حسین  ابراهیمی پور
خلاصه عملکرد حسین  ابراهیمی پور
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

حسین ابراهیمی پور

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): حسین ابراهیمی پور رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشکده/محل خدمت : دانشکده بهداشت
پست الکترونیک : ebrahimipourh@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
مدیریت خدمات بهداشتی درمانیکارشناسی78علوم پزشکی ایران
مدیریت خدمات بهداشتی درمانیکارشناس ارشد 80علوم پزشکی ایران
مدیریت خدمات بهداشتی درمانیدکترا (Ph.D.)87علوم پزشکی ایران

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1961262بررسی تاثیر اصلاحات نظام سلامت ایران بر میزان پرداخت از جیب بیماران در بیمارستان¬های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهدمجریپایان یافتهخير
2960442ﺑﺮرﺳﯽ عوامل تاﺛیرﮔﺬار ﺑﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ دانشجویان سال ششم و هفتم رشته پزشکی داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ مشهد، برای ورود ﺑﻪ ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮادهمجریپایان یافتهبلي
3960289بررسی کارکرد اجتماعی بیمارستان های دانشگاهی علوم پزشکی مشهد در طی سال های 92 تا 96 و ارائه راه کارهای ارتقاء آنمجریپایان یافتهبلي
4960285بررسی میزان اعتماد عمومی به مراقبت های سلامت ارائه شده درشهر مشهد از دیدگاه دریافت کنندگان مراقبت ها در سال 1396مجریپایان یافتهبلي
5960223مقایسه هزینه تمام شده ارائه خدمات دندانپزشکی مرکزبهداشت شماره (1) مشهدبا قیمت خرید خدمات از بخش خصوصی- سال 1395مجریپایان یافتهبلي
6951710بررسی تأثیر طرح تحول سلامت بر سهم بیمه تکمیلی در هزینه های پرونده مراجعین به بیمارستان های دولتی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد - 95-91مجریپایان یافتهخير
7951703بررسی هزینه تمام شده ماموریت‌های اورژانس پیش بیمارستانی دولتی بر اساس مدل ABC و مقایسه آن با هزینه ماموریت‌های اورژانس پیش بیمارستانی خصوصی شهر مشهد در سال 1395مجریپایان یافتهبلي
8951685بررسی بهره وری از دست رفته مبتلایان به دیابت در استان خراسان جنوبی در سال 1395مجریپایان یافتهبلي
9951432طراحی نقشه توسعه سلامت استان خراسان رضویمجریپایان یافتهخير
10951108هزینه تمام شده هر خدمت به ازای هر بیمار بستری در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال1395مجریآماده طرح در شورا(پایان طرح)خير
11951104بررسی بهره وری از دست رفته در مصدومین حوادث ترافیکی مراجعه کننده به بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 95مجریپایان یافتهبلي
12951083مقایسه هزینه فرصت سمت های مشابه در پرداخت مبتنی بر عملکرد بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی مشهد( مهر 1393 الی شهریور 1394)مجریپایان یافتهخير
13950958بررسی برابری در تامین مالی سلامت در مراجعین بستری بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی مشهد با استفاده از شاخص مشارکت عادلانه مالی در تامین مالی نظام سلامت (FFCI) در سال 1395مجریپایان یافتهخير
14950172تحلیل هزینه و درآمد بیمارستان شهید کامیاب مشهد در سال 1394مجریپایان یافتهخير
15950099تحلیل هزینه و درآمد بیمارستان امید در سال 1394مجریپایان یافتهخير
16941685محاسبه هزینه خدمت آنژیوگرافی و عمل قلب باز (عروق کرونر) در قالب گلوبال در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد (مهر1393- مهر 1394 )مجریپایان یافتهبلي
17940885بررسی تاثیرطرح تحول نظام سلامت برمدت اقامت دربخش گوارش بیمارستان امام رضاوتعیین عوامل موثربرآن درسال94مجریپایان یافتهبلي
18940674بررسی وزن هنگام تولد نوزادان مادران مبتلا به دیابت بارداری در مراکزبهداشتی درمانی شهرمشهد در سال1395 مجریپایان یافتهخير
19940641شناسایی موانع پیاده سازی مدیریت دانش در بیمارستان امام رضا (ع) مشهد و اولویت‌بندی موانع با استفاده از تاپسیس فازی- 1394مجریپایان یافتهخير
20940604کاربرد مدیریت ناب و تاثیر آن در بهبود فرآیندهای بخش جراحی بیمارستان آزادی تهران- سال 1394مجریپایان یافتهبلي
21940483بررسی میزان اضطراب،استرس،افسردگی و ارتباط آن با کیفیت زندگی در دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1395مجریپایان یافتهخير
22940400تحلیل هزینه و درآمد بخش های مختلف بیمارستان امام رضا (ع) برای سال 1393 مجریپایان یافتهخير
23940399مقایسه تعرفه گلوبال 10 عمل جراحی منتخب با مجموع تعرفه معمول آنها در مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی امام رضا (ع) – سال 1394مجریپایان یافتهبلي
24940288بررسی ارتباط انگیزش و فرسودگی تحصیلی دانشجویان دانشکده بهداشت مشهد سال 1394مجریپایان یافتهخير
25940267بررسی میزان مواجهه خانوارها با هزینه های کمرشکن سلامت و فقر قبل و بعد از اجرای طرح تحول سلامت درمراجعین بستری بیمارستان امام رضا(ع) مشهدمجریپایان یافتهبلي
26940239ارزیابی انتظارات بیماران از کیفیت خدمات قبل و بعد از بستری در بیمارستانهای شهر نیشابوردر سال 1393مجریپایان یافتهبلي
27940195تأثیر پیاده سازی رویکرد شش سیگما بر کاهش زمان انجام غربالگری کم کاری مادرزادی تیروئیدنوزادان درمنطقه تحت پوشش مرکز بهداشت ثامن مشهدمجریپایان یافتهخير
28930973بررسی فراوانی علل بستری مجدد و هزینه های ناشی از آن در بیماران گیرنده پیوند کلیه بیمارستان منتصریه مشهد در سال های 90 تا 1393مجریپایان یافتهبلي
29930862چالش های پایگاه های اورژانس پیش بیمارستانی (115) مشهد در زمینه تصادفات درون شهری در سال 1393- مطالعه کیفیمجریپایان یافتهخير
30930861چالش های بخشهای اورژانس پذیرش دهنده مصدومین تصادفات شهری در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی مشهد- 1393: یک مطالعه کیفیمجریپایان یافتهخير
31930717بررسی تاثیر مداخله آموزشی براساس تئوری خودکارآمدی بر اتخاذ رفتار های پیشگیری از ایدز در زنان آسیب پذیر و پر خطر شهرستان نکا در سال 1392 مجریپایان یافتهبلي
32930594بررسی دیدگاه دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد از وظایف و عملکرد اساتید راهنما در سال 1393مجریپایان یافتهخير
33930180بررسی موانع انجام فعالیت های پژوهشی از دیدگاه دانشجویان محقق و غیر محقق دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال تحصیلی 93 - 92مجریپایان یافتهخير
34922810بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر تئوری رفتاربرنامه ریزی شده بر کاهش وابستگی نوجوانان به بازی های کامپیوتری در شهرکاشمر سال 1392مجریپایان یافتهبلي
35922674شناسایی راهکار های بهبود ارائه خدمات پس از وقوع تصادفات جرحی در شهر مشهدمجریپایان یافتهبلي
36922408رابطه بین مولفه های فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در بیمارستان شهید کامیاب مشهد-1394 مجریپایان یافتهخير
37922319بررسی سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت دربین دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد-1392مجریپایان یافتهخير
38922303تاثیر بکارگیری مدل شش سیگما بر متوسط زمان انتظار در فرآیند ترخیص بیماران بیمارستان امام رضا(ع) مشهدمجریپایان یافتهبلي
39921673ارزیابی عملکرد اتاق عمل بیمارستان منتصریه با رویکرد کارت امتیازی متوازن در سال93مجریپایان یافتهخير
40921508بررسی تاثیر آموزش بر آگاهی و عملکرد دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی شهر بیرجند در مورد تغذیه در دوران بلوغمجریپایان یافتهخير
41920681بررسی وضعیت پرداخت های غیر رسمی بیماران و عوامل مؤثر بر آن دربخش جراحی قلب بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1392مجریپایان یافتهبلي
42920626ارزیابی فرهنگ ایمنی بیمار در داروخانه های شهر مشهد با استفاده از پرسشنامه SOPSمجریپایان یافتهخير
43920397بررسی روند بودجه بخش بهداشت و درمان و سهم آن از بودجه عمومی دولت در طی برنامه های اول تا چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی جمهوری اسلامی ایرانمجریپایان یافتهبلي
44920373بررسی میزان آگاهی و بکارگیری پزشکی مبتنی بر شواهد در میان دانشجویان پزشکی (انترن ها) دانشگاه علوم پزشکی مشهد از -1392مجریپایان یافتهخير
45920178تعیین تاثیر آموزش بهداشت دهان و دندان مبتنی بر تئوری رفتاربرنامه ریزی شده بر اتخاذ رفتارهای بهداشت دهان و دندان زنان باردار مراجعه کننده به پایگاه های بهداشتی شهر آشخانه- 1393مجریپایان یافتهبلي
46920175بررسی مشخصات جمعیت شناختی بیماران ترومایی ناشی از تصادفات جاده ای مراجعه کننده به بیمارستان طالقانی مشهد -1391 مجریپایان یافتهخير
47911127ارزیابی کیفیت آموزش در حیطه تمرکز بر نیروی کار بر اساس مدل ایرانی مدیریت کیفیت آموزش (IEQM) در دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1391مجریپایان یافتهخير
48911126 ارزیابی عملکرد بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد بر اساس مدل پابون لاسو در طی سالهای 85 تا90مجریپایان یافتهخير
49911121بررسی چالشهای نظام پزشک خانواده روستایی، 1391-92مجریپایان یافتهبلي
50911105بررسی بار مالی ناشی از تجویز های نامناسب ام ار ای زانو با استفاده از روش مناسبت RAND در بیمارستان قائم مشهد - سال 1392 مجریپایان یافتهبلي
51911094بررسی تاثیر برنامه آموزشی با بکارگیری مدل فرایند موازی توسعه یافته در پیشگیری از پای دیابتی دربیماران دیابتی مراجعه کننده به کلینک ویژه دیابت شهرستان سبزوارمجریپایان یافتهبلي
52911092ارزیابی منابع نیروی انسانی بیمارستانهای آموزشی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد1391 مجریپایان یافتهبلي
53911091بررسی سطح آمادگی بیمارستان های شهر مشهد در جذب گردشگر سلامت و ارتباط آن با رضایتمندی گردشگران پزشکی1392.مجریپایان یافتهبلي
54911089ارزیابی ریسک فرایندهای بخشهای منتخب مرکز اموزشی - درمانی قائم مشهد با روش" تحلیل حالات و اثرات خطای مراقبت سلامت"-1392 مجریپایان یافتهبلي
55910938بررسی رابطه نگرش مذهبی و سلامت روان در دانشجویان دانشکده بهداشت مشهد در سال 1390-1391مجریپایان یافتهخير
56910936بررسی تاثیر برنامه آموزشی با بکارگیری مدل فرایند موازی توسعه یافته در پیشگیری از مصرف قلیان در دانشجویان پسر دانشگاه فردوسی مشهدمجریپایان یافتهبلي
57910926تبیین تجربه ی ابتلا به /AIDS HIV در بیماران شهرستان نکا و ساری- مطالعه پدیدارشناسیمجریپایان یافتهخير
58910769بررسی میزان تطابق محتوای تدریس شده دروس اختصاصی توسط استاد با طرح دوره مصوب در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد در نیمسال دوم سال تحصیلی 1391مجریپایان یافتهخير
59910718رتبه بندی شهرستان‌های‌استان خراسان رضوی در زمینه بهره‌مندی از شاخص های ساختاری بهداشت و درمان با استفاده از مدل آنالیز اسکالوگرام: 1392مجریپایان یافتهخير
60910581بررسی دلایل عمده انتخاب بیمارستان های بخش دولتی یا خصوصی توسط خانوارهای ساکن در مناطق منتخب شهر مشهد در سال 1391مجریپایان یافتهخير
61910519بررسی پاسخگویی خدمات سلامت در بیمارستان های منتخب وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1391مجریپایان یافتهخير
62910426بررسی سلامت معنوی در بیماران مبتلا به سرطان در بیمارستان امید مشهد در سال 1391مجریپایان یافتهخير
63910380چالشهای مرتبط با سرطان دهانه رحم در ایران: مطالعه کیفیمجریپایان یافتهخير
64910370ارزیابی فرهنگ ایمنی بیمار در بیمارستان‌های آموزشی منتخب دانشگاه علوم پزشکی مشهد با استفاده از پرسشنامه استاندارد HSOPSمجریپایان یافتهخير
65910333تبیین چالشهای ماماهای شاغل در طرح پزشک خانواده: مطالعه کیفیمجریپایان یافتهخير
66910286بررسی فاصله ادراکات و انتظارات بیماران از کیفیت خدمات پزشکان خانواده در مراکز بهداشتی درمانی روستایی مشهد در سال 1391مجریپایان یافتهخير
67910251 بررسی میزان و علل شکایات بیماران از خدمات بیمارستان ام البنین دانشگاه علوم پزشکی مشهد87تا90.مجریپایان یافتهخير
68910219 بررسی میزان و علل لغو اعمال جراحی در بیمارستان خاتم الانبیا مشهد- 90-1388مجریپایان یافتهخير
69910218بررسی رضایت بیماران از خدمات ارایه شده توسط پزشک خانواده در مراکز بهداشتی درمانی روستایی شهرستان سبزوار در سال 1393مجریپایان یافتهخير
70901035بررسی میزان مواجهه خانوارها با هزینه های کمرشکن سلامت و عوامل موثر بر آن در استان خراسان رضوی برای سال 1390مجریپایان یافتهخير
71901034بررسی سطح پاسخگویی نظام سلامت به انتظارات غیر طبی مردم و عوامل موثر بر آن در شهر مشهد در سال 1391 مجریپایان یافتهخير
72900927بررسی میزان سوء مصرف استروئیدهای آنابولیک و ارتباط آن با سلامت روانی ورزشکاران مرد عضو باشگاه‌های پرورش اندام شهر مشهد در سال 1390مجریپایان یافتهخير
73900768بررسی عوامل موثر بر ترخیص با میل شخصی کودکان از بیمارستان کودکان دکتر شیخ مشهد : 1388- 1389مجریپایان یافتهخير
74900463بررسی ارتباط فواید و موانع درک شده نسبت به فعالیت فیزیکی منظم در کارمندان شبکه بهداشت شهرستان کلات بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی در سال 1394مجریپایان یافتهخير
75900328بررسی نگرش پرستاران و ماماهای شاغل در زایشگاه ها و بخشهای زنان و زایمان بیمارستان های دولتی شهرستان مشهد نسبت به علل و میزان گزارش دهی خطاهای پزشکی در سال 1391مجریپایان یافتهخير
76900208بررسی تاثیر آموزش جنسی بر مبنای تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده، بر عملکرد جنسی زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی- درمانی شهری مشهد1- 1390مجریپایان یافتهبلي
7789565بررسی تجربه پرستاران در مورد نوع، عوامل مؤثر بر رخداد و گزارش‌دهی خطاهای داروئی در بیمارستان امام رضا(ع) وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهدمجریپایان یافتهخير
7889279بازبینی قانون هیات امنا و نظام تشکیلاتی مراکز آموزشی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگیمجریپایان یافتهخير
7989274بررسی دلایل بالا بودن پرداخت از جیب در تأمین مالی نظام سلامت ایران و راهکارهای کاهش آنمجریپایان یافتهخير
8089180تجربة اولین رابطة جنسی در زنان متأهل شهر سبزوارمجریپایان یافتهخير
8189175تبیین تجربه‌ی اولین قاعدگی سه نسل از دختران شهر تنکابنمجریپایان یافتهخير
8289046تجربة حاملگی ناخواسته در زنان مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد- یک مطالعة پدیدارشناسیمجریپایان یافتهخير
8388485بررسی نگرش اعضای هیئت علمی نسبت به پیاده سازی نظام آموزش مجازی در دانشگاه علوم پزشکی مشهدمجریپایان یافتهخير
8488119بررسی نیازهای آموزشی مدیران دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی مشهد در زمینه مهارت های مدیریتی - 1388مجریپایان یافتهخير
85980515مقایسه هزینه اثربخشی دستگاه رادیو تراپی با شدت متغیر(Intensity-modulated Radiotherapy)و رادیوتراپی معمولی در درمان سرطان های سر و گردنهمکاردر دست اجرابلي
86980357تجربه زیسته زنان نابارور در استفاده از 'طب مکمل و جایگزین' و طراحی یک برنامه ی ارتقاء سلامت در کاربرد طب مکمل و جایگزین در ناباروریهمکاردر دست اجرابلي
87980109درک تجربه ی زیسته ی زنان از بارداری در زندان با رویکرد فنومنولوژی و طراحی یک برنامه ارتقاء سلامتهمکارعقد قراردادبلي
88971489تجربه زیسته 'مادران نزدیک به مرگ' و طراحی یک برنامه حمایتی با استفاده از مدل منطقیهمکاردر دست اجرابلي
89961203فرایند مدیریت بیماری توسط مبتلایان به بیماری التهابی روده و طراحی یک برنامه مراقبتیهمکارعقد قراردادبلي
90961108تبیین فرآیند مواجهه زنان با علائم افتادگی اعضای لگن و ارائه ی یک برنامه ی مراقبتیهمکاردر دست اجرابلي
91961104پایش برنامه کاهش میزان پرداختی بیماران بستری در بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی مشهد طی اجرای برنامه تحول نظام سلامتهمکارپایان یافتهخير
92960450محاسبه بار بیماری حوادث ترافیکی شهر مشهد در سال 1395همکارپایان یافتهبلي
93960231تبیین نابرابری در سلامتِ روان زنان شهرستان مشهد از چشم انداز عوامل اجتماعی موثر بر سلامتهمکارپایان یافتهخير
94960192تبیین چالش های ارزیابی عملکر د پرستاران در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد از دیدگاه مدیران پرستاری دانشگاه در سال 1396همکاردر دست اجرابلي
95951790مقایسه میزان درآمد بیمارستان قائم (عج) مشهد از اقلام 6 درصد هتلینگ با هزینه واقعی آن ها برای بیمارستان در سال 1395همکارپایان یافتهبلي
96951711ارزیابی کیفیت ارائه خدمات بیماران بستری در بیمارستان های خصوصی و دولتی شهر مشهدهمکارپایان یافتهخير
97951709مقایسه هزینه عمل جراحی پیوندکلیه با تعرفه‌گلوبال مصوب در بیمارستان منتصریه وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکارپایان یافتهخير
98951465بررسی عوامل پیش بینی کننده غیبت از کار و استفاده از مرخصی استعلاجی در پرستاران بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکارپایان یافتهبلي
99951375تببین فرایند سازگاری مادران باردار با تشخیص ناهنجاری جنین با رویکرد گراندد تئوری و ارائه یک برنامه مراقبت حمایتیهمکاردر دست اجرابلي
100950792بررسی وضعیت توزیع کارانه بین پزشکان و بین کارکنان بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد قبل و بعد از اجرای طرح پرداخت مبتنی بر عملکردهمکارپایان یافتهبلي
101950341ارزیابی کیفیت مراقبت های ارایه شده به بیماران آترواسکلروز براساس مدل ارزیابی کیفیت جامع (CQMH) در بیمارستان امام رضا (ع) مشهد در سال 1395همکارپایان یافتهبلي
102950339مقایسه هزینه های اعمال جراحی دارای بیشترین بار مالی قبل و بعد از اجرای طرح تحول، کتاب ارزش نسبی در بیمارستان امام رضای مشهدهمکارآماده طرح در شورا(پایان طرح)خير
103941301طراحی الگوی نظام اطلاعاتی جهت تحقق وظیفه تولیتی دانشگاه در خصوص پایش پاسخگویی نظام سلامت به نیازهای غیر طبی گیرندگان خدمتهمکارپایان یافتهخير
104940562بررسی روندی عدالت در مشارکت مالی خانوارها در استفاده از خدمات سلامت (1386-1392)همکارپایان یافتهبلي
105940431بررسی چالشهای نظام بیمه درمان روستایی و ارائه راهکارهای رفع آن در خراسان رضویهمکارپایان یافتهخير
106931662طراحی چک لیست استانداردهای بیمارستان سبز برای کشورایران همکارپایان یافتهبلي
107931418بررسی ارتباط بین کیفیت زندگی کاری و علل تمایل به ترک برنامه پزشک خانواده توسط پزشکان در دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1394همکارپایان یافتهبلي
108931179بررسی هزینه های تشخیصی و درمانی سرطان معده مراجعین به بیمارستان امید وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکارپایان یافتهبلي
109931174بررسی نقش مسئولیت فردی سلامت در اولویت گذاری ارائه خدمات سلامت از دیدگاه متقاضیان اهدای عضو مراجعه کننده به مرکز اهدای عضو شهرستان مشهد ، بهار 94همکارپایان یافتهبلي
110931000ارزیابی ریسک فرایند های تجویز و مصرف داروهای بخش های مراقبت ویژه مرکز آموزشی -درمانی امام رضا مشهد با استفاده از روش تحلیل حالات و اثرات خطاهمکارپایان یافتهبلي
111930968بررسی ابعاد مختلف اشتغال همزمان پزشکان در بخش های دولتی و غیر دولتی از دیدگاه پزشکان و پرستاران بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی مشهد1393همکارپایان یافتهخير
112930682بررسی میزان خطاهای دارویی و عوامل مرتبط با آن در ماماهای شاغل در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکارپایان یافتهخير
113930257فرآیند حمایت از مادران باردار در اتاق درد و زایمان و ارائه یک طرح مراقبت حمایتیهمکارپایان یافتهبلي
114922752بررسی عملکرد مراکز بهداشتی درمانی کلان شهر مشهد در زمینه رعایت حقوق بیمار از دیدگاه مادران باردار وارتباط آن با روش زایمانهمکارپایان یافتهخير
115922667بررسی دستاوردهای پیاده سازی حاکمیت بالینی در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از دیدگاه مدیران پرستاریهمکارپایان یافتهخير
116921566تبیین تجارب زوجین ترکمن از خشونت خانگی :مطالعه کیفیهمکارپایان یافتهخير
117911129تاثیرآموزش به پزشک خانواده براساس دستورالعمل کشوری مراقبت از بیماران دیابتی بر سطح HbA1c وFBS بیماران دیابتی نوع2 تحت پوشش مرکز بهداشت شهرستان بردسکن در سال 92 همکارپایان یافتهبلي
118911118 بررسی آموزه های قرآنی در خصوص تحقق مشارکت مالی عادلانه در نظام سلامتهمکارپایان یافتهخير
119911093بررسی اثربخشی آموزش فعالیت بدنی بر خستگی عاطفی کارمندان شهرستان اق قلا- 1392همکارپایان یافتهبلي
120911029بررسی و ارزیابی آلودگی صوتی درنقاط پر ترافیک و اماکن عمومی مشهد و ارائه راهکار به منظور کنترل آنهمکارپایان یافتهخير
121911028بررسی دانسیته امواج الکترومغناطیسی 800-2100MHz در مناطق پرترافیک و پرازدحام شهر مشهدهمکارپایان یافتهخير
122910375 بررسی تاثیر آموزش فعالیت بدنی بر فرسودگی شغلی کارمندان شهرستان آق قلا در سال1391همکارپایان یافتهبلي
123900296کاربرد مدل بازاریابی اجتماعی بر اساس مدل SMART جهت افزایش میزان انجام ماموگرافی در زنان روستایی شهر بجنورد در سال 1391همکارپایان یافتهبلي
12488618تحلیل استنادی مقالات منتشر شده در مجله های علوم بهداشتی دارای رتبه علمی- پژوهشی در سال 1389همکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1982044Assessment of Family Physicians Service Quality Gap in Rural Regions of Khorasan Razavi Province, before and after the Health Reform PlanISCمجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی1398سوم
2982040Challenges in Emergency Departments of Teaching Hospitals Affiliated to Mashhad University of Medical Sciences (A Qualitative Study)ISCفصلنامه بیمارستان1396مسئول
3982039Challenges in Pre hospital emergency medical service in Mashhad: A qualitative studyISCفصلنامه بیمارستان1396دوم
4981159Explaining facilitators and barriers to treatment-seeking in women with pelvic organ prolapse: A qualitative studyEmbaseمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1398سوم
5980289Coping Strategies of Pregnant Women with Detected Fetal Anomalies in Iran: A Qualitative StudyPMCIranian journal of nursing and midwifery research1398چهارم
6980141The Effect of Health Evolution Plan on the Performance Indicators in Hospitals of Mashhad University of Medical Sciences Using the Pabon Lasso ModelISCراهبردهای مدیریت در نظام سلامت1397چهارم
7974207Informational needs of pregnant women following the prenatal diagnosis of fetal anomalies: A qualitative study in IranPMCJournal of education and health promotion1397چهارم
8974123Investigate the Change in the Behavior of Supplementary Insurers and Insured Individuals Before and after the Implementation of the Health System Reform in Mashhad University of Medical Sciences HospitalsISCفصلنامه بیمه سلامت ایران1398سوم
9973310Emotional and Cognitive Experiences of Pregnant Women Following Prenatal Diagnosis of Fetal Anomalies: A Qualitative Study in IranPMCInternational Journal of Community Based Nursing and Midwifery1397چهارم
10973171Weaknesses in the Reporting of Cross-sectional Studies in Accordance with the STROBE Report (The Case of Congenital Anomaly among Infants in Iran): A Review ArticleISIIRANIAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH1397چهارم
11973153Validation of Logic Model Program to Support Iranian Females During Labor: A Delphi MethodscopusShiraz E Medical Journal1396سوم
12972638Rural family physician system in Iran: Key challenges from the perspective of managers and physicians, 2016ISIInternational Journal of Healthcare Management سوم
13972274The Effect of Lean Management on Improving Hospital Processes: from 2014 to 2016ISCمجله علوم پزشکی صدرا1397اول
14972270The prevalence of congenital anomalies in Iran: A Systematic Review and Meta-analysisscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1397چهارم
15972228A Successful implementation of an idea to a nationally approved plan: Analyzing Iran's National Health Roadmap using the Kingdon model of policymakingPMCMedical Journal of the Islamic Republic of Iran1397پنجم به بعد
16972139Survey on economic and performance indicators of a big tertiary hospital: Before and after health care evolution plan, tarrif change and pay for performance instruction implementationISCمجله تحقیقات نظام سلامت حکیم1397اول
17972138Identification and Prioritization of Hospital Performance Evaluation Indices by Combination of Balanced Scorecard and Delphi (Montaserieh Hospital)ISCنوید نو1397دوم
18971394Designing a Performance Evaluation Model Based on Balanced Score Card and Analytic Hierarchy Process Methods: Montaserieh HospitalISIHEALTH SCOPE1397سوم
19971238Share of Traditional and Industrial Medications of Total Medication Expenditures in Iran,2013-2014index copernicusGlobal Journal of Pharmacy & Pharmaceutical Sciences1396مسئول
20970523A historical review of the concept of labor support in technocratic, humanistic and holistic paradigms of childbirthPMCElectronic Physician1396سوم
21970311Effect of "Iran's health system evolution plan" and "tariff change" on financial performance of para-clinic units in a big tertiary hospital in Iranscopusکومش1397مسئول
22970310Catastrophic health expenditures and impoverishment in the households receiving expensive interventions before and after health sector evolution plan in Iran: Evidence from a big hospitalscopusکومش1397سوم
23964425Design Strategy Map with Balanced Scorecard Approachindex copernicusراهبردهای مدیریت در نظام سلامت1396دوم
24963639The epidemiological study of accidents causing injury and death to pedestrians of MashhadSID/Iranmedex/Magiranفصلنامه علمی- پژوهشی امداد و نجات1395دوم
25962945Attitudes of Mashhad public hospital’s nurses and midwives toward the causes and rates of medical errors reportingPMCJournal of Clinical and Diagnostic Research1395دوم
26962816Effect of "Iran's Health System Evolution" And "Tariff Change" based on relative values book on Performance of Obstetrics and Gynecology Department: A case study in a Big Hospitalscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1396اول
27962539Pre-Hospital Emergency Services With Emphasis on Traffic Accidents: A Case Study in Mashhad, IranISCHealth in Emergencies & Disasters Quarterly1396اول
28961465The best encouraging persons in labor: A content analysis of Iranian mothers' experiences of labor supportISIPLOS ONE1396سوم
29961313Relationship of Perceived Benefits and Perceived Barriers with Regular Physical Activity Among Employees of Mashhad University of Medical SciencesISCفصلنامه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت1396دوم
30961209Evaluating the performance of family physician in rural health centers, Bardaskan, 2013index copernicusبیهق1394اول
31960118At first glance, informal payments experience on track: why accept or refuse Patients’ perceive in cardiac surgery department of public hospitals, northeast of Iran 2013ISIBMC health services research1395دوم
32954269Iran's Health System evolution and Tariff change on Cardiovascular Ward Performance of a Big Teaching HospitalISCپایش1396اول
33954157A study on the analysis of errors and their effects for evaluating the processes of prescribing and consuming drugs in ICU for the burnsISCمجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی1395چهارم
34953561Observation in Grounded Theory and Ethnography: What are the Differences?ISIIranian Red Crescent Medical Journal1395سوم
35953243Effect of education based on the theory of planned behavior on adoption of oral health behaviors of pregnant women referred to health centers of Birjand in 2016PMCJournal of International Society of Preventive and Community Dentistry1395مسئول
36953062Spiritual health in cancer patients at OMID hospital affiliated with Mashhad University of Medical Sciences- 2012SID/Iranmedex/Magiranپژوهش در دین و سلامت1394اول
37952611Validity and reliability of the Persian version of quality assessment questionnaire (SERVUSE Model)ISCپایش1395دوم
38951930Medication Errors and its Contributing Factors among MidwivesISCjournal of miwifery and reproductive health1395دوم
39951676Performance Evaluation of Mashhad University of Medical Sciences’ Hospitals During 2006-2011: Application of Pabon Lasso ModelISCJentashapir Journal of Health Research1395دوم
40951648Effect of educational intervention based on Self- Efficacy Theory (SET) on behavior of prevention of HIV/ AIDS in high risk womenscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1394اول
41951277Evaluation of Medication Errors by Nurses in Hospitals Affiliated with Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, IranISCPatient Safety and Quality Improvement Journal1395اول
42951118Assessment of Patient Safety Culture in a Selected Number of Pharmacies Affiliated to Mashhad University of Medical Sciences Using the Pharmacy Survey on Patient Safety Culture (SOPS)ISCjournal of patient safety & quality improvement journal1395دوم
43951085Identification of priorities for medication safety in the neonatal intensive care unit via failure mode and effect analysisISIiranian journal of neonatology1395سوم
44950887Responsiveness of the Health System in Outpatient Services in Low and High Income Areas of MashhadISCفصلنامه علوم پیراپزشکی و توانبخشی1395سوم
45950885Importance of health System responsiveness in a high and low income areas in Mashhad, Iran: A Household surveyISCپایش1395سوم
46950638Challenges in the rural family doctor system in Iran in 2013–14: a qualitative approachISIfamily practice1395دوم
47950542Risk Assessment of Using Entonox for the Relief of Labor Pain: A Healthcare Failure Modes and Effects Analysis ApproachPMCElectron Physician1394سوم
48942550Public or Private Hospitals: Survey of Households’ Tendencies in Some Selected Areas of Mashhadindex copernicusمدیریت سلامت1394سوم
49942511Predictors of oral health care in pregnant women based On theory of planned behaviorسایر سایت‏های تخصصیمجله تحقیقات نظام سالمت1394اول
50942258Evaluation of food service management, nutrition counseling and treatment diet in selected hospitals of Tehran University of Medical Sciences, 2011سایر سایت‏های تخصصیفصلنامه نوید نو1393اول
51942255selfcare managementSID/Iranmedex/Magiranبهورز1394سوم
52942254Pharmacy management assessment based on accreditation standards for JCI-2008 in Tehran University of Medical Sciences hospitalsSID/Iranmedex/Magiranنوید نو1393چهارم
53942253Evaluation of food service management, nutrition counseling and treatment diet in selected hospitals of Tehran University of Medical Sciences, 2011SID/Iranmedex/Magiranنوید نو1393اول
54941139Studying Waiting Time of Patient during Discharge Process in Clinical Departments of Imam Reza Hospital affiliated with Mashhad University Of Medical Science In 2014SID/Iranmedex/Magiranفصلنامه بیمارستان1394اول
55940925Duties and Performance of Academic Advisors from the Students' PerspectiveSID/Iranmedex/Magiranپژوهش در آموزش علوم پزشکی1394اول
56935370Personal and Socio-Cultural Barriers to Cervical Cancer Screening in Iran, Patient and Provider Perceptions: a Qualitative StudyMedlineAsian Pacific Journal of Cancer Prevention1394مسئول
57935229Health-promoting lifestyle among Mashhad School of Health Students, Mashhad, Iran, 2014CinahlJournal of Midwifery & Reproductive health1393سوم
58935154The effect of educational programs based on the theory of planned behavior to improve the oral health behavior of pregnant women attending urban health facilities Ashkhaneh city in 2014SID/Iranmedex/Magiranمجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی1394اول
59935041Proactive risk assessment of the laboratory management process in Ghaem Hospital, Mashhad (2013)ISCJournal of Paramedical Sciences1394اول
60934984Risk assessment of the selected processes in women’s surgery ward by Healthcare Failure Mode and Effect Analysis (HFMEA) method, 2013Chemical AbstractInternational Research Journal of Applied and Basic Sciences1394اول
61934983The effect of educational intervention based on theory Efficacy of preventive behaviors HIV / AIDS in high-risk womenscopusزنان ومامایی ایران1394اول
62934685Validating and determining the weight of items used for evaluating clinical governance implementation based on analytic hierarchy process modelPMCInternational Journal of Health Policy and Management,1394مسئول
63934547Determining the Theory of Planned Behavior’s Predictive Power on Adolescents’ Dependence on Computer GamesEmbaseفصلنامه علمی پژوهشی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت1393چهارم
64934518Patients Satisfaction from Family Physicians in Health Centers Affiliated with Sabzevar University of Medical Sciences with EUROPEP -2012ISCطلوع بهداشت1393اول
65934425Intercourse Intention Based on Planned Behavior Theory in Married Women Visiting Healthcare Centers of Mashhad CityChemical Abstractمجله سلامت وبهداشت1393اول
66934261Improvement of hospital processes through business process management in Qaem Teaching Hospital: A work in progressPMCJournal of Education and Health Promotion1393مسئول
67934040Risk Assessment of Drug Management Process in Women Surgery Department of Qaem Educational Hospital (QEH) Using HFMEA Method (2013)scopusIranian Journal of Pharmaceutical Research1393پنجم
68934038Health Care Failure Mode and Effect Analysis: A Useful Proactive Risk Analysis of Nutrition and Food Distribution in Mashhad Qaem Hospital’s Women’s Surgery Ward in 2013Chemical AbstractNutrition and Food Sciences Research1393اول
69933932Prospective risk assessment of blood transfusion in Pediatric Emergency Department of Ghaem Hospital by the Health Failure Mode and Effects Analysis (HFMEA) methodologyindex copernicusفصلنامه پژوهشی خون1393اول
70933931Challenges of providing cervical cancer prevention programs in iran: a qualitative studyISIAsian Pacific journal of cancer prevention1393مسئول
71933822Proactive Risk Assessment of Blood Transfusion Process, in Pediatric Emergency, Using the Health Care Failure Mode and Effects Analysis (HFMEA)PMCGlobal Journal of Health Science1393دوم
72933800Demographically Investigate the Trauma Resulting From Road Traffic Accidents in Injured Patients Referred to Taleghani Hospital in Mashhad (Khorasan razavi, Iran)-2013ISCارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها1393اول
73933779Content Analysis of Course Plans Presented by Teachers in the School of Health of Mashhad University of Medical Sciences (2012-2013)EmbaseFuture of Medical Education1393اول
74933769Effect of the Quran sound on labor pain and other maternal and neonatal factors in nulliparous womenISCJournal of Research & Health1393دوم
75933768Assessing Risks of Selected Processes in Otolaryngology surgery Department Quaem Hospital Using Health Failure Mode and Effects Analysis (HFMEA)*ISCمدیریت اطلاعات سلامت1393اول
76933763Performance evaluation of Bardaskan city health network: Using the model of the European Foundation for Quality Management (EFQM)SID/Iranmedex/Magiranفصلنامه مدیریت ارتقای سلامت1393اول
77933382Proactive risk assessment of the MRI process in Ghaem Hospital, Mashhad (2013)index copernicusمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین1393اول
78933307Is Mashhad hospitals ready for medical tourists?index copernicusInternational Journal of Health System and Disaster Management1393مسئول
79933302Awareness of Evidence-Based Medicine among Interns of Mashhad University of Medical Sciences, Iran. Strides Dev Med EducISCگام های توسعه در آموزش پزشکی1393اول
80932808Business Process Management Approach in Healthcare OrganizationsISCمدیریت اطلاعات سلامت1391دوم
81932577A Study on the Frequency and the Reasons for Cancellation of Surgical Operations in Khatam Hospital (Mashhad, Iran) in 2013(Emro (IMEMRPatient Saf Qual Improv1393اول
82932464Developing "an integrated business process management and lean"model for improving quality of services in teaching hospitalsindex copernicusInternational Journal of Health System and Disaster Management1392اول
83932463Evaluating and Ranking of Isfahan Provinces in Terms of Access to Health Sector IndicatorsISCمدیریت اطلاعات سلامت1393اول
84932462Effect of nutrition education during puberty on nutritional knowledge and behavior of secondary School female students in Birjand in 2012ISCJournal of Birjand University of Medical Sciences1393سوم
85932459The relationship between critical thinking disposition and job satisfaction in health team in North-Khorasan province, IranEmbaseJ Research Health1393اول
86932260Perception of fear and adoption of risk control for hookah use among male students: using the extended parallel process modelindex copernicusJ of research and health1393اول
87932147Evaluating Effective Factors in Recruiting and Retaining Health Volunteers in Iran-2013سایر سایت‏های تخصصیMiddle-East Journal of Scientific Research1393اول
88931574Factors Associated with Discharge of Children from Hospital Against Medical Advice (AMA) at Doctor Sheikh Pediatric Hospital (DSPH) in Mashhad: 2011-2013Chemical AbstractWorld Journal of Medical Sciences1393اول
89931150Using social marketing model to persuade the rural women to do mammographyISCمجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیات بهداشتی تهران1393سوم
90931088Compliance between what teachers taught and the course plans: The students' perspective at the School of Public Health of Mashhad University of Medical SciencesISCمجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی1393اول
91930573A Survey on Evaluating the Relation between Self-esteem and Quality of Life in Students of Health School Affiliated to Mashhad University of Medical Sciences (2012)index copernicusJundishapur Journal of Health Sciences (JJHS)1393دوم
92930456Investigating Women’s Lifestyle during the Preconception Period in Kalat County, IranCinahljournal of midwifery & reproductive health1393مسئول
93930400Experience of Unplanned Pregnancy in Women Attending to Health Centers of Mashhad, Iran: A Phenomenological Studyscopusمجله زنان، مامایی و نازایی1392مسئول
94930351Challenges in Evaluating Clinical Governance Systems in Iran: A Qualitative StudyISIIranian Red Crescent medical journal1393چهارم
95930218The quality assessment of family physician service in rural regions, Northeast of Iran in 2012PMCInternational Journal of Health Policy and Management1393مسئول
9692774Patient education services and the organizational factors affecting them at teaching hospitals affiliated with Mashhad University of Medical Sciences (MUMS), 2008ISI2012 WPMH GmbH. Published by Elsevier Ireland Ltd1391دوم
97925120Occupational burnout and influence of work environment factors among family physicians in Khorasan RazaviISCفصلنامه علمی پژوهشی طب کار1392مسئول
98925119Developing an Appropriateness Criteria for Knee MRI Using the Rand Appropriateness Method (RAM)-2013Chemical AbstractArchives of Bone and Joint Surgery (ABJS)1392اول
99925047The Effects of Physical Activity Training on Occupational Burnout of Employees in the Iranian city of AghGhala in 2012SID/Iranmedex/MagiranJundishapur Journal of Health Sciences,1392سوم
100924803Beneficial and Adverse Effects of the Integration of Medical Education and Health Service in IR. Iran; A Delphi Exercise.scopusJournal of Medical Sciences1392چهارم
101924736Health care provider s’ knowledge, attitude and practice regarding pre-conception careعلمی پژوهشی ایندکس نشدهJournal of Research & Health1392مسئول
102924671Quality of Labor Support during LaborSID/Iranmedex/Magiranpatient safety and quality improvement journal1392سوم
103924525Communication Skills Of Undergraduate Students’advisors In Kerman University Of Medical Sciences-2011ISCگام های توسعه در آموزش علوم پزشکی1391
104924520Clinical Governance: The Challenges of Implementation in Iranindex copernicusInternational Journal of Hospital Research1391
105924517EFQM-based Self-assessment of Quality Management in Hospitals Affiliated to Kerman University of Medical SciencesPMCInternational Journal of Hospital Research1392مسئول
106923342Determining the Organizational Intelligence Level of Hospitals in Our Regionسایر سایت‏های تخصصیPatient safety and quality improvement journal1392دوم
107923341Customers’ Complaints and its Determinants: The Case of a Training Educational Hospital in IranPMCInternational Journal of Health Policy and Management (IJHPM)1392اول
108923059Mammography in Rural Areas of Iran: A Qualitative Study for Designing a Social Marketing InterventionISCمجله تحقیقات کیفی در علوم سلامت-1392مسئول
109922566Study of Patient’scomplaints Reported over 36 Months at a Large Public Educational Specialized Center of Obstetrics and GynecologyscopusMiddle-East Journal of Scientific Research1392سوم
110922481Experience of applying withdrawal in women of Mashhad: a phenomenological studyISCمجله دانشگاه علوم پزشکی بیرجند1392سوم
111922457The relationship between dimensions of organizational structures and employees› psychological empowerment in mashhad university of medical sciencesISCفصلنامه مدیریت پرستاری1392دوم
112922000The Challenges facing Boards of Trustees for Managing Medical Universities in Iran: A Qualitative StudyISIWULFENIA Journal1392دوم
113921998Effect of sex education, based on the theory of planned behavior, on the sexual function of the woman attending Mashhad health centersISCمجله علمی- پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند1392اول
114921996Health System Responsiveness: A Case Study of General Hospitals in IranPMCInternational Journal of Health Policy and Management (IJHPM)1392اول
11591902Iranian Health System Decentralization Reform: A Qualitative Study of Various Levels of Autonomy Granted to Public Hospitals Affilieated with Ministry of Health in IranISIValue in Health1390
11691901The challenges of supervision on providing health services from the viewpoint of the insurer: A qualitative studyscopusInternational Journal of Collaborative Research on Internal Medicine & Public Health1391دوم
11791734Assessment of the Iran health innovation system and provide corrective suggestionsISCPayesh1391سوم
11891731Health-Related Quality of Life of Breast Cancer Patients in Iran: Pooled Analysis using Generalized Estimating EquationsISIAsian Pacific Journal of Cancer Prevention1391
11991026The Role of Research and Development Units in University Management Information Systems: A Comparative Studyindex copernicusHealth Information Management1391اول
12090824The first experience of intercourse in married women of Sabzevar city: A phenomenological studyISIHealthMED1390اول
12190787Attitude of health information system managers and officials of the hospitals regarding the role of information technology in reengineering the business procedures: A qualitative studyISIHealthmed1390سوم
12290761Criteria for priority-setting in Iran basic health insurance package: Exploring the perceptions of health insurance expertsISIHealthMED1390پنجم
12390508A qualitative study of the difficulties in reaching sustainable universal health insurance coverage in IranISIHealth policy and planning1390مسئول
12490421Investigating the relative risk factors of injuries caused by accidents on roads in the Mashhad area in 2007ISIIranian Red Crescent Medical Journal1390پنجم
12590236Attitude and Performance of Faculties Towards the Implementation of the Electronic Learning System (ELS) in mashhad University of Medical Sciences (MUMS) in 2009index copernicusIranian Journal of Medical Education1390مسئول
12689717Research setting priority and different ways of them SID/Iranmedex/Magiranفصلنامه بیمارستان1389مسئول
12789700Sustainable universal health insurance coverage barriers in Iran: 2007index copernicusپایش1389مسئول
12889373Motorcycle Fatal Accidents in Khorasan Razavi Province, IranISIIranian Journal of Public Health1389سوم
12989279Study of patient complaints reported over 30 months at a large heart centre in TehranISIQuality & Safety in Health Care1389مسئول
13089156Factors Influencing Creativity and Innovation of the Senior Managers of Iran University of Medical Sciences-2010ISIResearch Journal of Biological Sciences1389چهارم
13188278motorcycle fatal accident in khorasan razavi provice iranISIiranian j of public health1388

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1981735بررسی اپیدمیولوژیک و هزینه های درمانی بیمارن پذیرش شده در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی مشهد؛ سال 1396کنگره ملی مدیریت منابع مالی در نظام سلامتیزدپوستر1397خير
2981734تاثیر برنامه تحول سلامت بر پرداخت از جیب بیماران بستری شده در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی مشهدکنگره ملی مدیریت منابع مالی در نظام سلامتیزدپوستر1397خير
3981733بررسی تغییر رفتار بیمه تکمیلی و بیمه شدگان، قبل و بعد از اجرای برنامه تحول نظام سلامت در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی مشهدکنگره ملی مدیریت منابع مالی در نظام سلامتیزدپوستر1397خير
4981282استراتژیهای مقابله با بیماری در زنان مبتلا به اختلالات کف لگنهمایش مراقبت مبتنی بر شواهد در پرستاری و ماماییمشهدپوستر1398خير
5980226افزایش بهره وری تخت های بیمارستان از طریق اصلاح فرآیند ترخیص: یک مطالعه اقدام پژوهی از طریق طراحی و استقرار ترخیص الکترونیکپنجمین همایش سالیانه دانشگاه علوم پزشکی سمنانسمنانپوستر1397خير
6980222مقایسه هزینه های تمام شده ارائه خدمات دندانپزشکی مرکز بهداشت شماره یک مشهد با قیمت خدمات بخش خصوصی در سال 1395سومین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد الگوی اسلامی ایرانی پیشرفتمشهدپوستر1397خير
7974351مقایسه درآمد بیمارستان قائم (عج) مشهد از اقلام مشمول 6 درصد هتلینگ با هزینه آن‌ها در سال 1395سومین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اسلامی ایرانی پیشرفتمشهدسخنرانی1397خير
8973194بررسی وضعیت ناهنجاریهای مادرزادی در ایران : مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیزthe 9th National Congress of Health Education and Promotion and the First International Congress of Health Literacy,2018,Mashhadمشهدپوستر1397خير
9972644نگرانیهای زنان مبتلا به افتادگی اعضای لگن: یک مطالعه ی کیفیاولین کنگره ی پژوهش های دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی خراسانگنابادپوستر1397خير
10972643تبیین رفتارهای جستجوی سلامت در زنان مبتلا به افتادگی اعضای لگن: مطالعه ی کیفیاولین کنگره پژوهش های دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی خراسانگنابادسخنرانی1397خير
11971138بررسی طیف خدمات بستری ارائه شده به مصدومین زلزله فریمان و بار مالی مستقیم ناشی از آن در سال 1396دومین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتیمشهدسخنرانی1396خير
12970832بررسی وضعیت درآمد حاصل از مراجعه یماران گردشگر سلامتو بیشترین علل مراجعه آنها به بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1395کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتیمشهدسخنرانی1396خير
13970146تاثیر اجرای طرح تحول نظام سلامت در میزان مواجهه با هزینه های کمرشکن بیماران بستری: بررسی میدانی در یک بیمارستان بزرگدومین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتیمشهدپوستر1396خير
14970070تاثیر اجرای برنامه طرح تحول سلامت بر میزان فقر بیماران بستری: یک مطالعه مقطعی در یک بیمارستان بزرگدومین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتیمشهدپوستر1396خير
15964427طراحی شاخص های ارزیابی عملکرد با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبیدومین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتیمشهدسخنرانی1396خير
16964125Effects of Ambient Air Pollution on the Risk of Congenital Anomalies: A Systematic Reviewپانزدهمین سمینار کشوری دانشجویی دانش و تندرستیشاهرودپوستر1396خير
17963194تدوین نقشه راه اجرای استراتژی با رویکرد کارت امتیازی متوازندومین همایش کشوری و چهارمین همایش دانشگاهی پژوهش در توسعه مدیریت و منابع نظام سلامتبابلسخنرانی1396خير
18963136تعیین و اولویت بندی شاخص های ارزیابی عملکرد بیمارستان با تکنیک دلفی در کارت امتیازی متوازندومین همایش ملی و چهارمین همایش دانشگاهی پژوهش در توسعه مدیریت و منابع انسانیبابلسخنرانی1396خير
19961502آنالیز هزینه در بیماران دچار سوختگی در شمال شرق ایرانهشتمین اجلاس آسیایی جامعه ایمنمشهدسخنرانی1395خير
20961094بررسی کارکرد اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در موضوع بیماران نیازمند:2016اولین کنگره پزشکی اجتماعی ایرانتهرانپوستر1395خير
21961093هزینه صدمات ناشی از حوادث ترافیکی در شمال شرق ایران(2014-2016)اولین کنگره پزشکی اجتماعیتهرانسخنرانی1395خير
22960618تبیین چالش‌های نظام پزشک خانواده روستایی در ایران در سال2015: یک رویکرد کیفیاولین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتیمشهدسخنرانی1395خير
23960617تبیین نقاط ضعف نظام پزشک خانواده روستایی در استان خراسان رضوی 1393: با رویکرد کیفیاولین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتیمشهدپوستر1395خير
24960616بررسی چالش­های نظام پزشک خانواده روستایی از دیدگاه مدیران و پزشکان خانواده در استان خراسان رضوی 1393اولین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتیمشهدپوستر1395خير
25960615بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر جلب و تداوم همکاری داوطلبان سلامت در شهر مشهد سال 1391اولین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتیمشهدپوستر1395خير
26960614ارزیابی کیفیت خدمات پزشک خانواده در مراکز بهداشتی درمانی روستایی شهر مشهد در سال 1393اولین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتیمشهدسخنرانی1395خير
27960369تعیین شاخص های ارزیابی عملکرد اتاق عمل مرکز آموزشی درمانی منتصریه مشهد براساس الگوی کارت امتیازی متوازن و تکنیک دلفیاولین کنفرانس ملی تحول و نواوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتیمشهدسخنرانی1395خير
28960367مقایسه ارزیابی عملکرد با وزن دهی و بدون وزن دهی به شاخص ها با رویکرد پیوندی: مورد مطالعه بیمارستان منتصریه مشهداولین کنفرانس ملی تحول و نواوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتیمشهدپوستر1395خير
29960365پاسخگویی در مرکز آموزش درمانی منتصریه دانشگاه علوم پزشکی مشهداولین کنفرانس ملی تحول و نواوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتیمشهدپوستر1395خير
30950627بررسی رضایتمندی و علل تمایل به ترک خدمت در پزشکان خانواده دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 94تازه های علوم بهداشتیتهرانپوستر1394خير
31950626بررسی رابطه بین رضایتمندی و کیفیت زندگی کاری پزشکان خانواده دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 94نهمین همایش تازه های علوم بهداشتیتهرانپوستر1394خير
32943361بررسی شکایات ثبت شده در بیمارستان ام البنین(س) دانشگاه علوم پزشکی مشهد و عوامل موثر بر آن1387-90اولین همایش کشوری ممیزی بالینی و ارتقای کیفیتتبریزپوستر1391خير
33943360بررسی رضایت بیماران از خدمات پزشکان خانواده مراکز بهداشتی درمانی روستایی شهرستان سبزوار در سال 1391همایش ملی ارتقای کیفیت با رویکرد حاکمیت بالینیخراسان شمالیپوستر1391خير
34943356ارزیابی ریسک فرایند مدیریت دارو دربخش جراحی زنان مرکز آموزشی-درمانی قائم مشهد با روش'تحلیل حالات و اثرات خطای مراقبت سلامت' (HFMEA)(1392)کنگره بین المللی کیفیت، ایمنی تجویز و مصرف منطقی دارومشهدپوستر1394خير
35943341بررسی چالشهای نظام پزشک خانواده روستایی در استان خراسان رضوی 1392-93. با رویکرد کیفیاولین همایش سالیانه علمی پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سبزوارسبزوارپوستر1393خير
36943337آگاهی کارورزان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در زمینه پزشکی مبتنی بر شواهد1392دهمبن کنگره پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی شرق کشورسبزوارپوستر1394خير
37943334ارزیابی ریسک پیشگیرانه فرایند ام آر آی در بیمارستان آموزشی قائم مشهد (1392)دهمین کنگره پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی شرق کشورسبزوارپوستر1394خير
38943326ارزیابی میزان رضایت پزشکان خانواده شهرستان مشهد از برنامه پزشک خانواده سال 1388سمینار سراسری نقش پزشک خانواده در نظام سلامتمشهدپوستر1391خير
39943321بررسی فاصله ادراکات و انتظارات بیماران از کیفیت خدمات پزشک خانواده در مراکز بهداشتی درمانی روستایی (منطقه 1) شهر مشهد در سال 1390-91سمینار سراسری نقش پزشک خانواده در نظام سلامتمشهدپوستر1391خير
40941983ارزیابی ریسک فرایند های تجویز و مصرف دارو در بخشهای مراقبت ویژه به روش تجزیه و تحلیل حالات و اثرات خطا (FMEA)کنگره بین المللی کیفیت، ایمنی، تجویز و مصرف منطقی دارومشهدپوستر1394خير
41941982ارزیابی ریسک خطا های ثبت دستورات دارویی بخشهای مراقبت ویژه به روش تجزیه و تحلیل حالات و اثرات خطا (FMEA)کنگره بین المللی کیفیت، ایمنی، تجویز و مصرف منطقی دارومشهدپوستر1394خير
42941981ارزیابی ریسک خطا های ثبت دستورات دارویی بخشهای مراقبت ویژه به روش تجزیه و تحلیل حالات و اثرات خطا (FMEA)کنگره بین المللی کیفیت، ایمنی، تجویز و مصرف منطقی دارومشهدپوستر1394خير
43941980ارزیابی ریسک فرایند های تجویز و مصرف دارو در بخش مراقبت ویژه داخلی به روش تجزیه و تحلیل حالات و اثرات خطا (FMEA)کنگره بین المللی کیفیت، ایمنی، تجویز و مصرف منطقی دارومشهدپوستر1394خير
44941979ارزیابی ریسک فرایند های تجویز و مصرف دارو در بخش مراقبت ویژه سوختگی به روش تجزیه و تحلیل حالات و اثرات خطا (FMEA)کنگره بین المللی کیفیت، ایمنی، تجویز و مصرف منطقی دارومشهدپوستر1394خير
45941978ارزیابی ریسک فرایند های تجویز و مصرف دارو در بخش مراقبت ویژه عفونی و مسمومین به روش تجزیه و تحلیل حالات و اثرات خطا (FMEA)کنگره بین المللی کیفیت، ایمنی، تجویز و مصرف منطقی دارومشهدپوستر1394خير
46941977ارزیابی ریسک فرایند های تجویز و مصرف دارو در بخش مراقبت ویژه نوزادان به روش تجزیه و تحلیل حالات و اثرات خطا (FMEA)کنگره بین المللی کیفیت، ایمنی، تجویز و مصرف منطقی دارومشهدپوستر1394خير
47941976ارزیابی ریسک فرایند های تجویز و مصرف دارو در بخش مراقبت ویژه اطفال به روش تجزیه و تحلیل حالات و اثرات خطا (FMEA)کنگره بین المللی کیفیت، ایمنی، تجویز و مصرف منطقی دارومشهدپوستر1394خير
48941972مخارج دارویی و سهم آن از مخارج سلامت و ظرفیت پرداخت خانوارها در سال 1392کنگره بین المللی کیفیت، ایمنی، تجویز و مصرف منطقی دارومشهدپوستر1394خير
49941970مقایسه بین استانی مخارج دارویی خانوارهای ایرانی در سال 1392کنگره بین المللی کیفیت، ایمنی ، تجویز و مصرف منطقی دارومشهدپوستر1394خير
50941832ارزیابی ریسک فرایند های تجویز و مصرف دارو در بخش مراقبت ویژه جراحی به روش تجزیه و تحلیل حالات و اثرات خطا (FMEA)کنگره بین المللی کیفیت، ایمنی، تجویز و مصرف منطقی دارومشهدپوستر1394خير
51934816توسعه رقابت داخلی مثبت با فرصت کلینیک های ویژه: راهی برای افزایش کارایی طرح تحول در بیمارستان های دولتیهمایش نقد عملکرد دولت یازدهم در حوزه سلامتتهرانپوستر1394خير
52934815بیمارستان آموزشی چند محصولی و مدل های برنامه ریزی استراتژیک تک محصولی: بررسی نقادانه مدل های معمول در بیمارستان های آموزشیهمایش نقد عملکرد دولت یازدهم در حوزه سلامتتهرانپوستر1393خير
53934658بیمارستان دولتی یا خصوصی: بررسی عوامل موثر در انتخاب نوع بیمارستان از دیدگاه خانوارهمایش بین المللی تحول پایدار در نظام سلامتاصفهانپوستر1393خير
54934655مقایسه اهمیت هر یک از ابعاد پاسخگویی نظام سلامت از دیدگاه خانوارهای ساکن در دو منطقه برخوردار و غیر برخوردار شهر مشهدهمایش بین المللی تحول پایدار در نظام سلامتاصفهانپوستر1393خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
184اصول بازاریابی مراقبت های سلامت1391ترجمه
22067چالش های نظام پزشک خانواده1398تالیف
32046چالش های نظام پزشک خانواده1398تالیف و گردآوری
42045بررسی بار مالی ناشی از تجویزهای نامناسبMRI زانو1393تالیف
51423درسنامه مدیریت آموزه های برنامه فلوشیپ مدیریت شبکه بهداشتی درمانی - جلد اول1395تالیف
61290نظام ارزیابی عملکرد تحصیلات تکمیلی دردانشگاه های علوم پزشکی1394تالیف
71022پوشش همگانی سلامت در ایران1393تالیف بخشی از کتاب

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری
19233کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهاول1395
29160کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهاول1393

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه