وحید  سهیلی
خلاصه عملکرد وحید  سهیلی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

وحید سهیلی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): وحید سهیلی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : کنترل دارو دانشکده/محل خدمت : دانشکده داروسازی
پست الکترونیک : SoheiliV@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
داروسازیدکترای حرفه ای1388
کنترل دارودکترا (Ph.D.)1395

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1961832بررسی اثر ترکیبات کومارینی به منظور مهار هدفمند شبکه quorum-sensing باکتری PAO1 Pseudomonas aeruginosaمجریدر دست اجرابلي
2961528مهار هدفمند شبکه quorum-sensing باکتری Pseudomonas aeroginosa PAO1 با استفاده از لاوسون و مشتقات بیس لاوسون به منظور جلوگیری از تولید بیوفیلم و فاکتورهای سمیمجریدر دست اجرابلي
3940882اثر اسانس گیاه Zataria multiflora بر روی بیوفیلم های Pseudomonas aeroginosa در ترکیب با آمینوگلیکوزیدهامجریپایان یافتهبلي
4921970بررسی تأثیر اسانس گیاه Pulicaria undulata بر روی بیوفیلم های Pseudomonas aeroginosa در حضور یا عدم حضور توبرامایسینمجریپایان یافتهبلي
5910991بررسی اثر ممانعت از تشکیل و القای پراکندگی بیوفیلم Pseudomonas aeroginusa توسط decenoic acid cis-2- در حضور توبرامایسینمجریپایان یافتهبلي
6910247طراحی و ساخت بیوسنسور مبتنی بر آپتامر برای سنجش سریع و حساس باقی مانده استرپتومایسین در شیرمجریپایان یافتهبلي
7971622جداسازی و شناسایی قارچ های اندوفیت گیاهان اندمیک جنس Ferula و خالص سازی، تعیین ساختمان و ارزیابی اثرات آنتی بیوتیکی متابولیت های ثانویه‌ی آن‌هاهمکاردر دست اجرابلي
8971396مقایسه تاثیر گروههای دارویی شایع مورد استفاده در پروفیلاکسی از خونریزی گوارشی بر بروز پنومونی ناشی از ونتیلاتور در کودکان بستری در بخش مراقبتهای ویژههمکاردر دست اجرابلي
9971119بررسی ارتباط غلظت کلرید سرم با پیامد بیماری در کودکان بستری در بخش مراقبتهای ویژه کودکان بیمارستان اکبرهمکاردر دست اجرابلي
10970935استخراج، خالص سازی و شناسایی متابولیت های ثانویه ریشه گیاه Onosma dichroanthum و بررسی اثرات ضد میکروبی آنهاهمکاردر دست اجرابلي
11961735غربالگری مجازی، بهینه سازی، سنتز و ارزیابی اثرات مهارکنندگان جدید مولتی تارگت سیستم کروم سنسینگ باکتری پسودوموناس آئروژینوزاهمکاردر دست اجرابلي
12961598ایجاد شرایط استرس برای داروی ترکیبی مومتازون-کلسی پوتریول و دستیابی به یک روشHPLC نوین و معتبر برای اندازه گیری دو ترکیب در حضور یکدیگر و شناسایی ناخالصی های مربوطه با تکیه بر LC-MSهمکاردر دست اجرابلي
13961590طراحی و سنتز پلیمرهای قالب مولکولی (MIP) با قابلیت مهار مولکول های خودالقاگر در مسیر Quorum-sensing باکتری PAO1 Pseudomonas aeruginosa به منظور جلوگیری از تشکیل بیوفیلمهمکاردر دست اجرابلي
14961494مهار هدفمند شبکه quorum-sensing باکتری Pseudomonas aeroginosa PAO1 با استفاده از مشتقات کینولینی کتوپروفن به منظور جلوگیری از تولید بیوفیلم و فاکتورهای سمیهمکارآماده طرح در شورا(پایان طرح)بلي
15960935ساخت، شناسایی و بررسی سمیت سلولی کوپلیمر زیست تخریب¬پذیر پلی(کوجات¬-کو-پاراهیدروکسی¬فنیل¬لاکتات¬) هدفمند گردیده با گلوکونیک اسیدهمکاردر دست اجرابلي
16951519بررسی اثر نانوذرات لیپیدی جامد (SLN) دو داروی ملوکسیکام و پیروکسیکام بر بیوفیلم های Pseudomonas aeruginosaهمکارپایان یافتهبلي
17951179بررسی اثر روغن زیتون اوزونه بر بیوفیلم های Pseudomonas aeroginosaهمکارپایان یافتهبلي
18950863بررسی اثرات لیپوزوم های حاوی سیس -2دسونئیک اسید و ونکومایسین علیه بیوفیلم حاصل از گونه های استافیلوکوکوسهمکارپایان یافتهبلي
19941749بررسی اثرات ضدمیکروبی، آنتی‌اکسیدانی و سمیت سلولی فراکسیون‌های مختلف عصاره متانولی ریشه گیاه Onosma longilobumهمکارپایان یافتهبلي
20941450تأثیرسامانه دارویی نانوذرات لیپیدی جامدحاوی سیس2-دسنوئیک اسید وآنتی بیوتیک ریفامپین بر بیوفیلم استافیلوکوکوس اورئوس و استافیلوکوکوس اپیدرمیدیسهمکارپایان یافتهبلي
21941282فرمولاسیون بزاق مصنوعی با استفاده از میوسینهمکارپایان یافتهبلي
22941281فرمولاسیون و بررسی خواص فیزیکوشیمیایی سورفاکتانت مصنوعیهمکاردر دست اجرابلي
23921971بررسی اثر آنتی اکسیدانی و خاصیت ضد میکروبی رنگ های لوتئین، آناتو و پاپریکا روی میکروارگانیسم های آلوده کننده مواد غذاییهمکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1981266Review on plant antimicrobials: a mechanistic viewpointISIAntimicrobial Resistance and Infection Control1398سوم
2980528Antimicrobial and cytotoxic activity of extracts from Salvia tebesana Bunge and Salvia sclareopsis Bornm cultivated in IranISIPhysiology and Molecular Biology of Plants1398دوم
3980526Anti-PqsR compounds as next-generation antibacterial agents against Pseudomonas aeruginosa: A reviewISIEuropean journal of medicinal chemistry1398اول
4980525LC-ESI/LTQOrbitrap/MS/MS and GC–MS profiling of Stachys parvifloraL. and evaluation of its biological activitiesISIJournal of pharmaceutical and biomedical analysis1398پنجم به بعد
5972482Biological activities of three natural plant pigments and their health benefitsISIJOURNAL OF FOOD MEASUREMENT AND CHARACTERIZATION1396دوم
6971722Bioautography detection of antimicrobial compounds from the essential oil of salvia pachystachysscopusCurrent Bioactive Compounds1396پنجم
7970097Selection of specific aptamer against enrofloxacin and fabrication of graphene oxide based label-free fluorescent assayISIANALYTICAL BIOCHEMISTRY1397چهارم
8963857Investigation of the Interaction Between Human Serum Albumin and Two Drugs as Binary and Ternary SystemsISIEuropean journal of drug metabolism and pharmacokinetics1395مسئول
9963856In Vitro Bioequivalence Study of 8 Generic and 3 Brands of Sertraline-HCl Tablets in Iran MarketscopusBiomedical and Pharmacology Journal1396سوم
10963855The novel effect of cis-2-decenoic acid on biofilm producing Pseudomonas aeruginosaISImicrobiology research1393اول
11961047Evaluation, prediction and optimization the ultrasoundassisted extraction method using response surface methodology: Antioxidant and biological properties of Stachys parviflora LISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1395پنجم
12961046Identification and biological activity of the volatile compounds of Glycyrrhiza triphylla Fisch. & C.A.Mey.ISIMicrobial Pathogenesis1396سوم
13960085Volatile composition, antimicrobial, cytotoxic and antioxidant evaluation of the essential oil from Nepeta sintenisii Bornm.ISIINDUSTRIAL CROPS AND PRODUCTS1395سوم
14951203Colorimetric and ratiometric aggregation assay for streptomycin using gold nanoparticles and a new and highly specific aptamerISIMICROCHIMICA ACTA1395اول
15940593Investigation of Pseudomonas aeruginosa quorum-sensing signaling system for identifying multiple inhibitors using molecular docking and structural analysis methodologyISIMicrobial Pathogenesis1394اول
16932921Chemical composition, antibacterial activity, and cytotoxicity of essential oil from Nepeta ucrainica L. spp. kopetdaghensisISIIndustrial Crops and Products1393سوم
17930087Problems in Ophthalmic Drug Delivery: Evaluation of the Interaction Between Preservatives and Cyclodextrins--------------------------------------------------------------------------------ISIJundishapur Journal of Microbiology1392سوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
12133تضمین و کنترل کیفیت میکروبی فرآورده های دارویی، آرایشی و بهداشتی1398تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه