سیدامیر  جلالی
خلاصه عملکرد سیدامیر  جلالی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

سیدامیر جلالی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): سیدامیر جلالی رسته پژوهشگر : هیات علمی سایر دانشگاه ها و موسسات
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : ایمنی شناسی دانشکده/محل خدمت : دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
پست الکترونیک : Jalalia@sbmu.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
ایمنی شناسیدکترا (Ph.D.)1390

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1930574بررسی پاسخ های ضد توموری با استفاده از آنتی بادی بلوکه کننده CTLA-4 و فرم لیپوزومال آن به همراه لیپوزومهای حاوی دوکسوروبیسین به عنوان شیمی درمانیمجریآماده طرح در شورا(پایان طرح)خير
2922794بررسی ارتباط پلی مورفیسم ژن اینترلوکین6 در موقعیت های G/C174- و C/G 634- دراختلال خلقی دوقطبی نوع یکمجریپایان یافتهبلي
3921876مطالعه ارتباط بین وجود متاستاز سرطان پستان و پلی مرفیسم های ژن هایFasو گیرنده Fas(Fas-Lمجریپایان یافتهخير
4921575ارزیابی پاسخ ایمنی بر علیه پپتید P5 انکپسوله شده در لیپوزوم و بارگیری شده توسط سلولهای دندریتیک در مدل موش توموری شدهمجریپایان یافتهبلي
5920203هدف گیری ریزمحیط تومور با آنتی بادی بلوکه کننده CTLA-4 احاطه شده در نانولیپوزوم جهت افزایش ایمنی ضد توموریمجریپایان یافتهبلي
6920121بررسی ارتباط پلی مورفیسم ژن اینترلوکین 12 در موقعیت +277 G/A و -564T>G و سطح سرمی آن در افراد مبتلا به هپاتیت B و کنترل سالم مراجعه کننده به بیمارستانهای دانشگاهی مشهدمجریپایان یافتهبلي
7910626بررسی تاثیر فاکتورهای موثر در فرمولاسیون نانولیپوزومهای حاوی آنتی ژنهای محلول لیشمانیا بر روی میزان برداشت سلولهای دندریتیک مشتق شده از سلولهای مغز استخوان موش مجریپایان یافتهبلي
8910497بررسی ارتباط پلی مورفیسم ژن Fas در موقعیت های G/A 670 و A/G -1377 و ژن FasL در موقعیت C/T -844 و سطح سرمی پروتئین های fas و fasL در بیماری پره کلامپسی در جمعیت ایرانی( مشهد)مجریپایان یافتهبلي
9910445بهبود ایمنی زایی پپتیدهای P5 و P435 از پروتئین Her2 بوسیله پپتید متصل شونده به MHC کلاس دو و ادجوانت CpG به عنوان واکسن سرطان پستانمجریپایان یافتهبلي
10910444بهبود پاسخ ایمنی علیه پپتید چند اپی توپی از پروتئین Her2 بوسیله افزایش کمک سلولهای T CD4+ و ادجوانت CpG در مدل موشی BALB/cمجریپایان یافتهبلي
1187848تهیه نانوپارتیکلهای LPD حاوی پپتیدهایHer2 به عنوان واکسن علیه سرطان پستانمجریپایان یافتهبلي
12970732بررسی اثر تغییرات دوز و تعداد دفعات رادیوتراپی بر پاسخ‎های ایمنی در تومور تحت اشعه و اشعه ندیده (abscopl effect)همکاردر دست اجرابلي
13960553بررسی پاسخ ایمنی علیه سلول های توموری با درمان ترکیبی رادیوتراپی و آنتی بادی مهارکننده CD47 همراه با رژیم شبه روزه‏ داری در مدل موشیهمکاردر دست اجرابلي
14941426بررسی تاثیر تجویز آنتی بادی مونوکلنال PD-1 همراه با سلولهای دندریتیک بالغ شده توسط نانولیپوزومهای حاوی آنتی ژن gp100 در درمان موش های C57BL/6 مبتلا به ملانوماهمکارپایان یافتهبلي
15930078کار برد پپتید GP2به وسیله نانو لیپوزوم MPL به عنوان واکسن علیه سرطان پستان و بررسی پاسخ ایمنی واثرات ضد توموری آن درمدل موشی BALB/cهمکارپایان یافتهخير
16922610بررسی ایمنی ضد تومور پپتید AE37 مشتق شده از پروتئین HER2 با استفاده از نانو پارتیکل های سوپر لایتیک فاژ λF7 و نانولیپوزوم پپتید AE37 در موش BALB/cهمکارپایان یافتهبلي
17922608بررسی ایمنی ضد تومور پپتید E75 مشتق شده از پروتئین HER2 با استفاده از نانو پارتیکل های سوپر لایتیک فاژ λF7 و نانولیپوزوم پپتید E75 در موش BALB/cهمکارپایان یافتهبلي
18910917بررسی تأثیر سلولهای بنیادی مشتق از مغز استخوان در درمان بیماران مبتلا به استئوآرتریت دژنراتیو زانوهمکارپایان یافتهبلي
19910480فرمولاسیون، تعیین خصوصیات فیزیکوشیمیایی و بررسی پاسخ ایمنی ایجاد شده توسط نانوذرات ایسکوم حاوی آنتی ژن لیشمانیا درمدل موشیهمکارپایان یافتهبلي
20910340بررسی تأثیر سلولهای بنیادی مزانشیمال مشتق از بافت چربی و پلاسما غنی از پلاکت (PRP) در درمان بیماران مبتلا به استئوآرتریت دژنراتیو زانوهمکارپایان یافتهبلي
21900948تولید و بررسی ویژگیهای ایمونولوژیکی لاکتوکوکوس لاکتیس نوترکیب با قابلیت تولید آلرژن گرده گیاه علف شور ((sal k1 به عنوان یک واکسن زنده جهت درمان آلرژیهمکارپایان یافتهبلي
22900914تهیه نانو لیپوزومهای حاوی پپتیدهای Her2 و ادجوانت poly(I:C) به عنوان واکسن علیه سرطان پستان و بررسی پاسخ های ایمنی و اثرات ضد توموری آن در مدل موشیهمکارپایان یافتهبلي
23900750تهیه، تعیین ویژگی ها و بررسی پاسخ ایمنی ایجاد شده توسط نانوذرات کیتوزان و تری متیل کیتوزان حاوی آنتی ژن تام لیشمانیای لیز شده (WLL) و آنتی ژن محلول لیشمانیا (SLA) در مدل موشیهمکارپایان یافتهبلي
24900225تهیه نانولیپوزوم های متصل شده به پپتیدهای Her 2 به عنوان واکسن علیه سرطان پستان و بررسی پاسخ های ایمنی و اثرات ضد توموری آنهمکارپایان یافتهخير
25900013تهیه نانو لیپوزومهای خنثی حاوی پپتید های Her2 و ادجوانت MPL به عنوان واکسن علیه سرطان پستان و بررسی پاسخ های ایمنی و اثرات ضد توموری آن در مدل موشیهمکارپایان یافتهخير
2689257تهیه و تعیین خصوصیات فیزیکو شیمیایی نانولیپوزوم های با بار مثبت فوزوژنیک حاوی پپتیدهای Her2و ادجوانت MPLو یا CpG-ODNبه عنوان واکسن علیه سرطان پستان و بررسی پاسخ ایمنی ایجاد شده در مدل موشیهمکارپایان یافتهبلي
2789051فرمولاسیون و تعیین خصوصیات فیزیکوشیمیایی ویروزوم های حاوی آنتی ژن لیشمانیا و بررسی پاسخ ایمنی ایجاد شده در مدل موشی همکارپایان یافتهبلي
2888528تهیه، تعیین ویژگیها و بررسی پاسخ ایمنی ایجاد شده توسط نانولیپوزومهای حاوی آنتی ژن تام لیشمانیای لیز شده و ادجوانت MPL در مدل موشیهمکارپایان یافتهبلي
2988506بررسی برون تنی میزان هدف گیری نانوایمونولیپوزومهای حاوی آنتی ژن لیشمانیا به سلولهای دندریتیک انسانیهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1973291Preparation of nanoliposomes linked to HER2/neu-derived (P5) peptide containing MPL adjuvant as vaccine against breast cancerISIjournal of cellular biochemistry1397پنجم به بعد
2972665Sublingual Immunotherapy with Sal k1 Expressing Lactococcus lactis Down-regulates Th2 Immune Responses in Balb/c MiceISIIRANIAN JOURNAL OF ALLERGY ASTHMA AND IMMUNOLOGY1397چهارم
3971983Enhanced immune response induced by P5 HER2/neu-derived peptide-pulsed dendritic cells as a preventive cancer vaccine.ISIJournal of cellular and molecular medicine1396چهارم
4971948Status of FAS and FAS Ligand Gene Polymorphisms in Patients with Breast Cancer in Northeastern IRANPMCReports of Biochemistry and Molecular Biology1397اول
5962965Improved tumor accumulation and therapeutic efficacy of CTLA-4-blocking antibody using liposome-encapsulated antibody: In vitro and in vivo studiesISINANOMEDICINE-NANOTECHNOLOGY BIOLOGY AND MEDICINE1396مسئول
6961691Stimulation of Tumor-Specific Immunity by p5 HER-2/neu Generated Peptide Encapsulated in Nano-liposomes with High Phase Transition Temperature PhospholipidsISICurrent Drug Delivery1396دوم
7943282The role of ISCOMATRIX bilayer composition to induce a cell mediated immunity and protection against leishmaniasis in BALB/c miceISIThe Iranian Journal of Basic Medical Sciences1394سوم
8932125The role of local renin-angiotensin system on high glucose-induced cell toxicity, apoptosis and reactive oxygen species production in PC12 cellsISIijbms1393پنجم
9930080Isolation of adipose tissue mesenchymal stem cells without tissue destruction: A non-enzymatic methodISITissue & Cell1392دوم
1091413The role of liposome–protamine–DNA nanoparticles containing CpG oligodeoxynucleotides in the course of infection induced by Leishmania major in BALB/c miceISIExperimental Parasitology1391چهارم
1191375Liposomal SLA co-incorporated with PO CpG ODNs or PS CpG ODNs induce the same protection against the murine model of leishmaniasis.ISIVaccine1390
1290705Cationic liposomes containing soluble Leishmania antigens (SLA) plus CpG ODNs induce protection against murine model of leishmaniasisISIParasitology Research1390چهارم
1390500Induction of Tumor-Specific Immunity By Multi-epitope Rat HER2/neu-derived peptides encapsulated in LPD nanoparticlesISINanomedicine: Nanotechnology, Biology and Medicine1390اول
1490244Pre-clinical and clinical aspects of peptide-based vaccine against human solid tumorsPMCRecent Patents on Biotechnology1390اول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1961809No Significant Magnetic Resonance Imaging Changes after Intra-Articular Injection of Autologous Adipose-Derived Stromal Vascular Fraction to Patients with Knee OsteoarthritisThe Second National Festival and International Congress on Stem Cell and Regenerative MedicineTehranپوستر1396خير
2933255Isolation of adipose tissue stem cells with organ culture method2nd Annual Congress of Stem Cells and Applicationمشهدپوستر1393خير
3923158روشی جدید برای استخراج سلول های بنیادی بافت چربی؛ یک تکنیک غیر آنزیمیبیست و یکمین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانتبریزسخنرانی1392خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه