محمد مهدی  ایمانی
خلاصه عملکرد محمد مهدی  ایمانی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

محمد مهدی ایمانی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): محمد مهدی ایمانی رسته پژوهشگر : دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : فاقد مرتبه علمی آخرین مدرک تحصیلی : دستیار تخصصی
رشته تخصصی : اورولوژی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک :

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
183219بررسی نقش محافظتی کاپتوپریل و آلوپورینول در برابر آسیب ناشی از ایسکمی گرم در کلیه سگمجریپایان یافتهخير
283211بررسی تاثیر تجویز برم هگزین در ایجاد سنگ های ادراری در ratمجریپایان یافتهخير
382102نقش کرایو آنالژزی در کاهش درد بعد از اعمال جراحی اورولوژی و توراکوتومیمجریپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1961713endoscopic removal of interavesical calculus around an interauterine conteraceptive deviceSID/Iranmedex/Magiranمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1384دوم
2961703PROTECTIVE EFFECT OF CAPTOPRIL AND ALLOPURINOL AGAINST RENAL WARM ISCHEMIA REPERFUSION INJURY IN DOGSSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1385چهارم
3951328The Therapeutic Effects of Intracavernosal Plaque Excision in Peyronie’s Disease: A None Grafting or Tunical Excising ProcedurePMCworld journal of plastic surgery1394چهارم
4942599بررسی مقایسه ای سونوگرافی از مجرا و اورتروگرافی با یافته های حین عمل در ارزیابی پاتولوژیهای مجراISCدانشکده پزشکی مشهد1383چهارم
5933644Penile fracture and its treatment: Is retrograde urethrograghy necessary for management of penile fracture?PMCChin J Traumatol1393چهارم
6931848Comparation of urethral sonography versus urethography in evaluation of urethral pathologiesSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشکده پزشکی مشهد شماره 83،سال47 بهار83 صفحه95-901383چهارم
792980Percutaneous treatment of bladder stones in children: 10 years experience, is blind access safe?ISIPediatr Surg Int1392چهارم
8921173endoscopic removal 0f interavesical calculus around an interauterin contraseptive devicePMCمجله زنان مامایی و نازایی ایران1384دوم
985337نقش محافظتی آلوپورینول و کاپتوپریل در آسیب ناشی از ایسکمی گرم در کلیه سگ(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1385چهارم
1085302مقایسه درمان داخل مثانه ای شیمی درمانی با ایمونوتراپی در سرطانهای سطحی مثانه(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشگی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1385سوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1952882protective effect of allopurinol and catoprill in warm ischemic damages on dog's kidneyکنگره بین المللی پیوند اعضاء و کنگره جراحی خراسان 1394مشهدسخنرانی1394خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه