مهدی  منتظر
خلاصه عملکرد مهدی  منتظر
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

مهدی منتظر

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): مهدی منتظر رسته پژوهشگر : دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : فاقد مرتبه علمی آخرین مدرک تحصیلی : دستیار تخصصی
رشته تخصصی : آسیب شناسی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک :

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
189352بررسی ارتباط تعداد سلولهای ایمنی انفیلتره کننده تومور با بقا بیماران مبتلا به کارسینوم معدهمجریپایان یافتهبلي
2922562بررسی تغییرات قابل شناسایی به وسیلهDHPLCبر روی وضعیت MSI در بیماران مبتلا به کانسر معدههمکارپایان یافتهبلي
3900809 بررسی بیان ژنی ایزوفرم های ژن MUC 1 در سرطان مری همکارپایان یافتهخير
4900469بررسی ارتباط بیان همزمانHER1 و HER3 با پروگنوز بیماری در مبتلایان به سرطان معده به روش Real-time PCR و ایمونوهیستوشیمیهمکارپایان یافتهخير
5900381بررسی همبستگی تکثیر ژن neu HER-2 با استفاده از روش کروموژنیک اینسای تو هیبریدیزاسیون (CISH) در مقایسه باایمونوهیستوشیمی (IHC) در سرطان معدههمکارپایان یافتهبلي
6900194بررسی ارتباط پلی مورفیسم پنج نوع SNP (T1,T2,S1,S2,V4) ژن ADAM33 با بیماری آسم آلرژیکهمکارپایان یافتهبلي
789599بررسی بیان ژنهای LAGE1، MAGEA4 و NY-ESO1 در سطح پروتئین، در کارسینومای سلولهای سنگفرشی مری با روش ایمونوهیستوشیمیهمکارپایان یافتهخير
889598بررسی ایمونوهیستوشیمیایی میزان بیان فاکتور های رونویسی MAML1، TWIST1 و PYGO2 در مبتلایان به کارسینومای سلولهای سنگفرشی مریهمکارپایان یافتهخير
989516مقایسه میزان بیان ژن INPP5A و بیان پروتئین آن در نمونه بافت تومور و نرمال بیماران مبتلا به سرطان سلول های سنگفرشی مریهمکارپایان یافتهبلي
1089284ارزیابی آمپلیفیکاسیون ژن HER2 neu با استفاده از روش هیبریدیزاسیون کروموژنیک در جا (CISH) در مقایسه با ایمنوهیستوشیمی در کارسینوم پستانهمکارپایان یافتهبلي
11891034بررسی بیان ژنی و پروتئینی آنزیم هیستیدین دکربوکسیلاز در سرطان سلول های سنگفرشی مریهمکارپایان یافتهخير
1289083ارزیابی ارزش تشخیصی مقادیر سرمی گاسترین 17 و پپسینوژن I و II در تشخیص گاستریت آتروفیک در بیماران مبتلا به سوءهاضمههمکارپایان یافتهبلي
1387642بررسی ارتباط همودیالیز با سطح تومور مارکرها در بیماران تحت همودیالیز در بخش دیالیز بیمارستان امام رضا (ع)همکارپایان یافتهخير
1487641ارزیابی ارزش تشخیصی ایمپرینت سیتولوژی کبد در تشخیص ضایعات نئوپلازیک و غیر نئوپلازیک کبدهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1951161Matrix Metalloproteinase-13 - A Potential Biomarker for Detection and Prognostic Assessment of Patients with Esophageal Squamous Cell Carcinoma.MedlineAsian Pacific journal of cancer prevention1395پنجم
2934637Intratumoral CD68-, CD117-, CD56-, and CD1a-positive immune cells and the survival of iranian patients with non-metastatic intestinal-type gastric carcinomaISIPathology Research and Practice1394سوم
3934252Association of ADAM33 gene polymorphisms with allergic asthma.ISIIranian journal of basic medical sciences1393پنجم به بعد
4932686Association of ADAM33 gene single nucleotide polymorphisms with allergic asthma in northeastern of Iranian populationISIIranian journal of Basic Medical Science1393پنجم به بعد
5932116Serum gastrin 17, pepsinogen I and pepsinogen II in atrophic gastritis patients living in North East of IranISIJournal of Research in Medical Sciences1391چهارم
6930367Specific MUC1 Splice Variants Are Correlated With Tumor Progression in Esophageal Cancer.ISIWorld journal of surgery1393چهارم
7922739A Cancer-Array Approach Elucidates the Immune Escape Mechanism and defects in the DNA Repair System in Esophageal Squamous Cell CarcinomaISIArch Iran Med1392پنجم به بعد
8921430Association of PYGO2 and EGFR in esophageal squamous cell carcinomaISIMedical Oncology1392چهارم
990918Evaluation of Microvessel Density of Hepatocellular Carcinoma and Comparison with Benign Lesions of Liver: An Immunohistochemical StudyISIIranian Red Crescent Medical Journal1390پنجم
1090487Expression Analysis Elucidates the Roles of MAML1 and Twist1 in Esophageal Squamous Cell Carcinoma Aggressiveness and MetastasisISIAnnals of Surgical Oncology1390چهارم
1190172Primary glomus tumor of the liverISIArch Iran Med1390پنجم به بعد
1290126Diagnostic Accuracy of Helicobacter Stool Antigen in Dyspeptic Patients before Eradication TherapyChemical AbstractMedical Journal of Mashad University of Medical Sciences1390پنجم به بعد
1390078Assessment of VEGF, CD-31 and Ki-67 Immunohistochemical Markers in Oral Pyogenic Granuloma: A Comparison with Hemangioma and Inflammatory GingivitisISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1390سوم
1489656Survey the Association between Tissue Eosinophil Counts and Prognostic Factors of Esophageal SCCindex copernicusمجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان 1389چهارم
1589220Large pelvic cystic mass of mullerian duct origin with involvement of rectal wall: A case reportISIIranian Red Crescent Medical Journal 1389سوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه