حسین  ابراهیمی پور
خلاصه عملکرد حسین  ابراهیمی پور
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

حسین ابراهیمی پور

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): حسین ابراهیمی پور رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشکده/محل خدمت : دانشکده بهداشت
پست الکترونیک : ebrahimipourh@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
مدیریت خدمات بهداشتی درمانیکارشناسی78علوم پزشکی ایران
مدیریت خدمات بهداشتی درمانیکارشناس ارشد 80علوم پزشکی ایران
مدیریت خدمات بهداشتی درمانیدکترا (Ph.D.)87علوم پزشکی ایران

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1961262بررسی تاثیر اصلاحات نظام سلامت ایران بر میزان پرداخت از جیب بیماران در بیمارستان¬های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهدمجریپایان یافتهخير
2960442ﺑﺮرﺳﯽ عوامل تاﺛیرﮔﺬار ﺑﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ دانشجویان سال ششم و هفتم رشته پزشکی داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ مشهد، برای ورود ﺑﻪ ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮادهمجریپایان یافتهبلي
3960289بررسی کارکرد اجتماعی بیمارستان های دانشگاهی علوم پزشکی مشهد در طی سال های 92 تا 96 و ارائه راه کارهای ارتقاء آنمجریپایان یافتهبلي
4960285بررسی میزان اعتماد عمومی به مراقبت های سلامت ارائه شده درشهر مشهد از دیدگاه دریافت کنندگان مراقبت ها در سال 1396مجریپایان یافتهبلي
5960223مقایسه هزینه تمام شده ارائه خدمات دندانپزشکی مرکزبهداشت شماره (1) مشهدبا قیمت خرید خدمات از بخش خصوصی- سال 1395مجریپایان یافتهبلي
6960210مقایسه هزینه گلوبال پیوند کلیه با هزینه واقعی آن در بیمارستان منتصریه مشهد در سال 1394 ( هزینه یابی مبتنی بر فعالیت)مجریدر دست اجراخير
7951710بررسی تأثیر طرح تحول سلامت بر سهم بیمه تکمیلی در هزینه های پرونده مراجعین به بیمارستان های دولتی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد - 95-91مجریپایان یافتهخير
8951703بررسی هزینه تمام شده ماموریت‌های اورژانس پیش بیمارستانی دولتی بر اساس مدل ABC و مقایسه آن با هزینه ماموریت‌های اورژانس پیش بیمارستانی خصوصی شهر مشهد در سال 1395مجریپایان یافتهبلي
9951685بررسی بهره وری از دست رفته مبتلایان به دیابت در استان خراسان جنوبی در سال 1395مجریپایان یافتهبلي
10951543مقایسه هزینه گلوبال پیوند کبد با هزینه واقعی پیوند کبد در بیمارستان منتصریه مشهد در سال 1394 ( هزینه یابی مبتنی بر فعالیت)مجریدر دست اجراخير
11951432طراحی نقشه توسعه سلامت استان خراسان رضویمجریپایان یافتهخير
12951108هزینه تمام شده هر خدمت به ازای هر بیمار بستری در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال1395مجریپایان یافتهخير
13951104بررسی بهره وری از دست رفته در مصدومین حوادث ترافیکی مراجعه کننده به بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 95مجریپایان یافتهبلي
14951083مقایسه هزینه فرصت سمت های مشابه در پرداخت مبتنی بر عملکرد بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی مشهد( مهر 1393 الی شهریور 1394)مجریپایان یافتهخير
15950958بررسی برابری در تامین مالی سلامت در مراجعین بستری بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی مشهد با استفاده از شاخص مشارکت عادلانه مالی در تامین مالی نظام سلامت (FFCI) در سال 1395مجریپایان یافتهخير
16950172تحلیل هزینه و درآمد بیمارستان شهید کامیاب مشهد در سال 1394مجریپایان یافتهخير
17950099تحلیل هزینه و درآمد بیمارستان امید در سال 1394مجریپایان یافتهخير
18941685محاسبه هزینه خدمت آنژیوگرافی و عمل قلب باز (عروق کرونر) در قالب گلوبال در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد (مهر1393- مهر 1394 )مجریپایان یافتهبلي
19940885بررسی تاثیرطرح تحول نظام سلامت برمدت اقامت دربخش گوارش بیمارستان امام رضاوتعیین عوامل موثربرآن درسال94مجریپایان یافتهبلي
20940674بررسی وزن هنگام تولد نوزادان مادران مبتلا به دیابت بارداری در مراکزبهداشتی درمانی شهرمشهد در سال1395 مجریپایان یافتهخير
21940641شناسایی موانع پیاده سازی مدیریت دانش در بیمارستان امام رضا (ع) مشهد و اولویت‌بندی موانع با استفاده از تاپسیس فازی- 1394مجریپایان یافتهخير
22940604کاربرد مدیریت ناب و تاثیر آن در بهبود فرآیندهای بخش جراحی بیمارستان آزادی تهران- سال 1394مجریپایان یافتهبلي
23940483بررسی میزان اضطراب،استرس،افسردگی و ارتباط آن با کیفیت زندگی در دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1395مجریپایان یافتهخير
24940400تحلیل هزینه و درآمد بخش های مختلف بیمارستان امام رضا (ع) برای سال 1393 مجریپایان یافتهخير
25940399مقایسه تعرفه گلوبال 10 عمل جراحی منتخب با مجموع تعرفه معمول آنها در مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی امام رضا (ع) – سال 1394مجریپایان یافتهبلي
26940288بررسی ارتباط انگیزش و فرسودگی تحصیلی دانشجویان دانشکده بهداشت مشهد سال 1394مجریپایان یافتهخير
27940267بررسی میزان مواجهه خانوارها با هزینه های کمرشکن سلامت و فقر قبل و بعد از اجرای طرح تحول سلامت درمراجعین بستری بیمارستان امام رضا(ع) مشهدمجریپایان یافتهبلي
28940239ارزیابی انتظارات بیماران از کیفیت خدمات قبل و بعد از بستری در بیمارستانهای شهر نیشابوردر سال 1393مجریپایان یافتهبلي
29940195تأثیر پیاده سازی رویکرد شش سیگما بر کاهش زمان انجام غربالگری کم کاری مادرزادی تیروئیدنوزادان درمنطقه تحت پوشش مرکز بهداشت ثامن مشهدمجریپایان یافتهخير
30930973بررسی فراوانی علل بستری مجدد و هزینه های ناشی از آن در بیماران گیرنده پیوند کلیه بیمارستان منتصریه مشهد در سال های 90 تا 1393مجریپایان یافتهبلي
31930946طراحی یک الگوی کمی مناسب جهت ارزیابی گروه های آموزشی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهدمجریپایان یافتهخير
32930862چالش های پایگاه های اورژانس پیش بیمارستانی (115) مشهد در زمینه تصادفات درون شهری در سال 1393- مطالعه کیفیمجریپایان یافتهخير
33930861چالش های بخشهای اورژانس پذیرش دهنده مصدومین تصادفات شهری در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی مشهد- 1393: یک مطالعه کیفیمجریپایان یافتهخير
34930814کارسنجی فعالیت های حوزه آموزش دانشکده بهداشت جهت ارتقاء مدیریت عملکرد منابع انسانیمجریدر دست اجراخير
35930717بررسی تاثیر مداخله آموزشی براساس تئوری خودکارآمدی بر اتخاذ رفتار های پیشگیری از ایدز در زنان آسیب پذیر و پر خطر شهرستان نکا در سال 1392 مجریپایان یافتهبلي
36930676تحلیل اقتصادی عملکرد بیمارستان امام رضا (ع) در سال 1392 و ارایه راهکارهای پیشنهادی جهت بهبود کارایی بیمارستانمجریآماده طرح در شورا(پایان طرح)خير
37930594بررسی دیدگاه دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد از وظایف و عملکرد اساتید راهنما در سال 1393مجریپایان یافتهخير
38930180بررسی موانع انجام فعالیت های پژوهشی از دیدگاه دانشجویان محقق و غیر محقق دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال تحصیلی 93 - 92مجریپایان یافتهخير
39922810بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر تئوری رفتاربرنامه ریزی شده بر کاهش وابستگی نوجوانان به بازی های کامپیوتری در شهرکاشمر سال 1392مجریپایان یافتهبلي
40922674شناسایی راهکار های بهبود ارائه خدمات پس از وقوع تصادفات جرحی در شهر مشهدمجریپایان یافتهبلي
41922419بررسی میزان مواجهه خانوارها با هزینه های کمرشکن سلامت قبل و بعد از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها در ایرانمجریپایان یافتهخير
42922408رابطه بین مولفه های فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در بیمارستان شهید کامیاب مشهد-1394 مجریپایان یافتهخير
43922319بررسی سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت دربین دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد-1392مجریپایان یافتهخير
44922303تاثیر بکارگیری مدل شش سیگما بر متوسط زمان انتظار در فرآیند ترخیص بیماران بیمارستان امام رضا(ع) مشهدمجریپایان یافتهبلي
45921673ارزیابی عملکرد اتاق عمل بیمارستان منتصریه با رویکرد کارت امتیازی متوازن در سال93مجریپایان یافتهخير
46921508بررسی تاثیر آموزش بر آگاهی و عملکرد دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی شهر بیرجند در مورد تغذیه در دوران بلوغمجریپایان یافتهخير
47920681بررسی وضعیت پرداخت های غیر رسمی بیماران و عوامل مؤثر بر آن دربخش جراحی قلب بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1392مجریپایان یافتهبلي
48920626ارزیابی فرهنگ ایمنی بیمار در داروخانه های شهر مشهد با استفاده از پرسشنامه SOPSمجریپایان یافتهخير
49920397بررسی روند بودجه بخش بهداشت و درمان و سهم آن از بودجه عمومی دولت در طی برنامه های اول تا چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی جمهوری اسلامی ایرانمجریپایان یافتهبلي
50920373بررسی میزان آگاهی و بکارگیری پزشکی مبتنی بر شواهد در میان دانشجویان پزشکی (انترن ها) دانشگاه علوم پزشکی مشهد از -1392مجریپایان یافتهخير
51920178تعیین تاثیر آموزش بهداشت دهان و دندان مبتنی بر تئوری رفتاربرنامه ریزی شده بر اتخاذ رفتارهای بهداشت دهان و دندان زنان باردار مراجعه کننده به پایگاه های بهداشتی شهر آشخانه- 1393مجریپایان یافتهبلي
52920175بررسی مشخصات جمعیت شناختی بیماران ترومایی ناشی از تصادفات جاده ای مراجعه کننده به بیمارستان طالقانی مشهد -1391 مجریپایان یافتهخير
53911127ارزیابی کیفیت آموزش در حیطه تمرکز بر نیروی کار بر اساس مدل ایرانی مدیریت کیفیت آموزش (IEQM) در دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1391مجریپایان یافتهخير
54911126 ارزیابی عملکرد بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد بر اساس مدل پابون لاسو در طی سالهای 85 تا90مجریپایان یافتهخير
55911121بررسی چالشهای نظام پزشک خانواده روستایی، 1391-92مجریپایان یافتهبلي
56911105بررسی بار مالی ناشی از تجویز های نامناسب ام ار ای زانو با استفاده از روش مناسبت RAND در بیمارستان قائم مشهد - سال 1392 مجریپایان یافتهبلي
57911094بررسی تاثیر برنامه آموزشی با بکارگیری مدل فرایند موازی توسعه یافته در پیشگیری از پای دیابتی دربیماران دیابتی مراجعه کننده به کلینک ویژه دیابت شهرستان سبزوارمجریپایان یافتهبلي
58911092ارزیابی منابع نیروی انسانی بیمارستانهای آموزشی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد1391 مجریپایان یافتهبلي
59911091بررسی سطح آمادگی بیمارستان های شهر مشهد در جذب گردشگر سلامت و ارتباط آن با رضایتمندی گردشگران پزشکی1392.مجریپایان یافتهبلي
60911089ارزیابی ریسک فرایندهای بخشهای منتخب مرکز اموزشی - درمانی قائم مشهد با روش" تحلیل حالات و اثرات خطای مراقبت سلامت"-1392 مجریپایان یافتهبلي
61910938بررسی رابطه نگرش مذهبی و سلامت روان در دانشجویان دانشکده بهداشت مشهد در سال 1390-1391مجریپایان یافتهخير
62910936بررسی تاثیر برنامه آموزشی با بکارگیری مدل فرایند موازی توسعه یافته در پیشگیری از مصرف قلیان در دانشجویان پسر دانشگاه فردوسی مشهدمجریپایان یافتهبلي
63910926تبیین تجربه ی ابتلا به /AIDS HIV در بیماران شهرستان نکا و ساری- مطالعه پدیدارشناسیمجریپایان یافتهخير
64910769بررسی میزان تطابق محتوای تدریس شده دروس اختصاصی توسط استاد با طرح دوره مصوب در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد در نیمسال دوم سال تحصیلی 1391مجریپایان یافتهخير
65910718رتبه بندی شهرستان‌های‌استان خراسان رضوی در زمینه بهره‌مندی از شاخص های ساختاری بهداشت و درمان با استفاده از مدل آنالیز اسکالوگرام: 1392مجریپایان یافتهخير
66910581بررسی دلایل عمده انتخاب بیمارستان های بخش دولتی یا خصوصی توسط خانوارهای ساکن در مناطق منتخب شهر مشهد در سال 1391مجریپایان یافتهخير
67910519بررسی پاسخگویی خدمات سلامت در بیمارستان های منتخب وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1391مجریپایان یافتهخير
68910426بررسی سلامت معنوی در بیماران مبتلا به سرطان در بیمارستان امید مشهد در سال 1391مجریپایان یافتهخير
69910380چالشهای مرتبط با سرطان دهانه رحم در ایران: مطالعه کیفیمجریپایان یافتهخير
70910370ارزیابی فرهنگ ایمنی بیمار در بیمارستان‌های آموزشی منتخب دانشگاه علوم پزشکی مشهد با استفاده از پرسشنامه استاندارد HSOPSمجریپایان یافتهخير
71910333تبیین چالشهای ماماهای شاغل در طرح پزشک خانواده: مطالعه کیفیمجریپایان یافتهخير
72910286بررسی فاصله ادراکات و انتظارات بیماران از کیفیت خدمات پزشکان خانواده در مراکز بهداشتی درمانی روستایی مشهد در سال 1391مجریپایان یافتهخير
73910251 بررسی میزان و علل شکایات بیماران از خدمات بیمارستان ام البنین دانشگاه علوم پزشکی مشهد87تا90.مجریپایان یافتهخير
74910219 بررسی میزان و علل لغو اعمال جراحی در بیمارستان خاتم الانبیا مشهد- 90-1388مجریپایان یافتهخير
75910218بررسی رضایت بیماران از خدمات ارایه شده توسط پزشک خانواده در مراکز بهداشتی درمانی روستایی شهرستان سبزوار در سال 1393مجریپایان یافتهخير
76901035بررسی میزان مواجهه خانوارها با هزینه های کمرشکن سلامت و عوامل موثر بر آن در استان خراسان رضوی برای سال 1390مجریپایان یافتهخير
77901034بررسی سطح پاسخگویی نظام سلامت به انتظارات غیر طبی مردم و عوامل موثر بر آن در شهر مشهد در سال 1391 مجریپایان یافتهخير
78900927بررسی میزان سوء مصرف استروئیدهای آنابولیک و ارتباط آن با سلامت روانی ورزشکاران مرد عضو باشگاه‌های پرورش اندام شهر مشهد در سال 1390مجریپایان یافتهخير
79900768بررسی عوامل موثر بر ترخیص با میل شخصی کودکان از بیمارستان کودکان دکتر شیخ مشهد : 1388- 1389مجریپایان یافتهخير
80900463بررسی ارتباط فواید و موانع درک شده نسبت به فعالیت فیزیکی منظم در کارمندان شبکه بهداشت شهرستان کلات بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی در سال 1394مجریپایان یافتهخير
81900328بررسی نگرش پرستاران و ماماهای شاغل در زایشگاه ها و بخشهای زنان و زایمان بیمارستان های دولتی شهرستان مشهد نسبت به علل و میزان گزارش دهی خطاهای پزشکی در سال 1391مجریپایان یافتهخير
82900208بررسی تاثیر آموزش جنسی بر مبنای تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده، بر عملکرد جنسی زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی- درمانی شهری مشهد1- 1390مجریپایان یافتهبلي
8389565بررسی تجربه پرستاران در مورد نوع، عوامل مؤثر بر رخداد و گزارش‌دهی خطاهای داروئی در بیمارستان امام رضا(ع) وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهدمجریپایان یافتهخير
8489279بازبینی قانون هیات امنا و نظام تشکیلاتی مراکز آموزشی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگیمجریپایان یافتهخير
8589274بررسی دلایل بالا بودن پرداخت از جیب در تأمین مالی نظام سلامت ایران و راهکارهای کاهش آنمجریپایان یافتهخير
8689180تجربة اولین رابطة جنسی در زنان متأهل شهر سبزوارمجریپایان یافتهخير
8789175تبیین تجربه‌ی اولین قاعدگی سه نسل از دختران شهر تنکابنمجریپایان یافتهخير
8889046تجربة حاملگی ناخواسته در زنان مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد- یک مطالعة پدیدارشناسیمجریپایان یافتهخير
8988485بررسی نگرش اعضای هیئت علمی نسبت به پیاده سازی نظام آموزش مجازی در دانشگاه علوم پزشکی مشهدمجریپایان یافتهخير
9088119بررسی نیازهای آموزشی مدیران دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی مشهد در زمینه مهارت های مدیریتی - 1388مجریپایان یافتهخير
91980515مقایسه هزینه اثربخشی دستگاه رادیو تراپی با شدت متغیر(Intensity-modulated Radiotherapy)و رادیوتراپی معمولی در درمان سرطان های سر و گردنهمکاردر دست اجرابلي
92980357تجربه زیسته زنان نابارور در استفاده از 'طب مکمل و جایگزین' و طراحی یک برنامه ی ارتقاء سلامت در کاربرد طب مکمل و جایگزین در ناباروریهمکاردر دست اجرابلي
93980109درک تجربه ی زیسته ی زنان از بارداری در زندان با رویکرد فنومنولوژی و طراحی یک برنامه ارتقاء سلامتهمکاردر دست اجرابلي
94971489تجربه زیسته 'مادران نزدیک به مرگ' و طراحی یک برنامه حمایتی با استفاده از مدل منطقیهمکاردر دست اجرابلي
95961948برآورد مدت اقامت بیماران گیرنده کلیه و کشف عوامل مرتبط با آن با استفاده از تکنیک‌های داده ‌کاوی: رویکرد مبتنی بر درخت تصمیم و ماشین‌های بردار پشتیبانهمکارپایان یافتهخير
96961203فرایند مدیریت بیماری توسط مبتلایان به بیماری التهابی روده و طراحی یک برنامه مراقبتیهمکاردر دست اجرابلي
97961108تبیین فرآیند مواجهه زنان با علائم افتادگی اعضای لگن و ارائه ی یک برنامه ی مراقبتیهمکاردر دست اجرابلي
98961104پایش برنامه کاهش میزان پرداختی بیماران بستری در بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی مشهد طی اجرای برنامه تحول نظام سلامتهمکارپایان یافتهخير
99960450محاسبه بار بیماری حوادث ترافیکی شهر مشهد در سال 1395همکارپایان یافتهبلي
100960231تبیین نابرابری در سلامتِ روان زنان شهرستان مشهد از چشم انداز عوامل اجتماعی موثر بر سلامتهمکارپایان یافتهخير
101960192تبیین چالش های ارزیابی عملکر د پرستاران در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد از دیدگاه مدیران پرستاری دانشگاه در سال 1396همکارپایان یافتهبلي
102951790مقایسه میزان درآمد بیمارستان قائم (عج) مشهد از اقلام 6 درصد هتلینگ با هزینه واقعی آن ها برای بیمارستان در سال 1395همکارپایان یافتهبلي
103951711ارزیابی کیفیت ارائه خدمات بیماران بستری در بیمارستان های خصوصی و دولتی شهر مشهدهمکارپایان یافتهخير
104951709مقایسه هزینه عمل جراحی پیوندکلیه با تعرفه‌گلوبال مصوب در بیمارستان منتصریه وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکارپایان یافتهخير
105951465بررسی عوامل پیش بینی کننده غیبت از کار و استفاده از مرخصی استعلاجی در پرستاران بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکارپایان یافتهبلي
106951375تببین فرایند سازگاری مادران باردار با تشخیص ناهنجاری جنین با رویکرد گراندد تئوری و ارائه یک برنامه مراقبت حمایتیهمکاردر دست اجرابلي
107950869توسعه یک مدل قیمت گذاری جزء حرفه ای(انسانی) اقدامات مرتبط با واحدهای بهداشت محیط ، عمومی و خانواده: کاربرد سیستم های مطالعه کارهمکاردر دست اجرابلي
108950792بررسی وضعیت توزیع کارانه بین پزشکان و بین کارکنان بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد قبل و بعد از اجرای طرح پرداخت مبتنی بر عملکردهمکارپایان یافتهبلي
109950341ارزیابی کیفیت مراقبت های ارایه شده به بیماران آترواسکلروز براساس مدل ارزیابی کیفیت جامع (CQMH) در بیمارستان امام رضا (ع) مشهد در سال 1395همکارپایان یافتهبلي
110950339مقایسه هزینه های اعمال جراحی دارای بیشترین بار مالی قبل و بعد از اجرای طرح تحول، کتاب ارزش نسبی در بیمارستان امام رضای مشهدهمکارپایان یافتهخير
111950308بررسی تاثیر مداخلات ساختاری و آموزشی با بکارگیری مدل شش سیگما بر کاهش زمان ترخیص بیمار و کسورات بیمه ای پرونده در بیمارستان امام رضا(ع)همکاردر دست اجرابلي
112950270مقایسه هزینه های مربوط به دارو و لوازم مصرفی پزشکی برای اقدامات درمانی دارای بیشترین هزینه مرتبط قبل و بعد از اجرای طرح تحول سلامت و ارزش های نسبیهمکاردر دست اجرابلي
113941301طراحی الگوی نظام اطلاعاتی جهت تحقق وظیفه تولیتی دانشگاه در خصوص پایش پاسخگویی نظام سلامت به نیازهای غیر طبی گیرندگان خدمتهمکارپایان یافتهخير
114940562بررسی روندی عدالت در مشارکت مالی خانوارها در استفاده از خدمات سلامت (1386-1392)همکارپایان یافتهبلي
115940431بررسی چالشهای نظام بیمه درمان روستایی و ارائه راهکارهای رفع آن در خراسان رضویهمکارپایان یافتهخير
116931662طراحی چک لیست استانداردهای بیمارستان سبز برای کشورایران همکارپایان یافتهبلي
117931418بررسی ارتباط بین کیفیت زندگی کاری و علل تمایل به ترک برنامه پزشک خانواده توسط پزشکان در دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1394همکارپایان یافتهبلي
118931179بررسی هزینه های تشخیصی و درمانی سرطان معده مراجعین به بیمارستان امید وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکارپایان یافتهبلي
119931174بررسی نقش مسئولیت فردی سلامت در اولویت گذاری ارائه خدمات سلامت از دیدگاه متقاضیان اهدای عضو مراجعه کننده به مرکز اهدای عضو شهرستان مشهد ، بهار 94همکارپایان یافتهبلي
120931000ارزیابی ریسک فرایند های تجویز و مصرف داروهای بخش های مراقبت ویژه مرکز آموزشی -درمانی امام رضا مشهد با استفاده از روش تحلیل حالات و اثرات خطاهمکارپایان یافتهبلي
121930968بررسی ابعاد مختلف اشتغال همزمان پزشکان در بخش های دولتی و غیر دولتی از دیدگاه پزشکان و پرستاران بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی مشهد1393همکارپایان یافتهخير
122930682بررسی میزان خطاهای دارویی و عوامل مرتبط با آن در ماماهای شاغل در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکارپایان یافتهخير
123930257فرآیند حمایت از مادران باردار در اتاق درد و زایمان و ارائه یک طرح مراقبت حمایتیهمکارپایان یافتهبلي
124922752بررسی عملکرد مراکز بهداشتی درمانی کلان شهر مشهد در زمینه رعایت حقوق بیمار از دیدگاه مادران باردار وارتباط آن با روش زایمانهمکارپایان یافتهخير
125922667بررسی دستاوردهای پیاده سازی حاکمیت بالینی در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از دیدگاه مدیران پرستاریهمکارپایان یافتهخير
126921566تبیین تجارب زوجین ترکمن از خشونت خانگی :مطالعه کیفیهمکارپایان یافتهخير
127911129تاثیرآموزش به پزشک خانواده براساس دستورالعمل کشوری مراقبت از بیماران دیابتی بر سطح HbA1c وFBS بیماران دیابتی نوع2 تحت پوشش مرکز بهداشت شهرستان بردسکن در سال 92 همکارپایان یافتهبلي
128911118 بررسی آموزه های قرآنی در خصوص تحقق مشارکت مالی عادلانه در نظام سلامتهمکارپایان یافتهخير
129911093بررسی اثربخشی آموزش فعالیت بدنی بر خستگی عاطفی کارمندان شهرستان اق قلا- 1392همکارپایان یافتهبلي
130911029بررسی و ارزیابی آلودگی صوتی درنقاط پر ترافیک و اماکن عمومی مشهد و ارائه راهکار به منظور کنترل آنهمکارپایان یافتهخير
131911028بررسی دانسیته امواج الکترومغناطیسی 800-2100MHz در مناطق پرترافیک و پرازدحام شهر مشهدهمکارپایان یافتهخير
132910375 بررسی تاثیر آموزش فعالیت بدنی بر فرسودگی شغلی کارمندان شهرستان آق قلا در سال1391همکارپایان یافتهبلي
133900296کاربرد مدل بازاریابی اجتماعی بر اساس مدل SMART جهت افزایش میزان انجام ماموگرافی در زنان روستایی شهر بجنورد در سال 1391همکارپایان یافتهبلي
13488618تحلیل استنادی مقالات منتشر شده در مجله های علوم بهداشتی دارای رتبه علمی- پژوهشی در سال 1389همکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1982935The Factors Associated With Direct Medical Costs in Gastric Cancer Patients: Quantile Regression Approach Compared With Gamma RegressionMedlineValue in Health Regional Issues1399پنجم
2982934Effective Coverage as a New Metric for Monitoring Progress towards Universal Health CoveragescopusJournal of Kerman University of Medical Sciences1397مسئول
3982513The Needs of Women Who Have Experienced “Maternal Near Miss”:A Systematic Review of LiteraturePMCIranian Journal of Nursing and Midwifery Research1398سوم
4982318Evaluation of Medical Costs Resulting from Inappropriate Prescriptions of Magnetic Resonance Imaging for Knee Joint, using RAND Method in Ghaem Hospital- 2013ISCمجله تحقیقات نظام سلامت حکیم1393اول
5982044Assessment of Family Physicians Service Quality Gap in Rural Regions of Khorasan Razavi Province, before and after the Health Reform PlanISCمجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی1398سوم
6982040Challenges in Emergency Departments of Teaching Hospitals Affiliated to Mashhad University of Medical Sciences (A Qualitative Study)ISCفصلنامه بیمارستان1396مسئول
7982039Challenges in Pre hospital emergency medical service in Mashhad: A qualitative studyISCفصلنامه بیمارستان1396دوم
8981373Epidemiology of Patients with Cancer in Iran: 2018ISIMiddle East Journal of Cancer1398سوم
9981159Explaining facilitators and barriers to treatment-seeking in women with pelvic organ prolapse: A qualitative studyscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1398سوم
10980289Coping Strategies of Pregnant Women with Detected Fetal Anomalies in Iran: A Qualitative StudyPMCIranian journal of nursing and midwifery research1398چهارم
11980141The Effect of Health Evolution Plan on the Performance Indicators in Hospitals of Mashhad University of Medical Sciences Using the Pabon Lasso ModelISCراهبردهای مدیریت در نظام سلامت1397چهارم
12974207Informational needs of pregnant women following the prenatal diagnosis of fetal anomalies: A qualitative study in IranPMCJournal of education and health promotion1397چهارم
13974123Investigate the Change in the Behavior of Supplementary Insurers and Insured Individuals Before and after the Implementation of the Health System Reform in Mashhad University of Medical Sciences HospitalsISCفصلنامه بیمه سلامت ایران1398سوم
14973310Emotional and Cognitive Experiences of Pregnant Women Following Prenatal Diagnosis of Fetal Anomalies: A Qualitative Study in IranPMCInternational Journal of Community Based Nursing and Midwifery1397چهارم
15973171Weaknesses in the Reporting of Cross-sectional Studies in Accordance with the STROBE Report (The Case of Congenital Anomaly among Infants in Iran): A Review ArticleISIIRANIAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH1397چهارم
16973153Validation of Logic Model Program to Support Iranian Females During Labor: A Delphi MethodscopusShiraz E Medical Journal1396سوم
17972638Rural family physician system in Iran: Key challenges from the perspective of managers and physicians, 2016ISIInternational Journal of Healthcare Management سوم
18972274The Effect of Lean Management on Improving Hospital Processes: from 2014 to 2016ISCمجله علوم پزشکی صدرا1397اول
19972270The prevalence of congenital anomalies in Iran: A Systematic Review and Meta-analysisscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1397چهارم
20972228A Successful implementation of an idea to a nationally approved plan: Analyzing Iran's National Health Roadmap using the Kingdon model of policymakingPMCMedical Journal of the Islamic Republic of Iran1397پنجم به بعد
21972139Survey on economic and performance indicators of a big tertiary hospital: Before and after health care evolution plan, tarrif change and pay for performance instruction implementationISCمجله تحقیقات نظام سلامت حکیم1397اول
22972138Identification and Prioritization of Hospital Performance Evaluation Indices by Combination of Balanced Scorecard and Delphi (Montaserieh Hospital)ISCنوید نو1397دوم
23971394Designing a Performance Evaluation Model Based on Balanced Score Card and Analytic Hierarchy Process Methods: Montaserieh HospitalISIHEALTH SCOPE1397سوم
24971238Share of Traditional and Industrial Medications of Total Medication Expenditures in Iran,2013-2014index copernicusGlobal Journal of Pharmacy & Pharmaceutical Sciences1396مسئول
25970523A historical review of the concept of labor support in technocratic, humanistic and holistic paradigms of childbirthPMCElectronic Physician1396سوم
26970311Effect of "Iran's health system evolution plan" and "tariff change" on financial performance of para-clinic units in a big tertiary hospital in Iranscopusکومش1397مسئول
27970310Catastrophic health expenditures and impoverishment in the households receiving expensive interventions before and after health sector evolution plan in Iran: Evidence from a big hospitalscopusکومش1397سوم
28964425Design Strategy Map with Balanced Scorecard Approachindex copernicusراهبردهای مدیریت در نظام سلامت1396دوم
29963639The epidemiological study of accidents causing injury and death to pedestrians of MashhadSID/Iranmedex/Magiranفصلنامه علمی- پژوهشی امداد و نجات1395دوم
30962945Attitudes of Mashhad public hospital’s nurses and midwives toward the causes and rates of medical errors reportingPMCJournal of Clinical and Diagnostic Research1395دوم
31962816Effect of "Iran's Health System Evolution" And "Tariff Change" based on relative values book on Performance of Obstetrics and Gynecology Department: A case study in a Big Hospitalscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1396اول
32962539Pre-Hospital Emergency Services With Emphasis on Traffic Accidents: A Case Study in Mashhad, IranISCHealth in Emergencies & Disasters Quarterly1396اول
33961465The best encouraging persons in labor: A content analysis of Iranian mothers' experiences of labor supportISIPLOS ONE1396سوم
34961313Relationship of Perceived Benefits and Perceived Barriers with Regular Physical Activity Among Employees of Mashhad University of Medical SciencesISCفصلنامه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت1396دوم
35961209Evaluating the performance of family physician in rural health centers, Bardaskan, 2013index copernicusبیهق1394اول
36960118At first glance, informal payments experience on track: why accept or refuse Patients’ perceive in cardiac surgery department of public hospitals, northeast of Iran 2013ISIBMC health services research1395دوم
37954269Iran's Health System evolution and Tariff change on Cardiovascular Ward Performance of a Big Teaching HospitalISCپایش1396اول
38954157A study on the analysis of errors and their effects for evaluating the processes of prescribing and consuming drugs in ICU for the burnsISCمجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی1395چهارم
39953561Observation in Grounded Theory and Ethnography: What are the Differences?ISIIranian Red Crescent Medical Journal1395سوم
40953243Effect of education based on the theory of planned behavior on adoption of oral health behaviors of pregnant women referred to health centers of Birjand in 2016PMCJournal of International Society of Preventive and Community Dentistry1395مسئول
41953062Spiritual health in cancer patients at OMID hospital affiliated with Mashhad University of Medical Sciences- 2012SID/Iranmedex/Magiranپژوهش در دین و سلامت1394اول
42952611Validity and reliability of the Persian version of quality assessment questionnaire (SERVUSE Model)ISCپایش1395دوم
43951930Medication Errors and its Contributing Factors among MidwivesISCjournal of miwifery and reproductive health1395دوم
44951676Performance Evaluation of Mashhad University of Medical Sciences’ Hospitals During 2006-2011: Application of Pabon Lasso ModelISCJentashapir Journal of Health Research1395دوم
45951648Effect of educational intervention based on Self- Efficacy Theory (SET) on behavior of prevention of HIV/ AIDS in high risk womenscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1394اول
46951277Evaluation of Medication Errors by Nurses in Hospitals Affiliated with Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, IranISCPatient Safety and Quality Improvement Journal1395اول
47951118Assessment of Patient Safety Culture in a Selected Number of Pharmacies Affiliated to Mashhad University of Medical Sciences Using the Pharmacy Survey on Patient Safety Culture (SOPS)ISCjournal of patient safety & quality improvement journal1395دوم
48951085Identification of priorities for medication safety in the neonatal intensive care unit via failure mode and effect analysisISIiranian journal of neonatology1395سوم
49950887Responsiveness of the Health System in Outpatient Services in Low and High Income Areas of MashhadISCفصلنامه علوم پیراپزشکی و توانبخشی1395سوم
50950885Importance of health System responsiveness in a high and low income areas in Mashhad, Iran: A Household surveyISCپایش1395سوم
51950638Challenges in the rural family doctor system in Iran in 2013–14: a qualitative approachISIfamily practice1395دوم
52950542Risk Assessment of Using Entonox for the Relief of Labor Pain: A Healthcare Failure Modes and Effects Analysis ApproachPMCElectron Physician1394سوم
53942550Public or Private Hospitals: Survey of Households’ Tendencies in Some Selected Areas of Mashhadindex copernicusمدیریت سلامت1394سوم
54942511Predictors of oral health care in pregnant women based On theory of planned behaviorسایر سایت‏های تخصصیمجله تحقیقات نظام سالمت1394اول
55942258Evaluation of food service management, nutrition counseling and treatment diet in selected hospitals of Tehran University of Medical Sciences, 2011سایر سایت‏های تخصصیفصلنامه نوید نو1393اول
56942255selfcare managementSID/Iranmedex/Magiranبهورز1394سوم
57942254Pharmacy management assessment based on accreditation standards for JCI-2008 in Tehran University of Medical Sciences hospitalsSID/Iranmedex/Magiranنوید نو1393چهارم
58942253Evaluation of food service management, nutrition counseling and treatment diet in selected hospitals of Tehran University of Medical Sciences, 2011SID/Iranmedex/Magiranنوید نو1393اول
59941139Studying Waiting Time of Patient during Discharge Process in Clinical Departments of Imam Reza Hospital affiliated with Mashhad University Of Medical Science In 2014SID/Iranmedex/Magiranفصلنامه بیمارستان1394اول
60940925Duties and Performance of Academic Advisors from the Students' PerspectiveSID/Iranmedex/Magiranپژوهش در آموزش علوم پزشکی1394اول
61935370Personal and Socio-Cultural Barriers to Cervical Cancer Screening in Iran, Patient and Provider Perceptions: a Qualitative StudyMedlineAsian Pacific Journal of Cancer Prevention1394مسئول
62935229Health-promoting lifestyle among Mashhad School of Health Students, Mashhad, Iran, 2014CinahlJournal of Midwifery & Reproductive health1393سوم
63935154The effect of educational programs based on the theory of planned behavior to improve the oral health behavior of pregnant women attending urban health facilities Ashkhaneh city in 2014SID/Iranmedex/Magiranمجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی1394اول
64935041Proactive risk assessment of the laboratory management process in Ghaem Hospital, Mashhad (2013)ISCJournal of Paramedical Sciences1394اول
65934984Risk assessment of the selected processes in women’s surgery ward by Healthcare Failure Mode and Effect Analysis (HFMEA) method, 2013Chemical AbstractInternational Research Journal of Applied and Basic Sciences1394اول
66934983The effect of educational intervention based on theory Efficacy of preventive behaviors HIV / AIDS in high-risk womenscopusزنان ومامایی ایران1394اول
67934685Validating and determining the weight of items used for evaluating clinical governance implementation based on analytic hierarchy process modelPMCInternational Journal of Health Policy and Management,1394مسئول
68934547Determining the Theory of Planned Behavior’s Predictive Power on Adolescents’ Dependence on Computer GamesEmbaseفصلنامه علمی پژوهشی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت1393چهارم
69934518Patients Satisfaction from Family Physicians in Health Centers Affiliated with Sabzevar University of Medical Sciences with EUROPEP -2012ISCطلوع بهداشت1393اول
70934425Intercourse Intention Based on Planned Behavior Theory in Married Women Visiting Healthcare Centers of Mashhad CityChemical Abstractمجله سلامت وبهداشت1393اول
71934261Improvement of hospital processes through business process management in Qaem Teaching Hospital: A work in progressPMCJournal of Education and Health Promotion1393مسئول
72934040Risk Assessment of Drug Management Process in Women Surgery Department of Qaem Educational Hospital (QEH) Using HFMEA Method (2013)scopusIranian Journal of Pharmaceutical Research1393پنجم
73934038Health Care Failure Mode and Effect Analysis: A Useful Proactive Risk Analysis of Nutrition and Food Distribution in Mashhad Qaem Hospital’s Women’s Surgery Ward in 2013Chemical AbstractNutrition and Food Sciences Research1393اول
74933932Prospective risk assessment of blood transfusion in Pediatric Emergency Department of Ghaem Hospital by the Health Failure Mode and Effects Analysis (HFMEA) methodologyindex copernicusفصلنامه پژوهشی خون1393اول
75933931Challenges of providing cervical cancer prevention programs in iran: a qualitative studyISIAsian Pacific journal of cancer prevention1393مسئول
76933822Proactive Risk Assessment of Blood Transfusion Process, in Pediatric Emergency, Using the Health Care Failure Mode and Effects Analysis (HFMEA)PMCGlobal Journal of Health Science1393دوم
77933800Demographically Investigate the Trauma Resulting From Road Traffic Accidents in Injured Patients Referred to Taleghani Hospital in Mashhad (Khorasan razavi, Iran)-2013ISCارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها1393اول
78933779Content Analysis of Course Plans Presented by Teachers in the School of Health of Mashhad University of Medical Sciences (2012-2013)EmbaseFuture of Medical Education1393اول
79933769Effect of the Quran sound on labor pain and other maternal and neonatal factors in nulliparous womenISCJournal of Research & Health1393دوم
80933768Assessing Risks of Selected Processes in Otolaryngology surgery Department Quaem Hospital Using Health Failure Mode and Effects Analysis (HFMEA)*ISCمدیریت اطلاعات سلامت1393اول
81933763Performance evaluation of Bardaskan city health network: Using the model of the European Foundation for Quality Management (EFQM)SID/Iranmedex/Magiranفصلنامه مدیریت ارتقای سلامت1393اول
82933382Proactive risk assessment of the MRI process in Ghaem Hospital, Mashhad (2013)index copernicusمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین1393اول
83933307Is Mashhad hospitals ready for medical tourists?index copernicusInternational Journal of Health System and Disaster Management1393مسئول
84933302Awareness of Evidence-Based Medicine among Interns of Mashhad University of Medical Sciences, Iran. Strides Dev Med EducISCگام های توسعه در آموزش پزشکی1393اول
85932808Business Process Management Approach in Healthcare OrganizationsISCمدیریت اطلاعات سلامت1391دوم
86932577A Study on the Frequency and the Reasons for Cancellation of Surgical Operations in Khatam Hospital (Mashhad, Iran) in 2013(Emro (IMEMRPatient Saf Qual Improv1393اول
87932464Developing "an integrated business process management and lean"model for improving quality of services in teaching hospitalsindex copernicusInternational Journal of Health System and Disaster Management1392اول
88932463Evaluating and Ranking of Isfahan Provinces in Terms of Access to Health Sector IndicatorsISCمدیریت اطلاعات سلامت1393اول
89932462Effect of nutrition education during puberty on nutritional knowledge and behavior of secondary School female students in Birjand in 2012ISCJournal of Birjand University of Medical Sciences1393سوم
90932459The relationship between critical thinking disposition and job satisfaction in health team in North-Khorasan province, IranEmbaseJ Research Health1393اول
91932260Perception of fear and adoption of risk control for hookah use among male students: using the extended parallel process modelindex copernicusJ of research and health1393اول
92932147Evaluating Effective Factors in Recruiting and Retaining Health Volunteers in Iran-2013سایر سایت‏های تخصصیMiddle-East Journal of Scientific Research1393اول
93931574Factors Associated with Discharge of Children from Hospital Against Medical Advice (AMA) at Doctor Sheikh Pediatric Hospital (DSPH) in Mashhad: 2011-2013Chemical AbstractWorld Journal of Medical Sciences1393اول
94931150Using social marketing model to persuade the rural women to do mammographyISCمجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیات بهداشتی تهران1393سوم
95931088Compliance between what teachers taught and the course plans: The students' perspective at the School of Public Health of Mashhad University of Medical SciencesISCمجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی1393اول
96930573A Survey on Evaluating the Relation between Self-esteem and Quality of Life in Students of Health School Affiliated to Mashhad University of Medical Sciences (2012)index copernicusJundishapur Journal of Health Sciences (JJHS)1393دوم
97930456Investigating Women’s Lifestyle during the Preconception Period in Kalat County, IranCinahljournal of midwifery & reproductive health1393مسئول
98930400Experience of Unplanned Pregnancy in Women Attending to Health Centers of Mashhad, Iran: A Phenomenological Studyscopusمجله زنان، مامایی و نازایی1392مسئول
99930351Challenges in Evaluating Clinical Governance Systems in Iran: A Qualitative StudyISIIranian Red Crescent medical journal1393چهارم
100930218The quality assessment of family physician service in rural regions, Northeast of Iran in 2012PMCInternational Journal of Health Policy and Management1393مسئول
10192774Patient education services and the organizational factors affecting them at teaching hospitals affiliated with Mashhad University of Medical Sciences (MUMS), 2008ISI2012 WPMH GmbH. Published by Elsevier Ireland Ltd1391دوم
102925120Occupational burnout and influence of work environment factors among family physicians in Khorasan RazaviISCفصلنامه علمی پژوهشی طب کار1392مسئول
103925119Developing an Appropriateness Criteria for Knee MRI Using the Rand Appropriateness Method (RAM)-2013Chemical AbstractArchives of Bone and Joint Surgery (ABJS)1392اول
104925047The Effects of Physical Activity Training on Occupational Burnout of Employees in the Iranian city of AghGhala in 2012SID/Iranmedex/MagiranJundishapur Journal of Health Sciences,1392سوم
105924803Beneficial and Adverse Effects of the Integration of Medical Education and Health Service in IR. Iran; A Delphi Exercise.scopusJournal of Medical Sciences1392چهارم
106924736Health care provider s’ knowledge, attitude and practice regarding pre-conception careعلمی پژوهشی ایندکس نشدهJournal of Research & Health1392مسئول
107924671Quality of Labor Support during LaborSID/Iranmedex/Magiranpatient safety and quality improvement journal1392سوم
108924525Communication Skills Of Undergraduate Students’advisors In Kerman University Of Medical Sciences-2011ISCگام های توسعه در آموزش علوم پزشکی1391
109924520Clinical Governance: The Challenges of Implementation in Iranindex copernicusInternational Journal of Hospital Research1391
110924517EFQM-based Self-assessment of Quality Management in Hospitals Affiliated to Kerman University of Medical SciencesPMCInternational Journal of Hospital Research1392مسئول
111923342Determining the Organizational Intelligence Level of Hospitals in Our Regionسایر سایت‏های تخصصیPatient safety and quality improvement journal1392دوم
112923341Customers’ Complaints and its Determinants: The Case of a Training Educational Hospital in IranPMCInternational Journal of Health Policy and Management (IJHPM)1392اول
113923059Mammography in Rural Areas of Iran: A Qualitative Study for Designing a Social Marketing InterventionISCمجله تحقیقات کیفی در علوم سلامت-1392مسئول
114922566Study of Patient’scomplaints Reported over 36 Months at a Large Public Educational Specialized Center of Obstetrics and GynecologyscopusMiddle-East Journal of Scientific Research1392سوم
115922481Experience of applying withdrawal in women of Mashhad: a phenomenological studyISCمجله دانشگاه علوم پزشکی بیرجند1392سوم
116922457The relationship between dimensions of organizational structures and employees› psychological empowerment in mashhad university of medical sciencesISCفصلنامه مدیریت پرستاری1392دوم
117922000The Challenges facing Boards of Trustees for Managing Medical Universities in Iran: A Qualitative StudyISIWULFENIA Journal1392دوم
118921998Effect of sex education, based on the theory of planned behavior, on the sexual function of the woman attending Mashhad health centersISCمجله علمی- پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند1392اول
119921996Health System Responsiveness: A Case Study of General Hospitals in IranPMCInternational Journal of Health Policy and Management (IJHPM)1392اول
12091902Iranian Health System Decentralization Reform: A Qualitative Study of Various Levels of Autonomy Granted to Public Hospitals Affilieated with Ministry of Health in IranISIValue in Health1390
12191901The challenges of supervision on providing health services from the viewpoint of the insurer: A qualitative studyscopusInternational Journal of Collaborative Research on Internal Medicine & Public Health1391دوم
12291734Assessment of the Iran health innovation system and provide corrective suggestionsISCPayesh1391سوم
12391731Health-Related Quality of Life of Breast Cancer Patients in Iran: Pooled Analysis using Generalized Estimating EquationsISIAsian Pacific Journal of Cancer Prevention1391
12491026The Role of Research and Development Units in University Management Information Systems: A Comparative Studyindex copernicusHealth Information Management1391اول
12590824The first experience of intercourse in married women of Sabzevar city: A phenomenological studyISIHealthMED1390اول
12690787Attitude of health information system managers and officials of the hospitals regarding the role of information technology in reengineering the business procedures: A qualitative studyISIHealthmed1390سوم
12790761Criteria for priority-setting in Iran basic health insurance package: Exploring the perceptions of health insurance expertsISIHealthMED1390پنجم
12890508A qualitative study of the difficulties in reaching sustainable universal health insurance coverage in IranISIHealth policy and planning1390مسئول
12990421Investigating the relative risk factors of injuries caused by accidents on roads in the Mashhad area in 2007ISIIranian Red Crescent Medical Journal1390پنجم
13090236Attitude and Performance of Faculties Towards the Implementation of the Electronic Learning System (ELS) in mashhad University of Medical Sciences (MUMS) in 2009index copernicusIranian Journal of Medical Education1390مسئول
13189717Research setting priority and different ways of them SID/Iranmedex/Magiranفصلنامه بیمارستان1389مسئول
13289700Sustainable universal health insurance coverage barriers in Iran: 2007index copernicusپایش1389مسئول
13389373Motorcycle Fatal Accidents in Khorasan Razavi Province, IranISIIranian Journal of Public Health1389سوم
13489279Study of patient complaints reported over 30 months at a large heart centre in TehranISIQuality & Safety in Health Care1389مسئول
13589156Factors Influencing Creativity and Innovation of the Senior Managers of Iran University of Medical Sciences-2010ISIResearch Journal of Biological Sciences1389چهارم
13688278motorcycle fatal accident in khorasan razavi provice iranISIiranian j of public health1388

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1981735بررسی اپیدمیولوژیک و هزینه های درمانی بیمارن پذیرش شده در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی مشهد؛ سال 1396کنگره ملی مدیریت منابع مالی در نظام سلامتیزدپوستر1397خير
2981734تاثیر برنامه تحول سلامت بر پرداخت از جیب بیماران بستری شده در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی مشهدکنگره ملی مدیریت منابع مالی در نظام سلامتیزدپوستر1397خير
3981733بررسی تغییر رفتار بیمه تکمیلی و بیمه شدگان، قبل و بعد از اجرای برنامه تحول نظام سلامت در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی مشهدکنگره ملی مدیریت منابع مالی در نظام سلامتیزدپوستر1397خير
4981282استراتژیهای مقابله با بیماری در زنان مبتلا به اختلالات کف لگنهمایش مراقبت مبتنی بر شواهد در پرستاری و ماماییمشهدپوستر1398خير
5980226افزایش بهره وری تخت های بیمارستان از طریق اصلاح فرآیند ترخیص: یک مطالعه اقدام پژوهی از طریق طراحی و استقرار ترخیص الکترونیکپنجمین همایش سالیانه دانشگاه علوم پزشکی سمنانسمنانپوستر1397خير
6980222مقایسه هزینه های تمام شده ارائه خدمات دندانپزشکی مرکز بهداشت شماره یک مشهد با قیمت خدمات بخش خصوصی در سال 1395سومین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد الگوی اسلامی ایرانی پیشرفتمشهدپوستر1397خير
7974351مقایسه درآمد بیمارستان قائم (عج) مشهد از اقلام مشمول 6 درصد هتلینگ با هزینه آن‌ها در سال 1395سومین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اسلامی ایرانی پیشرفتمشهدسخنرانی1397خير
8973194بررسی وضعیت ناهنجاریهای مادرزادی در ایران : مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیزthe 9th National Congress of Health Education and Promotion and the First International Congress of Health Literacy,2018,Mashhadمشهدپوستر1397خير
9972644نگرانیهای زنان مبتلا به افتادگی اعضای لگن: یک مطالعه ی کیفیاولین کنگره ی پژوهش های دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی خراسانگنابادپوستر1397خير
10972643تبیین رفتارهای جستجوی سلامت در زنان مبتلا به افتادگی اعضای لگن: مطالعه ی کیفیاولین کنگره پژوهش های دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی خراسانگنابادسخنرانی1397خير
11971138بررسی طیف خدمات بستری ارائه شده به مصدومین زلزله فریمان و بار مالی مستقیم ناشی از آن در سال 1396دومین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتیمشهدسخنرانی1396خير
12970832بررسی وضعیت درآمد حاصل از مراجعه یماران گردشگر سلامتو بیشترین علل مراجعه آنها به بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1395کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتیمشهدسخنرانی1396خير
13970146تاثیر اجرای طرح تحول نظام سلامت در میزان مواجهه با هزینه های کمرشکن بیماران بستری: بررسی میدانی در یک بیمارستان بزرگدومین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتیمشهدپوستر1396خير
14970070تاثیر اجرای برنامه طرح تحول سلامت بر میزان فقر بیماران بستری: یک مطالعه مقطعی در یک بیمارستان بزرگدومین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتیمشهدپوستر1396خير
15964427طراحی شاخص های ارزیابی عملکرد با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبیدومین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتیمشهدسخنرانی1396خير
16964125Effects of Ambient Air Pollution on the Risk of Congenital Anomalies: A Systematic Reviewپانزدهمین سمینار کشوری دانشجویی دانش و تندرستیشاهرودپوستر1396خير
17963194تدوین نقشه راه اجرای استراتژی با رویکرد کارت امتیازی متوازندومین همایش کشوری و چهارمین همایش دانشگاهی پژوهش در توسعه مدیریت و منابع نظام سلامتبابلسخنرانی1396خير
18963136تعیین و اولویت بندی شاخص های ارزیابی عملکرد بیمارستان با تکنیک دلفی در کارت امتیازی متوازندومین همایش ملی و چهارمین همایش دانشگاهی پژوهش در توسعه مدیریت و منابع انسانیبابلسخنرانی1396خير
19961502آنالیز هزینه در بیماران دچار سوختگی در شمال شرق ایرانهشتمین اجلاس آسیایی جامعه ایمنمشهدسخنرانی1395خير
20961094بررسی کارکرد اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در موضوع بیماران نیازمند:2016اولین کنگره پزشکی اجتماعی ایرانتهرانپوستر1395خير
21961093هزینه صدمات ناشی از حوادث ترافیکی در شمال شرق ایران(2014-2016)اولین کنگره پزشکی اجتماعیتهرانسخنرانی1395خير
22960618تبیین چالش‌های نظام پزشک خانواده روستایی در ایران در سال2015: یک رویکرد کیفیاولین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتیمشهدسخنرانی1395خير
23960617تبیین نقاط ضعف نظام پزشک خانواده روستایی در استان خراسان رضوی 1393: با رویکرد کیفیاولین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتیمشهدپوستر1395خير
24960616بررسی چالش­های نظام پزشک خانواده روستایی از دیدگاه مدیران و پزشکان خانواده در استان خراسان رضوی 1393اولین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتیمشهدپوستر1395خير
25960615بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر جلب و تداوم همکاری داوطلبان سلامت در شهر مشهد سال 1391اولین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتیمشهدپوستر1395خير
26960614ارزیابی کیفیت خدمات پزشک خانواده در مراکز بهداشتی درمانی روستایی شهر مشهد در سال 1393اولین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتیمشهدسخنرانی1395خير
27960369تعیین شاخص های ارزیابی عملکرد اتاق عمل مرکز آموزشی درمانی منتصریه مشهد براساس الگوی کارت امتیازی متوازن و تکنیک دلفیاولین کنفرانس ملی تحول و نواوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتیمشهدسخنرانی1395خير
28960367مقایسه ارزیابی عملکرد با وزن دهی و بدون وزن دهی به شاخص ها با رویکرد پیوندی: مورد مطالعه بیمارستان منتصریه مشهداولین کنفرانس ملی تحول و نواوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتیمشهدپوستر1395خير
29960365پاسخگویی در مرکز آموزش درمانی منتصریه دانشگاه علوم پزشکی مشهداولین کنفرانس ملی تحول و نواوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتیمشهدپوستر1395خير
30950627بررسی رضایتمندی و علل تمایل به ترک خدمت در پزشکان خانواده دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 94تازه های علوم بهداشتیتهرانپوستر1394خير
31950626بررسی رابطه بین رضایتمندی و کیفیت زندگی کاری پزشکان خانواده دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 94نهمین همایش تازه های علوم بهداشتیتهرانپوستر1394خير
32943361بررسی شکایات ثبت شده در بیمارستان ام البنین(س) دانشگاه علوم پزشکی مشهد و عوامل موثر بر آن1387-90اولین همایش کشوری ممیزی بالینی و ارتقای کیفیتتبریزپوستر1391خير
33943360بررسی رضایت بیماران از خدمات پزشکان خانواده مراکز بهداشتی درمانی روستایی شهرستان سبزوار در سال 1391همایش ملی ارتقای کیفیت با رویکرد حاکمیت بالینیخراسان شمالیپوستر1391خير
34943356ارزیابی ریسک فرایند مدیریت دارو دربخش جراحی زنان مرکز آموزشی-درمانی قائم مشهد با روش'تحلیل حالات و اثرات خطای مراقبت سلامت' (HFMEA)(1392)کنگره بین المللی کیفیت، ایمنی تجویز و مصرف منطقی دارومشهدپوستر1394خير
35943341بررسی چالشهای نظام پزشک خانواده روستایی در استان خراسان رضوی 1392-93. با رویکرد کیفیاولین همایش سالیانه علمی پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سبزوارسبزوارپوستر1393خير
36943337آگاهی کارورزان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در زمینه پزشکی مبتنی بر شواهد1392دهمبن کنگره پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی شرق کشورسبزوارپوستر1394خير
37943334ارزیابی ریسک پیشگیرانه فرایند ام آر آی در بیمارستان آموزشی قائم مشهد (1392)دهمین کنگره پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی شرق کشورسبزوارپوستر1394خير
38943326ارزیابی میزان رضایت پزشکان خانواده شهرستان مشهد از برنامه پزشک خانواده سال 1388سمینار سراسری نقش پزشک خانواده در نظام سلامتمشهدپوستر1391خير
39943321بررسی فاصله ادراکات و انتظارات بیماران از کیفیت خدمات پزشک خانواده در مراکز بهداشتی درمانی روستایی (منطقه 1) شهر مشهد در سال 1390-91سمینار سراسری نقش پزشک خانواده در نظام سلامتمشهدپوستر1391خير
40941983ارزیابی ریسک فرایند های تجویز و مصرف دارو در بخشهای مراقبت ویژه به روش تجزیه و تحلیل حالات و اثرات خطا (FMEA)کنگره بین المللی کیفیت، ایمنی، تجویز و مصرف منطقی دارومشهدپوستر1394خير
41941982ارزیابی ریسک خطا های ثبت دستورات دارویی بخشهای مراقبت ویژه به روش تجزیه و تحلیل حالات و اثرات خطا (FMEA)کنگره بین المللی کیفیت، ایمنی، تجویز و مصرف منطقی دارومشهدپوستر1394خير
42941981ارزیابی ریسک خطا های ثبت دستورات دارویی بخشهای مراقبت ویژه به روش تجزیه و تحلیل حالات و اثرات خطا (FMEA)کنگره بین المللی کیفیت، ایمنی، تجویز و مصرف منطقی دارومشهدپوستر1394خير
43941980ارزیابی ریسک فرایند های تجویز و مصرف دارو در بخش مراقبت ویژه داخلی به روش تجزیه و تحلیل حالات و اثرات خطا (FMEA)کنگره بین المللی کیفیت، ایمنی، تجویز و مصرف منطقی دارومشهدپوستر1394خير
44941979ارزیابی ریسک فرایند های تجویز و مصرف دارو در بخش مراقبت ویژه سوختگی به روش تجزیه و تحلیل حالات و اثرات خطا (FMEA)کنگره بین المللی کیفیت، ایمنی، تجویز و مصرف منطقی دارومشهدپوستر1394خير
45941978ارزیابی ریسک فرایند های تجویز و مصرف دارو در بخش مراقبت ویژه عفونی و مسمومین به روش تجزیه و تحلیل حالات و اثرات خطا (FMEA)کنگره بین المللی کیفیت، ایمنی، تجویز و مصرف منطقی دارومشهدپوستر1394خير
46941977ارزیابی ریسک فرایند های تجویز و مصرف دارو در بخش مراقبت ویژه نوزادان به روش تجزیه و تحلیل حالات و اثرات خطا (FMEA)کنگره بین المللی کیفیت، ایمنی، تجویز و مصرف منطقی دارومشهدپوستر1394خير
47941976ارزیابی ریسک فرایند های تجویز و مصرف دارو در بخش مراقبت ویژه اطفال به روش تجزیه و تحلیل حالات و اثرات خطا (FMEA)کنگره بین المللی کیفیت، ایمنی، تجویز و مصرف منطقی دارومشهدپوستر1394خير
48941972مخارج دارویی و سهم آن از مخارج سلامت و ظرفیت پرداخت خانوارها در سال 1392کنگره بین المللی کیفیت، ایمنی، تجویز و مصرف منطقی دارومشهدپوستر1394خير
49941970مقایسه بین استانی مخارج دارویی خانوارهای ایرانی در سال 1392کنگره بین المللی کیفیت، ایمنی ، تجویز و مصرف منطقی دارومشهدپوستر1394خير
50941832ارزیابی ریسک فرایند های تجویز و مصرف دارو در بخش مراقبت ویژه جراحی به روش تجزیه و تحلیل حالات و اثرات خطا (FMEA)کنگره بین المللی کیفیت، ایمنی، تجویز و مصرف منطقی دارومشهدپوستر1394خير
51934816توسعه رقابت داخلی مثبت با فرصت کلینیک های ویژه: راهی برای افزایش کارایی طرح تحول در بیمارستان های دولتیهمایش نقد عملکرد دولت یازدهم در حوزه سلامتتهرانپوستر1394خير
52934815بیمارستان آموزشی چند محصولی و مدل های برنامه ریزی استراتژیک تک محصولی: بررسی نقادانه مدل های معمول در بیمارستان های آموزشیهمایش نقد عملکرد دولت یازدهم در حوزه سلامتتهرانپوستر1393خير
53934658بیمارستان دولتی یا خصوصی: بررسی عوامل موثر در انتخاب نوع بیمارستان از دیدگاه خانوارهمایش بین المللی تحول پایدار در نظام سلامتاصفهانپوستر1393خير
54934655مقایسه اهمیت هر یک از ابعاد پاسخگویی نظام سلامت از دیدگاه خانوارهای ساکن در دو منطقه برخوردار و غیر برخوردار شهر مشهدهمایش بین المللی تحول پایدار در نظام سلامتاصفهانپوستر1393خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
184اصول بازاریابی مراقبت های سلامت1391ترجمه
22067چالش های نظام پزشک خانواده1398تالیف
32046چالش های نظام پزشک خانواده1398تالیف و گردآوری
42045بررسی بار مالی ناشی از تجویزهای نامناسبMRI زانو1393تالیف
51423درسنامه مدیریت آموزه های برنامه فلوشیپ مدیریت شبکه بهداشتی درمانی - جلد اول1395تالیف
61290نظام ارزیابی عملکرد تحصیلات تکمیلی دردانشگاه های علوم پزشکی1394تالیف
71022پوشش همگانی سلامت در ایران1393تالیف بخشی از کتاب

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری
19233کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهاول1395
29160کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهاول1393

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه