنجم
25924317Investigation of apoptosis in a canine model of chronic heart failure induced by tachycardia.ISIActa Physiologica Hungarica1392اول
26924135Antioxidant effect of Achillea wilhelmsii extract on pentylenetetrazole (seizure model)-induced oxidative brain damage in Wistar ratsPMCIndian Journal of Physiology and Pharmacology1392پنجم
2792337Vasorelaxant effect of hydroalcoholic extract of Teucrium polium L. on isolated rat aortaISCمجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی1391پنجم
28922162Hydroalcoholic extract of Crocus sativus effects on bronchial inflammatory cells in ovalbumin sensitized ratsPMCAvicenna Journal of Phytomedicine1392اول
2990517Dipeptidyl peptidase IV inhibition improves cardiorenal function in overpacing-induced heart failureISIEuropean Journal of Heart Failure1390پنجم
3088134cardiac insulin-like growth factor-I and cyclins gene expression in canine models of ischemic or overpacing cardiomyopathyISIBMC cardiovascular disorders1388اول و مسئول
3187072Activin-A, Transforming Growth Factor-beta, and Myostatin Signaling Pathway in Experimental Dilated CardiomyopathyISIJOURNAL OF CARDIAC FAILURE1387اول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1982312The Effect of Hydro-Alcoholic Extract of Ginger (Zingiber Officinale Roscoe) on Diabetic Cardiomyopathy in Streptozotocin-Induced Diabetic Rats24th Iranian & 3rd International Congress of Physiology and Pharmacologyتهرانپوستر1398بله
2964169بررسی اثر آنتی–آپوپتوتیک عصاره آبی-الکلی تخم گیاه شنبلیله در بافت قلبی موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسیندومین کنگره بین المللی و بیست و سومین کنگره ملی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانچابهارپوستر1396بله
3961984Teucrium polium L. improved the heart function and inhibited myocardial apoptosis'' International NLRCS congress “Nutrition from Laboratory Research to Clinical Studiesمشهدسخنرانی1396بله
4940740مهار آنزیم مبدل آنژیوتانسین باعث بهبودی پروفایل لیپیدی و فاکتورهای التهابی و رگزایی در موشهای صحرایی هیپرکلسترولمیک می شوداولین کنگره بین المللی و بیست و دومین کنگره فیزیولژی و فارماکولوژی ایرانکاشانپوستر1394بله
592900بررسی آپوپتوزیس سلولهای قلبی در نارسایی قلبی ایجاد شده بوسیله تاکیکاردی12th Iranian Congress of Biochemistry & 4th International Congress of Biochemistry and Molecular Biology, .Mashhadپوستر1390بله
692897بررسی مسیرهای سیگنالینگ در روند رمدلینگ قلبی ناشی از کاردیومیوپاتی دیلاته تجربیبیستمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانهمدانپوستر1390خير
7922587اثر عصاره آبی-الکلی کلپوره بر تغییرات ضربان قلب در پرفشاری حاد ایجاد شده توسط آنژیوتانسینبیست ویکمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانتبریزپوستر1392بله
8922586اثر محافظتی عصاره آبی الکلی کلپوره بر پرفشاری ناشی از آنزیوتانسین II در موش صحرائیبیست و یکمین کتگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانتبریزپوستر1392بله
9921265بررسی واکنش وازوواگال در اهدا کنندگان خون مشهد و ارتباط آن با سن، جنس، BMI، مصرف سیگار و دفعات اهدای خونبیستمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانهمدانپوستر1390خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
1199نوسانات فاکتورهای رشد در کاردیومیوپاتی تجربی1389تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری
19934فلوشیپ پژوهشی سطح 21396
29692فلوشیپ پژوهشی سطح 11396
310056فلوشیپ پژوهشی سطح 31397

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه