جواد  حامی
خلاصه عملکرد جواد  حامی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

جواد حامی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): جواد حامی رسته پژوهشگر : دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : فاقد مرتبه علمی آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : علوم تشریحی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک :

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1940677بررسی تاثیر القای دیابت مادری نوع یک بر میزان بیان ژنهای Bax و Bcl-2 در هیپوکامپ در حال رشد نوزادان رتمجریپایان یافتهخير
2930753 بررسی تأثیر القای مدل حیوانی دیابت مادری بر میزان آپوپتوزیس و تولید نرونهای تیره در هیپوکامپ در حال رشد نوزادان رتمجریپایان یافتهبلي
388631تعیین اثر دیابت نوع 1 القاء شده در دوره بارداری بر تنظیم تکاملی گیرنده های انسولین(IR) و فاکتور رشد شبه انسولینی-1 (IGF1R) در قشر مخچه نوزادان متولد شده از مادران دیابتیک در رتمجریپایان یافتهخير
488463تعیین تاثیر دیابت مادری بر تنظیم تکاملی گیرنده های انسولین(IR) و فاکتور رشد شبه انسولینی-1 (IGF1R) در هیپوکامپ نوزادان رت های دیابتی نوع 1مجریپایان یافتهبلي
5961294بررسی اثر دیابت مادری بر نحوه توزیع گیرنده های nAChدر مخچه نوزادان نر موش صحراییهمکاردر دست اجرابلي
6940686اثر دیابت مادر در دوران بارداری بر میزان بیان ژن و الگوی توزیع گیرنده های GABA در هیپوکامپ نوزادان نر موش صحراییهمکارپایان یافتهبلي
7930628بررسی تأثیر القای دیابت مادری القا شده به وسیله اسرپتوزوتوسین بر میزان بیان و فسفریلاسیون PDK-1 و PTEN در مسیر PKB/Akt در هیپوکامپ نوزادان رتهمکارپایان یافتهبلي
8910642بررسی تأثیر دیابت مادری القا شده به وسیله اسرپتوزوتوسین بر میزان بیان و فسفریلاسیون برخی مولکول‌های دخیل در مسیر سیگنالینگ پروتئین کیناز B (PKB/Akt) در هیپوکامپ نوزادان رتهمکارپایان یافتهبلي
9900992بررسی اثر مصرف ویتامین C و سیر بر تغییر بیان برخی ژنهای مرتبط با نوروژنز وآپوپتوزیس در هیپوکامپ رت های جوان ناشی از تماس با سربهمکارپایان یافتهخير
1089230بررسی تاثیر ویتامین C و سیر در طول دوره بارداری بر تغییرات مینرالیزاسیون استخوان ناشی از تماس با سرب در نوزادان رتهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1973886Developmental regulation and lateralization of GABA receptors in the rat hippocampusISIInternational journal of developmental neuroscience دوم
2960201Expression of apoptosis-regulatory genes in the hippocampus of rat neonates born to mothers with diabetesISIMetabolic brain disease1396مسئول
3951424Evaluation of Bax and Bcl-2 Proteins Expression in the Rat Hippocampus due to Childhood Febrile SeizurePMCiranian journal of child neurology1394دوم
4950499Diabetes during pregnancy enhanced neuronal death in the hippocampus of rat offspringISIINTERNATIONAL JOURNAL OF DEVELOPMENTAL NEUROSCIENCE1395دوم
5942929The impacts of diabetes in pregnancy on hippocampal synaptogenesis in rat neonatesISINEUROSCIENCE1394مسئول
6942852Diabetes in Pregnancy Adversely Affects the Expression of Glycogen Synthase Kinase-3β in the Hippocampus of Rat NeonatesISIJOURNAL OF MOLECULAR NEUROSCIENCE1394اول
7941239Effects of streptozotocin-induced type 1 maternal diabetes on PI3K/AKT signaling pathway in the hippocampus of rat neonatesISIJournal of Receptors and Signal Transduction1394اول
8941051Renin-Angiotensin A1166C Polymorphism and the Rrisk of StrokeSID/Iranmedex/MagiranJournal of Cell and Molecular Research1394پنجم
9940815Insulin-Like Growth Factor-1 Receptor Is Differentially Distributed in Developing Cerebellar Cortex of Rats Born to Diabetic MothersISIJournal of Molecular Neuroscience1394اول
10940094Some of the experimental and clinical aspects of the effects of the maternal diabetes on developing hippocampusPMCWorld Journal of Diabetes1394اول
11930974Adenosine A2a receptors activate Nuclear Factor-Kappa B (NF-κB) in rat hippocampus after exposure to different doses of MDMAISIMol Cell Toxicol1392پنجم
12930929Sex Differences and Laterality of Insulin Receptor Distribution in Developing Rat Hippocampus: an Immunohistochemical StudyISIJournal of molecular neuroscience1393اول
13923743The effects of simple febrile seizure on apoptosis molecular alterations in hippocampus of rat neonatesISCفصلنامه علمی پژوهشی توانبخشی1392سوم
14923713The Animal Model for Febrile Seizure Induction Using Hot Water BathISCمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند1392چهارم
15921695Sexual Dimorphism in Expression of Insulin and Insulin-Like Growth Factor-I Receptors in Developing Rat CerebellumISICellular and Molecular Neurobiology1391مسئول
1691071Sex differences and left-right asymmetries in expression of insulin and insulin-like growth factor-1 receptors in developing rat hippocampusISIBrain structure & function1391اول
1791069Effects of valerian consumption during pregnancy on cortical volume and the levels of zinc and copper in the brain tissue of mouse fetusPMCJournal of Chinese integrative medicine1391پنجم
1890926 Effects of garlic extract on spreading depression in rat neocortical tissueISCJournal of Birjand University of Medical Sciences1390سوم
1990913The effect of lovastatin and vitamin E on glomerular volume in diabetic rats index copernicusJournal of Birjand University of Medical Sciences1390سوم
2090688The effects of maternal diabetes on expression of insulin-like growth factor-1 and insulin receptors in male developing rat hippocampusISIBrain structure & function1391اول
2189643Effects of Pimpinella Anisum on spreading depression in rat neocortical tissueindex copernicusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند1389سوم
2289522The Effects of Lead Acetate on Endothelium in Aorta and Left Coronary Artery in Male Rabbitsindex copernicusافق دانش1389اول
2387316اثرات درمان با انسولین و اسید اسکوربیک بر سطح پلاسمایی مس در رت های دیابتیک شده با استرپتوزوتوسینindex copernicusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند1387سوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
11349نوروآناتومی پایه و بالینی سینگ1395ترجمه

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه