سیداسحاق  هاشمی

 فعالیت های پژوهشی

 

سیداسحاق هاشمی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): سیداسحاق هاشمی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : دانشیار آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : بیوشیمی بالینی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : hashemyi@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
پزشکیدکترای حرفه ای1377دانشگاه علوم پزشکی مشهد
بیوشیمی بالینیدکترا (Ph.D.)1387دانشگاه کارولینسکا - سوئد

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1951312طراحی، سنتز و بررسی فعالیت ترکیبات مهارکننده ی آنزیم ترانس کریپتاز معکوس HTLV-1مجریدر دست اجرابلي
2950324بررسی ارتباط سطح سرمی هورمونهای جنسی با فعالیت مونوآمین اکسیداز و غلظت دوپامین و سروتونین در مبتلایان به اختلال وسواسی-جبری، و ارتباط آنها با شدت بیماریمجریدر دست اجرابلي
3940538بررسی اثر لپتین بر تهاجم سلولی به واسطه مسیر های سیگنالینگ RhoA/Rock و JNK در رده های سلولی OVCAR-3 و SK-OV3 سرطان تخمدانمجریپایان یافتهخير
4931431بررسی تاثیر مواد اصلی تشکیل دهنده شیر بر کینتیک آنزیم بتاگالاکتوزیداز (BGalP) بیان شده در مخمر پیشیا پاستوریسمجریپایان یافتهخير
5930825بررسی سطح سرمی و توزیع بافتی Prohibitin I و ارتباط آن با فاکتورهای پروگنوستیک سرطان پستانمجریپایان یافتهبلي
6930614بررسی رابطه سطح سرمی substance p و با فاکتورهای پروگنوستیک در بیماران سکته مغزیمجریپایان یافتهبلي
7930603بررسی سطح سرمی substance p و توزیع بافتی رسپتور های NK-1 در سرطان اندومترمجریپایان یافتهبلي
8930201بررسی ارتباط بالانس اکسیدانت-آنتی اکسیدانت و فاکتورهای پروگنوستیک در بیماران سکته مغزی (نوع هموراژیک و ایسکمیک)مجریپایان یافتهبلي
9922900اندازه‌گیری سطح فعالیت و توزیع بافتی آنزیم تیوردوکسین ردوکتاز در بافت تومورال کانسر پانکراس و مقایسه آن با بافت سالم حاشیه آنمجریدر دست اجرابلي
10922675بررسی تجویز دوزهای متناوب و انفوزیون مداوم ان- استیل سیستئین روی سطوح ظرفیت تام آنتی اکسیدان بدن واسترس اکسیداتیو در بیماران سپتیک بستری در بخشهای مراقبت ویژه بیمارستان امام رضا(ع)مجریپایان یافتهبلي
11922072بررسی ارتباط سطح سرمی substance p و توزیع بافتی رسپتور های NK-1 با مرحله سرطان پستانمجریپایان یافتهخير
12921453بررسی اثرات درون تنی ماده مخدر شیشه(متامفتامین) برسطح مارکرهای استرس اکسیداتیومجریپایان یافتهخير
13910984بررسی سطح سرمی 25(OH)D در بیماران مبتلا به کارسینوم سلول بازال پوست و مقایسه با گروه کنترلمجریپایان یافتهبلي
14910817بررسی سطح سرمی substance p وتوزیع بافتی رسپتور های NK-1 در پروگنوز سرطان تیروئیدد مجریپایان یافتهبلي
15910532بررسی رابطه فعالیت آنزیم تیوردوکسین ردوکتاز بافت پسوریاتیک با شدت بیماری پسوریازیسمجریپایان یافتهبلي
16910432بررسی اثر آنتی اکسیدانی کورکومین بر مصدومین شیمییایی با عوارض ریویمجریپایان یافتهبلي
17910276بررسي ارتباط سطح سرمي پروتئين کربونيل با فعاليت بيماري در افراد مبتلا به آرتريت روماتوئيدمجریپایان یافتهخير
18910198مقایسه اثر بیهوشی عمومی و اسپاینال بر میزان لیپید پراکسیدها و ظرفیت تام آنتی اکسیدانی سرم در بیماران دیابتیک تحت آمپوتاسیون اندام تحتانیمجریپایان یافتهبلي
19910143بررسی ارتباط فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز بافتی با اندکس وسعت و شدت پسوریازیس (PASI)مجریپایان یافتهبلي
20901151مقایسه ی توزیع بافتی و فعالیت آنزیم تیوردوکسین ردوکتاز در کارسینوم سلول پایه ای پوست با پوست سالممجریپایان یافتهبلي
21901092بررسی اثر اسید اسکوربیک بر سطح ادراری فاکتورهای استرس اکسیداتیو در طی استفاده از مواد سفیدکننده دندانمجریپایان یافتهبلي
22900791بررسی میزان فعالیت و بروز ژن آنزیم گلوتاتیون ردوکتاز در بیماران التهابی رودهمجریپایان یافتهبلي
23900702بررسی اثرات حفاظتی درون تنی و برون تنی گرلین در برابر استرس اکسیداتیومجریپایان یافتهبلي
24900647بررسی ارزش تشخیصی سطح سرمی پروکلسی تونین، کلپروتکتین و لاکتوفرین دربیماران مشکوک به اپاندیسیت حادمجریپایان یافتهخير
25900546بررسی ارتباط استرس اکسیداتیو با فاکتورهای پروگنوستیک سرطان تیروییدمجریپایان یافتهخير
26900526بررسی سطح پروتیین کربونیل سرمی و ظرفیت تام آنتی اکسیدان در مبتلایان به کارسینوم سلول پایه ای پوستمجریپایان یافتهبلي
27900398بررسی ارتباط استرس اکسیداتیو با فاکتورهای پروگنوستیک در بیماران سکته مغزیمجریپایان یافتهخير
28900395بررسی سطح پروتئین کربونیل سرمی و ظرفیت تام آنتی اکسیدان در مبتلایان به پمفیگوس و ولگاریسمجریپایان یافتهبلي
2989550مقایسه سطح سرمی فاکتورهای استرس اکسیداتیو قبل و بعد استفاده از مواد سفیدکننده دندانمجریپایان یافتهبلي
3089479بررسی مقایسه ای تاثیر مصرف خوراکی مکمل آرژینین و سیترولین بر پیش آگهی بیماران بد حال بستری در بخش مراقبت های ویژه دریافت کننده تغذیه ی روده ایمجریپایان یافتهبلي
3189445بررسی بالانس اکسیدان-آنتی اکسیدان، ایزوپروستان سرمی و CRPدر مبتلایان به سالک جلدیمجریپایان یافتهخير
3289351بررسی تاثیر تجویز اسکوربیک اسید بر سطح سرمی فاکتورهای استرس اکسیداتیو در مبتلایان به کیست هیداتید کبدیمجریپایان یافتهخير
3389336بررسی سطح ایزوپروستان سرمی در مبتلایان به لیکن پلان دهانیمجریپایان یافتهخير
3489265مقایسه شاخص های سرمی استرس اکسیداتیو و فاکتور التهابی hsCRP در بیماران مبتلا به لیکن پلان دهانی، قبل و یک ماه پس از شروع درمانمجریپایان یافتهخير
3588534بررسی استرس اکسیداتیو در مایعات تاولی ناشی از سوختگی و ارتباط آن با استرس اکسیداتیو در سرممجریپایان یافتهخير
3688482بررسی رابطه استرس اکسیداتیو و پیش آگهی در بیماران مبتلا به سوختگیمجریپایان یافتهبلي
3788447مطالعه اثر سماق بر میزان اسید اوریک خون و فعالیت آنزیم گزانتین اکسیداز کبدی در مدل موش سوری هیپراوریسمی مجریپایان یافتهخير
3888400بررسی ارتباط هایپرسگمانتاسیون نوتروفیلی بافقر آهن در زنان 25-16سالهمجریپایان یافتهخير
3988312مقایسه سطح سرمی بالانس پرواکسیدانت – آنتی اکسیدانت و پروتئین واکنشگرفاز حاد- C (CRP) در بیماران مبتلا به سرطان مری با افراد سالممجریپایان یافتهخير
40960483بررسی نقش Substance Pدرپاتوژنز کهیر مزمن وارتباط آن با شدت بیماریهمکارعقد قراردادبلي
41960102بررسی رابطه شدت بدحالی با کمبود عناصر کمیاب پلاسما در بیماران مبتلا به سپسیسICUهای بیمارستان امام رضا (ع)همکارعقد قراردادبلي
42951387بررسی فعالیت زیستی و اختصاصیت ترکیبات با هسته 2-کلرو 3-کربالدهید کینولین و پیریمیدو سیانو آکریلات در مهار فعالیت تیروزین کیناز پروتوانکوژن FMSهمکاردر دست اجرابلي
43950374بررسی اثر عصاره هیدروالکلی گیاه سماق و مرزنجوش بر روی استرس اکسیداتیو القا شده بر هپاتوسیت های موش صحرایی تغذیه شده با رژیم های غذایی پرچرب و معمولیهمکارپایان یافتهبلي
44950054بررسی بیان ژن تیوردوکسین ردوکتاز در افراد آلوده به HTLV-1همکارپایان یافتهبلي
45941623بررسی اثر N-Acetylcysteine بر روند پیری سلول های لیمبال کشت شده به روش کشت قطعات بافتی (Explant culture) بر روی پرده ی آمنیوتیکهمکارپایان یافتهبلي
46941458بررسی سطح سرمی ویتامین C و ویتامین E و ظرفیت تام آنتی اکسیدان در افراد مبتلا به سفیدی زودرس مو و مقایسه با گروه کنترلهمکاردر دست اجرابلي
47941409بررسی سطح سرمی سرب و سلنیوم در افراد مبتلا به سفیدی زودرس مو و مقایسه با گروه کنترلهمکاردر دست اجرابلي
48940647بررسی سطح سرمی substance p و توزیع بافتی رسپتور های NK-1 در سرطان کبدهمکارپایان یافتهبلي
49940459مقایسه الگوی تغذیه و میزان برخی ریز‌فاکتور‌های مغذی در بیماران مبتلا به سرطان سلول‌های سنگ‌فرشی سر‌وگردن وافراد سالمهمکارپایان یافتهبلي
50940229بررسی ارتباط میزان سرب خون و جیوه ادرار24 ساعته با تغییرات تستهای کبدی وکلیوی در کارگران معدن ذغال سنگ آق در بندهمکارپایان یافتهبلي
51931357مقایسه میزان آنزیم لاکتات دهیدروژناز(LDH) دربزاق بیماران مبتلا به پریودنتیت مزمن و افراد سالمهمکارپایان یافتهبلي
52931224کشت سلولهای بنیادی لیمبال با روش explants و شمارش سلول ها با روش ایمونوهیستوشیمی پروتئین 63همکارپایان یافتهبلي
53930795مقایسه میزان آلبومین، توتال پروتئین، گلوبولین و فعالیت آنزیم (Creatine Phospho Kinase(CPK در مایع شیار لثه ای بیماران مبتلا به پریودنتیت مزمن قبل و بعد از درمانهمکارپایان یافتهبلي
54930202بررسی مقایسه ای اکسیداتیو استرس دربیماران Relapsing-Remitting multiple sclerosis (مالتیپل اسکلروز فرم عود و بهبود یابنده ) با گروه کنترل و ارتباط آن با پارامتر های بیوشیمیاییهمکارپایان یافتهبلي
55922761بررسی تعادل میان اکسیدانت –آنتی اکسیدانت سرمی در افراد ورزشکار حرفه ای و غیرورزشکار و ارتباط آن با برخی عوامل خطرساز سندرم متابولیک و اضافه وزن و چاقیهمکارپایان یافتهبلي
56922664بررسی علایم حیاتی رزیدنت های گوش و حلق و بینی بیمارستان امام رضا(ع)حین انجام اعمال جراحیهمکارپایان یافتهبلي
57922179بررسی اثرات کورکومین اصلاح فرمولاسیون شده بر میزان فعالیت آنزیم پاراکسوناز1 و در بیماران مبتلا به سندرم متابولیکهمکارپایان یافتهبلي
58921452بررسی اثرات برون تنی ماده مخدر شیشه(متامفتامین) برسطح مارکرهای استرس اکسیداتیوهمکاردر دست اجراخير
59921162مقایسه میزان مالون دی آلدئید (MDA) در بزاق بیماران مبتلا به پریودنتیت مزمن و افراد سالمهمکارپایان یافتهبلي
60910667مقایسه تاثیر جویدن آدامس بدون طعم و نعنایی بر استرس و اضطراب مرحله اول زایمان زنان نخست زاهمکارپایان یافتهبلي
61910509بررسی سطح سرمی ایمونوگلوبین A به عنوان بیومارکر تشخیصی در بیماران مشکوک به ایسکمی رودههمکارپایان یافتهبلي
62910508بررسی اختلال عملکرد تیروئید در سرطان پستان قبل از جراحیهمکارپایان یافتهبلي
63910306بررسی ارتباط دریافت و الگوی غذایی غالب با بیماری کبد چرب غیر الکلی در افراد مراجعه کننده به بیمارستان قائم(عج) مشهد-1391همکارپایان یافتهبلي
64910274بررسی ارتباط سطح هپسیدین سرم با فعالیت بیماری در افراد مبتلا به آرتریت روماتوئیدهمکاردر دست اجراخير
65910230بررسی میزان سرمی گلوتاتیون اکسیده و احیا و تعادل اکسیدان-آنتی اکسیدان در مبتلایان به کارسینوم سلول سنگفرشی سر و گردنهمکارپایان یافتهبلي
66910196تعیین شیوع هیپومنیزیمی در 24 ساعت اول پس از عمل جراحی درICUهمکارپایان یافتهبلي
67910030اندازه گیری سطح سرمی 25هیدروکسی ویتامین D در کودکان تازه مبتلا شده به دیابت نوع 1 ومقایسه آن با گروه کنترلهمکارپایان یافتهبلي
68910014بررسی اثر روزه داری بر آزمایشات بیوشیمیایی در دختران 9 تا 13 سال قبل از سن منارک در شهر مشهدهمکارپایان یافتهبلي
69900963بررسی مقایسه ای میزان پروتئین های Matrix Metallo Proteinas2,9 (MMP-2,9) بزاق و سرم مبتلایان به کارسینوم سلول های سنگفرشی سروگردن با افراد سالم در یک مطالعه مورد شاهدیهمکارپایان یافتهبلي
70900880تولید و بیان آنتی بادی تک زنجیره ای(Single chain antibody) بر علیه آنتی ژن سرطانی جنینی (CEA) انسانی در باکتری E.Coliهمکارپایان یافتهبلي
71900713بررسی فاکتورهای بیوشیمیایی و ایمنولوژیکی موثر در پوسیدگی در بزاق مبتلایان به سوءمصرف کریستال و میزان تغییر آن در دوران ترکهمکارپایان یافتهخير
72900708بررسی ارزش تشخیصی سطح سرمی بیلی روبین توتال در بیماران مشکوک به آپاندیسیت حادهمکارپایان یافتهبلي
73900429بررسی میزان پرولاکتین سرم مبتلایان به پمفیگوس و ولگاریس و مقایسه ی آن با گروه شاهدهمکارپایان یافتهبلي
74900380بررسی مقایسه ای سطح سرمی آدیپونکتین قبل و بعد از پیوند کلیههمکارپایان یافتهبلي
7589962بررسی میزان انرژی و فاکتورهای رشد موجود در شیر و سرم مادران شیرخواران دچار اضافه وزن درمقایسه با شیرخواران با وزن معمولی همکارپایان یافتهخير
7689822بررسی ارتباط بین غلظت کورتیزول تام سرم، کورتیزول آزاد بزاق،کورتیزول آزاد ادرارونمرهAPACHE III با پیش آگهی بیماران بدحال در هفته اول بستری در بخش مراقبتهای ویژه داخلیهمکارپایان یافتهبلي
7789146ارزیابی تاثیر اتورواستاتین بر روی سطح hsCRP و عملکرد بطن راست در بیماران COPD همکارپایان یافتهخير
7887664تهیه آنتی بادی مونوکلونال علیه کارسینوامبریونیک آنتی ژن (CEA)و تعیین خصوصیات آنهمکارپایان یافتهخير
79960769بررسی اثر زهر زنبور عسل بر روی آنزیم سیکلواکسیژناز -2 در رده سلولی HT-29 سرطان کولون انسانیناظردر دست اجراخير
80950921بررسی اثرات محافظتی لینالول بر رده سلولی گلیوبلاستوم مولتی فرمناظردر دست اجراخير
81950852بررسی مکانیسم اثر سرطانی پلی فسفات پلاکتی با تمرکز بر ژن Cyclin D1 و Survivinدر سرطان سینهناظردر دست اجراخير
82950332بررسی ارتباط الگوهای غذایی و شاخص دریافت غذایی سالم در بیماران مبتلا به سنگ کیسه صفراناظرپایان یافتهبلي
83950315اثر امواج فراصوت بر خصوصیات فیزیکوشیمایی روغن های خوراکیناظردر دست اجرابلي
84950311بررسی ارتباط تغییرات بیومارکر فاکتور رشد اندوتلیال عروقی (VEGF) و گیرنده 1 آن با کبد چرب غیر الکلی NAFLD)) در نوجوانان 9 تا 18 سال با BMI بالای صدک 85ناظرپایان یافتهبلي
85950284ببررسی تاثیر کاهش وزن از طریق رژیم غذایی با محدودیت کالری بر سطوح فاکتور آپوپتوزی سیتوکراتین 18 و شاخص های اختلال کبدی در در بیماران مبتلا به استئاتوهپاتیت غیرالکلی ( NASH)ناظردر دست اجرابلي
86950228بررسی مکانیسم ضدآنژیوژنزی شنبلیله بر رده سلولی HUVECناظرپایان یافتهبلي
87950203بررسی تاثیر مکمل یاری ویتامین دی بر سطوح آنتی بادی علیه پروتئین شوک حرارتی 27 در دختران نوجوان شهر مشهد و سبزوارناظردر دست اجرابلي
88950108بررسی سطوح سرمی سلنیوم، مس و روی در بیماران مبتلا به سل ریویناظردر دست اجرابلي
89941267بررسی ارتباط ایجاد بیماری های قلبی عروقی با سطح اسیدهای چرب پلاسماناظردر دست اجراخير
90940938بررسی مکانیسم بیوشیمیایی ضد التهابی ترکیب کورکومین در تنظیم خواص التهابی پروتئین ترومبین در سلول های اندو تلیال رگیناظرپایان یافتهبلي
91940937بررسی مکانیسم ضد سرطانی ترکیب کورکومین در انواع سلول های سرطانی با تمرکز بر مسیرهای AMPK و mTORناظردر دست اجراخير
92940730بررسی اثرات کورکومین بر سطح آنزیم های ماتریکس متالوپروتئیناز و آنزیم های آنتی‌اکسیدانی در بیماران مبتلا به سندرم متابولیکناظردر دست اجراخير
93922733 بررسی کیفیت روغن مصرفی فست فود های منطقه ثامن مشهد از نظر وجود فلزات سنگین و پرکسیدناظردر دست اجراخير
94921183بررسی نظر دانشجویان در خصوص داشتن Handout‌ در مقایسه با جزوه نویسی (پژوهش در آموزش)ناظرپایان یافتهخير
95920199اثردرمان طولانی مدت با مورفین بر آنزیمها، شاخصهای استرس اکسیداتیو و محتوی آنتی اکسیدانی در با فت کبد موش صحرایی نرناظرپایان یافتهخير
96920159اندازه گیری سطح سرمی PAPP-A در بیماران مبتلا به کانسر پستانناظرپایان یافتهبلي
97910733مقایسه تعادل اکسیدان-آنتی اکسیدان در سرم خون بندناف نوزادان متولد شده با مایع آمنیوتیک شفاف و یا آغشته به مکونیومناظرپایان یافتهخير
98910505مقایسه بالانس اکسیدان و آنتی اکسیدان، میزان رسوب گلبولی و پروتئین Cراکتیو در سرم بیماران کاندید عمل پیوند شریان کرونری بدون استفاده از پمپ، مراجعه کننده به بخش جراحی قلب بیمارستان امام رضا در بازه زمانی دی ماه 91 تا مهرماه 92ناظرپایان یافتهخير
99900368تعیین اعتبار و تکرارپذیری پرسشنامه بسامد غذایی جمعیت شهری ایران- معتبرسازی پرسشنامه بسامد غذایی از طریق ثبت غذایی سه روزه – درشت مغذی هاناظرپایان یافتهبلي
10088596بررسی همزمان سمیت سلولی، آسیب DNA (ژنوتوکسیسیتی) و اثر آپوپتوز پلی ال لیزین (PLL) بر رده های سلولی سرطانیناظرپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1964120Increased Glutathione Reductase Expression and Activity in Colorectal Cancer Tissue Samples: A Pilot Study in Mashhad, IranISIMiddle East Journal of Cancer1397دوم
2963974Application of Circulating DNA as a new generation of Cancer BiomarkersSID/Iranmedex/Magiranمجله سازمان نظام پزشکی مشهد1396مسئول
3963314Leptin induces matrix metalloproteinase 7 expression to promote ovarian cancer cell invasion by activating ERK and JNK pathwaysISIjournal of cellular biochemistry1396دوم
4962980The Evaluation and Comparison of Oxidative Stress in Hemorrhagic and Ischemic StrokeISCcaspian journal of neurological sciences1396مسئول
5962803Role of Wnt/β-catenin signaling regulatory microRNAs in the pathogenesis of colorectal cancerISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1396مسئول
6960492Factor Xa Signaling Contributes to the Pathogenesis of Inflammatory Diseases.ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1396مسئول
7953960RhoA/ROCK pathway mediates leptin-induced uPA expression to promote cell invasion in ovarian cancer cellsISICellular Signalling1396دوم
8951781Serum Pro-Oxidant-Antioxidant Balance, Advanced Oxidized Protein Products (AOPP) and Protein Carbonyl in Patients With StrokeEmbaserazavi international journal of medicine1395دوم
9951616The activity and tissue distribution of thioredoxin reductase in basal cell carcinomaISIJOURNAL OF CANCER RESEARCH AND CLINICAL ONCOLOGY1395مسئول
10951240Serum protein carbonyl and total antioxidant capacity levels in pemphigus vulgaris and bullous pemphigoidscopusIranian Journal of Dermatology1395مسئول
11950700Does at-home bleaching induce systemic oxidative stress in healthy subjects?ISIAUSTRALIAN DENTAL JOURNAL1395مسئول
12943181Evaluation of Plasma Isoprostane in Patients with Oral Lichen PlanusPMCJ Dent Shiraz UnivMed Sci1394مسئول
13943129The Effect of Ramadan Fasting on Endocrine Systemindex copernicusjournal of Fasting and Health1394مسئول
14941374The effects of Ramadan fasting on the level of sex hormones in pre-menarche girls in Mashhad, IranSID/Iranmedex/MagiranJournal of Fasting and Health1393پنجم به بعد
15940714Effects of drug substance crystal (methamphetamine) on histopathology and biochemical parameters of kidney in adult male micescopusمجله علمی دانشکده علوم پزشکی کردستان1394پنجم به بعد
16935269Oxidative stress factors and C-reactive protein in patients with oral lichen planus before and 2 weeks after treatmentISIJournal of Oral Pathology and Medicine1394اول
17934899Comparative measurement of ghrelin, leptin, adiponectin, EGF and IGF-1 in breast milk of mothers with overweight/obese and normal-weight infantsISIEuropean Journal of Clinical Nutrition1394پنجم
18934563Evaluation of the Effect of Diacetyl Morphine on Salivary Factors and their Changes after Methadone TherapyPMCJ Contemp Dent Pract1393چهارم
19933927Determination of in vitro and in vivo protective effects of Ghrelin against oxidative stress: Experimental StudyscopusJournal of Applied Pharmaceutical Science1393مسئول
20932333Hypersegmentation of neutrophils in young women with Iron deficiencyسایر سایت‏های تخصصیJournal of Paramedical Science and Rehabilitation (JPSR)1393دوم
21930446The effect of mint chewing gum on salivary cortisol the first stage of labor in nulliparous womenCinahlفصلنامه مراقبت مبتنی بر شواهد1392چهارم
22930444Oxidation and S-nitrosylation of cysteines in human cytosolic and mitochondrial glutaredoxins: effects on structure and activityISIJournal of Biological Chemistry1386اول
23930442Inhibition of the human thioredoxin system. A molecular mechanism of mercury toxicityISIJournal of Biological Chemistry1387دوم
24930249Evaluation of the Prevalence of Hypomagnesemia in the First 24th Hour after Selective Operations in Intensive Care Unit Patientsindex copernicusQuarterly of the Horizon of Medical Sciences1393دوم
25930229The Effect of Ramadan Fasting on Thyroid Hormones in 9‐13 Years Old Pre‐Menarche GirlsSID/Iranmedex/MagiranJournal of fasting and Healt1392پنجم
2692818Survey efficacy of polymorphism of leptin receptor (Lys 109 Arg)in susceptibility to breast cancer Iranain Journal of Biotechnology1392پنجم به بعد
27924802The Serum C-reactive Protein and Prooxidant-antioxidant Balance in Patients with Esophageal Cancer Compared to Healthy Subjectsindex copernicusJournal of Cardio-Thoracic Medicine1392مسئول
28924759Motexafin gadolinium, a tumor-selective drug targeting thioredoxin reductase and ribonucleotide reductase.PMCJ Biol Chem.1385اول
29924087Rhus Coriaria Effect On Serum Uric Acid Level And In Vivo Xanthine Oxidase Activity In Oxonate-Induced Hyperuricemic Miceسایر سایت‏های تخصصیJournal of Pharmaceutical and Biomedical Sciences1392مسئول
30922355The Association between Neutrophilic Hypersegmentation and Iron Deficiency with Regard to Folate Status in 16 - 30 Year-Old WomenISIClinical laboratory1392مسئول
31921291A Study of PhD Students’ Perspectives Concerning Pedagogic Training in Doctoral Program(Emro (IMEMRThe Future of Medical Education Journal1392مسئول
3290050The Human Thioredoxin System: Modifications and Clinical ApplicationsISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1390اول
3387691Regulation of the catalytic activity and structure of human thioredoxin 1 via oxidation and S-nitrosylation of cysteine residuesscopusJournal of Biological Chemistry 1387اول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1960514نقش مس در پاتوژنز اختلال وسواسی جبری از منظر اسلامهمایش نظام سلامت در اسلاممشهدپوستر1396بله
2960290Stem cell potency, senescence and oxidative stressدومین کنگره سلول های بنیادی و پزشکی بازساختیمشهدپوستر1396بله
3954187Investigating the serum level of prohibitin I and its relationship with prognostic factors in breast cancer12th International Breast Cancer CongressTehranسخنرانی1395خير
4952265The Activity and Tissue Distribution of Thioredoxin Reductase in Basal Cell Carcinoma2nd International Nastaran Cancer Symposiumمشهدپوستر1395بله
5951510The Tissue Distribution and Activity of TrxR in Laryngeal Cancer3rd meeting of the study group redox biology of the German Society for Biochemistry and Molecular Biology (GBM)دوسلدورفسخنرانی1395بله
6951216Tissue Expression of Prohibitin I in breast cancerMolecular and cancer biomarkersBerlinپوستر1395خير
7951214Increased Glutathione Reductase Activity in Colorectal CancerMolecular and cancer biomarkersBerlinپوستر1395خير
8950049Anti-inflammatory effects of curcumin on sulfur mustard-induced lung complications in Iranian veteransاولین کنگره بین المللی طب مکمل و جایگزینمشهدپوستر1394بله
9950048The Role of Tachykinins in Cancer Promotion and Progression1st International Nastaran Cancer Symposiumمشهدپوستر1394بله
10950047The Role of Selenium in Cancer Prevention1st International Nastaran Cancer Symposiumمشهدپوستر1394بله
11942147Evaluation of Serum Protein Carbonyl and Total Antioxidant Capacity in Patients with Dermal Basal Cell Carcinoma1st International Nastaran Cancer Symposiumمشهدپوستر1394بله
12941624بررسی اثر روزه داری بر میزان هورمن های IGF1 و IGFBP3 در دختران 9 تا 13 سال قبل از سن منارک10th international congress of endocrine disordersTehranپوستر1394خير
13941376بررسی اثرات روزه داری در ماه رمضان روی هورمون های جنسی در دختران 9 تا 13 سال قبل از سن منارک در مشهد10th international congress of endocrine disordersTehranپوستر1394خير
14940905اثرات روزه داری در ماه رمضان بر شاخص توده بدنی، وزن و پروفایل لیپید در دختران 9 تا 13 سال قبل از سن منارک در مشهد10th international congress of endocrine disorderstehranپوستر1393خير
15940904تاثیر روزه داری در ماه رمضان بر میزان هورون انسولین در دختران 9 تا13 سال قبل از سن منارک در مشهد10th international congress of endocrine disordersTehranپوستر1393خير
16933063بررسی مقایسه ای میزان پروتئین های (Matrix Metallo Proteinas-2,9 (MMP-2,9 بزاق و سرم مبتلایان به کارسینوم سلول های سنگفرشی سروگردن با افراد سالم در یک مطالعه مورد شاهدیIranian association of oral medicine 2014 meetingکرمانپوستر1393خير
17930763بررسی بیان ژن و فعالیت آنزیم گلوتاتیون ردوکتاز در بیماران مبتلا به کانسر کولون و IBDFirst Razavi International Congress on Inflammatory Bowel Disease & Gluten Related Disordersمشهدپوستر1393خير
18922397استرس اکسیداتیو ناشی از سفید کردن دندانThe 13th Iranian congress of biochemistry and 5th international of biochemistry and molecular biologyیزدپوستر1392بله

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ نوع کتابت
1813ارزشیابی آموزشی دانشجو در علوم پزشکی1390تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه