محمد مهدی  فرقانی فرد
خلاصه عملکرد محمد مهدی  فرقانی فرد
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

محمد مهدی فرقانی فرد

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): محمد مهدی فرقانی فرد رسته پژوهشگر : دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : فاقد مرتبه علمی آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : زیست شناسی دانشکده/محل خدمت :
پست الکترونیک : forghanifm1@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1961919ارزیابی اثر مهاری ژن Meis1 بر بیان ژنهای کلیدی مسیرپیام رسانی BMP در رده سلولی کارسینومای سلولهای سنگفرشی مری KYSE-30همکاردر دست اجراخير
2941473بررسی عملکردی اثر فاکتور رونویسیTwist1 در بیان مارکرهای سلولهای بنیادی در رده سلولی کارسینومای سلولهای سنگفرشی مریهمکارپایان یافتهخير
3941448بررسی ارتباط مولکولی MAML1و Twist1در فرایندEMTدر رده سلولی سرطان سینههمکارپایان یافتهخير
4921202جداسازی سلولهای بنیادی سرطانی از بافت توموری سلولهای سنگفرشی مری و بررسی اثر مسیر پیام رسانی سلولی NOTCH در ایجاد و حفظ خصوصیات کلیدی آنها.همکارپایان یافتهبلي
5910772بررسی اثر خاموش سازی ژن MAML1 در میزان مهاجرت سلولی رده سلولی کارسینومای سلولهای سنگفرشی مری KYSE-30همکارپایان یافتهبلي
6910413بررسی نقش ژن هایMAGEA4 وDPPA2 در روند کارسینوژنز کارسینومای سلولهای سنگفرشی مریهمکارپایان یافتهخير
7900861بررسی الگوی بیان ژنهای کلیدی مسیر پیام رسانی سلولی NOTCH دخیل در Cancer Stem Cell Reprogramming در کارسینومای سلولهای سنگفرشی مریهمکارپایان یافتهخير
889599بررسی بیان ژنهای LAGE1، MAGEA4 و NY-ESO1 در سطح پروتئین، در کارسینومای سلولهای سنگفرشی مری با روش ایمونوهیستوشیمیهمکارپایان یافتهخير
989598بررسی ایمونوهیستوشیمیایی میزان بیان فاکتور های رونویسی MAML1، TWIST1 و PYGO2 در مبتلایان به کارسینومای سلولهای سنگفرشی مریهمکارپایان یافتهخير
1088625بررسی افزایش پاسخ برون تنی لنفوسیت های T تحریک شده با سلولهای دندریتیک بارگیری شده با mRNA توموری غنی شده، جهت ایمونوتراپی سرطان مریهمکارپایان یافتهخير
1188622بررسی تغییرات بیان ژنهای HLA-G و XRCC5 در بافت تومور بیماران مبتلا به سرطان سلولهای سنگفرشی مری با استفاده از تکنیک Real-time PCRهمکارپایان یافتهخير
1288098تهیه و بررسی پاسخ برون تنی شاخصهای آنتی ژنی کایمر نوترکیب ‏جهت طراحی واکسن سلولهای دندریتیکی در ایمونو ژن تراپی ‏کارسینومای سلولهای سنگفرشی مریهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1981622MAML1 regulates EMT marker s expression through NOT CH- independent pathway in breast cance r cell line MCF7ISIBiochemical and biophysical research communications1398دوم
2964328Identification of four novel mutations of the WFS1 gene in Iranian Wolfram syndrome pedigreesISIACTA DIABETOLOGICA1395پنجم به بعد
3961773The cross-regulation between SOX15 and Wnt signaling pathwayISIJournal of Cellular Physiology1396پنجم به بعد
4961232SOX1 is correlated to stemness state regulator SALL4 through progression and invasiveness of esophageal squamous cell carcinomaISIGENE1395مسئول
5960704TWIST1 upregulates the MAGEA4 oncogeneISIMOLECULAR CARCINOGENESIS1395اول
6960420Biological and Clinicopathological Significance of Cripto-1 Expression in the Progression of Human ESCC.PMCReports of biochemistry & molecular biology1396سوم
7953702Crosstalk between SHH and stemness state signaling pathways in esophageal squamous cell carcinomaISIJournal of cell communication and signaling1396مسئول
8951826Loss of heterozygosity and microsatellite instability as predictive markers among Iranian esophageal cancer patientsISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1395اول
9951802Correlation of Wnt and NOTCH pathways in esophageal squamous cell carcinomaISIJOURNAL OF CELL COMMUNICATION AND SIGNALING1395مسئول
10950349Contribution of EVX1 in Aggressiveness of Esophageal Squamous Cell CarcinomaISIPATHOLOGY & ONCOLOGY RESEARCH1395مسئول
11933724HES1 as an Independent Prognostic Marker in Esophageal Squamous Cell CarcinomaPMCJournal of Gastrointestinal Cancer1393پنجم
12930369Stemness state regulators SALL4 and SOX2 are involved in progression and invasiveness of esophageal squamous cell carcinoma.ISIMedical oncology1393اول
13930201Clinicopathological Sex- related relevance of Musashi1 mRNA expression in Esophageal Squamous Cell Carcinoma Patients.ISIPATHOLOGY & ONCOLOGY RESEARCH1393دوم
14922739A Cancer-Array Approach Elucidates the Immune Escape Mechanism and defects in the DNA Repair System in Esophageal Squamous Cell CarcinomaISIArch Iran Med1392پنجم به بعد
15921431Role of SALL4 in the progression and metastasis of colorectal cancerISIJ Biomed Sci1391اول و مسئول
1690840High frequency of Neuropeptide Y Leu7Pro polymorphism in an Iranian population and its association with coronary artery diseaseISIGene1390پنجم به بعد
1790618High frequency of microsatellite instability in sporadic colorectal cancer patients in IranISIGenetics and Molecular Research1390پنجم به بعد
1890487Expression Analysis Elucidates the Roles of MAML1 and Twist1 in Esophageal Squamous Cell Carcinoma Aggressiveness and MetastasisISIAnnals of Surgical Oncology1390اول
1990058Cancer-testis gene expression profiling in esophageal squamous cell carcinoma: Identification of specific tumor marker and potential targets for immunotherapyISICANCER BIOLOGY & THERAPY1390اول
2090057Quantitative analysis of TEM-8 and CEA tumor markers indicating free tumor cells in the peripheral blood of colorectal cancer patientsISIInternational journal of colorectal disease1390پنجم به بعد

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه