بی بی مرجان  رضوی
خلاصه عملکرد بی بی مرجان  رضوی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

بی بی مرجان رضوی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): بی بی مرجان رضوی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : سم شناسی دانشکده/محل خدمت : دانشکده داروسازی
پست الکترونیک : RazaviMr@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1961890تاثیر α- منگوستین بر پاسخ اوتوفاژی در سلولهای اندوتلیال آسیب دیده با گلوکز بالامجریدر دست اجراخير
2961854بررسی اثر آلفامنگوستین در اختلالات متابولیک ایجادشده با مصرف الانزاپین در رتمجریدر دست اجراخير
3941030بررسی تغییرات پروتئینی ناشی ازسمیت قلبی تحت حاد مالاتیون‏ ‏در رت و بررسی اثرات حفاظت کنندگی کروسین بر سمیت قلبی ایجاد شده در اثر تجویز تحت حاد مالاتیونمجریپایان یافتهخير
4931316بررسی اثر کروسین بر روی بیماری شبه پارکینسون ایجاد شده دراثرمصرف تحت حاد مالاتیون در رت مجریپایان یافتهبلي
5931313بررسی اثر کروسین بر روی اختلال حافظه ایجاد شده دراثرمصرف تحت حاد مالاتیون در رتمجریپایان یافتهخير
6922688بررسی اثر حفاظتی عصاره های آبی و الکلی برگ گیاه به لیمو و ماده موثره verbascoside بر زخم گوارشی القاشده باایندومتاسین در رتمجریپایان یافتهخير
7921343بررسی اثر کروسین بر سمیت عصبی دیسکینزی تاخیری ناشی از مصرف تحت حاد هالوپریدول در رتمجریپایان یافتهبلي
8921327بررسی اثر اپی گالوکاتشین گالات و اپی کاتشین گالات، مواد موثره چای سبز، در اختلالات متابولیکی ایجادشده با مصرف الانزاپین در رتمجریپایان یافتهبلي
9920801بررسی اثر عصاره آبی چای سبز در افزایش وزن ایجادشده با مصرف الانزاپین در رتمجریپایان یافتهبلي
10920795بررسی اثر کروسین در سمیت کبدی ایجادشده با نیکل و کادمیوم در رتمجریپایان یافتهبلي
11920129بررسی مکانیسم اثر ضد فشار خونی عصاره های آبی-اتانولی و هگزانی دانه ی کرفس در رتمجریپایان یافتهبلي
12911155بررسی ارتباط بین داروهای بیس فسفانات و تزریق اینترالیگامنت بر استئونکروز فک خوکچه هندیمجریپایان یافتهبلي
13911058بررسی اثر کروسین بر روی رفتار شبه افسردگی ایجاد شده با مالاتیون در رت : نقش فاکتور نوروتروفیک BDNFمجریپایان یافتهبلي
1488221بررسی اثر کروسین در جلوگیری از آسیب قلبی عروقی تحت مزمن ناشی از دیازینون در رتمجریپایان یافتهبلي
15981437تاثیر اسید کلروژنیک بر روی اختلالات متابولیکی ایجاد شده با الانزاپین در رتهمکاردر دست اجرابلي
16981436بررسی اثرات محافظتی کروستین علیه سمیت عصبی و اتوفاژی القا شده به روش EAE) Experimental autoimmune encephalomyelitis) در موشهمکاردر دست اجرابلي
17981379بررسی اثر حفاظت کنندگی آلفا-منگوستین، مورین و کروستین بر سمیت سلولی فلزات سنگین کادمیوم و آرسنیکهمکاردر دست اجرابلي
18970838بررسی اثر ملاتونین بر اسیب عروقی ناشی از ارسنیکهمکاردر دست اجرابلي
19961895بررسی اثرات مواجهه مزمن بیسفنول آ بر روی قلب، هیپوکامپ، کبد و تستیس در رت و ارتباط آن با فرایند پیری و نقش محافظتی رسوراترل علیه آنهمکاردر دست اجراخير
20961665بررسی نقش کارنوزیک اسید بر اختلالات عملکردی و پاتولوژیکی بافت قلب ناشی از دوکسوروبیسین در رت و بررسی تاثیر آن بر اثرات ضد سرطانی دوکسوروبیسین در محیط برون تنیهمکاردر دست اجراخير
21961663نقش حفاظتی بره موم در سندرم متابولیک ناشی از الانزاپین در رتهمکاردر دست اجرابلي
22961603بررسی اثر تیموکینون در اختلالات متابولیک ایجادشده با مصرف الانزاپین در رتهمکاردر دست اجرابلي
23960851بررسی تاثیر آلفامنگوستین بر بیماری مولتیپل اسکلروزیس القا شده با کوپریزون در موشهمکاردر دست اجراخير
24951727بررسی نقش آلفا منگوستین بر اختلالات عملکردی و پاتولوژیکی بافت قلب ناشی از دوکسوروبیسین در رتهمکاردر دست اجرابلي
25951612بررسی اثر عصاره هیدروالکلی دانه خرنوب (Ceratonia siliqua) بر پیری القا شده با دی گالاکتوز در بافت تستیس رتهمکارپایان یافتهخير
26951611بررسی تاثیر α- منگوستین در سمیت عصبی ایجاد شده با آکریل آمیدهمکاردر دست اجرابلي
27951150بررسی نقش رزمارینیک اسید بر اختلالات عملکردی و پاتولوزیکی بافت قلب ناشی از دوکسوروبیسین در رتهمکاردر دست اجراخير
28951030بررسی تاثیر آمیفوستین و متابولیت فعال آن WR-1065 در سمیت ایجاد شده با آکریل آمید به صورت درون تنی و برون تنیهمکارپایان یافتهبلي
29950895بررسی تاثیر آمیفوستین و متابولیت فعال آن WR-1065 در سمیت کبدی استامینوفن در رتهمکارپایان یافتهبلي
30950857بررسی تاثیرپروبیوتیک بر شاخص کنترل قند و لیپید در بیماران پره دیابتیکهمکاردر دست اجراخير
31950841بررسی اثر حفاظتی کروستین و برخی از مشتقات آن در سمیت عصبی ناشی از آکریل آمید در مدل های درون تنی و برون تنیهمکاردر دست اجرابلي
32950513بررسی تاثیرآلفا منگوستین بر پیری سلولهای اندوتلیال القا شده توسط هایپرگلیسمیهمکارپایان یافتهبلي
33941702بررسی اثر مورین برروی عملکرد قلبی و سایز انفارکت متعاقب ایسکمی رپرفیوژن در قلب ایزوله رت در ارتباط با فعال شدن آنزیم AMPK و کانال های پتاسیمی وایسته به ATP در میتوکندریهمکارپایان یافتهخير
34941662بررسی اثر ضد تشنجی سوورکسانت (Suvorexant) در موشهمکارپایان یافتهبلي
35941629بررسی تاثیرعصاره چای سبز واپی گالوکاتچین گالات بر سندروم متابولیک ایجاد شده با بیس فنول آ در رتهمکارپایان یافتهبلي
36941513بررسی اثر حفاظتی کوآنزیم Q10 در سمّیت عصبی ناشی از آکریل آمید در مدل های درون تنی و برون تنیهمکارپایان یافتهبلي
37941499بررسی اثر عصاره هیدروالکلی دانه خرنوب (Ceratonia siliqua) بر پیری القا شده با دی گالاکتوز در رتهمکارپایان یافتهبلي
38941406بررسی اثر کلاولانیک اسید به تنهایی و همراه با کروسین بر سمیت عصبی دیسکینزی تاخیری ناشی از مصرف تحت حاد هالوپریدول در رتهمکاردر دست اجراخير
39941401بررسی اثر سافرانال در اختلالات متابولیک ایجادشده با مصرف الانزاپین در رتهمکارپایان یافتهبلي
40941399بررسی تاثیرروغن سیاه دانه و تیموکینون بر سندروم متابولیک ایجاد شده با بیس فنول آ در رتهمکاردر دست اجرابلي
41941389بررسی تاثیرعصاره دانه انگور و رسوراترول بر سندروم متابولیک ایجاد شده با بیس فنول آ در رتهمکارپایان یافتهخير
42941207اثر ضد افسردگی عصاره های آبی و اتانولی برگ گیاه به لیمو و ماده موثره ورباسکوزید بر مدل شنای اجباری و افسردگی پس از زایمان در موشهمکارپایان یافتهبلي
43941126اثر ضد افسردگی عصاره دانه انگور و رسوراترول بر مدل شنای اجباری و افسردگی پس از زایمان در موشهمکارپایان یافتهبلي
44940995اثر ضد افسردگی عصاره آبی زعفران، کروسین و ویتامین ب 12 بر مدل شنای اجباری و افسردگی پس از زایمان در موشهمکارپایان یافتهخير
45940992تاثیر عصاره آبی زعفران و کروسین بر اثرات سمی پاراکوات بر روی لنفوسیتهای محیطی انسانهمکاردر دست اجراخير
46931581بررسی اثرکورکومین در جلوگیری از آسیب قلبی عروقی تحت مزمن ناشی از بیسفنول آ در رتهمکارپایان یافتهبلي
47922134انتقال هدفمند ملیتین به سلول های سرطانی گلیال (C6‍ (با استفاده از آپتامرآنتی نوکلئولینAS1411همکارپایان یافتهخير
48921955سنتز و بررسی اثرات ضد سرطانی نانو ذرات سریم اکساید بر فیبروسارکومای موشی در محیط درون تنی و برون تنیهمکارپایان یافتهبلي
49921237بررسی ارتباط روشهای مختلف آمادگی برای آزمون بر نمره به عنوان شاخص یادگیری دانشجویان دانشکده داروسازی مشهدهمکارپایان یافتهخير
50921110بررسی اثر عصاره آبی زعفران در سمیت حاد و تحت حاد سافرانال در رتهمکارپایان یافتهخير
51920912بررسی آسیب قلبی حاصل از فرمولاسیون های مختلف دوکسوروبیسین و رابطه آن با میزان بیان MicroRNA های مرتبط با استرس اکسیداتیو در موش های مبتلا به سرطان کولونهمکارپایان یافتهبلي
52910172بررسی اثر ضد اضطرابی و خواب آوریverbascoside و عصاره های آبی و اتانولی برگ گیاه Lippia citriodora در موشهمکارپایان یافتهبلي
53910167بررسی اثر verbascoside و عصاره های آبی و اتانولی برگ گیاه Lippia citriodora درسمیت عصبی ناشی از آکریل آمیدبه روش درون تنی و برون تنیهمکارپایان یافتهخير
54910166بررسی اثر ضد فشار خونی اوراپتن در تجویز مزمن در رتهمکارپایان یافتهبلي
55901057بررسی اثرعصاره آبی واتانولی ریشه گیاه شیرین بیان درسمیت عصبی ناشی از آکریل آمید در مطالعات درون تنی و برون تنیهمکارپایان یافتهخير
56900721بررسی اثرکربنوکسولون درسمیت عصبی ناشی از آکریل آمید در مطالعات درون تنی و برون تنیهمکارپایان یافتهبلي
5789345بررسی اثر کروسین در جلوگیری از آپوپتوز و استرس اکسیداتیو در سمیت تحت حاد کبدی، مغزی وکلیوی ناشی از دیازینون در رت همکارپایان یافتهخير
5889194بررسی الگوی SUMOylation و Ubiquitylation در مسمومیت با دیازینون و تاثیر کروسین برآنهمکارپایان یافتهخير
5989192بررسی اثر ضد فشار خونی تجویز مزمن عصاره ابی کلاله زعفران، کروسین وسافرانال در رتهمکارپایان یافتهبلي
6087659بررسی اثرات تراتوژنیسیته کروسین در آزمایشات درون تنی در موش سوری همکارپایان یافتهخير
6187658بررسی اثرات و مکانیسم تراتوژنیسیته کروسین در آزمایشات برون تنی در موش سوریهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1982750Antidepressant effects of aqueous extract of saffron and its effects on CREB, P-CREB, BDNF, and VGF proteins in rat cerebellumPMCJournal of pharmacopuncture1396چهارم
2982749Pharmacology of dipeptidyl peptidase-4 inhibitors and its use in the management of metabolic syndrome: a comprehensive review on drug repositioningISIDARU Journal of Pharmaceutical Sciences1398دوم
3982748Effect of crocin, an active saffron constituent, on ethanol toxicity in the rat: histopathological and biochemical studiesISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1398دوم
4982356Protective effects of Ginkgo biloba L. against natural toxins, chemical toxicities, and radiation: A comprehensive reviewISIPhytotherapy research1398دوم
5982355Aloe vera as an herbal medicine in the treatment of metabolic syndrome: A reviewISIPhytotherapy research1398سوم
6980045Effect of saffron (stigma of Crocus sativus L.) aqueous extract on ethanol toxicity in rats: A biochemical, histopathological and molecular studyISIJournal of ethnopharmacology1398دوم
7980038Effects of crocin on spatial memory impairment induced by hyoscine and its effects on bdnf, creb, and p-creb protein and mrna levels in rat hippocampusISIJundishapur Journal of Natural Pharmaceutical Products1396سوم
8980037Vitis vinifera (grape) seed extract and resveratrol alleviate bisphenol-A-induced metabolic syndrome: Biochemical and molecular evidencesISIPHYTOTHERAPY RESEARCH1397دوم
9974119The protective activity of nanomicelle curcumin in bisphenol A-induced cardiotoxicity following subacute exposure in ratsISIENVIRONMENTAL TOXICOLOGY1397سوم
10974013Evaluation of epigallocatechin gallate and epicatechin gallate effects on acrylamide-induced neurotoxicity in rats and cytotoxicity in PC 12 cellsISIDRUG AND CHEMICAL TOXICOLOGY1397دوم
11974012Effect of Crocus sativus L. stigma (saffron) against subacute effect of diazinon: Histopathological, hematological, biochemical and genotoxicity evaluations in ratsPMCJournal of pharmacopuncture1397پنجم
12974011Pharmacokinetic Properties of Saffron and its Active ComponentsISIEuropean journal of drug metabolism and pharmacokinetics1397دوم
13974010Silybum marianum (milk thistle) and its main constituent, silymarin, as a potential therapeutic plant in metabolic syndrome: A reviewISIPhytotherapy research1397دوم
14973997Saffron (Crocus sativus) petal as a new pharmacological target: A reviewISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1397دوم
15973996Bisphenol A vascular toxicity: Protective effect of Vitis vinifera (grape) seed extract and resveratrolISIPhytotherapy research1397سوم
16973884A review and new insights to antimicrobial action of local anestheticsISIEuropean journal of clinical microbiology & infectious diseases1398اول
17971890Saffron Induced Relaxation in Isolated Rat Aorta via Endothelium Dependent and Independent MechanismsISIIRANIAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL RESEARCH1397اول
18971887Saffron and its derivatives, crocin, crocetin and safranal: a patent reviewISIEXPERT OPINION ON THERAPEUTIC PATENTS1396دوم
19971881A review of the effects of Capsicum annuum L. and its constituent, capsaicin, in metabolic syndromeISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1397دوم
20970591Targeted delivery of melittin to cancer cells by AS1411 anti-nucleolin aptamerISIDRUG DEVELOPMENT AND INDUSTRIAL PHARMACY1397مسئول
21970488Neuroprotective potential of crocin against malathion-induced motor deficit and neurochemical alterations in ratsISIENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH1396مسئول
22963488Study of the Role of CREB, BDNF, and VGF Neuropeptide in Long Term Antidepressant Activity of Crocin in the Rat CerebellumISIIRANIAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL RESEARCH1396اول
23962850The Effect of Ethanolic Extract of Lippia Citriodora on Rats with Chronic Constriction Injury of Neuropathic painISICell journal1396سوم
24962687Review on Clinical Trials of Black Seed (Nigella sativa ) and Its Active Constituent, ThymoquinonePMCJOURNAL OF PHARMACOPUNCTURE1396سوم
25962143Acute toxicity of functionalized single wall carbon nanotubes: A biochemical, histopathologic and proteomics approachISICHEMICO-BIOLOGICAL INTERACTIONS1396مسئول
26961821Effect of linalool on the acquisition and reinstatement of morphine-induced conditioned place preference in mice.PMCAvicenna journal of phytomedicine1396سوم
27961704Review of Garcinia mangostana and its Xanthones in Metabolic Syndrome and Related ComplicationsISIPHYTOTHERAPY RESEARCH1396دوم
28961458The Cardiotoxic Mechanism ofDoxorubicin (DOX) and Pegylated Liposomal DOX in Mice Bearing C-26 Colon Carcinoma: a Study Focused on microRNA Role for Toxicity Assessment of New FormulationsISIPharmaceutical research1396چهارم
29961317Anti-anxiety and hypnotic effects of ethanolic and aqueous extracts of Lippia citriodora leaves and verbascoside in micePMCAVICENNA JOURNAL OF PHYTOMEDICINE1396اول
30961070Effects of Avocado (Persea americana) on Metabolic Syndrome: A Comprehensive Systematic ReviewISIPHYTOTHERAPY RESEARCH1396دوم
31960861Protective effects of green tea on olanzapine-induced-metabolic syndrome in ratsISIBiomedicine & pharmacotherapy1396اول
32960839Evaluation of mechanism for antihypertensive and vasorelaxant effects of hexanic and hydroalcoholic extracts of celery seed in normotensive and hypertensive ratsISIREVISTA BRASILEIRA DE FARMACOGNOSIA-BRAZILIAN JOURNAL OF PHARMACOGNOSY1395دوم
33960447Black Seed (Nigella Sativa) and its Constituent Thymoquinone as an Antidote or a Protective Agent Against Natural or Chemical ToxicitiesISIIRANIAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL RESEARCH1395سوم
34960145A review of the role of orexin system in pain modulationISIBiomedicine & Pharmacotherapy1396اول
35954362Saffron: a promising natural medicine in the treatment of metabolic syndromeISIJournal of the science of food and agriculture1396اول
36954360The Relaxant Activity of Safranal in Isolated Rat Aortas is Mediated Predominantly via an Endothelium-Independent Mechanism: -Vasodilatory mechanism of safranalPMCJOURNAL OF PHARMACOPUNCTURE1395اول
37954357Crocin prevents haloperidol-induced orofacial dyskinesia: Possible an antioxidant mechanismISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1395دوم
38954353Protective effects of green tea and its main constituents against natural and chemical toxins: A comprehensive reviewISIFOOD AND CHEMICAL TOXICOLOGY1395دوم
39952411Recognition and characterization of Erythropoietin binding-proteins in the brain of miceISIiranian journal of basic medical sciences1395سوم
40952105protective effect of silymarin against chemical induced cardiotoxicityISIIranian journal of basic medical sciences1395اول
41951819Saffron as an antidote or a protective agent against natural or chemical toxicities.ISIDARU-JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES1394اول
42951810A review of Neuropharmacology Effects of Nigella sativa and Its Main Component, ThymoquinoneISIPHYTOTHERAPY RESEARCH1395دوم
43951788Anticonvulsant effect of Satureja hortensis aerial parts extracts in micePMCavicenna journal of phytomedicine1395دوم
44951668Evaluation of Protein Ubiquitylation in Heart Tissue of Rats Exposed to Diazinon (an Organophosphate Insecticide) and Crocin (an Active Saffron Ingredient): Role of HIF-1αISIdrug research1394اول
45951667Protective effect of crocin against apoptosis induced by subchronic exposure of the rat vascular system to diazinonISITOXICOLOGY AND INDUSTRIAL HEALTH1395اول
46951666Protective effect of crocin on diazinon induced vascular toxicity in subchronic exposure in rat aorta ex-vivoISIDRUG AND CHEMICAL TOXICOLOGY1393اول
47951665Effect of exposure to diazinon on adult rat’s brainISITOXICOLOGY AND INDUSTRIAL HEALTH1395پنجم
48951504the comparison of biodistribution, efficacy and toxicity of two pegylated liposomal doxorubicin formulations in mice bearing c26 colon carcinomaMedlineDRUG RESEARCH1395چهارم
49950136Screening and identification of SUMo-proteins in sub-acute treatment with diazinonISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1394پنجم به بعد
50941695Involvement of brain‐derived neurotrophic factor (BDNF) on malathion induced depressive‐like behavior in subacute exposure and protective effects of crocinISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1394مسئول
51935561Antidepressant Effect of Crocus sativus Aqueous Extract and its Effect on CREB, BDNF, and VGF Transcript and Protein Levels in Rat HippocampusISIDrug research1393پنجم
52935335Protective effect of green tea aqueous extract on acrylamide induced neurotoxicityPMCJundishapur Journal of Natural Pharmaceutical Products1394چهارم
53934864Saffron as an antidote or a protective agent against natural or chemical toxicitiesISIDARU, Journal of Pharmaceutical Sciences1394اول
54934575Evaluation of diazinon-induced hepatotoxicity and protective effects of crocinISIToxicology and Industrial Health1394پنجم
55934342Antihypertensive effect of auraptene, a monoterpene coumarin from the genus Citrus, upon chronic administrationISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1393اول
56934046Neuroprotective effect of thymoquinone in acrylamide-induced neurotoxicity in Wistar ratsISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1393سوم
57934010Review of Plants and Their Constituents in the Therapy of Cerebral IschemiaISIPhytotherapy Research1393دوم
58934003A review of the effects of Nigella sativa L. and its constituent, thymoquinone, in metabolic syndromeISIThe Journal of Endocrinological Investigation1393اول
59932936Cardiovascular effects of saffron and its active constituents: A review articleSID/Iranmedex/Magiranمجله علمی پژوهشی زراعت و فناوری زعفران1392اول
60924938Saffron Reduced Toxic Effects of its Constituent, Safranal, in Acute and Subacute Toxicities in RatsPMCJundishapur J Nat Pharm Prod1391دوم
61924787Effects of Chronic Crocin Treatment on Desoxycorticosterone Acetate (Doca)-Salt Hypertensive RatsISIIran J Basic Med Sci1392دوم
62924573The effect of chronic administration of safranal on systolic blood pressure in ratsISIIranian Journal of Pharmaceutical Research1393دوم
63924566The Effect of Chronic Administration of Saffron (Crocus sativus) Stigma Aqueous Extract on Systolic Blood Pressure in RatsPMCJundishapur J Nat Pharm Prod1392دوم
64924528Antidepressant effects of crocin and its effects on transcript and protein levels of CREB, BDNF, and VGF in rat hippocampusISIDARU Journal of Pharmaceutical Sciences 1392سوم
65923970Evaluation of teratogenic effects of crocin and safranal, active ingredients of saffron, in mice.ISIToxicology and Industrial Health1392چهارم
66921095 Protective effect of crocin on diazinon induced cardiotoxicity in rats in subchronic exposure ISIChem Biol Interact.1392اول
67921094Crocin restores hypotensive effect of subchronic administration of diazinon in ratsISIIran J Basic Med Sci1391اول
6890781Effect of Linalool on Morphine Tolerance and Dependence in MiceISIPhytotherapy research1391چهارم
6990453Protective Effects of Aqueous and Ethanolic Extracts of Portulaca oleracea L. Aerial Parts on H2O2-Induced DNA Damage in Lymphocytes by Comet AssayPMCJournal of Acupuncture and Meridian Studies1390پنجم
7089404Protective effect of aqueous and ethanolic extracts of portulaca oleracea against cisplatin induced nephrotoxicityISIIranian journal of basic medical sciences1389پنجم به بعد
7189358antinociceptive effect of elaeagnus angustifolia fruits on sciatic nerve ligated miceISI Iranian Journal of Basic Medical Sciences 1389چهارم
7288580Anticonvulsant effect of Citrus bigaradia Duh. leaves extracts in mice scopusPharmacologyonline 1388چهارم
7388163circadian variation of antinociceptive effect of adenosine and adenosine A1 RECEPTOR agonists N6-PHENYLISOPRPPYL adenosine and 2-chloroadenosine in micescopuspharmacologyonline1388سوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1964320Predisposing effects of bisphenol-a in metabolic syndrome: Vitis vinifera (grape) seed extract and a protective role2nd international and 23rd iranian congress of physiology and pharmacologyچابهارپوستر1396خير
2963977Protective effects of Vitis vinifera (grape) seed extract and resveratrol on bisphenol-A induced vascular toxicity in chronic exposure in rat aorta ex-vivo14th iranian congress of toxicologyشیرازسخنرانی1396خير
3963976Ischemia/reperfusion injury in isolated rat heart: morin cardio-protective potential14th iranian congress of toxicologyشیرازپوستر1396خير
4963975Protective effects of resveratrol on bisphenol-A induced testicular toxicity in chronic exposure in rat14th iranian congress of toxicologyشیرازپوستر1396خير
5963972Effects of bisphenol-A on vessel beds: V. vinifera (grape) seed extract and a protective role15th Iranian Pharmaceutical Sciences Congressهمدانپوستر1396خير
6963971Predisposing effects of bisphenol-A in methabolic syndrome: resveratrol protective roleinternational congress nutrition: from laboratory research to clinical studiesمشهدپوستر1396خير
7963970Atherogenic effects of bisphenol-A on HUVECs: resveratrol protective roleinternational congress nutrition: from laboratory research to clinical studiesمشهدپوستر1396خير
8962580کروسین از دیسکنزی تاخیری ایجاد شده با هالوپریدول پیشگیری می کند: با مکانیسم احتمالی آنتی اکسیدانیچهاردهمین همایش سراسری سم شناسی ایرانشیرازسخنرانی1396بله
9962504تاثیر اپی گالوکاتچین گالات بر اختلالات متابولیک ایجاد شده با الانزاپینپانزدهمین کنگره علوم دارویی ایرانهمدانپوستر1396بله

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
1921Poisonous Mushrooms1394تالیف بخشی از کتاب
2243تداخلات دارویی فکت-جلد دوم1390ترجمه
3242تداخلات دارویی فکت-جلد اول1390ترجمه
41996مروری بر اثرات گریپ فروت و فلاونوئید های ان ، نارینجین و نارینجنین در سندروم متابولیک1398تالیف بخشی از کتاب
51478سموم طبیعی: پایه و بالینی1391تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه