هورک  پورزند

 فعالیت های پژوهشی

 

هورک پورزند

در دانشگاه علوم پزشکی مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): هورک پورزند رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : دانشیار آخرین مدرک تحصیلی : فلوشیپ
رشته تخصصی : قلب و عروق دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : poorzandh@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1950611بررسی ارتباط بین پرولاپس دریچه میترال در بیماران دچار نقص دیواره بین دهلیزی قبل و بعد از بستن نقص دیوارهمجریدر دست اجرابلي
2950044ارزیابی نقش strain دهلیز چپ در پیش گویی انسداد پروگزیمال شریان سیرکمفلکس چپمجریدر دست اجراخير
3941819بررسی ارتباط بیومارکرهای PTX3 , NT-proBNP و hCRP با اختلالات عملکرد قلبی تشخیص داده شده در اکوکاردیوگرافی دوبعدی در بیماران بهجت بدون علامت قلبیمجریدر دست اجراخير
4940623بررسی ارتباط بین Global Longitudinal Strain دراکوکاردیوگرافی با T2*در MRIقلب از نظر شناسایی میزان بیش باری آهن درقلب مبتلایان به تالاسمی ماژورمجریپایان یافتهبلي
5940558مطالعه مورفومتريک حلقه دريچه هاي ميترال و تريکوسپيد و ساختار زير دريچه و همخواني با شاخص هاي مربوط به اکوکارديوگرافي دو يا سه بعدي در جمعيت ايرانيمجریپایان یافتهبلي
6940244 ارزیابی پارامترهای عملکرد دیاستولیک بطن چپ در پیشگویی ترومبوز گوشک دهلیز چپ در بیماران ریتم فیبریلاسیون دهلیزی با والووپاتی روماتیسمال میترال مجریپایان یافتهبلي
7940026بررسی اثر کارگذاری لید در بطن راست بر نارسایی دریچه تری کوسپید با استفاده از اکوکاردیوگرافی سه بعدی و عوامل دخیل در آنمجریپایان یافتهبلي
8930964طراحی و ارزیابی سیستمی هوشمند با کاربرد پزشکی از راه دور به منظور تخمین فشار خونِ پایه بواسطه ثبت پارامترهای سایکوفیزیولوژیکمجریدر دست اجراخير
9922589ارزیابی ارتباط سفتی شریان آئورت و strain میوکاردباوسعت بیماری عروق کرونر در آنژیوگرافیمجریپایان یافتهبلي
10922181مقایسه نتایج تحلیل و آنالیز سوالات آزمون ارتقاء دستیاری گروه های بالینی بین سالهای 92-90 در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهدمجریپایان یافتهخير
11922096ارزیابی سفتی شریانی و ارتباط آن باوسعت بیماری عروق کرونر در آنژیوگرافیمجریپایان یافتهبلي
12920344ارزیابی و مقایسه زاویه پیچش و واپیچش بطن چپ در نماهای محور کوتاه و محور طولی در بیماران مبتلا به تنگی عروق کرونر با بیماران جریان خون کرونری آهستهمجریدر دست اجرابلي
13920322بررسی میزان تغییرپذیری ضربان قلب در بیماران مبتلا به پسوریازیس به روش کاردیوگونومتری و مقایسه ی آن با گروه کنترلمجریپایان یافتهبلي
14900832استفاده از میزان کشش طولی حداکثردر در دوبوتامین استرس اکوکاردیوگرافی بادوز کم برای پیشگویی بهبودی عملکرد متعاقب جراحی قلب باز وارزیابی ارتباط آن با میانگین برداشت در اسکن پرفیوژن میوکاردمجریدر دست اجراخير
15900816بررسی مقایسه ای اندکسهای فانکشن دیاستولیک بطن چپ دراسکن پرفیوژن میوکارد به روش 16-frame Gated SPECT ورادیونوکلئید آنژیوگرافیمجریپایان یافتهبلي
16900279اهمیت تغییر شکل موضعی طولی میوکارد در بیماران لوپوسی برای شناسایی اختلال عملکرد تحت بالینی بطن چپمجریپایان یافتهبلي
17900270بررسی اختلالات اکو کاردیوگرافیک در بیماران مبتلا به پسوریازیس ومقایسه آنها با گروه شاهدمجریپایان یافتهبلي
18900237ارزیابی پیش اگهی یک ساله بیماران با اکوکاردیوگرافی ورزش با پاسخ تست منفیمجریپایان یافتهبلي
1989966بررسی رابطه هیپوتیروئیدی اتوایمیون تحت بالینی و یافته های سرمی و اکو کاردیوگرافی آترواسکلروزمجریپایان یافتهبلي
2089920بررسی اکوکاردیوگرافیک اثر ایجاد ضربان قلب از بطن راست بر شدت نارسایی دریچه تری‌کوسپید و ناهمزمانی در انقباض بطن راست در بیماران دارای ضربانساز دائم قلبیمجریپایان یافتهبلي
2189245بررسی ارتباط بین سطح تروپونینI و سطوح سرمی CRP باحساسیت بالا در بیماران پیوند کلیهمجریپایان یافتهبلي
2289146ارزیابی تاثیر اتورواستاتین بر روی سطح hsCRP و عملکرد بطن راست در بیماران COPD مجریپایان یافتهخير
23961038مرور سیستماتیک عوامل خطر درگیری زودرس عروق کرونر در ایرانهمکاردر دست اجراخير
24960310بررسي ارتباط سطح سرمي Pro-BNP و اندکس هاي Tei و IVA در اکوکارديوگرافي بيماران مبتلا به نارسايي سيستوليک قلبي با EF کمتر از 40%همکاردر دست اجرابلي
25951106بررسي پيامدهاي 18 ماهه روش Transcatheter device closure بر عود حوادث ايسکميک مغزي و محيطي و نيز عوارض احتمالي در بيماران داراي PFO؛ ارائه اولين گزارش از بزرگترين مرکز ارجاع شرق کشورهمکارعقد قراردادبلي
26950907ارائه یک مدل جهت ایجاد تصمیم یار با هدف تعیین اندازه های ایده آل حلقه دریچه های تریکوسپید و میترالهمکاردر دست اجرابلي
27950537بررسی ارزش پیش بینی کننده Left ventricular shape index در پیش بینی نارسایی قلبی با استفاده از اسکن پرفیوژن میوکاردهمکاردر دست اجرابلي
28950333بررسی تأثیردرمان با اسپیرونولاکتون در عملکرد بطن راست در بیماران با پولموناری هایپر تنشن گروه 1همکارعقد قراردادبلي
29950169بررسی ارتباط یافته های اکوکاردیوگرافیک عملکرد دیاستولیک بطن راست با یافته های کاتتریسم در بیماران نارسایی سیستولیک بطن چپهمکارپایان یافتهبلي
30950029بررسی ارتباط بین نمره ارزشیابی اساتید توسط دستیاران بالینی پزشکی با نمرات آزمون ارتقای سالیانه دستیاران در سالهای متوالی 93-94 در دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکاردر دست اجرابلي
31941363بررسی پیش اگهی بیمارستانی بیماران انفارکتوس میوکارد و نارسایی سیستولیک با سایز بطن نرمالهمکارپایان یافتهبلي
32941265بررسي همخواني غلظت سرمي ليپو پروتئين کارباميله با ‏corrected time frame count ‎‏ در بيماران مبتلا به جريان آهسته ‏ي عروق اپيکارديال کرونرهمکاردر دست اجراخير
33940887بررسی ارزش میزان جداشدگی دو لت دریچه میترال (Mitral leaflet seperaton index)در تخمین شدت تنگی دریچه میترالهمکارعقد قراردادخير
34940375بررسی ارتباط بین معیار جابه جایی حلقه میترال (TMAD) دراکو کاردیوگرافی ترانس توراسیک با رگ کرونری مبتلا در بیمارانیکه کاندید انژیوگرافی کرونری شده اندهمکارپایان یافتهبلي
35940248بررسی ارتباط ژیؤمتری انولوس دریچه میترال به روش اکوکاردیوگرافی سه بعدی با رگ مبتلا در بیماران با نارسایی ایسکمیک میترال و بیماری عروق کرونری.همکارپایان یافتهبلي
36930694ایجاد و راه اندازی سیستم ثبت داده های پزشکی بیماران بستری در بخش قلب بیمارستان امام رضا (ع)همکاردر دست اجراخير
37930516بررسی مقایسه ای نارسایی میترال متوسط در بیماران نارسایی قلب از دیدگاه اکوکاردیوگرافی در دو دسته ایسکمیک و غیر ایسکمیک و ارتباط با پیش آگهی 6ماهه در بخش قلب بیمارستان امام رضا(ع) مشهدهمکارپایان یافتهبلي
38930515نقش پارامترهای دیاستولیک اکوکاردیوگرافی در تعیین پیش آگهی 6ماهه بیماران نارسایی قلب با کسر جهشی حفظ شدههمکارپایان یافتهبلي
39922730بررسی ارتباط بین پراکندگی QTو فشار خون تشدید یافته در پاسخ به تست استرس ورزشهمکارپایان یافتهبلي
40920382بررسی توافق تشخیصی تصاویر strain طولی دیاستولیک با تصاویر strain طولی سیستولیک در استرس اکوکاردیوگرافی جهت بررسی اهمیت عملکردی تنگی متوسط عروق کرونر در بیماران با آنژینهمکارپایان یافتهبلي
41910537بررسی اختلالات همراه بالینی بیماران مبتلا به افزایش فشار خون ریه و ارتباط انها با عملکرد بطن راستهمکارپایان یافتهخير
42900899بررسی ازتباط شاخص های عملکرد بطن راست با سطح فشار شریان ریوی در مبتلایان به اسکلروز سیستمیک و تعیین بهترین شاخص بیشگویی کننده همکارپایان یافتهبلي
4389275بررسی مقایسه ای متغیرهای گاز خون شریانی در بیماران با تشدید بیماری انسدادی مزمن ریه با و بدون ادمهمکارپایان یافتهبلي
4489205مقایسه برخی از ریسک فاکتورهای قلبی عروقی در بیماران مبتلا به پسوریازیس با گروه شاهد سالمهمکارپایان یافتهبلي
4589197بررسی اثر پیشگیری کننده ی کارودیلول بر عوارض حاد قلبی ناشی از داروی آدریامایسین در بیماران مبتلا به سرطان پستان با سنجش سطح پلاسمایی BNP و شاخص دفورماسیون میوکاردهمکارپایان یافتهخير
4688696بررسی فراوانی نارسائی ایسکمیک میترال در مبتلایان به انفارکتوس حاد میوکارد و ارتباط ان با موقعیت انفارکتوس و مورتالیتی داخل بیمارستانی همکارپایان یافتهبلي
4788628بررسی ارتباط سطح سرمی Pro Brain Natriuretic Peptid (Pro-BNP) با میزان فشار شریان ریوی در بیماران اسکلرودرمی محدودهمکارپایان یافتهبلي
4888273تعیین ارتباط میکروآلبومینوری با دیسفانکشن ساب کلینیکال میوکارد و تغییرات Strain/SR در بیماران هایپرتانسیو بدون بیماری قلبی آشکارهمکارپایان یافتهبلي
4987666مقایسه سطح سرمی هموسیستئین در بیماران مبتلا به پسوریازیس با افراد سالمهمکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1970038Morphometric Study of Mitral Valve Annulus in IranISIGalen Medical Journal1396چهارم
2964402Mitral leaflet separation to evaluate the severity of mitral stenosis: Validation of the index by transesophageal three-dimensional echocardiographyMedlineEchocardiography1396دوم
3962408Left Ventricular Pseudoaneurysm After Mitral Valve ReplacementEmbaseArchives of Cardiovascular Imaging1395اول
4954304Pentoxifylline and prevention of contrast-induced nephropathy: Is it efficient in patients with myocardial infarction undergoing coronary angioplasty?PMCARYA Atherosclerosis1395مسئول
5953421E/Ea For The Prediction of Left Atrial Appendage Thrombi in Patients with Atrial Fibrillation and Severe Mitral StenosisscopusJournal of Atrial Fibrillation1395مسئول
6953415Comparison of Echocardiographic Abnormalities in Psoriasis Patients with the Control GroupISCJournal of Cardio-Thoracic Medicine1395اول
7952807The Effect of Arterial PaCO2 in COPD Exacerbations with and without Peripheral EdemaPMCRomanian journal of internal medicine1394پنجم
8951692Coronary Artery Spasm During Dobutamine Stress Echocardiography: A Case Reportindex copernicusjournal of cardio-thoracic medicine1395اول
9951477cardiovascular risk factors in patients with psoriasis : A case - control studyscopusIranian Journal of Dermatology1395چهارم
10951476Relationship Between Systemic Lupus Erythematosus Disease Activity Index Scores and Subclinical Cardiac ProblemsISIIranian Red Crescent Medical Journal1395مسئول
11950919Primary Pulmonary Valve Leiomyosarcoma in a 35-Year-Old WomanISITEXAS HEART INSTITUTE JOURNAL1394مسئول
12950824Acute myocardial infarction in a young male wrestler: A case reportISIarya atheroscler1394اول
13950823Evaluation of Conventional Cardiovascular Risk Factors and Left Ventricular Function in the Coronary Slow Flow PatientsISIcardiology journal1395مسئول
14950758Cardiogoniometry in psoriatic patients and its comparison with a control groupPMCIndian Heart Journal1395اول
15942391Single coronary artery anomaly: Report of an extremely rare variationPMCAsian Cardiovascular & Thoracic Annals1394مسئول
16942046Autologous Stem Cell in CHF(When is more effective?) Intracoronary Administration of Autologous Bone Marrow Stem Cell in Chronic Heart FailureISIInternational Journal of Pediatrics1393پنجم به بعد
17940772Pendulous Heart with Alternating Axis: A Suspicious Clue for Diagnosis of a Rare DiseasePMCInternational Cardiovascular Research Journal1394دوم
18940771Subclinical Hypothyroidism and the Effect of Autoimmunity on the Echocardiography Indices of Left Ventricular Function, Lipid Profile, and Inflammatory MarkersPMCInternational Cardiovascular Research Journal1394مسئول
19940252Comparison of Echocardiographic Variables Between Systemic Lupus Erythematosus Patients and a Control GroupSID/Iranmedex/MagiranArchives of cardiovascular imaging1394اول
20933397Branch Retinal Artery Occlusion in a Patient with Patent Foramen OvalePMCJOURNAL OF OPHTHALMIC AND VISION RESEARCH1392دوم
21932473Left Ventricular Volume and Function Assessment: a Comparison Study between Echocardiography and VentriculographySID/Iranmedex/MagiranArchives of Cardiovascular Imaging1393اول
22931439The Relationship between Serum Pro-Brain Natriuretic Peptide (Pro-BNP) Levels and Pulmonary Arterial Hypertension (PAH) in Patients with Limited SclerodermaSID/Iranmedex/MagiranJ Cardiothorac Med. 2014; 2(3): 181-1861393پنجم
23931125Chest Pain due to Compression Effect of Hydatid Cyst on LAD: Rare Presentation of Hydatid Cyst in HeartscopusIranian Heart Journal1390دوم
24930768Giant Cardiac Hydatid Cyst with Rare AdhesionsISIHellenic Journal of Cardiology1393اول
25930029Multiple coronary fistula formation associated with a huge left atrial thrombus in rheumatic mitral valve stenosisscopusJournal of Cardiology Cases1392مسئول
26924421Correlation between Serum level of Troponin I and High Sensetive CRP in Renal transplant PatientsSID/Iranmedex/Magiranمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند.1392چهارم
2791215An unusual case of fungal endocarditis obliterating the right ventricular cavityPMCEuropean heart journal cardiovascular Imaging1391مسئول
2890224Rapid and Sustained Resolution of Serous Retinal Detachment in Sturge-Weber Syndrome after Single Injection of Intravitreal BevacizumabISIOcular Immunology and Inflammation1390چهارم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1963156the effect of the right ventircle lead implantation on tricuspid valve and the implicating factors with 3D-echocardiographyEUROECHO 2017 The Twenty-First Annual Meeting of the European Association of Echocardiography 6-9 December 2017, LisbonLisbonپوستر1396بله
2952704strain imaging in Athletes' heart versus non-physiologic causes of LVHهشتمین کنگره بین اللمللی قلب و عروق رضویمشهدسخنرانی1395بله
3950830Cardiogoniometry Parameters in Psoriatic Patients and Its Comparison with a Control Group4th Iranian Cardiovascular Joint CongressTehranپوستر1394بله
4950825Role of statin on right ventricular function in chronic obstructive pulmonary disease: A randomized,double blinded studyچهارمین کنگره مشترک قلب و روق ایرانتهرانسخنرانی1394بله
5933719A rare case of cardiac Leiomyosarcoma originated from pulmonary valveEUROECHO-imaging 2014 ;The Eighteenth Annual Meeting of the European Association of Echocardiographyوینسخنرانی1393بله
6933288Correlation of autoimmune subclinical hypothyroidism with serum markers of atherosclerosis and Echocardiographic indices2nd Iranian Cardiovascular Joint Congress by Iranian Heart Association (25-28 Feb 2014)تهرانسخنرانی1392بله
7933287Echocardiographic assessment of the effect of the RV Pacing on the severity of Tricuspid valve Regurgitation and RV dyssynchrony in patients with permanent Pacemaker9th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery (UCCVS)آنتالیاسخنرانی1392بله
8932472A strain imaging study in systemic lupus erythematosus patients detecting subclinical LV dysfunction and its relation with disease activity indexEuroecho imaging 2013; Istanbul turkey(11-14 December)استانبولپوستر1392بله
9932331Multiple coronary fistula formation associated with a huge left atrial thrombus in rheumatic mitral valve stenosis16th National Congress On Cardiovascular Updateتهرانسخنرانی1393خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ نوع کتابت
11437راه کار طبابت بالینی مدیریت آنژین صدری پایدار1395تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه